1 Triomftocht van St. Nicolaas door: Schiedam Afscheidsreceptie van J. G. Hakkert Dr Schenk sprak voor alknda C D cmaHiEHüEi Burgemeester Peek kreeg chocolade stoel Ontspanning na een week van inspanning Humanistisch Verbond Bijna duizend deelnemers aan wandeltochten vvy\0WERK?U4rs Tel. 66366 FLINKE WERKKRACHTEN R.C. Schiedam op de home-trainer Demos-Avo 3-1 Martinit klopt Oud-Beijerland Honden op jacht naar schapen Excelsior en Sclieveningen deelden de punten D.R.Z. Portemonnaie viel in het water INBRAKEN DWS-offensief kwam te laat SVE-volleybal Wilton handbal Schiedam kegelde tegen Rotterdam SCHIEDAM SCHIEDAMSE 2 Maandag 23 November 1933 Op uitnodiging van de Schiedamse Middenstands Centrale heeft Sint Nicolaas Zaterdagmiddag een officieel bezoek aan Schiedam gebracht. Op het stadhuis werd de Spaanse kin- dérvriend door burgemeester mr J. W. Peek verwelkomd waarna de goede Sint een ware triomftocht door de stad maakte. Overal waar de goedheilig man passeerde, eerst met de boot en daarna per rijtuig, stonden kinderen met vol ver wachting kloppende harten rijen dik langs de weg geschaard om tiun zo zeer bewonderde en in alle toonaarden bezongen grote vriend hartelijk toe te juichen. Hoewel (misschien) door het hoge water de boot uit Spanje een half uur te laat de Schiedamse haven binnenvoer, trotseerden hon derden kinderen, die met hun vader of moeder naar het Hoofd waren ge komen, het snerpende koude No vemberwind je om toch maar mets van het gigantische schouwspel, de blijde intocht van Sinterklaas, te ■missen. Eindelijk werd het geduld niet langer op de proef gesteld en daar kwam de ,,Prinsesseplaaf af geladen met kinderen, die de tocht door de havens mochten meemaken ter waren nog twee kleinere scheepjes met jeugdige equipage). Sint Nicolaas, die voor deze gele genheid was vergezeld van acht Pieterknechten, stond met twee van zijn zwarte helpers op het dale van de stuurcabine. Een luid hoera ging op en hartelijk zwaaiden de jeug dige Schiedammers naar de oude baas Er waren, terwijl we de kin dergezichtjes zo eens observeerden, heel wat bedremmeld kijkende kleintjes bij. die wellicht met goed hadden opgepast liet gehele iaar. Weliswaar zwaaide Zwarte Piet vlot met de roe. maar de goeierd bleek toch zo kwaad weer niet te zijn. want kwistig stooide hy met pepernoten. De tocht door de havens verliep ook minder vlot. dan de organisa toren zicb hadden voorgesteld, waardoor de burgemeester circa drie kwartier op het stadhuis moest wachten, voordat Schidams eerste burger de Spaanse gast kon begroe ten. In een open rsituig, voorafge gaan door het Politiemuziekcorps, reed de Sint van de Brede Markt- steeg naar het gemeentehuis. Op het bordes van het stadhuis sprak burgemeester mr'J. W. Peek de goede Sint toe cn vertelde, dat de Schiedamse jongelui zich in het voorbije jaar goed hebben gedra gen. De politie was dik tevreden en ook tijdens het bezoek dat H.M. öc Koningin vorige week aan Schie dam heeft gebracht, hebben de kinderen zich van hun beste zijde laten zien. H.M. heeft n.l. de bur gemeester doen weten, dat 2y de ontvangst in Schiedam bijzonder op prijs heeft gesteld en dat Zy vooral getroffen is door de spontane hulde van de schooljeugd. Nadat de Sint voor de microfoon tegen de duizenden kinderen, die op de Grote Markt stonden, had verteld, dat hij het bijzonder pret tig vond nu voor de vijfde achter eenvolgende maal in Schiedam te worden verwelkomd en dat hij daarom grote schepen vol met cadcaux heeft meegebracht, werd de burgemeester het eerste ge schenk aangeboden. In een groot oak torsten de grote en kleine Zwarte Pieten (Sinterklaas heeft knechts in alle maten, omdat niet alle schoorstenen eender zijn) een prachtige taart, waarop in choco lade een miniatuur-stoel stond. „Het eerste meubelstuk voor het nieuwe stadhuis," zei de Sint. De burgemeester toonde zich erg verrukt over deze verrassing en nodigde op zijn beurt Sint Nicolaas uit een kopje thee in de burge meesterskamer te komen drinken. Daarna maakte Sinterklaas in een open rijtuig, dat wederom werd voorafgegaan door het Politiemu ziekcorps zijn triomtocht door de Schiedamse straten. De burgemeester begeleidde na de ontvangst op het Stadhuis Sint Nicolaas bij rijn venrék tot by het rijtuig. (Advertentie I, M.) Nylons en Enkalons om uit te gaan en goede solide kou sen' om in te werken, dat is geen kwestie van bekrompen zuinigheid, neen, dat rs een kwestie van gezond verstand. Rotterdam is rijk aan ver standige huismoeders die graag de beste spullen willen hebben maar ze gebruiken met overleg (in de bouwvak ken werk je toch ook niet met je Zondagse pak aan Daarom is zo'n aanbieding solide dameskousen Atl- Rayon met Nylon versterkt altijd op z'n plaats. Kousen om in te werken voor een prijs, die U alléén in de stad kunt verwachten want U kunt ze nu kopen voor nog geen gulden per paar. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van de AU-Rayon dames-kousen met Nylon versterkt en elastisch boord in vier kleuren en de maten 9, 91/2, 10 en lOVa per paar voor «VINKELCEHTRUM BINNENWEG. Tel. 29180 Zondagmorgen bonden de Schie dammers in de zaal van café De Ruiter de strijd aan tegen het Rot terdamse Apollo om uit tc maken wie de snelste was op de home trainer. Dit is, wat de A en B- klassers betreft, een Schiedamse aangelegenheid geworden, terwijl bij de junioren Apollo domineerde. De uitslagen waren: A klasse 2 x 750 meter: 1. N. Knijnenburg (S) 46.7 sec; 2. B. Smalleganger (S) 48.9; 3. J. de Rooy (S) 50; 4. C. Proost <S> 50.1; 5. W. Top (A) 50.8; 6. F. Rosijs (A) 52.1. sec. B-klasse. 2 x 500 meter: 1. A. Bozemer (S) 34.1 sec.; 2. H. v, d. Berg (S) 34.9; 3. N. v. d. Veer (A) 35.7; 4. C. v. d. Poel 35.7. Junioren, 2 x 500 meter; 1. A. v. Iersel (A) 37 sec.; 2. A, Gronde 11e (A) 38.6; 3. W. Klovert (A) 38.9; 4. C. Jansen (S). 39; 5. W. de Jong (S) 40; 6. E. Eikebroek (S> 40.2. In een zeer sportief gespeelde wedstrijd wist Demos de punten in Schiedam te houden en de tweede plaats te heroveren. Direct in de aanval spelend wist Demos na 10 minuten de stand al op 1—0 te brengen. Zo bleef het tot de rust, omdat Demos in een te kort spel ging vervallen, waarmede dc AVO- verdediging wel raad wist. Na de thee bleef Demos in de meerder heid. De linksbinnen van AVO strafte een grove fout van de De- mosverdedigmg af. (11). Demos kwam deze depressie keu rig te boven cn na 35 minuten was het weer 21. Demos behield het beste van het spel, wat be loond werd met een derde doel punt. (31). Het tweede elftal van Demos ver pletterde VND 3 met 110; cn het derde elftal verloor met 72 van Noorderkwartier 3. Mr. N. J. Post, in «Un kwaliteit van voorzitter van de Commissie tot beheer van de Wester kerk, was de eerste, die Zaterdagmiddag in de grote zaal van Irene de scheidende organist van deze kerk, de heer J. G. Hakkert de hand kwam drukken. Mr Post prees de trouw waarmee de heer Hakkert 27 jaar lang, zon der ook maar één dienst over te slaan, het orgel heeft bespeeld. Als herinnering aan deze Schiedamse tijd hood mr Post de scheidende or ganist een bronzen borstbeeld, voor stellende Seb. Bach. aan. De heer K. J. Heyboer sprak na- Martinit heeft de moeilijke reis naar Oud Beijerland tot een goed einde weten te brengen en de beide puntjes mee naar huis genomen. Reeds vanaf het begin werd met open aanvallen over de vleugels het doel van Oud-Beijerland onder druk gezet, maar door goed optreden van de Oud Beijerland-achterhoede kon deze tot aan de rust de stand dubbel blank houden. Na de thee kwam Martinit er steeds beter in. Eindstand 0—2 Oud Beijerland heeft nog geprobeerd om de eer te redden, maar vond keeper Trogst steeds op de goede plaats, Het tweede elftal, dat ook de reis naar Oud Beijerland mee maakte om tegen de reserves van Oud Beijer land in het strijdperk te treden, heeft met 5 invallers het tot een goed ein de weten te brengen. Hier was de eindstand 00. DRZ 3Martinit 3 eindigde in 51. Bespiegelingen van een buitenkerkelijke arts in zake levensmoed en doodsangst", zo wilde dr V. W. 1). Schenk uit Loosduïnen de inleiding noe men, die hij j.l. Zondagochtend in Musis Sacrum voor de plaatselijke ge meenschap van het Humanistisch Verbond hield, [n zijn bespiegelingen ging dr Schenk na hoe de mens door de eeuwen heen over de dood gedacht heeft en welke houding t.o.v. de dood daaruit voortvloeide, waarna hy tot besluit zijn visie op levensmoed gaf. Dc doodsangst in ai zijn schake ringen is zo oud als de monsheid. De Grieken en Romeinen wilden het bestaan er van ontkennen. Hun gedachtengang, markant tot uit drukking gebracht door Epicurus 300 v. Chr Zolang wn er zyn is de dood er niet; zodra hif er is> zijn wij er met meer wijst op een zekoie wijsheid maar schijnt toch ook uit angst voort te spruiten. 1 Zeer duidelijk treedt de dooas- angst aan het licht gedurende dc middeleeuwen De middeleeuwse mens was overtuigd van het bestaan j van een hiernamaals alsook van zun I plicht dit tijdens zijn aardse leven te verdienen. Hy occupeerde zich I met de dood lit angst voor süaf uu schuldgevoelens, voortvloeiende uit de algemeen-menselijke angst r voor gemiste kansen. De middel- i eeuw <o in en* schiep een wonderlijk, welhaast obsceen genot in het uit- I beelden hoe de dood wel zou zijn i Het werk van de Franse dichtei Francois Villon 1450) is hiervan eet\ typisch voorbeeld. De doods angst was in de middeleeuwen veel krampachtiger dan m de oudheid. In dc renaissance veranderden de doodsproblemen van aspect. Dc ge- heitt houding van de mens wyziede zich. De doodsphiïosophie van Eras mus toont ons byv. dat het hem, voorzover hy humanist was, niet meer om het zicfcheij ging maai om mogelijkheden hier op aarde. Een inogeLike tcrlenging van het j leven tiaarou van groot oejang- 1 Sluimeide dc geneeskunde m de middeleeuwen en werd zn meren deels uitsl mtendinstinctiefbeoefend, in de renaissance werd zii bewust bestudeerd cn toegepast. At Geert Groote vaalt met opzet beschimmeld brood Ei asm us trachtte persoonlijk vrijgesteld te worden van de vasten- phcht omdat hy, naar hy zei, met tegen vis kon. Vis was in zyn dagen niet altijd even vers' In de renaissance begint het tijdperk van de stntci van de mens tegen de dood. Een strijd ie ook nu onver minderd en cp alle gebieden voort duurt. Ook hier speelt angst een rol. de angst voor de gemiste kan sen. Niet de kansen om het hierna maals waardig te worden, maar om \'an het leven te maken wat men er van wilde maken. By de ge dachte aan de dood stelt de moderne mens ztch de vraag of hij tevreden is over zyn leven. Nooit is hij geheel bevredigd en de mate van onbevredigdheid drijft hem in zijn strijd om het leven te verlengen, aldus het aantal kansen vergrotend Dit leidt soms tot een krampachtig verweer zoals bij mensen immer tobbend over het behoud van hun gezondheid of over de vraag hoe hun leven verlopen zou zyn als Om hieraan te ontkomen dient de mens te beschikken over levens moed. Dr. Schenk verstond daar onder het voor alles zich zelf zijn zonder zich te verliezen in specu laties over wat had kunnen zyn. „Het meisje met de rode strik", speelde de Schiedamse toneelver eniging „De Dilettant" Zaterdag avond in de grote zaal van Musts Sacrum. Een door Koos Beswina goed geconstrueerd verhaal van een dochter uit een eerzame familie, die door diverse teleurstellingen het ver keerde pad is opgegaan. De heer J. Overgauw zagen wij in de rol van vader Dirk Giesters tot grote hoog te komen De manier waarop hij de tot wanhoop gedreven vader uit beeldde was ronduit voortreffelijk. Hij ontving goede steun van zijn vrouw Bets (Mevrouw N. Dettmeijer Tettelaar). Van de kinderen was Suus, me.j. B. Sandstra, het meest na tuurlijk ih naar optreden. De heer W. Dettmeijer kwam aar dig voor de dag als Jop Stender. de geroutineerde barhouder. De volle zaal heeft dit boeiende verhaal van begin tot eind met grote belangstel ling gevolgd. Zoals bij de Dilettant de laatste tijd gebruikelijk is. gaf regisseur J. Nijs na het welkomst woord van voorzitter J. M. Dett meijer een korte uiteenzetting van het stuk, waarbij, de spelers één voor één werden voorgesteld. Tot besluit van deze zeer geslaagde to neelavond was er een gezellig bal. Een ding moet ons nog van het hart. Dit raakt niet de prima organisatie van „De Dilettant", maar een van haar bezoeksters. Wij bedoelen het medebrengen van een drie a vier jarige peuter. Dit werkte tijdens het eerste bedrijf zeer storend en gaat beslist alle perken van willevendheid te buiten. Gelukkig vond het bestuur spoedig een passende maatregel. N.R.V.K. De Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken was zo gelukkig geweest de heer G. Monxunk voor haar eerste culturele avond in dit seizoen bereid te vinden, een avond voor haar leden te verzorgen over Egypte. De heer Monnink had destijds in gezelschap van een vriend een fiets tocht gemaakt naar Palestina en Egypte. Daarna werd de heer Mon nink correspondent voor De Tijd in Cairo. Hij trouwde er met een hof- dame van ex-koning Faroek, die er voor had gezorgd, dat dit onderne mende tweetal bij zijn binnenkomst in Egypte niet werd uitgewezen. Op zich zelf al een heel verhaal. Een aantal fraaie lichtbeelden verleven digden de lezing. Ook de humor ont brak niet. want de heer Monnink toonde zich een zeer gevat spreker. Hij boekte o.a. veel successen met zijn lezing bij het verwende Amster damse publiek. Het programma werd gegeven in een der bovenzalen van de R.K. Volsbond. SÏMJPHONIA In het Volksgebouw vierde de Schiedamse mondaccordeonvereni- ging „Symphonia" haar dertigjarig bestaan. De heer C. Sandstra, voor zitter van de feestcommissie bood het huidige bestuur namens de leden en donateurs een gedenknaald aan. Voorzitter A. van der Kraan gaf in grote lijnen de goede en slechte ja ren van de vereniging weer. De per soneelsvereniging van G. Lïgtermoet en Zn., het orkest van de Nederland se Staal Industrie en het Symphonia- kwartet brachten een non-stop-pro gramma, waarmee zij by de volle zaal veel eer inlegden. „De Zwet- vers" speelden vlotte melodietjes. Agnes Leenders van de N.S.I.-bann was een charmante zangeres en Henk S"henk zorgde voor een gees tige conference. Symphonia danste tot besluit van haar feest tot diep in de nacht op de muziek van de N.S.I.-ers. Twee honden hebben, dit week einde een jacht gehouden op scha pen, die in de wei van de 's Gra- venlandse polder graasden. Een van de honden beet een schaap in het oor. De politie heeft de honden gevangen. De bijtende hond is met toestemming van de eigenaar naar de gemeente reiniging gebracht, waar het dier werd afgemaakt. De iaarlijkse Sint Nicolaas-wan deltochten, velke door de Schie damse Wandelsport Vereniging „Trekvogels" worden uitgeschreven, zijn Zaterdag en Zondag wederom een succes géworden. Buna duizend wande lspor tbc oefenaars, m leeftij den uiteenlopend van 8 tot 60 jaar, hebben beide dagen genoten van het prachtige najaarsweer, en van het unieke traject dat via de nieu we volkstuinen aan de Poldervaart, Sportpark Vlaardingen en de rus tige landwegen in Kethel voerde, In een waarlijk uitstekende wed strijd hebben Scheveningen en Ex celsior '20 gelijk gespeeld; 11. Een wedstrijd waarvan het zeker 3 a 4i)öo koppige publiek van liet begin tot het einde in spanning heeft ge zeten, In dc eerste helft wogen beide partijen tegen elkaar op. Dan was het Scheveningen dat aanviel en even later was het Excelsior dat het sehevemngen-doel belaagde. In deze eerste helft was het echter Scheveningeu dat scoorde toen een door De Roodc scherp genomen corner door mid voor Nieuwenhuizen m doel gewerkt werd. In deze eer ste helft zagen wij ook enige ge vaarlijke aanvallen van' Excelsior, uit een waarvan, uit een uitsteken de pass van Dulfer. Huèt tussen de backs doorglipte, maar op het laat ste moment de stopperspil het leder uit doel wist te werken. Ook zagen wy nog eenmaal Dulfer op uitste kende wijze vier man passeren maar op het laatste moment tegen een tegenstander opknallen.. In de twee de helft was het hoofdzakelijk Ex celsior dac door- «iet uitstekende stuwende spel van Dulfer, maar vooral van spil Hoerhuizen en Oos- terveer regelmatig aanviel. Maar uiteindelijk na 25 minuten in de tweede helft was het toch rechtsbuiten Broeren die na mis- trappen van de spil, na stug door zeilen de stand op gelijke voet bracht: 11. Door dit gelijke spel is Excelsior op de tweede plaats gebleven, on middellijk achter Scheven mgen en onze mening is wel, dat het kam pioenschap wel bij een dezer nloe gen terecht aal komen. Wederom heeft DRZ een over winning behaald, al was het dit keer dan een magere. Satumus bleef zich tot het laatst tbc krachtig te sen de dreigende nederlaag ver zetten en het was slechts aan de wilskracht en het doorzettingsver mogen van het gehele DRZ-elftal te danken dat de technische supe rioriteit werd omgezet in een ver diende 20 zege. DRZ 3 bewees zijn kracht en het recht op de bovenste plaats door Martinit 3 met 5—1 t«* verslaan DRZ 4 blijft zich ook m de kop groep handhaven en won dit keer met 63 van LMO 4. DRZ 5 speelde gelijk (1—1) tegen Eureka 3. alwaar enige rust genomen kon worden. Via de Schiedamse weg, Troelstralaan en B.K. Laan werd als finish het startpunt aan de Rot terdamse dijk bereikt. Het was Za terdag reeds donker toen de laatste deelnemers van de 12 en 21 km terugkwamen. Verschillende groe pen zagen wij keurig in het donker marcheren, voorop een wit-, ach terop een rood licht medevoerend. Zaterdag liepen op de 12 km 33 individuelen en 14 groepen, in to taal 323 personen: op de 21 km 122 individuelen en 12 groepen, totaal 234 deelnemers. Onder deze groe pen bevond zich één militaire groep van de Koksschool in Leiden, be nevens een tweetal semi militaire groepen, nl. van het Rode Kruis Maassluis en Schiedam, De medi sche verzorging was in handen van het Rode Kruis Schiedam. Bij terugkeer was het vooral voor de jongeren een verrassing, dat Sint met zwarte Piet persoonlijk aanwezig waren. De prijswinnaars op Zaterdag waren: 12 km. Oud Alblas, le prijs, 473 punten; 2. Jong Leven, 444 pun ten; 3. Wandelvrienden, 437 pun ten; 4 Longa. 429 punten. 21 km. Natuurvrenden en Gebr, Pot beiden met 484 punten. Na lo ting werd Natuurvrienden eerste en Gebr. Pot nummer 2: 3. O.Z.O., 478 punten: 4. Dc Oord 462 p- De uitslag van Zondag was: 12 km. WGT. Ie prijs. 461 punten; 2. DJ.T. 443 punten; 3. D.K.W.S., 431 punten. 21 km, ie prijs, De Waal. 466 p.; Klein Vrijenban. 444 punten en Jolige Tippelaars. 3e prys, 443 pnt. Do marsleiding was in goede han den van de heer J- Lagendijk, ter wijl de jury werd gevormd door de heren J. van Heiten, C. Ausems en H. Veelbehr. Geboren; Anna Th. d. v. C. F. Zïeck en M. Fürnstenberger. Maria G. d. v. H. G. Löke en B. Nijman. Pieternelta C" d v. H. v, rt. Bout en J. V. van Gulik. Petroneila d. v. G. N. j. van Kralingen en P. van Keken. Paul A. z. v. H W. M. Schaeffer en N. van Diggelen. Zaterdagmorgen werd de 26-jarige mevrouw p. H.-de J„ die op de Kethelbrug liep, door een handwa gen aangereden. De vrouw kwam te vallen met o.a. als gevolg dat uit haar boodschappentas haar porte monnaie in het water van de Noordvest rolde. Men heeft nog enige tijd naar het geldbuideltje, dat ruim ƒ11,zou bevatten, ge dregd, doch zonder resultaat. Vrijdagnacht is ingebroken in de slagerij van de heer C. H. aan de St. Liduinastraat. Via de achterzijde van het huis moeten de ongewenste bezoekers zijn binnengekomen. Uit de winkel hebben zij een kasregister met circa 700 a 800 meegenomen. In diezelfde nacht werd ook een bezoek gebracht aan het kantoor van de zakkehbandel A. Z. B, aan de Kethelstraat. Uit een doosje in een der bureauladen wordt een bedrag van 15,— vermist. Hersenschudding bij judo-demonstratie Twee 18-jarige zeilmakers bij de firma B. aan de Nieuwe Haven demonstreerden Zaterdagmorgen en- keie afweorgrepen voor eventueel te ontvangen klappen. Hierbij smak ten beide jongens tegen de grond. Een van hen raakte, nadat zij weer aan het werk waren gegaan, onwel. De GG en GD werd gewaarschuwd, die de knaap naar het Zuider- ztekehhuis vervoerde. Daar bleek, dat de jongen een herscnschvomg had opgelopen. Het offensief, dat DWS 16 minuten voor het einde in de wedstrijd tegen HVL inzette, kwam te laat, daar DWS teben een tg rote achterstand moest optornen. Het vertoonde spel van DWS was niet bevredigend. De einduitslag kwam met 14—5 in het voordeel van HVL. mens vele Schiedamse verenigingen en corporaties. Al deze ms'anties de den nooit tevergeefs een beroep op de heer Hakkert. Een couvert m^t inhoud was de blijk van erkentelijk heid. Na de heer J. v. d. P ïlten, die namens de buurtvereniging „Gusto" cn dc* Bond van Oud Onderofficie ren het woord voeide, trad de heer J. F. Bakker naar voren. Namens de kerkbezoekers dankte hij de or ganist voor al liet mooie, dat hij de bezoekers van de Westerkerl: steeds heeft geschonken. Ook de heer Bak ken bracht een enveloppe met in houd mee. Voorts voerden nog vele sprekers het woord, onder wie ds. J. D. Smids en ds. A. Hofman. Hoewel de heer Hakken, die zo als men weet de functie van kerk organist in Zoelmond heeft aan vaard, nog niet definitief Schiedam verlaat, omdat woningperikelen hem dit nog niet mogelijk maken, bete kende deze receptie een symbolisch afscheid van deze bekende musicus Wat men moet weten: Apntli ekers -nacht d i enst: Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval; G.G. cn G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Monopole, 2, 7. 9 uur: „Het masker van de Pharao". Passage, 2 en 8 uur: „Schattige Vrouwtjes". De Schiedamse Volleybal Club heeft haar record van alle S.V.C.- teams nog ongeslagen in eigen zaaJ ook de afgelopen week kunnen hand haven. Het eerste meisjes-zestal begon Vrijdagavond met de D,R-L.-dames, die tot dusver goede resultaten had den behaald, in de Oude Kerkhof zaal een 40 nederlaag toe te bren gen. Vervolgens speelden de reserve- teams van S.V.C. en de Rotterdamse Mariniers een spannende, volkomen gelijkopgaande wedstrijd, waarbij het 2-2 gelijkspel de beste uitslag \vas- Zaterdagmiddag bond het 1ste he renteam op Terbregge de strijd aan tegen H.V.C., waarbij S.V.C. op bij zonder sterke tegenstand van een technisch uitstekend en enthousiast H.V.C-team stuitte. Het spannend verloop blijkt wel uit de cyfers van de 4 games: 1416, 13—15, 18—16, 15—8. Het le dameshandbalelftal van Wiltod Fyenoord vestigde zich weer vaster op de bovenste plaats door een mooie 72 overwinning op Rotterdam, Na 4 nun. was het mej. Keyzer, die de scoie opende, direct gevolgd door 2 mooie doelpunten van mej. v. Zessen (3Oj. Hierna nam mej. Stada een soloren. pas seerde enige speelsters en schoot nummer vier in de touwen, nog voor de rust wist Rotterdam een tegenpunt te maken (41). Na de thee was het de invalster mevr Bos-v. HouweJingett die twee doelpunten achter elkaar wist te maken (61) en of hei noë niet genoeg was, maakte de snelle bui- tcnSpeelster mej. De Raay er nog 71 van Ook Rotterdam wist nog eenmaal te doelpunten, zodat deze wedstrijd een vei diende 72 over winning voor de Wilton-dames werd. Hot le herenelf tal. dat beter speelde dan hun tegenstanders ES DO, mocht dit niet in een over winning omgezet zien. Wilton open de de score door een 13 meterworp die door varewyek benut werd. Spoedig maakte ESDO een tegen punt, doch het was weer Varewyek die de werfbouwers ce*1 voorsprong gaf (21). ESDO maakte 2 doel punten en Varewij cfc sloeg een boven de cukcl zwevende bal prach tig m. doch werd door een onjuiste beslissing van scheidsrechter Van Weerkom afgekeurd. In de tweede helft was het ESDO. dat weer scoorde. Spoedig gevolgd door het derde doelpunt van de goed spelende Varewyek (34). ESDO zette alle zeilen bij en wist nog tweemaal tegen te scoren. De halfspeler Van Dam wist echter voor de laatste maal in het score bord verandering te geven door het vierde doelpunt voor Wilton te ma ken. Door vertegenwoordigende 25- tallen van Schiedam en Rotterdam werd gitteren op de banen van hotel Dc Kroon een stedeuwedstryd verkegeld. De uitslag was: Schiedam 48^9 hout en Rotterdam 4621 hout, zodat Schiedam voor een jaar in het bezit kwam van de wissel pms. het Derby-schild. Hoogste werpers waren voor Schiedam de heer H. Will ems e 237 hout en voor Rotter dam de heer W. Klarenbeek met 231 hout. Dankstond voor gewas In het Ger. Jeugdhuis aan de Lange Haven houdt de Oud. Ger. Gemeente morgenavond om 8 uur een dankstond voor het gewas. Voorganger is de heer F. Lrytjes. NIEUWE UITERST CQPfcFCTE' 2000M? REVISIE. SEïtEÖI'NG - L'A S S E W fU. MATHENESSERSÏRUT 35 N.V. Branderyen van de Erven Lucas Bols A. de Koning te Schiedam vragen voor het verrichten van diverse branderijwerkzaamheden enige die in Schiedam wonen en ouder dan 21 jaar zijn. Na 1 jaar dienstverband volgt opname in pensioenfonds Aanm. Sint Anna Zusterstraat 16 (na 18 uur op no. 14) TARIEF TOT EN MET 15 WOORDEN t 0,65 Elke vijf woorden meer 0.20 Te koop aangeb. Meccano-onderdelen levert Het Poppenhuis, Singel 163, tel. 66282. „Alja" biedt U een costuum of een mantelcostuum vanaf 3.— per week. „Alja". Fi- lips v Bourgondièstraat 49, Tel. 67416. Ronde glasplaten, schuif- ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie, Boterstraat 39. Telefoon 68945. Het nieuwste speelgoed vindt u bij Bokhorst, Groene laan 36, Hoogstraat 34, tegen de laagste prijs. Rieten poppenwagens 3.95, 4.95, 5.95, 7.50. 9.50 en 10.50. Bokhorst, Groene- laan 36, Hoogstraat 34. Gouden heren- en dames- ringen, schitterende collectie, betaalbaar v.a. 2.— p. w H. A, Dietrich, horlogemaker goudsmid. Prof. Kam, Onnes- laan 98. Lessen Bondsautonjschool D. van Rossum. Rijdt met nieuwe Vauxhail 1953. Rotterdamse- dijk 164. Tel. 69990. U wordt gehaald en gebracht. Diversen Permanent-wave vanaf 6.— de nieuwste modellen. Mai- son .Modern", Jac van Kal- kcr. Hoogstraat 53, Schie dam, telefoon 69750. Beleefd verzocht vroegtijdig te be spreken. Reparaties kunstgebitten. Ook voor spoedsevallen. Rot- terdamsedyk 265. tel. 68021, Schiedam. Wij verven uw schoenen m elke gewenste kleur. Dames schoenen S 3.25; herenschoe nen 3.75. Schoenrep.bedrijf „Excelsior", Dam 36. Tele foon 6C874. Zijn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior". Dam 36, tel. 66874. Wie mist katertje? Zwart met wit en katertje grijs ge streept. Adres; Filips van Bourgondièstraat 19 of teL 68735.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1