Minister Suurhoff is paraat bij mindere werkgelegenheid rnjhïp., Voorts. Aangedrongen op verhoging van de grondslagen „Cultuur van Bali is levend en kan zich handhaven Ooievaar Hi tier film: middelmatige documentaire Vijf Europese conventies door ministers getekend Krachtig pleidooi voor tweede humanistische verzorger VER. NATIES JEF LAST TERUG UIT INDONESIË: Europa zonder eenheid een Sowjet-Europa Zaterdag 12 December 1953 3 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het was weer een goede rede, waarmee minister Suur hoff de begroting van Sociale Zaken verdedigde. Tevredenheid uitend over de lage stand van de werkloosheid op dit ogenblik, doch bewust van de kwetsbare positie van ons land en dus paraat voor een mogelijke omme keer in de toekomst: bij de DUW ligt dan ook een voorraad aan cultuur technische werken ten bedrage van 250 mill, of 3 millioen manweken gereed om bij één druk op de knop uitgevoerd te worden als de thans bijna volledige werkgelegenheid eens mocht verdwijnen. De minister zat kennelijk te hunkeren naar goede denkbeelden voor de oplossing van het probleem van de oudere werklozen en zijn staatssecretaris Van Rhijn sprak over de werkloosheid onder de hoofdarbeiders Dezer daggn zal er tenminste een circulaire naar de gemeentebesturen gaan om te wijzen op de mogelijk heden. welke be staan om werk loze hoofdarbei ders te betrek- .n statistische arbeid, werk in bibliotheken, by van de oorlogs- TWEEDE KAMER de afwikkeling schade etc Zo zijn er problemen bijv. bij de Holla nd-Nautic, die minister Suurhoff voor do arbeiders tragisch noemde Gelukkig meende hy dat er voor deze werknemers elders niet on gunstige perspectieven bestonden. Geboeid bleek de minister door de pogingen, om de DU W-arbeiders het gevoel te geven dot zij worden tewerk gesteld op oen wijze, die hot vrije be drijfsleven zo veel mogelijk benadert. Met nadruk wees hu er op. dat de arbeid m de DUW verricht, nuttig ts en met door een ieder volbracht kan worden De minister bleek in deze ma terie wol zeer goed ingewerkt te zijn en met veel kalmte kon hij de com munist Reuter bestrijden, die gewaar schuwd had voor dc invoering i'an een prcstatie-loonstelsel(het recht- evemedig stukloon) dat voor ca 75% voor arbeiders in dc Sow jet-Unie geldt. Volgens officicle gegevens Zonder ba- sis-loon doch met een progressieve premie voor degenen, die boven de normen uitkomen! Zoiets kent men Nederland niet zo zei de minister nijmg. onder merkwaardige stilte op de C P.N -banken. Met, Vf!el overtuigingskracht be sprak hij ook de door de rechtse partijen aangevochten subsi diepos t voor een tweede Humanistische ver zorger in de DUW-kampen. „Als minister kan ik niet het oog sluiten voor het feit, dat er in f In 1 i het zoeklicht Geen reden tot wanhoop DE achtste Algemene Vergade ring der Verenigde Naties is voor onbepaalde tijd op reces ge gaan en daarmede is ook deze grole bijeenkomst, die de op het ogenblik zestig leden omvattende organisatie der volkeren ieder najaar houdt, >n feite weer achter de rug Inderdaad zal zij nog eens samenkomen, om dat één punt nog niet kon worden afgehandeld: Korea. Maar dat zal met veo! meer dan een formele aangelegenheid kunnen zyn. De be langrijkste besluiten op hefc vlak der internationale politie worden nu eenmaal niet in, maar buiten de Verenigde Naties genomen Men denkc slechts aan zaken als de een making van Europa en net streven naar een vergelijk tussen Oost en West, dat in het ver van het hoofd kwartier der V.N t J gelegen Berlijn op zijn doelmatigheid zal worden beproefd. En de beslui ten. die de V X.-Assemblee wèl nam zij betro" voor een deel pun ten. die al f i onlang steeds weer op de agenda verschijnen waren over het algemeen van dien aard, dat zij weinig reden tot vei doening gaven. Het geheel zou een gevoel van hopeloosheid en overbodigheid moe ten wekken, ware het niet, dat de rede van Eisenhower, kort voor de sluiting van de vergadering gehou den. de beschouwer een nieuw hart onder de riem had gestoken. Want wanneer daaruit een ding kan woi- den geleerd, is het wei' dit: het „atoom-tijdperk' heeft voor goed een einde gemaakt aan de politiek van machtsevenwicht, dit totnogtoe in de betrekkingen tusspn de staten domineerde. En dat maakt het dui delijk. dat nu het ogenblik is geko men, waarop zal blijken, dat de we reld haar zaken met Lan°er in on deronsjes zal kunnen "egden. Natuurlijk is er de kans. dat He nieuwe heersers in het Kiemlin zich in een positie manoeuvreren, waar uit zij, willen zij de jnacnt niet vrii- willig opgeven, slechts in een oorlog kunnen vluchten. Maar er is nog al tijd reden om te hopen, dat zij in staat en van zins zijn, deze dwang positie te vermijden. En gebeurt dat, dan zal zonder twijfel de dag ko men, waarop de Verenigde Naties de taak te vervullen zullen krijg®»., waarvoor zij zijn bestemd: handha ving van wereldvrede cn -veilig- Nederland een groep bestaat, die geen contact met dc kerken wenst t© onderhouden. Wie zal echter kunnen volhouden, dat deze groep in het geheel geen behoefte heeft aan geestelijk contact? Het feit doet zich voor, dat arbeiders in de DUW- kampen, zonder zich tot het huma nisme te bekennen, contact met de humanistische verzorger op pry's stellen". Dc stijging van de subsi die-post ver klaarde de minister overigens «p zeer eenvoudige wijze. De tweede humanis tische verzorger is nl. slechts voor tij delijk bedoeld tenzij de werkloos heid mocht stijgen. Hij zal anders weer verdwijnen als de kampen m de watersuoodgcb leden leeg komen. Want voor die arbeid rs hij speciaal aange wezen. De minister deelde mede. dat hij ïuist des morgens ook zijn goed keuring had gehecht aan de aanstel- Onderhandelingen in Korea afgebroken PANMÖENDJON. Arthur Dean, de Amerikaanse gedelegeerde en afgevaardigde der V.N.-Ianden bij de besprekingen ter voorbereiding van een politieke conferentie over Korea, hoeft vandaag de besprekin gen met de Noordelijken afgebro ken. De communisten haddon de Ver enigde Staten beschuldigd van „verraderlijkheid", door in heime lijke verstandhouding met de Zuid- Koreaanse regering krijgsgevange nen in Juni vrij te laten. Na een vergadering van 45 minuten zei de Dean, dat de onderhandelingen niet hervat zouden worden, tcnzii de Noordelijken bun beschuldiging 20Uden intrekken en om hervatting van de besprekingen zouden vra gen. Perzië heeft nog twee jaar financiële hulp nodig TEHERAN. De Perzische pre mier, generaal Zahedi. heeft Vrij dag verklaard, dat Perzie finan ciële hulp van buiten nodig heeft gedurende tenminste twee jaren zodra de olieproduetie hervat is. Hy voegde eraan toe, dat hy de Verenigde Staten nog niet verzocht heeft de beslissing om de econo mische bijstand te beëindigen te herzien. Zahedi verklaarde dat hij opti mistisch gestemd is ten aanzien van het bereiken van overeenstemming over de Perzische olie met Enge land. ofschoon hij niet kon voor spellen wanneer dat zou gebeuren. ling van zulk een functionaris aan r.k. zijde. Voor aanvragen om een hogere subsidie van kerkelijke zijde verklaar de hij open te staan. Intussen meende bij er wel op te moeien wijzen, dat de humanistische verzorgers geen vergoe ding krijgen voor lectuur- en bureau kosten hetgeen met de kerkelijke ver zorgers wel het geval is. Staatssecretaris Van Rhijn kon digde o.a. eeii wettelijke regeling van werktijd voor landarbeiders aan; een wetsontwerp zal dezer dagen verschijnen. Ten aanzien van een wettelijke regeling van de va- cantie was hij minder optimis tisch. gelet op de gebleken me ningsverschillen in de Stichting van de Arbeid. Met mr Van Lier (P. v. d. A.) achtte hij een wet op de huisarbeid gewenst, doch urgenter nog oordeelde hij een toe passing van de Arbeidswet 1919 op die bedrijven, waarin dat nog niet het gevai is. Met betrekking tot het vraagstuk van gelijke beloning van gelijkwaardige arbeid van man nen cn vrouwen, kon hij nog geen uitspraak doen. Bij de bespreking van de afdeling Volksgezondheid. waarop minister Suurhoff Maandag a.s. zal antwoorden had de enige arts. welke de Kamer rijk ts, de KVP-cr Mol nog het meest critische betoog van deze begrotings behandeling gehouden. Hy betoogde nl. dat dc overheid m haar samenspel met dc particuliere organisaties die de volksgezondheid behartigen, te schriel wis. Met name had het hem teleur gesteld. dat in ontwerp-Gezondsheids- wet gèen wettelijke subsidie-regeling voor de Kruisverenigingen was neer gelegd De socialist Van Licndcn drong in tussen even warm als dokter Mol op steun ton behoeve van de zorg voor de geestelijke volksgezondheid „an. Hij verlangde met enige andere afgevaar digden ook ingrijpen tegen het Evipan- centrum te Rotterdam De liberaal Ze- germg Hadders onderscheidde zich door ccn breed opgezet betoog tot stimule ring van het vrijwillig geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk. catharijneiingol loonkaroerï u m 8 rottoord 3 Proteststakingen in Italië geëindigd ROME De 24-uurssla king van het Italiaanse overheidspersoneel is te middernacht geëindigd. De com munisten kraaiden victorie en de regering noemde de staking een mislukking. Door de staking, een voorloopster voor de nationale' al gemene staking welke op 15 De cember gehouden zal worden, lagen de spoorwegen en de postdienst op bet gehele schiereiland stil. Zowel communistische als niet-communis- tische vakbonden namen aan de stakingsactie deel. maar de commu nisten eisten de meeste successen voor zich op. Venlose jongens bestalen hun onderwijzers VENLO In een tweetal scholen te Venlo hebben drie jongens van tien jaar zich toegang verschaft tot de lokalen en uit de lessenaars van het onderwijzend personeel kleine geldbedragen weggenomen. Nadat de jeugdige diefjes waren opge spoord en proces-verbaal was opge maakt zijn ze weer op vrije voeten gesteld. Van het gestolen geld, on geveer la. was een gedeelte be steed aan het kopen van een staaf- lamp en een worst De rest was in de grond verborgen. Kamercommissie over verzetspensioenen (Advertentie l.M.) AMSTERDAM. De cultuur van eigenlijk geen reden om aan het Bali is zeer levend en zy kan zich I verval van die cultuur te geloven, handhaven als zij de saecularisatie doorstaat." Zo vat de pas uit Indo nesië teruggekeerde schrijver J e t Last de conclusie samen van het rapport dat hy op verzoek van pre sident Sukarno heeft samengesteld over kunst en cultuur op Bali. De heer Last (56) is in 1950 op uitnodiging van Mohammed Hatta naar Indonesië gekomen; hy heeft er drie jaar les gegeven aan een middelbare school in het Engels, Frans, Duits en m de Westerse cul tuurgeschiedenis met Indonesisch als voertaal uiteraard. Zijn studie over de Balinese cul tuur verrichtte hy tijdens zyn ver blijf in Singaradja op Bali; er is ZIJ ZIJN HET Deze twee heren zijn ROEREND EENS elkaar eens. In de Tweede Kamer zit de een, politiek gezien, zo ver ogelijk van de ander af en ze. la ten geen gelegenheid voorbij graan el kaar in de haren te zitten. Maar dit keer staan ze glimlachend samen op éen plaatje, want nog nooit waren ze bezield van zulke gelyke en no bele intenties. De Aiili-Revolution- n-aire doctor Jan Schouten (met de sigaar) en de communistische heer Henfe Gortzak kopen bij het auto postkantoor samen hun deelnemers kaarten voor de nationale Kerst prijsvraag „Voor het Kind". li _jt hij, ai is er veel van verdwenen. Die verdwijning komt niet door hel toerisme maar door Bali's inschake ling in de wereldeconomie: de toe nemende behoefte van de mens maakt de cultuur te duur. In de saecularisatie van de Ba linese cultuur het verschijnsel dus dat deze oorspronkelijk puur religieuze kunst voor de markt gaat werken ziet de heer Last geen grote bedreiging: dit proces is elders ook doorgemaakt en tegenover het verlies aan wijding staat een winst aan vakmanschap. Behalve de storende factoren van externe herkomst (schilders ont beren verf en doek, wevers garens, goud- en zilverdraad) noteerde de heer Last op Bah ook nog dc ge volgen van het optreden der Pemu- da's die kort na He revolutie do kreet „weg met de Balinese cultum'' lanceerden men wilde zich be vrijden van deze „feodaal besmette'' (en onder Nederlands bewind met zorg geïsoleerde) kunst en riep om ..modernisatie". Daarin is nu weer een kentering gekomen. Zyn verblijf op Baii heeft de Nederlandse auteur geïnspireerd tot het schrijven van een tragedie ,.Dja- japrana" (de naam van een Balinese volksheld) die hij oorspronkelijk m het Engels heeft geschreven; de dichter Rosian Am bar vertaalde haar in het Indonesisch. Zijn eigen Nederlandse vertaling hoopt hii hier in Nederland uitgegeven te krijgen. Voorts heeft hij een cultuurhistori sche studie over „Bali in de bran ding" in zijn voornemen, die een roman zal het niet worden men zou kunnen omschrijven als een litteraire reportage over „het Bali dat wij niet kennen". Nederlander verlooft zich in Madrid met Bulgaarse prinses Vervol:* van flag. 1 gen. op de duur hun belangstelling ervoor verliezen. Ik geloof niet, dat het mogelijk zal zijn. Amerika cn Engeland te bewegen, troepen in Duitsland te laten, alleen om de neutralisering m stand te houden. De enige, die dan waakzaam blijft is Sowjet-Rusland. Zo zouden wy dan satelliet worden en met ons heel Europa." De vraag over de Sa ar beant woordde hij al even hoekig „De vraag moet niet gesteld worden, „wie krygt de Saar". maar ..willen wij alle drie. Frankrijk. Duitsland en het Saargebied satelliet worden of meL?" Men kan er niet aan twijfelen, dat deze rede zich richtte tot de Franse parlementariërs, en over bun hoofden heen aan het adres der Amerikanen. Door de hele wereld politiek te vereenvoudigen tot het dilemma „vrijheid of satellietstaat", omhelst Adenauer in feite de visie op Rusland, die Eisenhower in Ber muda heeft verdedigd. „Ziedaar dan eindelijk m Europa een aanhanger van mijn stelling." moet Eisenhower wel denken, „en een, wiens kantig heid en felheid vele aarzelingen van anderen goedmaakt." De rede is met slechts een bijdra ge achteraf tot het EDG-debat m de Franse kamer, maar eveneens een bijdrage tot de achter ons lig gende gesprekken in Bermuda. Ja. door zyn betoog over de neutrali sering, leverde Adenauer van te. voren alvast een bydrace tot de' komende conferentie in Berlijn. DEN HAAG. Aan het voorlo pig verslag der vaste commissie voor maatschappelijk werk uft de Tweetic Kamer over het wetsont werp tot wijzig.ng van de wet Bui tengewoon Pensioen 1940—-1D45 ont lenen wij dat de grote meerder heid der commissie van oordeel was, dat de thans voorgestelde maatregelen in belangrijke mate te gemoetkomen aan de wensen, wel ke bü velen leven Ua.v. de pen- sionnering van de verzetsslachtof- fers. Een der leden echter betreurde het. dat in de voorgestelde wijzi gingen te weinig rekening is ge houden met de wensen, welke dóór de georgani5eeerde verzetsbewe ging naar voren zyn gebracht. Ten aanzien vsi. de buitengewo ne pensioenraad bleek de commis sie van oordeel, dat deze instel ling thans op de organisatorisch juiste wijze is opgezet. Het had allerwege de aandacht getrokken, dat het huidige wet- cmtwerp de maximum- en mini- mumgrondslagcn onveranderd laat. Wat betreft de mimmurogrondslag was men dankbaar, dat de drie ver hogingen van 5 pet, zoal;, die in de loonronden zijn verwerkt, ook hier zijn toegepast. De vraag werd gesteld of het in het voornemen van de regering ligt ook per 1 Ja nuari 1954 een verhoging van 5 pet toe te kennen, zulks o.m. in ver band met de aanstaande huurver hogingen. Intussen meende men, dat ook dan nog niet voldoende rekening zou zijn gehouden met de styging in de kosten van het le vensonderhoud sinds 1947, in welk jaar de minimumgrondslag van 1500 werd vastgesteld, een grond slag, die toch ook toen al geens zins als te hoog werd beschouwd. Een verhoging van de minimum grondslag en van de maximum- grondslag. waarvoor reeds in 1947 werd gepleit, zou de commissie nogmaals in ernstige overweging willen geven. De commissie was van oordeel, dat het huidige systeem, waarbij een weduwe, ene hertrouwt, tweemaal het jaarbe drag van haar buitengewoon weduwen- pensioen als afkoopsom ontvangt, waar na het pensioen wordt beëindigd, onbe vredigend is. De commissie deed de suggestie om in plaats van deze afkoopsom een dus danige regeling te treffen, dat het wedu- wenpensioen „sluimert" tijdens het twee de huwelijk, maar na beëindiging hier van weer herleeft Wanneer by een der gelijke regeling dan tevens nog ten tijde van het huwelijk een „bruidschat" van b.v. eenmaal het jaarbedrag van het Antwoord op vragen over Kerstverlof voor militairen DEN HAAG. In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Gortzak over het a.s. Kerst verlof voor militairen heeft de minister van Oorlog geantwoord: LM pensioen zou worden uitgekeerd, ïou de commissie daartegen allerminst bezwaar hebben. Speciale aandacht werd ook gevraagd voor die huwelijken, waarin een slacht offer van het verzet, die extra-verzor ging nodig heeft, trouwt met een weduwe van een verzetsman. Door de commissie werd gesug gereerd de verzetsslachtoffers ver plicht onder de regeling van het Ziekenfondsenbesluit te brengen. Aan het einde van haar algemene beschouwingen wilde de commissie gaarne haar bijzondere waardering uitspreken voor de arbeid van de Stichting 19401945. fdfET dochtertje mijn buur- 1-1 vrouw heeft oo de k.!eur er school van een vriendin vera omen, dat de kindertjes worden thuisbezorgd door een ooievaarZij acht dit een plau sibele regeling en heeft cr vrede mee, maar haar ouders, ofschoon lang geen nieuwlichters, staan op het standpunt, dat van die tabel moet werden afgeholpen. Vanmiddag was ik toevallig net op bezoek, toen de moeder het ge zwel uitsneed. Het kind kwam na melijk thuis met de opmerking, dat tiet, haar bedunkens, tijd werd weer eens een bestelling bij de bedrijvige vogel te plaatsen, omdat het zo leuk zou zijn straks de Kerstdagen door te brengen in het genot van wat nieuwe broertjes en zusjes. De moeder begreep, dat dit een opge legd moment toas om in te haken en hief aan: Luister eens even ik moet ge iets vertellen over die kleine kin dertjes". Döèn we het?" vroeg het meisje gezellig. „Nee, wacht nu even, zei t ae moeder. Luister eens goed En daar kwam het hele verhaal, teer verteld natuurlijk, maar biolo gisch behoorlijk houdbaar. Het kina keek er van op en zei, toen het uit was. een beetje ontgoocheld: „Dus de ooievaar brengt ze hele maal niet. ..Nee schat." Ze knikte ernstig. Het was groot nieuws, dat verwerkt moest vrorden. Plotseling schrok ze op uit haar ge peins en vroeg paniekerig: „En weet pappie het al?" KRONKEL. Filmjournaals op zichzelf zijn echter indrukwekkend genoeg (Van onze correspondent) BONN. Nadat Woensdag de Westduitse minister van Binnenlandse Zaken, Schroder had medegedeeld, dat er zijnerzijds geen grond was om het aanvankelijke verbod van de Hitlerfilm „Tot Vyf Minuten na Twaalf" te handhaven, heeft o.a. de regering van Noordrgn-Westfalen de film voor vertoning vrijgegeven. Vandaar, dat gisteren een, wat verlate, première in Keulen ging. Wel, het Is een uiterst middelmatige documentaire, samen gesteld uit journaals, particuliere opnamen van een zuster van Hitiers ge liefde Eva Braun en nog wat ander bij elkaar gegrabbeld materiaal. Aan een aantal militairen van de Kon. Landmacht, behorende tot de parate troepen, zal dit jaar (evenals m 1952) géén Kerstverlof kunnen worden verleend. Hetzelfde geldt voor de Kon. Luchtmacht. Aange zien kort geleden is bekendgemaakt, dat in den vervolge gedurende het weekeinde slechts aan 50 pet van dc parate troepen, bewegingsvrijheid wordt verleend, zal men voor Oud jaar, zomede het volgend jaar voor Pasen en Pinksteren, eenzelfde rege ling laten gelden. De minister is van oordeel, dat het gewenst is. dat dc militairen zoveel mo gelijk m de gelegenheid worden gej om het Kerstfeest m familiekring t« vieren. Hij heeft daarom aan 50 pel de bij de parate trocoen ingedeelde er aan alle overige militairen deze gele genheid geboden De wijze, waarop de film »s sa mengesteld, verraadt nergens de hand van hetzij een kunstenaar hetzij een historicus. Het is voor dc maatschappij, die dc film uitbrengt, kennelijk met meer geweest dan een spelletje knippen, en oiakken. Dat neemt niet weg, dat de door Hitier tussen 1933 cn *9*5 aan de wereld voorgezette feiten op zich zelf indrukwekkend, genoeg zijn. De massa-hysterie, die zyn opkomst begeleidde b.vheeft zelfs tia zo veel jaren niels van zijn walgelijk heid ingeboet. En dat Hitier meer dan alleen maar een belachelijke idioot, nl. ook een demon was, wordt men opnieuw gewaar. Men mist enigszins de veront waardiging over al het onmenselijks, dat m naam van het regime sinds 1933 werd bedreven. De rolprent eindigt met een vermaan: de min achting van Hitier voor het indivi du, zijn leven en zijn vrijheid, ken merkt ook het Sowjet-regime Wil de wereld niet nogmaals ondergaan, wat Hitier haar aandeed, dan dient zij heb communisme m al zijm boos aardigheid te herkennen Een niet onjuiste stelling maar een, die Pakistaans minister bezocht Nederland Koningin democratischer dan menig president DEN HAAG. De, 52 jaar oude, Pakistaanse minister van Industrie. Landbouw en Voedselvoorziening a i. Abdul Qaiyum Khan heeft op uitno diging van onze regering kennis ge maakt met Nederland. Hij stelde zien van allerlei aspecten van. onze land bouw en scheepvaart op de hoogte en uitte na afloop van de rondreis zijn grote bewondering voor de Neder landse activiteit. Ook is hij door de koningin ontvangen. Over haar zei hij: „Ik ben zeer onder de indruk van haar eenvoud gekomen. Ik denk, dat uw koningin democratischer is s, dat dc militairen zoveel mo- Hun rnonipp rvrpsiHont 11 de ®e tegenheid worden gesteld aan mem«e President. in het kader van deze documentaire gevoegelijk achterwege had kunnen blijven. Rest nog te vermelden, dat Eva Braun een nogal naïef een beetje lacherig, een beetje vervelend en onbeduidend persoontje lijkt te zijn geweest. Welke vreemde basis Hit- Iers passie voor haar, als het er een geweest is. had, wordt niet duidelijk. 0e tendenz vaa de film is niet de tendenz, die de samenstellers er aan gegeven hebben. Het is de tendenz van de geschiedenis tussen '33 en '45: Deze film is anti-Duits- land. meer nog dan anti-nationaal- socialistisch. Daarmee wordt ook duidelijk waarom Bondskanselier Adenauer de fiim zo graag ver boden wilde zien. Zijn buitenlandse politiek heeft geen belang bij het oprakelen van anti-Duitse gevoelens. Anti-cumulatie-regeling en pensioenen In ons blad van Donderdag jtL komt in het Tweede Kamer-verslag, handelende over de wijzigingen op de Pensioenwet, een passage voor, die wellicht tot enig misver stand aanleiding kan geven. Het heet daar. dat de anti-cumuJatie- regeling m zoverre een verbetering betekent, dat met langer dertig, doch vijftig procent van de neven inkomsten vry van korting zal zyn. Zoals uit een passage verderop ia hetzelfde verslag blijkt en zoals de lezer hopen wij ook wel begrepen zal hebben, werd hier bedoeld, resp. dertig en vijftig procent van het bedrag, tvaarmee de neven-inkom sten het totale inkomen doen stijgen boven het oorspronkelijk genoten inkomen. In hetzelfde nummer van ons blad was een bericht opgenomen omtrent de verhoging van de pen sioenen van het ex-overheidsperso- neel, waarin het zetfoutenduiveltje de lezer parten heeft gespeeld. De door minister Beel in het uitzicht gestelde regeling komt hierop neer, dat de pensioenen van het ex-over heidspersoneel met 5*T ztilien wor den verhoogd tot 5050. en dat daarboven niet dc pensioenen, maar de pensioengrondslag zal wor den verhoogd. Conferentie te Utrecht I Kroonprins Akihi- over kindervacantiezorg 10 v°n JaP*n heeft UTRECHT In het Jaarbeurs- restaurant heeft Vry dag het „Cen traal Werkcomité Vacantie" een conferentie gehouden over de kin- der vacantiezorg. O a. kwam m be handeling het vaststellen van richt lijnen voor de minimum-eisen, die aan de leiding van het kinderva- can tic werk gesteld kunnen worden. Behalve in Den Haag. Rotterdam en Amsterdam waren met dit werk o.m. 12 steden met een bevolking tussen 70.000 en 200 000 inwoners bezig. De meeste groepen hebben i leeftijdsgrens op 6—8 jaar lig gen. (Van een onzer redacteuren) Van Zeeland signeert voor Saarland I land of m een overzees gebied van' een der aangesloten landen verblijf houden; andere vormen van sociale zorg ten gunste van zulke personen. Bij de drie conventies op sociaal ntrvr n» ot T 1 PARIJS, De ministers van Bui- gebied behoren protocollen, volgens xA- Ït^5. _e tenlandse Zaken van de Raad van welke de voorzieningen van deze Jan Reinier Roosmale Nenveu, van een bekende Nederlandse fami lie, heeft zich in Madrid verloofd met een Bulgaarse prinses. Het is de 20-jarige Marie Louise, dochter van wijlen Koning Boris van Bul garije. De heer Roosmale Nep ven werd op Europa zyn Vrijdagmiddag in het conventies ook slaan up bepaalde ca> Chateau de la iWuette, het Parij:»e tegorieen van vluchtelingen in de raad, bijeenge- j hoofdkwartier „c i minus,- komen om namens hun landen vijf De conventie en de bijbehorende protocollen werden voor Nederland Europese conventies te onderleke* getekend door minister Beyen Voor nen» i het Saarland werden zij "getekend Deze conventies hebben achtereen- door de Belgische minister van Bui- volgens betrekking op: het interna- i tenlandse Zaken. Van Zeeland, die 22 Augustus 1928 te Pretoria in Zuid- tionaal gelijkstellen van diploma's i hiervoor speciaal was gemachtigd Afrika geboren. Hij studeerde aan die toelating tot universiteiten geven; - de universiteit van Geneve. Nu J veieeuvuudtging en unificatie van de werkt hy in Madrid, waar hy hoofd formaliteiten voor palent-aanvragen; van de administratie is van de j het verstrekken van sociale- en me- Spaanse uitgave van het Ameri-1 dische hulp aan staatsburgers die in kaanse maandblad „Readers Digest". een ander aangesloten land verblijf De heer Roosmale Nepveu is een j houden; oud er doms, invaliditeits, voortreffelijk skier, die deel heeft uitgemaakt van het Nederlandse ski team- weduwe- en wezensteun aan staats burgers van een der aangesloten lan- door de Saarlandse en West-Duitse regelingen. Deze formule was ge vonden, nadat de Vest-Duitse rege ring lange tyd geprotesteerd bad te gen de ondertekening door Saarland als een afzonderlijke mogend hei i terwijl Saarland als lid van de raad van Europa er op had gestaan, dat de documenten ook een Saarlandse den, die of in een ander aangesloten I ondertekening zouden dragen. na zijn reizen naar Amerika en Euro pa veel te vertel len, zoals alle be reisde mensenof ze Roel of AktJiito heten. De kroon prins heeft 't sinds zijn terugkeer heel erg druk met het be2oeken van ai zyn. familieleden. Toen hü bij prin ses Chichit) u aan kwam, begon het net te stortregenen, maar de prinses, gekleed in het ge waad van Japanse adellijke dames, verwelkomde de kroonjirins met een grote paraplu. De ieawieling door de natte tuin hebben ze maar 20 kort mopeiyfc gemaakt, want binnen stond trekken. Wie Maandagmorgen fn Enschede moet znr moet toch eens opletten, o£ hij - 'lolharige neushoorn ziet Het bun 1 c.zend pond wegende gevaarte hriif skelet, half model wórdt dan overRcbi acht van het lyceum aan de Haak 5, berger straat naar het Natuur historisch Museum Vroeger lag cr tussen de dorpen Zwaagdok en Wervers hoof (bjj Hoorn) een aardig heu\ eitje. Oudheidkundigen hebben het helemaal afgegraven en die van Wervershoof en Zwaagdijk missen nu wel hun heuveltje maar ze weten nu tenminste, dat het een grafheuvel is geweest uit het bronzen tijdperk. Ene Ha] Hamdan. vcru'nf»delijk rie oudste man uit heel Oost-Afrika, is deze week op 123-jarige leeftyd gestorven. Tn zijn jonge jaren was hij een welge teld s' n ven handelaar. Negentien jaar geleden werd hy voor het laatst vader. Vindingrijke Ween se winkeliers heb ben in de voornaamste winkelstraat van de stad, op ongeveer drie meter boven thee at w sas \ciiumi,- de rel Ie -toren !nten a.mhtcngen die de winkelende Weners een dragelijke tem peratuur op straat bezorgen. En in dezelfde stad 15 de eerste continentale schoonheidssalon voor mannen geopend. De directrice zegt, dat ze een kruistocht wil beginnen te gen pukkels, onderkinnen, kal® hoofd- den. rimpels en te omvangrijke tailles". Een rijk arbeidsveld ligt voor haar open. Een brandweerman m Brescia (Tta lie» heeft onder ademloze scanning van een menigte toeschouwers een miauwen- de zwarte kat uit een schoorsteen ge haald. Waar het beest al drie dagen klem zat. De kat wis ongedeerd maar zijn kattentrot-s had oen knauw gekregen- het dier Was name ly k wit geweost. J?e. dir.ecteur van de Britse sterren- wartit heen voorgesteld een nieuwe uniforme kalender In te voeren met maanden die elk 23 dagen tellen. WH. die geimdceld eens In de dertic dagen ons salaris met vreugde begroeten, zyn «aar sterk voor. Op strikt wetenschap pelijke gronden natuurlijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2