C 3 Ontspanning na een week van inspanning DWS liet steek vallen DEMONSTÜÊÏii Succes heeft mooie kans voor kampioenschap Toch nog verrassingen fes Jfe HBSS wint van Groote Lindt Excelsior klopt Laakkwartier AGENDA Agenda Rotterdam Ursus-DHS 0-3 ROND DE KORF Koning (SVV) wint in Delft Katholieke Bond voor Bejaarden SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Ouderavond van J. Ligthartschool B" Dronken man oorzaak van aanrijding Vrouw door motor aangereden V oetbal-oiigeluk Op straat overleden Sparen in October „BeDee" oiieliaa'dkachel Fa G. TRIJSELAAR HZN. DRZ-resultaten SVC-volleybal Y eertienduizendste schip in de Rotterdamse haven Wilton verliest met zaalhandbal Eerste paal aan Oostplein Vijftienhonderd gulden schade bij binnenbrand Dief gepakt die 30 inbraken pleegde SCHIEDAM SCHIEDAMSE L> 0^) KOE R1 ER STERS 2 Maandag 16 November 1953 Schiedamse oud-militairen, ver- een technische laswedstrijd tegen emgd in het Veteranen Legioen Nederland, vierden Zaterdagavond ieest in de grote zaal van Musis Sacrum en luisterden «aai- een en thousiaste propagandistische uiteen zetting van de heer drs R. A, Dam- sté, commissaris van het Legioen. Het feestprogramma bestond uit de opvoering .van het blijspel „Ik moet met je trouwen"' van 'Hans Nesna, door het Rotterdams toneelgezel schap „Ahoy". Tot "besluit was er tot diep in de nacht een zeer ge slaagd bal, waarbij het dansorkest van oud wapenbroeders „Les Ro- deurs", zijn beste beentje voor zette. Bij het toneelstuk viel vooral het spel van Chris Dessin als d e oude zwerver Pinkje-Pinkiè op. Voider noemen wij Tm us, het meisje uit het volk (Riet VerbeekEenhoorn) P. J. Drost als de dominee. elkaar in het veld komen. Spreker drong aan op ruime deelneming aan deze ontmoeting en wekte de leden tevens op tot het bezoeken van de lasclubavonden. Voorzitter Klem heette deze avond de bestuur ders van diverse zusterclubs wel kom. Voorts deelde hij mede. dat de prijzen voor de tombola beschikbaar waren gesteld door diverse fabri kanten. een zeer sympathieke geste. Dit laatste werd met luid applaus onderstreept. ATaar er stond meer op het pro gramma lan loven en prijzen alleen. Het Schiedams Toneel popelde van ongeduld om 'n opvoering te geven van do klucht „De Spaanse Vlieg", een stuk, dat wij reeds eerder in ons blad bespraken. Ook nu oogst ten de speelsters en spelers van S.T. weer veel succes. Tot besluit van de viering van Drs Damsté sprak in zijn rede over het tweede lustrum van de Lasclub, de kracht van de legionnairs in de zorgde de band van de Nederlandse wereld. Hij wees hierbij op het con- Staal Industrie voor ccn uitstekend gres. dat Maandag fvandaag) in Den j geslaagd bal. Haag zou beginnen. Doordat het j legioen geen politieke, godsdienstige of standsverschillen kent, staat zij sterk in haar doelstellingen: een niet verflauwend nationaal bewust zijn met open oog voor internatio nale samenwerking. Ondanks haar oranje-gezindheid, wil hef Legioen beslist geen politieke partij zijn. Sterk gekant is men b.v, tewn het optreden van figuren als Paul van Tienen c.s. Naast deze principiële doelstellingen bestaat het Vetera- Het heeft HBSS j.l. Zaterdag grote moeite gekost om de volle winst te behalen uit de wedstrijd tegen Groote Lmdt. maar toch zijn de oranje-hemden daarin gestaagd. Dat betekent, dat men nu weer wat rus- nenlegioen als gezel]igheidsvereni- tiger kan ademhalen, al is het gevaar ging voor de oud-strijders, aldus de heer Damsté. De voorzitter van de afdeling Schiedam de heer J. H. Weverling. heette in zijn openingswoord o.m. welkom, de. commissaris van politie, de heer K. Rijpma. alsmede een aantal oorlogsinvaliden, die de avond op uitnodiging van het Le gioen bijwoonde. VOLTASTRAAT In het Volksgebouw kwam de buurtvereniging .Voltastraat" bijeen voor één van haai; ontspannings avonden in dit seizoen. Voorzitter G. vpn der Spek heette de aanwezi gen welkom en wekte op tot groter bezoek aan de vergaderingen. De toneelgroep, geheel bestaande uit eigen leden, voerde tot ieders te vredenheid het blijspel „Blijf zitten waai- je zit" op. De heer J. de Wolf had de regie goed in handen. Na afloop van het toneelstuk danste de „Voltastraat" onder leiding van de heer Broekhuizen. O.K.G. Ter voorbereiding van het vijf en twintig jarig bestaan in 1955. zal de Schiedamse amusementsvereni- ging „Onderling Kunst Genot" van tijd tot tijd speciale contaclavondcn houden. Zaterdagavond vond de eerste plaats in de bovenzaal van Musis Sacrum. Voorzitter J. Gouka trad voor de eerste maal in zijn functie voor het voetlicht. Hij wekte de leden op ac tief aan het verenigingswerk deel te nemen. Het programma werd ge heel verzorgd door eigen leden. De gezusters Brouns brachten enige zangnummers, de O.K.G.-stars. on der leiding van de heer A, van der Wel, musiceerden.dat 't een lieve lust was, enige vlotte sketches ontbra- - ken natuurlijk niet en Blab en Blub confereerden het soirée-dansante, dat tot twee uur duurde, aan el kaar. EUPHONIA Xti de R.H. Volksbond troffen we Zaterdag het gemengd zangkoor nog lang niet geweken. In ieder ge val heeft HBSS bewezen, dat het toch wel in de 3e klasse mee kan. Na een doelpunt van Storm zag het er voor de Schiedammers goed Uit. maar v. d. "Wal zorgde al gauw voor de gelijkmaker. Zelfs werd het voor de rust nog 2—1 voor Gr. Lindt. maar voordat het rustsignaal klonk had HBSS de stand weer op gelijke voet gebracht. 22. Dat gaf de gastheren veel moed voor het 2e gedeelte van de wedstrijd en men zette een groot offensief in. dat voorlopig geen suc ces had. Zelfs scoorde van Rijswijk zijn 2c doelpunt voor de Gr. Lindt on de stand was daardoor 32 voor de gasten. Het zag er toen dus nog niet naar uit. dat de zege in Schiedam zou komen. Toch gelukte dat aan HBSS. want midhalf v, Duivenbode zorgde voor de gelijkmaker en kort voor tijd deponeerde Mast de bal voor de 4e maal in het net, daarmede een 43 voorsprong voor HBSS op het scoringbord brengende. Zo bleef de stand en na nog enkele spannen de minuten had HBSS verdiend ge wonnen. Twee kostbare punten wa ren binnen en op de ranglijst deed deze uitslag HBSS weer een plaats stijgen. Gr. Lindt en Zuidland zijn de hekkensluiters. A.s Zaterdag wordt een inhaalprogramma afgewerkt, waardoor HBSS wederom een vrije dag heeft. De week daarop komt Zuidland naar Schiedam. Na een enerverende uiterst span de en vaak emotionele wedstrijd is Excelsior er in geslaagd Laakkwar tier met 32 te slaan. In de eerste periode van de wed- 'strijd wogen beide partijen vrij aar dig'tegen elkaar op. Het spel ging op en neer zonder dat een van beide partijen een veldo ver wicht wist te behalen. Maar na ca 22 minuten in de eerste helft schoot uit een hoek schop voor Excelsior Huët hard te gen de splitsing; de terugspringende bal werd door Dulfer hard inge- Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89, Telefoon 69290, Bioscopen: Monopole, 2, 7, 9 uur: „De haven der hartstocht". Passage, 2 en 8 uur: „Moulin Rouge". VOOR HEDEN Cabaret: Luxor, 8 uur: Snip- en Snaprevue „Op en Top!" C 1 r c u s Ahoy' Hal, 8 uur: Cir cus Strassburger Film: Arena, 2, 7, 9.30 uur: Strijd om het heelal; Capitol, 2. 7, 9.15 uur: Tarzan on de duivelin; Centraal, 2, 7. 9.15 uur; Havenwijk; Cineac, 95 u: Nieuws enz., 5.30, 7.45, 10 uur: Het grote geheim: Colosseum, 2. 7, 9.15 uur: Het grote geheim; Harmonie, 2, 7, 9.15 u: De ellendigcn; Lutusca, 2.15, 7. 9.30 uur; Meisjes- slaapzaal; Monopole, 2. 7. 9 uur: t.m. Ma. De haven der hartstocht: v.a. Di. De verboden dans; Passage, 2, 8 uur: Moulin Rouge; Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur: De schat van de gouden condor; 't Venster, 2. 7, 9.15 uur: Vuile handen; Rex, 2, 7, 9,15 uur: De trek naar het westen; Victoria, 2, 7, 9.15 uur: Het grote geheim. Tentoonstellingen: Historisch Museum, 10—5 uur: Geschiedenis van Rotterdam; Rot terdamse Kunstkring, 106 uur: Exclusieve kunstnijverheid en beeld houwwerk; 't Venster, 10—22 uur; Drukwerk en vrij werk van Wim Brusse met foto's van Eva Brusse - Bcsnyö; Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 uur: Melanesi- sche kunst; weven en vlechten in Afrika: Bouwcentrum, 95 u: Bouw van vacantie-oorden, scholen, teh. voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur. Advuneim* l ill j De dames van DWS moesten tegen het sterke Animo spelen en leden een G—3 nederlaag. Deze stand geeft de indruk dat Animo een makkelijke dag had, maar het tegendeel is waar. Voor de rust was _het een gelijk op gaande strijd met aan beide kanten zeer goede aanvallen. DWS smaakte zelfs het genoegen een 21 voorsprong te nemen, doch de rust ging in met een 32 voorsprong voor Animo. Direct na de rust maakte DWS gel\jk, terwijl de Animo-keepster haar doel verder prima verdedigde. Het veld spel van beide partijen was goed verzorgd, waarbij Animo nog 3 kansen zeer goed benutte en de eindstand op 63 In haar voordeel bracht. TFnrïhrirSV aan Alvflrons het ore- Dal wercI aoor uuKor nara mge- ïXSSS? «J! <—1111, m&m i «fcoten. maar een dor Laakkwartier- kreeg, bracht het koor enige ern stige werken ten gehore. De uitvoe ring van het Ave Maria en Ave Verum stond op hoog peil. Verder hoorde men „Die Nacht" van Schu bert, „Frühlingslied" van Weigsen- born en het „Zonnelied" in een. ar rangement van dirigent C- P. Vre- debregt. Het applaus noodzaakte tot een toegift. Dat werd „De Spijskaart", een humoristisch werk, dat boven dien een geschikte inleiding bete kende voor 'fc verdere gedeelte van het programma.,Dit bestond, uit het optreden van Evelyn Leythe, een Schiedamse sopraanzangeres met ïa41 KKll toekomst. Wim Bosch, met klateren- j Korfclaan profItoerdo, 1-2. de piano soli, de accordeonmsten de Twee Corita's Willy Rex en Nol van Dijk, twee vlegels aan de vleu gel en enige sketches. Leslie Davis veroverde aller har ten met zijn vertolking van het Warschau-concert. In zijn openings woord wees voorzitter A. Brugmans op de gestadige groei van Euphonia. Een verheugend teken voor de ver eniging is, dat zo goed als alle nieuwkomers blijvers zijn. Vanzelf sprekend ook hier een bal na. The Rhythm Aces zorgden voor een perfect danstempo. LASCLUB doei te slaan- dc hieruit ontstane strafschop werd door Dulfer, na 3 x te zijn overgenomen, gemist. Dat was evenwel uitstel van executie, want even later schoot Dulfer via een aan val over links keihard in (10). Een maal zagen wij nog een goede kopbal van Huët, die echter door dc paal gestuit werd. In de eerste periode van de tweede helft was het Laakkwartier dat fel aanviel, en met succes, want uit een hoekschop bracht de Haagse midvoor Peters inct een kopbal de stand op 11. Ongeveer 5 minuten later had den de Hagenaars weer succes, toen de linksbinnen van een fout van Fel valt Excelsior nu aan en als een der Haagse backs de bal weg slaat, is het Huët die de Strafschop mist. Maar Excelsior blijft terugko men en als Dulfer hoog voorzet is het Huèt die de bal in doel kopt 2—2. Excelsior ruikt de overwinning en zet alles op alles, en als er nog 25 minuten te spelen zijn, weet Broeren uit een aanval over rechts de score op 3—2 tc brengen. Laakkwartier zet nu een offensief in, maar de Excel sior-verdediging met Vlugman en Vredebregt aan het hoofd weten van geen wijken meer. De met spanning tegemoet ge ziene plaatselijke wedstrijd tussen de beide 4e klassers Ursus en DHS is in een verdiende overwinning van de laatste geëindigd. Het ver schil tussen beide ploegen zat in de voorhoede. Die der geel-zwarten speelden vlugger en beter voetbal cn wisten daarbij ook gebruik van de kansen te maken. Dit bleek na 20 min. toen de Kruyff een hoge voorzet gaf, keeper Schewe de bal door zijn handen liet glippen en Jac. Kersscmeijer inkopte 01. Dit werd ook de ruststand en kort er na was het weer De Kruyff, die de bal voorzette, die door een achterspeler van Ursus in eigen doel werd gewerkt. 02. Hierna zijn de DHS-ers steeds in het offensief geweest en het ver wonderde dan ook niemand, dat v. d. Windt met een hard schot in de bovenhoek no. 3 liet noteren. De stand bleef 30 en zo behaalde DHS zijn 2e overwinning. De lei ding van scheidsrechter Bakker werd door ieder geroemd. De verdere DHS-uitsIagen luiden: SMV bDHS 4 1—4; DHS 7—Spar taan '20 10 4—2; DHC comb, 43. Ursus comb.- Het 2e dames-elftal van D?YS ging bij WIK op bezoek. Het moest door zieken en het afstaan van speelsters gehavend het veld in, waardoor het even duurde voordat zij op elkaar waren ingespeeld. Daarna ging het beter en maakte DWS het eerste doelpunt, Met deze 1-o voorsprong ging de rust in. Na de rust een faire gelijkopgaan- de strijd, waarbij WIK een fout in de DWS-achterhoede goed af strafte en de stand op 11 bracht. Bij alle verdere aanvallen van fei- de ploegen bleef de verdediging de baas. Het le herenelftal heeft de der by tegen Dynamo verloren. Alle spelers zonder uitzondering konden hun spel niet vinden, terwijl Dy namo een zeer goed open spel de-, monstreerde, waarbij de switch prima werd toegepast. Hierdoor geïntimideerd kon DWS niet tot grote daden komen. De rust ging dan ook in met een 36 voor sprong voor Dynamo. Na de rust zag het er even naar uit dat DWS de bakens zou verzetten en ver kleinde haar achterstand tot 6-7. Hiermede bleek haar kruit ver schoten. Dynamo wist echter nog vijfmaal het net achter de slecht spelende DWS-keeper te laten tril len en het einde kwam met 127 voor Dynamo. Wat het le heren-elftal miste, deed het 2e heren-elftal van DWS. Snel en vlot combinerend stelde zij de Dynamo-verdediging voor grote problemen, welke zij eerst nog goed wist op te lossen. Toch scoor de DWS het eerst (l—0), doch Dynamo maakte gelijk (11). Een goed opgezette aanval bracht (21). doeh ook deze voorsprong ging teniet (22). Weer kwam DWS terug en was voortdurend in de aanval wat een 42 voorsprong opleverde. Vermoeidheid ging nu bij DWS een rol spelen, waarvan Dynamo profiteerde (4—3). On danks dat bij deze stand het einde werd gefloten, kon DWS de 2 pun ten toch niet mee naar Schiedam nemen. Toen de spelers op het middenveld stonden om elkaar te begroeten, bleek dat er 5 minuten te weinig waren gespeeld, zodat er nog een klein verlengstukje aan kwam. Tijdens deze 3 minuten werden goede DWS schoten door de keeper van Dynamo fantastisch gehouden en in de laatste seconde maakte Dynamo met een onhoud baar schot gelijk 4.4. DWS 3 heren moest met 210 haar meerdere in Dynamo 4 er kennen. De reserve-keeper C. Hui- zer kan op een zeer goede dag te rugzien. Aanvankelijk nam DWS een 2—0 voorsprong, doch moest deze weer afstaan aan Dynamo, die geleidelijk haar voorsprong ver hoogde. De oorzaak ligt voorname lijk hierin, dat dit nieuwe elftal Voor de tiende achtereenvolgende maal is er een volledig korfbalpro gramma afgewerkt, een unicum in de korfbalgeschiedenis! Verheugend is daarbij, dat de Schiedamse clubs de tweede helft van de competitie zo goed hebben.ingezet. Succes heeft op overtuigende wijze Overkanters in eigen veste verslagen en heeft daardoor voorlopig onbedreigd de leiding. ODI was Zaterdag bijzonder goed op schot en zond Vriendenschaar 2 met een flinke nederlaag naar huis. Schiedam heeft de moeilijke uitwedstrijd tegen De Raven in een, weliswaar benauwde, maar niettemin verdiende overwinning omgezej, terwijl om de vreugde nog te verhogen, ook de lagere twaalf tallen goede resultaten behaalden. Tien jaar vervulden de heren A. TfcpctlUlr TK'W' P.ïl Klein (voorzitter). J. van Noort WCSIUUL tweede voorzitter). M Houtzager Het bestuur van de SVV-suppor- (peimmgmeesler) K. Netten (com- iBin D Weer en rmssans) en D Nievelt technisch Win<r is* a£ vo!gl samen5esteld: adviseur), een bestuursfunctie voor j Vorstenbos. voorzitter; N. Zas- aangesloten wi seeretans-penninsmeester; W. hij de Nederlandse Vcrenjgmg voor vaJn 'Alphen. 2di secretaris; C. van Lastechniek N.V.L. PmtGn 2de penningmeester en Th. Zaterdagavond werden zij m ge-1 Caüigewm, algemeen secundus. bouw Irene voor dit feil gehuldigd j door de aftredende penningmeester van de afdeling Zuid-Holland, dc heer B. B. Zink weg. Spreker zei o.m„ dat de diverse functies bij hen altijd in goede handen waren ge weest. Als blijvend aandenken ont vingen de vijf mannen een fraai vulpotlood met inscriptie. Voorzitter A. Kiek* kondigde deze avond een interessante wedstrijd voor de club aan. De lasclubs uit Krimpen aan de Lek. Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam zullen in DELFT. De jaarlijkse Na bona Je veld- en parkloop van A.v. *40 tc Delft, waarvoor dit keer 60 athlcicn van start gingen, is gewonnen door de Leidenaac Van der Linden. Hij liep het parcours van ruim dne kilometer, dat rondom het recreatieoord „De Hertekamp" na bij de Nootdorpse Plassen was uitge zet in 10 minuten eu 50 sec, vijftig meter bedroeg zijn voorsprong op de tweede aankomende. Zoek uit Dor drecht. De uitslag luidde: A-klasse: 1 Van. der linden Holland. Lelden) 10 min. 50 sec.; 2 Zoek (Par thenon Dordrecht') 11.00.04; 3 Van der Munmk (Partenon Dordere!::) 1104. In de B-klasse zegevierde 1 oning' <SVV Schiedam) m 11 mm. 0.4 tc en in de C-klasse eindigde O neveg Parthenon Dordrecht) in 11 n. 30.08 sec, op de eerste plaats. De leden van de Kath. Bond v. Be jaarden worden herinnerd aan bet grote St Nicolaasfeest op 4 Dec. a.s.. waar voor weer op 26 Nov. de plaatsbewijzen moeten worden afgehaald m het Don Boscoiuus. Lange Haven. Zo ooit dan heeft Succes nu wel de kans om kampioen te worden. De blauw witten hebben begrepen, dat de wedstrijd tegen Overkanters de basis voor deze positie moest leg gen. Men heeft daarom niet het risi co willen nemen, dat de eerste aan val geen doelpunten zou weten te maken. De wijziging in de vakop stelling heeft inderdaad de verwach te resultaten opgeleverd. Van meet af aan,oefenden onze stadgenoten een licht overwicht uit. De eerste ge legenheid om de leiding te nemen lieten zij echter voorbijgaan door het missen, van ccn straf worp, maar spoedig maakte mej. J. v. d. Heuvel deze fout goed door vanuit een door loopbal voor de eerste maal de korf te doorboren. Een blunder ïn het middenvak kwam Overkanters op een tweede tcgenpunt te staan. De bal werd snel op de vrijstaande F. Baas gespeeld, die niet aarzelde de voorsprong tot O2 te vergroten. Na de rust bleek, dat de tweede aanval aan hetzelfde euvel mank ging van de voorgaande weken. Weer kon men moeilijk tot schieten komen, maar toch kon A. Bons met een ver schot de stand op 03 brengen. Eerst nu kwam Overkanters aan bod, dat er in slaagde de achterstand tot 23 in tc lopen.A .van Krogten vernie tigde echter de hoop op de gelijk maker door 24 te laten noteren en tenslotte stelde F, Baas de overwin ning veilig door de eindstand op 25 te bepalen. In de laatste minuten van de wedstrijd kon Overkanters bet tempo niet meer volgen. Dank zij groter enthousiasme cn beter uithou dingsvermogen heeft Succes deze wedstrijd verdiend gewonnen. De blauwwitter: hebben nu met 14 pun ten uit 9 wedstrijden de leiding, ge- Bü het kleine voetbalprogramma van gisteren waren slechts enkele Schiedamse verenigingen betrokken, zodat deze Zondag niet zo heel be langrijk voor .Schiedam Is geweest. En toch..* waren er nog verrassin gen. Want dat Dilettant het tegen Noorderkwartier thuis niet verder kon brengen dan een gelijk spel komt aan Schiedam, dat de vorige week in Hekelingen verloor, begrij pelijk ten goede. Voor Noorderkwar tier zal dit gelijke spel wel een sti mulans zijn om Jr. de komonde wed strijden alles op alles te zetten. Zoals wij reeds voorspelden heeft Hekelingen gisteren Tediio er on der weten te houden, waardoor het voor deze vereniging een moeilijke opgaaf zal zijn, om van de onderste plaats af te komen. In 1 A is er gis teren geen vcranderinng in de stan den gekomen. Onze stadgenoot Martini heeft in 1 G een veer tegen Roga, dat onder aan slaat, moeten laten; net bracht het met verder dan een geluk spel. Sportvogels is bij Bloemhof op be zoek geweest en behaalde ten 21 overwinning, waardoor het met 13 punten uit 9 wedstrijden op do tweede plaats is gekomen De on- deistü vijf verenigingen in deze af deling ontlopen elkaar niet zo heel veel, zodat hier wel wat gedrang zal ontstaan, waardoor het in de komende wedstrijden niet aan span ning zal ontbreken. volgd door Overkanters met 12 uit 9 en Eureka met II uit 8. De overige clubs hebben geen kans meer om zich bij de koplopers aan te sluiten. Raven heeft zijn goede prestaties van de laatste weken niet kunnen voortzetten. Schiedam heeft het zo ver niet laten komen, al waren de roodzwarten ditmaal ook door inval lers verzwakt. De thuisclub opende de score, maar prompt antwoordde D. Vermeulen .met de gelijkmaker (1I). In tweede opstelling kende de scheidsrechter, die zich overigens uitstekend yan zijn taak kweet, Ra ven op twijfelachtige gronden een strafworr) toe, die de Hagenaars goed benutten (12D.Maar weer liet de gelijkmaker niet lang op zich wachten. Nu zorgde J, v. d. Tuuk, dat de balans in evenwicht kwam. In 3e opstelling ging het bij Schiedam van een leien dakje. I. v. d. Kraan bracht met twee doelpunten de voorsprong op 2—4, één door uitbui ting van een vrije worp en één van uit een ver schot. Na de rust wogen de partijen volkomen tegen elkaar op en gaven de verdedigingen wel heel weinig toe. Een kwartier voor tijd maakte Raven het enige doel punt uit de tweede helft en onder hoogspanning verstreek de resteren de speeltijd. Schiedam won deze prettige wedstrijd dus met 34. Men heeft zich daarmee in de kopgroep gehandhaafd, welke wordt gevormd door A.I.O. met 13 punten uit 8 wed strijden, W.Ï.O.N. met 13 uit 9, Pams met 12 uit 8 en Schiedam met 12 uit 9. O.D.I. heeft zijn ongeslagen record op eigen terrein van dit seizoen kunnen handhaven. Tegen Vrienden schaar 2 toonden de witzwarten zich in een productieve bui. De bezoekers openden de score, maar eerst in de tweede helft kwamen zij voor de I Uveede maal aan bod. O.DJ. doel puntte er lustig op los. Dc ruststand 1 was reeds 51. In de tweede helft vonden beide partijen even vaak de korf, n.l. vier maal. zodat de eind stand 95 luidde. Door deze uitslag heeft ook O.D.I. de kans om kam pioen te worden nog in eigen han den. De reserves van Schiedam schoten uit hun slof. Spartaan 2 werd met een 51 nederlaag naar huis gezon den. Succes 2 liet zich op eigen ter rein niet door W.I.O.N, 4 verschal ken. Hier werd het 31 voor de thuisclub. De wedstrijd OJD.O.— Q.D.I. 2 ts van het programma afge voerd. Succes 3 was het enige Schie damse twaalftal, dat in het zand moest bijten. Sperwers 6, dat als gastheer optrad won met 3—1. Ook de junioren waren goed op dreef. Schiedam B won met 3—0 van Ons Huis B, Succes B met 2—0 van Ro zenburg C en O.D.I. A met 5—3 van Spirit A. van DWS het handballen nog niet onder de knie heeft Er vielen ga ten in de verdediging, welke door Dynamo goed werden benut. Uit slag 2—10. l)e jeugd van DWS doet het pri ma. De adspirantmeisjes wisten Zaterdag met 60 te winnen, ter wij! Zondag het 2e jun. meisjes met 11 gelijk speelde. De jun. jon gens herstelden hun fout van de vorige week en wisten thans met 71 te winnen. Vrijdagavond vond in een der schoollokalen de jaarvergadering van de oudercommissie van de Jan Ligthartschool plaats. Voor de aanvang der vergadering werden de ouders in de gelegen heid gesteld, het schriftelijk werk hunner kinderen te bezichtigen. Tijdens deze vergadering bood de voorzitter der commissie een schoolbibliotheek aan, welke door de heer A. C. M. Steijnis. hoofd der school in dank werd aanvaard. Nadat de agenda op vlotte wijze was afgewerkt, werden 2 school- filmpjes vertoond, wat door de ouders bijzonder op prijs werd ge steld. De 22-jarige matroos W. van K. uit de Abbenbroeksestraat stapte gisteravond op het Rubensplein in de RET-bus. Uit 's mans uitlatingen bleek de buschauffeur dat zijn pas sagier niet geheel nuchter was. Toen de matroos te lastig werd be sloot dc chauffeur de man uit zijn wagen te verwijderen en zulks ge schiedde bij de halte BK Laan hoek Nieuwe Haven. De dronken matroos nam hier geen genoegen mee en liep de RET-bus achterna. Bij het eindpunt Passage haalde hij de bus weer in en stapte andermaal in het voertuig. Toen de autobus weer ging rijden greep de matroos de chauffeur vast die daardoor de macht over zijn stuur verloor. De stadsbus botste derhalve tegen het trottoirhek langs de Broersvest. De politie greep de matroos in zijn kraag. Deze bekende m de loop van de avond in verschillende café's in totaal dertig glazen hier te hebben gedronken. De matroos is ter ontnuchtering in het hoofdbu reau van politie opgesloten. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt. Toen de 34-jarige mevrouw M. V.-K. uit de Hoflaanstraat Zondag avond wijfelde bij het oversteken van de Lange Nieuwstraat, werd zij door een motorrijwiel aangereden. De vrouw werd tegen de straat ge slingerd. Zij bekwam een linker onderbeenfractuur en een lichte hersenschudding. Per auto van de G.G. en G.D. is het slachtoffer naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, waar zij ter verpleging is opgeno men. Bij de wedstrijd tussen lagere elftallen van SVV en Neptunus kopten twee spelers tegelijk naar de bal. De SVV-speler G. van S. uit de Van Beverenstraat viel en kwam op zijn achterhoofd terecht. Een, auto van de G.G. en G.D. heeft de voetballer naar de Dr. Nolet- stichting vervoerd. Zaterdagavond werd de 74-jarige "W. C. de Jong, gewoond hebbende Broersveid 184. in de Louronstraat plotseling onwel. De man zakte in elkaar en bleef op straat liggen. Een ontboden geneesheer consta teerde de dood. Het stoffelijk over schot is naar de Dr, Noletstichting overgebracht. Wielrijder aangereden Het onvoorzichtig oversteken van de rijweg was de oorzaak dat Za terdagavond de 80-jarige belasting ambtenaar L. C. M. uit de Juliana- laau. die met zijn fiets op de Rot terdamse dijk reed, door een motor rijwiel werd aangereden. De wiel rijder die inwendige kneuzigen op liep, is per auto van de G.G. en G.D. naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd. In de afgelopen maand nam het tegoed van inleggers bij de „Spaar bank Anno 1820" toe met ƒ80.855.63 tot f 14.495.251,94 op 39,086 spaar rekeningen. Vanaf 1 Januari 1.1. steeg het aan tal boekjes in omloop met 863, het totale spaartegoed niet ƒ1.344.847 99 Afgehaald werd in October 51.521.50 aan spaargeld bij 2.661 aangeslotenen. Het ..spir-m bii de bron", terstond bij dc uitbetaling van loon of sa laris in het bedrijf, bracht f 8.005.65 spaargeld op. Uit 668 spaarbusjes kwam S.p48,15 aan spaargeld. Op -de Jeugdspaarbank groeide het tegood met f 1.771,46 tot ƒ64.854.16; het aantal Jeugdspaar- ders nam toe met 10D tot 5.579. De jeugd kocht voor een waarde van 4.516.10 spaarzegels en voor ƒ321,10 aan spaarknipjes van 5 cent. Eind October bedroeg de liquidi teit niet minder dan 2.361.669,96. Buraerlijke Stand GEBOREN; Robertus W., z.v. W, G dc Gooijer en H. Th. Meijer; Jo bs mes. z.v. p. van Zundert en J. Ge-; Elisabeth C. d.v. J. Thielens er C. M. Rademaker; Albert, z.v. A. v d. Heide en m. G. v, d. Moer; In- grid, d.v. j. van Asten en T. v. Put. OVERLEDEN: J. K. Dominicus. 83 jr. Om U in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de enorme voordelen van het stoken met een zoals zuinig, schoon, reukloos en geen kolenopslag, nodigen wij U uit een demonstratie bij te wonen in TOONKUNST, LANGE HAVEN 103. De demonstraties zullen plaats vin den van 16 t.m. 21 Nov. van 912. 25 en van 710 uur (Zat. tot 5 uur) OFF. DEALER: v. Beverenstraat 10-A. Telef. 68424 Een teleurstelling dit weekend was wel dat leider DRZ 2 struikel de tegen Schiedam 2. Ondanks goe de kansen voor rust slaagde DRZ er niet in te scoren. Na rust werd DRZ in de verdediging gedrongen en een kwartier voor het einde slaagde Schiedam er in vlak achter elkaar twee doelpunten te fabrice ren. Een verdiende nederlaag. DRZ 4 won wederom cn stuurde Noor derkwartier 4 met een 51 neder laag naar huis. Voor rust scoorden Van der Berg, H. Paauw, A. Zwa nenburg en p. Grootveld. Na rust maakte Van der Berg er 51 van en K. Scheffers zag zijn doelpunt afgekeurd. DRZ 5 noteerde ook oen verliespunt en speelde l—l gelijk tegen Steeds Hoger 3. Toch bevindt dit elftal zich n°g io dc kopgroep H. Köneman kogelde een' vrije trap onhoudbaar in cn vlak voor het einde maakte Steeds Hoger ge lijk. Van de juni or elf tallen speelde slechts het C.-elftal dat goed com binerend met 50 won van Ursus C. A.s. Zaterdag spelen DRZ A uit tegen PP SC A; Doskom B tegen DRZ B en Zwaluwen C 3 tegen DRZC. In het vervolg zullen de DRZ-junioren veldtraming hebben iedere "Woensdagavond om zeven uur op het DRZ-terrein aan de Laan Ons Genoegen, ok niet-leden zijn welkom. Het heeft de Volleyballers van S.V.C. de afgelopen week niet mee gezeten. Alleen Heren 1 j-on voor cle winstpunten zorgen doo- een ge decideerde 4—0 overwinning 'op U.S.C. p 't Eerste meisjesteam verloor voor de tweede keer in successie en nu met 3—1 van Wico. eveneens een team, dat S.V.C. toch zeker had kunnen verslaan. Wanneer de SVC- sters eens met* wat meer zelfver» trouwen durfden te spek-n en zich niet zo snel door een achterstand of wat tegenslag lieten ontmoedigen, zouden dc winstpunten ook weï weer komen. Tot nog toe is nog geen S.V C l team op eigen terrein geslagen Daarom kan de wedstrijd tegen D.R.L. a.s. Vrijdag 8.15 uur) in zaal Oude Kerkhof voor de S.V.C -meis jes een goede kans zijn over 't dode punt heen te komen. Het tweede meisjes- en herenzestal kregen de afgelopen week in uit wedstrijden hun eerste nederlaag te incasseren, daar beide teams met in vallers uit moesten komen KOTTKKOAM ROTTERDAM. Het eerste schip dat vandaag in de Rotterdamse ha ven is gearriveerd, was tevens het 14.000ste van dit jaar. Het was het 1335 hr.t. metende ms „Draco" van de rederij „Det Burgenske Ds" te Bergen, dat met stukgoed van Ber gen (Noorwegen) kwam en lig plaats koos in de IJsselhaven, Vorig jaar kwam het 14.000ste schip op 4 December binnen. Toen was het het 10.774 br.t. metende Zweedse motortankschip „Avance". Het dames- en herenteam van Wilton Fijenoord verloren beiden hun eerste wedstrijd in de zaal- handbalcorrtpetitie in deHoutrust- hallen te Den Haag. SOS wist de voorsprong die Fijenoord door drie doelpunten ge nomen had nog voor rust te niet doen. Na de rust nam de spanning toe, en beide doelverdedigers rédden vaak veel gevaarlijke schoten, met nog 10 minuten te spelen stond S.O.S. met 17-13 voor en wist de Wilton ploeg nog drie maal vlak achter elkaar te scoren zodat de eindstand van dez spannende strijd eindigde met een 17-16 overwinning voor de Hagenaars. De dames die het moesten opne men tegen Truniust speelden voor de rust een prima partijtje zaal handbal Mej. de Key2or opende de score voor Wilton 01 doch echter nog voor de rust maakte Turn lust nog gelijk. Direct na rust kreeg Mej, Brok- ling een 7 meter worp te nemen, doch zij schoot deze meters over, het doorzetten van Wilton werd toch met 'n doelpunt beloond en wie in de 4e min. door mej. Jungblut. Vijf min. later maakte Turnlust wer ge lijk en toen kort daarop nog twee maal de roos werd getroffen Was de moet er hij Wilton uit. De re serve keepster Mevr. Bos-v, Hou- wellögen heeft haar doel op prach tige wijze verdedigd. De eindstand kwam tenslotte met een 6-2 overwinning voor Turnlust Het 2e dameselftal wat bij Wes- terkwarticr op bezoek was had het windnadeel voorde rust wat met de rust een 1-0 achterstand bezorgde. Doch na de rust vlotte alles veel beter en spoedig maakte mej. v. d. Fout er 11 van. Met mooi opge zette aanvallen trok de Wilton- voorhoede er op uit en spoedig was het weer mej. v. d. Bout die er 12 van maakte. De eindstand kwam tenslotte met een verdiende 1—4 overwinning voor de Wilton- dames. Woensdagmorgen elf uur wordt aan het Oost plein de eerste paal ge slagen voor een complex van negen tien woningen, zeven winkels en een pakhuis. Architect van bet complex is de heer Jean M. Bodt, de bouwers zijn J. Klaasse JAzn. en A. Uyter- linde. De onderdelen van het com plex worden horizontaal verkocht door de N.V. Mab. Voor naar schatting vijftienhon derd gulden schade werd Zaterdag avond laat aangericht in de achter kamer van ccn eerste verdieping In de bocht van de Schiedamsesingel. De bewoners hadden b(j hun ver trek vergeten een strykijier uit te schakelen. Het strijkijzer zette eerst een werktafel in brand, vervolgens een hoeveelheid kleding, oen naaima chine, de gordijnen en andere delen van de inboedel. Het veroorzaakte ook kortsluiting, zodat het werk van de brandweer, die via een. -ka potgeslagen raam was binnengeko men, ernstig werd bemoeilijkt. Ge lukkig kon snel worden geblust met enkele, emmers water en met de rubberslangen. Aanwezig waren slangenwagen 38. gereedschapswa gen 2 en slangen wagon 35. Ondcr- brandmeester Th. T. Wijsman had de leiding. Dertig inbraken heeft de loodgie ter J. M. de K. sinds het begin van dit jaar in Rotterdam gepleegd. Hü werkte over de hele stad en het le verde hera een buit van circa ƒ7,000 op. Zaterdagavond wist de politie, die hem reeds geruime tijd zocht, hem te verschalken toen hij in de Borchsatelaan een kraakje wilde zet ten. De man is opgesloten in het hoofdbureau van politie. Het onder zoek is nog in volle gang. Op de Rotterdamse dijk viel Zaterdagavond plotseling de 63-ja- rige machinist M. van Eijk, ge woond hebbende Sophiakade 13 ta Rotterdam, van zijn fiets. Na me disch onderzoek bleek dat de man aan een hartverlamming was over- ledt-n. Het ontzielde lichaam is pet ambulancewagon naar het Coolsin- golziekenhuis gebracht. 3 5 TARIEF TOT EN MET 15 WOORDEN Elke vijf woorden meer 1 u.ss f 0.20 Te koop cremgeb. Speelgoed koopt U altijd voordeliger bÖ Bokhorst. Ziet daarom onze etalages. Gr oenelaan 36, telefoon 67U24 en Hoogstraat 34, tel. 68641. „Alja" biedt U een costuum of een mantelcostuum vanaf ƒ3.— per week. „Alja", Fi- lips v. Bourgondiëstraat 49, Tel. 67416. Ronde glasplaten, schuif- ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie Boterstraat 39. Telefoon 68945. Leasen Bondsautorijschool D. van Rossum rijdt met nieuwe Vauxhall 1953. Rotterdamse- dijk 164, telefoon 69990. U wordt gehaald en gebracht. Diversen WU verven uw schoenen tn elke gewenste kleur. Dames schoenen 3.25; herenschoe nen 3.75. Schoenrep.bedrijf „Excelsior". Dam 36. Tele foon 66874. Zijn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal- iatie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 36. tel. 66874. Reparaties kunstgebitten, Ook* voor spoedgevallen. Rot- terdamsedijk 265, tel. 68021, Schiedam. Pcrmancnt-wavc vanaf C.— de nieuwste modellen. Mai- son „Modern", Jac. van Rui ker. Hoogstraat 53, Schie dam. telefoon 69750. Beleefd verzocht vroegtijdig te be spreken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1