3i WF duikelt van de tweede naar vijfde plaats C Machinebankwerker J KOERIERSTERS Ontspanning na een week van inspanning Opmerkelijke resultaten van de korfbalclubs A<;ÊNr>A een D1STILL4TEURSKNECHT 30 SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Grote verschuivingen in IA Hurricanes- Schiedams 0-0 SVDPW-AVS 3-3 Luno-SFC 1-2 Agenda Rotterdam „Dreigend Huwelijk" bij „Utile Dulci" C. H. Scheffers t Rentevergoeding van „Spaarbank 1820" Tragisch eind van bustocht Dodelijk ongeluk op Rotterdamse dijk Friezen, lel op SG bij de Politie Fiets gestolen Baldadige jeugd SCHIEDAM v 2 Maandag 30 November 1953 Itliü Met enkele loc passelijke woorden stadium, maar fieri en het grote overhandigde een vertegenwoordiger enthousiasme, dat er in de veren i- van ons blad, Zaterdagavond ui de fiing voor dit ptan heerst is er alle bovenzaal van Musis Sacrum de hoop om lot een goed resultaat te Paroolwjsselbeker aan de heer H. komen. Wel zal de wedstrud op een Kok De winnaar had zijn prijs ver- Zondag moeten plaats vulden, daar diend in combinatie niet zun zeil- de scheepvaart dit op Zaterdag™id- sclup Udine, waarmee hij op 27 Sep- dag met toelaat. De firma gebroe- tetnber j.l. als eerste was gearri- ders Kok uit Vlaardingen hPeft reeds veerd in de Pa rooi-zeilwedstrijd op een fraaie beker als prijs in het de Brielse meren De strijd wed be- Vooruitzicht gesteld, gunstigd door prachtig zcihvecr. Op deze avond werd tevens de Maar de eerlijkheid gebiedt ons ie Botlekwisselbeker uitgereikt. Deze Zeggen, dat dit feit met het belang- wedstriid. die op 3 September plaats rijkste van de avond was Dit z.g vond - najaarsfeest werd georganiseerd 1 van de Christelijke Film Evangeli satie gaf voor de aanvang van de film een korte uiteenzetting van dit bijzondere werk. Evenals Bunjan in zijn boek, waren de makers van de film er in geslaagd door zinnebeel dige uittekening de moeilijkheden in deze wereld, die door het lijden en sterven van Christus wordt n over wonnen, duidelijk weer te geven. Het boek geldt tegenwoordig na de Bij bel als het meest gelezen werk ter wereld. De fraaie kleuren in de film, gaven het geheel een nog grootser aspect. Ds G. H. Brinkman wekte bjj het begin van de avond de aanwezigen, (de kerk was geheel vol), op, "het werk van de Film Actie actief te steunen. Hij prees het bestuur, dat de moed had gevonden, om in 1954 met twee avonden per maand te komen. Op deze avond werd tevens de religieuze film van het Neder lands Bijbelgenootschap „Geen gren zen meer" vertoond. De operateur van de C.F.A., de heer G. Baer, om lijstte het programma tevens met orgelspel. Op 17 üecembpr zal de C.F.A. in gebouw Irene een extra voorstelling geven van de film „Het is midder nacht Dr. Schweitzer." KORFBALSINT Sint Ni cola as was Zaterdagavond op bezoek by de jeugd van de korf balclub Schiedam. De aud'-mtie vond plaats in een der bovenzah. van het Volksgebouw. Voor iedereen natuur lijk een hartig woordje of een schou derklop. Zwarte Piet was gul met presentjes. Na afloop van het kin derfeest kwamen de oudere leden bij" elkaar om te dansen en een praatje te maken. OUD A.J.C.-ERS den door de watersportvereniging ,.D' Nieuwe Waterweg". Het was de h E. Schellenberg, voorzitter van vereniging, die niet een aart. nieuwtje voor de dag kwam Wanneer het volgend seizoen dc Maasboulevard zal v.orden geopend, hoopt De Nieuwe Waterweg als ex tra attractie een zeilwedstrijd op de rivier te houden. Een evenement, dat. mits de weergoden meewerken. zeer zeker veel belangstelling zal ge avond bestond verder uit 'de op trekken en de nieuwe boulevard al direct extra sfeer zal geven. De be- Ter uitbreiding en verdieping van het A.J.C.-werk is een landelijke actie op touw gezet om door geld inzameling een bedrag bij elkaar te krijgen, dat bij het dertig jarig be staan van het A.J.C.-oord de Paas- heuvel aan het huidige bestuur zal is gewonnen door de heer'worden aangeboden. Zaterdagavond dg met het schip Dwaler, j kwamen de Schiedam se oud-A.J.C.- "erd de heer Th. Vering- ers bijeen in zaal acht van het ■c derde en vierde prijs Volksgebouw. Oud-voorzitter Wim tgcrcikt aan de heren L. van Halm gaf een kernachtige uit- uc Ou wens De prijzen wer- eenzetting van de diepere betekenis waren de "resuftaten ""ah voffit^vér- uandigd door de secretaris van deze actie. Het verdere gedeelte deeld: Vijftig meter' schoolslae randde wecktrijdcornmissie, de heer van de avond werd gevuld met zang, dames: 1. A. Barrink. Shell 45 t sec declamatie, verzorgd door 2. G. Krikke, W, F., Vijftig 'meter - n De overhandiging van rugslag heren: l. C. de Bakker Tien dOOr de heren L. kok, j ViaI fnlaaf V.1 Tonr, .wrlrratfari lie^r^ff T*1 nnl...nuJ O A e n O uwen s. -T. Mak én J Voillon. Het al wat kleinere programma voor onze korfballende stadgenoten heeft geen slechte oogst opgeleverd. Er z(jn zelfs drie resultaten bereikt, die op merkelijk genoemd mogen worden. Alleen ODÏ heeft zich nog niet van zijn inzinking kunnen herstellen. Voor de tweede maal in successie verloren de wltzwarten. De twaalftallen van Schiedam maar de dames en heren zijn et- hebben afdelmgsgenoten prachtige toch niet in geslaagd winst te be dien sten bewezen. Zo heeft het eer- i halen. De partijen wogen vrijwel ste twaalftal A.I.O. op eigen terrein tegen eikaar op. Een punteuver- een verdiend gelijk spel afgedwon- deling zou dan ook de verhouding gen. waardoor W.I.O.N. in punten- i het beste hebben weergegeven, maar aantal gelijk is gekomen met voor de korf waren de Gorkum- A.I.O. Deze clubs delen nu samen mers beter op dreef. Zij zegevier de bovenste plaats. Schiedam komt daar zelf niet meer voor in aan merking of de beide genoemde clubs zouden onverwacht punten verlies moeten incasseren. De wedstrijd had een zeer snel verloop. Door J. v. d. Kooy namen de roodzwarten de leiding. Op de gelijkmaker van A.Ï.O. antwoordde J. v. d. Tuuk prompt met 1—-2. Op nieuw bracht de thuisclub de ba lans in evenwicht en nog voor de rust werd het 32. Toen A.I.O. in de tweede helft de voorsprong tot 4—2 verhoogde, had het er alle schijn van dat de Hagenaars zouden gaan winnen, maar de Schiedammers zetten toen de tanden nog eens extra op el kaar. D. Vermeulen verkleinde de achterstand tot 4—3 en een kwar tier voor tijd wierp J. v. d. Kooy de gelijkmaker in de mand. De resterende speeltijd verliep onder hoogspanning, maar de Schie damse verdediging stond pal. Aan vallend was Schiedam het laatste half uur zelfs In de meerderheid, maar het lukte niet om in de laat ste opstelling het winnende doel punt te scoren. O.D.I heeft met grotere vecht lust strijd geleverd tegen GKV, 5 R.E.T. 6,8 sec. In de series Bprefcingen zijn nog in een begm- .-ldenen tie .11 j Als U Uw vrouwelijke ken nissen zoudt vragen wat zij het liefst als Sint Nicolass- cadeau zouden willen hebben, verwacht U dan iete anders te haren dan„Enkalon- kousert"? Ênkalons voor hun Sint, dat is een machtig geschenk, maar dan een soort dat be ter is dan zij gewend zijn te dragen. De „Saffier" Enkalon dames kousen beantwoorden volko men aan de eisen die de meest verwende vrouw kan stedeneerste keus met volledige mindering, 51 gauge - 30 denier, uiterst rekbaar boord, slanke hiel en fijne naad. En weet U dat de Saffier fa briek de enige is die op haar Enkalons garantie geeft? Enkalons, die beter zijn dan algemeen gedragen wordt, is Uw geschenk voor deze Sint, maar U koopt ze nu voor een prijs die beduidend Jager is dan er in de regel voor betaald wordt. Maandagavond om zes uur begint de verkoop van deze uitzonderlijk mooie Enkalons met garantie in de maten 9 t/m 11 in de nieuwe na jaarskleuren: Gipsy, Taupe en Berkely brown Postorders onder rembours. Batik wand- en >f 4 Q tafelkleedjes - 1 7 'sAvonds tot 9 uur geopend. •UHKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 23180 D Witter Dc overige prijzen in de muziek Parool-zeilwedstrijd voren gewen- eigen leden De overhandiging van rugslag heron: "i J. het totaat bijeen verkregen bedrag Dockyard. 34",5 sec. 2.'c van Wiin- 4 zal Plaats vinden op drie Januari a.s. i gaarden. W.F. Vijftig meter vrije slag Het programma voor deze gezelh- in het Concertgebouw te Amsterdam, i dames: 1. .T. Verhoef RFT 34 2 avond bestond verder uit de op- BAVO 2. L. de Haas. Shell. Vijftig 'meter voering van enkele vlotte schetsen De personeelsvereniging BAVO, schoolslag heren: 1 M C van der door eigen leden en een dansje lus- Ivan de gelijknamige machinefabriek Maas. Shell 39 2 sec' 2 R Riilo WE pon de bedrijven door. ..The Mosqui- aan de Gusto weg. had Zaterdag in "Vijftig meter 'rugslag' dames*1 J to's" zorgden voor prima muziek. de grote zaal van Musis Sacrum een Verhoef. R E.T 40 5 sec 2 J Berend- C j v F i contactavond georganiseerd. Voor- Se. U.S.V. Vijftig meter' vrije slag zitter C. de Wit sprak een kort ope- 1 -r -o «i. ningsivoord. Het programma ver meldde het optreden van The Lemo- coho's. zang van de Hollyday Stars, The Kamiki Hawaians, The Chro mo nic Rhythms, de conferencier Theo Wesseling en enkele schetsen. Tot besluit was er een gezellig bal met The Lemocoho's onder leidin van de heer J. van der Pluym. Een betere keus dan de film „Het is middernacht Dr, Schweitzer" voor het programma van haar propagan- da-avond had de afdeling Schiedam van de Christelijke Jonge Vrouwen Federatie niet kunnen doen. D? avond werd Zaterdag m gebouw Irene gehouden Zij was bedoeld voor hrt werven van nieuwe meis- jcs-leden cn als zodanig zal men zeker 111 de opzet zijn geslaagd. De belangstelling die deze bijzonder in drukwekkende film trekt, is nog steeds overweldigend. De zaal was tot de allerlaatste plaats bezet. Mevr. A. Kloosterman, presidente van de vereniging sprak een kort welkomst woord. ,ing SHELL VIJFKAMP De Rotterdamse Ontspanningsver eniging „Shell", hetgeen men heeft afgeleid uit de beginletters van Sport. Harmonie en Levenslust, hield heren: 1. J. P. van Ottërloof"ÏU2~T~ 30.2 sec. 2. R. Rij100. W.F. Vijf en twintig meter schoolslag plus vijf en twintig meter met drenkeling, dames 1. A. Barrink, Shell 55,3 sec. 2. J..G. van der Geyn, Shell. Idem heren: I. C. Delsman, U.S.V. 49,1 sec. 2. M. C. van der Maas, Shell. 3x50 meter wisselslag dames: 1. J. Berendse, R. van 't Hof en J. Bakker. U.S.V. 2.9,2 sec. 2. L. de Haas. J. G. van der Geyn en R, R. Verkerk, Shell. 2.10,— sec. 3x50 meter wisselslag heren: 1. C, van Wijngaarden, B. Noordijk en R, Rij]00, W.F. 1.50.— sec. 2 F. L. Lei jen dekkers, M, C. van de Maas en C.F.A In d' Shell. De wedstrijden hadden een Julianakerk vertoonde de spannend verloop en de sfeer in het Christelijke Film Actie afdeling1 goed bezette bad was opperbest, Schiedam, Zaterdagavond de teken-Shell won haar eigen zwemfestijn in film van John Bunjan's wereldbc- I de totaaltijd van 950,2 seconden, kende boek „Pelgrimsreis naar de Tweede werd Wilton in 966.8 sec 3 Eeuwigheid". De heer A. van Eek j Unilever 987.0 sec. 4 Dockyard 993,7 Zaterdagavond in het Sportfondsen-P. Verkerk, Shell, 150.9 sec. De bad een vijfkamp tussen de volgende j waterpolowedstrijd Shell—Dockyard bedrijfsteams: Dockyard, R.E.T., Uni- I eindigde in een 5—1 overwinning lever Sportvereniging, Wilton en voor de Droogdokkers. Voor de aan vang van de vijfkamp werd een aan tal onderlinge wedstrijden gehouden, bezoekers o.m demonstraties Kunst en Showzwemmen door de dames- groep van Wilton Fyen^ord, onder leiding van de heer Gamaat, chef badmeester. In 1A schijnt Sint Nicolaas gisteren op bezoek te zyn geweeslt Bet Vlaardingse RK WIK en Hekelingen, welke beide verenigingen gisteren vrij waren, kunnen in het vuistje lachen, want WIK troont nog steeds bo venaan, terwijl Hekelingen van de zesde plaats naar de vierde hellcoptert. En dat nog wel met niets doen! W.F. heeft een lelijke steek laten vallen, door van hekkensluiter Tediro te verliezen. Ontegenzeggelijk zal het voor de laatste een aanmoediging zyn voor de nog komende wedstrijden. W.F. daarentegen maakt een duik van de tweede plaats naar de vijfde. Dilettant, dat zich door VND niet heeft laten verschalken, staat nu met 14 punten uit 10 wedstrijden op de tweede plaats. Schiedam heeft het tegen Hurricanes, zoals wij reeds verwachtten, niet verder dan een gelijk spel kunnen bren gen, doch komt met dit ene winstpuntje erby op de derde plaats. In de onderste helft kwam in de ze afdeling geen verandering. ODI heeft m I B een veer tegen AVO moeten laten, doch blijft niet tegenstaande het verlies toch nog bovenaan staan. Van de drie Schiedamse vereni gingen in deze afdeling heeft alleen DEMOS een overwinning kunnen boeken en wel legen LMO. SVDPW bracht het niet verder dan een gelijk spel tegen AVS, ter wijl smgelkwartier met een 03 nederlaag zich nog steviger onder aan de lijst verankerde. De volgorde van de verenigingen op de ranglijst blijft ongewijzigd. De derby DRZ-Martinit in I C was we] de belangrijkste wedstrijd. Al was het met geen groot verschil. DRZ heeft Marti nit eronder ge houden en behoudt dus de kop. Bij de overige wedstrijden brachten, de uitslagen geen verrassingen. Ook in deze afdeling bleef de stand onge wijzigd. SFC blijft nog steeds do zegewa gen besturen cn won met 21 van Lu no. Hoewel met zo fori u ml y ls als de vorige week, kan deze vereniging tevreden zijn, want al verloren het tweede en het A-elf lal., de drie ove rige elftallen boekten eveneens een overwinning. Goed zo! In een wedstriid. welke niet op hoog peil stond, hebben de partijen de punten gedoeld: Schiedam was technisch iets beter dan de gasthe ren, doch tot doelpunten kwam het niet. Er zat geen voldoende vaart in de aanvallen, zodat de verdediging van Hurricanes steeds gemakkelijk kon ingrijpen. Stolk had wel pech, toen hij een kans om te schieten kreeg, doch de bal tegen de lat af ketste. Hiertegenover stond, dat Schiedam ook een gelukje kon boeken, toen doelverdediger v, d. Poel reeds was gepasseerd en de bal door de Schie- damse spil nog juist kon worden wegffekopt. Ook 11a de rust verbeterde het .-iflpeil niet. De linksbuiten Krul i Hurricanes trachtte met wat te 5 snel aanvallen op te bouwen, 'ji'Ch kreeg daarvoor vrije schoppen tegen zich toegewezen. Eenmaal juichten de Schiedam mers reeds voor een hard schot van Van Gent, doch het was te vroeg, de staander bracht redding. SVDPW heeft tegen AVS met een gelijk spel genoegen moeten nemen, hoewel het een voorsprong van 3—0 hoeft gehad. Direct na het begin ontplooide onze stadgenoten een goed aanval lend spel, waar tegen AVS niet veel in te brengen had. Wel wist de AVS achterhoede het terrein weer vrij te maken en de eigen voorhoede aan hel werk te zetten, doch. de Schiedammers bleven terugkomen Deze druk moest wel doelpunten opleveren en het was na ruim 13 minuten spelen, dat J. Croma voer de eerste maal scoorde. Nadat en aanvallen van AVS waren afgrsio- gen was het wederom de beurt aan SVDPW en maakte dr jeugdige rechtsbuiten A. Wijzink uit een goed aangegeven bal het tweede doel punt. Met een 20 voorsprong ging de rust in. Na de then was het spel amper 5 minuten oud. toen Voets voor zijn vereniging het derde doelpunt scoorde. Dn bleek AVS toch te bar te zijn. de voorhoede ging tot de aan val over. Nu werd de Schiedamse verdediging danig aan de tand ge voeld en bleken de rollen plotse ling omgedraaid. Hoe goed de ach terhoede ook stand hield na een kwartier moest de Schiedamse doel verdediger voor een schot zwichten. Schiedam beantwoordde dit doelpunt met een vierde goal, welke echter door de scheidsrechter werd gean nuleerd. AVS ging weer in de aan val en voor de tweede maal werd de Schiedamse doelman gepasseerd. AVS zette de tanden op elkaar en speelde de Schiedamse achterhoe de uiteen. Weer een schot op het Schiedamse doel, de doelman liet de bal vallen, waarvan de midden voor van AVS gebruik maakte om de gelijkmaker te scoren. Schiedam zette alles op alles, maakte weder om een doelpunt, doch ook dit werd niet door de scheidsrechter goedge keurd. Er hing nog een dikke mist gis termorgen over het speelveld, toen SFC de strijd tegen LUNO ging aanbinden. LTJNO ging ai direct in de aanval, zodat doelman De Haan en de SFC- verdeóiging handelend moesten op treden. Het spel ging hierna over en weer. zonder veel gevaar voor de doelverdcdigers. Na ongeveer 20 minuten spelen, gehikte hét LUNO om het eerste doelpunt in deze wei- strijd te maken Met een 1—0 ach terstand voor SFC gmg de rust in. Na de thee bleek het bij SFC be ter te gaan dan voor de rust. Aan val op aanval werd op het LUNO- doel ondernomen, echter 20nder re sultaat. De druk bleek tenslotte voor de verdediging te groot te worden en hej was W. Nieborg die met een mooi doelpunt beide par tyen op gelijke voet bracht. Hierna werd van beide kanten hard gestreden voor het winnende punt, "waardoor het een aantrekke lijke wedstrijd werd, In de 30ste minuut van de tweede sneelhclft ontstond door slecht weg werken een scrimmage voor het LUNO-doel. waarvan J. Bosman gp- biuik maakte om het winnende punt te scoren. tn het resterende kwartier heeft SFC alle zeilen moeten bijzetten om deze voorsprong te behouden, het geen door goed verdedigen gelukte De uitslagen waren: Hurricanes Schiedam 00, IVFTediro 23, LMODemos 02. Smgclkwartier RCR/DKS 0—3. SVDUW—AVS 3-3. DRZ—Martmij 2—1. Luno—SFC 1— 2. CVy 5HDVS 5 3—3. SVV 5— Neotunus 5 31, Overmaas 4Ex celsior 20 3 2—2. Mussen 3—Excel sior 20 4 60, Bloemhof 2Mar- iinit 2 4—10, ODT 2—Schiedam 2 3—1. Sunrise 2DRZ 18. Nesloro 2—SFC 2 4—0. HDVS 6—Coal 4 1—1, SW 6—Sparta 8 3—0. SVV 7— R'hinv Hope 3 1—3, SVDPW—De mos 2 5—3. \VF 3—Schiedam 3 3—1 Coal 5SVV 9 11. Feiionoord 10— HDVS 7 3—5. Tranwalia 4—HDVS 8 2—0. Exc. 20 5— SW 2 0—1. DOK 3Martinit 3 92, Roga 3—DRZ 3 Roga n.o Singelkwartier 2—ODI 3 2—2 AVS 3—SVDPW 4 4—4. KWB 3SFC 3 93. Varkenoord 2 Schied. Boys 2 60. Excelsior 10 SW 12 3—2. HDVS 10—Excelsior 2 1—3. Hillesluis 6—Exc. 20 6 1—2, Exc 20 7Kien 4 2—2, Si02e!war- tier 3—Spartaan 10 3~ïv DRZ 4~ Martin ij 4 63. Schiedam 4VND 4 6—0, SVDPW 5—Büjdorp 3 1—5. den met 43. Het gelijke spel. dat Schiedam 2 tegen Het Zuiden 6 heeft behaald, mag met ere worden genoemd. De reserves zijn Succes 2 hiermede zeer van dienst geweest. De ster ke Zuiden-ploeg moest met 22 ge noegen nemen. Ook Succes 3 schoot voor de tweede achtereenvolgende maal uit zijn slof. Nu werd met 42 gewonnen van Charlois 2. De wedstrijd van OD.I. 2 tegen Thor 2 werd afgelast, maar O.D.I. 3 zond 't Waterschip met een 43 neder laag naar huis. De junioren bereikten de vol gende resultaten: Sperwers A Schiedam A 51; Succes ASper wers B 1—1: Schiedam BWION B O5 en Succes B—Het Zuiden F 2—2. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Monopole, 2, 7 en 9 uur: Gemas kerde kapers''. Passage, 2 en 8 uur: ..Intriges in het Oosten". VOOR HEDEN Muziek: Schouwburg, 8 uur: R'dams Kamer Orkest en Clara Has- kil - piano met een Mozart-program- ma Film: Arena, 2. 7, 9.30 uur: Het loon van de angst; Capitol, 2, 7, 9.15 uur: Slavenschip; Centraal, 2, 7, 9,15 uur: Geketend; Cineac, 95.15 uur: Nieuws enz.. 5.45, 8, 10 uur: De zon dares \*an Parijs; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: De terugkeer van Don Ca- millo; Harmonie. 2, 7. 9.15 UUr: Het wonder van Fatima; Lutusca, 2,15, 7, 9 30 uur: Gevangenen van het oer woud; Mon.opole, 2, 7, 9 uur: t.m. Ma. Gemaskerde kapers, vanaf Di. Vlie gende duivels; Passage, 2, 8 uur: Intriges in het Oosten; Prinses, 2.15, 7. 9.30 uur: Always in my heart; Rex, 2, 7, 9.15 uur: Het meisje en de moordenaar; 't Venster, 2, 7, 9.15 u: Gigi; Victoria, 2. 7. 9.15 uur: Ge ketend. Tentoonstellingen: Museum Boymans, 105 uur: Vm. Schieiandsliuis, 105 u: Groep „Argus" met schilderijen, tekeningen en plastieken: Historisch Museum, 10—5 u: Geschiedenis van Rotter dam: 't Venster, 1022 uur." Schil derijen van Wim Schuite en Wim Gerritsen; Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 uur: MeJanesi- sche kunst; weven en vlechten in Afrika; Bouwcentrum. 95 uur: Bouw van vacantie-oorden, scholen, tehuizen voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engel- Se architectuur De Schiedamse Toneelvereniging „Utile Dulci" zal op Vrijdag 11 Dec. a.s. 's avonds 8 uur in de R.K, Volksbond een Weldadigheidsvoor stelling geven ten bate van „Pro Ju- ventute" (afd. Schiedam). Opgevoerd zal worden „Het Drei gend Huwelijk", een blijspel in 3 bedrijven, van de bekende Engelse schrijver Sommerset Maugham. Men kan hier het nuttige met het aangename („Utile Dulci") verenigen door zichzelf een aangename avond te bezorgen voor een bij uitstek nut tig en sympathiek doel: bescherming van het bedreigde kind. Kaarten verkrijgbaar bij de bekende adressen en op de dag der uitvoering 's middags by de plaatsbespreking en 's avonds aan de zaal. Wij herinne ren ook nog even aan de hiermede geheel parallel lopende Kalender actie Pro Juventutc („Princessen- kalender" 1954). In huize Liduina is Zaterdag avond op 85-jarifie leeftijd overle den de heer C. H. Scheffers. De overledene heeft jarenlang deel uit gemaakt van de katholieke raads fractie in de gemeenteraad. Voorts was hij gedurende meer dan vijftig jaar Ud vop de St Vincentius Ver eniging van de parochie van H, Joannes de Dooper (Havenkcrk), Bovendien is de heer Scheffers di recteur geweest van het Gemeente lijk Handelsent repot, Niettegenstaande de rentevoet in Nederland zich de laatste maanden in steeds dalende richting beweegt, heeft de Spaarbank Anno 1820 be sloten dc rentevergoeding aan de spaarders voor 1954 te handhaven op 2.4 Nader werd onder ogen gezien of hel rentegevend maximum per spaarrekening ook wijziging dient te ondergaan. Tn de jongste ont wikkeling der verhoudingen op de geld. en kapitaalmarkt werd aan leiding gevonden dit rentedragend maximum terug tc brengen tot. f5000.per spaarrekening. Lissone-Lindeman In verband met de verrolling in de Gerrit Verboonstraat van het pa viljoen der Schiedamse Gemeen schap, zal het tot nu toe in dat ge bouwtje mede gevestigde Reisbureau Lissone-Lindeman van 2 December tijdelijk gevestigd zyn a. d. Broers- vest 3. Burgerlijke Stand Geboren: René. z. v. C. A. Sehra- vesande en M. j. Bontenbal; Mar cel, z. v. G. P. v, d. Nagel en V. M. J. van Kossem; Alida J.. d. v. A. v d. Pluijm en H, C. de Bok: Hans, z. v, W„ Kühne en G. Sanders. Voor de 24-jarige mejuffrouw D. K. F. is het bustochtje d3t zij Za terdag heeft gemaakt, wel bijzonder tragisch geëindigd, want toen om streeks middernacht de touringcar op de Rotterdamscdyk aankwam cn mej. D. K. F. de bus verliet, werd zij door een achterop rijdende personenauto gegrepen en vrijwel op slag gedood. Toen Zaterdagnacht omstreeks tien minuten over één een touring car met passagiers op de Rotter- damsedijk stopte Om enkele leden van het reisgezelschap uit te laten stappen, wandelde ook mej. D. K. F. over de rijweg naar haar woning aan de Rotterdamsedijk. Bij het oversteken van deze rijweg zou zij nofi achterom gekeken en gezwaaid hebben naar haar tochtgenoten. Daarbij zou zij geen erg gehad heb ben in een personenauto, bestuurd door de 34-jarige technisch verte genwoordiger A. R uit Schiedam, die de stilstaande touringcar pas seerde. De personenauto die geen grote 'snelheid zou hebben gehad, schppte mej. D. K. F. Zij kwam eerst op de motorkap en daarna tegen het dak van de auto terecht en werd toen tegen de straat ge smakt. In bewusteloze toestand is het slachtoffer per auto van de G.G. en 'G D. naar het gemeentezieken huis te Schiedam gebracht, waar dr Willemse de dood constateerde. Op Dinsdag 1 December a.s. orga niseert de Vereniging van Vlaarding se Friezen „Lyts Bigjin" 's avonds om half acht m de zalen „Van der Plas", Hoogstraat te Vlaardingen, voor haar leden een ouderwetse Friese St. Nicolaasavond met vele attracties. Belangstellenden hebben toegang op vertoon van een door het bestuur af te geven introductiebe- wjjs- Het bestuur roept ook de in Schie dam wonende Friezen een hartelijk welkom toe. Met ingang van Maandag. 30 No vember 1953. zijn secretariaat en bu reau van de Schiedamse Gemeen schap tijdelijk gevestigd op het ach terterrein van het hoofdbureau van politie. Lange Nieuwstraat nr. 55, al hier. Uit een fietsenstalling achter d« EJrasmusschooi in de Huysmanstraat is een rijwiel gestolen, toebehoren de aan de scholier M. P. Baldadige jongens hebben Zater dagavond dertien ruiten van d* Grote Kerk met stenen ingegooid. De koster van deze kerk heeft hier van aangifte bij de politie gedaan. Met grote droefheid geven wij kennis, dat in Huize St. Liduina. meerdere malen gesterkt door de Genade middelen der H. Kerk. geheel overgegeven aan Gods H, Wil is overleden onze lieve Vader. Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, Broeder, Behuwd-Broeder en Oom de Heer CORNELIS HENRICUS SCHEFFERS weduwn. van mevr. Johanna Maria Theodora Braineman Begiftigd met het Gouden Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice Oud-president van de Conferentie van de H. Joannes de Dooper van dc St. Vincentius Vereniging Lid van de Dede Orde van de H. Dominions Oud-Gemeenteraadslid van Schiedam in de ouderdom van ruim 85 jaar. Uit aller naam Dr Ir H. W. SCHEFFERS Schiedam. 28 November 1953 Huize St. Liduma, St. Liduïnastraat 20 De Rozenkrans zal worden gebeden a.s. Maandag- en Dinsdagavond te 7.30 uur in de kapel van Huize St, Liduina. De Plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen Woensdag 2 December a.s. te 10.30 uur in de kapel van Huize St, Lidutna, waarna de begrafenis zal plaats vinden vanuit de kapel op de R.K. Begraaf plaats te Schiedam. Geen bezoek Geen bloemen Gaarne H.H. Missen en Gebeden Tot onze diepe droefheid is heden zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve Man en onze beste Broeder, Zwager en Oom de heer JAN TUVL oud proc.houder Ver. Trans AtL Hypotheek Banken in de leeftijd van 79 jr. Uit aller naam Mevr. H. Tuyl-Buwalda Schiedam. 28 Nov. 1953 le Tuinsingel 14 De begrafenis zal plaats vinden op de Algem, Be graafplaats aan de Vlaar- dingsedijk. Vertrek van huis 11.30 uur, aankomst op het kerkhof te 12 uur. U spaart tijd en geld door uw speelgoed te kopen bij Bokhorst, Gr oenelaan 36, Hoogstraat 34. U weet het toch., in speel goed en huishoudelijke arti kelen is Bokhorst, Groene- laan 36, Hoogstraat 34, altijd voordeliger. Koopt een Wildebraspop voor uw robbedoes. Kost Slechts 2-98 en is 35 c.m, lang. Bij Bokhorst, Groene- laan 36, Hoogstraat 34. PeTSoneel qevf. SCHIEDAMSE Tarief Lm. 15 woorden 0.65 Elke 5 woorden meer 0.20 Te koop atzageb. j Voor St. Nlcolaas; lederen wanten en handschoenen 5.50; lange ros-lederen jas sen v.a. 138.50, J. Huis. Rotterdamsedijk 146, telef. 69512, Schiedam. Het Radlohiiis, Hoogstr. 92. Tel. 68044. Philips radio' 98.—, 162.198.- 210,—, 269,—. 339.- en hoger, Scheerapparaten 39.75, 49.75. Electr. gra- mofoons met pick-up 74.— 82.-. Platen-wisselaars 175- Holland-Electro en Ruton stofzuigers. Bet. in overle; Het fladiohuls, Hoogstr. Tel. 68044. Electr. soldeer bouten 6.75. Neon kruis- lampjes compl. 3.75. Amroh radio onderdelen. Luidspre kers 11.—, 14.—. 17. 25.50 en hog*r. Pick-ups 16.50, 21.50. Radio-buizen Radio reparatie-inrichting Het Poppenhuis levert aan verenigingen met hoge kor ting. Singel 163. telef. 66282. „Al'a" biedt U een costuum of een mantelcostuum vanaf 3.— per week. „Alja". Fi- lips v. Bourgondiëstraat 49, Tel. 67416. Voor directe indiensttreding gevraagd winkeljuffrouw in kruidenierszaak. Ook als noodhulp. H. J. Stultjens, P.K.O. Laan 101. Lessen BondB3utorljschool D- van Rossum rijdt met nieuwe Vauxhail 1953. Rotterdamse dijk 164, tel. 69990, U wordt gehaald en gebracht. Diversen Ronde glasplaten, schuif- ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Locpik's Glasindustrie, Boterstraat 39, Telefoon 68945. Wij verven uw schoenen In elke gewenste kleur. Dames schoenen 3.25; herenschoe nen f 3.75. Schoenrep.bedxijf „Excelsior". Dam 36. Tele foon 66874. Zijn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal- latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior". Dam 36, tel 66874, Opnieuw verchromen van horlogckasten 2.25. Als nw terug. H. A. Dieterich, hor logemaker, Prof. Kam. On- neslaan 98. Reparaties kunstgebitten Ook voor spoedgevallen, Rot terdamsedijk 265, tel. 68021. Schiedam. Permanent-wave vanaf ƒ6.— de nieuwste modellen. Mai- son .Modern", Jac. van Kal- ker. Hoogstraat 53, Schie dam, telefoon 69750. Beleefd verzocht vroegtijdig te be spreken. GEVRAAGD die interesse heeft om ingewerkt te worden in verbran dingsmotoren. Leeftijd plm, 15 tot 30 jaar. Brieven onder nummer S 1046 aan het bureau van dit blad. Gevraagd voor directe indiensttreding Aanmelden bij: J. J. Meder Zoon N.V„ Noordvest 93—95

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1