Schiedammers! Oud wijkt voor nieuw TRH was geen „walk over voor Excelsior 0 FEESTVERLICHTING ROTTERDAM v. d. Ende's Autobus Maatschappij NETTE MEISJES Geroutineerde STENO-TYPISTE Een Administratieve KRACHT mnl. ef vrl. Wilton-directie recipieert In Monopole vechten weer veedieven AGENDA Agenda Rotterdam SVC-volleybal Wilton-zaalhandbal Alleen DWS-dames winnen DRZ verspeelt kostbare punten SPÏRIT-ti ieuws Schoorsteenbrand Fiets gestolen Kerstsamenkomst Esparanto-agendo Kerstspel Spaarlust neemt toe Jubilaris bij Betz Jay Geld verbrand DEMOS verliest van Progress Esperanto wint v Weger tussen buis en schijf bekneld Dindua-Ursus 2-0 NSSV-HBSS 1-0 Rotterdamse Comedie speelde voor Gusto Rubberdiefstallea opgelost Auteurskring^ draait normaal verder Ween se kellners gaan met Kerstmis staken Natal tegen Malans apartheid SCHIEDAM Wie heeft iets verloren Koeriereer a J FLINKE WERKKRACHTEN SCHIEDAMSE c^> djb KOERIERSTERS Dinsdag 15 December 1953 Op onze zwerftocht de stort, Tien van deze dom geschat wordt op door de stad belandden panden worden nu ge- ongeveer If-JO jaar. Er ■we in het gedeelte, sloopt, in Januari van kwam hier ook een oude dat vaak spottend als het komende jaar wil haardplaat te voor- yyZu-art Schiedam" be- men beginnen met de schijn, titeld wordt. Op de hoek ophouw. Vier weken ge- De sloper heeft m de t'rttt de Raam-en Groe- leden is met de sloop een afgelopen jaren veel tieweegje is <ie fa. Gebr. aanvang gemaakt. Ilct oudheidkundige cond- Grovnewegcn, Van fier hierdoor vrij komende sten gedaan itt onze Eeyden bezig met het terrein heeft een opper- stad. slopf n ra» twn panden, vlakte van ongeveer Inde korte tijd dat de Ter plaatse zal een 1500 d 1G00 vierkante sloper bezig ts, ztpi nieuwe vleugel u-orden meter. eed# acht panden ver- gebouwd voor de Cop- Het oude stadsdeel, dv-enen. De laatste twee 'sulti-fabriek fan de fa. waar zo mt en dan pan- sulten binnen twee we- i\ d. Toorn. den trnrdrn gesloopt, ken met de grond gelijk Meer dan htmdeid en bevat i aak vele wrros- worden gemaakt. Hier- vijftig jaren geleden singen voor de slopers, mee sullen dan twee be teerden deze kuisen ge- Zo heeft men nu enkele drijf spanden en acht hauird m het toen nog aardige tegeltjes gevon- woonhuizen zijn vet vrij drukke gedeelte van den, waarvan de ouder- dice»ew. Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de onderneming recipieert de directie van de Dek- In de komende dagen kan men u\ het Monopole-theater gemeten van een rolprent, waarin vele gevechten voorkomen van cowboys en veedie- - - - - --- - - ven. Jim Garry en zijn vnend Tate 1 en Werkmaatschappij WUton-Fyen- Rlline nemen als slachtoffer de j °!?r<f Donderdag i Januari oude John Duf ton. doch de dochter 1954 van 14 30 tot 17 uur op de werf van de laatste weet ook met wapens j te Schiedam, om te gaan. zodat de hele roofge- «chiedems met zonder kruitdamp -rr j kan gebeuren. Later in het verhaalIverKulCIlStClI verandert Donderdag. 17 December 1953 hg weet zelfs d^t er h dt d Chr Ger Gemeente te een zeer S^de verhmidmg ontgaatSphiedam in het volksgebouw aan tussen de doenter Amy en hemzelf, j dp fumlaan een kerkdienst om half Jim doodt zgn oude vnend de vee- acht 'savonds_ voorganger ts de dief. en treedt met Amy m het hepr j Dookersloot. jttmelgk. jn 2aai Irene wordt Woensdag- De film ..Ik vecht met voor geld" j avond om 8 uur door de Ned. Herv. ts een. cowbcy-story met veel actie. j Ger. Evang. een kerkd.ens: gehou- De cowboy m'.mende toeschouwers den. Voorganger is ds Tukker uit zuilen hiefv-a 'tur.iien genieten. Ro- bert Mi tel um »n Barbara Be! Ged- des hebbc" noofdrollen In handen en tei echt zg opgemerkt dat dit een zeer verdienstelijke vertolking is voor beiden. In Amerika werd deze productie aangemerkt als een ..Su per Cowbov". Hiermee geeft men te kennen dat het dramatische zowel als het echte cowboy element goed is verzorgd. Wat men moet weten: Apothekers-nach tdl enst Rembr a ndt-apoth eek. Rembrand tl aan 5. Bellen bQ ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Monopole, 2. 7, 9 uur: „Ik vecht met voor geld". Passage, 2 en 8 uur: „Berlijn, stad van avontuur" VGOft HE;.EX Operette: Schouwburg, 8 u: Hoofdstad Operette met „Wiener Blut". Muziek: Aula Boymans, a uur: solistenconcert door Elisabeth Hons- beek - piano en Diet Kloos - alt. Film: Arena, 2. 7, 9.30 uur: Konvooi naar Malta: Capitol, 2, Door een verdiende doch uiterst 5waar bevochten 3-1 overwinning op D R.L. deelt S.V C thans met dit team de 2e plaats in de tweede klasse van de Nederlandse Volley bal Bond met slechts 1 punt ach terstand op D.K.M.R. Hiermede is de strud om de kampioenstitel weer geheel open. in welke strijd ook HVC., thans met 2 punten achterstand op DKMR. op de 4e plaats, een woordje tnee zal spro ken daar dit team tegen S.V.C. en DRL. cehik wist te spelen. Kot uas eon volkomen geluk op- grande en bijzonder spannende wedstrijd tegen D R.Lwaarin om elk punt e hard gevochten werd er die "t uiterste van de spelers vergde. Het duurde maar liefst uur eer S-V C. zijn aanhang voor oe laatste maal knn laten juicher. en de eerste nederlaag van D.R L. 9.15 uur: Contra-Spionnage; Centraal, 11/5 Jaar een fc*t was geworden. 2. 6.45. 3.30 uur: Lime Light: Chirac. 9—5.15 uur: Nieuws enz., 5.45, 8, 10 u: Een Nieuwe Morgen; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: Een Nieuwe Morgen..; Harmonie. 2, 7. 9.15 uur: De roep stem der Pampa's: Lutusca. 2.15, 7, 9.39 uur: Rechter Thomas; Luxor. 2. 7. 9.30 uur: My lord steelt juwelen: Uitslagen van de vier gespeelde games: 15-9. 15-13, 14-16. .5-14 Het eerste me is: es team krepg te gen een sterk en doortastend spe lend Hou Stand geen voet aan de grond en verloor du5 met 4-0. Hoe- u el met twee invalsters uitkomend speelden de S.V C.-sters toch een Monopole» 2. 7. 9 uur: Ik vecht niet j slechte wedstrijd. Teleurstellend voor geld; Passage, 2, 8 u- Berlijn was bepaald het gebrek aan ent- Stad van Avontuur; Prinses, 3.15. 7. housiasme en vechtlust. 9.30 uur: De laatste_dagen van War- j Het tweede meisjesteam deed schau; Rex, 2. 7, 9 15 uur: Spoorweg- het weer prima en won verdiend sabotage; 't Venster. 2, 7. 9.15 uur: met g.j v?n R L.B Ontmoeting met het Verleden: j gen nogal verzwakt tweede he- Yictoria, 2. 7, 9.15 uur: Een nieuwe 1 renteam behaalde toch nog een Morgen j *-2 gelijk spel tegen Tenaco, nu al Tentoonstellingen:1 het vierde gelijke spel van dit team Museum Boymans, 10—5 uur: Hteto- j jn deze competitie. Een paar over- riseh Museum, 10—5 uur: Geschiede- winningen zouden dit team niet oti- nis van Rotterdam: 't Venster, 10—22 welkom zijn om eens boven de mid- uur: Schilderijen van Wïm Schulte De beide zaalhandbal teams van Wilton F ijenoord kwamo" /onder punten naar Schiedam. nmt omdat ZU zo onverdienstelijk hebben ge. speeld, integendeel, er te hard voor een overwinning gestreden, doch de pech zat hun, vooral by de he ren. op de hiele.n. De Wilton-dames moesten met 2a de meerdere erkennen van De Jagers, terwijl het Wilton-heren team aanvankelijk gelijk speelde te gen VODq <11ID Maar de tij- denopnemer die de doelpunten, telt, had 12 goals voor VOPO geno teerd. ?r>dat het een 1112 neder laag voor Wilton werd. Het was Zondag geen be<te dag voor DWS, want alleen de DWS-tiim»s wij ten het tot een overtiming te bren gen De wedslrnd tegen AHC '2R stond ep een ze»r behoorlijk peil en de Schie- riamse dames widen de goed opgezette aanvallen reer goed af te werken Bo vendien was keepster All Veldhoven in prima vorm. zodat AHC moeilijk de weg naar het net knn vinden Uit einde! uk werd het een S3 overwin ning. De heren speelden eveneens een pri ma wedstrijd Herroec kwam in een verzwakte opstelling uit. doch ook DWS had enige invallers DWS nam reeds spoedig <3° leiding en de rust kwam met een 3—3 voorsprong. Na de rust 2akte het spel van DWS meer en meer af. temeer daar er >n het veld af en toe aardige discussies voorkwamen Herrnes wist hier van te profiteren en na de gelijkmaker (7- In de voorbeschouwing is er reeds op gewezen, dat DRZ tegen de hekkensluiter Roga teidege op haar tellen zou moeten passen. Dat deze waarschuwing niet ten on rechte werd gegeven heeft het ver loop van deze wedstrijd wel bewe zen. Reeds in het eerste kwartier bleek dat Roga zfth had voorgeno men baar huid zo duur rrmeehik te verkopen. De gastheren hadden dan ook het beste van het spel, steeds waren zij iets eerder bit de bal en zij hielden het spel zoveel mogelijk open DRZ daarentegen zocht het in te kort spei. waarbij het plaatsen der Roode Zonners niet meer dan slecht was te noe men. Tegen de verhouding in was het DRZ dat in de 28e minuut de score opende, via een doelpunt van mid voor Muilwijk. Twee minuten voor rust zag Roga kans met een goed doelpunt gelijk te maken. Na de rust hetzelfde spclbeeld. Een fel aanvallend Roga en een zwoegend DRZ dat niet bij machte was haar spel te ontplooien. Tien minuten na rust nam Roga via een prachtige kophal de leiding en zo bleef het (21). ROTTERDAM en VTim Gerritsen: Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 uur: Melanesische kunst; weven en vlech ten in. Afrika: GrootliandelsgebtiUW. zalen 7 nn 8. verkooptentoonstelling; zaal 6 Jubileumtentoonstelling Kees nenstad: Bouwcentrum. 9—5. Di. tot 10 uur- Bouw v. vac.-oorden. scholen, teh. voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur. denmoot uit te komen. zaa. a Aftopen Zondas was het een de VooBt. 19-33 uur: Maauette bin- rustdaa eoor diverse hogere tra- _,__T. rto ni int 1 ckev-elftaHen van Soirit. althans Gisteravmnc "is de brandweer uit gerukt om een schoorsteenbrandje ckey-elftallen van Spirit, althans wat de competitie betreft. Dames I speelde vriendschap pe- ii]k tegen Ring Pass in Delft en verloor met 2-1. Daar deze wed strijd niet voor dn competitie geldt, blijft de 5 punten voorsprong op nummer twee in de ranglijst, Rijs wijk. gehandhaafd. Dames II f°og naar Den Haag om tegen H H.Y.C. IV te spelen Het eindresultaat werd een 1-1 geluk te gaan blussen ten huize van de j spel. Meisjes A zag geen kans tot heer B. aan de Lysterbcslaan 18 1 - J- Personeel van de in Kethel gesta- 11onneerde brandspuit had reeds met een ramoneur hei vuurtje gedoofd, zodat de Schiedamse brandweer geen dienst behoefde te doen. Delft. Donderdag 17 December za\ de Vrouwenvereniging A.E.F.G.V. van de Oud Geref. Gemeente tn Schie dam een Kerstsamenkomst houden in het Jeugdhuis aan de Lange Ha ven. Op deze bijeenkomst zullen enkele toespraken worden gehou den. terwjl de voorwerpen, door de leden vervaardigd, tijdens de pauze ten bate van de vereniging verkocht zullen worden. Deze Kerstsamenkomst zal om acht uur beginnen. Merkredon, la 16an de dec: Ni iro« kune al Rotterdam al la Z&mebhofa vesper o. La kunveno estos en Gerard Schol- teatraat kaj komencigos je la oka. Zoals we reeds meldden wordt het kerstspel ,.De Ster van Bethle hem" van M. Nijhc.ff opgevoerd in de Adventwydmgsdiensten van de Oecumenische Jeugdraad a.s. Don derdag 17 en Vrijdag 18 December. Deze diensten worden gehouden m de Lutherse kerk. aanvang 20 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Bceknande! van Leeuwen tn *s avonds aan de kerk. Uit de maandcijfers «ver November van de Spaarbank Anno 1820 blijkt, dat in de afgelopen maand f 122 502,12 meer sroreo te komen, evenmin als de tegenpartij Het sterke B-N C. A werd zodoende een puntje afge snoept. wat een goede prestatie ge noemd mag worden. Meisjes R kon het evenwel niet bolwerken tegen het sterke M-R.HC. A. Het werd een 3-0 nederlaag. Meisjes C speel de evenals A geluk tegen Leonidas C 1-1 Van de Herenelftallen speel den alleen Heren III en Jongens A. Ten nadele van de heer J. S is Heren III zag kans om op Boshoek gistermiddag uit de rijwielstalling 1 tegen het sterke Club te Werve uit van de „Bato" in het Sterrebos een 1 xjort Haag een m de eerste helft op- damesrijwiel gestolen j gelopen 1-0 achterstand m een 1-1 gelijk spel weg te werken. Jongens A speelde in R'dam tegen Victoria G Na enige weken geleden dit elftal op Boshoek met 30 ge klopt te hebben, wisten zij ditmaal een 10 overwinning te boeken. Woensdag IS December hoopt de heer A. de Reus. Oostsingel 90 te Schiedam," thans pakhuisbaas by de N.y. Kaashandel Betz en Jay te Rotterdam,„de. dag te herdenken dat hij 40 jaar geleden bij deze firma in dienst trad. In deze zo belangrijke wedstrijd ProgressDemos heeft Demos een steek laten vallen, om met 21 van Progress te verliezen. De verwach tingen van de zwartroden zijn ver Toen mevrouw M. uit de Zwaan- beneden peil gebleven. steeg gistermiddag de kachel wilde j Het duurde enige tijd vo.-rdat er •ffn3 ingelegd dan terugbetaald. Het to- j bijvullen, sloeg er een vlam uit de j gedoelpunt v>erd. want alles speelde r umnHM1 Jirt?MdWover*eMl79 vuurhaard, daardoor de schoor- j ZjCh af in hc* middenveld, met een ïr nauw «<«-steenloper in brand raakte. Met Licht overwsent van Progress, dat rnngen geopend; 130 rekeningen kwa-1 een kan met water doofde de be- dan ook na twintig minuten spelen ■men te vervallen door uitbetaling van j woonster het vuur. Op de schoor- het etndsaldo 1 steenloper lagen echter twee bank- drag van ƒ4428,ingehouden. die ernstig werden beschaoiga. De De afhaaldienst haalde op 2 adres- politie tracht nu de biljetten bij ae sen 41428.—aan spaargeld op i Nederlandse Bank te restitueren. In 638 spaarbusjes werd f 7990.18 aan spaargeld geteld Eind November wa- ren 4 305 spaarbusjes uitgezet j inverband met de verjaardag van i de Sint nam ds jeugd f «59.46 meer op l dan door \«r- werd ingelegd, Op S 616 bo'kjes hebben de kinaeren een tegoed va l t S3 994.70 i Op de schok-1 werd voor een bedrag Ivan 13503.45 aa.- spaarzegels verkocht j Uitgereikt werden 50 babyboekjes -£>(/{ voorzien van een eerste inleg als aan- 1 moediging tot geregeld sparen voor de nieuwe wereldburger. OP Dmsdae 15 December herden- in ronde bedragen vinden wij als be ken de Esperantisten over de gehele leggingen voor de spaargelden: effecten .«u rw "ZamoTihof dp «rhepoer '88 mllhoen. onderhandse leningen f 5 8 mil hoen en hypotheken 1.7 mu- wereld Dr. Zamenhof, de schepper van de internationale taal Esperan to. Hij werd 95 jaar geleden te Bjele- stock geboren- Het jaarboek van 1953 van de Uni versele Esperanto-Bond U.E.A.) geeft adressen van bgna 2000 Espe- ranto-conauls xn ©4 landen. De Franse minister van Onderwijs heeft besloten, dat op de lagere scho len van de departementen Haut- Rhin, Bas*Rhm"en Moselle van El s-Lotharingen het Esperanto mag lioen t Eind November had de SpaarbanK een /2'j milltoett asr> op korte termijn op vraagbare middelen. Voetganger aangereden De 52-jange distil la teursknecht P. J. H. uit de Ploegstrsat, die gis- taravond de rijweg van de Rotter damse Dijk overstak, werd da ,rbu aangereden door een vrachtauto. De voetganger kreeg wonden in het gelaat en vermoedelnk een lichte hersenschudding- Met een auto van de GG en GD is het slachtoffer naar de Dr Noletstich- ting gebracht. een fout afstrafte van de doelver- dediger van Demos, die de bal liet glippen. 1—0- Zo bleef het tot 15 minuten voor einde, toen Progress weer een goede aanval opbouwde en er 20 van wist te maken- Toen kwam Demos flink opzetten en door het stug verdedigen van Progress wist de midhalf van Progress geen raad meer met de bal en trapte in eigen doel. 2L Vanmorgen is in een fabriek aan .de Keileweg de 46-jange weger II. maakten ze zelfs het winnende doel- j Schafthuizen, wonende Singel- punt Jammer was dat de gelijkmaker straat Schiedam, bij het wegen be- zulver een eirkelbal was Gezien de ver- i„c»n on cirkelbal houdingen in het veld, kwam DWS de overwinning zeker toe. Heren tl trad in de voetsporen van het eerste. Na een voorsprong bij de rust. liep Dynamo 2 steeds meer ib en via 55 nam Dynamo de overwinning mee naar Zuid (95). Ook hier gold. dat de voorhoede het spel te veel in het midden hield, waardoor de buitenspe lers wel de vrije kansen kregen, doch niet de bal. DWS 2 (dames) leed zoals te verwach ten was een 2—6 nederlaag tegen Ex celsior. Het was een aardige wedstrijd, waarin in de tweede helft DWS meer aan bod kwam. DWS 3 (heren) speelde niet. daar de scheidsrechter met opkwam, terwijl ook Meeuwen 2 met volledig was. Uitslagen jeugd: Adsp. meisjes: ActiefDW5 7—3 Jun. meisjes- DWS 1—DWS 2 10—1 Jun. jongens: DWSMeeuwen 6—4 De Schiedammers hebben in de wedstrijd Dindua-TJrsus de pun ten aan de tegenstander moeten Ia- ten. Voor rust was Ursus zeker niet de mindere, doch tot scoren kwam zij niet. Dindua zag ook geen kans de Ursus-achterhoede te passeren. Ruststand dus 00. Na ongeveer 15 minuten spelen liet de invaller-doelman de bal glip pen en het was 10. Daarna had Dindua het beste van het spel. On geveer 10 minuten na het eerste doelpunt wisten de Rotterdammers door een mooi en onhoudbaar doel punt de stand tot 2-0 op te voe ren. Zoals verwacht is de ontmoeting tussen NSW en HBSS 2eer span nend geweekt en tot de laatste mi nuut was de uitslag onzeker. Aan- vankeluk had NSW betere papie ren. want de HBSS-doelman Kor poraal kreeg veel en moeilijk werk te verrichten, hetgeen hij uitste kend deed Dat kon zo niet voort duren en inderdaad moest de Schie- oamsc verdediging zwichten voor een prachtig schot van de NSVV- midvoor. 1-0. Tot aan de rust bleef de stand zo. nadat HBSS enkele goede kansen om gelijk te maken had gemist. In de 2e helft had HBSS het bes te van het spel maar tot doelpun ten kwam men met. Op 9 Januari a.s. zal de compe titie worden hervat met de wed strijd HBSS-RWH. kneld geraakt tussen een buis en een draaiende schijf. Met inwendige kneuzingen is hij naar de dr Nolet- stichtmg te Schiedam vervoerd. In Lommerrijk kwam gisteravond de ledenschaar van de personeel- vereniging ..Gusto" bijeen om tij dens een van de gebruikelijke cul turele avonden te genieten van het spel van vijf leden der Rotterdam se Comedie, die hun krachten be proefden op het blijspel in drie be drijven van Philip Johnson. „Oost- West. Egypte best". Mieke Flink-Verstraete (tevens re gisseuse), Mela Soesman, Richard Flink. Kees Brusse en Leen Bakker hebben het d<? mensen van Gusto met dit spel zeer naar de zin ge maakt. Voor pittige muzikale af wisseling zorgde het orkest van Gusto s personeelsleden. De heer M. Wink, voorzitter van de vereniging, opende de avond met een kort wei- komstwoord. Drie mannen 21 jn. opgesloten in het hoofdbureau van politie, ver dacht van diefstal van een grote hoeveelheid rubber. De mannen, de 22-jarige chauffeur C. de 32- jarige bijrijder -J.-C.- v. d. B. en de 30-jange monteur J. B. de K-. zou den de diefstal hebben gepleegd van een auto. die enkele maten, een partij rubber naar Breda bracht. Het gestolen goed is in beslag genomen bij de 29-jarige A D„ de vrouw van een opkoper. Maandagavond heeft Sjoerd de Vries in de kring van auteurs voor gelezen z'n novelle „Afscheid van moeder", en een groot fragment uit z'n roman ..De halve man". Er was veel aandacht en er ontwikkelde zich een levendige nabespreking- Als volgende sprekers werden aangekondigd dr W. van Ravesteijn en Alfred Kossmann. Met de zeer voorlopige boeken- weekplannen gingen alle aanwezigen na enige discussie accoord. Geboortedag dr Zamenhof wordt herdacht De geboortedag van dr. L. L Za menhof, 15 December, ral in Es peranto-kringen over de gehele we reld worden herdacht. In Rotter dam houdt de Bond van Arbeiders Esperantisten zijn traditionele Za menhof-a vond op IP December in de Zend mg? ka pel aan de Gerard Scholtenstraat. De algemene Espe- ranto-voreniging „Merkurio" organi seert op Zaterdagavond 19 Decem ber in zaal 6 van het Beursgebouw een literaire avond. Tenslotte spreekt 21 December- jn r!e wereldjeugd- sórieteit ..Probil aan het Haring vliet nej. M. H Vermaas over de toepassing van Esperanto. Directeur, die inkomsten verzweec, veroordeeld De Rotterdamse rechtbank veroor deelde vanmorgen de 60-jarige di recteur van een aantal modehuizen Rotterdam. Amsterdam en Den Haag. de heer H B A B uit Wasse naar, tot een boete van f 1000.- of maand. Hij verzweeg opzettelijk een zwarte omzet van textielgoede- ren ter waarde van f 190 000 - over de jaren 1948. 1949 en 1950, voor de belastingen. De eis luidde vier we ken voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar en een boete van f 5000.-. Eisenhower waarschuwt; Amerikaanse steden liggen in frontlijn WASHINGTON. President Eisen hower heeft in Washington verklaard dat het nagenoeg onmogelijk is de noodzaak te overdrijven, die er be staat voor Amerikaanse steden om zich voor te bereiden op mogelijke atoombomaanvallen. De president sprak op een vergadering achter ge sloten deuren van burgemeesters van ongeveer 175 steden over nationale verdcdigingsproblemen. Hij zeide. dat de Amerikaanse stad van haar historische positie van steun in het achterland verhuisd is naar de front linie. WENEN. De Oostenrijkse vak bond van hotel- en restaurantperso- neel heeft besloten in Wenen op 2i December in staking te gaan. De bond dreigt de staking gaande te houden gedurende Kerstmis en Nieuwjaar als niet voldaan wordt arm eisen voor loonsverhoging. De staking za! betekenen, dat vele ho tels. restaurants en nachtclubs en duizenden koffiehuizen zonder hulp zullen zitten in de drukke vacantïe- periode. Verder heeft de bond een beroep gedaan op alle Oostenrijkse vak bondsleden weg ie blijven uit onder nemingen, waar gestaakt wordt De staking werd uitgeschreven, nadat de ondernemers de onderhandelingen met de vakbond afgebroken hadden. DURBAN. De leiders van drie politieke partijen in Natal hebben het besluit van de regering-Malan, om de a parthei dswetten op de twee grootste Zuidafrikaanse uni versiteiten in te voeren, afgekeurd. Alan Paton, de leider van de Ztiidafrikaanse liberale partij, ver klaarde. dat de regering door de apartheid in te voeren op de universiteiten van Kaapstad en Witwatersrand de scheiding van de Ztiidafrikaanse gemeenschap vergroot. Douglas Mitchell, de voorzitter van de Ver. Partij, was van mening, dat de regering zich niet met de universiteiten mag be moeien. En senator George Heaton Nicholls. de voorzitter van de Fe derale Partij van de Unie. ver klaarde, dat premier Malan's be sluit in volkomen tegenspraak is met de politiek, die enkele jaren geleden door de commissie voor inheemse zaken is vastgesteld. Inbraak zonder buit Burcerliike Stand Ongewenste 'Meden hebben dit 1 r,.ho„n' Arie I V C Csewaar- weekeinde een bezoek Kebrndlt Ba oe oor en. /ine. v Steenkolenhandel de en R. M. van Behove; Jenneke. de SchiecL - d v A. M J. v. Wamelen en M. J. de aan de Noord vest. Via het dak \er- Ruiter; Cornelia, d. v. P. E. Lange- schafte men zich toegang tot het veld en M, J- Kraan; Leonardus J. kantoor. Bureaux, en kasten v,er- wx-uiuuuuif,». c—ML. z. v. B. van Gurp en J. M. Goode: j den overnoop gehaald maar ver worden onderwezen. Men heeft op Wil.em H., z. v. S. Poot en F. J. A. de mist wordt er mets. deze scholen een uur. waarin een zg. Bakker: Gernt, z. v. A. v. Schijndcl 1--1en M A. Blom; Johannes, z. v. G. van Dongen en E. v. Aperioo: Herman- nus, z, v. H. Stolk en J. J. Janse; Marchel z. v. I. de Wit en S. M. j Meijer. Overleden: G L Koog je. 83 jJ. Woord 75 J. vr. P J. de Roo; J O Hiermede vervullen wij de droeve plicht mede deling te doen van het overlijden van onze trou we beambte, de heer K„ TEN HAM die ouna 25 jaar op ons hoofdkantoor is werk zaam geweest Zijn nage dachtenis zal bij ons in ere bluven voortleven. De Directie der N.V Levensverzeke ring-Mij HAV BANK Schiedam. 12 Dec. 1953. vrijwillig onderwerp wordt behan deld. hetgeen meestal wordt ge bruikt voor het onderwijs m de Duitse taal. De minister heeft nu be paald. dat dit uur mag worden ge- fcruikt voor onderwijs voor het Espe ranto aan die kinderen, die nog geen iStoïiï in Da:-.-B taal Itiögen. CjnlajW y A ©««J»; 59 j.; G. v. d. Winkel 85 j. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9 12 30 uur en 2—6 uur: Zeildoeken actetas. armband, kinderportemon- naie, bruut kimWschoentje. filmrol, "koperen sleutel. Te bevragen bg de vinders: 1 paar Wollen dameshandeclioenen, Heistek, Bwrlandsestraat 47b; nylonkous, L J. v. d. Berg, Galileistraat 77a. witte sjaal, v Toen. Nieuwstraat 47; grgze sjaal. Ztjlstra. Broersvest 95; groen Kinderwantje. Gouweleeuw. Watt straat 31; groene capuchon. A. Har- tog, GAliüeistraat 33; geblokte zak doek, C. Saas, Potgieterstraat 28 b; medaille S. de Groet, MarJastraat 94; portemonnaie, A- v. Meurs, v. Os- tadela.an 44a: spoorwegabonnement ♦.«.v. S. J. Koovman, P. de Jong, Rembrandtlaan 8b: herenportemon- naie, X A- Ham, Hoofdstraat 173: armband. L. Krommehoek, Singel 154b: zilveren wandelmedatlle. P. Schrumpf. Wattstraat 60a: schou dertas met inh,, A. Pijl. Hu^smans- utraat «tb; autostep. Ruicrok. Mes daglaan 4: potlooa, v. Alphen, Lange Nieuwstraat 15; Ierse Setter (hond), mevr. Poels, Rotterdamsedük 2i7b: rozenkrans in étui, De Raay, Broers- vest 64, Van wie is die hond? In de Aleidastraat is een bruin zwarte herdersnond. een 1-jarige reu. aangetroffen. De eigenaar kan. het dier afhalen bij de dienst van de gemeentereiniging In een snelle en spannende maar matige wedstrUd heeft Excelsior weder om ondervonden dat het van lager geplaatste clubs toch dikwü's moeiiyk winnen is. Immers TRH kennelijk met de vaste wil in het veld gekomen om zlln huid zo dnur mogelijk te verkopen heeft Excelsior handen vol werk gegeven, en met vesl nu die bleven beide punten uiteindelijk In Schiedam. Heden werden wij diep getroffen door het be richt. dat onze geachte collega en vriend, de heer R. TEN HAM ons is ontvallen. Wij zul len hem niet licht verge ten. Het Personeel van de N V. Levcnsverzeke- ring-Mij HAV BANK Schiedam. 12 Dec. 1953. WIJ VRAGEN: In de eerste helft was het een snelle wedstrijd waarin beide par tijen afwisselend aanvielen, maar de verdedigingen kondon al zu het met moeite, de beide voorhoedes toch wel bedwingen, maar vooral de beide buitenspelers van TRH bezorgden de zwart-witte verdedi ging zeer veel Jast. Aan de andere zijde viel vooral de snelle Broere op en de meeste Excelsior-aanvallen werden dan ook via hem opgebouwd. Uit een van deze aanvallen kreeg Boon een zeer goede kan* maar ziin harde schot belandde tegen de staander. Maar toch was het even later Excelsior dat de leiding nam toen Duller een haarzuivere pass van Huet snoeihard inknalde» Nadat TRH in de tweede helft een offensief inge zet had. nam Excelsior dit weldra weer over en na verloop van tud was het Broere die er tussen uit trok. Zijn diagonale schot werd in eerste instantie gestopt door de doelman, maar midvoor Huet was er als de kippen bij om de niet helemaal weggewerkte bal in doel te drukken. 2—0. Na dit doelpunt viel TRH verwoed aan en 15 minu ten voor tijd hadden zij succes toen Bal jouw goed doorzette, 21 Na dit doelpunt zetten de gasten alles op alles maar de Excelstor- verdedlgmfi bij wie vooral Ooster- veer en Vlugman opveU»n wist tot het eind stand te houden.. Onder spanning verstreken de laatste mi nuten en toen het eindsignaal klonk had Excelsior de leiding behouden. Kent U de waarde van ELKE AVOND 1 EN S.30 UUR NAAR Grote rondrit inclusief Zuid en alle verlichte straten. Duur der rit 5 kwartier. Prijs ƒ1.per persoon, kinrieroTi tot 14 faar f 0 50. OP 26 EN 27 DECEMBER NAAR BRUSSEL vertrek te 10 uur v m. Prijs 750 per persoon. Inlichtingen, plaats-reservering en vertrek bij het reis bureau, annex sigarenmagazijn, Rotterdamsedijk 401, Schiedam. Telefoon 66735. Let vooral op het juiste adres. Te hoop aougeb. VOOR ALLE AFDELINGEN Prettige werkkring Hoog loon Aanmelden; Stoom wasserij DE PAUW STADHOUDERSLAAN 3 Op het kantoor van een CHEMISCHE FABRIEK te DELFT kan een voor de Nederlandse correspondentie ge plaatst worden. Beheersing van de Engelse taal strekt tot aanbeveling- Tevens wordt gevraagd voor de afd. boekhouding speciaal voor de bediening van de Bur- rough-Boekhoudmachine, Reiskosten kun- Brieven onder no. 20941 Advertentie Bureau Belinfante, Regentesseplem 8. Den Haag. N.V. BRANDERIJEN VAN DE ERVEN LUCAS BOLS en A. DE KONING TE SCHIEDAM vragen voor spoedige indiensttreding enige die ouder zijn dan 21 jaar en in Schiedam wonen. Aanmelden: ST. ANNA ZUSTERSTRAAT 16 (na 6 uur nn. op no. 14), Meubelkoopjes: Pracht serie verstelbare Liberty-fauteuils, compleet met dubbel veren de kussens, nu 55.—. Wil son, Grote Visserijstr. 80— 101. Te bereiken met lijn 8, halte Wattierstraat. Het Radiohuis, Hoogstr. 92. Tel. 68044. Philips radio's 93.162.—. 245.—, 269.—, 339.— enz. Gramofoons 74.—, 82.—. Platen-wisselaars 165.— 175.Hoüand-Electro- stofzuigers. Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoor waarden. Geslepen gl3s voor etalages, meubelen etc. Van Katwijk's Glashandel, Lange Kerkstr. Telef. 68735. Let op het juiste adres. personeel qevr. j Gevr. voor levensmiddelen- bedrijf een ne* meisje voor directe indiensttreding, hoog loon. Br. nr. S 1058 bur. v. d blad. Gevr. een nette werkster voor 2 dagen of 3 ochtenden per week. Moerman, Lange Kerkstraat 80 boven. Radio en Gramofoons Het Radiohuls, Hoogstr. 82 Tel. 68044. Philips Kerstver lichting 15.—, 22 50. Amroh Pin-Up onderdelen. Luid sprekers v. 11.—, 14.— 17.— 23 50. 40.— enz. Pick-up'^ Microfoons Alle soorten trafo's Elcctroliten Radio buizen enz enz. Radio repa- ratic-inrichtmg. Auto's - Motoren Rijwielen Te koop: motorrijwiel DKW 175 cc., klem defect, vaste prijs 65.Broersveld 172. j Fotografie Flits met de feestdagen. Voor 16— leveren wij U 1 fhts- apparnat, 12 lampen. 1- bat terij en 1 Agfarolfilm. Dro gisterij- en Fotnhandel J G. WUlcbrand, Rotterd.dijk 405a Tel. 67348. Bij postorders type fototoestel opgeven. Diversen - Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor f 16.— Uw oude plaat als nieuw terug f 450. nok in kleuren Spuit- in richting Woermever. Sin gel 102. tel 65739-69906 Opnieuw veren ram en van horlogekasten 2 25. Als nw terug H A Dirtc-nch. ho--- mgem aker-go ud smid, Prof. Kam. On neslaan 98.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1