m a<;f;m)a KANTTEKENINGEN „De Vier Mul Iers" waren bij de K.K.-leden Directeur- geneesheer benoemd Rattenbestrijding vraagt aller medewerking SVV krijgt bezoek van een kampioenendoder Hermes vol goede moed naar Roosendaal Verlovingsringen 2 12 siuks Gemeente koopt nieuwe auto's Burgemeesser Peek bij BB-expositie Eervol ontslag Korfbal-prognose Verloting O.v.D. Nederland-U S SR Jaarfeest van Oud Mathenesse H. Th. v. d. VLERK Straatnamen voor Nieuwland „Globetrotters" in Kleine Confiance Wilton krijgt schilderij Wie heeft iets verloren? Het huurvraagstuk en huurverhoging Uit het GTB-kamp Kerstspel in NPB PPSC-nieuws VN-voorstel weer door Noordelijken verworpen Vrijdag 11 December 1953 De twee Johannen hebben het weer goed gedaan. Johan Kaart en Johan Boskamp. Als twee van „De Vier Mullers" hebben zij de leden van de Katholieke Kring, die gisteravond tot de laatste plaats het Passagetheater bezetten, een avond van vrolijkheid geschonken, die zo zeer werd gewaardeerd, dat zowel bij de pauze als na afloop het doek vele malen moest worden „gehaald". Het is ongetwijfeld een goede ge woonte om de reeks min of meer ernstige toneelvoorstellingen te doen onderbreken met een stuk van het lichtere genre Met het engageren van het gezelschap Johan Kaart heeft het bestuur van de Katholieke Kring een uitzonderlijk goede groep gedaan. De naam Johan Kaart staat borg voor humor. Maar Johan Kaart alleen kan liet ook niet doen. Daar voor moet li ij zich verzekeren van een groep secondanten van vrijwel gelijk niveau. En daarvan heeft Kaart zich verzekerd. Johan Bos kamp, Mathieu van fiysden en Tilly Perin-Bomvmeester zijn namen, die klank hebben m de toneelwereld. Voeg daarbij Teddy Schaank. Inge borg Winkler en Jan Vreeken, dan is er een team gevormd, dat een blijspel die gestalte kan geven, dat succes gewaarborgd is. En dit team heeft gisteravond „Dc Vier Mullers" op het toneel gezet. Johan Kaart schilterde in de rol van Mendel Muller, de verlopen na zaat van deze familie, die stamt uit het verloren volk. Met zijn grollen en grappen, waaraan het Jiddisch 7.0 rijk is. creeerde Kaart een figuur, zo gaaf en zo meesterlijk, zoals de auteur van dit blijspel (de Neder landse bewerking was van Simon van Collemi zich ongetwijfeld moet hebben voorgesteld. In Johan Bos kamp en Kaulu'eu van Eysden. als resp. grootvader en vader Muller, handelaren in textiel, vond hij waar dige tegenspelers, waar het ging om als roddelende tussenpersoon te fun geren tussen deze beide Mullers. waarvan de vader, die de zaak v=n grootvader voortzette, maar deze vlot naar de bliksem hielp, werd beconcurreerd door zijn zoon (Jan Vreeken), die met het geld van grootpapa een eigen bedrijf was be gonnen. En daar tussendoor bewoog zich ook Tilly Perin-Bouwmeester, A duetten tie t.M.) Het is feest voor de studen ten, feest in Rotterdam met verlichte straten en pleinen, maar ook feest voor onze klanten. Voor ons niet alléén ver sierde afdelingen en etalages, néén, daarbij voor onze klan ten een Kerstafdeling waar U alles op het gebied van kerstboom- en tafelversiering kunt vinden, maar voor on gekend lage prijzen. Dit jaar zuilen bij a! onze klanten de kerstbomen op nieuw worden uitgerust met nieuwe ballen en slingers, want nu is er bij het kopen van kerstversiering geen sprake meer van guldens, maar van kwartjes. Dit jaar zullen wij met onze prijzen aan die duizenden vreemdelingen laten zien waarom Rotter dammers zo blij jn dat ze in Rot terdam wonen, Vrijdagavond om zes uur be gint de verkoop van de hon derden soorten kerstartikelen, waaronder dozen van 12 stuks meerkleurige kerstballen, vijf cm. groot, per doos van Pakjes kerstboomkaarsjes, van 24 stuks, gekleurde, gedraaide kaarsjes, per pakje 15 ct Vrijdag en Zaterdag tot 10 uur geopend. WINKELCENTRUM BINNENWEG, r«l, 29180 als de zorgelijke, maar immer bridgende, echtgenote van papa Mul ler. Met inzetting van al haar per soonlijke eigendommen tracht zij een bankroet van haar man. die te gen het zakelijke doorzettingsver mogen van zijn zoon het loodje legt. te voorkomen. Doch dan komt bij grootvader Muller (een zorgvuldige creatie van Johan Boskamp) het va derhart naar boven, zodat de goede naam van de Mullers ongerept blijft. Intussen heeft 2ich in dit overigens pretentieloze blijspel een liefde ontwikkelt tussen de jongste Muller (Jan Vreeken) en de fabrieksarts (Teddy Schaank). die als pleegouders b>j grootvader Mul ler in huis is. Ondanks de inmen ging van het Amerikaanse zaken- meisje een verfijnde vertolking door Ingeborg Winkler. Eind- goed. al goed. Voor de medespelenden dank baar applaus en voor de K.K.-leden. een avondje waarop zij de zorgen uit hun hoofd hebben kunnen zet ten. En dat is in deze zenuwachtig jagende tijd toch heel wat waard. Zowel de directeur van de Keu ringsdienst van vee en vlees in de keuringskring „Schiedam" als de commandant van de brandweer heb ben bet college van B. en W. bericht, dat de door hen In gebruik zijnde auto's dermate versleten zijn. dat de ze niet meer bedrijfszeker zijn. Daar om stellen B. en W. de raad voor twee nieuwe auto's aan te kopen (Re nault 1954) voor totaal 9150, Burgemeester Peek heeft gister middag een 'bezoek gebracht aan de B.B.-tentoonstelling, die tot en met Zaterdag in een zaaltje van Plate's meubelfabriek aan de Grote Markt wordt gehouden. E. en W. stellen de leden van de raad voor de heer A. Langestraat, onderwijzer aan de Willem de Zwij. 1 Het Bestuur van de Vereni ging voor Ziekenverpleging heeft tot Directeur-Geneesheer van het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen benoemd: de heer J. Ris, arts te Schiedam. De heer Ris is geboren op 28 Mei 1898 te Schiedam, doorliep de Lagere School en Gymnasium te Schiedam, studeerde te Leiden, al waar hij het Artsexamen aflegde op 1 Mei 1925. Hij heeft zich daarna gevestigd te "Wormerveer, waar hij van 1925 tot 1938 de praktijk uitoefende. In 1938 volgde de heer Ris zijn vader, de heer D, Ris, arts te Schiedam, op. In Wormerveer bekleedde de heer Ris verschillende bestuursfuncties, o.a was hi' bestuurslid van de Af deling Wormerveer van het Witte Kruis en tevens lid van het Be stuur van het Zaanlands Zieken fonds. In Schiedam is hij bestuurslid van het Groene Kruis, voorzitter van het 2 jaar geleden opgerichte Kraamcentrum. voorzitter van het Volksbadhuis en thans voorzitter van de afdeling Schiedam en om streken (waaronder ook Vlaardin gen valt) van de Koninklijke Maat schappij tot Bevordering der Ge neeskunst. Nader vernemen we nog. dat de opvolging van de heer Ris te Schie dam is geregeld en de nieuwe di recteur omstreeks half Januari 1954 zijn nieuwe functie zal aanvaarden. De jaarlijkse landelijke actie om de ratten te bestrijden, wordt nu van 12 tot 23 December gehouden. Ook Schiedam doet hieraan mee. Als onderdeel van de streek Westland Nieuwe Waterweg. Ratten richten heel veel schade aan, zij zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid, voor de veestapel en voor jonge dieren. Daarom is ieders medewerking dringend noodzakelijk. Sinds de zwarte rat door de (uit Oostenrijk afkomstige) br'iine rat is verdreven, zullen vooral diegene, die in benedenhuizen wonen, last hebben van deze niets ontziende knagers. Immers, de bruine rat is in tegenstelling tot zijn voorganger geen klimmer, maar een zwemmer. Op de daken treft men hem dus niet, aan, zodat men over het alge meen in de bovenhuizen weinig last van hem zal hebben. In de beneden woningen des te meer. Vooral in die huizen, die in de directe omgeving van de waterkan staan. Het is im mers beslist geen zeldzaam voorko mend verschijnsel, wanneer men langs de kademuren van onze ste delïjke havens de ratten ziet rond dolen. Maar niet alleen midden in het drukke stadsgewoel, ook in de bos sen cn de parken voelen deze grote knagers zich best op hun gemak. Hoe vaak gebeurt het niet dat in dc vijvers van b.v. het Julianapark de ratten het voor de eendjes be stemde brood wegstelen? Wil men gevrijwaard worden van een rattenplaag. dan dient men stel selmatig deze dieren te bestrijden. Het gehele jaar door kan dit. Tij dens de kantooruren, is men op de gcrschool voor ÜLO, overeenkomstig I in- Wij zeggen zo op het oog. want zijn daartoe gedaan verzoek ontslag l BBC is op eigen veld een moeilijk te te verlenen in verband met zijn be- bestrijden tegenstander. Hermes is noeming tot onderwijzer aan de I gewaarschuwd, dus alle zeilen bijye- Openbare ULO-School te Nijmegen. zet, te meer, daar het wel zeker is, Een met 3 invallers uitkomend Hermes-DVS heeft het er afgelopen Zon dag tegen het ongeslagen EBOH niet slecht afgebracht. En gezien het spel- beeld is het EBOH, dat er goed vanaf gekomen Is, al scheelde het maar 3 seconden of zij hadden nog gewonnen ook. Onze stadgenoten hadden practisch gedurende de gehele wedstrijd het beste van het spel. doch zoals dat zo dikwijls voorkomt nam EBOH dc voorsprong. Doch Hennes, door alle tegenslagen moreel sterk, ondernam stormloop op stormloop op de Dordtse veste, doch het zat weer niet mee. Lat en paal cn een. uitstekende doelverdediger stonden succes in de weg en het duurde tot 3 seconden voor het eindsignaal, voordat Manus Stolk met ccn beheerst strak schot de dik en dik verdiende gelijkmaker scoorde. En het deed ons genoegen, dat juist Stolk dit succes boekte, daar hy zulk voortreffelijk voetbal had laten zien. dat Jan van Buytenen en Joop Heys- ter nog niet van hun blessures be komen zullen zijn. Groter is echter dc kans, dat Cock v. d. Tuyn weer van de partij zal zijn. Maar om de 2 punten naar Schiedam te brengen, zal Hermes net zo geladen cn strijd lustig voor de dag moeten komen ais afgelopen Zondag tegen EBOH Voor elftallen, die in dit stadium van de competitie meestrijden om de eerste plaats is iedere wedstrijd van belang en het is prettig, dat dit geldt voor het 2e, 3e on ^4e elftal van Her mes-DVS. Doch, zoals velen gevreesd hadden, is de achterstand op de koplopers niet groter geworden, zodat de wed strijd van Zondag weer van groot be lang is. Hermes gaat naar Roosendaal en zo op het oog zit hier wel winst Helaas is het de Rood-Groenen niet gelukt om Zondar j.l. de leider EM MA et onder te houden. Een gelijk spel was het resultaat van een zeer spannende en. aardi"e kamp en is de stand op de ranglijst hierdoor dezelf de gebléven. Het is dus voor de SVV-ers zaak geworden om vooral nu goed op de teilen te gaan passen want iedere punt die verloren gaat, betekent gro tere achterstand op de leiders. De wedstrijd van Zondag a.s. gaat tegen het Tilburtrse LONGA. Deze ploeg heeft het klaargespeeld om de enige nederlaag die Emma tot op he den geleden heeft, toe te brengen Hier mag dus gesproken worden van een kampioenendoder en mag aange nomen worden, dat het Zondag aan de Bosrand er weer fiink van langs zal gaan. Gezien do goede vorm waarin SVV op het ogenblik verkeert mag men optimistisch zijn gestemd, doch zal er bovenal hard gestreden moeten wor den om de .begeerde punten thans te houden. Het 2e elftal zal nu eindelijk eens met eon overwinning thuis moeten komen en zou CVV 2 als slachtoffer kunnen fungeren. Het 3e elftal krijgt het in de thuis wedstrijd tegen Hermes 2 niet ge makkelijk. terwijl het 4e elftal een moeilijke taak tegen ONA 2 in Gouda te wachten staat. Het 2e heeft om 10 uur de plaatse lijke uitwedstrijd tegen SVV 3. en deze ontmoeting hebben de blauw- witten nog niet gewonnen. Het pleit voor het moreel van Her mes 2, dat zij met een gehavend elftal tegen VUC 2, door moedig volhouden met 43 aan het langste eind trokken. Ook a.s. Zondag zal er hard moeten worden aangepakt. Ditzelfde geldt voor het 3e elftal. Ook zij moesten met een gehavende ploeg uitkomen tegen DHC 3. één van de gegadigden voor de titel. Ge zien dc omstandigheden was het 00 gelijke spel een zeer behoorlijk re sultaat. Zondag spelen zij om 10 uur aan de Damlaan tegen Fortuna 3. ook één van de sterkere ploegen uit de afdeling. Ook het 4e speelt thuis. Om 12 uur tegen RDM 2. Dienst van de Gemeenet Reiniging aan de Buitenhavenweg 154 ten allé tijde bereid U de benodigde verdei- gingsm id delen tegen oen geringe vergoeding te verstrekken. Ieder jaar voert men echter een massale bestrijdings-actie, waarvoor het verdelgingsmateriaal geheel gra tis beschikbaar wordt gesteld. Voor 1953 heeft men een bijzondere lek kernij voor de ratten bereid. Het zijn truffels, die in zakjes van tien stuks worden geserveerd. Voor de mensen zijn deze truffels onschade lijk, hetgeen niet betekent, dat men ze nu maar bij de thee moet ne men. Ze zijn alleen voor de ratten. Geef ze deze snoeperij. U hebt er beslist succes mee. De b^strijdings- experts staan er borg voor. Ook dit ratten-snoepgoed is bij de Reini gingsdienst op bovengenoemd adres verkrijgbaar. Om het de burgerij te vergemakkelijken, roept de direc teur van de Gemeentelijke Reini gingsdienst vrijwilligers op, die ge durende de landelijke actieweek deze verdelgingsmiddelen willen ronddelen. Laat de leuze: „Ratten? Verdelg ze'" ook in Schiedam opgang vinden. In ons aller belang. Vrijwil ligers in Kethel kunnen zich san- melden bij de heer C. Lansbergen, Noordeinde 13. Als het weer zich goed blijft hou den, spelen Succes en Schiedam a.s. Zondag hun 12e wedstrijd. Dit is een getal, dat nog nimmer in de korfbal competities in deze tijd van het jaar is bereikt. Drie kwart van de compe titie zou daarmee zijn afgewerkt en dan rest nog de eindstrijd. Die is voor Succes erg belangrijk, want nog steeds zetelen de blauwwitten samen met Eureka boven aan de ranglijst. De wedstrijd van, de komende wed strijddag vormt één van de lastige klippen, die nog omzeild moet wor den. Het Dordtse Merwede komt dan op bezoek, de club, waartegen Succes de enige nederlaag van dit seizoen te slikken heeft gekregen. Natuurlijk zijn onze stadgenoten belust op een revanche, maar zij zullen zich daar voor heel erg moeten inspannen. Op vallend is. dat ook Eureka de enige nederlaag en nog wel op eigen ter rein tegen Merwede te incasseren heeft gekregen Ook Schiedam speelt op eigen ter rein. maar staat voor een heel wat minder lastige opgave. De roodzwar ten ontvangen hét Rotterdamse De Spartaan, hoewel de bezoekers erg veel belang hebben bij een voor hen gunstig resultaat zij bezetten op liet ogenblik met 6 punten de voor laatste plaats, voorafgegaan door Phoenix met V punten geloven we toch niet, dat zij veel winst tegen Schiedam zullen behalen. We hou den het op een overwinning voor ds thuisclub. Van de reservetwaalftallen is Suc ces 2 de enige, die binnen de lijnen komt. Maar dit is voor dit twaalftal ook de belangrijkste wedstrijd van dit Seizoen. Het gaat op bezoek bij koploper Het Zuiden 6, het twaalftal, dat de meeste overwinningen met dubbele cijfers hoeft behaald. Succes 2 staat op de tweede plaats met twee verliespunten meer. Hoewel we de reserves graag een overwinning gun nen, verwachten we toch, dat de thuisclub aan het langste eind zal trekken. OPI speelt Zaterdagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd op eigen terrein tegen het Rotterdamse Kwiek. Ook de B-junior en doen dat tegen de Kwiek-junioren. Voor de junioren van de beide an dere verenigingen staan nog de vol gende competitiewedstrijden op het programma: WION ASchiedam A, Succes AHillesluïs A en Ahoy B— Schiedam B. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co. Groenelaan 127. Bellen bjj ongeval: G.G. en G,D. Tuiniaan 89. Telefoon 69390. Bioscopen: Monopole, 2. 7, 9, uur: ..Tarzan en de duivelin". Passage, 2 en 8 uur: „Berlijn, stad van avontuur". (Advertentie LM.) De uitslag van de verloting, die de Algemene Bond van Ouden van Da gen heeft gehouden, luidt no. 1222 een stel van 5 aliminium pannen en no 1508 een 24-delig eetservies. De vereniging Nederland-USSR houdt Zondagmorgen 13 December in het Monopolc-theater een filmvoor stelling van „De vermiste piloot". De ze voorstelling wordt Zondag 20 De cember herhaald. Het wijkkoor „Oud-Mathenesse" vierde Donderdagavond in de grote zaal van Irene haar jaarfeest. Na de opening op de gebruikelijke wij ze, sprak de voorzitster, mevrouw M. Veeningen, een kort welkomst woord. Het koor bracht allereerst „Gott meine Zuvcrsicht" (Psalm 23) ten gehore. Het hoogtepunt van haar optreden vonden wij de uit voering van het Slavenkoor. Verder hoorde men ,,De Vesper" en „Can- toique Noel". Mejuffrouw A. Huls hof luisterde het programma op met accordeonspel. „Haar andere man" heette het blijspel in drie bedrijven dat het grootste gedeelte van de avond vulde. Het is geschreven door Larry E. Johnson en vertaald door J. G. van der Horst. Dc heer W. Treffers was zeer trefzeker als Lim- py Lannigan en Oom Elmer had zijn succes te danken aan de wijze waarop de heer K, Bandell deze rol vertolkte. De dirigent van het koor, de heer B. Kupers, sprak een slot woord. SIERLIJKE MODELLEN LAGE GOUDPRIJS ROTTERDAMSEDLTK 268 Telefoon 67593 B. en W stellen de raad voor de gereedgekomen straten in Nieuw land de volgende namen te geven: Thorbeckesingel. Groen van Prinste_ rerlaan, Goeman Borgesiuslaan. Dr Wibautplein. Dr. "Wibautstraat, Mgr. Nolenslaan. Dr. Kuyperiaan, Cort van der Lindenlaan, De Savomin Lohmanlaan en Dr. Bostaan. In tuindorp Kethel komen nog de Lin- denlaan, Olmenlaan en Berkenlaan. \T ANDAAG mil Schie- kan ter gaarne liet eurstfiue deel pan rtere smalle kolommetjes iurui men uoor de liefdadigheid. Zoals li wellicht Ilebt be merkt is de actie ran de postrepefuerJcoop „Voor 't Kind" tueer in rolle gang. Scholieren hebben hun adressen binnen gebracht, maar de bcstellincre» voor de postzeqels Cn de prent- briefkaarten werden geno teerd en ook dc traditio nele stond uoor de H»der- tepels in het postkan foor staaf er weer. waar tal van dn mes, onder u-ip de echt genote van de burgemees ter, rich bpijreren, zoveel mogelijk regeltjes aan de man en de vrouw te bren gen. Het is ook een gewoonte ocword.cn, ieder jaar een prijsvraag te hovden. c}ie via de radio den volk? kond wordt gedaan. En ook nu zal deze prijsvraag niet ontbreken. Maar Er is echter een groot ver schil met de vorige, In voorgaande jaren kt namen de prijswinnaars zelf in het bezit, van de beschik bare prijzen. Hierin schuilt een zeker onrecht, mant maar aan de ene kanf de sfichting Voor hef Kind" zoveel mogelijk dnct om ping-ping 'binnen te krij gen, wordt het er aan dc andere kanf, door het be schikbaar sfeilen van prij zen aan butfensföanders. weer uifpepooid. Zeer te recht hebben hierop zijdie zich het vuur vit de slof fen lopen om de toestan den voor de misdeelde kin deren zo aangenaam mo gelijk te maken, aanmer king gemaakt. Daarom heeft men nu bepaald, dat de winnaars wan dc prij zen (hoofdprijs is 1000.-) zelf mogen bepalen aan toeZfc kindertehuis (uit een door het stichtingsbestuur te stellen voordracht) hun prijs moet worden toege wezen. Vla dc radio (in uitzendingen van de AVRO pen worden peda an over dere kinderpostzegel-prijs vraag. Om echter aan deze strijd mee te kunnen doen moet men in het bezit zijn van een antwoordkaart met kinderpostzegels. Deze en de NCRV) zvllen bin- kaarten compleet met een nenkort nadere mededelin- zakje postzegels zijn o.m. l.l'lil'l'W U.lillt {III I'll Mil III l,l 111,I.I 1,11111 ill II u l.lihiililil lililiiil Kill 111 1111M111'lti'ir» treffende ambtenaar niet al te smartelijk opnemen. Orde moet er zijn. Ook op het gebied der financiën. En daarom moet deze zelfde ambtenaar hetgeen hier volgt ook maar met een glimlach aanvaarden, want het is geenszins kwaad bedoeld. Wanneer men nu schoor- verkrygbaar bfo de postze- voetend aldus Schiekan- pclstand in het postkantoor tees spion de geheel ge- *r- J öïtnsse, moderniseerde hal van de- Nieuwe Haven 149 ze fiscus-vertegenwoordi- de heer Til, Everara, Wa- ging betreedt, en men staat rande 1/7. wacht u niet voor het loket, waar men tot net laatste ogenblik, j,jjn dierbare centen naar mortr koopt u« alvast een <je andere zijde van het of meer deelnemerskaar- - traliewerk schuift, dan ziet tencodat u straks, wan- men in die kamer van de neer de prijsvraagvoor- ontvanger een bijzonder waarden door de aether fraaie foto hangen van een schallen, niet zonder kaar- tijger. Het is een pracht ten 2it. exemplaar, zowel de tij— HAV-KALENDER ëer de foto. Alleen en dit alweer volgens De kalender van de Schiekanters spion krijgt HA V-Bank is er ook weer. men zo'n beetje het gevoel, In dezelfde overzichtelijke dat men figuurlijk ge- uitvoering als voorheen, sproken voor de dieren Reuze gemakkelijk voor wordt geworpen. Hierbij wil Schiekanter kantoren en in de werkka mers thuis. Een groot schild met duidelijke cij fers. waarvoor men om die te lezen beslist geen bril behoeft op te zetten. Een fraaie, stijlvolle uit gave, de BAV-bank waar dig. LENTE Het by zonder zachte weer in dit, volgens de al manakken, zo gure en koude jaargetijde wekt lentesymptomen op in de gaarne aantekenen, dat de ontvanger deze foto rustig moet laten hangen, omdat een ieder vrij is zijn kan toor zo in te richten als hij dat zelf wenst, Tenzij men bij de belastingen het standpunt huldigt, dat ook daar de klant koning is. RET-SERVICE Al méér heeft Schiekan ter de loftrompet gestoken over de service die de RET plantenwereld. Op tal van aan het publiek Beeft. Ook plaatsen ontluiken de bloe- - men, waardoor de diverse tram-du ectie te- parken een fleurig aanzien ëemoet gekomen aan een krijgen. Ook 't Schiedam-' Scbiedamse wens. In het se Julianapark blijft hier- vervolg zal buslijn no. 42 Op naar dc hoogste sport op de maatschappelijke ladder. bij niet achter, want .ook daar kan men de bloeien de heesters ontwaren. DIEREN Een van Schiekanters vele spionnen was dezer dagen in het kantoor van de man. waar niemand graag een bezoek brengt. n.I. dat van de ontvanger der belastingen aan de Lange Haven. Dit weinig medeleven van de Schie- dam.se burgerij moet de be- (vroeger bus K) niet meer door de Westfrankelandse- straat ryden, maar zijn tocht door de Aleidastraat r: zetten en via de Vla ar dinger dijk de Rem- brandtlaan in rijden. Dit ten gerieve van de bewo ners van de huizen in Nieuwland. De bushalte is verplaatst naar de hoek van de Rembrandtlaan en de Vlaardingerdijk. In café De Kleine Confiance aan de Rotterdamsedijk legde Sint. Ni- colaas een laat bezoek af bij de reisvereniging „De Globetrotters", wier leden hoofdzakelijk zijn ge- recruteerd uit Schiedam-Oost. Deze avond betekende tevens de viering van het vier-jarig bestaan van De Globetrotters. Nadat de Sint zijn geschenken had rondgedeeld, danste men tot twee uur op de muziek van eigen leden. Gisteren meldden we reeds, dat het gemeentebestuur voornemens is de directie van "Wilton-Fyenoord, ter gelegenheid van het eeuwfeest van deze scheepswerf een geschenk aan te bieden. Thans is bekend ge maakt. dat het college van B. en W, voornemens is de Rotterdamse kunstschilder Karei van Veen een portret van H.M. de Koningin te laten schilderen, dat bestemd is voor de ontvangzaal van Wilton- Fyenoord. Burgerlijke Stand Gehuwd: H. Winkelman 32 j. en G. Bijl 28 J,; H. V. d. We term ril 23 j. en C. C. M. Ruts 22 j.: T. Lockhorst 41 j. en C. Baden 47 j C. de Graaf 24 j. en J. E. A Ostij n 21 j.; A. L. A. Feute 25 j. en J. M. A. Janse 19 P, Kool 20 j. en L. Nootenboom 25 T.; w, H, de Koek 23 j. en S. van Lcussen 24 j.; F. J. Kipping 25 j. en A. Th. Hersbftch 25 j.: J. M. Th. v. a. Laarschot 30 J. en M. M. Th. Vrede- bregt 24 j. Ondertrouwd: J. de Backer 30 1. en W. Timmerman 25 j.: P. v, d. Brink j. en G. Z. van Uitert 22 j.; J. W. Franken 27 j. en C. L. Valk 27 j.; P. W. van Geffcn 21 j. en A, L. v. Steenhoven 21 J.c. M. van Gend 23 j. en C. van Eijk 20 j.: W. v. d. Horst 24 j. cn L, v. d. Knaap 22 j.: C. Koorengevel 23 j. en T. E. van Katwijk 19 j.: W. Leeuwestein 30 j. en H. L. dc Groot 38 j.; J. H. Mooren 28 j, cn C. H. M. de Groot 27 j,; M. P. Noordzij 40 j. en A. Roos 31 j,; W. van Pest 25 j. cn H. G. Rebers 22 H. Plalsier 24 j. en C. Kct 2] U E, A. Steeg 23 j. en L. de Vries 23 j.; J. C. J. Verbeek 2Q j. en W. J. M. de Groot 26 j.: B. Verkaaik 23 j. en K. Sluijters 22 j.; H. v. d. Waal 24 j. en M. M. Veldhoven 23 M. van Walsum 47 j. en W. v, d. Hoek 43 J. Geboren: Willem, z. v. W, Post en J. C. an den Broek; Johannes W„ z. v. A. Over de Vest en J. E. C, M. Verdoes: Catharina M., d. v. H. J. Greeven en M. J. de Kok: levenl. kind van J. J, Douma en M. C. A. Bras. T« bevragen aan het Hoofdbureau van Politie tussen 9—12.30 en 26 uur: armbandje, autoped, bril in étui. Te bevragen bij de vinders: 1 paar glacé dameshandschoenen. H. Zwarts, Groenweegje 21; bruin glacé hcren- handschoen (R>, C. Collignon, Lo- rentzlaan 38c; ceintuur, M. Zonne veld. Rubensplein 6b: ceintuur, K. Winkel, Numansdorpsestraat 16a; grijze sjaal, J. Veldhoven, Lorentz- ïaan 29a; handschoenenklem. Hage- meijer, Talmalaan 5: donkergroene dameshandschoen, F. Dolleman. Zee straat 21: blauwe kindersjaal, Homs, Pr. Maurlsstraat 4; bedrag van 2 50, mevr. Thijssen, Geervlietsestraat 30a; paarien collier, N. Jongma. Pascal- straat 9a: portemonnaic. Collignon, Tollenstraat 30b; vulpen zonder dop, v. Wameien. Gr. Florisstraat 58: por temonnaic, Heinsbroek, Lange Nieuwstraat 103b; zilveren kettinkje. Stolk, Alb. Thijmstraat 46a; zwart da mestasje, Zandwijk, Hoogstraat 59: armbandje, W. H. BI om steel, Broers- vest 70b; rode kinderportemonnaie, N. Uittenwilligen, Vondsllaan 33: verm. zilveren armband, T. Jacobs, Tollenstraat 16: vulpen in rood étui. Mudde, Tuiniaan 36: -n 22 meter touw, C. Dordtmundt. 2e Slaring- sliaal 4: passer, A. v. d. Poel, 2e Tuinsingel 16; éénpersoons bedje, v. Eijk, Stadhouderslaan 30 (concierge dr. de Kuijperschool)2 paar bruine damesschoenen, mr. Kamp, school Oude Kerkhof; kindevbril. G. Lips, Lekstraat 47b: rozenkrans, T. Schil- peroord. P.K.O.laan 151a; kerkboek. Rebers. Talmalaan 35: kinderbril, v. d. Hoeven. Kortlandstraat 5/16. Gisteravond heeft de heer H. W. van Arnhem, hoofdbestuurder van de Algemene Grafische Bond te Amsterdam voor de NW-Bestuur- dersbond een inleiding gehouden over het Huurvraagstuk en de a.s. huurverhoging. Spreker memoreer de dat de huurstop nog steeds aan wettelijke bepalingen gebonden is en concludeerde dat vrije huurvor- ming aanzienlijke verhogingen in dc hand zouden werken. Dit in te genstelling met voor de oorlog toen er huiseigenaren waren die zelfs de verhuizing wilden betalen als men maar in hun woning trok. Door het subsidiestelsel van de regering blijven de huren van nieuwe woningen lager dan de ei genlijke huurwaarde, maar vast kan worden gesteld, dat wanneer ook arbeiderswoningen f 15 per week zullen gaan doen. dit uit de smalle arbeidersbeurs niet betaald kan worden. Het NW heeft voor kort een ontwerp in de SER ge bracht om tot het vormen van een huuregalisatie-fonds te geraken, echter er is een meerderheid in deze SER, die het de regering on mogelijk maakte het in het Parle ment te brengen. De heer Van Arn hem bracht natuurlijk ook de com pensatiemaatregelen ter sprake wel ke rond de huurverhoging spelen en besprak achtereenvolgens de loonsverhoging, de belastingverla ging, de verhoging kinderbijslag.de gepensionneerden en hun moeilijk heden. Zaterdag a.s. komt alleen GTB 3 binnen de lijnen, teneinde te pro beren een zo goed mogelijk resul taat te bereiken tegen koploper Zwaluwen 5. GTB 3 zit in de mid denmoot dus het is zaak, dat er zo veel mogelijk punten vergaard worden willen zij niet ten onder gaan in deze sterke afdeling. Aan vang 2.45 uur op het sportterrein Havendijk. De heer De Vries zal deze wedstrijd leiden. In het gebouw van de Neder landse Protestanten Bond wordt door de VCJC Dinsdagavond om 8 uur het Kerstspel „De vierde wij ze uit het Oosten" van Henny Van dyke opgevoerd. In ditzelfde kerkgebouw wordt Donderdag 24 December 's avonds om 11 uur een Kerstnachtdienst ge houden. Hierin wordt voorgegaan door ds P. J. Barnouw. Muzikale medewerking verlenen Adolf Pot, viool, Jeanne de Rover, sopraan en. Th Penning, orgel. Zaterdag a.s, komen alleen het 3« en 4c elftal van PPSC in het veld. Het eerste ontvangt zijn oude rivaal RSM uit Rotterdam en het belooft een span nende strijd te worden. Beide elftallen nemen een plaats in de middenmoot in en wij wagen dus nog niet een uitslag te voorspellen. Aanvang 2.30 uur. ter rein Boshoek. Het 4e elftal gaat naar Vlaardingen om zijn tegenstanders van Zaterdag j.L te ontmoeten. Zouden zij met een ver rassing uit de bus komen? Aanvang van deze wedstrijd 2.45 uur op het terrein van Zwaluwen In Vlaardingen, Geslaagd Aan de rijksuniversiteit te Gronin gen slaagde voor het candidaals- examen godgeleerdheid de heer D. A. Cazemier. Voor het candidaatsexamen in de economische wetenschappen slaagde de heer K. Mulder te Schie dam. PANMOENDJON. De commu nistische onderhandelaars te Pan* moendjon hebben Donderdag op nieuw het voorstel van de Verenigde Naties, om een politieke conferentie over Korea te Genève bijeen té roe pen, met Rusland als „partij", ver worpen. Het hoofd van de vertegenwoordi ging der Verenigde Naties, Dean, zeide, dat Foster Dulles, de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, hem na de conferentie op Bermuda met aandrang had verzocht „alles wat maar denkbaar is" te doen om aanvaarding van de politieke conferentie te verkrijgen. Hij zeide, dat hij Vrijdag of Zater dag naar Seoel zou gaan om met pre sident Sy.ngman Rhee te overleggen inzake neutrale deelneming aan de conferentie. Duits matroos, die zijn commandant neerschoot krijgt tie,n jaar KEULEN. Een matroos van de voormalige „kriegsmarine" is Don derdag te Keulen tot tien jaar ge vangenisstraf veroordeeld, om dat nu in Maart 1945 de commandant van zijn patrouilleboot, die zich tegen de desertie van de bemanning naar Zweden verzette, neergeschoten had. Een Duitse rechtbank concludeer de, dat de 30-jarige Bigalske zich aan doodslag schuldig gemaakt had. De bemanning voer na de dood van de commandant toch naar Zweden,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1