C Geen schouwburg of openlucht theater in de Plantage KOERIERSTERS Tekst Koninklijk Besluit werd heden bekend NewYork wacht ongeduldig op Eisenhowers rede Groeiend Zuiderzeemuseum trekt veel belangstelling Geen B.B.-schuilkelders als voetgangerstunnels? Schiedamse B.B. slaat een goed figuur Cabaretavond ANMB Esperanto-agendo Esperanto vini veld Wie heeft iets verloren? Waarschuwing Hengelsport Ruiten ingeschoten Wilton zorgt goed voor kleuters Sinterklaas was bij de Reserve Police Sow jet-gedelegeerde, Malikkan nieuwsgierigheid niet bedwingen Zakenstudiekring „Schiedam" Tito biedt Engeland nieuwe voorstellen inzake Triest aan Joegoslavische troepen Eervol ontslag Vloot is uitgebreid „Trionïca" was in feeststemming Knaapje verdronken GTB-nieuws Brits schip zinkende bij Vlissingen Celstraf voor dief van spoorkaartje SCHIEDAM J Iedere vrouw een elegante vrouw! AFSLAG, NETTE MEISJES FLINKE WASKNECHT 2 BEDIENDEN (mnl. of vr.) een accuraat JONG MEISJE.»» 2 Dinsdag 8 December 1953 Vandaag is^ officieel de uitspraak van de Kroon bekend ge maakt, waarin de bouw van een Schouwburg of een open luchttheater in de Plantage definitief wordt verboden. openluchttheater, al is het gebruik daarvan tot de zomermaanden be perkt, hinder oplevert voor de om wonenden en de inbreuk op de sfeer van de Plantage te ernstiger moet worden gezien, omdat alle manifestaties er in de openlucht plaats vinden Uit dit K.B.. dat gedateerd is 13 November., ontlenen wij dat de Plantage, tot welker aanleg in 1766 besloten werd en de daarlangs be staande bebouwing een uitzonder lijk stedebouwkundig monument vormen, dat met het oog op de be tekenis van dit plantsoen voor de recreatie gezien de geringe groen voorziening te Schiedam, instand houding ervan zeer wenselijk moet worden geacht. Dat de bouw van een. tevens als bioscoop te bezigen schouwburg in de Plantage ter hoogte ongeveer van het gymnasium enerzijds, het Eendragtsplein anderzijds, met het vorenstaande niet in overeen stem ming zou zijn. Dat zodanige bebou wing tot een onherstelbare vermin king van het plantsoen zou leiden, terwijl voorts een schouwburgge bouw met grote blinde achter- en zijvlakken en in moderne stijl op getrokken, temidden van de oude bebouwing een storend element zou vormen. Het K.B. vermeldt verder, dat blijkens de verhandelingen voor de Raad van State het voornemen tot de bouw van een schouwburg nog steeds bestaat, maar voorlopig, om welke reden dan ook. hiervan is afgezien en het gemeentebestuur en de Schiedamse Gemeenschap aller eerst een niet-permaoenle open lucht-concertzaal (openluchttheater! tot stand wensen te doen komen. a Het Senieen tebestuur van Schie- dam .H® er "iet in geslaagd aan nemelijk to maken. dat. zo men te gelegenertjjd tiiri tot de bouw van een schouwburg wou overgaan, daarvoor niet elders een plaats zou zyn te vinden, op niet te grote af stand van het centrum van de Voor liefhebbers van cabaret geeft de A.N.MB, Metaalbedrijfs- bond) voor zijn leden op Woens dagavond 9 December >n het Musts Sacrum nog een avond met de „Spelbrekers Showboat". Zoals wij reeds meldden was de avond vonge week Donderdag eer succes. Dit was te danken aan de prima medewerkers zoals Nichoi's de sneltekenende cJown; The Lucky Stars, het showorkestje van 5 per sonen; The Two Rodgcs. plastische acrobatiek; Elly de Latt. het Belgi sche meisje als slangenmens; Jetty Gitari de Belgische Radiozanger^ (Radio Brussel, Radio Luxemburg); de 2 Jantons, het accordeon-duo. en "'tenslotte De Spelbreker*", de zan- J-tgers van het vrolijke en ook wel van het zoete lied. Kaarten voor deze avond, Woens dag dus, zijn ook thans voor leden van andere bij het N.VV. aangeslo ten organisaties verkrijgbaar en wel bij de bodes van de A.N M.B.; op het kantoor van de A.N.MB.. Tuin- laan 50 van 912 uur en van l5 uur en zo mogelijk nog aan de zaal. Merk re cl on: Ia fj an de dec: Legado de la ..Blanka malsano" ploegstr. 19 Ni supozas. ke vi promesis al la skt. Nikolao viziti regule la klub- vesperojn. In het kader van het Internatio naal Esperantocongres, dat te Zagreb (Joegoslavië) plaats vond, werd ook het 23ste internationaal congres dei- blinde Esperantisten gehouden. Hier aan werd deelgenomen door 50 blin den uit 10 landen. In het congres was nis waarnemer van de UNESCO aan wezig de heer Pierre Lobar uit Frankrijk. Hij interesseerde zich sterk voor hetgeen in dit cong.es werd behandeld. Prof. Karl Muhar uit Joegoslavië hield een lezing over de ..Arbeid van de blinde onderwij zer in een klas van ziende kinde ren". De heer Raymond Gorin (Fr.) sprak over ..Het onderwiis in het blindeninstituut te Vilieurbanne in Frankrijk." De heer Lebar liet zien inlichten over de Esppranto-bewe- ging ondpr blinden en sprak er zijn bewondering over uit dat hier blinde mensen uit 10 verschillende landen zich zo gemakkelijk konden onder houden in het Esperanto Tè bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9— 12 30 uur en 2—4 UUf. Geblokte handdoek en zwem broekje; bruine porlemonnaie: aim- band; oorhanger; vulpen; gedeelte van een koplamp (rijwiel); ring met 3 sleutels. To bevragen by de vinders'. 2 ver schillende wanten. H. Zyleman. Lange Singelstraat 8; witte wollen kous. Kar is, Korte Singelstraat 20, blauwe ceintuur en rolletje zijde. Van Es. v. Swindenslraat 33a; km- derpetje. J. de Nie. v. Ostadelaan 42a; plastic ceintuur. E. Bras. Jan Steenstraat 19a: astrakan hcrenhand- schoen, A. Krabbendam. Rubcnspl. 17b; zwarte jongensjopper, D. van Beusichem, Maasdame estr. 2 b; 4 theedoeken, L Nageïkeiken, Am pèrestraat 20b; zwarte, glacé dames- handschoen. Scholten. Den Bommel- sestraat 7a; portefeuille met inh., ivf van Geijl, Hoofdstraat 123; zilveren bedel kettinkje, Bitter, Lange Singel straat B6a; bruine herenportemon- naïe. J. v. d. Burg, P.K.O.-lsan 110; geruit kindertasje, Roos, Sommels- dijksestraat 22; rode autostep, Indro Winkel, Westfrankelandsestraat 110, bouwtekening, J. planken. Lekstraat 118; linnen zadeldek, J. Stouthandel, Herenstraat 47; groen geruite sjaal. W, de Zeeuw, Fultonstraat 30. stad. Dit zal wellicht met meer kosten gepaard gaan, omdat de grond aan de Plantage aan de ge meente toebehoort, maar het is al lerminst gebleken dat die extra kasten zo hoog zouden zijn, dat hierdoor de bouw van een schouw burg vrijwel onuitvoerbaar zou zijn. Geconcludeerd moet worden dat Gedeputeerde Staten ten on rechte aan het desbetreffende raadsbesluit, beogende de bouw van een schouwburg, tevens bio scoop. hun goedkeuring hebben ge hecht. Dit raadsbesluit kan voorts even- mm in aanmerking komen voor- goedkeuring van een wellicht slechts lydelyk openluchttheater. De be hoefte hieraan is, naar gebleken is, niet zo dringend, terwijl voorts een Ten aanzien van het blad .,De Bazuin des Vredes". orgaan van de vrije evangelisatie-arbeid, waarvan de exploitant woonachtig is te Den Haag. deelt de politie het volgende mede: Gedurende de laatste maanden wordt te 's-Graven ha ge. Delft, Schie dam, in het Westland en elders, door enkele vrouwen, gekleed in een costuum, dat enige overeen komst vertoont met dat van een diacones, en door enkele mannen, die bij hun werkzaamheden 'n uni- foz*mpet dragen met hel opschnftin gouden letters «Vrije Evangelisatie Arbeid: God js Liefde", gecolpor teerd met een blaadje, genaamd; „De Bazuin des Vredes", dat tegen een vrije gave huis aan huis te koop wordt aangeboden. Op dit drukwerkje staat een prijs aange geven. De opbrengst dezer blaad jes zou ten goede komen aan evan- gehsatie-arbe'id en gratis gezinshulp. Gebleken Ss. dat deze arbeid niet als serieus kan worden aanvaard en dat onder het mom van woldadïg- heidsarbeid in hoofdzaak eigen per soonlijke belangen worden nage streefd. waarbij het sociale doel als by'korostig wordt beschouwd. In verband hiermede dient het publiek te worden ontraden deze beweging op enigerlei wijze te steunen. Voorts maakt de politie bekend, dat de waarschuwing, welke werd gedaan ten aanzien van de ..Ver eniging Hulp m Nood" gevestigd te Rotterdam, Hooidrift 53. generlei betrekking heeft od de sedert 1871 te Den Haag gevestigde koninklijk goedgekeurde Joodse Weldadig- hsidsvcrenigmg „Hulp in Nood''. Vrijdag j.j. heeft de prijsuitreiking van de serie-wedstrijden van de hen gel wedstrijden (om de St. Nico la aspnizen) voor dames en heren van de h en gesl port vereniging „Schie dam en Omstreken" plaats gehad- Bij dc dames wonnen een prijs: mevr A- Lupkes-v. Mastrigt; mevr G. prem, mevr G Westhoff, mevr J. v, d Hal. mevr F Ziudgeest, me vrouw W. Vliegenthart. mevr. D- J. Schwagermann. mevr. J. Schwager- mann en mevr- Fraterman. De prijswinnaars by de heren wa ren: J. v. d. Gaag, J Zuidgeest. B. Vliegenbart. L. J. M. Lupker, H- v Doesburg, F. v. Doesburg, H J- Prcin. J -V. Hal, F Lupker. J Prein, J. Schipper, J, van Uggelen, M de Nie. P -Elshout. A. Sprong. G Vo gel czang. M- Berkhout en M. Schwa germann. Zondag 6 December werd aan alle juniores een St. Nicolaasgeschenk overhandigd. Twee 17-jangp jongens hebben gisteren op de Gustm *eg met een katapult op meeuwen staan schie ten. In plaats van de meeuwen raak ten zij de ruiten van het bedrijfs pand van du trivia Hudig en rio ters aan de Gustoweg. Ër sneuvel den dertig ramen. Tegen de jonge lui is procesverbaal opgemaakt. Zij zullen de schade moeten vergoe den. Op waarlijk grootse wijze is de kinderen van de personeelsleden van de Dok- en Werf Mij „Wli- ton-Fijenoord" de viering vgn de verjaardag van Sint Ni colaas be reid. Tien maal zal de grote zaal van Musis Sacrum gevuld zijn met steeds weer andere kinderen, die de goed heilig man met hun eigen ogen willen zien. Gistermor gen is men met die voorstellingen reeks begonnen. Kosten noch moeite zijn door de directie en de werkers van Wil ton gespaard om de kleinen zo aangenaam mogelijk te verrassen. De directie stelde belangeloos ma terialen beschikbaar en de arbei ders beijverden zich in hun vrije tijd om hiervan attractieve ge schenken te maken. En zo leek de foyer van Musis Sacrum wel een groot warenhuis, toen daar ta feltjes, stoeltjes, kruiwagens, hijs kranen en sleeën, in grote getale, lagen opgestapeld. De heer C. Key- zer. chef van de afdeling sociale zaken, onder wiens leiding deze feesten worden gehouden, kon bij na geen woorden genoeg vinden om al die stille werkers te bedan ken Maar dat was ook niet nodig, want de grootste dankbaarheid hebben deze mensen ongetwijfeld gekregen van die stralende kin dergezichten, die op hun beiu't van dolle vreugde bijna nVt* meer konden zeggen, zo gelukkig waren zij met hun cadeaux. Maar voordat deze waardevolle geschenken de kleinen ter hand werden gesteld, heeft eerst een groep tonelisten van de Rotter damse Comedie 't a lier charmantste toneelspel „De klok op de maan" oprevoerd. Ket hoogtepunt van iedere bb- eenkoinst was steeds weer de komst van Sinterklaas met daarop aansluitend de geschenken-regen Dp kinderen van de icéett ven het korps van de Reserve Politie zaten gisteravond in spanning te wachten, totdat Sint Nicola as de bovenzaal van Musis Sacrum zou betreden. Toen de kindervriend er eenmaal was. hebben de kleinen de goedheilig man hartelyk toege zongen. Nadat iedere kleuter de Smt op het toneel had begroet en de beide Zwarte Pieten de zaal hadden geïnspecteerd .,o< er soms nog stoute kinderen waren", ging het toneddoek vaneen en werd een waarlijk luilekkerland zichtbaar, uil welk cadeautjes-paradijs ieder kind (en ook zijn moeder) rijke lijk werd bedeeld. Alleraardigste te ken filmpjes completeerden dit kinderfeest, dat door een pianist muzikaal werd opgevrolyk.t Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst; Gouka en Co, Groenelaan 127. Bellen bjj ongeval: G.Q. en G.D. Tuin laan 89. Telefoon 69299. Bioscopen: Monopoie. 2. 7. 9 uur: „Voor wie de klok luidt". Passage, 2 en 8 uur: „Strijd om het heelal". Agenda Rotterdam VOOR HEDEN Ballet: Schouwburg, 8 uur: Ballet Sonia Gaskell. Toneel De Lantaren, 3 uur: R'damse Comedie met „Oost west, Egypte best". Muziek: Aula Boymans, 8.15 uur: Samuel Brill - cello en Marinus Flipse - piano. Film: Arena, 2, 7, 9.30 uur: In de schaduw van de misdaad; Capitol, 2, 7, 9.15 uur: Orkaan; Centraal, 2. 7, 9.15 uur: Stop, you're killing me; Cineac, 95.15 uur; Nieuws enz5.45 10 uur: De zondares van Parijs; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: The drum, Harmonie, 2, 7, 9.15 uur: De piraten- koningin; Lutusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Opgejaagd; Luxor, 2, 7, 9.3Ö uur: Een vreemde passagier: JVlonopole, 2. 7, 9 u: Voor wie de klok slaat; Passage, 2, 8 u: Strijd om het heelal; Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur; Nacht 2onder slaap; Rex, 2. 7, g.15 u: Terreur in Arizona; 't Venster, 2, 7, 9.15 uur: Ontmoeting met het verleden; Victoria, 2, 7, 9.15 uur: Schandaal om eeit kind. Tentoonstellingen: Museum Boyroans, 105 uur; Vm. Schlelandshuis, 10—5 uur; Groep .Argus" met schilder yen, tekeningen en plastieken; Historisch Museum, 10—5 uur: Geschiedenis van Rotter dam: 't Venster, 10—22 uur: Schil derijen van Wim Schuite en Wim Gerritsen: Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 u: Melanesische kunst, weven en vlechten m Afrika; Groothandclsgebouw, zalen 7 en 8: Verkooptentoonstelling; zaal 6: Jubi leumtentoonstelling Kees de Voogt: Bouwcentrum, 95 uur. Di tol 10 u: Bouw v. vac.-oorden, scholen, teh. v. ouden v dagen, fabrieken, boerde rijen. etc. Engelse architectuur. NEW YORK. In New York wacht men thans met grote spanning op de redevoering, die president Eisenhower in de Algemene Vergadering van de Ver. Naties zal houden, In de hoop daarmee een lans voor de vrede in dit atoomtijdperk te kannen breken. In dc wandelgangen van het VN- gebnmv wordt druk gediscussieerd over de inhoud van de toespraak en over mogelijke nieuwe Amerikaanse voorstellen, om een einde te maken aan de koude oorlog. (Advertentie LM.) De Schiedamsche Zakenstudie kring. die reeds vele jaren bestaal. heeft gisteravond voor haar leden met hun egaas een gezellige Sint Nicolaasavond georganiseerd in zaal Beyersbergen Natuurlijk verscheen de bisschop zelf ook in de zaal en liet bij zijn vertrek' een groot aan tal geschenken achter. De heer A. Byloo. de voorzitter van de Zaken- studiekring. sprak een kort- wel komstwoord tot de aanwezigen. Spr. liet m zyn woorden uitkomen dat de veertiendaagse vergaderingen van de vereniging ook steeds ge zellige bijeenkomsten waren en dat de resultaten van deze studieavon den reeds vele malen tastbaar zijn geweest. Deze avond werden de stoelen vele malen verlaten om de dansvloer te betreden. De muzikale leiding was in handen van een zeer bekwaam accordeonnist. Zelfs Jacob Malik, de Russische gedelegeerde, die buiten de verga derzalen van het V.N.-gebouw nog nooit iets anders gezegd heeft dan „geen commentaar", week van deze traditie af en vroeg aan verslag gevers. of zy misschien de tekst van de redevoering van de president al in hun bezit hadden. Malik voegde hieraan toe dat hij de tekst van de toespraak zou moeten lezen, alvorens te kunnen antwoorden op de vraag van journalisten of hij veel belang hechtte aan het besluit van de pre sident. In de rede, die Eisenhower zal uit spreken zullen dramatische nieuwe voorstellen voor de kwestie van de atoomenergie gedaan worden, heelt ben hooggeplaatste diplomatieke woord'voer der van de wereldorgani satie verklaard. Hy zei, dat de rede de belangrijkste zou zijn, die in vele jaren over het atoomprobleem voor de Ver. Naties afgelegd werd. Meer wilde hij echter niet over de rede verstrekken, maar beloofde, dat het een „sensatie" worden zcu. Verwacht wordt dat de rede verband zal hou den met het lot van het plan-Ba- ruch, dat in 1946 door Eisenhower's oude vriend Bernard Baruch aan de trekken ook terug LONDEN. Joegoslavië heeft de Britse regering nieuwe voorstellen gezonden met het oog op bijeen roeping van een vijfmogendheden- conferentie over Triest. Een Joegoslavische woordvoerder wilde geen bijzonderheden over de nieuwe voorstellen bekendmaken. Wel zei hij, dat zij waarschijnlijk eveneens gisteren in de Ver. Staten en Frankrij'k waren overhandigd, Joegoslavië is Maandag begonnen zijn troepen van de Italiaanse grens terug te trekken. Op zijn verzoek is eervol ontslag verleend aan de heer F. Vos, adju dant-instructeur van de reserve poli tie. KAB-vrouwen waren in Volksbond Gisteravond hebben de vrouwen van de KAB-leden eens een avond gehad voor de vrouwen. Zo vaak zijn de mannen naar een avondje toe. dat hel nu eens de beurt was aan hen om een gezellig contact avondje te beleggen. Op deze avond verscheen Smt Ni colaas. om op ko mische wijze pnkele vermaningen te richten tot een aantal deugnieten r onder deze vrouwenschaar. De jen 12 vissersschepen. Ook de collec- avond werd verder op gezellige tie scheepsmodellen kon worden wijze doorgebracht met enkele ko- uitgebreid. In opdracht van het mu- mische schetsjes. j seum werden modellen op 1/10 van ENKHUIZEN. Het aantal bezoe kers aan hel „Zuiderzeemuseum" in Enkhuizen bedroeg het afgelopen seizoen 18.717 tegen 19.075 in 1952. Gezien de betrekkelijk geïsoleerde ligging van Enkhuizen Is dit een bevredigend aantal. Evenals vorig jaar mocht het museum zich in de belangstelling van tal van officiële personen verheugen. Van de aanwinsten is Nederlands oudste boeier, de „Tjet Rïxt", ge bouwd in 1843 door Eeltje Tjeerts Holtrop, de belangrijkste. Hiermee omvat de verzameling schepen in natura 23 stuks, waaronder 8 achten In Schiedam zullen vooralsnog op de Koemarkt geen BB-scftuHkelders komen, die tevens als voetgangers tunnels zullen dienen. Dit deelde Burgerlijke Stand Geboren: Jan W, M. z, v. A. van Gulik en C. Eering. Jacobus G. z. v J. G. Smit en R. Stellingwerf. Karei z v. H. Gonlag en D. Verhoef; Qverl&döA; J, de Boer 72 j. Schiedam heeft in totaal 1800 vrijwilligers voor de Bescher ming Bevolking nodig. Momenteel beschikt men over een kern van 600 BB-ers. Zo op het eerste gezicht lijkt dit weinig, maar dit is het beslist niet, want in tal van andere grote steden is de belangstelling nog niet zo groot. Schiedam neemt in de rij van Neerlands voornaamste steden een goede plaats in. Dit betekent niet, dat men nu tevreden kan zijn en bij de pakken neer kan gaan zitten. Integendeel. Er moeten nog minstens 1200 vrijwilligers bijkomen. Voor de bescherming van zich zelf en zijn medemens. Wat die zelfbescherming betreft het woord zegt het ai moet mon bij zichzelf beginnen. Het is misschien minder prettig te verne men. maar de emmer met zand en de emmer met water moet weer in huis gereed staan Liefst nog aan gevuld met enkele andere hulp- werktuigen, zoals een hark. een breekijzer en een vuurzweep. Want wanneer er onverhoopt een brand bom uw woning binnen dringt, dan staat u biet met lege handen en ktmt u alvast een begin maken met het brandende apparaat te bestrij den. Dit vertelde ons de heer H. Sjoers. de plv. ondercommandant van dc Bescherming Bevolking, toen we een bezoek brachten aan deBB- tfin toons tel ling, die tot en met Za terdag in een appartement van Pla te's meubelinrichting aan de Grote Markt wordt gehouden. Daar kun nen de wijk- en blokhoofden, de BB-ers en degene, die nog niet de s*ap hebben durven wagen om zich als beschemüngsmac. of -vrouw sen aanmelden. te melden, zien welk materiaal hun van overheidswege ter hand wordt gesteld om er in tijden van nood mee te kunnen werken. Het is nu niet zoals het tijdens de vorige oor log de luchtbeschermingsdienst ver ging.dat met vrijwillige bijdragen de spullen bij elkaar moesten wor den geharkt. Nu is het materiaal er. goed materiaal, waar men ook deugdelijk werk mee kan verrich ten. Het is een goede gedachte ge weest van de Schiedamse dienst van de Bescherming Bevolking om de burgerij nu eens precies te laten zien welke apparaten gereed staan om hulo te verlenen. Burgerbe scherming is in de eerste plaats zelfbescherming En om dit de be volking duidelijk te maken, zullen binnenkort wijk- en blokhoofden huisbezoeken gaan afleggen om de burgerij zo goed mogelijk voor te lichten Bij deze BR-functionarissen kan men zich tevens als vrijwilliger ons de heer A. L. Nou wens, hoofd van de Dienst Bescherming Bevol king voor de a-kring Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen ons mee. De eerste phase van het schuilplaat senplan, met de uitvoering waarvan men spoedig zal beginnen, volstaat wat Schiedam betreft met o.a. het geschikt ma ken van de kelder van een bankgebouw in de Gerrit Ver- boomstraat als BB-schuilkeJder. In deze kelder zullen in oorlogs tijd circa honderd personen een schuilplaats kunnen vinden. De B.B past het bedrag bij, dat nodig is om de kelder geschikt te maken als B.B. schuilplaats. In Vlaardingen zullen wel twee voetgangerstunnels worden gebouwd, die tevens als schuilkelder kunnen worden ge bruikt. Deze tunnels komen bij de spoorwegovergang naar de Lever's Zeepfabriek en op het Stationsplein in de doorsteek naar de Galgkade. De dienst BB stelt het bedrag dat nodig is voor de bouw van een tun nel bij In Rotterdam zal spoedig met de bouw van gewone schuilkel ders worden begonnen. Deze komen op punten, waar geen nieuwbouw plaats vindt. „Trionica" is de vereniging van het kantoorpersoneel van de Neth. Distilleries en de Fa. Boll en Dun- lop uit onze stad. Om op deze feest avond de stemming erin te krijgen had men een ouderwets pierement in Irene gezel (wat echter niet zon der moeilijkheden gepaard ging). Deze surprise-avond had een bij zonder aardig karakter. Het was niet mogelijk de goede Sint in de zaal te halen, daar hij op het dak was blijven steken. Men kon de goedheilig man en zijn knecht slechts horen spreken door de ïmi- tatieschoorsteen die in de zaal was opgesteld Door deze schoorsteen kwamen ook alle pakketjes naar beneden. de ware grootte vervaardigd van een Enkhuïzer haringbuis uit de 18e eeuw en van een Enterse somp, een uitgestorven vrachtscheepje van de Overijsselse wateren, dat ook dik wijls op de Zuiderzee verscheen. Aangekocht werden modellen van 'n Sta verse jol, een Friese koftjalk en een Zuiderzeepunter uit Kuinre. Een aanwinst is ook het 18e eeuw- se hakkebord van een hektjalk, die de beurtvaart tussen Hoorn en Am sterdam onderhield, met een rijk ge beeldhouwde voorstelling van Salo me's oordeel. Klederdrachten en sieraden wer den verworven van Volendam en Hindelopen en enige stukken van het Westfriese costuum. Vermeldenswaard zijn nog: een merkwaardige stoof uit Waterland, glazen, bokalen, geëtst met maritie me - onderwerpen. een Westfriese arreslede, klokken, tegels en cera miek uit het Zuiderzeegebied. De af deling beeldende kunst werd verrijkt met doeken van Kobbe Smith, C- Knip en Th. Sterk. Aan de reünie van Friese ronde jachten in Grouw nam het ZZM deel met de boeier „Sperwer" e» twee tjotters. Het volgend jaar wordt begonnen met de restauratie van de panden naast het „Peperhuis* 'aan de Kade, waarmee een afgerond gebouwen complex zal zijn verkregen. Gisteravond om tien minuten over zeven kwam de vader van de ze venjarige Pieter van. der Velde, wonende aan de Damlaan. bij de politie vertellen dat zijn zoontje om één uur 's middags het ouderlijk huis had verlaten en nadien niet meer was teruggekeerd. Vriendjes van Beier hadden gezegd dat zij met hem langs de Nieuwe Haven hadden gelopen toen zy 's middags naar school gingen. Zij hadden steen tjes in het water gegooid, maar ter hoogte van het St. Lidmnagesticht was ook Peter in het water geval len. Na deze aangifte van de heer Van der V. Is de politie op de aan geduide plaats gaan dreggen. Enke le uren later, om ciica kwart voor tien. slaagde men erin het levenloze lichaam van het knaapje uit het water te halen. Het stoffelijk over schot is naar de dr Noletstichting overgebracht. De wedstrijd G.T.B.—Rozenburg eindigde onbeslist 22. Van de af trap af kon men dadelijk constate ren, dat er hard om'de punten zou worden gestreden. Er is hard ge voetbald on wel eens te hard. Het eerste G.T.B.-doelpunt werd ge scoord uit een goede aanval door links opgezet (10). Hierna wist Rozenburg een licht overwicht te verkrijgen en de stand gelijk te ma ken. (1-l). Na de hervatting was GTB de eerste, die uit een scrim mage de Score tot 2—1 wist te ver hogen. Hierna golfde het spel een tijdlang op en neer, totdat ae Ro zenburg-linksbuiten kort voor tijd Gen schuiver los liet, die de G.T.B.- keeper volkomen verraste en ove; de doellijn draaide. (2—2)Zo kwam het einde, een einde, dat een uitslag opleverde, waarbij beide ploegen kregen wat hun toekwam. De lei ding was iir goede handen. wereldorganisatie voorgelegd is. Het Westen houdt vast aan het plan-Ba ruch voor atoomtoezicht totdat er iets beters gevonden wordt, maar het erkent, dat het geen kans maakt, omdat de Russen het verworpen Reb ben. Eisenhower zal om 15 uur 05 (pl tijd) van Bermuda in New York aankomen. Om 16 uur zal hij zijn rede uitspreken en om 18 uur stapt hij weer in het vliegtuig om naar Washington terug te keren. DEN HAAG Het Engelse stoomschip „Seablue" heeft heden morgen om acht minuten voor half twaalf een SÖS-bericht uitgeseind, waarin het mededeelde, dat het om vijf over half twaelf één mijl ten 2\uiden van de boei NF 15 op die) rede van Vlissingen in aanvaring is gekomen. De „Seablue" is zin kende maar wil pogen de haven van Vlissingen te bereiken. De sleepboot „Goeree" is uit Vlissingen vertrokken om assistentie te verle nen. Ook de reddingsboot „Presi dent Wierdsma** uit Breskens is op weg naar het Engelse schip. De „Seablue" is een kustvaarder van 518 brt., het schip vaart onder de vlag van de rederij ..Instone Lines Ltd" te Londen en onderhoudt een geregelde dienst tussen oLnden en Antwerpen waarheen men op weg was. Met welk schip de Engels man in aanvaring is geweest, is nog niet bekend. AMSTERDAM. De politierech ter te Amsterdam heeft Maandag de Amsterdammer J. V. veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf we gens diefstal van een gevonden spoorkaartje. Op 3D Augustus had V, m de hal van het Centraal-Station een retour bil jet AmsterdamDen Haag gevonden, dat door een haas tige passagier aldaar was verloren- Hij heeft dit kaartje door een ken nis bij het loket laten inwisselen, zonder dat hij wist dat de lokettist reeds van de vermissing op de hoog te was gesteld. De vriend, W. van O. werd drie dagen hechtenis wegens heling opgelegd. De gestelde eisen waren resp. een maand en vijf da gen. Nieuwe O.-Duitse minister van Onderwijs benoemd BERLIJN. Het SED-lid Paul Wandel, die tot nu toe een sleutel positie bekleedde bij het Oostduitse ministerie van Voorlichting, is in de plaats van mevrouw Zaisser tot Oostduits minister van Onderwijs benoemd. Mevrouw Zaisser, echtge note van de voormalige minister voor dp Binnenlandse Veiligheid Wilhelm Zaisser, die na de watt* ordelijkheden van 17 Juni is afga* zet, is teruggesteld. Heden overleed, ten huize van haar zoon, onze ge liefde Moeder. Schuwd en Grootmoeder neeltje sonnevfxd Weduwe van Leenderfc Hosselaar in de ouderdom van 80 j. "Winterswijk, F. M. de Vries— Bosselaar Heelsum, H. Schneider Bosselaar M. Schneider 'Leiden,- - M. Bosselaar M. Bosselaar Nieuwenburg Hillegersberg. C. P. Koutstaal— C. Koutstaal en Kleinkinderen. Geen bezoek. Leiden, 7 December 1953. Weidehof 30. De begrafenis is bepaald op a.s. Donderdag 10 De cember te 3 uur op „Rhijnhof". dit zou kunnen ais de dames ntaar niet at te dikwijls^ vergaten, vóór hun nieuwe japonnen, zich een corset met buste houder of corselet aan te schaffen bij: Wift U bij voorkeur 's morgens komen passenl door Notaris P. Schaberg te Schiedam, op Vrijdag 11 De cember 1953, v.m. U uur in R.K. Volksbond. Lange Ha ven 71 te Schiedam, I. Winkelhuis, met fa- brieksruïmten, aan de Hoog straat 30. en Blauwe St°eg 9 te Schiedam, groot 2 are 35 centiare. Trekgeld 18.200.-, II. Beneden- en boven huis, aan de Burgemeester Knappertlaan 212 te Schie dam, groot 1 are 50 centiare. Trekgeld' 13.000.-. - Nadere inlichtingen t.k.v. do Notaris, Tuinïaan 102. SCHIEDAMSE Tarief t.m. 15 woorden f 0,65 Elke 5 woorden meer f 0.20 j ,Te koop öQHgeb. Meubelkoopjes! Pracht seria verstelbare liberty-fauteuils, compleet met dubbel veren de kussens, nu 55.Wil son, Grote Visserijstr. 80 101. Te bereiken met lijn 8, halte Wattierstraat. Geslepen glas voor etalages, meubelen etc. Van Katwyk's Glashandel, Lange Kerkstr. Tel. 68735. Let op juiste adres. Personeel qevr. Werkster gevraagd, 4 och tenden per week. Aanmelden Damlaan 13 a, Schiedam. Gevraagd: Nette dienstbode, in gezin zonder kinderen. Werktijd van half negen tot vijf uur. Zaterdagmiddag en Zondag vrij. Hoog loon. Aan melden: 's avonds na 7 uur. Mevr. Noordzij, Stadhouders laan 313, Schiedam. Diversen Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor 16.—. Uw oude plaat als nieuw terug 4.50, ook in kleuren. Spuit- inriehting Woermeyer, Sin gel 102, tel. 65789-89906. WU VRAGEN: voor alle afdelingen - prettige werkkring - hoog loon Aanmelden: STOOMWASSERIJ DE PAUW STADHOUDERSLAAN 3 GEVRAAG»: vakkennis niet noodzakelijk STOOMWASSERIJ DE PAUW STADHOUPEH5I.AAW 3 Voor terstond gevraagd op Handelskantoor: met MULO-diploma Brieven onder no. S 1052 aan het bureau van dit blad N.V. MAATS CHAPIJ „OXYGENIUIVI" Buitenhavenweg 50 te Schiedam vraagt voor zo spoedig mogelijk, voor eenvoudig kaartsysteemwerk Brieven met opgave van leeftijd, schoolopleiding en gods dienst, onder letter S 1053, bur. van dit blad. 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1