m fv< Recherche verii moord en on jdelt igeluk Fred Hotchkiss bezoekt rampgebied oorts GELEZEN Ingepakt tegen de kou Met stadsverwarming ligt Rotterdam vóór Vrouw zonder medeweten gescheiden van man Gecompliceerde botsing bij Waddinxveen Chefarine 4 Amsterdamse koopman stal juwelen uit leeg huis OPERA TIE-BLA en gewogen "N Ontploffing in Lissabon eist 17 doden Britse ambtenaren eisen hogere salarissen Bidault niet op tijd in Den Haag? Ir E. H. A. KR4 AU VANGER: Minister toont zich tegenstander van een aansluilingsplicht Twee jaar geëist tegen rechtsgeleerde Afschrift van vonnis werd door vreemde vrouw getekend SCHIPHOL DICHT' DOOR DE MIST Churchill stuit op verzet in eigen gelederen Kleine NAVO-landen vertegenwoordigd op Bermuda-conferentie i Utrechter werd ernstig gewond I Albanees schip naar Korfoe uitgeweken Viervoudige werking... met extra geneeskracht Gevaar voor gladde bruggen Ook Spierpijn Nieuwe „Lufthansa" wil 5 oceaanvluchten per week maken NA TIEN JAAR VOOR RECHTBANK .Woensdag 25 November 1953 3 Vervol** van pa«. 1 zekeren ronder dat zijn voorstel haar wantrouwen opwekte- Hij had laten doorschemeren, dat het wel wat zou worden tussen hen. Toen was hij met het idee voor de dag gekomen, dat zij beiden een levensverzekering zouden sluiten. Als zij kwam te over lijden zou de verzekerde som aan hem worden uitbetaald en omge keerd. Zijn vriendin stemde grif toe, temeer,- waar Havry de beide premies voor zijn rekening zou nemen. Zij plaatsten de vereiste handtekeningen op de formulieren die Hendrik had meegegeven en Harry leverde deze daarop weer blanco m bij de verze keringsagent, „die van het invullen meer verstand had dan hijzelf" Dat had de Biltenaar inderdaad? HU zag m de omstandigheid, dat de formulieren blanco waren een on verwachte mogelijkheid voor zich zelf. Indien de polis de bepaling zou bevatten, dat bij het overlijden van beide verzekerden de som aan hém kon worden uitbetaald, en als dan Harry óók De gedachte, die bij Hendrik opkwam, leidde er toe, dat hij een spel voor zichzelf ging spelen. En wat een levensverzekering had zullen worden werd een ongevallen verzekering, waarvoor bij dezelfde premie net verzekerd bedrag aan merkelijk hoger js. De treinconducteur Terzelfdertud had S. voor zich zelf uitgemaakt, dat hij de dienst die Hendrik en Harry van hem ver langden toch met met zijn geweten kon overeen brengen. Hij was ook tot de conclusie gekomen, dat hij eigenlijk iets zou moeten doen om het plan waarvan hij kennis droeg onmogelijk te maken. Maar wat? Als hy zich terugtrok zou men een ander vinden. Waarschuwen? Hij wist niet eens de plaats waar het zgn. spoorwegongeluk zou moeten plaats vinden. Toen polste hij in de trein tussen Utrecht en Amersfoort een conducteur. Hij vertelde, dat hij in een of ander café een paar man nen had horen praten. Hij vroeg, of de conducteur ook een plaats kende, waar men op die en die manier een ongeluk zou kunnen ar rangeren. De conducteur wist het niet. Maar hij ging op wat S. hem ver telde héél serieus in. En of S. ook bereid was om zijn naam en adres op te geven. „Jawel." zei S. Toen stuurde de conducteur direct na aankomst van zijn trein in Amers foort een rapport naar Utrecht. Zo kwam het, dat de Utrechter al gauw bezoek kreeg van de spoor wegrecherche. Te fantastisch De overvloed aan nieuwe boeken, die ons momenteel bereikt dwingt ons ten einde onze lezers althans een globale indruk te geven van de nieuwe uitgaven te volstaan met een. korte aankondiging \Vy stellen ons voor te zijner tijd op bijzondere uitgaven in deze rubriek terug te ko men. EEK van de fraaist gekozen bloem lezingen van onze poene sedert de veertiende eeuw is nog immer „De Nederlandse poezie In honderd verzen" door Dirk Coster. Van zyn bundel, die voor het eerst m 1927 verscheen en herdrukt werd mi 1931 is thans bij Van Loghum S Uterus te Atntaetn een uit- stekend verzorgde derde druk uitgeko men. Prijs 8 50} Oudere lezers zul len zich wellicht de eerdere drukken van dit boete nog herinneren, met al leen door de prachtige keuze der ge dichten, maar ook door het uitstekende overzicht van de Nederlandse poezie, dat Coster m zyn uitvoerige inleiding geeft. In zijn voorwoord vernemen wij. dat het ra Costers bedoeling hgt op dit boek een tweede te laten volgen, waar in hu een soortgelijk overzicht geeft van onze poezie sedert 1814. Op de bundel „Buitelingen" van God fried Bomias, waarmede hu zijn aan deel leverde aan de ondanks hem, Car- miggelt en An me Schmidt- en nog enke le anderen nog immer te schaarse hu mor op de Nederlandse boekenmarkt la bij de uitgever Elsevier te Amster dam thans gevolgd „Capriolen". Het boek bevat niet slechts humoristische verhalen. Het biedt ook een aantal ge schreven portretten zoals bijvoorbeeld van Nicolaas Beets, en geschreven land schappen etcdie echter niet minder geestrijk van inhoud zijn. (Prijs 5,90). Met zijn Terra-reeks, onderhoudend geschréven en wetenschappelijk verant woorde boeken over geografische onder werpen. oogst de uitgever Boon inMep- pel, terecht veel succes. Reeds waren in deze sene veertien boeken over di verse landen verschenen en thans is hieraan toegevoegd het deel „Zuld- Afrika, land van Goede Hoop". De schrijver is prof. dr P. Serton. hoogle raar m de geografie in Zutd-Afnka. Het boek is als alle andere delen ruimschoots geïllustreerd. tPrijs 7.50) In de Nimmer Dralend reeks van de uitgever Vijgh Van Ditmar Den Haag, is een tweede druk verschenen van ,.0e duivel vaart in ons" door Piet van Aken. (Pnjs 3-90). Quertdo te Amsterdam heeft aan zvfn Salamander-sene zes deeltjes toege voegd Van de titels, die hieronder vol gen zijn de eerste vier herdrukken De laatste twee behoren aan boeken, die voor het eerst verschijnen. fDe prus van de Salamandertjes is 2 50) D« dood van Angtle Degroux" door Herman Marsman ..Trau* de nachtmerrie", donr Hen- riette van Bvk. „Het afscheid van de wereld in drie daeen". door Victor E. van Vriesland. „Hendrtkje Stoffel*" door Ro van Oven. „Dt-nom is *t leven", door Willem G. van Maanen. .,TI«Coyo en rijn haai" door Ctément Richer. De uitgeverij „Het Spectrum" welks Prisma-reeks fPrns per deel f 123>, evenals trouwens de Salamanders" ver diensten bezit welke wjj bekend mogen ve-onderstellen heeft aan de vele nleu- v f delen der laatste maanden er nog 1 er zeven toegevoegd die met onder- 1 ofdmg genoemd verdienen te worden -N't zijn- „De men*en hebben htm gebreken" Een bundel e«t«av* van Anton van Duinkerken Tweede druk „Orthodoxie". Een vlifde druk van de Nederlandse vertaling var. een van de hoeiendstr studies van de Katholie ke nolemist C K Chesterton. „Mensen en de zee", een bundel ver balen over de ?e« door .Joseph Conrad, „Trasqult*" door de Spanjaard Pedro Antonio de Alerrén „Het laat seizoen", een bloemlezing van gedichten uit de periode waarin de Nederlandse poerte een hergeboorte be- C. Rrandt Corstins ..Door het oog van de naald" Een bundel verhalen over avontuurhltee ontsnappingen uit velerlei gevangenis- S. wist op het moment, dat hij 2ich uit de onderneming terug trok meer dan in het begin. Hij wist dat het om een verzekeringssom te doen was. En wat hij wist, vertelde hij aan de rechercheurs van de NS. Maar bij de Spoorwegen vond men het verhaal van S wei wat erg fantastisch. Een spoorwegongeluk terwi] le van een verzekenngssom? Kom nou! Wie er wè! wat in zag was de jonge fpoorweg-pohtieman A. Fran ken. Hij stelde zich in verbinding met de Blitse inspecteur F. Brink. Die zei ook: „Fantastisch! Al te fantastisch!" Maar toch... De politiemannen Franken en Brink besloten een klein experi ment te wagen. Zy zouden zich naar het kantoor van de maatschap pij begeven waarvan de Biïtenaar agent was. Als dat niets opleverde zouden zij zich er wel voor wach ten zich belachelijk te maken. Maar op het verzekeringskantoor vonden zij bij de posten die Hendrik de V pas had afgesloten de ongevallen verzekering op Harrv uit Zeist en zijn Amsterdamse Toen begrepen Brink en Franken, dat wat zij op het spoor gekomen waren allesbe halve fantasterij was Stroman S. kreeg nauwkeurige instructies. Hy moest tegen Hendrik en Harry zeggen, dat hij het niet aandurfde, maar dat hu wel een ander wist. Voor die „ander" zouden de recher cheurs wel zorgen. En zo gebeurde. Toen duurde het niet lang meer of Hendrik ontvouwde tegenover de „ander" '2ijn volledige plannen in zake de „operatie-Blauwkapel". Het tijdstip van de ontsporing werd daarbij, zonder medeweten van Harry, gewijzigd Eenmaal volledig op de hoogte, besefte de politie terdege welk ge vaar de Amsterdamse liep. Wat zou er gebeuren als Harry een gunstige gelegenheid vond aan de water kant, tijdens een autorit voordat de „operatie-Blauwkapel" tot uit voering was kunnen komen? De verzekeringsman werd in hechte nis genomen. Maar Harry bevond zich niet op zijn adres in Zeist. Dat is voor de politie aanleiding ge weest ïti Amsterdam speciale vei ligheidsmaatregelen voor zun vrien din te nemen tot aan het moment dat ook Harry in haar woning kon worden gearresteerd. Na langdurige verhoren en con frontatie hebben beide mannen een volledige bekentenis afgelegd. Zij zullen vervolgd worden wegens po ging tot het uitlokken van misdrijf. De maximumstraf, die voor een dergelijk feit kan worden opge legd. bedraagt vijf jaar. De Amsterdamse werd volledig ingelicht omtrent het gevaar dat haar bedreigde. Zij is een vriend èn een illusie armer, een ervaring rijker. LISSABON. Ten minste 17 men sen zün gedood en 149 gewond by een ontploffing in een munitiefa briek te Lisbon. P® explosie ge schiedde op de eerste etage van de tahriek waar ongeveer 100 arbeiders herig waren mijnen te onderzoeken. Het gebouw werd. totaal vernield. In een omtrek van honderden me ters werden daken van de huizen gelicht en ruiten verbrijzeld. De reddingswerkzaamheden waren uiterst gevaarlijk, omdat tussen de puinhopen tal van met geëxplo deerde mijnen, handgranaten en duizenden lonten verspreid lagen De omvang van de ramp zou nog veel groter geweest zijn, indien met 200 militairen, die m de fabriek een speciale opleiding krijgen, juist op I het ogenblik van de ontploffing m dc naburige kazerne aan het koffie drinken waren geweest. LONDEN De hoge ambtenaren in Engeland hebben zich Dinsdag aan het hoofd van degenen die een betere salariëring eisen, gesteld, door een salarisverhoging van vijf tig procent te ragen Het ministe rie van Financien heeft de eis echter van de hand gewezen en een salarisverhoging van drie pro cent, maar liefst 47 procent minder dus aangeboden. De minister van Arbeid. Sir Wal ter Monckton. heeft voorgesteld, de 1 legering te laten bemiddelen in een j geschil tussen arbeiders cn werk» gevers in de scheepsbouw industrie De drte millioen arbeiders willen j op 2 December het werk voor 24 uur neerleggen, omdat nun eis in- ;7, zake een loonsverhoging van 15 procent is afgewezen. De vele goede zorgen. die Onze vaderlandse diergaarden aan hun dieren besteden, betreffen niet i" de laa+ste plaats de apen. Omdat deze junglebewoners licht kou vatten zal 7»en dan ook alle mo gelijke maatregelen treffen om hen vooral in de winter tegen Ziek. morden te beschermen. De chimpansees van de Amsterdamse dierentuin mogen teel buiten als het koud is, maar dan i?t hun krutppakjes, die zij dezer dagen kregen aangemeten. Foto: een chimpansee stapt aan de hand van een oppasser zijn verblijf mt, gekleed in zo'n fraai costuumpje. PARIJS. Het is. aldus bericht Reuter, in verband met net debat in de Franse nationale vergadering, onzeker, of minister Bidault op tijd in Den Haag zal kunnen zyn voor de openingsbijeenkomst van de mi nister-conferentie voor een Europese politieke gemeenschap. Mogelijk zal Bidault pas 24 uur na doze ope ningsvergadering uit Parijs kunnen vertrekken. /Advertentie f- flf.j per pat 2b cenl Zo klaar met de afwas, fluweelzachte handen achte enJ M (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Eerste Kamer heeft zich gistermiddag z.h.s. verenigd met 't voorstel, om het rijk te laten bijdragen in de exploitatie-verliezen van de stadsverwarming te Rotterdam. Aan dit besluit ging een korte gedachten- wisseling vooraf, waarin de communistische afgevaardigde Brandenburg de indruk wekte zyn stem met een bezwaard hart aan het wetsontwerp te zul len geven. Hü wees er op dat in zijn woonplaats Amsterdam bij de bouw van nieuwe stadswijken niet aan stadsverwarming wordt gedacht. De erva ringen van Utrecht, dat naar zijn informaties 1000 afnemers bad en waar de grootste verbruikers zich niet aanstoten, omdat eigen verwarming voor deliger was, deden hem vrezen, dat de bedoelingen van het Rotterdamse gemeentebestuur om voor goedkope verwarming te zorgen, te niet gedaan zouden worden, tenzij tot een aanatuitingsplïcht zon worden overgegaan. De heer Revers (CHU) opperde Voor een aansluitmgsplicht bij de meer formele bezwaren Hij wees j Rotterdamse stadsverwarming voel er op dat het initiatief tot de Rot- 1 cte de bewindsman niet. Hij meen AMSTERDAM. Twee jaar gevangenisstraf cn tgr beschikkingstelling van de regering eiste gistermiddag de officier van Justitie van de Amster damse rechtbank tegen de 37-jarige mr dr C'. II. P„ rechtsgeleerd raadsman, economist en belastingadviseur te Amsterdam. De tenlastelegging vermeldt, dat P. twee jaar geleden een valse opgave had doen geven aan een deur waarder bij uitreiking van een exploit ïn pen echtscheidingszaak, waar door een vrouw zooder haar medeweten van haar man was gescheiden. Verdachte, die jeen advocaat en medei1celdp.dat hit zijn client al van procureur is. had als zaakwaarnemer de coPr\arbankpn kent, bestreed op pen echtscheidingsprocedure aanhan- juridische gronden do dagvaarding, gig gemaakt voor een dient Zowel I .De hele 'aak is gebaseerd op ver- de dagvaarding als een afschrift van i klaring' de man, die zelf ver dachte had kunnen zun." aldus de advocaat De rechtbank zal op 3 December uitspraak door) DUSSELDORF Tien vliegt ui- -erkolijke gen die voor Schiphol bestemd wa ren, 2ijn Dinsdagavond dorf gpland omdat 1 mist, dicht zat De vh- men o a uit New V<mk Madrid en Praag Dussel- ho] door ren kwa- Montreal» het vonnis, dat bij verstek van de vrouw was uitgesproken, waren aan de woning van de man in persoon aan een vrouw betekend De echt genote van dpze man, die m Eind hoven verbleef, was tn geen dor twee gevallen de viouw geweest aan wie de stukken waren betekend De verdachte, die al 14 weken in voorarrest zjt, ontkende, dat hy er voor gezorgd had, dat in de woning van zijn client een vrouw was ge weest, die zich voor dc werke" echtgenote van zijn client had gegeven Dc client zelf. die in ver band met deze zaak gedetineerd is geweest, ontkende op zijn beurt, dat hij voor de verder onbekend geble ven vrouw had gezorgd Wel had hij twee keer zijn huissleutels op ver zoek van de verdachte aan hem ge geven. Dit was. naar hij mededeelde, geschied omdat zijn zaakwaarnemer aan zijn woning een bezoek moest brengen m verband met de boedel scheiding. De verdachte, die reeds twee keer is veroordeeld en enige tijd in een gesticht te Heiloo is verpleegd, zeids, dat hij van zijn client 650 gld voos* zijn bemiddeling had ontvangen. De client deelde echter ter zitting mede, dat hy 1 000 gld. had betaald De raadsman van verdachte, mr- parlementsleden verzette zich tegen J. H W. van Uden uit Den Haag. die het besluit van de eerste-mimster f om dc pensioenen van officieren uit dc eer.-te wereldoorlog te her zien Churchills uiteenzetting over deze kwestie werd door de parle mentsleden onaanvaardbaar ge noemd. Nooit tevoren, sedert Churchill LONDEN De Britse premier. Sir Winston Churchill, heeft gister avond m het parlement te kampen gekregen met oppositie in eigen ge lederen Een aantal conservatieve GOUDA. Op de rijksweg Den Haag—Utrecht onder de gemeente Waddinxveen is Dinsdagmorgen na bij de brug over de Gouwe een ge compliceerde aanrijding gebeurd waarbij vijf auto's waren betrokken. De heer A. uit Utrecht moest ten gevolge van deze aanrijding met ernstige verwondingen naar eender Goudse ziekenhuizen worden over gebracht- De gehele weg werd door het gebeurde versperd zodat al spoedig een verkeersopstopping ont stond waarvan tenminste duizend automobilisten de dupe waren. De heer A. wilde met zijn auto een voor hem rijdende veewagen passeren juist op het ogenblik dat deze wagen een militaire colonne voorbij reed. De auto van de heer A. kwam hierdoor op het linker weggedeelte terecht en daar het enigszins mistig was, zag de be stuurder 'n tegenligger te Iaat. Door krachtig remmen trachtte hy nog een botsing te voorkomen doch dit gelukte niet, Een aanrijding met de tegenligger bestuurd door ir C. H. uit Sas van Gent, was het gevolg Door de gladheid van het wegdek ter plaatse draaide de uit Utrecht komende auto een halve slag «re-1 en kwam daarbij in aanraking me* de juist passerende auto van ir F Q, den Hpresident-directeur der Ned Spoorwegen. Diens auto werd hierdoor beschadigd. Toen de auto van de heer A. tot stilstand was gekomen botste ïr H. met zyn wagen togen dez® auto aan, waardoor eer-tgenoom"® au'" zwaar werd beschadigd en de heer A. zware verwondingen opliep, ir H. werd licht gewond. Een dame komende mt de richting Utrecht reed vervolgens met haar auto op de reeds beschadigde auto's in, waarna ook nog een vijfde wagen tegen de opeengehoopte auto's bots te. Dit laatste voertuig werd be stuurd door een Engeis militair uit Purley die zun auto door de glad heid van de weg niet tijdig-tot stil stand had kunnen brengen. Door de rijkspolite moest het verkeer op de weg in beide richtingen worden stil gelegd. teraamse stadsverwarming niet uitgegaan van het gemeentebestuur, maar van de gemachtigde voor de wederopbouw Hy meende echter, dat ten deze van wederopbouw niet kon worden gesproken. Voorts vroeg hy zich af of de overheid wel bevoegd was te participeren in een gemeentelijk nutsbedrijf. De heer Reyers meende dat de rego. ring zich voortaan zou moeten hocde- voor dergelijke participaties De Rotm-- dammer, ir Kraayvanger (KVFi --,z kennelijk deze discussie met enige \e - ba zing gevolgd. Hy nep m herinner dat 't initiatief tot Rotterdamse stad - verwarming ge-r- men was door ir Rin gers in een tyd. waarin cr van een normaal gemeente bestuur geen sprake wa« Hu meende dat ir Ringers dankbaar heid en be icodering verdiende omdat hu deze kans m samenwerking met goede, doch toen in stilte verkende Rot terdammers had gegrepen. Dat Amster. dam met soortgelnke plannen ontwik kelde. kon hij mneilyk als een bezwaar zien Dat lag zi aan de eigen activiteit van de hoofdstad Deze 2Cgt zelf toch zo raitiat.e'-- uk te zijn' Wellicht kan hier voor d.iii ook een rijksgarantie worden le-ic-cgcn Rotterdam zal dan echter voor bijv on Minister Witte haastte zich het door ir Kraavv anger geopende uitzicht voor Amsterdam veer te stuiten Hy wees er daarbij op. dat de bestuursv erhoudin- sen. sinds het Rotterdams initiatief, wel zeer ingrupend waren gewijzigd. dat deze zaak zich best zelf kon verdedigen: De voordelen zijn vele Alle grote zaken m Rotter dam. die zijn herbouwd op een na hebben zich aangesloten. De minister sprak tenslotte als zyn overtuiging mt, dat de visie van ir Rmgers de juiste was ge weest en dat deze zou strekken tot bloei van de 20 zwaar getroffen stad. KAMER PARIJS. De secretaris-generaal van de NAVO, Lordt Ismay, zal de besprekingen, die president Eisen hower, premier Laniel en premier Churchill in het begin van de vol gende maand op Bermuda zullen houden, gedeeltelijk bijwonen, zulks op verzoek van Sir Winston Chur chill. De aanwezigheid van Lord Ismay op de Bermuda-conferentie komt te gemoet aan de eisen van de kleine landen van de NAVO om nauwer te worden betrokken bij de politiek van de Grote Drie. Na de conferen tie zal Lord Ismay aan de perma nente raad van de NAVO rapport uitbrengen en zulks nog vóór de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Defensie en Financien van de NAVO-landen die in Parus zal worden gehouden in de derde week van December. tie m zijn party te kampen gehad. Ook in de kwestie van de televisie worden hem namelijk moeilijkhe den m de weg gelegd Een. grote groep leden van het Hogerhuis, on der leiding van de conservatief Ha llfax. heeft plannen gesmeed voor de bestrijding van het regerings voorstel voor commerciële televisie. De kwestie wordt vandaag en mor gen in het Hogerhuis behandeld. ATHENE. Drie leden van de bemanning van een Albanese schoe ner hebben op een reis van Valona naar Santiquaranta, beide Albanese havens, de kapitein en een soldaat, die aan boord de wacht hield, be dwelmd met slaapmiddelen, welke door het eten waren gemengd. Daarna hebben zij koers xezet naar het Griekse eiland Korfoe. waar zy na aankomst politiek asyl hebber. gevraagd. De schoener had een grote lading wapens aan boord f Advertentie f.MJ Eik tabiet Chefarine „4'* bevat extra geneeskracht, dank zij de j samenwerking van 4 wereldbe- j roemde geneesmiddelen. m Westduitse re»;erin<r; wil wetten tejren nazisme BONN De Westduitse regering zal het parlement om machtiging verzoeken, alle artikelen, films, ra dio- en televisieprogramma's, waarin het nazisme i'erheerhjkt wordt, te mogen verbieden De regering heeft medegedeeld, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken reeds opdracht Is gegeven, de wetten daartoe te ont werpen. DEN HAAG Automobilisten worden er attent oo gemaakt, dat de tijd weer is aangebroken van voor al in de ochtenduren tengevolge van jjz»*1 glad geworden brugdek- ken. Men zal verstandig doen. 2ulks I ter voorkoming van ongelukken, met de mogelijkheid van gladheid op bruggen rekening te houden en de snelheid zodanig ie regelen dat men mei genoodzaakt zal zijn om plotseling te rnoe^-i remmen. (Advertentie i M eo rbeumatlsche pijnen wrijft U wee met Nederlandse immigranten met vacantie naar ons land Byna 300 N e- immigranten zyn Halifax vertrokken MONTREAL derlandse vandaag naar zy vacanties van enkele maanden naar hun vaderland zullen reizen. Een jonge Nederlander zei. dat zyn vrouw haar heimwee naar het oude land nimmer had kun nen overwinnen. iVan onze correspondent) Z1ERÏKZEE. Het ergst getrof fen deel van het rampgebied voor welks bewoners hü een dyk- trem-actie inzette en met succe* voltooide heeft de Amerikaanse conducteur Fred Hotchkiss met eigen ogen kunnen aanschouwen. Als gast van het ministerie van Verkeer en Waterstaat maakte hjj een trip over Schonw en-Duiveland, m gezelschap van zijn echtgenote, de heer J. van Hurck, plaatsver vangend hoofd van de voorlich tingsdienst san het ministerie en twee vertegenwoordigers van de Spoorwegen. Dc heer Hutchkiss is in de mor- gei un r-, bovenop de sluitcaisson bij j Ouwei kerk geklommen en heeft daar enkele minuten naar het dorp gestaard, dat nog door het lei gr y ze water wordt omsloten Met de motorboot „V'yheidsplaat" van de Rykswater«taat was het gezelschap van Anna Jacobapolder naar Ouw-erkerk gevaren. Aan de Scheldesluis ging het even aan wal en voer daarna naar Zierikz®e „Nooit zullen w*y het kunn-m i ting vergeten." vertelde de heer Hotch kiss ons in ren kort gesprek. Hy had zich m Amerika slechts een vage voorstelling van het rampge bied kunnen maken, ondanks kran tenverslagen en televisie-uitzendin gen Voorheen had hij nooii van Schouwen-Dutveland gehoord Hy deed zijn indrukken af met het ene. met nadruk "itgr sproken woord „Terrible" vreselrk1 de polder Schouwen en naar de pompen by Stevensluis, die juist met de bemaling waren begonnen. Rond vijf uur verliet het echtpaar Hotchkiss het eiland, diep onder de indruk van de vele indrukken. STUTTGART De nieuwe Duitse „Lufthansa", die in de zo mer van 1954 aan het Europese luchtvervoer zal gaan deelnemen verwacht reeds m 1955 by yf vluchten per week ongeveer 23 000 passagiers over de Atlantische Oceaan te vervoeren. In 1952 maakten ongeveer 100000 Duitse passagiers gebruik van bui tenlandse vliegtuigen. Met inbegrip van betalingen voor post. en vrachtvervoer gaf Duitsland daar voor meer dan 100 millioen mark aan deviezen uit Van een heri.at. :ing van het Duitse luchtven oer eerwacht men met alleen een be sparing van het genoemde bedrag aan deviezen, doch bovendien na de beginperiode inkomsten aan de. viezen. n 40 doet wonderen I ijfentiL-mtig leerlingen ren de legere school i» het Zwefdsp nlnatsje Rüsunda. m de omgeving van Stocknolm. zyn druk beztg net net beschilderen, der muren van hun scftoolccViue. Als onderwerp i oor de bijzonder aardige decorcrie kozen zij beelden uit de Omgeving, geliefde punten van de stad. aller lei landelijke festiviteiten en spar- fiere hoogtepunten int fidsundi. s bestaan. He* geld t-oor het kopen tan de verf moesten de kinderen zelf betalen, maar dat deden ze met plezier Zi? koren eer w'w-*t rNe uolpens de kenners ke*'irel 2900 jaar zal kunnen vithnuaen. Het behoeft dus yeen betoog, dat deze ronge Zweden hun school een lang feten toeieensen. u-ar soms wel eens anders btj de schooljeugd is Maandag kwam een man de lom- merd vsn Stcuhcniilte lOhio) binnen en vroeg een stel handboeien Toen de pandjes baas hem er een paar Het rien, trok de bezoeker een revolver dwong de andr«- zich te laten boeten aan een s*alen rek graaide 970 dollar u't de kas groette beleefd en öloot de winkel- deur achter zich Aduertentie» 1. M.) Haak 'n einde aan dat ondragelijke znorbranden Neem een ei twee Bennies, cn op *t zelfde moment is dat zuur» brar den geblust Geen wonder dat talloze mannen e.i vrouwen over de hele wereld dwepen met Rennies cn altijd zorgen re bn de band te heb be" Bennies zun hvgiemsch ver pakt een voor een Ze zijn smake- luk cngen-akkelnk ra te nemen» zander water o! wat ook. begin dezer oei de hy daar aan toe, „maar ik kan myn gevoelens niet nader omschrij ven". In de middaguren reed het re- zelschap met enige jeeps naar het half verwoeste dorp Kerkwerve in Trotse koe in Apeldoorn: zij kreej» een drieling APELDOORN Op de bnerdery Woudhuizerweg werd gisteren pen drieling geboren Een ze ld- AMSTERDAM De Amsterdamse rech'hank heeft gistermiddag ren zaak behandeld, die zich heeft afgespeeld tn de bezettingstijd D® 42-jan^e koopman A C A S uit Amsterdam stond terecht, beschuldigd van dief stal van een party ereWien diamantjes, een paar dollarvtukken. elk van 20 dollar, een staaf goun een of meer gouden sigarettenkokers en enige imgen met diamanten Hy zou ueze voniwerpen in de periode 19421944 hebben weggenomen uit de leegstaande woning van een door de Duitsers weggehaalde Joodse bewoner. geharrewrir over da ii'hedcl ren bekende •Midst gedaart m bet Pas geleden ontdekte cn landen die van een ef van een chimpansee ba're teleurstelling ss Nu weer dat "ie tóch echt ■vn-mens doei het mets. iv<0 jiar h®lemaal dood. m Terwyi t" cn w ;j maar gewoon door gaan met aderrba'en tobt heer Gonza lez iïm uit Madrid rred« 21 nar met slapeloosheid In 1932 liet zira meisje hem m d® s'rek voor "n anrle- Nu slaapt Gnnzale? nier meer 's Na-hn loopt i,., p|annfr- dje hJJ moit uitvoi Nare affair Dv verdachtp vertelde, dat hy op zekere dag tijdens een razzia van de Duitsers in de kelder van het leegstaande huis ts gekropen Toen hy daar lag en een kaars aanstak, ontdekte hn de kostbare voorwer pen De diamanten waren verbor gen in een potje met vaselme. Aan vankelijk bewaarde hu de kost baarheden m een ka?t m zyn wo ning, later deed hu ze voor enige tienduizenden guldens (de Officier van Justitie, nopmde een bedrag van ƒ40 000) van de hand Van rie opbrengst had hu, zo rertclde, ver- „..ti.It-, het e uilii 30 man Klier personeel van zyn meubelfab* s dit hy de g®hele bezettingen i m zaam feit te meer, daar het drie dienst heeft gehouden. benVi en vaarskalveren Zijn Moeder en de voedsel gekocht drie dochters bevinden zich m bla- kende welstand. een zekere die betrokken zou 2i n in de echtscheidingsprocedure - verdachte en zyn echtgenote, .1 Als getu>gen werden onder mevi boord een banketbakker, die vruegrr rtiSm an the w-erker is ge weest en als tussenpersoon heeft gefungeerd by de verkoop en een uiweher. die voor enige sigaretten kokers f 16 000 heeft betaald De Officier ^an Justitie zei ir. rnn requisitoir, dat verdarhte dne dingen had kunnen doen a hu had de koefbiarheden kunnen later liggen, want hu had er niet* n-e« te maken, b. hy had Ze naar ren n rei-iv kunnen brengen en c hy had ?e aan de illegaliteit kunnen geven i elste een iaar gevangenisstraf. Deze zaak is enige maand-n ge- waarvan zes maanden voorwaarde- leden aan het rollen gebracht door 1 üjk. •lit SU'trijv Sentrn lag knus SPtreuv d:e twre Ze waren al I '."'•1 Tav la- t-g i zyn t Werd t;'d Maandag i Ru-tand i uirenri dnjiai lepinjtPrt \nor Aorim Wj«nn«kv Het laat in de deftige Straat van few York en telt 2n kamer* Wi-mosicy ewnon' 4k,an« ren eenvoudig tandgoed- !;nn' I*land, maar binnen twea -ken beeft hy nu een betere opstal. Het Arnhemse Gemeentemuseum ee.t eep =cna? van 83 oude munten vgekocht De mumen stammen uit e IV en 1fie eeuw en werden te Nnrnvpiiic :n dP gr< nd verborgen tij» de RU-jarige uorlog. een tongen van J «edereen ge- Dern toon hu voor het eerst zyn en nine 1 er hieln m hun f-uit. 'iV uirti-kl ledrtv is pet-O- ■onrter vingers aan zyn *er- vyr laar geleden I* men begon» met transplantatie-ivper.vtie'! di® vingers given in ruit voor de te- um zyn linkervoet Verleden week de serie operatiea achter de rug bet volledig succes, dat d8 Jongan een nnm Han.4 K»„r, soort hand heeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2