1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Mist verraste elf Thunderjets Nog meerverdachten' in affaire-White Streng optreden gevraagd tegen niet bona-fide reishureaux Hoog boven Londen een geweldige witte bal Omstandigheden nopen tot nader onderzoek FRANKRIJK OP DE Brits rapport meldt: Twee neergestort, één veilig op basis, zes in Duitsland geland twee maakten buiklanding F15.000opnol9.907 Eisenhower windt zich op over verklaring van Truman COMMISSIE NAAR VLIEGVELD i Weinig verandering Jj 1 in temperatuur g v Malan verscherpt boekencensuur Spoorbrug bij De Vink aan gevaren Eis tegen Mossadeq: dood door ophanging J Nieuw wapen voor torpedo jagers l-3e Jaargang, no, 272 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam. Tel. 69300 - ADonn.prijs: per vreek 0,47, per kwartaal 6,05, losse nummers ƒ0,10. Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 19 November 1953 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 393644 - Bankier- Amsterdamsche Bank te Rotterdam - Directeur; B. de Vries - Hoofdredacteur; Sj. van der Schaaf - LONDEN. Boven Enge land heeft deze maand twee maal een groot metalen voor werp gevlogen, dat op het ra darscherm is waargenomen, Dit is bekend gemaakt door het Britse ministerie van Oor- log, Dc hoogte van het voor werp werd geschat op 20.000 meter. Door de waarnemers wordt het beschreven als een spierwit, geheel rond ding. Een soort kolossale tennisbal. Twee radarpioegen hebben offi ciële rapporten over deze waarne mingen ingediend. i(Het eerste rap port was afkomstig van sergeant Harry Waller en drie andere ge tuigen, die op 3 November een radartoestcl beproefden voos- het 256ste luch taf weer-regi ment in Z.O.-Londèn. Volgens het rapport was het voorwerp van 15.30 tot 16,10 uur Ned. tijd op het radar scherm zichtbaar. „Ik hoorde een krachtige echo en keek door de telescoop. Toen zag ik het: precies een tennisbal." vertelde Waller aan de pers. .,De hemel was die dag zeer helder en blauw met slechts enkele hoge wolken. Het voorwerp bleef ongeveer een kwartier stil staan, daarna begon het te bewe gen." Sergeant Waller merkte verder op, dat het „ding" geen ballon kan zijn geweest „Uit- de signalen, die ujïj ontvingen, viel op te maken dat het een metalen voorwerp was. Het moet zeer groot zijn geweest, want, de signalen waren drie lot vier maal zo sterk als die, welke mij o nfuau pen van het grootste vliegtuig, dat bestaat." Sergeant-majoor Ernest Stead van hetzelfde regiment meldde, dat hij Dinsdagmiddag j.I. waarschijnlijk hetzelfde voorwerp, heeft gezien. Op 3 November is ook een rapport op gemaakt door twee officieren van de luchtmacht, die op 7000 meter hoogte vlogen met hun straaljager. Zij vertelden, dat het voorwerp met een cóormc snelheid hoog boven hen passende. Naar al dergelijke rapporten wordt een onderzoek ingesteld, zo deelde een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteravond mee. Hij voegde daaraan toe. dat op afzonderlijke meldingen geen commentaar kon worden geleverd. v AJ. Volgens ne t m ïnisterie -blij kt ofc geveer 95pel. van: 'deze - gebeurte nissen op. natuurlijke verschijnselen te berusten. „Uit de overige trek ken de deskundigen hun - conclu sies," aldus de nu niet bepaald ver- helderend werkende commentaar van de; officiële woordvoerder. (Van onze correspondent) EINDHOVEN. Voor het vliegveld Welschap bij Eindho ven is het gisteren een ware rampdag geweest. Twee toestei len verongelukten, terwyl drie andere toestellen min of meer ernstig beschadigd werden. Twaalf Tbunderjeistraaljagers van dc squadrons 314 en 315 waren gister middag om drie uur bö gunstig weer voor afzonderlijke oefeningen opge stegen. Terwijl de oefeningen aan de gang waren kwam er een dikke mist opzetten, die weldra vrijwel ieder zicht onmogelijk maakte. Dit voltrok zich zo snel, dat de twaalf toestellen opdracht kregen naar hun basis terug te keren. Welschap zat toen echter al vol komen dicht. Zes toestellen namen de wijk no ar Duitsland waar zij op de vliegvelden van Wahn en Brug gen op nonmale wijze aan dc grond werden gezet. Onder de bemanning van deze toestellen bevond zich ook de commandant van squadron 315, majoor De Smalc. Sergeant Willems, die het zeven de toestel vloog, slaagde er in zon der ongelukken op Volkel te lan den. De vijf overige toestellen brach ten het er minder goed af. Twee toestellen moesten een buiklanding maken, het ene over de Duitse DEN HAAG. In de 521ste Staatsloterij vierde klasse, vierde lijst, is de prijs van f 15.000 gevallen op nummer 19907, WASHINGTON. Dc subcommissie van de Senaat voor binnenlandse veiligheid heeft bewijzen aangevoerd, dat de voormalige minister van Financiën, John W. Snyder, in 1946 Harold Glasser heeft gedekt, nadat uit rapporten van de F.BJ. [federale recherche) was gebleken, dat Glasser in nauw contact stond met Harry Dexter White. De documenten waaruit dit bljjkt, zijn door de subcommissie in studie genomen, nadat Dinsdag door het hoofd van de F.B.I. is verklaard, dat hij zich verzet lieeft .tegen het besluit van Truman White in de regering te handhaven, maar zich er tenslotte bij heeft neer moeten leggen. Snyder benoemde op 22 Augus- nKiïiiiOe Rilt verwacht r gi Van Donderdagavond tot Vrij A dagavond. M Zwaar bewolkt met ver- 2; W spreidc opklaringen en in de M Zuid-Oostelijke helft van het land plaatselijk nevel of mist. §f Overwegend droog. Matige tot jg H zwakke wind uit Westelijke fg richtingen. Weinig verandering In temperatuur. 'Z Morgen Zon op 8.08 uur; g g onder 16.43 uur. Maan op §jj 15.52; onder 7.44 uur. f; I HET WEER IN ETJROPA H 7 uur voormiddag j Weers- m Slation s toestand iü Helsinki Motregei jg Oslo Onbew, m Stockholm Regen ij Kopcnh. Zw. bew p Londen g A'dam Brussel Parijs ï=j Bordaux ■ij Grenoble J§ Nice §3 Warschau Licht bcw. gfj Berlijn Nevel s. Frankfort Mist München Half bew. Ij Zurich Mist Genêvc Mis' :i' Locarno Nevel -■ Wenen Vrij\v. onb p Innsbruck Zw. bew. - Rome Half bew. Tcinp. Neer.sl. heden in2+u. 7 uur mm. Zw. bew. i Geli. bew. i Mist Mist Geh. bew. i Mist Vrijw. onb. tus 1946 Glasser tot directeur van de afdeling monetair onderzoek van het ministerie van Financiën. Snyder heeft de subcommissie laten weten, dat hii later zal ver schijnen en op alle vragen zal antwoorden. Glasser heeft op 14 April 1953 voor de Senaatscommissie geen antwoord willen geven op de vraag, of hij communist of spion is geweest, uit vrees voor zelfbe schuldiging. Sinds Glasser voor de eerste maal in de rapporten van de F.B.I. is genoemd, heeft hij- Amerika bij tel van gelegenheden vertegen woordigd. President Eisenhower zei Woens dag op zijn persconferentie, dat hij hoopte, dat 'de opruiming, die zijn regering in Washington houdt, de kwestie van communisten in re- geringsdienst zal doen verdwijnen uit de politieke campagne van het volgend jaar. Een journalist citeerde de ver klaring van Truman in antwoord op de beschuldigingen van Brow- uell in de zaak-White, dat de re gering Eisenhower het „McCarthy- isme" omhelsd had. De president kreeg een kleur en antwoordde kortweg, dat hij bereid was_ zich te onderwerpen aan het oordeel van de aanwezige verslag gevers over die kwestie. Hij speel de geagiteerd met zijn bril en beet zijn woorden zo af. dat verschei dene verslaggevers hern vroegen deze te herhalen. Hij deed dit en voegde hieraan toe. dat hij ecu hekel aan het woord ..McCarthy- is n.e" had en ook niet zeker wist, wal dit inhield. Honderden v tappen 'accentueren feestelijk de slanke, gebogen lijnen van.de kruiser „De Rüyter", die Woensdag door Koningin Juliana is ingewijd. De imposante propor ties- van het oorlogsschip komen bijzonder goed -uit op de andere jotOf waarop Hare Majesteit staat onder twee der machtige kanons. JOHANNESBURG. Volgens een Woensdag afgekondigde beschikking zal iedereen !n wiens bezit een boek aangetroffen wordt, dat door de Zuid-Afrikaanse regering „indecent aanstotelijk of obsceen" verklaard is, tot een boete van 1.000 pond of vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld kunnen worden. Volgens de oude beschikking was de boekhandelaar en niet de koper verantwoordelijk: Toen bedroeg de straf 200 pond of vier jaar gevange nisstraf. De boekhandelaars verwachten thans, dat het publiek in de staats courant nauwkeurig de lijst van ver. boden boeken zal volgen. Een van. de onlangs „aanstotelijk" verklaarde boeken is het. 30 jaar ge leden uitgegeven „Ariane" van Clau- de Anet. DEN HAAG. Een commissie van onderzoek onder leiding van It. kol. C. J. J. M. Wattman, hoofd van het bnréau vliegongelukken van de Kon. Luchtmacht is nog gisteravond naar het vliegveld Eindhoven vertrókken, om te on- Treinverkeer gestremd .UTRECHT. Woensdagavond tus sen 7 en 8 uur is de spoorbrug bfj De "Vink' te Leiden aangevaren door het 160 ton metende vrachtschip „De Hoop" uit Rotterdam. Het gevolg was, dal zij aanvankelijk niet geslo ten kon worden, zodat het treinver keer Meen stagnatie ondervond, die tot yyf over tien. des avonds heeft geduurd. Pas nadat deskundigen van de N.S. de brug grondig hadden ge controleerd en gebleken was, dat de schade niet van ernstige aard was, is zij weer voor het treinverkeer vrijgegeven. Tot aan dat tijdstip werd - het [spoorwegverkeer Amster dam-Rotterdam via Gouda geleid. De dagboottrein uit Hoek van Hol land was -, de eerste die voor de Vinkbrug bleef staan. De passagiers moesten te voet naar het station Leiden. Gedurende de stremming werd tussen Den Haag en Leiden met bussen gereden. Het verkeer RotterdamDen Haag en Amster dam-Leiden geschiedde per trein. De D-trein. die om 20.10 van Am sterdam naar Parijs vertrok is via Gouda gereden. Motorrijder, die slecht uit keek, zwaar gewond AMSTERDAM. Met verwon dingen aan zijn borstkas, met een been- en. armfractuür en met een gapende wonde aan zijn hoofd is Woensdagmiddag in bewusteloze, toestand de 54-jarige motorrijder v. d. S. uit Amsterdam na een aan- tijding op de Middenweg naar liet Ó.L,V-Gasthuis vervoerd. Het slachtoffer was uit de stad naar de Middenweg gereden en had daar langs het rechter trottoir gestopt Volgens een reconstructie van de politie reed hij vervolgens zonder voldoende uit te kijken het midden van de brede weg weer op. Op de tramrails werd hij door een in de richting Diemen rijdende luxe-auto gegrepen. derzoeken hoe het mogelijk was, dat een zo groot aantal Thunder jets van Eindhoven in de lucht kon zijn op het ogenblik dat de mist deze basis vrijwel onbruikbaar maakte. Bovendien zal worden onderzocht of het niet mogelijk was de straal jagers die van hun basis dreigden te worden afgesneden, eerder naar een der NATO-luchthavens in de omgeving te dirigeren. Deze vraag is van belang, omdat enkele van de verongelukte vliegtuigen geen brandstof genoog meer hadden om nog een andere basis te bereiken. ...Van -luchtmacht-zijde werd .van morgen1'Verklaard. dat toen dc' twee squadrons, van Eindhoven de lucht in werden gestuurd het weer in het Zuiden goed was. Plotseling werd men overvallen door naderend slecht weer en onmiddellijk is toen aan de squadrons opdracht gegeven om terug te keren, naar dc basis. Met: het landen van twee squadrons gaat echter nog air. enige, tijd heen en voor deze operatie voltooid was, was de mist. zo hevig geworden, dat de nog in de lucht zijnde, toestellen niet meer konden worden binnen geloodst. Men heeft deze toestellen toen nog naar andex-e bases willen dirigeren, doch enkele vliegtuigen konden deze afstand niet meer overbruggen als gevolg van ben- zine-gebrek. grens, het andere bij het nieuwe Peeldorp Venhorst. Deze landingen, uitgevoerd door de sergeants Dc Jager en Bennekcr. verliepen eveneens zonder persoon lijke ongelukken, al werden de toestellen door deze noodlandingen uiteraard beschadigd. Luitenant Van Dijk, de enige die met zijn toestel op Welschap terug keerde, slaagde er in een normale landing uit te voeren. Het toestel schoot echter aan het einde van de uitloop van de baan en stortte neer, waarbij het beschadigd werd. De piloot bleef gelukkig ongedeerd. Voor de beide overige toestellen, die nog steeds naar een landings terrein zochten, was de toestand er inmiddels niet op verbeterd. Door betïzinegebrek gedwongen besloten luitenant Hogendorf en sergeant Beyen tenslotte hun toestel te ver laten. Ook deze piloten» die zich met hun schietstoel lieten wegschie ten, bleven ongedeerd. De Thunder jets stortten neer bij Wanroy en bij Erp onder de gemeente Veghel. Ztj werden volkomen vernield. Eerst hedenmorgen kwamen de oprui- mingsploegen van Welschap in ac tie. Zij begaven zich naar de plaat sen waar de verongelukte toestellen liggen. Op het vliegveld was de conster- natie uiteraard groot Het mag een wonder worden genoemd dat noch de noodlandingen noch de neerstor tende vliegtuigen andere schade ver oorzaakten dan die aan dc toestellen zelf. terwijl bijeen en ander nie mand werd gewond. TEHERAN, -- De aanklager Zae- moden heeft vandaag geëist dat oud premier Mossadeq zal worden opge hangen. Mossadeq heeft verklaard ?n hongerstaking tc gaan jotdat de dood er op volgt. De bedreiging van Mossadeq kwam nadat de aanklager gedreigd had hem in eenzame opsluiting te zetten indien hij voortgaat te klagen over de voeding, de omstandigheden waarin hij verkeert- en de beweerde aanslagen op zijn leven (Van onze correspondent) y i nlflnnPTl 111 AMSTERDAM. Streng pidllllCIi 111 optreden tegen nict-bonafidc pi y reisbureaus vraagt de Kamer IlllclIlCIGlC TOOK, van Koophandel aan de direc teur-generaal voor de Midden- stand en aan de politie. Dit op grond van een rapport, dat JLass:dj:*v. sfcsaaH&Bdai» over gestes van die bureaux is uitgebracht. reizen organiseerde. In Augustus van dit jaar ging deze firma fail liet en het schip „Chateau du Rhin" kwam in Keulen aan de ket ting te liggen. Gedupeerde reizi gers konden proberen bij de cura tor nog iels van het reeds gestor te geld terug tc krijgen. Het waren echter niet alleen de passagiers van deze tochten die on plezierige ervaringen opdeden. Ook een aantal firma's, die betrokken ,-Sc£™ warn, MJ dc inrichting van het „in nor, inrtc Cl1jp< 2jjn J0gn njej. gan JjUH {fek de directeur van een Haags reis- luc(i ,JWb 11LMl bureau gearresteerd, die o a reizen gekomen. Op wel bijzonder licht- Het rapport handelt hoofdzakelijk r,aai* Oostenrijk organiseerde. Het vaardige wijze was deze zaak opge- over reisbureau's, die ïhet adverten. verschuldigde bedrag moest van te zct. Dc vroegere voorzitter van de ties en andere reclame de aandacht voren worden betaald. Toen de ver. Kamer van Koophandel voor Indo van het financieel minder draag- trekdatum naderde, werd de reis nesië Raden B. S„ die in de zaak krachtige en tóch reislustige pu- echter steeds uitgesteld. Uit het on- was 'opgenomen, ging 'er tóe over bliek vestigden op allerlei aantrek- aerzoek bleek, dat de directeur het óm met 3000.-— een schin te ko- kelijke reizen, maar hun verplich- geld in eigen zak had gestoken. An- pen. dat 50.000.— kostte. 'Als eer- tingen niet nakwamen. dere dergelijke zaken betroffen ste aflossing had hij 10.000.— no- De mensen moesten van te voren „reisbureau's" in Amsterdam en dig. Bij de bank, waar de vooruit- geld storten. Op 't laatste moment Delft. betaalde reisgelden waren gestort, w gingen dan dergelijke reizen niet Vers in de herinnering ligt ook halm hij 7000.op. Dat hierdoor maken. Het is liet resultaat van zee door en waren de mensen hun geld nog het fiasco, dat het reisbureau de opzet al .tot mislukken was ge- 1 nauwe Frans-Nederlandse samen- i kwijt. ^Voyages Maritimes" leed, Een officiële folo van Prins Bernhard tijdens zijn bezoek aan het paleis van Haile Selassie op de avond, dat de Negus hem en zijn gevolg een gala-diner aan bood. I» het midden dc keizerin. {Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De staatssecretaris van Marine, H. C. W. Moorman, heeft dezer dagen medegedeeld, dat de In 1956 in de vaart komende twaalf nieuwe torpedo-jagers zullen worden uitgerust met een nieuw wapen tegen aanvallende onderzee boten. Dit nieuwe wapen, dat de diepte bom, zal vervangen, kan nadat het tegen.een onderzeeboot te water is geiatên op eigen kracht, door middel van een raketinstallatie.^ de onderzeeboot benaderen. Marine- autoriteiten weigeren nadere mede delingen ovr de aard van dit niuwe wapen te doen. Zeker is wel. dat men met het nieuwe wapen de onderzeeboten op voel groter afstand onschadelijk kan dat Kiju- doemd, is-duidelijk. ïrking. VOOK Frankrijk is nu wel de be slissende tijd aangebroken. Het moet kiezen uit twee mogelijk heden. Dc ene is een verder wankelen op vergane glorie, verouderd pathos cu een politiek die haar ondeugdelijk heid al enige malen heeft bewezen. De andere ïs de deelneming aan een ver enigd Europa, inclusief West-Du its- land. Van dit Europa zal Frankrijk een belangrijk onderdeel zijn. maar toch niet meer dan een onderdeel. Men zie het huidige debat in de Nationale Ver gadering over dc buitenlandse politiek in dit licht. De tweesprong, die de heren afgevaardigden zozeer li ebben gevreesd en telkens hebben willen ontlopen, is in zicht. Uitwijken of uit stellen is niet meer mogelijk. Het schouwspel is boeiend, maar het is niet grools, niet adembenemend. Frankrijk is niet meer, wat het is ge weest. Het was eenmaal een grote natie, machtig en alom ter wereld ge respecteerd. Het is deze roem van het verleden, die nog heden ten dage velen in het land verblindt. Zij verdragen het niet, dat Frankrijk onder het opgeven van een deel van zijn souvereiniteit zou treden in een soort federatie, waar de oude rivaal Engeland voorshands geen deel \'an uitmaakt. Een van hen is De Gaulle, die onlangs in waar schijnlijk de leegste en holste rede van zijn leven tegen de Franse toetreding tot de Europese Defensiegemeenschap heeft gewaarschuwd. Hij sprak veel van de Franse eer. Maar de riddertijd is voorbij. Het is moeilijk in te zien, waarom het eervoller zou zijn, aan de fictie van de absolute souvereiniteit te gronde te gaan dan met gedeelde sou vereiniteit zichzelf en anderen een nieuwe toekomst te openen. NATUURLIJK is de Franse eer niet het enige argument tegen de Franse toetreding tot de Europese Defensiegemeenschap. Er zijn nog andere en stellig wezenlijker motieven, die tal van afgevaardigden bewegen tot een afwijzende houding. De herbewapening van Duitsland, die inhaerent is aan dc Defensiegemeen schap, ïs een moeilijk te verduwen punt; en hierin ligt dan ook de reden van verzet van een aantal te goeder naam en faam bekend «taande figuren. Hun zwakke punt. ïs echter, dat zij geen alternatief kunnen bieden. Want Frankrijk vult de lacune niet op. als Duitsland uitvalt. En eetl herbewapend Duitsland zonder Defensiegemeen schap is voor Frankrijk oneindig ge vaarlijker dan een Europees leger met- Duïtse contingenten. Overigens heeft de Russische afwij zing van ieder overleg met het Westen' de positie van deze tegenstanders ver- zwakt. Als de Sovjet-Unie bad willen; praten, hadden zij nog eens weer een politiek van afwachten kunnen beplei ten. No is dat moeilijk geworden. Min der scrupuleus dan zij zijn de conser vatieven, dc verstokten, de lieden van „nooit en te nimmer" uit de school van Clemenceau en Poincaré. Het wekt geen venven dering, onder hen ook Da- ladier aan te treffen, de man die blijk baar uit één Miinchen nog geen vol doende lering heeft getrokken. Zij roe pen: dan nog liever met de Kussen in: zee!^ De communisten klinkt dat als muziek in de oren. Zo ziet men de ver-" broedering tussen uiterst links en uiterst rechts, een merkwaardig en iet-., wat luguber tafereel, dat misschien echter geschikt is om sommige verant»- woordelijker afgevaardigden de ogen te openen. A LLE tegenstanders hebben ge- meen, dat zij «preken uit een positie van 'machteloosheid veeleer dan van macht. Zij willen geen Defensiegeraeenschap en merendeels ook geen politieke gemeenschapmaar wat willen zij wel, wat hebben zij te bieden? Zij zijn burgers van een land met meer dan veertig millioen zielen cn een groot verleden, maar zij moeten er zich rekenschap van geven dat dit land op eigen kracht geen grote poli tiek meer kan voeren. Achter veel fraaie woorden en schone mstaphoren gaat bij tal van Fransen slechts het ver langen schuil, met rust te worden ge laten. Zij zoeken hun land te beveiligen via de weg van de minste weerstand. Zij wensen verdragen niet om verant woordelijkheid te dragen maar juist, om er zich zoveel mogelijk aan te kun nen onttrekken. Een verdrag met Rus land, Frankrijk uit de gevaren hork. en de rest van de wereld moet maar zien hoe ze reilt en zeilt. Dc redenering klopt natuurlijk niet het ware gemakkelijk om aan te tonen, dat op deze wijze ook voor het land zelf het gevaar meer werd opgeroepen dan. bezworen. Maar het vasthouden aim een luchtkasteel om de werkelijkheid niet te hoeven zien. is in de zielkunde geen onbekend verschijnsel. Frankrijk staat op de tweesprong. Het is vppr Europa en voor de hele we reld te hopen, dat de krachten, die wil len meewerken aan de bouw van een nieuwe. Europese gemeenschap, de overhand zullen houden over sim- mingen, die voor de pruhlvmen van deze lijd geen andere oplossing weien dan te vluchten in de verwelkte leuzen en de mislukte politieke ••onccptic van een volmoiu velleden tijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1