C Zwemmende jongens trokken kano met verpleegsters om Kantonrechter vertoornd over baldadigheid Café „Centra55 verrijst uit Broersvest-put Geladen H-DVS kan EBOH nederlaag bezorgen J BADDOEK Visser c-Jj" OudeGenevek' KOERIERSTERS Vuwproef van SW tegen Emma Soepbenen gestolen Sint Nicolaas had het druk AGENDA DHS gaat naar Poortugaal Excelsior naar VVP in Den Haag Jongens vinden projectiel Fietsen gestolen Verkeersongevallen Gemeenteraad Binnenbrand Diamantbewerkers stichten eigen associatie Cliche-makers in New-York blijven staken Labour dient motie van afkeuring in over Afrika-beleid SCHIEDAM GEEF AAN UW FAMiUE HERSBACH - RIETSTAP BANKWERKER-MONTEUR Schiedam] 2 Donderdag 3 December 1953 Op een warme zonnige middag van Woensdag 12 Augustus zochten twee verpleegsters uit het Vlaardingse ziekenhuis ver koeling en peddelden met hun kano in de Vlaardingse Vliet. Toen zij al varende in de buurt van een groepje zwemmende jongens kwamen, was het met de rust van de verpleegstertjes gedaan. Bruut grepen de jongelui zich aan de kano vast, net zo lang tot het vaartuigje omsloeg en de beide dames in het water vielen. Gistermorgen stonden twee baldadige jongelui met gebogen hoofden voor de Schiedamse kantonrechter. Een van de verpleegsters, de 20- jarige N. P. uit Schiedam, die als getuige was opgeroepen, vertelde tegen de kantonrechter, mr Cos. dat zij samen met haar 21-jarige vriendin P. t. H, uit Vlaardingen, waarmee zij in het Vlaardingse ziekenhuis werkt, in hun kano op de Vlaardingse Vliet waren gaan varen. Het was 20 warm die dag. dat de beide meisjes luchtig ge kleed in badpak in het bootje za ten en hun kledingstukken en schoenen achter de rugleuninkjes hadden gelegd. „Het ging net 20 fijn. Maar toen kwamen we in de buurt van die zwemmende jongens en toen was de lol er af. Ze trok ken de boot om en We vielen alle bei in de Vliet. Ons goed, onze rchoenen en ons geld viel allemaal in het water. Het geld zijn we kwijt. Onze kleren en onze schoe nen hebben de jongens weer op gedoken. Maar de schoenen, zijn helemaal verknoeid. We hebben wel voor 27.schade", vertelde mejuffrouw P. Met belangstelling hoorde de kantonrechter dit relaas aan en in formeerde bij de jongelui of dit ook allemaal zo was gegaan. De 18- jarige scheepsbouwer W. d. M. gaf het toe. maar zijn 18-jarige vriend, de bijrijder H. H. ontkende de boot te hebben omgetrokken. .Jullie zijn nog veel baldadiger geweest, want nadat de meisjes uit de boot in het water waren geval len en zij naar de kant waren ge zwommen. hebben jullie gedaan alsof jullie hen ging helpen. De boot hebben jullie op de kant ge trokken, maar daarna weer in het Ook int Sportfondsenbad kwam de Sint De Schiedamse Reddingsbrigade heeft ook dit jaar weer een verzoek gericht tot Sint Nicolaas om op het clubuur aanwezig te zijn, ten einde het zwemmen gade te slaan en de prijzen uit te reiken. Om ongeveer half zeven arriveer de de kindervriend en hij liep ver gezeld van zijn zwarte knechten tus sen de jeugdige leden van de ver eniging naar de voor hem gereser veerde plaatsen. Hier aangekomen richtte hij zich met een kort woord tot de kinderen en tot de ouders, die waren gekomen om de verrichtingen van deze kleine „redders" gade te slaan. Gedemonstreerd werd het popduiken, zowel met de grote als de kleine pop. Vijftig meter school slag was het volgende programma punt. Hieraan namen ook vele kin deren beneden de leeftijd van twaalf jaar deel. Het totaal aantal deelne mers aan deze zwemdemonstratie bedroeg ongeveer drie honderd. De uitslagen van de verschillende zwem- nummers zijn; Popduiken: Groep 1. no 3. B. Krab bendam, no 2. B. Berkhout, voor de meisjes no 1, L. Veerkamp, no 2. T. Bleecke. Popduiken, groep 2: no 1. H. Kroon, no 2 G. Martens, voor meisjes no 1- B. de Rooy, no 2 M. Vink. SO Meter schoolslag, jongens jonger dan twaalf jaar: no- 1 Fr. Mieremet, voor meisjes no. I M. Soo- mers. Voor jongens ouder dan twaalf jaar: 1. P. Reeuwijk, voor meisjes: no. 1 C. de Koning- Eremedaille Bij K.B, is verleend de ere-me- daille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud aan W. F. T. de Bruyn te Schiedam, chef van de distilleerderij van W. Hasekamp en Co. water geduwd. Toen zijn jullie gaan dansen in de kano, waardoor het ding weer vol water liep. 'Het is ergerlijk, dat jullie je handen niet van andermans eigendommen kunnen afhouden", zei mr Cos ver toornd. Conform de eis van de ambte naar van het O.M. veroordeelde mr Cos, de scheepsbouwer d. M. tot 15.— boete, subs. 6 dagen, waar van 1.boete subs. 1 dag voor waardelijk. met een proeftijd van één jaar en met de bij zonder e be paling, dat de schade van 27.— aan de verpleegsters moet worden vergoed. De zaak tegen -H. werd aangehouden om meerdere getui gen te horen. Zondag a.s. krijgen de rood groenen gelegenheid te tonen wat ze waard z^n en wanneer deze ope ratie goed afloopt, dan kan gezegd worden, dat de Schiedammers in derdaad „meedoen", om het echter zover te brengen, zal er heel wat Inspanning nodig zijn. De opgave om EMMA in eigen huis een neder laag te bezorgen, is op zichzelf al niet eenvoudig. Bovendien ligt de wedstrijd van verleden Jaar m het Sportpark nog vers in het geheu gen. Toen had deze wedstrijd voor André Corvelevn een zeer ongeluk kige afloop ih verband met zijn beenbreuk en luidde dit tevens een zeer donkere periode voor S.V.V. in. Hopenlijk zal het nu allemaal an ders gaan en zorgt St. Nicolaas wel licht voor een aangename verras sing. Het 2e elftal krijgt het weer moei lijk en zal het tegen Feyenoord 2 aan de Havendijk nu eens beter moeten doen. Het 3e gaat naar Feyenoord 3 en ook hier zou een overwinning een opknapper beteke nen. Het 4e krijgt de moeilijke op gave om U.V.S. 2 te "slaan. De 52-jarige schillenophaler W. C. deed bij de politie aangifte dat te zynen nadele van een werf aan de Kathelweg een partij van 60 kg soepbenen was gestolen. De re cherche heeft deze 2aak in onder zoek. De gecombineerde winkeliersver eniging „Onderling Belang" heeft de kinderen van de clientele van de bij deze vereniging aange sloten. winkeliers gistermiddag bij eengeroepen om in de zaal van de R.K. Volksbond Sint Nicolaas te ontvangen. Daar het voor de goede Sint niet mogelijk was om reeds om twee uur aanwezig te zijn, had men de hulp ingeroepen van de. clown conferencier Rienus van Evelingen, die,' geassisteerd door een gooche laar en een accordeonist, de kinde ren heeft geamuseerd in afwachting van de Goede Sint. Toen dan eindelijk het grote mo ment daar was. kon men de kinder hartjes bijna horen kloppen. En thousiast werd de kindervriend be- froet en dapper gezongen tenvrjl warte Piet angstig werd aange keken. Hollandia II Ook de kinderen van het perso neel van de gistfabriek „Hollan dia II" hadden in de zaal „Beatrix" de Hoge Gast op bezoek en wel na een amusant programma van goo chelen en het optreden van de mu zikale clown André Gilbert. De Sint had voor alle kleintjes aardige ge schenken meegebracht, die door de grote kindervriend persoonlijk wer den uitgereikt. Verder wachtten grote hoeveel- j heden zoetigheid op dê kinderen, die ze mee naar huls mochten nemen. Bovendien werd voor limonade en 1 speculaas gezorgd. „Vegla" Vermoeidheid schijnt de Goede Sint met te kennen, want ook in „Irene" troffen we hem gistermid dag aan, nu temidden T'an de kin deren van het personeel van de „Vegla" Glasfabrieken. Hier waren ook de kinderen van de Glasfabriek uit Delft aanwezig, die voor deze gelegenheid met een grote autobus naar Schiedam waren gekomen. En ook in „Irene" werd het wachten op de Goede Man bekort met goochelen, een poppenkast en door een clown. Sint bij de politie I11 de nieuwe garage achter bet hoofdbureau 'van politie gonsde het gistermiddag van de kinderstem men. Al deze kleuters (kinderen van politiemensen) zaten in af wachting van het grote moment, dat de goede Sint zou komen. Voor dat het echter zover was. hebben de kiemen genoten van een pop penkastvoorstelling, terwijl bet po- liticmuziekgezelschap „De Optimis ten" voor de vrolijke noten zorg de. St Nicolaas had voor elk kind een versnapering meegebracht. Het feest, dat onder auspiciën stond van de politie-sportvereni- ging was georganiseerd door de Hoofdagenten H. F. Bussching, M. J. Fransen en A. Groenewegen. Wat men moet weten: Apoth eke rs-nacht dienst: Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bfj ongeval; G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Mo nop 0 le, 2, 7, 9 uur: „Vliegen de Duivels". Passage, 2 uur: „Intriges in het Oosten". Variété: Passage, 8 uur: Spelbrekers- Showboot" voor de A.N.M.B. In het centrum van onze stad, op de Broersvest, wordt sinds enkele weken de gevel van een, in het ver- Jaagde gedeelte van deze winkelpro- meiiade gevestigd, café angstvallig achter een houten schutting ver borgen. gehouden. Achter de ene wand heeft de exploitant, de heer A. S. J. Menheere, naar eijjen in zichten een grote verbouwing en modernisering van 2jjn bedrjjf ge leid. Deze restauratie zal over on- Hoewel dagen te voren de voorbe reidingen waren getroffen, ging het verrollen van het huisje van de Schiedamse Gemeenschap (het WV- huisje) nannacht niet zo op rolle tjes als men zich wellicht had voor gesteld. Met lieren- werd het ge vaarte over de rijweg getrokken. Vanmorgen om half vijf was men zover, dat het huisje de grote rij weg van de Gerrit Verboonstraat was gepasseerd. Daarvoor moest de hele nacht het verkeer worden om gelegd. De verkeersbriga.de onder leiding van inspecteur J. v. Marion heeft zich van die taak uitstekend gekweten. Het verrollen van het ge meenschapshuis je toerd vanzelf sprekend gadegeslagen door een groot aantal bestuursleden van de Schiedamse Gemeenschap. Een aar dig intermezzo was, dat omstreeks twee uur vannacht Sint Nicolaas een bezoek aan het Jcartuei bracht. Na enige informaties te hebben ingewon nen, hebben zowel de Sint als zijn zwarte knecht de iierslinger ter hand genomenen op die manier daad- wanneer net vastgenageld, men hei gebouwtje. werkelijk aan de perroHing meege- aan de Plantage is holpen. Over enige weken hoopt weer te kunnen betrekken. geveer vier weken zijn voltooid, waarna op feestelijke wijze dit nieuwe café, tevens dancing, in ge bruik zal worden genomen. De naam van de nieuwe zaak zal café „Cen tra" zijn. Reeas lange tjjd bestonden de plannen om het café (dat bij de Schiedammers beter bekend is als café „Seinpost"; later werd het dancing „Tabaris" en nog later „Palace") uit de put te helpen. Dit natuurlijk niet figuurlijk doch in de letterlijke zin van het woord. Bij deze verbouwing zal de ingang op hetzelfde niveau worden gebracht als het trottoir aan de Broersvest, zodat de bezoekers niet eerst het trapje meer af moeten om in de zaak te komen. Het euvel van het niveau-ver schil heeft de heer Men- heere handig opgelost door zijn café-bedrijf zo in te richten, dat men bij het betreden van de zaak over een breedte van ongeveer vier meter op een soort balcon reeds enkele gezellige zitjes aan zal tref fen. Dan gpat men via een monu mentale trap naar omlaag, waar door men in het café komt. Ook hier Is verandering te bespeuren. De oude tapkast is verdwenen en een luxueus uitgevoerde komt daar voor in de plaats. Achter het café bedrijf heeft de exploitant een bal zaal ingericht, die op de vloerbe dekking na gereed is. Langs de wand zijn decoratieve lampjes aan gebracht met indirect licht terwijl de lampen aan het plafond een zacht blauw licht over de dansvloer zullen gaan verspreiden. Het ge deelte van de vloer, dat voor de dans is gereserveerd, is van het overige van de zaal gescheiden, om dat deze dansvloer vijf centimeter hoger is geprojecteerd. Om de or kesten, die in deze nieuwe zaak zullen komen te spelen, beter tot hun recht te doen komen zuilen deze op een verhoging, uitgerust met enkele schijnwerpers, worden ge plaatst. Dit is echter niet alles, wat de heer Menheere op zijn restau ratieprogramma had staan, want op een van de deuren achter in de danszaal prijkt het bordje „Feest zaal". Daar is een gezellige en met frisse kleuren beschilderde feest zaal. waarin een toneel is aange bracht, met hemelsblauwe gordij nen. Deze zaal biedt ruimte aan on geveer 100 tot 150 personen; er is m een hoek een gezellige bar in gericht. zodat men hier gescheiden van café en dancing kan feesten. De voorgevel is het laatste waar aan gewerkt wordt, omdat* men de verbouwing van achter af is be gonnen. De ingang zal in het mid den van de gevel worden aange bracht, terwijl een overbrugging zal worden gemaakt, waardoor men wandelende van de Broersvest gelijk in de 2aak zal komen zonder eerst het lastige stenen trapje naar de put te moeten afdalen. Zondag gaat D.H.S. een van de zwaarste wedstrijden van dit seizoen tegemoet, n.l. tegen Poortugaal, een concurrent voor de bovenste plaats De Schiedammers zullen daar alle zeilen moeten bijzetten, om deze strijd met het volle succes te kun nen beëindigen. Het is van vorige ontmoetingen tegen deze ploeg bekend, dat zij moeilijk te overwinnen tegenstan ders zijn, die vol houden tot de laatste minuut. Er zal dus goed ge speeld moeten worden eo daarbij vooral doelpunten niet vergeten. Dit is echter een taak, waar de Geel zwarte voorhoede dit seizoen wel raad mee weet. Met de overtuiging, dat als er ge wonnen wordt, dit dubbel zal tellen, hebben we wel vertrouwen in eer» succesje voor de Geel-zwarten. Het verdere DHS-programma luidt; D.H.S. 2Hollandiaan 2 30 uur. D.H.S. 4—-Dilettant 2 12 uur. DEMOS 3—D.H.S. 7 12 uur. Na Excelsior door de nederlaag van Scheveningen en door ccn be ter doelgemlddelde, dan de strandbe woners leider van de 3e klasse B is geworden, zal zij Zondag a.s. reeds een aanval op deze mooie leiderspo sitie te verduren krijgen, tegen een der concurrenten n.I, het Haagse v.v.r. Ongetwijfeld zal dit een zware wedstrijd worden voor onze stadge noten. V.V.P, is een club, die zijn heil voornamelijk in de techniek zoekt, en dit is iets wat Excelsior ook wel verstaat. In ieder geval geloven wij wel, dat het Zondag een spannende en aardige strijd kan worden. De wedstrijd vangt om 2.30 aan. In verband mpt de grote belang stelling die er voor deze wedstrijd bestaat, ligt het in de bedoeling, dat een of meer supportersbusscn de spe lers zaL vergezellen. Men kan zich bij de volgende adressen voor plaats bespreking van de bus opgeven. J. Gokké, Hogebanweg 81. N. Martens, St. Liduinastraat 5 eu Sigarenmagazijn v. Dorp, Hoogstraat. Spelende jongens hebben gisteren aan de Maaskant een projectiel uit het water gehaald. Terstond waar schuwden zij de politie, die het be richt van deze vondst heeft doorge geven aan de hulpverleningsdienst m Barneveld. Een technicus van deze dienst heeft het projectiel, dat eon granaat bleek te zijn. onscha delijk gemaakt. Voorts heeft deze technicus gezocht naar bommen die zich in een weiland in Kethel moe ten bevinden. Tot voor kort heeft er ter plaatse een bordje „blindgan gers" gestaan, doch dit is nu ver dwenen. Nu zullen echter meerdere techni ci van de hulpverleningsdienst naar Kethol moeten komen om opnieuw de juiste plaats van de blindgan gers te bepalen en deze daarna op te graven. Ten nadele van W. S- uit de Boer- haavelaan is een fiets, die hij op slot tegen zTJn woning had gezet, ver dwenen. Eveneens is de fiets van de 12-jarlge J, M. D. van de Dam- 3aan ontvreemd. Hij had zijn rij wiel bij de Wm de Zwijgerlaan— Hoek Nassaulaan tegen een muur gezet. Zelden, misschien wel nooit, is een eiftai zo door pech achtervolgd, als Hermcs-D.V.S. te Tilburg tegen Willem n. Zo luidde een van de commen taren afgelopen Zondag op deze wedstrijd. En inderdaad, In eerste instan tie scoorde Hermes-D.V.S. ce.n doelpunt, dat aanvankelijk door de scheids rechter werd goedgekeurd, doch na ruggespraak met de TUburgse grens rechter, werd afgewezen. En daarna begon de ellende pae goed. Eerst moest captain Van Buytcnen zich laten vervangen en met de rust bleek, dat Stuik niet meer het veld inkon. Daarna verdwenen ook ÏHelief en v. d. Tuyn van het tapyt en aangezien de reglementen van de K.N.V.B. maar 2 invallers toestaan, moest Hermes met 9 man de wedstrijd uitspelen. En van die 9 waren er nog enkele „aangeslagen"» die op halve kracht meeliup- pelden. Of al deze ongelukken nu alleen t Het 2e Her mes t*005 maar aan pech te wijten zyn. laten wij in het midden, maar sneu was het, temeer, omdat het spelbeeld voor de uitdunning der gelederen van dien aard was. dat onze stad genoten een redeluke kans op de overwinning hadden. Voor de over geblevenen was het natuurlijk on begonnen werk, maar toch maakten zij het Willem II nog danig lastig, door steeds maar door te gaan en dit bewijst toch we] het zeer sterke moreel van de Hermes-mensen. En zo verloor Hermes-DVS deze belangrijke ontmoeting met 30. cijfers die onder normale omstan digheden als zeer mooi worden aan gemerkt. doch ditmaal met een fijn glimlachje werden bezien, zo van, dat is ook een prestatie. Hermes-DVS boekt nu een ach terstand van 3 punten op de kop lopers. maar onze stadgenoten heb ben Zondag a.s. aïfe kans dit weer terug te brengen tot 1 punt, want dan komt de lijstaanvoerder EBOH naar Schiedam. Van EBOH is m de le klasse-regionen nog niet veel bekend. V/ij weten alleen, dat zij 2 maal achter elkaar kampioen van de 2e klasse werden, de le klasse bereikten en daar, tot op he den nog geen wedstrijd hebben ver loren. hetgeen wijst op een sterk en homogeen elftal. Zij treffen het niet, want Hermes is door al die tegenslag tot het uiterste geladen en waarom zouden zij nu juist niet a.s. Zondag haar eerste nederlaag te slikken krijgen. Het is tenslotte St. Nicolaas. Zou Hermes-DVS met invallers uit moe ten komen? Het elftal is nog niet opgesteld, want er is een kansje, dat de meeste geblesseerden Zondag weer van de partij zullen zijn. En dan; invallers zegt dikwijl zo wei nig, want onze stadgenoten zagen toch ook kans met 2 invallers Eind hoven in eigen huis met 3—1 te kloppen, EBÖH zal Zondag dicht bij haar eerste nederlaag zyn. Het zal Zondag eon interessante en span nende ontmoeting worden, die weer veel publiek naar de Damlaan aal lokken. Tengevolge van de gladheid van de weg zijn er gisteren elf verkeers ongevallen gebeurd, waarvan een ernstig. Dit laatste betrof mevrouw M. A. K. uit de B.K. Laan, die, zoals we gisteren reeds meldden, op de Rotterdamsedijk door een personen auto was aangereden. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek, dat deze oude dame oen bekkenfractuur had opgelopen. De overige slachtoffers van de verkeersongevallen kwamen er met lichte verwondingen af. De burgemeester heeft de leden van de gemeenteraad medegedeeld, dat het in het voornemen ligt de eerstvolgende openbare vergadering te beleggen op Woensdag 16 Decem ber *s avonds om half acht. Burgerlijke Stand Overleden: H. *W. H. Derks, 1 j.; J. B. A. de Wolf, 81 j.; A. J. A. M. Thijssen. 60 j. Geborenv'Margaretha. d. van P. v. Ginkel en J G. G. Wiegman; Aal tje A„ d. van H. J. P. Post en N. M P. Ligthart; Albert, z. van A, Boe lens en J. M. van Gerven; Maria P., d. van G. C. M. Bronsgeest en B. L Vermeulen; Ronald, z. van W. v, d. Bos en H. Helder op; Rosa J. M. M.. d. van W. H. J. v. d.'Heijden en G. W. M. Kuipers; Albartus B., z. van H. Gouka en E. J. Sneller; Wilhei- mus L. J.. z. van L. J. Maagdenburg en J. A. de Vette; Adriana, d. van L den Ouden en A. M. v. d. Goes. een overwinning op ADO 3 nog steeds een nek aan nek iace met DHC 2 houdt, krijgt Zondag VUC2 op bezoek en gezien de stand van de ranglijst moet dit een overwin ning voor de -Hermcsreserves wor den. Het 3e elftal krijgt het zwaarder. Zn gaan naar Delft om DHC 3 te bekampen, één van de concurrenten voor de eerste plaats. Evenals Her mes 3, was ook DHC 3 het vorig jaar kampioen en kennen zij elkaar nog uit de promotie-competitie. Zij weten dus, wat zij aan' elkaar heb ben en daarom is Hermes "3 zeker niet kansloos. Het vierde elftal heeft een vrije dag. Vanmorgen ontdekte mevrouw K. in haar woning aan de Stadhouders- laen 40 een sterke brandlucht. Zij ging naar boven en constateerde dat in de kamer waar haar tweejarig zoontje verbleef, een sterke rookont wikkeling was. Zij nam het kind mee naar beneden en alarmeerde de brandweer, die spoedig ter plaatse was. Onder leiding van brandmeester D. J. de Jager begapen enkele brand weerlieden met zuurstofmaskers zich in de kamer. Met .een snelblusappa- raat werd het vuurtje, dat bij de kachel was ontstaan, waar wasgoed te drogen hing geblust. Een baby commode alsmede enkele kleding stukken gingen verloren terwijl het plafond brandschade had en de rui ten van de kamer waren gespron gen. De schade wordt geschat op ƒ500. De verzekering dekt deze scha de. Sinterklaasavond voor Zonnebloemleden De leden van de Zonnebloem- Stichting waren met hun vrienden en bekenden gisteravond bijeen ge komen om op gezellige wijze het Sinterklaasfeest te vieren in de zaal „Marijke". Deze stichting beoogt het organiseren van cursussen en ont spanningsavonden voor Jonge meis jes, die hun dagelijkse arbeid ver richten in fabrieken. Hierdoor wordt een basis gelegd voor de kennis, die later nodig is wanneer deze jeug dige dames in de maatschappij ko men te staan. Dat er voor deze cur sussen belangstelling is. blijkt wel uit het feit, dat de werkgevers van deze meisjes gedurende de werktijd gelegenheid geven om de cursussen ie bezoeken, zodat men van de lei ding der stichting niets dan lof te horen krijgt over de trouwe op komst op de bijeenkomsten. Op deze feestavond kvün Sint Nicolaas persoonlijk enkele aanwe zigen een vermaning geven, terwijl er ook kwistig met cadeaux werd gestrooid. AMSTERDAM. Opgericht is de „Diamantbewerkers Associatie N.V." die ten doel heeft het inkopen, be werken en verkopen van diamant en het exploiteren van de daartoe nodi ge bedrijven. Het kapitaal der ven nootschap a 1.900.000.is verdeeld in 750 aandelen van 1000.en 1000 aandelen van 250, De „Algemene Nederlandse Dia mantbewerkers Bond" neemt deel voor 499 aandelen van 1000,en de heer S. Reicher voor één aandeel van 250,alle in contanten vol gestort. Directeur is de heer S. Rei cher. NEW YORK. - vakvereniging De New Yorkse cliché-makers heeft Woensdag geweigerd haar sta king, waardoor alle grote dagbladen van New-York niet kunnen versche nen, te beëindigen. De stakers verwierpen met 289 te gen 47 stemmen een verzoek van de voorzitter van hun vakvereniging om vier belangrijke geschilpunten aan arbitrage te onderwerpen. Ook de re gering heeft de vakvereniging ver zocht, de geschillen met zes New- Yorkse uitgevers aan arbitrage of be slissing door een neutrale partij te onderwerpen. Lonrlens blad organiseert expeditie naar de Mount Everest LONDEN. De „Daily Mail*' meldde Donderdag een expeditie naar de Mount Everest te zullen zen den met in hoofdzaak het doel le po gen zoveel mogelijk te weten te ko men over de zgn „verschrikkelijke sneeuwman". Aan de expeditie zal worden deelgenomen door vooraan staande onderzoekers, geleerden en technici. De expeditie zal tussen be gin 1954 en de aanvang van het re genseizoen, eind Juni. haar onderzoe kingen verrichten. Er wordt reeds dertig jaar over gestreden of de „verschrikkelijke sneeuwman" een werkelijk bestaand schepsel, of een vrucht der verbeel ding is. LONDEN De Labourpartij beeft Woensdag in het Lagerhuis een motie van afkeuring ingediend be treffende de koloniale «oïitiek in Afrika van de regering. De motie werd ingediend tijdens een debat over de verbanning van de koning van Boeganda Zij was een uitdrukking van de stijgende ontevredenheid van de Labour partij .over het koloniale beleid in Afrika. De regering zal de motie zo spoedig mogelijk behandelen. Nieuwe VN-postzegel zal 10 Dec. verschijnen NEW YORK. De posterijen van de Verenigde Naties nebben aange kondigd, dat de vierde en laatste VN- herdenkingspostzegel van dit jaar zal verschijnen op 10 December, de dag, waarop 5 jaar geleden door de Alge mene Vergadering van de Ver, Na ties de universele verklaring van de rechten van de mens werd aangeno men. Zij zijn verkrijgbaar op het hoofdkwartier van de VN te New- York tegen betaling in dollars, op het VN-postkantoor te Londen tegen be ta ting in ponden en op het Europese hoofdkwartier van de VN te Genève tegen betaling in Zwitserse francs. Congres „Ons toneel en 4 wij Nederlanders" AMSTERDAM. „Ons toneel enwij, Nederlanders". Onder dit motto houden de Ned. Ver. van Schouwburgdirecties, het Ned. Theater-Centrum en zeven toneel gezelschappen op Dinsdag 15 De cember in Krasnapolsky een con gres, dat beoogt de Nederlandse toneelspeelkunst dichter bij het volk te brengen. Als sprekers zijn uitgenodigd prof. dr W. Asselbergs t An ton van. Duinkerken) voorzitter van het Ned. Theater-Centrum, mr A. de Roos. Amsterdams wethouder van kunstzaken, de heer Paul de Vries, üa van een vakorganisatie en mr H. Waage, bestuurslid der Ned. Ver. van Schouwburgdirecties. DEN HAAG. De minister van O. K. en W. heeft in de compo sitie wedstrijd voor een werk voor één instrument zonder begeleiding, of voor één zangstem zonder be geleiding de volgende prijken ver leend: eerste prijs aan H. B. van der Meer in Amsterdam, voor zijn „suite voor piano' Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze lieve Man, Vader. Behuwd- en Grootvader WILLIAM WILTON betuigen wij onze hartelijke dank. Schiedam, Heemstede, December 1953 P. WILTON-VAN TOL J. M. KEMPER-WILTON W. KEMPER G. E. A. WILTON-STOOP TESSA en verloofde BART Verloofde, Kennissen en voor hen die emigreren 'n met inweving SCHIEDAM'S STADHUIS in S kleuren Alléén verkrijgbaar bij BKOERSVELD 63 i J GEVRAAGD: aankomend om opgeleid en ingewerkt te worden in benzine- en diesel-motoren. Leeftijd vanaf 22 jaar Brieven onder no. S 1049 aan het bureau van dit blad SINT NICOLAAS-CADEAÜX - NUTTIG EN JPRACTISCR kleurboeken, kunstschilders-materialen enz o.a verfdozen, bootseerkJc:. schets- en WIJ LIJSTEN VAKKUNDIG UW PLAAT OF FOTO IN met de mooiste staaf- en ornamentliisten G. v. LOENKN - DAM 43—41 - TBLEF. 66192 Zie onze speciale lijsten-etalage VLAARDINGERSTRAAT 6 Meubel koopjes! Engelse bal- pootkamer, dressoir, 2 club fauteuils. 4 stoelen, tafel» compleet 358.Wilson, Grote Visserijstraat 80101. Te bereiken met lijn 3* halte Wattierstraat SCHIEDAMSE Tarief tan. 15 woorden t 0.65 Elke 5 woorden meer 0.20 j Te koop auageb. Geslepen glas voor étalages, meubelen etc. van Katwijk's Glashandel. Lange Kerkstr 38, Tel. 68735. Let op juiste adres. Grote sortering naaidozen, scheerdozen, fotolij sten, por- celein, glaswerk, aluminium, zinkwaren. „De Kleine Ba zar". Broersveld hoek Pas- sagetrap. Een nuttig St. Nicolaas ca deau vindt U zeker bij van Doorn, Broersveld 156. tel. 67079. Wij hebben van alles op huishoudelijk gebied en zeer veel luxe Wat krygen we nog een kou! Wij hebben de heerlijke wol- je voerde nappa dames- en »erenhandschoenen voor U tiaar liggen. Kom eens naar de kwaliteit kijken. De prij zen zijn 11,90. 12.95 en 13.50 p. paar. B. v. Doorn, Broersveld 156, teL 67979. Dames- en herenpolshoriojres in chroom, staal, doublé. Be taling in overleg met koper H. A. Dieterich, horlogema ker-goudsmid, opticien. Prof. Kam. Onneslaan 98. Meccano onderdelen levert Het Poppenhuis, Singel 163, tel. 66282. Het Radiobuis, Hoogstr 92. Tel. 68044. Philips radio's j 88.—. 162.—. 193 210.—. 269.—, 239.— en hoger. Scheerapparaten 39.75. 49.75. Electi. gra- mofoons met pick-up 74.—. 82.-. Platenwisselaars 165.- 175.-. Holland-Electro en Ruton stofzuigers. Betaling in overleg. Voor St. Nicolaas: lederen wanten en handschoenen v.a, 5,50; lange ros-iederen jas sen v.a. 138.50. J. Huis, Rotterdamsedijk 146, telef. 69512, Schiedam. Het Radiohuis, Hoogstr. 92. Tel. 68044 Eiectr. soldeer bouten 6.75. Neon kruis- larnpjes compl. 3.75. Amroh radio onderdelen. Luidspre kers II.—. 14.—, f 17.—, 25 50 en hoger. Pick-ups 16.50, 21.70. Radio-buizen Radio reparatie-inrichting Sint Nicolaas gaat natuurlijk naar De Mol—Jansen, Lange Kerkstraat 66. want daar is een uitgebreide collectie aar dige nuttige geschenken, b.v. zaklan taarns,- bureaulampj es, strijkijzers, broodroosters, eiectr. klokken, v/ekkers, theelichtjes, schemerlampjes, Te huur aangeb. Gezellig feestvieren in feest zaal „Marijke". In Dec. ver schillende datums nog vrij. Te bevr. v. Wijk. Hoogstraat 122, Tel. 66216. Personeel qevr. j Meisje gevraagd voor halve dagen in een gezin zonder kinderen. W, Loman, Dam laan 13a. Onzichtbaar gestopt worden door ons alle voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en scheuren. Billijke prijzen Spoedige aflevering. Hoogstraat g, tel 67709 (Fili aal Roelof f).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1