aank. boekhouder Koemarkt krijgt voetgangerstunnels, die tevens BB-schuilkelders zijn Jeugdbrigade moet de politie gaan assisteren C D ALBERT HEIJN a<;enda KOERIERSTERS Woningen op laatste open plekje bij Schiedam ,Het Westen' Wim Ibos Triangel was bij Grafische Bond TCK, Lafemo en Ready! nog ongeslagen 2e jongste bediende (vrl.) 2 RE-EN DUPLIEKEN BIJ BEGROTINGSDEBATTEN Zwembad in Kethel begin 1955 voor gebruik gereed Filmavond CJVF Agenda Rotterdam V.U.-filmavond in „Irene" Huizenblok, waarin twee winkels, komt mogelijk over zeven maanden klaar Wij leverden St. Nicolaas de zetel Lekenspelen voor j Leger des Heils J Wie heeft iets verloren Bejaarden Kralingen doet mee aan „Lichthaven" Volgende week vlag op Holbeinhuis Wijkraad ontvangt St Nicolaas Ben Maltha gaat zaak uitbreiden St Nicolaas bij Wilton-kinderen Ongevallen „Repro-forum" in Rotterdam SCHIEDAM Batbal en groene tafel van C.N.V. ECHTE NOORSE DIEPGEVROREN KABELJAUW-FILET bij ..Het Zuiden ggjfoa-V 26^4:Elaa „Hoera, wij leven" „Het Zuiden" le accurate jongedame XX'oensdag 25 November 1953 Het „lest best" was zeker van toepassing op de vergade ring van dc gemeenteraad van gisteravond, waar de derde etappe van de gemeente-begroting over 1954 werd behandeld. Het was burgemeester, nir J. IV. Peek, die als laatste spreker in een magistrale toespraak als bet ware de raadsleden aan hun respectievelijke stoelen nagelde met de mededelingen, dat ten eerste ook in Schiedam de politie de beschikking over de jeugdbrigade krijgt, ten tweede, dat er een schuil kelder voor eventuele .,nare" tijden onder het te bouwen bankgebouw van de Amsterdamse Incasso Bank aan de Ger- rit Verboonstraat komt en ten derde, dat er waarschijnlijk enkele voetgangerstunnels in de omgeving van het Koemarkt plein, b.v. bij genoemd bankgebouw of by de politiepost aan de Buitenhavenweg komen, die eveneens als B.B.-schuilkel- ders dienst kunnen doen. De burgemeester was er in zy'n du- nen als schuilkelder voor de B B. pliek ten aanzien van vragen, die Hiervoor verleent het Rijk een mime raadsleden bn de replieken hadden JSiifMidie, gesteld, van overtuigd, dat bn de j oTAnmri'ï politie soberheid moet worden be-j siAunwia tracht Maar dit houdt met in, dat i Ook de stadhuisplannen kwamen daarom alles maar gebagatelliseerd gisteravond weer druk ter sprake, moet worden. Kr is broodnodig een Enkele raadsleden, onder wie de heer nieuw en perfecter oproepsysteem a. Sonneveld (CHU) maakten 2ieh nodig. Hierbij wordt gedacht a&n een ongerust, dat de huiseigenaren in on- mobüofoon-auto. waarvoor wellichtaangename procedures zouden wor- in samenwerking met dc B B_ een op- den gewikkeld en dat daarmee dan lossing kan worden gevonden Voorts bovendien de plannen zouden worden wees de burgemeester op de onhoud- vertraagd. Burgemeester Peek» die bare toestand, waarin de arrestan- als zijn overtuiging uitsprak, dat ten-cellen in het hoofdbureau ver- slechts het Emmaplein de enig ge- keren. Binnen afzienbare tijd mag - schikte plaats is voor het nieuwe worden verwacht, dat de Justitie raadhuis, zei, dat het college van B. tegen de huidige toestand bezwaar i en "VV. er naar zal streven, dat de zal maken. Voorts ligt het. aldus mr. j tegenwoordige bewoners zo goed mo peek, in de bedoeling ook in Schie- i gelok zullen worden schadeloos ge- dam een jeugdbrigade bij de politie steld. Afwykende regelingen van de te creeren. j tot dusver toegepaste gedragslgn bij Op een vraag van de heer K. Bosch onteigeningen wenste de burgemees- "(VVD) om een vry gekomen barak i ter niet toe te passen. In dit verband voor t.b.c.-patiënten van het ge- geldtgel^ke monniken, gelijke kap- meenteziekenhuis beschikbaar te j pen". Mochten huiseigenaren het op stellen voor een dieren-asvl of die- i lange processen aan willen laten ko- renhospitaal en deze barak bv. te men (iets wat het gemeentebestuur verplaatsen naar een stuk grond bij beslist niet wenst) dan bestaat altrjd het laantje tegenover de ingang van nog de mogelijkheid tot het voorlopig Wilton, zei dc burgemeester, dat hij in bezit nemen, een procedure, die dit een sympathieke gedachte vond. j zeker niet langer dan twee jaar in. Er zyn echter enkele bezwaren en beslag neemt. Over twee jaar hoopt we! die, dat de barakken eerst in men met de bouw* te kunnen begin- 3956 eigendom van de gemeente wor- 1 nen. De heer K. Bosch (WD), die den en dat voorts het verplaatsen 1 bang was. dat het Rijk geen toestem van zo'n barak waarschijnlijk 10 h j rnmg zou geven voor dc stadhuis- 20.000 gulden kost. Het hangt van de bouw*, in verband met de industrie- raad af of dit bestuurs-apparaat ditontwikkeling langs de Maas (daar- bedrag wil voteren, ofdat de die* mee doelende op annexatie), werd verheugd over 's heren v. d. Berg's mededeling, dat er naar wordt ge streefd, dat in het voorjaar van 1955 het openluchtzwembad in Kethel in gebruik kan worden genomen. WONINGBOUW De hoge huren van de nieuwbouw woningen was een pH, die de heer A. van Lith (P. v. d. A.) nog al dwars zat. Althans h\j repliceerde hfi wet houder mr. M. J, M. van Kinderen iKVP). Deze stemde de heer Van Lith tot volle tevredenheid, door uit een te zetten, dat voor woningen, die waren gebouwd met geleend geld met een hogere rentevoet dan 4 bedragen van het Rijk werden ont vangen, Het in \*es te rings kapitaal voor een groot aantal nieuwbouw woningen is verkregen, tegen een rente van 4 '4 TcMet de rijksvergoe ding is echter bij de bepaling van de huren al rekening gehouden. Dat het tempo bij de bouw van de Bredero- huizen niet zo hoog was, weet de wethouder aan het tekort van met selaars. die in het buitenland en in de rampgebieden meer geld kunnen i verdienen. Wethouder H. Sabel (P. v. d. A.) wees er nogmaals op. dat de huis vesting voor bejaarden zijn volle aan dacht had, De suggestie van de heer A. Sonneveld (CHU) om aan het St. Jacobs gasthuis aan de B.K.-laan nog enkele vleugels te bouwen, wilde hg' niet overnemen. Dit was de oplossing van het probleem niet. Hiermee zou den alleen de wachtenden op de wachtlijst worden geholpen. De wet houder gaf de voorkeur aan zijn eer der gedane opmerking om over te gaan tot de bouw van kleine eenge zinswoningen voor bejaarden. Wethouder mr. P, van Bochove (P. v. d. A.) pareerde op de hem eigen wijze met enkele kwinkslagen de vragen, waarmee de raadsleden het de Schiedam pc schatbewaarder ove rigens niet lastig maakten, omdat een ieder warme waardering had voor zijn keurig financieel beleid. Het liep inmiddels al tegen het middernachtelijk uur, toen de burge meester de slaperige ogen van de raadsleden wagenwgd opende met de verrassende onthullingen, die in de aanhef van dit verslag reeds zgn be schreven. Zaterdag 28 November a.s. hoopt j de Rtng „Schiedam" der C.J.V F. (Chr. Jonge Vrouwen Federatie) een filmavond te houden. Vertoond zal worden de bekende film: ,.'t Is middernacht, dr. Schweit zer". m de grote zaal van gebouw j „Irene". Nieuwe Haven 155 alhier. j Er zgn nog enkele kaarten gratis I voor deze avond verknjgbaar aan on- I derstaandeadressen: Mevr. A. KJoos- j ren bescherming zelf 'dezekosten gerust_ gestëïdj_met'"de mededeling j A?3- v: Solmsstraat 21: mej. voor haar rekening neemt. verkeer In Schiedam bestaan geen drin gend urgente verkeersproblemen, zo gei de burgemeester ui antwoord op vragen van de heer P. Mak (A.R.I van mr. Peek, dat hiertoe nóch bg de hiln u. w k>" 1 gemeente Rotterdam, noch bg het I t? «in* Ruk annexatie-plannen leven. ^et ifSli" Krommenhoek, Sm- Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel 81. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen Monopoie, 2. 7, 9 uur: „Een van de daders ontkwam". Passage. 2 uur: „Schattige Vrouwtj es". Toneel: Passage, 8 uur; Schied. Kunst kring. VOOR HEDEN Muziek: Koningfnnekerk, 8 uur: „Requim" van Dvorak door Mij. tot Bevordering der Toonkunst. Cabaret: Luxor, 8 uur: Snip en Snaprevue „Op en top!". Film: Arena, 2, 7, 9.30 uur: Het loon van de angst; Capitol, 2, 7, 9.15 u: Het meisje in kamer 17; Centraal, 2, 7, 9.15 uur: De koningin van Saba: Colosseum, 2. 7, 9.15 uur: De konin gin van Saba; Cineac, 9—5.35 uur: Nieuws enz,, 5.45, 8 en 10 uur: Onsterfelijke melodie; Harmonie, 2 7, 9.15 uur: Het vierde masker; Lutusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Het com mando des doods; Monopoie, 2. 7, 9 uur: Een der daders ontkwam; Passage, 2. 8 uur: „Schattige vrouw tjes?"; Prinses, 2.15, 7, 9.30 u: Sheriff zonder angst: Rex, 2, 7, 9.15 uur; Landroof; 't Venster, 2, 7, 9.15 uur: Vuile handen; Victoria, 2, 7, 9.15 u: Onsterfelijke melodie. Tentoonstellingen: Museum Boymans, 105 uur: Vm. Schïelandshuis, 10—5 v: Groep „Argus" met schilderijen, tekeningen en plastieken; Historisch Museum, 105 u: Geschiedenis van Rotter dam: 't Venster, 10—22 uur: Schil derijen van Wim Schuite en Wim Gerritsen; Museum voor Tand- en Volkenkunde, 10—5 uur: MelanCSi- sche kunst; weven en vlechten in Afrika: Bouwcentrum, 95, Wo. 8 u. pop. rond!.: Bouw van vac.-oorden. scholen, teh. v. ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engel se architectuur. De Schiedamse afdeling van de Volks-Universiteit heeft gisteravond in de Grote 7aal van „Irene" haar lede-, een zee» goed filmprogram ma voorgezet, n het voorprogram ma werden venoond twee documen taire films, t..Weense Paarden" en „Vakman Paraat" Na de korte pauze kw.iRi de hoofdfilm aan de beurt. De keuze was voor deze koude Nr vemberavond wel heel gunstig, n.L „Maneer de Gouver nante". Dit verhaal speelt zich af in de zomer ui een landhuis, waar ten behoeve van de kinderen een gouvernante wordt gezocht. Via een He laster*; tooiden de heistelling, waarmee gistermiddag op de hoek van de Franselaan en de Hogenban- vi eg de eerste paal in de grond werd geslagen voor een blok van een en dertig woningen en. twee winkels. Het betrokken lapje grond, nog geen twintig meter verwijderd van de langstelling van buurtbewoners en voorbijgangers. Het was dan ook een bijzonder feestelijk beeld: niet at- leen op de staalbruine borst van de heistelling maar ook op hun eigen revers baddert dc baas en zijn hel pers witte bloemen gestoken. Om de top van de eerste paal hadden zij grens met Schiedam, is het laatste j bovendien het rood-wit-blauw ge- nog braak liggende bouwterrein aan j drapeerrt. deze kant van de stad. I fierst van nabij en later vanuit de Mist en kou ten spijt trok de ge- verwarmde directiekeet sloegen ook beurtenis op deze al geheel door de bouwers, de beren Manhave en huizen omsloten piek weer veel be-Kruithof, en de architecten H- W. M. De aannemers Manhave eji Kruit hof Heten gistermiddag op de hoek. ra?? de FransWaan en de Hopenbamveg de eerste paal slaan voor dit blok van een cis dertig driekamerwoningen en tweetri"fccis. Ontwerpers rijn de architecten H. XV. M. Hupkcs en ir XV. C. nan Asperert. Hupkes en ir. W. C. van Asperen, het gestage, zakken van de betonnen kolos gade. Bij hen hadden zich enkele vertegenwoordigers van de Bouw politie gevoegd. De woningen, waarvoor op deze middag de eerste fundering werd aangebracht, zullen drie kamera omvatten. Voor elk hiervan is een kelder geprojecteerd, evenals voor de twee winkels Als de winter met al te veel ijs en sneeuw biengt, zal m»ii het blok waarschijnlijk ov*>r een maand of zeven kunnzo ople veren. Zoa's men wellicht weet. wordt de Hogcnbanweg m de toekomst de grote verkeersweg tussen Schiedam en Overschie met een tunnel onder de spoorlijn door. (Advertentie l.M.) welke hij de burgemeester j.L Zaterdag ten stadhuize aanbood. Volgt het voorbeeld van de Sint en bestel uw boterlet ters, choc. letters enz. bij BANKETBAKKERIJ St. Liduinastr. 49 - Tel. 67586 advertentie verschijnt een manne lijk persoon, die voor deze taak niet opgewassen blijkt en de meest vreemdsoortige situaties schept in de familiekring. Als later de pseu- do-gouvernante een schrijver blijkt te zijn. keren de kansen voor de huiselijke vrede en het succes voor verkoop van het door deze schrijver gemaakte werk is verze kerd. Geslaagd tin de TecimJwJie Hoge- scöooi le Delft voor het propae deutisch examen voor cm el-ingenieur J. Krom hout te Rotterdam. Rijk annexatie-plannen leven. SPORTIEF WcfftoKder Th. J. L. v d. Berg CBVt. die betreffende dc stadhuis- Ér is een grote drukte tijdens de plannen' de mening van het college spitsuren, doch die kan de politie nog gemakkelijk aan. Het toenemen van de verkeers-intensiviteit heeft de volledige aandacht van het college. Klemmend is echter het opvoeren van de hoofdverkeersader door de stad tot een capaciteit van 300G-. Daarom wordt er begin volgend jaar een aanvang gemaakt met de pro fielwijziging van de B.K.-laan. In het kader van de jeugdmaand. 1 itiff deelt (althans wat de plaat3 be treft}, toonde zich een sportief ver liezer, door zich bp de meerderheid A|l VJKI ue JCÜSVUJUiailu neer te leggen. De heer A. van Lith die het Leger des Heils in Neder- fP. rd. A.i, die een ondeugend iand houdt, worden Donderdag- vraagje lanceerde of deze treDiouder, avond as. tijdens een demonstratie- dte te^nauicstr betrokken zal zijn by j avond in het gebouw aar. de Lange de stadhuisbouw, teel voor de volle i Haven 27 twee lekenspelen opge- 100 To meewerken, nu h<,t ging voerd. n.l. „Salomé" en „Jeued op -j~-0c om de uitvoering van het object, dat het kruispunt van de levensweg". Set verkeersvraagstuk btj 't Koe- niet ;yn volledige instemming hadaanvang van deze samenkomst marktplein valt binnen het raam von krreu dc pen op dc neusdoor de IJ: g uur. het stadhuisvraagstuk, omdat ter i royale toezegging ran de heer r. d. diner tod ook de tramlus en de auto- [Berg. dat deze geen moment heeft - i bwasfafton* naar het Emmaplein zul- gedacht aan rancuneuze maatrege- JVatllOlieKe JoOllCl \"an Zen «orden verlegd. Nauw verband I few. i I met de problemen houdt echter het Deze bewindsman toont zich zeer maken van een ticeede Koemarkt- optinustiach wanneer het gaat om de brug en het- projecteren van ver- j rijksvergoedingvoor dc yerbetermg Jcerstunnels voor voetgangers. Deze van dc waterkering (het verhogen couden, evenals de kelderruimte on- van de dijken langs de Maas). Hter- der het nteutr te bouwen bankge- mee houden ook verband de verbete- bouic van de A.L-Bank, kunnen die- nngen van de Vijf Sluizenbrug en de i Konmginnebiby de Voorhaven). - - ,De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ook het Rrjk bij het verbeteren j van deze bruggen zal contribueren. I De heren K. Bosch (WD) en A. Hoek i A-R.J, die we] iets meer over de industnalisatie-poliaek wilden j weten, werden bevredigd met de toe- i zegging, dat zoveel mogelijk middel- grote industrieën naar Schiedam zul len worden aangetrokken. Mr. K. B Engelsman (P. v. d. A.) toonde zich Te bevragen bh het Hoofdbureau van i v-- Politie te Schiedam, tussen 12 30 en lcn worden aangetrokken. Mr. H. B, De leden van de Katholieke Bond van Bejaarden kunnen Donderdag 26 November van 2 tot 5 uur hun toegangsbewijzen voor het Sint Ni- colaasfeen afhalen» Hierby moet de contributiekaart worden meege bracht. Het bestuur van de Algemene Nederlandse Grafische Bond, afde ling; Schiedam, g3f gisteravond in de grote zaal van Musis Sacrum een ontspanningsavond, die door de af delingsvoorzitter, de heer A. House- maker met een kort woord werd geopend. Het bondsbestuu rslid. de heer J Schipper, vertelde hierna wat de Nederlandse vakbeweging a! heelt weten te bereiken, o.a. ee.i collec tieve arbeidso ver weging en ingestel de bedrijfsfondsen, waarnaast een sociale wetgeving is opgebouwd, waarop met trots kan worden ge wezen. Tevens wees hij nog op de geleide loonpolitiek, die m alle 00- 7ichten tot een zegen is geweest Hu greep in dit verband nog even terug naar die tijd van zorgen, waarin ten aanzien van de lonen geen enkele politiek werd i-T\ oerd, maar slechts het recht van sterkste gold. Maar dat is nu geluxkig voorbij. Hierna bracht Wim Ibo's triangel cabaret een vlot kleinkunst pro gramma van zang voordracht muziek, waaraan medewerkten So phie Stein. Lia Dorana. Wim lbo en Rijk de Gooyer. met als gr-st Kobus Rarekiek De muzikale begeleiding werd verzorgd door Tonny Schiffer- stein. Speciale vermelding verdienen Lia Dorana en Sophie Stein waarbij nog op te merken valt. dat vooral Lia Dorana's Franse chanson bij het pu bliek zeer in de smaak viel. Ook over de gast Kobus Rarekiek waren de toehoorders erg enthousiast. - op zijn eigen manier - De Kralingse winkelstand doet mee aan „Rotterdam-Lichthaven", maar op zijn eigen manier. Door de grote spreiding der winkels over de hele wijk is het de winkeliers onmogelijk verlichtingen aan te brengen. De winkeliers, verenigd in de nieuwe Stichting Kralingse Belan gen. organiseren nu een prijsvraag voor een slagzin. Als jury zal fun geren de wijkraad voor Kralingen. Men maakt voor deze bijdrage aan Rotterdam-luchthaven propaganda in de dorpen langs de Hollandse IJssel en in Terbregge. Het Holbeinhuis aan de Cool- singel, nu nog een betonskelet waaraan echter druk wordt ge bouwd, komt Donderdag 3 Decem ber op hoogte. Die. dag zal om twaalf uur de vlag op het pand worden gehesen. Zoals wellicht be kend, wordt het Holbeinhuis ge bouwd in opdracht van de Ba sier Tra rssport Versicherun gsgesel Isch a ft te Bazel, naar een ontwerp van de architecten Kraaijvanger. Hillcgersberg baalt de Sint Za terdagmiddag om 2 30 uur in. De Spaanse kindervriend komt aan in de Bergse Dorpsstraat en zal daar na m het voormalig raadhuis wor den ontvangen door de wijkraad. Ben Maltha gaat uitbreiden. Vanmorgen werd m het nog on bebouwde stukje grond naast de bestaande zaak aan de Meent de eerste paal geslagen voor de afde ling hulpmotoren. Het nieuwe pand. dat werd ontworpen door architect A. Krijgsman en gebouwd zal warden door het aannemings bedrijf G. van der Welle, betekent een verdubbeling van de bedrijfs ruimte, die nu een oppervlakte van bijna zevenhonderd vierkante me ter beslaat. Voor 2500 kinderen van 5 t m 9 jaar van de werknemers bij Wilton- Fijenoord worden door de directie Smt Nicolaasfeesten georganiseerd en wel op 7. 8 en 9 December om half tien, half twee en half vijf en 10 December om half tien. Al deze bijeenkomsten worden gehouden in het Musis Sacrum. In de Zaagmolenstraat is gister middag de paardewagen van de melk slijt er J. v. d. "Windt uit Ze venhuizen door een tramwagen van lijn 10 aangereden. Het on derstel werd aan de achterzijd® weggedrukt. Ruim 85 flessen wer den vernield. De tram had tien mi nuten vertraging. De 38-jange Zweedse don keyman Karls uit Goteborg is gis termiddag van de Uselhavenbrug gevallen en op het vijf meter Ja ger gelegen spoorwegemplacement terecht gekomen. In bewusteloze toestand is hij naar het Havenzie kenhuis vervoerd- Fabrikanten, handelaren en ge. bruikers van machines en mate rialen op het gebied van de do. cumentreproductie gaan op 10 De cember in het Groothandelsgebouw te Rotterdam in een „Reprojforum" met elkaar van gedachten wisse len. Dit openbaar debat tussen le. veranciers en afnemers wordt ge. organiseerd door het Nederland* Genootschap voor Documeutrepro- ductie, waarvan het secretariaat in Haarlem is gevestigd. Drs E. A. P- de Raadt, than® werkzaam bij de Provinciale Plano logische Dienst van Noord-Holland, is benoemd tot administratief hoofd ambtenaar bij de dienst voor so ciale zaken. De heer De Raadt zal onder meer worden belast met d® opbouw van de dienst* sociale ver zorging van de Bescherming Be volking. Burgerlijke Stand GEHL .VD- L. Dekker. 25 j. en J. Post, 24 j. OVERLEDEN: AL M. Visser, 52 1 j, vr. van J. Reens. I GEBOREN: FntS, 2. v. R. Smits I en M. Beukers. I 26 uur. glacé heren handschoen portemonnaiw. schaar. 1 Te bevragen b« de vinders kinder- j mutsje, J. Kooiman, Roflaanstraat 8. gestreepte damesbJousc, C DortweR. I p.KO. laan 144c: blauw •witte sjaal. J- j de Biank Edisor.straat 53, gebreid kin- t dermutsje, D. Overdyk. Ampere^traat 1 fa- groen gestreepte ceintuur, J. Kioo». j Marconistraat 77a. groene portemonn E. v. d, Gaag. J A. Alberdlngk Thijm- 1 ttraat 46b; gouden dameepolshorloge. ri Most Lange Nieuw straat 23b bruine actetas. inh brood handdoek en bouw- 1 tekemng H. L_ KUnzmg. Kroonstra.t 38 i te Sliedvecht: double da*ne«polshorloge. A- Haten boer. 1®f^'* Df mrrste tafeltennist* a» ia fccb- kampioenschap wel 2eer gunstig. S'vmmS' u' ÏSnXi pop t Sen im< ,5 v-ri-trydfa achter de mi Ook Ready 1 Weef nog Eteads onpe- m-ies VlaardingeVstraat «a: auto-bui- 1 en hwruit blqkt dat TCKLafamo en slagen en had niet dc minste moeite tenband, J. H. v d Graaf. Gr Fioiss- l Ee-adu no g st eedi on gesla gen zyn. Z\f met het bezoekende Gewaro 2.100. straat 24, gummi zadeldek)^ ^3 Cohe. fter aan dc kop t'ati hun rang- Wilton 1 viel weer wat terug door U)st Noad n PTT8 hebben één ne- een nederlaag van 61 tegen Justi- derla*ig >u Udeu. zodat ook hun kan-tie 1. Alleen Maarsen v. d. Brink sen op dt bovenste plaats noa zei r blgkt hier de standvast!gate spc'er. ni.nMJ word SW® AlleUifto» n SCF ziptUitslagen in de 3e klas zgn: Rono 5 012(1 ff*; cmg* d>e aanmerkelijk punten- Wilton 2 100: Ready 2—GGD 1 erhes hrbben grit den- i Voor de le klas speelde TCK 1 tegen SVA 1, dat door insiders aan- ■sturenbond af- getipt werd als een van de De Chrts dcUne; Sci dag 25 tibr in propaganda-avona. opreaers zijnu'v niet ue piannen van net ocnietuuuw i p.ofiv avond de heer «L Wind en ds l TCK. Dit won ook dank Zij het zeer vvittnn W. Hemmes. Er worden enkele goede spel van K. van Dnk met 73 NOAD 1 zich Overschie 2 Ready 3 Milksteamcrs 2— NOAD 3 6-4. Voor de le klas afd Rotterdam speelde pTTS tegen USV P Het werd voor de Schiedamse PTT mensen r FRIONOR - - - I r 'I'* iiinjDiiw i belegt op XX oens- pu»ensteams voor hun afdeling rCK i t<. J(f _.0 overwmnmg Overige 5nw liti' s avonds om bracht hun aan het verstand, dat zg uitslagen zun hier: Kv n - Lafamo 2 hei Verenigingslokaal een terdege rekening moesten houden r,_g. TCK3Ela' nda-avond. Sprekers znndie niet de plannen van het Schiedamse i a g4 *j„' J. IT II-.- J J I T-y-r.- n.»L- .3»»,!-' hyrh 7.. tSCRUy O ambassade. KV 3 - Lafamo 2 -Elan 6 2—8; GAS 2 klas afd Rotter- - WTV 2 2 -S: Ready frlms vertoond, die ter beschikking i in dc 2e klas herstelde NOAD 1 zich t. J^i'a ^rr tc 5^?Ovmg 3 zijn gesteld door do Amerikaanse van de nederlaag van vorige weck en i 8_2; pt*ts 2—Stein woe 2 73. hield z^n goede positie op de rang- programma voor deze week Ihst door het eveneens ongesiagen l{^4~TCK 1 voor de le kt.. HVO 1 met een 3 nederlaag naar huis te sturen. Verdere uitslagen in deze Was znn: j Voor de 3e klas werd een zeer be- ipeeld, n!» La- Zondmr gr»at «n vel, direct pan klaar. Extra voordelig, warm«*r U w«et. dat 2 kilogram gebl«*rde gelijk itaat met 5 kilogram gewone vl«. Uit onxe jpeciele diepvries-vitrine verkrijgbaar in Albert Hetjn's Zelfbedieningswinkel Oranjegalrij, Schiedam MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! Dc christelijke toneelgroep „Het Ruiden" geeft Vrijdagavond om half acht m de grote zaal van ge- langrijke wedstrijd gespet famo 1 tegen Tava l, De: luidt: 2e ki. Wifra 6—-NOAD 2; Milkstea- I mers 1—TCK 2: NOAD 1— Stawero 1. 3e kï. IRO 2—Ready 3; West 1— 1 Ready 1; Ready 2—HPV 1; Energie 2Lafamo 1; Tavelo 2Wilton 2; I Wilton 1Gewaro 2: GVMD 2 - j NOAD 3. le kl. afd. Rotterdam: PT :ze ontmoe- i TS 1—SRA 3; Ready 4HVO 2: e Tjifumo 2Elan 6; HE 1—SCF 1: Hoera v,n leven", een kluchtige gezien, aangezien deze teams beide j NOAD 4—USV 7 2e kl. afd Rotter- geschieden^ in drie bedrijven door ongeslagen aan de kopOnj* dam: Nebaro2-Reariv_5; Tav^ 6— Tob Maer vledewerking wordt stadgenote Lafamo behaalde een NOAD 5. PTT 6--PTTS TCK 5 voortj? et leend door dc CJMV ?eer verdiende overwinning mei 7 3 lek XVaeck 1TCK 4—Favoriet 6, ïnoadaccordeonvereniging „Bravo"- 'Hierdoor worden de kansen op ecu Wilton u—GMfTC abneki-kantoor vraagt per i Januari of zo mogelijk erder ter assistentie in de boekhouding. Mulo-opleiding af Handels-avondschool, alsmede kennis van ma- chineschnjven gewenst. Brieven onder r.ummei S 1039 aan het bur, v. d. blad. Gevraagd op jktlllitennkantoor per l Januari a.s. (mnl. of vrl.). Mulo-opleiding vereist. Brieven onder nummer S 1041 aan het bur, van dit blad. SCHIEDAMSE Tarief Lm. 15 woorden t 0J>3 Elke 5 woorden meer 8.20 Te hoop qeeraattd Ouderwetse ronde mahonie tafcis, stoelen, toilettafels, schrijftafels. Mahonie oude meubeltjes Beschadigd geen bezwaar. Br. nr. S 1040 bur. van dit blad. j Te koop aemgeb. Het Radiohuis, Hoogstr. 92. tel. 68044, Philips radio's 98—162.—, 198.—, 210—269.—. 239 en hoger. Scheer apparaten f 39.75, 49.75. Elcctr. Gra- mofoons met pick-up 74. 82.—. PI at en wisse laars t 165.—. 175.—. Holland Electro en Ruton stofzuigers. Betaling in overleg. Hel Radiobuis. Hoogstr. 92. Tel. 68044 Electr. soldeer bouten 6,75 Neon kruxs- lanipjes compl. 3.75. Amroh raoio-onderdeien, Luidspre ker* 11.—. 14.—. f 17.—. f 25 50 en hoger Pick-ups 16 50. f 2170 Radio-buizen Radio reparatxe-mnchtxng. Puzzles tot 800 stukjes. Het Poppenhuis, Singel 163. Tel. 66282. Te koop grijze kinderwagen. vaste prijs 25.Corde- mans. Dteselstr. 13 c. Het nieuwste speelgoed vindt u bij Bokhorst. Groenelaan 36. Hoogstraat 34, tegen de laagste prijs. Rieten poppenwagens 3 95, 4 95. 5.95. 7.50, 9.50 en 10.50, Bokhorst, Groene taan 36. Hoogstraat 34. Te huur aemgeb. Hoor eea wasmachine bij Atlas. Vondeüaan 61b, Schie dam, teL 65381. Maandag en Dinsdag 2.— per 3 uur. Andere dagen f 1.50. Personeel qwt. Monteur-bankwerker voor inbouw van mo. en en klem scheepswerk. Aanm. Jachtwerf E. van Duyl, Ha- vendijk 51, Schiedam. Ervaren Scheepstimmerman voor kajuitbouw en betim mering- Aanm. Jachtwerf E. van Duyl, Havendijk 51, Schiedam. Lessen Bondsautorijschool D. van Rossum rijdt met nieuw® Vauxhall 1953. Rotterdamse- dijk 164. Tel. 69990. U wordt •mhaald en gebracht. „Merlin" Vulpenhouders met gouden pen en 1 jaar gar f 3 95. 595. 6 95. 795 Kantoorboekhandel A. de Kmiff. Mathenesserweg 141a Rotterdam Pracht sortering KOE- KOEKKLOKKE.V met gega randeerd uurwerk v.a. 28ü0 Betaalbaar vanaf 2.— p. w H. A. Dieterich, horlogema ker. goudsmid. Prof. Kam Onneslaan 98 DamesAlja" biedt ia ponnen, rokken, blouses en jumpers v.a. l.— per week „Alja", Filips van Bourgon- diextraat 49. Te! 67416 T« httUT gevraogd Heer bbh.h. vraagt vwr di rect of later in Schiedam een behoorlijke ilt-slaapkamer mpt volledig pension Br, nr. 1980 bur. van dit blad. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, TeL 66720 In spoedgeval desge- wenxt In 1 uur klaar Divenen Reparaties kunstgebitten. Ook voor spoedgevallen, Rot- terdamscduk 265, teL 68021, Schiedam. Ten gencve van onze lezer® hebben wil de mogelijkheid opengesteld om onder d® kleine advertenties tegen een vergoeding van f 0.25 administratiekosten annon ces op te nemen tot een ma ximum van 29 woorden voor verloren voorwerpen e» w egKelöpcfi riUu»dl€Fên Dc- *e advertenties kunnen uit sluitend tegen contante be taling aan ons bureau wor den opgegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1