Beveiliging van onbewaakte overwegen wordt verbeterd tfblihan Amerika presenteert Europa de rekening Vervroegde ontknikking verzocht van onderwijzers-salarissen f Voorts Getemd Minister Algera in Memorie van Antwoord: Afschaffing radiotelegrafie door KLM overwogen Stakingsoprosp aan Britse spoormannen uitgebreid Ypenburg alleen voor commercieel lijn— verkeer C. WOUDENBERG zeventig jaar Ds Economische Benelux-unie in 1955? STRAF OPTREDEN TEGEN EVIPAN- INSTITUTEN? Beperking van geestelijke verzorging bij de DUW? Minister Suurhoff voor dilemma „Stavangerfjord" in 24 uur 262 mijl gevorderd Dijken kunnen winterstormen weerstaan Bij Neer, in de Peel, kolen aangeboord Correctie op huiirtabellen Moties houden minister Cals uit de slaap Meester Nu myxomatose (konijnenziekte) in Limburg Mej. De Waal maakte fraai debuut in Tweede Kamer SS Dinsdag IS December 1953 Het aantal ongevallen op onbewaakte overwegen heeft In 1952 In totaal 92 bedragen; hiervan gebeurden er 9 op overwegen, die waren voorzien van ccn automatische knipperlichtinstallatle. Hieruit mag: volgens minister Algera, die dit mededeelt in zyn Memorie van Antwoord op bet voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de begroting van zijn departement, niet opgemaakt worden, dat knipperlichten een onvoldoende beveiliging bieden. Veelal blykt, dat ongelukken op deze overwegen het gevolg zijn van grove onachtzaamheid van de weggebruikers en helaas in enkele ge vallen ook van bravour. De minister overweegt bij de be groting voor 1955 een voorstel te doen, waarbij de bijdrage van het rijk in het kruisingvrij maken van overwegen en groot verband wordt geregeld. De verbetering van de vei ligheid van de onbewaakte overwe gen heeft de volle aandacht: de ge vaarlijkste zijn reeds met knipper lichten uitgerust, het ligt in de be doeling in de eerstkomende jaren 10 a 12 onbewaakte overwegen per jaar van deze installaties te voorzien. Bo vendien wil men op een aantal on bewaakte overwegen automatisch be diende halve overwegbomen toepas sen. Men is reeds begonnen met het aanbrengen van een lichtreficctcrend oppervlak op Andreaskruisen, dit zal in 1954 op grote schaal worden voort gezet. Als bij mist of sneeuwjacht het zicht minder dan 300 meter bedraagt, moeten de machinisten elke vijf se conden een fluitsignaal geven. Het aantal onbewaakte overwegen bedroeg op 30 November 1953 2264, waarvan 110 met knipperlichten en 0 met halve slagbomen. Ten aanzien van de eventuele op heffing van de tramlijn Voorburg Scheveningen en het verzoek van de N.Z.H.V.M., om het traject Den Haag —Scheveningen te mogen opbreken, is nog overleg.gaande met Ged. Sta ten van Zuid-Holland. De concurrentie in de burgerlucht vaart neemt toe en dit verschijnsel maakt de strijd om een verdere ont- LONDEN. Do vacantieplannen voor de Kerstmis van millioenen Britten bleven gisteren In de lucht hangen, doordat 40.000 spoorweg arbeiders vasthielden aan hun be slissing om aanstaande Zondag in s'aking lc gaan. De NUR, de groot ste van de drie vakbonden van Spoorwegarbeiders, besloot nu ook het personeel van dc Londense on dergrondse. dat is aangesloten bij de NCR,, op te roepen tot staking. Een verontruste Churchill heeft gisteravond het kabinet m. spoed zitting bijeengeroepen. De minister van Arbeid, Sir Walter Monekton, zal vandaag in het Lagerhuis een belangrijke verklaring afleggen. De N"UR sloeg gisteren een aanbod van een loonsverhoging van vier shil ling per week af. Fins schip in Schelde vlot gekomen VLISSINGEN. Het Finse s.s. ..Virgo", dat Zondagavond aan de grond was geiopen bij de Dcurlo in de Scheldemond, is Maandagavond omstreeks half acht vlotgekomen met assistentie van de sleepboten ..Schelde" en „Blankenburg" uit Maassluis. ..President John P Best" en „Baron de Maere" uit Terneuzen en de bergingsvaartuigen „Dalfijn" en „Bruinvis" uit Vlissingen. Het schip is op de rede van Vlissingen ten anker gegaan voor een onder zoek naar de schade. wikkeling van het aandeel van Ne derland in de woreldluchtvaart niet gemakkelijker. De positie van de KLM is dankzij de in de laatste ja ren behaalde winsten en een zorg vuldig financieel beleid gunstig te noemen. De invoering van speciale tarieven voor het toeristenvervoer heeft zowel in het Europees als in het Atlantisch verkeer een duidelijk waarneembare stimulerende invloed gehad. De KLM bestudeert, evenals ande re grote luchtvaartmaatschappijen. DEN HAAG Het vliegveld Ypenburg zal in de toekomst ge bruikt kunnen worden door het on regelmatig commercieel lynverkeer, aldus minister Algera in de Memo rie van Antwoord De ligging van Ypenburg is, gezien de nabij lig gende steden en verkeerswegen, niet de meest gunstige. Ook om deze reden is het naar "s ministers mmening aan te bevelen om het commerciële verkeer aldaar tc be perken tot onregelmatig lijnverkeer. Het zijn strategische overwegin gen geweest, die geleid hebben tot het toelaten van militair medege bruik. Opgemerkt wordt nog. dat het verlengde van de aan te leg gen startbaan ten Noorden van de stad Delft ligt. Tengevolge van de militaire vestig-ng kunnen noch de sportluchtvaart, noch de aldaar ge vestigde afdeling van de Rijkslucht vaartschool op Ypenburg worden gehandhaafd. Met dc aansluiting van Rijksweg 4a direct ten Noorden van dit vliegveld is rekening gehouden. Ten aanzien van het intensieve wegver keer'langs het vliegveld zijn plan nen opgesteld om de rijbaan van Rijksweg 13 van Den Haag naar Rotterdam te verplaatsen en uit te voeren als dubbele rijbaan met middenbem. Botsing op Wiedtalbriicke Tenlastelegging van De Baat vermeldt vijf punten DEN HAAG Chauffeur D. de Baat die op 24 October bij de 'Wied- talbrucke in Duitsland met zijn truck en aanhanger door ae rem men schoot, zes mensen dood reed en zeven verwondde bij een serie botsingen, wordt van vijf zaken beschuldigd. Wanneer De Baat voor de „Grosse Strafkammer" van Koblenz moet verschijnen is nog niet bekend- Aldus antwoordde de minister van Buiten landse Zaken a.i. Maandag op vra gen over de gang van zaken bij de behandeling van De Baats verdedi ging. De raadsman van de chauffeur zal zijn mr H. Ormond in Frankfurt am Main* de mogelijkheid om voor de lucht- grond communicatietechniek geheel over te schakelen van radiotelegrafie naar radiotelefonie. Ontslag van de Js thans zeer •gzeker r.iet in overwegin;. Wel wordt .reeds nu de gelegenheid opengesteld, Icm zich voor te bercitën op evcn- ituee! later te beklede! grondfunc- •Jtips op soortgelijk nivcai als de func tie van boordtclcgrafist. In het kader van deze studie wordt crir ïrroï-mijkTh-icd urttAt^ocht om dc verbindingen op intercontinentale lij nen, geheel of gedeeltelijk te doen verzorgen door een lid van dc be manning, dat niet met de besturing is belast. De KLM verwacht niet. dat vóór 1957 of 1958 lange trajecten van intercontinentale lijnen zullen worden bevlogen, zonder dat een speciaal opgeleide communicator deel uitmaakt van de bemanning. Bromfietsen In de Memorie van Antwoord komt uiteraard ook het bromfiets- vraagstuk ter sprake. Naar de me ning van minister Algera is de ge kozen oplossing, waarbij bromfietsen gebruik moeten maken van rijwiel paden, uit veiligheidsoogpunt te ver kiezen boven het toelaten van brom fietsen op de banen voor het snelver keer. Bij de aanleg van nieuwe rij wielpaden wordt zoveel mogelijk met de eisen, die het nieuwe gebruik aan deze paden stelt, rekening gehou den. In sommige gevallen zal ook een bijzondere oplossing kunnen worden gevonden, door bijvoorbeeld brom fietsen op een aanwezige parallel weg toe te laten of op de hoofdrij baan. voor zover de omvang van het motorisch verkeer daarop dit toe laat, voor bromfietsen open te stel- len. Het verkeersreglement laat hier-j van toe de mogelijkheid open. avert enne AMSTERDAM De heer Kees Woudenberg, oud-secretaris van de partij van de Arbeid, vóór de oorlog secretaris van de S.D.A.P., daarvoor bezoldigd bestuurder van de „moderne" Meubelmakers- bond, viert Woensdag zijn 7Qste verjaardag. Breed, want zon der ideologische remmen is zijn visie op het so cialisme, elke dogmatiek is hem vreemd. Hij is er sterk van overtuigd, dat kennis van ver leden cn heden onontbeerlijk is voor iedere beweging. Daarom was hij de man, die het initiatief nam tot stichting van de Dr. Wiardi Beckmanstichting. het studie-cen trum van de P. v. d. A. DEN HAAG. Minister Smir noff overweegt maatregelen te ne men tegen de Evipan-instituter». „Deze zyn niet voor één gat te vangen", verklaarde hij, „en daar om zullen die maatregelen zeer effectief moeten zyn." Hij zij dit naar aanleiding van de vele klachten, die hem uit Bel gië en Rotterdam hebben bereikt over deze instituten. Ook het vraag stuk der tandheelkundigen zal hij later bestuderen. {Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De behandeling van de begroting van Sociale Zaken is gistermiddag in de Tweede Kamer op ietwat wonderlijke wijze geëindigd. De kwestie van een tweede humanistische verzorger In de DUW- en ar beidskampen beheerste de replieken geheel, alsof Nederland geen belang rijker sociale vraagstukken aan zijn hoofd had. Het slot was, dat een mo tie van pater Stokman werd aanvaard (3524) (tegen socialisten, libe ralen en communisten), waarin de regering werd uitgenodigd om de om vang van de godsdienstige en geestelijke verzorging in de kampen te be perken tot de daarvoor over 1953 toegestane geiden. Het was een verwarring wekken-mng aanleiding gaf. betrof de ktnderbij- de motie. Men kon zich bijv. afvra-1 vo°r gebrekkige kinderen. Deze eni gen of de rechtse meerderheid haar thans bij meerden angheid De heer dnel niet veel makkeliiker had kun- Stapelkamp (ARl en de IvVP-er De niet veel maKkeujKernaa kuiï- K 0 r t vonden het echter met billijk, nen bereiken door via amendering - van de begroting, de gewraakte post weg te werken. Het halfslachtige van de indieners van de moties be halve pater Stokman, hadden ook de heren Sch o u te n (AR). Ti la n us (CHU) en Leraaire (KNP) haar ondertekend was, dat zij onder het uiten van Na officiële ontvangst Russisch schip in aanvaring met Duitse kotter .AMSTERDAM. Het Xuets schip „Pamu", waarvan de beman ning Maandagmiddag op het stad huis te Amsterdam door burge meester d'Ailly was ontvangen, is kort na het daarop volgende ver trek om ongeveer half zeven tus sen de pieren van IJmuiden in aan varing gekomen met de Duitse kot ter K 409. De bemanning was in de hoofd stad officieel ontvangen, omdat de „Parnu" het 5000ste schip was, dat de Amsterdamse haven dit jaar binnenvoer Het Ru .rische schip zette zijn reis naar Antwerpen voort. De kot ter, afkomstig van Kiel, voer om 7 uur naar Amsterdam op met zware schade aan de voorsteven. Brits schip aan 3e grond tussen Jersey en St. Malo DEN HAAG - Het 662 ton me. tende Britse schip „Brockley Com be" heeft Dinsdagochtend vroeg ge seind. dat het by de Minquiers, enige eilandjes tussen Jersey en St. Malo. aan de grond is gelopen. Het vaartuig maakte snel water in de machinekamer De reddingsboot van Jersey is uitgevaren om assis- 1 tentie te verlenen. DEN HAAG. Deskundigen koesteren de hoop, dat er het vol gend jaar in belangrijke mate aan dacht zal worden besteed aan de voorbereiding van de Economische "Unie der Benelux en dat men wel licht in 1955 tot het sluiten daar- kunnen overgaan. Deze hoop is ontstaan na de conferentie van het comité van ministers der Beneluxlanden. welke vorige week in Luxemburg is gehouden en die als eer. der geslaagdste Benelux- conferenties wordt beschouwd. België zal niet onmiddellijk alle aandacht aan het verdrag kunnen besteden, omdat het volgend jaar voor verkiezingen staat ei. een nieu we regering zal moeten vormen. Maar verwezenlijking in een tijd' van één of twee jaar wordt thans verwacht. In 1952 was er een ernstige crisis van de Benelux ingetreden. Deze is thans overwonnen, nadat in Juli van dit jaar reeds een duidelijke ontspanning in de Beneluxverhoü- ditigen was ingetreden. OSLO. De „Stavangerfjord" is in de afgelopen 24 uur 262 mijl dichter bij Noorwegen gekomen. Maandagmiddag om 14,00 uur Ned. tijd was de positie van het schip 57 graden 27 minuten Noord en 16 graden 38 minuten West. De Britse sleepboot „Turmoil" is in de nabijheid om assistentie te verlenen. Men verwacht, dat de „Stavan gerfjord" Vrijdag om 12.00 uur in Oslo zal aankomen. Vervolg van pal*. 1 Dulles had moeten ondergaan voor een parterre van ongeveer 300 men sen. Ook zijn betoog, keihard, was niet gespeend van venijnige for muleringen. Is het te veel gevergd, zei hij op zeker ogenblik, dat zij, die nooit met ons gevochten hebben, ons ga ranties geven tegen hen, die nooit iets anders gedaan hebben?" Het was een pathetische vraag, die onder andere omstandigheden diepe indruk gemaakt zou hebben. Maar op de achtergrond van deze conferentie stond het debat over de EDG in de Franse Kamer. Te gen die achtergrond verloor zelfs de meest brillante formulering haar glans. De rede van Dulles was onaange naam hard. Maar het debat in de Franse Kamer was tenslotte harder geweest. Het had aangetoond dat de grote meerderheid der parle mentsleden het binnenlandse gehar- DEN HAAG. - De door de stormramp beschadigde dijken zijn thans In het algemeen weer tn een toestand gebracht, waarin zij de winterstormen kunnen weerstaan. Dit deelt minister Algera mee in zijn Memorie van Antwoord. De dijken zijn in het algemeen hersteld met zwaardere afmetingen dan rij voor dc ramp hadden en niet een hoogte, die in aanleg rond één meter uitgaat boven de vroe gere. Door kreekvorming is glo baal 600 ha land verloren gegaan. De grote principiële beslissing ten aanzien van de delta-plannen kan niet eerder worden genomen dan nadat de Delta-commissie daarover rapport heeft uitgebracht. Dit houdt echter in, dat alle voorzieningen, die verbetering van de veiligheid tegen het water teweeg brengen, hierop zouden moeten wachten. Er zijn door de Rijkswaterstaatsdienst reeds plannen onderzocht om de bestaande dijkringen een groter wa- terkerend vermogen te geven dan zij op 31 Januari ji. hadden door de zwakke gedeelten te versterken. De minister is van oordeel, dat de gebeurtenissen tijdens en na de ramp duidelijk hebben bewezen, dat de autonomie van de waterschap pen evenals de zelfstandigheid van de provincies een kostbaar goed is, dat stellig gehandhaafd zal dienen te worden. Verwacht mag worden, dat ook ten aanzien van het drie-eilanden- plan een interimrapport door de Delta-commissie zal worden uitge bracht. ROERMOND. Zaterdagmiddag zijn bij de proefboring, die de firma Deilman te Neer ten Westen van de Maas in mid den-Limburg uitvoert ter verkenning van het Peelmyn- veld, de eerste kolen aangeboord op een diepte van 700 meter.. Het be trof een laag van 40 centimeter. Er zal geboord worden tot een diepte van 1500 meter, die men in het voorjaar bereikt hoopt te heb ben. Het is echter niet juist om te ver onderstellen dat later in de buurt van Neer een mijnschacht zal ge vestigd worden. In de tabel voor de komende huurverhoging welke wy vorige week publiceerden komen enkele kleine onjuist heden voor. De verbeterde getallen zijn: Nieuwe huur t.o.v. 1940 en 1953, exclusief water {water voor rekening van de huurder). Gemeenteklassen Oude huur 1940 n III IV Nieuwe huur 0.85 17.00 27.00 33.00 19.55 31.05 37.95 1.1475 22.95 36.45 1.1730 23.50 1.1935 24.00 1.2325 24.65 1.2580 25.20 TWEEDE KAMER principiële bezwa ren tenslotte niet verder gingen dan het richten van een uitnodiging tot de regering; de begroting van Sociale Zaken lie ten zij daarna zonder wijziging pas seren. Minister Suurhoff kreeg dus enerzijds de bevoegdheid om over een door hem voorgestelde be grotingspost te beschikken terwijl hem anderzijds werd verzocht bij de aanwending daarvan zich beperkin gen op te leggen. Het mocht dan halfslachtig zijn, het duidde er aan de andere kant toch óók op. dat rechts de kwestie niet op scherp wilae spelen en enige soepelheid in acht wilde nemen. Een en ander in afwachting van een meer algemene gedachtenwisseling over het pro bleem van de geestelijke verzorging. Tot zulk een gedachtenwisseling toonde minister Suurhoff zich gaarne bereid, maar onverstandig noemde hy het verzoek om de uit gaven voor de geestelijke verzor ging te beperken. Want stel. dat de werkloosheid onverhoeds toeneemt? Een andere kwestie die tot enige dei dat zij aldus worden achtergesteld by dc studerende kinderen, waarvoor tot 27 jaar kinderbijslag wordt genoten. Staatssecretaris Van Riujn mocht dan opmerken, dat de kinderbijslag een bij drage bedoelde te zyn in de kosten van de opvoeding het rechtsgevoel van dc Kamer had hu daarbij met op ma hand. Hij beloofde deze kwestie nog eens in overweging te nemer. By de bespreking van de afdeling Volksgezondheid had minister Suuihoff voornamelijk met dokier Mol (KVPi 'af te rekenen hetgeen hem beslist met moeilijk viel Hu kon er nl op wijn-n dat voor de volksgezondheid thans vyf maa! zoveel was uitgetiokken als m 1945 en dat dit dus mei bepaald v,ees op de door dokter Mol gewraakte schrielheid. rewar hoger aansloeg dan alle bui tenlandse verplichtingen. Op die basis is nauwelijks nog diplomatie mogelijk. De Belgische minister Van Zeeland, die te voren door zorg vuldig aangebrachte lekken zijn befaamde plan had laten bekend worden, hield een ferme rede. die kennelijk op dat denkbeeld van verzoening met het Oosten en ga ranties voor Rusland was gebouwd. Maar de logische conclusie ervan, het plan-Van Zeeland zelf, bleef hem, na de rede van Dulles, in de keel steken. Het klimaat was er niet gunstig voor, had hij begre pen. En Van Zeeland begrijpt snel. Nog een andere scnaduw stond op de achtergrond van deze bij eenkomst: die van Adenauer. Hij is Maandagmorgen weer naar Bonn vertrokken. Maar hij is geenszins afwezig. Dulles en Adenauer heb ben een lang gesprek gehad, waar in zij het in hoofdzaak eens zijn geworden. Wat niemand verwonde ren zal, wie de standpunten van deze beide staatslieden kent. Terwijl Frankrijk rebelleert, maakt Duitsland voortdurend avan ces en ze worden gedaan op de plompe, maar in elk geval serieu ze wijze, die het kenmerk der Duit sers is. Hoe kan men van Dulles iets an ders verwachten dan dat hij van de wensen van Adenauer met wel willendheid kennis neemt? Eden hield een verzoenende re de. die weinig overtuigingskracht had. Het is te iaat voor goed pra ten. Iedereen voelde zich beklemd door de malaise, die de Europese politici, in de eerste plaats de Franse, zich op de hals hebben gehaald. Steeds hebben zij gewei gerd rekening te houden met de wensen van Amerika. Steeds heb ben zij geweigerd, de waarschuwin gen van de Amerikaanse Senaat se rieus te nemen. Nu is eindelijk het ogenblik ge komen, waarop de Amerikaanse re gering door haar eigen minister in de Hoek is gedreven. De wereldpo litiek he»*t de laatste jaren om Europa gedraaid, meer dan wel licht logisch was. Dc Europese po litiek heeft roornamelyk om Frank rijk gedraaid. eveneens meer mis schien dan logisch was. Thans wor den Frankrijk en via Frankrijk Europa de rekeningen gepresen teerd, Het f3tnïlie-porcelein wordt van de tafel geveegd: het bankboek wordt opengeslagen. Post voor militairen op weg: naar Korea DEN HAAG. Post voor mili tairen van het aanvullings-detache- ment bestemd voor het Nederlandse Detachement Verenigde Naties, die op 12 December j.l. naar Korea zijn vertrokken, moet op 15, 17 en 21 December a.s. in. Nederland ter post worden bezorgd. Het adres moet als volgt luiden: rang, naam. voorletters, icgernum- mer, aanvullingsdetachement NDVN op uitreis naar Korea. Amsterdam, Schiphol, militair De namen van het schip en de tussenhavens mogen niet worden genoemd. (Advertentie l.M.) Meer.. Meest... fluwelen schroef van het ge' regelde leven heeft de ~Weu' i iter in mijn zwarte aanloop-kater langzaam maar zeker op de knieen gedwongen. Toen hij pas oy my woonde, liep hy ronet met de warse spanning van een karakter dat maar eén woord nodig haa opt de deur achter zich dicht te slaan Soms misten wij hem dagenlang. Dan deed hij buiten, in de wildernis, de woeste dingen waarvan hy etndeiytc ott.il en mager terugkeerde om. alles op te schrokken wat niet spykervast zat. Diepe opluchting ademde er daarna uit zijn weelderige slaapjes, die hi7 over-gegeven uitlag, op zyn mg ten prooi gevallen aan visioe- nen die soms een. verlekkerd kreu nen uit hem deden opstijgen. „Hij heeft het nodig, zo nu en dan", zet mijn vrouw, met de ver standige kijk wan een femme d ar tiste. Maar de lijd verstreek en blies hem op tot een verzorgde capitu- lant in het zwart zon knappe, welgedane heer met een interessant verleden, die middelbare dames graag eens op de thee vragen, in de hoop dat =e het ergens aan zullen merken. Want diep in hem smeult nog net oude vuur. Als 's middags de bui tendeur open staat, omdat een late leverancier nog iets moet aanreiken, kan hij zo bevangen naderby slui pen. Hij gaat op de drempel staan, de kop wai in de hoogte, en fcykt met troebele ogen naar de bewogen donkerte van dc vrijheid, die, vol langsschichtend licht en roepend geluid, tóch nog een vreselijke mand-terging voor hem schynt t® ~U'«, fjlou, wat uül je?", vraag tk, als de leverancier weg i$. Want ik stel er prijs op, hem een eerlijke kans te geven zich zelf te worden tn burgerlijkheid of uerbrycelmg. Als naar het duister van de straat toe- gezogen, blyjt hij dan enige tyd staan dubben, zijn kop vertrokken tot een grimas van smartelyke blijdschap, die buiten zijn wil uit hem. schynt te worden losgewron- gen. >fSe ntag uiel, ais je wilt..." zeg ik en begin de deur langzaam te sluiten. Het is aangrijpend, hem te zien wankelen op het scherp van de snede. De keuze brengt hem in een lichte paniek. Hy stoot nerveu ze kreetjes uit eit maakt tot niets dienende pasjes op de plaats. Dan glipt hij op hef. laatste ogenblik door de kier, tóch omgevallen naar de kant van de kost voor het kau wen. Buiten tinkt rebels de tram. En de uiind roept „ga... ga..." Zo lang de dierenwereld nog geen Nietzsche heeft opgeleverd, kan ik u niet melden wat er opstijgt uit het zakje kattenbrood maar die kreet uiint. Een maal geconformeerd, is hy nu bezig een eigenzinnige kerel te uiorden. een deksels karakter, een nieuwbakken reactionnatr met aan geplakte styl, erger dan het soort dat er mee geboren werd. Hij vreet bijvoorbeeld van myn bloemen. Dat is kattelijk. Maar een normaal Jiutsdter vlucht, als ik schimpend aankom. Hij niet. My aankijkend met ronde, koude ogen, graast hy door tot ik hem van de ruiker heb losgescheurd. Op de grond zetten ts cinloos: _hy wipt meteen terug en hervat zijn. uittar- tende rauwkostkutir. Ik moet hem helemaal uit het vertrek brengen en elders opsluiten. Tijdens het transport hangt htj kei-hard en van kop tot nagel protestant in mijn handen: Trotzky, toen hy zich door de politie naar de trein liet dragen, „En hier óók nergens aankomen", zeg ik, voor tfc hem in de keuken sluit. Hij wacht grimmig op zijn vol gende kans. IV'ie komt 's nachts. Als ik even, om iets menselijks, mijn bed verlaten heb, vind ik hem bij terugkeer op mijn plaats uitgestrekt^ of hij er hóórt. Even aarzel ik: h y misschien de heer en ik het huisdier? Maar die verwarring is kort. Dan grijp ik hem, en zet hem op de gang, maar hij glipt tussen mijn benen door en ligt tceer op het kussen als ik my omdraai een Querulant met boze ogen. „Vooruit."' schreeuw ik. Én deze keer zorg ik er voor, de gangdeur tijdig te sluiten. Als ik tceer in bed lig, begint hij tegen het hout te krassen met zijn nagels een rhythmisch geluid, waarbij ik langzaam maar zeker indut. Want dat is de tragiek der aange paste vechtjassen: hun volgehouden dreuntje gaat reddeloos op tn het grote slaaplied van de nacht, KRONKEh (Van onze correspondent; HEERLEN. In midden-Lim burg heeft men op verschillende jachtterreinen konijnen aangetrof fen, die lijdend waren aan myxo matose. Op een veld bij Vlodrop vond men tijdens het weekeinde 34 konijnen, die door deze ziekte wa ren aangetast. Ook op andereplaat sen werden slachtoffers aangetrof fen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Met twee moties heeft de Tweede Kamer minister Cals vannacht uit de slaap gehouden. Nadat zij hem en staatssecretaris D e Waal gedurende enkele uren had aangehoord, brandde zjj na middernacht zeif los. In korte replieken, die tezamen nog geen ander half uur in beslag namen, maakte zij het hem danig lastig. In de eerste motie, ingediend door mr Eoosjtn (A.R.), werd de regering uitgenodigd om terzake van de ontknikking der ondenvijzerssalarissen, het Bezoldi l t gingsbesluit in die zin te wijzigen, dat de datum van 1 Januari 1953 genoemd in het K.B. van 22 Augustus jl. wordt ver- TWEEDE KAMER anderd in 1 Januari 1948. Verlangd Werd dus, dat alsnog stemming terugwerkende kracht zou worden Lucas verleend aan deze „ontknikking". Deze motie was mede ondertekend Joor mevr. Fortmier (WD) en de heren v, Sieen (PvdA) en Peters <KVF>, die tezamen een ruime meerderheid in de Kamer vertegenwoordigden. Dc tweede motie was alleen van de KVP-fractie afkomstig. Zy be pleit aan de salaris-verhoging voor leraren, welke op 1 September 1947 is ingegaan, alsnog terugwerkende kracht tot 1 Januari 1947 te verle nen. wijze zessen verklaarde liij zich bereid Ook woordvoerders van andere frac- in het kabinet de mogelijkheid van eer ties, zoals de heer Roos jen, hadden neer algemene gedrajjitjn te b«Pre- zif was .niet gewend ols koets- over deze kwestie «esproken. Maar deze ken, Toi dusver moet immers bij de had gehoopt, dat bij het georganiseerd aanstelling san een gehuwde onder wij- paard of als tï&Kpaard op te tre- overleg met de leraren terzake overeen- I zeres nog steeds om dispensatie worden den hplwsfd* hwh umi i»t« ju kunnen worden bereikt 'envaehtte echter blijkbaar met zoveel van zijn geestverwant-mi nister. Ook over een ander geschilpunt bij dit overleg, de zg. ..volledige be trekking'*, werden door dc Kamer po gingen aan gesven d om minister Cals tot inschikkelijkheid te bewegen. Op dit punt bieef echter de indiening van een motie achterwege Bij al deze parlementaire achviteiten raakten de redevoeringen, welke minis ter Cais cn staatssecretaris De Waal daa-aan hadden Jatcn voorafgaan, mm o£ meer in het vergeetboek Toch had de minister wel enkele belangwekkende mededelingen gedaan. Ten aanzien ;an öa gehuwde uiidér- gevraagd. Ook iiet hij zich tegemoetko mend uit over de verlangens n- ar een anftere beheersvorm voor de open bare schooi. De plannen, welke zijn voorganger Hutten indertijd, bij een achttal ver schillende instellingen heeft inge diend. hebben bezwaren ontmoet Het karakter van de overheidsschoot zou daarin met soldoende zijn bewaard en de pacificatie zou er door zijn be dreigd. Derhalve meende minister Cals. dat zy opnieuw bestudeerd zouden moe ten worden. De socialistische afgevaardigde Van Slcen uitte zich veel toeschietelij ker dan in eerste termijn, waarbij hy zich van de verdenking trachtte schoon te wissen, dat hy een nieuwe school strijd zou hebben willen ontketenen. De minister verklaarde de hoge kos ten van de Intern. Academie in Den Haag. Maar dat weerhield de heer Ti la It us (CHU) niet om bij de re plieken zijn bezorgdheid uit te spreken over de aldaar plaats vindende herhaal de ontslagen. Htj vroeg zich af of zich hier Hellicht bestuurlijke of ,jioog- leraariijke" moeilijkheden hadden voor gedaan. Staatssecretaris mej. De Waal sprak haar eerste grote rede in de Tweede Kamer op fraaie wijze uit. Het was echter eerder een weten schappelijke verhandeling dan een parlementaire verdediging. Maat het was toch erg aardig te horen, hoe zij zich tegen dc veronderstel ling van de heer Van Sleen iPvdA) verzette, dat zy met betrekking tot de voorbereidende klas bij de am- bcuiiilü&choien, zich voor het karre tje van een van de afdelingen van het departement had laten span- Mctiroum Higpinp- bottom is niet al leen merkwaardig omdat zij in. tegen stelling tot „haar" naam een manue- tjes-gans is, maar deze gans is bo vendien vorige week officieel voor de rechtbank van Dallas, Texas, ge daagd. Hij had in j de tuin van dp bu- ren plantjes opge geten en vernielin gen aangericht. Dus togen Tommy Pistllio, zeven jaar, en cijn zusje Lin da, die feitelijk de eigenaren van Hig- gi Tig bottom cijn, naar de heren ach ter de groene tafel om hun geliefde gans te verdedigen. Moeder trok na tuurlijk mee en zelfs mocht Fluffy Sue, de langharige huispoes met gou den ogen, de recht zitting byu'Onen. Zo ziet u het vijftal hier op de foto, gespan nen luisterend naar het vonnis, dat ury mild was. HiggingbOttam werd y veroordeeld ooortaan in de tuin waa, de gemeenteraad Maandagmorgen tuin zyrt bazen te leven op een heeft besloten enkele belastingen te stukje gras. dat terdege met draad verlagen, de personele en de hoofl- S is afgezet en dient cici? te onthouden sommen van de grondbelasting voor ge- I van i''rites aan buurtttinen. Toen „f11 onsebouwdeeigendommen. meende Hiooinohotfom -elf nnn 1 brenSt per jaar f minder in het meenae mggtngooitom -eij nog gemeentelaalje maar dat kan omdat de epen mat te moeten opmerken, gemeente geen onderhoud heeft aan het maar ny tcera onder snaterende 27 m», lange wegennet m Wydewormer. protesten door de kinderen wegge- Dia wegen zyn nml. niet van de ge bracht. J- - Dat beloofde toch wel iets. Een groep spelende kinderen ont dekte tijdens het weekend op de hei by Wezep een Engeise bom tn de grond Ze groeven het onding oo, stoften het netjes af, maar lieten het verder met rust. Gelukkig maar, want de bom had kunnen zorgen voor een kg. springstof, Nu is 'le pulkt ooor de mynopruiimngsdienst. (Kimme int Pu"e (d2* hcj-dorp op de grensi kwam Zaterdag met een gioot oak smokkelboter thuis Hij wist er mets van en bracht het snel terug naar het kantoor. Een Belgische smok- De brandweer in Massachusetts waarschuwt dringend tegen een nieuw soort Kerstboomversieringeen bol i eer. gas. dat explodeert als er v buurt komt. Dat chemische s klap van 250 die bol blust dan promt de bi ui elkaar ge- de mensen hebben daar niet mgsdiensl. want het gas is ook dodelijk v een Mm schynt de verkoop ni ncii tfUiUi Doch een expert in Providence Rhode Island, zegt dat je elke kerst- -boom onbrandbaar maakt door hem te keiaar heeft het voor hy voor visitatie bespuiten met een oplossing van ammo- het gebouwtje binnenging ui een fiets- mtimsulfaat in water. De kosten van dit later weer mengsel zyn zeer gering. tas laten glijden om het i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2