Schiedamse stadhuisvraagstuk dateert al van 1604 Balkengat wordt binnenkort watersport-centrum Emmapïein meest gunstige plaats in stadscentrum Won ingbou w en financiën n iet on be vredigend Din-das 24 Neveniber 1953 REDE IA BURGEMEESTER REEK MonumentaaI gebouw verhoogt stedebouwkundig effect ISr'SSrE''£?:^H?J II EN W. ANTWOORDEN DE RAAD i Monumentaal w,'- e™ o"* OnlfiffminL Etniiuiplrin Financiën Onderwijs, enz. Algemeen II oningbouu: Opgepast! Vrouwengroep van de P.v.d.A. AGEiNDA 2 Jp neem©!'©?* uur' Tveiovcr :n mui©;" Het plan voor de houw van ven nieuw stadhuis vormt on getwijfeld een van de belangrijkste punten, die tijdens de be handeling van de begroting over 1354 in de gemeenteraad worden besproken. In antwoord op de algemene beschou wingen, die de raadsleden Vrijdagavond over dit onderwerp hebben gelanceerd, heeft de voorzitter, burgemeester Mr J. VF. Peek, in een uitvoerig en historisch overzicht duidelijk de gedragslyn van het college van B. en W. uiteengezet. Mr Peek kwam tnt de slotconclusie, dat het Ktnmaplein. ondanks alle moeilijkheden, die zich daarbij o.m. voor de onteigening van de te slopen huizen zullen voordoen, de meest geschikte plaats voor bet nieuwe huis der gemeente haar IuhI geen nu' Omdat dit sndhui.-proMrrm de burgerij r,i»r \v;j veronderstellen ?R hoge ms.?© interesseert, laren wfj hieronder de i fde. d:e d© 'burge meester gisteravond by de beg vo tings debatten in de g©rr,e©r.tovu.i.t heeft gehouden, volger.: Het Si-hiedamse s? arihmsvra a.c- stuk is reeds zn oud ais het in 1.604 gebouwde stadhuis zelf. De econo mische en financiële zeer ongunstige omstandigheden. '.va a ronder het Schiedam van de 17e eeuw gebukt ging. hebben hef onmogelijk ge maakt een stadhuis te scheppen, zo imponerend van voorkomen nis wij in meerdere steden van gelijke om vang en dikwijls zelfs nog' kleiner tot op de huidige dag kunnen be wonderen. Reeds in 1771 werd er over ge klaard. dat de ..charterkamerliet archief dus. zo vol was met boeken, charters en nap-eren. d:U zoals opgetekend i? - ..jrcene behoorlijk© plaats meerder ovens gevonden wierd. dat de daarbij komende kon den worden gedrpositeert er.de hp- waertHier zie? mpn de kmni van het vraagstuk, dat rot op He huid; ge dag aan de gemeente zoveel hoofd brekens kost: de huisvesting van de gemeentelijke diensten. De omvang van de problemen van onderscheidene aard. verbonden aan de oplossing van het vraagstuk, i werd reeds in de jaren 1901 1904; aangevoeld. toen Hoor de Raad de j mog^lpkh^ïd werd overwogen om fiet St, Jambs Gasthuis aan de Hoogstraat, tot stadhuis te bestem- i men. In de zitting van 1 Oct. 1901 zijn. voorzitter het. onvermttde- er een nieuw stadhuis zal maar nf dit het St. Jacobs 5 zal zijn is nog een open vergadering van 23 Pee. ;t de burgemeester: ..Vroe rt op de vraag wat er met e St. Jacobs Gasthuis zou r, slechts weifeiend geant- doch later 1» dumtriyk ge it het gebouw te zyner tijd enomen. We en 11 geen ui. genomen inzake de 1 ms-grond, dan blijft, esti© weer hangende et hangende; m IPiM weer over. zonder dat riten werden genomen. ij io ruiling irrï, maar :n 'niwcrr.cn in cn ■■raag zoh's de Jury nonrlunte voorste!"n delingen doen, aangezien de ge- meen ter a ad huunmtrem nog geen bo.-.lissmg hoeft genomen." Zo zijn wij gekomen tot het voor stel om" üiaiis een architect van for maat te kiev.cn. die tot. taak zal heb ben in nauwe samenwerking niet. het gemeentebestuur do vraagsluk- ken tot een oplossing te brengen. l)e j studies, aan deze materie sindsdien I in de gemeentelijke sfeer gewijd, i zullen hierbij van grote waarde kun - nen blijken, temeer daar hierbij naar voren is gekomen, da* een be- j vredigend© sfedebotr.vknr.dige of I sing we! degelijk nogelhk ss. L>e belangen, waarom het hier i gaat. ztjr. tê groot dan dat een np- I lossing op enigerlei wyr.e geforceerd j zou mogen worden. Hot gaat hier m vie eerste plaats j om het stede bouwkundig domme- rond effect, r-at. van een monumen taal bouwwerk pleegt uit te gaan. en waardoor het in belangrijke mate bet aanzien van :n omgeving be paalt. Dit spreekt sterker, nu het betreft het' stadhuis, dat toch nog steeds de bestemming heeft te zijn het huis van do gemeente. Hot is geen pretentieloos bouwsel, dat on- Honfdbureau van Politie, behoeft j than? nog met te worden uitgemaakt. dods kan by de nadere studie worden overwogen. Maar niet alleen de groei van het inwonen n! en het toenemen van de administratie tiehhe 11 tot de wens j r.aar cm imponerend bouwwerk j ient; het i« mede geweest een gewij- sigde visie op de aard en de functie van ren stadhuis, welke kwam tot de erkenning, dat de bijzondere behoef ten ook ecu by zonde re voorziening vragen, welke slechts Lot uitdruk king: kön worden gebracht in een bouwwerk win aparte orde. De bouw van een stadhuis dient door meer te woriten geleid dan «alleen floor de wetten van noodzakelijkheid en cco- nomie. !n haar dient tot uitdrukking te worden gebracht de levensdrang van een ZH'h ontwikkelende indu- st riep Md; de geest en bezieling van hen. die bouwen, en van hpn, die laten bouwen, dienen te spreken in de architectonische vormgeving, i Wij hebben het vaste vertrouwen een architect te zullen vinden, wiens scheppend vernuft en stedebouwkun dig inzicht Schiedam zal verrijken met een waardig bestuurscentrum voor de komende eeuwen. Wy zijn voo me mens eerst tot benoeming over te gaan, nadat wij uw raad hierin ty-hg hebben gekend. Thans rest mij nog de beantwoor ding van enkele vragen, liggend op het trrrein. van de uitvoering. Kr zijn stemmen opgegaan, die hc-t betreurden, dat in verhand met de stadhuisbouw een aantal woningen zul5en moeten worden afgebroken. Inderdaad, doch hieraan is met te waarschuwen voor het gevaar deze kwestie buiten haar proporites te stellen. In eerste Instantie, dus hij rip bouw van het werkgedeehe. gaat bet bier oir. 13 panden, waarin 60 wo- Hingen gevestigd zijn. De volgend? drie etappes dragen nog 74 panden met PO woningen. Deze getallen zijn hoog en gezien ir. het licht der hui- ilïgr omstandigheden is gerechtvaar- digd de vraag: Is deze afbraak ge- Gisteravond was het de beurt van het college van B. en W. om tie in de vorige vernedering door de raadsleden gestelde vragen ten aanzien van de gemeentebegroting over 1354 te heaniwoorden. In ware spraakwatervallen hebben de stede lijke bewindslieden in welgekozen woorden en in prachtig ge lor mul eerde volzinnen de raadsleden die inlichtingen ver schaft. die zij meenden te kunnen verstrekken. Veel nieuwe gezichtspunten heeft het niet opgeleverd- Wethouder Th. J. L. v. d. Berg kon enkele verheugende mededelingen doen, wethouder mr M. .1. M. van Kinderen heeft met succes zijn woningbomvpolitiek verdedigd, wethouder H. Sabel vertelde, dat aan het onderwijs in Schiedam veel geld wordt besteed, wethouder tnr P. van Bochnve moest ten aanzien van de ge meentelijke financiële positie een gereserveerde houding aan nemen. terwijl burgemeester mr J. W. Peek met optimisme de financiële regelingen van het Rijk met de gemeenten te gemoet zag. Ulll hec Udc mei silhouette "•ins van 1 AA .If Laten deze weken coor Smter- Haa» geen rorgvoi'e tijd »oor J rijr», omdat U toch zo graag een cadeautje wiit ver zorgen voorde Oma's tantes, vriendinnen en kennissen zon- der od Uw normale uitgaven te moeten bekrimpen. Maar waarom zou U rich zorgen maken? Caprt eau de cologne, zuivere onge parfumeerde eau de cologne, in luxe flacons, een kwaliteit die door iedereen wordt ge waardeerd. kunt U kopen voor prijzen die ver beneden die van de andere bekende merken liggen. «en \4 A Dit zijn er slechts twee ud de grote Capri-serie onge parfumeerde eau de cologne, bekend om haar zuivere geur »n de grote houdbaarheid, een geschenk voor iedereen die goede eau deco'ogne kan waarderen. i/HKtiemnuM tmwtiwrc. werd roer» r.iet meet' gesproken. Nug eenmaul kwam deze zaak '■veer *er sprake, maar «lechr.- om fp duidrbjker !e dot-n uitkomen, dat men z:eh van de oud»* gedachte ge- di sars<-1 rerd had. By de behande 11 ng van de begroting 193!* merkte Mr. K.ivplnurs -.'ip. dat daarin vonrkwarn een memorie post voor een nieuw j stadhuis, maar dat er toch over wogen was he? St.. Jacobs Gasthuis: hiervoor te bestemmen. Hem :s toen geantwoord, da? 30 jaar eerder dw ged-achte leefde, maar dat Schiedam sindsdien zozeer was uitgebreid, dat een stadhuis veel meer ruimte ver- eiste dan het gebouw aan de Hoog- straat kon geven. Xu eenmaal het idee van een: nieuw stadhuis gegroeid was. werd he? probleem van de grond af aan- gepakt. In overleg met de orovin- c.inje planologische di«rrist werd flooi de genieenteUjke stedebouw kundige d-enjs? pen !«"'re;n aan de 1 kan ik mij niet aan de indruk «lat de thans bestaanc Deze >-vmb<?iis<'ïie ?ot nu drukking te w in ie stedebouwkund Mi't dan in and en een stadhui? een een •ring mgsmoei lij kh ede n een hen gespeeld hü de2 Laten wij echter nut Pi; :rotc tg- eer? »renu l-n :den. 1 Kon' ngeduid, vv.dke bestemd wf vr bebouwing met bijzondere uwen. In 194k werd deze best r.g nader uitgewerkt. Rij beslii u'aad >16 werden voor bv- i voorgevel rooi', ij non «laaibii 1111drukke- M in verhand met ie berekenis tot zijn recht komen: h«t moet niet maar ergens worden ncer- gezer. wanr toe va liigerwüze ren open terrein aanwezig >s. maar daar. waar men kan spreken van een waardig en voornaam punt m bet p!.'*'i?plan. het stcdebouwkundig hart van de gemeente in de toe komst. ÏLesii;" dan ookte verklaren, dat tenslotte is afgericn van inci- bp dentete verbouw in g van he! oude fje ?;-idhuts en uitbreiding met dienst- qj ge5v»u\*."eji in do naakte omgeving, nf- i trit de bestaande nïanncn komt on- ...j, i rtmstoreink naar vói-en. dat de OrrVe Er,Markt en omgeving met. langer het ren i centrale punt. van het stadsbeesd zal Cp.hlyven ir. de vn, waarin het dit eeuwertbng geweest is. Reed? on:?tree?ts de eetiwwi.-se- üng. bii d" uitbreiding der stad naar ::n- diSt!' .en, ze! ■ring v van 1 en 71 u m. Ho- markt vevkeci rt\ de o', dc belt- die var l'.V I>411 ng"rp!ant - ".'ll wnrrjep. ons gelukku ,'.1 zal kunnen zyn; hoe tin woningtoestand dan zal zon valt niet. met zekerheid te voorspellen. noch wij mogen aanncrr.cn. dat het proWcem dan veel minder klemmend j zal zij tl dan ot> dit moment. In Verba1" met deze plannen is reed? een extra con tin gr nr •woningon aangevraagd en wij vertrouwt dat de regering een open oog zal heb hen voor de belangen van onze gemeente op dit punt. tfoals u bekend'is vormt voor het College het toewijzen van er» extra bouw vol urrie een conditio sine qua non voor de realisering onzer o kinnen. Eveneens wit ik uw aandacht er op vestigen, dat een gedeelte van deze woningen, ongeveer 39. tot de krotwoningen moeten worden gere kend en aUeen reecis daarom krach tens de saneringsplannen aan hun bestemming dienen te worden ont trokken. Dc woningnood heeft tot dusver re de uitvoering hiervan ver in Inierdnia«ir z^dra do mogelijkheid aanwezig is. zullen deze panden van tic woningvoorraad worden afge voerd. ongeacht of de stadhuisbouw doorgaat of niet. Tenslotte nog dit: reeds 7 jaar ge leden ziin in verband met de stari- huisplannen de voorgeve 1 r00iIijnen vastgesteld. iJaarbi] is wel overwo gen, dat door dal besUut evn zekere 11 nik werd gelegd op de waarde «ier aangeweze.» narnuui. iloch Gedopu na ur do beet ric benjamin vs college van wethouders, de Th. J. L. v. d. Berc 'CHtn hrt spit af. Deze wethouder, die do portefeuille van gemeentewerken beheert, zei. d-it ir. zijn dienst het pcrsopeclfaant«i| met tekort, maar zeker ook met overvloedig is. Ton aanzien van de grote werken, die op het ..verlanglijstje" staan, zal er 3xi dc toekomst £*cn beroep moeten worden gedaan op de hulp van derden. Kr staan een aanta] belang rijke werken op het urgentiepro gramma, zoals de bouw van dc BLO-schooi ir. Nieuwland, het na tuurbad in Kethci 1,waarmee m Juli 1054 waarschijnlijk zal worden be gonnen». dtj voltooiing van de Maas boulevard. he; probleem van de waterkering en de vernieuwing van de bruggen. Daarbij komen dan nog het stadhuis plan cn de spoorweg plannen, Een andere taak is voorts het bevorderen van de industriali satie op het terrein ten Westen, van de Schiex De hc-er v. d. Bc-rg verklaarde het standpunt voor de stadhuisplan. net! van de overige leden van het college van B. en W. wat betreft de piants van het nieuwe raadhuis «Emmapïein» met te kunnen delen. zona; er dus dienaangaande een verdeeldheid in het dagelijks be stuur :J~n onze gemeente bestaat. Eer. 1 o u rende me ried cling k on v r Van der Bcrz doen bij nou win g over de uitgifte van nd rondom do Wilhelmina- Struikelblokken waren tils'-- v.iïersportverenigmgen er. het .wembad. De watersport ver- i em am gen krijgen nu een andere dvf;73jt;sVf» bPSiemTTimg in het Ral ken gat. erhter met die restrictie, dat er slechts 200 boten mogen worden „geparkeerd". Het oude wembad kan err.-t worden opge ruimd. wanneer he; nieuwe m Keih'ri kJaar is. terwijl voorts over wogen wordt ook bij de Wi'hel- minahaven een tweede zij het j kleiner zwembad te projecteren. Wethouder v. d- Berg acht het voor do induslrialusatie noodzake- li ik nat versehii'iHrtde takken van hier;: os? int BK-! ivetlv- >ij de heic id verdedigd. Het nicest ge- zriefti toonde deze bewindsman 21 ch tegen do geuit te bezwaren, dat hij niet voldoende zijn best zou hebben gedaan om de huren van de nieuwe woningen jn Nieuwland zo laag mogelijk :e krijgen. „Daar kan ik me'? aan veranderen, want een e-en- j voudig rekensommetje maakt uit. dal uit de bouwkosten die vaststaan. minus de bouwpremie. die vast- staat, het bedrag van de woning- huur wordt verkregen", aldus de wethouder. Slechts een gunstiger premieregeling, waaraan ..Den Haag" nu doktert, kan huur verlaging be tekenen. De bestekken, die zijn vastgesteld voor ae bouw van de nieuw© woningen achtte de wet houder niet te ruim. maar niette min wilde hij deze bij de nieuwe opdrachten nog eens nader be kijken. Over de bouw van woning wetwoningen mag Schiedam niet ontevreden zijn. Èr komen dit jaar nog een aantal huizen gereed, ter wijl er bij de provinciale directie plannen ter goedkeuring liggen voor de bouw van 152 woningen in Nieuwland. 5$ in Kethel (object v. d. Kraan 1, 172 huizen aan de Vlaardinserdiik (Bouwcombinatie SSN> pu 6 woningen. d»e de firma Kuipers wil bouwen, Ten aanzien van het aanvragen van bouweon- tingenten is 't college diligent, want van het principebesluit voor de bouw van 1610 woningen in Nieuwland zal er binnen twee maanden we der om een ontwerp voor 210 wo ningen naar 't departement worden gezonden. Bovendien heeft de heer v. d. Kraan »de vroegere wethou der 1 nog een plan voor 93 woningen in Kethe! in petto. Dat de premie- bouw heeft gestagneerd komt door een gebrek aan contingent. Ver wacht mag worden, dat nog dit jaar als een voorschot op 195? de goed keuring van de bouw voor .56 wo ningen in Kethel mag worden ontvangen. Bt«reffende de krot-opruiming deelde mr. Van Kinderen mee, dat er wü krotten-commissie zal wor den gevormd, die dit vraagstuk moet bestuderen. De wethouder verwacht te. dat men in I960 op grote schaal met krot-opruiming zou beginnen. Te dien aanzien zijn reeds op rui- rmngspiannen voor de krotten aan de Noord vest laar. en de Laan Ons Genoegen officieel ingediend. Sabel zeer zwaar in. Het is een groot probleem, dat beslist niet onderschat mag worden, meende de wethouder. Tal van oplossingen zijn reeds bekeken, doch afgaande op deskundige adviezen meende de heer Sabel, dat me 11 zoveel mogelijk moet zien over te gaan tnt de bouw van klein© huisjes voor be jaarden tussen de andere be bouwing. Hierdoor behouden de be jaarden zo lang mogelijk hun zelf standigheid. Dc wethouder hoopte binnenkort een commissie te kunnen insla lieren, bestaande u«t de wet houder van Sociale Zaken, de direc teur van Sociale Zaken, da direc teuren van de rusthuizen en de ziekenhuizen, die dit probleem nader zal bestuderen. een p' 7o "aak Het hf ins de effccti uien achte cn met recht van aardigheid tor. op tion here tv langen n spreken. Wij zijn 1 degelijk van be et i"derdaad een - zij 7.ich moeten omgeving, waar ja iifvrirr- n evenwel, dat dc erij geopend zijn veike hier op het icgrip is ontsta Ah 1 niet direct dui- van 't ge meen te- zullen wij mol? mi de grond van fluïde lijken, wan - ir.ghehbenden in hond De moet. de Vijf Sic piarne' p •-1 n"1 v noodzakelijk meviwd. Dit probleem za!^ urgent m*.s«ie de regering heeft geadvi- verei, da; het hoor noodzake.ijk 1?. dat de dijken v;;f meter zullen worden verhoogd. 7.od?} ook de sioizen bij de Vijf Sluizen zullen moeten worden ver 11 ieuwdDe koster, van de verbetering van deze water kering zullen door het rijk worden gedragen. Evenals de kosten van de verbetering van de sluis bij v. Wie- rmsren en r|,« buiten «luis. Nu de aan ie? van tie t g. rijksweg yi «van Rotterdam naar Vlaardin- naar de verr© toekomst zai ■•.--.-'nier. ver?.-hoven en dc voltooi ine vm c> provinciale weg uit Den Haag' r-r-. in 1953 zijn t. udieve he*lag tal hebber, zal de verkeers- i:itc:is;v:?eit n Sch'edam toenemen Wethouder v. d. Berg toonde zich n.irt enthousiast o\ er eer, suggestie van de heer Mak om de PKO-iaar de Schip door ?e Wethouder H. Sabel 'PvdA» deel de ten aanzien van het latter onder wijs mee, dat er ia Schiedam veel geld wordt uitgegeven voor de leerlingen. Schiedam geef* per jaar per leerling uit f31 .f53. Vergelijkt men dit met Delft 26.23»Dordrecht 1 29,Iri 1 t n Gouda 1 f 26.10.» dan z't Schiedam aan de hoge kant. Alleen Rotterdam en Den Haag geven nog meer uit. Voor de bouw van eer. na uw gymnasium durfde wethouder Sub ei n:w niet met een plan te komen. Dv statistiek maakt uit. dat het aan. tul leerlingen voor deze onderwys-instplJine eerder af- dan toe neemt. Er is meer interesse voor eer: lyceum. De wethouder beloofde echter deze kwestm me; het col lege van curat eren van het gymna sium te zullen, bespreken. om te komen tot het instellen van een Mid den standsraad of iets derge lijks. wild© het coltpe? gaarne over nemen. Het ziet echter zijn taak ailren in het bij elkaar brengen van de betreffend© organisaties, die dan zelf een overkoepelend orgaan mten stichten. Hftt probleem van d© huisvesting van de bejaarden zag wethouder Over de financiële toestand van de gemeente kon wethouder mr. p. v„ Bochove «PvdA) weinig concreets zeggen, omdat men moot afwachten hoe de u-et financiële verhoudingen Lussen rijk en gemeente na de be handeling door de Tweede Kamer uit de bus zal komen. „De wet geving loopt achter bij het tijds- tempo en daardoor zitten we ook nu nog midden in de onzekerheid", .zei mr. Van Bochove. De rijksbij- drage voor de politiekosten zal worden verhoogd, maar of daarmee het tekort van zestig mille wordt gedekt, meende de bewindsman, te moeten betwijfelen. Er zijn twee factoren, die de financiële toekomstperspectieven voor de gemeente kunnen beïnvloe den. nl. de wetgeving en de con junctuur. T.a.v, het eerste toonde het college zich optimistisch en voor het tweede bewaarde ijot een ge matigd pessimisme. Het investeringsprogramma zag wethouder Van Bochov© nog wel verder uitgesmeerd dan tot 1964. zoals de KVP-fractieleider, ir. v. d. Toorn, had gevraagd. „Doe er nog maar een paar jaar bij", zei de wethouder. Mr. Van Bochove was met ontevreden over ris resultaten bereikt in de voorbije jaren. Wan neer dit tempo wordt volgehouden, dan kan men komen tot een har monische stad. De suggestie van de heer Van L?th om een sportraad te stichten vond bij mr. Van Bochove eer. kleine voedingsbodem. De wethou der wa? van mening, dat persoon lijke aspecten hierbij een rol zouden gaan spelen en vond dat de Ge meentelijke Sporteommissie en het bestuur van de SBLO maar een? met eik aar moesten gaan praten. Burgemeester mr. Peek betoogde, da; er in de Raad een gunstige sfeer was geschapen, die voor een goede samenwerking noodzakelijk is. Mr. -Peek vertrouwde, dat ce dis-har mon ie. dtp nu wellicht in het college bestaat, spoedig zal zi«a verdwenen. De burgemeester was optimistischer dan do wethouder van financiën ten aanzien van de rijksbijdrage voor de politie. De uitrusting van het- politie-apparaat is sober en de personeelsformatie beperkt. Zo. dat in bijzondere ge vallen de hulp van de reserve- politie moet worden ingeroepen. De burgemeester gaf de Raad de over tuiging. dat de commissaris var. politie a He soberheid in zijn beleid zou betrachten. Verontwaardigd toonde dc burge meester zich over de houding van mr. dr. ir. M. M. van Praag, de directeur van de Gemeentelijke j Woningdienst, die, nu de bespre- kingen over de stadhuisplarmen gaan/de z:jn, het voorstel van B. en W. met een artikel in een plaatse lijk dagblad discutabel maakt. „Deze houding is volkomen ontoelaatbaar en het college zal zich beraden welke stappen te dien aan2len moe ten worden ondernomen", zo zei burgemeester Peek. De gang van zaken betreffende de Vijf Siuizenbrug achtte de bur- gerr.eester onbevredigend. Met Vlaar- dmgen was destijds afgesproken, dat twee wethou«5ers van iedere gemeente het object zouden bekij ken. Dc uitnodiging zou door Vlaar- in gen daartoe geschieden. Men heeft die ir. Schiedam nooit ont vangen. Wei een mededeling, dat Vlaardingen in het licht van de financiële omstandigheden aldaar j niet deel kon nemen aan de kosten van ces nieuwe brug D? prcvkici- heeft zich echter bereid verklaard 50% van de kosten te willen dragen, mits het een brug word; var. zeven meter breedte. Schiedam wil gaarne mm Vlaardingen de besprekingen heropenen. Daarna besprak de burgemec+er de histoeische ontwikkeling var. hei stadhuisplan, welk© rede wij hier nevens afdrukken. DcJ van Haareniaan moe- j Ook het rioortrekkë'! i De poliie maakt bekerd. dat d* exploitanten, van de Stichting Hulp m N'iod. waartegen in het Opspo- n ne* ui ad no. 14 dd. 4—4—1953, onder A no. 539. en in de dagblad- por? reed? wetd gewaarschuwd, de laatste weken in Rotterdam en el ders hernieuwde activiteit ont- 'uw Jopen enige mannen en ir. de ja a L'er, meestal in is'crjppsluurn te colporte- het blaadje, waarvan het thans luidt: „Vereniging 1 Nood", orgaan ten bate vh? sexmpzorg eti kinder- ui- uil© gtvuiuiU-ii. iacs;c heeft cvangrüseren- .kimr. ter:wii! de pms daar- is aangegeven, is wordt daarin gezinspeeld aanstaande Sint Nirnlaas- 1 het Ker?'feest. waarop n bijeenkomsten wtl orga- vi"t kinderen en volwas- dpm-teursttnet-sï vertonen 't ïeeitimutiebewij.s hetwelk d generlei nfticieel karak- itaaf geen garantie, dat ie giften worden besteed jor deze wor- De Vrouwengroep van de Partij \an de Arbeid houd; Woensdag 25 November baar Vrouwendag. Spreekster is mej. J. Zeelenberg, lid der Tweede Kamer van do Sta ten-Generaal. Omlijsting door de muziekgroep „Berg Vrij" en decla matie door mevr. Mnreth. Aanvang 3 uur in hrt Volks ge bouw. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp. Singel fit. Bellen bfcj ongeval; G.G. cn G.D. Tuinlaan 09. Telefoon 69290. Bioscopen; Mono pol© 2. 7. 9 uur: „Een van dc 'iiirtrrs «'.utkwam". Paslage. '2 en 8 uur: „Schattige Vrouwtjes". dc maagd. v..rp1n.i'*mg ge betekenv bijv. d'H>r het i Wanneer men in in aanu rrigtieU] van een front aantal «enodieden heeft Zaterdafi- «Hhtend. deken R- Reynen ftfficleel d© nieuwe KK. jontem PLO- school in Nieuw land Ingewijd. GEBOREN: «Johenna E. M. d v. Th J. G. Jan.-e cn p. A M. Klop pers: Johanna K C. M, d. v C H. Vorstenbosch pn A A Veldheer: Cnrreb? A Mv. C R. Oor schot m J M GM^halk: Jakob C, z v H. 1:> iMnpe en G. W. Kra- mrr Prober; Eredertka M.. d. v. A. de Riutvr +'n C. M. Hnenderkamp; Kornriius I,, z v. C. Daniel? en F. H. d© V'vu-;: Bernardus J„ t v. ,r H M' Bïom en h C. L, Klei??: P«',in«:isc;is P. M, r. v J. F. J. Stienen en .T C. van Cm-gh OVERLEDEN: A. Moerer. 75 j. weduwe van J. A. Bras,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1