Na Nieuwjaar moet een ieder watergeid gaan betalen a<;km)a KOERIERSTERS WINKELPAND .Het Dreigend Huwelijk door Utile Dulei llMartinit begint Zondag met een strafschop HolrolJen en knorren in de V olksbond AFSLAG WINKIE! HUIS TE HOOR COURANTEN-RECLAME Met huishuren moet hiermee dan rekening worden gehouden KERKDIENSTEN Nieuwe rector in Huize Liduïna „Berlijn, stad van avontuur" Openbare verkoping Tarzan loeit weer in Monopole He Sint en Piet waren in De Doele SCHIEDAMS LAGER VOETBAL O.O.-officieren in feeststemming Bonte avond van oud AJC-ers Sint Nicolaasprijsvraag Paardenrace Open Deurdienst PvdA-congres in Schiedam Zilveren Jubilaris bij de D.E.S. S 45 aangesloten bij de NFBKV C SCHIEDAM •Sp^^f^p/iek Onderscheidingen bij Wilton NETTE MEISJES is niet te vervangen 2 Zaterdag 12 December 1953 Met Ingang van het nieuwe jaar zal de Schiedamse burgerU zelf zü» %vatergeld moeten betalen. Eigenlijk deed de bevolking dit al. alleen merkte het er niets van. Tenminste tot voor kort. Want sinds enkele maanden hebben de huiseigenaren de hnurders het o verver brui k van het water in rekening gebracht. De abonnementen en meterhuur waren al reeds in de huurprijs van de woningen verdisconteerd. Deze prtfs, die varieert van 0.24 tot 0.30 per week, mag nu na 1 Januari 1954 van de -huur worden afgetrokken. Maar daar tegenover staat, dat de huurder op zijn gas- en electriciteitsrckening een bedrag van 3.— vindt opgevoerd voor ver schuldigde watergel den. Dit kan acht maal pgj* jaar geschieden, zodat men 24.— watergeid per jaar betaald. Kekening is dan gehouden met een ruim oververbruik. Blijkt in de loop van het boekjaar, dat de betreffende gebruiker minder oververbruik van water heeft, dan past de Dienst van de Technische Bedrijven eon soepelere regeling toe en worden i.p.v. acht termijnen, b.v. zes of zeven termijnen in rekening gebracht. Het dan nog eventueel te veel berekende zal bij de volgende nota in mindering worden gebracht. Deze nieuwe regeling geldt niet voor hen, die al reeds watergeid via de gas- en clectricitcitsnota betalen. bruik wordt hoofdelijk over het aantal aangeslotenen op de betref fende meter omgeslagen. Deze rege ling is gebaseerd op de rechtelijKu uitspraak van de kantonrechter. Inlichtingen omtrent deze nieuwe watergeid regeling woeden gaarne door de ambtenaren van do Techni sche Bedrijven gegeven. DaarvoO* kan men iedere dag van half negen tot half een en van twpe tot half zes (behalve Zaterdagsmiddags) te recht bij het hoofdkantoor aan de Dwarsstraat 42 en het bijkantoor, de GEB-toonzaal, aan de Broers- vest 95. Bovendien worden huis aan huis folders verspreid, waarin de berekeningstabellen staan afgedrukt. Al geruime tijd is de inning van de watergeid en door de huiseigena ren onbevredigend. Sinds men ver plicht is 't oververbruik aan de huur ders in rekening te brengen, stuit men op vele moeilijkheden. Deze hoop men nu te ondervangen door van gemeentewege het watergeid te incasseren. De huurder moet nu alles betalen, zowel abonnement als meterhuur als oververbruik. Dit houdt in. dat de huishuur moet worden verlaagd, omdat in die huur (voleens artikel 1 van de Huurwet) het abonnement en de meterhuur zijn begrepen. Om dit voor de burgerij te vergemakke lijken, heeft de administratieve dienst van de Technische Bedrijven een berekening opgemaakt, waaruit kan worden afgeleid hoeveel er van de huishuur na 1 Januari 1954 mag worden afgetrokken. Hierbij is re kening gehouden mot een meterhuur die voor tal van huizen varieert, n.l 3.60, f 4.en f 4,60. Deze meter huur ivordt gedeeld door het aantal gezinnen, dat op dezelfde meter is aangesloten. Het abonnementsgeld bedraagt tot t Januari 1954 nog f 11.per jaar. daarna wordt bet verhoogd tot f 12,80. Voor de huur- aftrekberekening moet dus f tl,— worden aangehouden. Wanneer b.v. twee gezinnen zijn aangesloten op een meter, die f 4.— huur per jaar „doet", dan geeft een eenvoudig rekensommetje tot uir- komst, dat voor ieder gezin f 11.- abonnement plus f 2.— telk gezin de helft van f 4,meterhuur, is f 13.watergeid in de huishuur berekend. Dat is f 0,25 per week. Dit kwartje gaat nu na nieuwjaar iedere week van de huishuur af. Andere voorbeelden: Eén gezin ts aangeslo ten op één watermeter van f 3,60 huur per jaar. Berekening geeft aan (f 11,a bonn. plus 3.60 meter huur) f 14.60 watergeid in de huis huur. Per week f 0.28 Is het een meter van f 4,huur. dan. wordt het weekbedrag f 0.29 en is het een meter van f 4,60. dan geeft dit een I weekbedrag van f 0.30. Drie huisge zinnen zijn aangesloten op één me ter. Per gezin is aan watergeid in de huishuur berekend f 11.abonn. plus een derde deel van, f 4,60 me terhuur, is totaal f 12.54 per jaar, Per week f 0,24. Zijn er meerdere gezinnen op dezelfde meter aange sloten, dan geeft de Dienst van Technische Bedrijven daarvoor gaar ne een berekening. Na_ 1 Januari zal men dus één van de hierboven genoemde bedragen van de huishuur mogen aftrekken Doch men moet dan met ieders gas- en electriciteitsrekening f 3.wa tergeid betalen. In dit bedrag, dat gebaseerd is op een verhoogde abon nementsprijs van f 12,80 per jaar, plus meterhuur, is reeds rekening gehouden met enig oververbruik. Mocht blijken, dat het betreffende gezin geen oververbruik van wate.' heeft, of dat dit niet zo veel is nis waarop de termijnbetaling van f 3.— is gebaseerd, dan wordt hier mee bij de berekening van de laat ste termijnen rekening gehouden Te dien aanzien staat de Technische Bedrijven een soepele betalingsre geling voor door b.v, in plaats ven acht. maar zes of zeven termijnen van f 3.in rekening te brengen Men diene echter te weten, dat voor het abonnementsbedrag van f 12,80 per jaar 60 kubieke meter water verbruikt mag worden. Elke kubieke meter meer wordt tegen f 0.13 berekend. De ervaring heeft geleerd, dat per gezin per jaar on geveer 20 kubieke meter water wordt oververbruikt. Het overver- Na officieel afscheid genomen te hebben vertrok Rector B. v. Houten om kwart over zeven gisteravond uit. Huize Liduïna. waar hij vele jaren werkzaam is geweest. Het kerkbestuur van zijn nieuwe paro chie te Overschie,heeft hem afge haald. Maar enige'tijd later, om on geveer kwart over acht, verscheen de nieuw benoemde rector W. G. Vet. In de hal van Huize Liduïna werd de2e priester hartelijk welkom geheten door de voorzitter van liet bestuur van het tehuis, de heer J. j. Melchers. Tn een grote stoet trok men toen gezamenlijk naar de kapel, alwaar een plechtig lof werd opgedragen. Tij'dens dit lof hield deken R. j. J. Reynen een welkomst- predicatie. Herv. Gem.t Grote Kerk 10 uur ds. A, Hoffman: 5 uur ds. a. van de Ban; 7 uur ds. J. Kalf. Nieuwe Kerk 10 u. ds. J. D. Smids; 5 uur ds, J- Gras. Westerkerk 9 en 10.30 uur ds. J. G. Jan sen: 5 uur ds. J. D. Smids. vredes- kerk 9 en 10.45 uur ds, J. Gras; 7 uur ds. M. J. C. Visser. Ned. prot. Bond, kerk Westvest, 10.30 uur ds. J. B. schouwink. Evanj. Luth. Gem., kerk L. Nieuw- straat, 10 uur ds J. v Leeuwen. Oud Kath, Kerk 10 uur Hoogmis. Ned. Herv. Evang-, zaal Irene, 10 uur ds. Boer; 3 30 uur ds. Kluzenaar. Chr. Gercf. Kerk, kerk Warande. 10 en 5 uur ds. A. Zviep- Gercf. Kerk, Oosterkerk. 10 uur ds. E J. Oomkes; S uur ds. J. J. v. Wage- nmgen. Plantagekerk )0 uur ds. G Brinkman; 5 uur ds. E. J. Oomkes Julianakerk 10 uur ds J. Ribbelmk: 5 u. ds. G. Brinkman. Keihei 9-30 uur ds. J. J. van Wagenfngen en 2 30 uur ds E. J. Oomkes. I Oud Gcref. Gem., Gercf. Jeugdhuis. L. Haven. 10 en a uur ds F. Luijtjens. Leger des Heils: 30 u. heiliBingssamen- 1 komst. 10 30 uur openlucht prediking aan I de Gerrit Ver boomstraat. 19 30 uur ver- lossingssamenkomst I Evang. Gein., Kerkaaal BToersvcst 53 I 10 uur pred J. Scgaar; 7 uur \V_ Kloos Geref. Kerk (art. 31), kerk Westvest80. 8-30 en 4 uur c. Vonk. l enigmgtm op de ranglijst. Chr Gerrf. Gem.. Volksgebouw Tuin- I 0nze stadgenote W.F., Kp m Middel* 1 |ilatate wat jjijn Onverbeterlijke employé'5 van Sir Arthur Hank, onder deskundige lei ding van regisseur Compton Bennett en met de sterren Dirk Bogarde en Mas Zetterling in de voorhoede, zijn maar weer eens op Duitslands puin hopen geklauterd om er ja, voor de hoeveelste keer eigenlijk? een naspel van vele jaren oorlogsellende te verfilmen. „Berlijn, stad van avontuur" is er bet resultaat van en het valt warempel nog mee ook. Want gelukkig is er m dit verhaal geen andere melodramatiek dan die van elk gangsterverhaal en al dat pum blijkt er alleen maar te zijn omdat cameramannen er zulke grie zelige opnamen kunnen maken "met veel kille echo's en angstwekkend gerommel van vallend gesteente. Laat daar zo nu en dan de angstige fluisterstemmen van een op de vlucht geslagen onschuldig veroor deelde en diens trouwe verloofde tussendoor klinken en ge hebt de sfeer, waarin het onwaarschijnlijke geloofwaardig wordt. Zo nu en dan gluurt in deze doodeerlijke thriller de „Derde Man" om de hock van een kapot geschoten deur: ook hier is namelijk een uit het lood geslagen profiteur in het spel, die zich van twee wallen een buikje eet, maar zijn aanwezigheid is een zeer on pretentieuze. Mai Zetterling blijkt trouwens in staat om op haar eentje de herinnering aan Harry Lime weg te spelen. In Passage. Notaris P. J. Schaberg heeft de finitief verkocht de panden Hoog straat 30, hoek Blauwesteeg 9 voor 21.000,— en B.K.-laan 212 voor 14.400.—. Bij notaris J. P. W. Meyer staan in trekgeld de panden Oosterstraat 49 voor 2.600,Puttcrhoekse- straat 41 voor 2.400,en Lange Achterweg 61 voor f 1.100, Deze week kan het Schiedamse publiek genieten van een Tarzan- fiim, waarin de kracht en behendig heid van deze aap-mens hoogtij viert. Een groep ivoor-dieven ope reert in een onbekend oerwoud waar grote kudden olifanten worden aan getroffen. Tarzan echter verhindert vóór deze lieden het kunnen ver hinderen, dat zij met een rijke buit huiswaarts kunnen keren. Het vredig0 leven van dc aap mens wordt "in deze film gestoord, door een ruwe bende, die, om in het bezit te komen van het waardevolle ivoor, zich tracht meester te maken van een stam inboorlingen uit dit gebied, wat inderdaad gelukt. Dan is het do beurt van Tarzan om han delend op te treden, met als gevolg dat hij gevangen wordt genomen en door de wreac dieven gedwongen wordt hun practijken te steunen en hen zelfs daadwerkelijk te helpen met het vangen van de olifanten. Jane, de beschermelinge w Tar zan, werd eerst uit de weg s "ïpen door de niets ontziende misc.. sers, Tarzan waant haar dood. Mistroos tig door het verlies van haar geeft hij de moed op. Wanneer aan het eind van. deze filmgeschiedenis blijkt, dat ze nog in leven is, wordt zijn verloren gewaande kracht weer als voorheen en door zijn roep door het oerwoud stormen de olifanten aan en verwoesten het kamp der ivoordieven. De gehele bende wordt uitgeroeid. Het, als altijd bewonderenswaar dige, spel van Lex Barker in zijn rol van de aapmens-Tavzan wordt m deze film goed naar voren gebracht, tei'wijl#het spel van Joyce McKenzic als Jane, zijn geliefde, op enigszins sentimentele wijze de heldenfiguur helpt om deze rolprent weer te ma ken tot een waar Tarzan-product. Debatingaxond voor Iasclub Schiedam Donderdag 17 December zal er jn het gebouw Christelijk Sociale Be langen een debatmgavond gehouden worden voor dc Iasclub ..Schiedam". Deze avond wordt geleid door de heer H. C. van Arum, lastechmker van Hilarius' Draad Industrie en Handelsmaatschappij N.V, uit Haar lem. Het onderwerp is: Het gebruik van de juiste typen elect roden, las- machines en lasprocessen m de mn- derne scheepsbouw. Aanyang S uur. Bijna waren de beide Kinder vrienden het Clubhuis St. Joris Doe le vergeten. Gelukkig kwamen zij op de terugreis naar Spanje via de Speelingbrug bij enkele grote groe pen kinderen die in de gymzaal bijeen waren. Wat hebben zij ge zongen en genoten van de vertel ling van Sint Nicolaas en de grap pen van Zwarte Piet. Daarnaast was nog veel meer. 's Middags voor de 8- tot 11-jarigen-groep werd poppen, kast gespeeld, een Kabouierdans uit gevoerd en een lekespelletje ver toond „10 paar klompjes". De deel nemers waren het zingen nog niet verleerd want lied na lied klonk op. Het was een goed geslaagde middag. De 12. en 13-jarigen waren 's avonds door Sint Nicolaas uitgenodigd en bijna 200 jongens en meisjes hadden daaraan gevolg gegeven. Een geheel ander programma was samengesteld. Na de intocht van St Nicolaas en zijn knecht trad een mondaccor- deongroep op, daarna weer de Ka- bouterdans, enkele rhythm ische dansen waaronder* 'n Russische (de Spaanse zat er nog niet m). Voor morgen hebben wij wederom voetbalschoen schieten dan de een volgeboekt programma, dat. nu laatste keren! W.I.K. kan rustig de competitie voor de eerste helft deze strijd tegemoet zien. want zelfs verspeeld js, uiterst belangrijk I bij verlies, kan geen enkele vereni-1 wordt voor de plaats van de ver- j ging haar nog niet van de bovenste 1 plaats verdringen. Wel zouden Di-j de i lettant en Hekelingen, welke wij de f gezakt, j beste kansen geven resn. tegen Ger- Lange tijd was het reeds geleden dat de ENBO. afd. Schiedam, voor haar leden een feestavond had ge organiseerd. Gisteravond waren de leden van de Eerste Nederlandse Bond van Oud-Onderofficieren weer bijeengekomen om te genieten van een Cabaret programma, dat werd geboden door Frans Vrolijk. Mary Bos en de Notenkrakers. De heer J. Hakkert. die eigenlijk onze stad reeds heeft verlaten, begeleidde met vleugel en accordeon. Op deze avond waren onder meer aanwezig de echtgenote van de burgemees ter, mevrouw Peek-Linthorst en de heer K. Rijpma. commissaris van politie Deze laatste werd aan het begin der avond door dc voorzitter, de heer J- M. van Putten, benoemd tot erelid van de vereniging. ET is een hele toer iemand on gevraagd een serie wijze levensles sen te schenken. Wil men niet de kans lopen onaangenaam te worden, dan dient men het verhaaltje zo in te kleden, dat de persoon m kwestie er met volle interesse naar luistert, zelfs er de grootste genoegens aan beleeft. En deze kunst verstaat dc Engelse romancier W. Sommerset Maugham als geen ander. In zijn driebedrijvige blijspel „Het Dreigend Huwelijk" weet hij de aanwezigen met allerlei listigheidjes en sl mks igh ei dj cs er toch van te overtuigen, dat het sluiten van een huwelijk geen daad is, die men maar verricht, omdatbepaalde situaties geen andere uitweg meer geven, Ongemerkt weet Sommerset Maug ham zeer duidelijk uit te laten komen, dat het sluiten van een ver bond voor het leven tussen een man en een vrouw als tets onaantast baars dient te worden gezien, een overeenkomst, die dient te geschie den met volle instemming van beide partijen. En omdat in Maugham's tijd (m de I9e eeuw) wellicht in Engeland heel veel zaken-huwelij ken werden afgesloten, heeft deze veelgelezen romanschrijver gemeend deze onwaardige toestanden aan de kaak te moeten stellen. En zelfs in de twintigste eeuw is Maugham's •schepping nog geenszins verouderd. „Het Dreigend Huwelijk" tekent ten voeten uit de strijd, die Caroline Ashley moet voeren om de avances, die zijj door de afwezigheid van haar echtgenoot met haar vriend Robert Oldham onderhoudt, ""ten koste van alles tc kunnen doorzet ten. Want ook Robert, die in zijn hart van Caroline houdt, doch het uiterst moeilijk valt zijn vrijgezel- lenleven te moeten opgeven, wan neer de doodstijding van Caroline's echtgenoot bekend wordt en er (dus) een huwelijk met Caroline zou moeten volgen, wil ook niets liever dan alleen maar de vriend schap bestendigd zien. Voordat liet dreigende huwelijk kan worden afgewend door de ge niale vondst van Caroline's huisarts. Dr. Cormsh, om de illusie op te wekken, dat de overledene met dood is maar nog leeft, waardoor Caro line en Robert op deze basis hun vriendschappelijke verhoudingen kunnen voortzetten, hebben Isabella Trench en Maude Fulton, twee vriendinnen van Caroline, reap. op een lieftallige en een snibbige ma nier getracht de gedachtengaagen van de beide hoofdfiguren te be ïnvloeden. Met de opvoering van „Het Drei gend Huwelijk" heeft Utile Duici weer eens zonneklaar bewezen welk een hoog niveau met amateur-toneel bereikt kan worden. Tonny Schepp- Stolk als Caroline Ashley en Ir. w. E. Hoek als RobeTt Oldham waren de pijlers waarop dit blijspel gister avond m de Volksbond rustte. Zo wel hun spel als dat van Tilly van Traa-De Jongh (Maude Fulton) en Mr. Len Visser (Isabella Trench) was van die klasse, dat beroeps acteurs (trices) het maar moeilijk zouden hebben kunnen verbeteren. Elisabeth Schmidt Crans-Mak, P. Dekking cn B. Hoek droegen m de bijrollen er waardevol toe bij, dat de opvoering zo'n doorslaand suc ces is geworden, hetgeen uit het enthousiaste applaus ook wel bleek. De regie was m de vertrouwde han den van Ab. van Vegten, die ten slotte via U.D.'s-voorzitter, Ir. W. E. Hoek, het geschenkje in ont vangst mocht nemen, dat door de licet" J Ritsema van Eek, voorzitter van Pro Juvcntute. ten hate waar van deze voorstelling plaats vond, aan de tonelisten werd overhandigd. Reeds een aantal weken wordt er gewerkt aan de inzameling ter ge legenheid van het 30-jang bestaan van de Paashcuvel in Vierhouten. In de K.O.-laan "170a waar het se cretariaat is gevestigd worden 3 a 4000 adressen overgenomen. De stad wordt In wijken verdeeld en een i groot aantal oud-A.J.C.-ers(sters) met boven 12-jarige A.J.C -ers zul len m de maand December al deze adressen, hezocken, maar daarover later. Om het geheel te ondersteunen wordt op woensdagmiddag 16 Dec. m het Volksgebouw een bonte avond georganiseerd. Het gevarieerd pro gramma is samengesteld, o.a. volks zang en dans lekespel. voordracht van de voordrachtskunstenaars Wil lem van de Loos en Riek Sprong uit Rotterdam, met als .beslutt van de avond een echt volks danshal. De kaarten zijn 25 cent ver krijgbaar bij dc groepshoofden die U komen bezoeken en de volgende adressen: W. Kok, Van Houten laan 11c; Nico van der Most, Graaf FJorisstraat 14; L. .van der Stel, Klaaswaalschestraat 6; Miep Druk ker, K.O.-laan 170a; Teun Kalk- hoven, Iepenlaan 18. In verband met het grote aantal inzendingen wordt de uitslag van onze St. Nicola as-prijsvraag eerst Woensdag a.s. gepubliceerd Schaakclub ^Schiedam" Voor de huishoudelijke competitie van de schaakclub ..Schiedam"' wer den dc volgende partijen gespeeld. GROEP i' A. van EttenD. van Ijzen doorn 10; J. F, RorijeC. Vrijland 01: S. KosterC. L. van Troost V2V?- A. de BrumW. Meuer 0—-1; S. Koster—J v. Grootveld 01. De bouw van een nieuwe brug bij Vijfsluizen door de gemeente Schie dam wacht op het resultaat van de onderhandelingen tussen de gemeen tebesturen van Schiedam en Vlaar- i dingen, omtrent de bijdrage van laatstgenoemde gemeente in de bouwkosten, aldus het antwoord van G.S. van Zuid-Holland naar aanlei ding van vragen betreffende het provinciaal wegenplan. Zondag 13 December om 7 uur spreekt m de Grote Kerk ds H. S. J. Kalf van Bennebroek. Het onderwerp is: Het wordt feest. Het wordt feest? Het wordt feest! Muzikale medewerking verleent de Harpe Davids. Nieuwe weg Den Haag Schiedam Met de aanleg van ,de nieuwe provinciale weg nr. 15 van Den Haag-West via westelijk Delft naar Schiedam zal binnenkort worden begonnen, aldus delen Ged. Staten van Zuid-Holland aan de Prov. Sta- ten mee. Hoewel er behoefte is aan verdere aanleg in de richting Delft en Schiedam zal voorlopig worden volstaan met het gedeelte Den Haag Kleiweg. Het tracé door de ge meente Delft staat echter nog niet vast, omdat het ontwecp-uitbrei- dingsplan van dit gebied nog niet gereed is. Verwacht wordt evenwel, dat met de verdere aanleg van deze weg spoedig na het gereedkomen van het eerste gedeelte een begin kan worden gemaakt. Ged- Staten delen voorts mee, dat het in het voornemen ligt in 1954 de asfaltlaap van de weg Rijswijk- Hoek van Holland op ruime schaal te verbeteren. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdi enst: Rembrandt-apotheek, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tumlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Monopole, 3. 5, 7, en 9 uur: „Tar zan en de duivelin''. Passage, 2, 4.15, 7, en 9.15 uur: „Berlijn, stad van avontuur". In de aula van het gemeentemu seum waren hedenmorgen de naar Schiedam gekomen congressisten van de Partij van de Arbeid verza meld voor de officiële ontvangst door de burgemeester. Na de koffie sprak burgemeester mr J. "W. Peek een welkomstwoord tot de aanwe zigen. Hierin liet hü uitkomen dat hij het bijzonder prettig zou vin don wanneer de congressisten ook aandacht wilden besteden aan de uitbreiding van Schiedam. De heer A. J. Jongeleen dankte hierna voor de waarderende woor den en gaf Schiedams eerste burger de verzekering dat de Partij van de Arbeid zeer geïnteresseerd is niet het wel cn wee van de stad Schiedam. Dit eendaagse congres, dat wordt gehouden in de zaal van de RK Volksbond heeft onder meer op de agenda staan het vaststellen van de groslijsten voor de komende ver kiezingen voor de Provinciale Sta ten. Medische Zondagsdienst In spoedgevallen zijn van Zater dagmiddag 1 uur tot en met Zon dagavond 12 uur de volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen Jr.. Swammerdamsingel 43, tel. 68516; W. T. P. Nijenhuis, Burg. Knappe rt- laan 154, tel. 69880; T. Ris, Tum laan 92, tel. 67856. Geopend is Rembrandt-apotheek, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Donderdag 10 December j.J. was het 25 jaar geleden, dat de heer D. Wittebol in dienst trad van de Coöperatie DES. In de bestuursver gadering werd de jubilaris gehul digd door de voorzitter, die zijn waarderende woorden vergezeld liet gaan van de gebruikelijke couvert met inhoud. De jubilaris dankte voor de woorden van waardering en de hem toegedachte gratificatie. Op grond van de expositie van werken van de leden van de Schie damse Kunstenaars Gemeenschap S 45, die dit jaar in het Stedelijk Museum is gehouden, is deze kun stenaarsgroep opgenomen in het verband van de Nederlandse Fede ratie van Beeldende Kunstenaars Verenigingen. Zoals bekend worden tot de NSBKV slechts die organi saties van beeldende kunstenaars toegelaten, die Koninklijk zijn goedgekeurd. Burgerlijke Stand Geboren: Margaretha, d. v, J. Weidenaar en J. Kedde, Johan J., z- v. S. Timmers cn J. van Har- tmgsvcldt. Ronald J. F., z. v. H. C. Soomer cn J. M. van Rooy, Mar garetha W, M.t a. v. J. Scholten en M. W. M. Jansen. Nellie, d. v. A. van Heukelum en G. Krommen hoek, Gerardus F., z. v. G. F, Klin ker t en M. Bekkering. Alida, d. v. A. J. Meijer en C. v. d. Knaap, Cornells A. W. z. v. Cr. P. Zui derwij k en C. E. M. Gardien. Evangelisatie, geb. Broersvest achter °P bezoek bij Hekelingen, dat j minal en W.F. met slechts een punt i uur eredienst. 4.30 uur naar de derde plaats is opgeklom- j x de Molen: 10 uur ereaiensi. *.ihi uur j Dienst des Wnordt men. De mensen Kerk \an Jezus Christus van de ifeili- hun uiterste best moeten doen en yen di?r Laatste Dagen. Lange Haven 59. l zal het ook in dit geval met gemnk- 5 'i keujk zijn. om een overwinning in Gem. Gods Pinkstergemeente, gebouw ,1-arhl te> etpnpn LSDan,elKDen Haaï 45' 10 ^hie(ifm moU Kruisleger, e<»b. Tumlaan 50. 10.30 uur Vlaardingen. R.K. W.I.K. Dat zal W11 dingsdlenst; 8 uur samenkomst o.l.v. i daar niet meevallen, vooral niet als 'adjudant T. Surers. de zwart-witten met heter uit hun dicht de I Diepe hol roll en, mooie ronde knorren, dalende en stijgende holklingels, klankvolle kloeken, santen vormende dc hoofdtoeren van hei kanariclied, weerklonken vanmiddag In de B.K. Volksbond, toen de voorzitter van de E.S.K.K. „Ons Genoegen", de heer B'. A, v. d. Moet, do jubileumtentoon stelling opende ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. De heer v. d. Most wees cr o m- op dat deze, op het oog zo een voudig lijkende vrijetijdsbesteding in de toop der jaren (s uitgegroeid tot een diepgaande studie en dat de kweker, die wat bereiken wil, o.a- met de erfehtkheidsleer op de hoogte dient te zun. Op 9, 10 en 11 Dec zijn. de vogels voor deze wedstrijd gekeurd. De keurmeesters, de heren L W, v. d Handel uit Amsterdam, fharzers) en J. v. Popeyijs tij t Zwijndrecht (kleur), hadden lang geen gemak kelijke taak. om, uit de over het algemeen prima kweekpioducten.de kampioenen arm te wijzen. Voor het eerst dit Jaar is ook de afdeling kleur toegevoegd en dit ts een groot succes geworden. Vooral de inzen ding van de heer M. Mak met rooa-oranjc.. en mozaïek is van prima kwaliteit. Verder «l» ook nog op dorp tentoonstelling, die voor de liefhebbers Zaterdag van 14 tot 22 uur en Zondag van 12 tol 17 uur gratis toegankelijk is, nog te bewonderen, een mooie collectie zalm- en oranjekleurige vogels van de heren Th. Blom, W A v H Most en L. Lathouwer. Kamptoen der tentoonstelling vogels eigen Dc vonrn.minsle uitslagen 71m: K5?sscl- ie prijs 4 vogels eigen kupek W A. v. d. Most met 323 p 2e Prijs 4 vogels eicen knock L W van Vugt met 312 p.: 3e prijs 4 vogels eigen kweek C. Anokclon met 393 p 4e pms 4 vogels eigen kweek W. Hinten niet 278 p; 5e prns 4 vogels eigen kweek D dc Haan met 274 p Kjasse II: 1e prns 2 vogels eigen kv,eek C J Mljs met 147 p; 2e prijs 2 voceJs eigen kweek \V. A v d Mrn=t inet J29 p. na taling: 3e prns 2 vogels "men kv.een 3. Bogerd met j29 p. na loting Klasse III: Ie prijs 1 vogel eigen kweek L w. v Vugt met 78 p2e Prijs 1 vogel eigen k«erk J. Bngerd met 76 p n lot 3e prijs l vogel eigen kweek "VV. Hinten. Klasse 3V: 1p prJis 1 vogel ovcriarlg eigen kweek C. Anchelnn met 81 p.: 2c prijs-1 vogel overjarig eigen kweek C v Dorssen met 7fi P 3c prijs 1 vogel overjarig eigen kweek W. A. v. d Most met 69 P na loting. Kampioen 7 vogels eigen kweek W. A. V. d Most met 525 p, Meestervanger klasse I M Mak niet 87 p. na loting; idem II C J. Mys met 75 p idem HI L. W v, Vtigt iret 78 p Mooiste Hol rol Af Mak met 7 p mooiste Knor M Mak met 7 p mooi ste schokkei j. Westerman met 3 p mooiste Kloeken C Anehelon met 5 p. n. lot mnei«t<* Wai-rrol met icegc- kend. De ereprijs is gewonnen door de heer C Anehelon met 75 punten meesterzanger van de gehele verschil benauwend Wilton zullen j buurt, kunnen komen. In 1 B willen wij eens onderaan beginnen Rinselkwa'ttcr. onderaan geklasseerd, knjart HeUevoetsluis op bezoek, dat er ook mot zo schitte rend voor staat, doch altijd nog 7 punten meer uit elf wedstrijden hcoft weten te verkrijgen dan onze stadgenoten Hen zware opgaaf voor R.C.R D K.S dat slechts een puntje minder heeft Onze stadgenote De mos, dat op de tweede plaats staat, geven wij een goede kans tegen Pro gress, dat 10 punten minder heeft. Ook 111 deze afdeling zouden ver schuivingen kunnen plaatsvinden! D.R Z. op de bovenste plaats in 1 C met 18 pilnLen uit 10 wedstrij den. gaat hij de hekkensluiter ROG A op bezoek en zal dus wel op haar tellen passen. De wedstrijd Sarin mis—Mart in it. waar het wel hairl zal toegaan om de puntjes, heeft nog een bijzonder kavaktevaangezien er nog 5 mi nuten extra gespeeld zat worden, m verband mot de kwestie uit de wed- stind MaitinitSatnrnus van 13 September j t. Mariimt zal dan nog in de gelegenheid worden ge steld om een strafschop te nement op Vrijdag 18 Dec. 1953 v.m 11 uur in het gebouw v. d R.K. Volksbond, L. Haven 71 Schiedam, van de huizen en erven te Schiedam: I. Oosterstraat 40, in bod Op 2.600. II. Puttershoeksestraat 41. in bod op 2.400, III. Lange-Achterweg 61, in bod op 1.ID0,- Notaris J. F. W. Meijer. In de OPEN DEUR DIENST op Zondag 13 December a.s. 's avonds 7 uur in. de Grote Kerk te Schiedam spreekt Ds H. S. J, KAL F, Hervormd predikant te Bennebroek. over het onderwerp: HET WORDT FEEST HET WORDT FEEST? HET WORDT FEEST! Muzikale medewerking verleent de „HARPE DAVIDS" Kerk open te 6.30 uur D. DE BRUIN ORANJESTRAAT f SCHIEDAM TEL S4A31 SCHIEDAMSE Tarief t.m. 15 woorden t 0.65 Elke 5 woorden meer f 0-2(1 Bekend filiaalbedrijf in de textielbranche zoekt m Schiedam een MET OF ZONDER WONING Brieven niet opgave van indeling, oppervlakte en huur onaer nummer 2044 aan het bureau van dit blad. i Te koop aangeb Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62. te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Bet. in overleg. Voor voeders, etensbakken, div, manden, kooien, hon den-riemen, -kammen, -bor stels, enz. enz. het juiste adres 1ste Schiedamse hon den-badhuis. H. J. v. d. Steen, Hoogstraat 76, Tel. 66017. Tevens je adres voor kana rievogels (met garantie), spotgoedkoop. Radio en Gramofoons wij vragen. Bij K B. is aan de navolgende werknemers van Wilton-Feycnnord, die alleti hun 40- of 50-ja t ig jubi leum hebben gevierd, de ere-me- daille. verhonden aan do orde van Oranje Nassau, toegekend. J. Sloffen, omierban.s ondethoud varend materieel (zilver); H. dc Kruyk, plaatwerker; A. Twigt, plaatwerker; J. Ba rend ree in, plaat werker; A. van der Burg. kctel- makcr-pla fit werker; F Krijgsman, ketel maker; G. van der Giessen. draaier; H. K. Klop. bankwerker: E C. Berkhout, bankwerker; W. de Zanger, bankwerker (gepenelon- neerd) allen in brons. De ere-medailles werden deze week dooi' de ïieei S. van T.'est, oudste directeur der onderneming, namens de burgemeesters van Rot- VOOR ALLE AFDELINGEN' Prettige werkkring Hoog loon Aanmelden: Stoomwasserij DE PAUW STADHOÜDERSLAAN 3 TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD in centrum van Schiedam Aanbiedingen onder no. 2043 bureau van dit blad kweek 1953 werd "dit jaar de heer wedrir^^wa^d^vogeï^an^^lak i terdam. Schiedam en Vlaardmgen W. A. v. d. Most met 525 punten. I m«t 87 punten. uitgereikt. Geslepen glas voor etalages meubelen etc.. Van Katwijk's OI ash and el, Lange Kerk straat 38 Tel. 68735. Let op het juiste adres. Baby-Com mode 29.Kin derled! kantje 1D.5Q, Ton en andere modellen. AUcs gelakt. Tussenbroek. Edison- straat 31 A. Schiedam. Ruime sortering Kerst- Nieuwjaarskaarten en -boek jes, ook Engelse. Franse. Duitse. Italiaanse en Noorse tekst, bij Kantoorboekhandel ..Modern" Boerhaavelaan 124 Telefoon 68415. Wees 'n heer draig kle ding naar maat. Maar laat dan kleermaker W. Mey de maker zijn! Bekijk onze mooie etalages, pracht stof fen en niet duur. Tevens worden brand-, mot- en slijt gaten door. ons geheel on zichtbaar gestopt. Ook ver- zekermgswerk en wanneer U een kledingstuk bezit dat met goed past, kom naar ons toe en wij maken bet voor U weer goed passend! Kleer makerij W. Meyer, Boer haavelaan 67, tel. 66564. Wat een prachtige rooktafels met verlichting;, compl. met verchroomd rookstel in fan tastisch mooie modellen, nu reeds v.a. 33.50. Wilson, Grote Visserijstraat. Het Radiobuis, Hoogstr. 92. Tel. 68044. Philips Kerstver lichting 15.—, 22.50. Amroh Pin-Up onderdelen. Luid sprekers v. II.14.17. 25.50, 40.— enz. Pick-up's. Microfoons. Alle soorten trafo's. Electroliten- Radio buizen enz. enz. Radio repa ratie-inrichting. Het Riidlohuis, Hoogstr. 93. Tel. 68044. Philips radio's 93.—, 162.—, 245.—, 269.—, 339.enz. Gramofoons 74.—, 82,—. Platenwisselaars 165.— 175.—, Holland-Electro- stofzuigers. Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoor waarden. j Te huur gevraagd In Schiedam gevraagd: 2 ka mers en keuken v. heer. za- kend. (geen echtpaar), ge negen goede prijs te betalen. Br. no. S 1054 bur. v. d. blad. Heer zoekt kosthuis of slaapkam. zonder pension. Br. nr. S 1057 bur. v. d. blad. Huwelijk Nette jongeman. 30 j, gesch. (eis.) eigen home, zoekt ser. kennismaking met nette vrouw, zelfde leeftijd, gesch. of wed. geen bezwaar. Alleen ser. brieven, liefst met foto (op erew. retour), worden beantwoord. Br. no. S 1056 bur. van dit blad. Te huur aangeb. Huur een wasmarhlne bij Atlas. Vondellaan 61b. Schie dam, tel 65381. Maandag en Dinsdag j 2.— per 3 uur Andere dagen f 1.50. Diversen Het beste adres voor prima reparatie en billijke prijzen is Schoenreparatiebedrijf A. P. Baaijens, Broers veld 134. Bondsautnriischool D. van Rogstim rijdt met nieuwe Vauxhall 1953. Ro'tterdamse- dijlc 164. tel. 69990. U wordt gehaald en gebracht. Reparaties kunstgebitten Ook voor spoedgevallen. Rot- terdamsedijk 265, tel. 68021. Schiedam. Fotografie Voor pasfoto's naar K van Vu uren, Hoogstraat 106. Tel 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. LAAT UW SPIRAAL verma ken tot modern opklap- of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste adres D.U.K.. Groe nendal I a (Broersveldpad), Tel. 67028 Ledikanten, ma trassen. opklap bed den, hut ledikanten. kampeerbedden enz Kom 'eens praten. J. v. Konijnenburg Zn. Waqqslopen Zwart katertje aankomen Jopen bij mevr. H. v. d. Kraan, Nic. Eeetsstr. 7 B. Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor f 10.— Uw oude plaat als nieuw terug 4.50, ook In kleuren. Spuit- inrichting Weernv»ver, Sin gel 102. tel. 65789-69906. G. Trïjzelaar Kzn., van Be- verenstraat 10. tel 68424. Schoonmaken, reparatie aan haarden en kachels. Levering van haarden io betere kwa liteit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1