Er zit schot in Maasboulevard agenda Waardige jubileum-viering van het Passage-theater RICO BULTHUIS opent Kersttentoonstelling Culturele opvoedende taak ruimschoots bewezen Schiedam zaalhandbaltj ..Verve" exposeert in Gemeentemuseum 'ELr^m Joh f ra exposeert in C.C.C. ..Hij. zij en de auto" Baldadigheid in Sterrebos Lppt Uw hind vroeg met geld om le gaan Heldenmoed in Monopole Kruiscollecte bracht 20 mille op Goedkoop zwemmen voor de jeugd Meer ui 250.000 ste in Sportfondsenbad jubileumfeest van Zondair in Aliov'-hal dr De \Wr-seiiooi SG eigen huis Contactavond voor iVIathenessersehool Kerkdiensten Binnenbrandje in Broersveld Tweede avond voor W, de Zwijgerschool j e Kerstbijeenkomsten Jaarfeest van Siem's Vrienden 2 Zaterdag 19 December 1953 W t men moet welen: Apothekers-nachtdienst: Backer, St, Lidüïnagtrast 58, Bellen bij ongeval: GG. en GJD Tuinlaan 89. Telefoon 89290. Bioscopen: Mnnopale, 3. 5. 7 en 9 uur: „De zoon van d'Artignan". Passage, 2, 4.15. 7 en 9.15 uur: ..Hij, zij en de auto". De Haagse beeldende kunstenaars, groen ..Verve" zal van 23 December tot »1 Januari in het Gemeentemu seum exposeren met schilderijen, plastieken, gouaches «n grafiek. De tentoonstelling wordt Woensdag avond om 8 uur geopend door mr J. W. Peek, burgemeester van Schie dam. Hob van Rejjn pantomime en eni.Ee leden van het muziekgezel schap ..Intertexta" zullen hun me dewerking verlenen op de openings avond. Het museum is dagelijks van 2 tot 5 u. geopend. Op Nieuwjaars dag zal het gesloten zijn. Er komt tekening in de Maasboulevard. Vier ruime terras sen afgezet met een brede rand natuursteen naderen hun vol tooiing:» met de beplanting is men reeds begonnen en de twee parkeerplaatsen, die daar werden geprojecteerd xyn ook reeds klaar. Het eerste plan, een wandel-promenade van ongeveer twintig meter langs de Maas, zal bet komende voorjaar voor het puhüek worden opengesteld. Plan nummer twee, het ach terliggende terrein wordt geeffend en dit zal het volgend jaar pas voltooid zijn. Do bred"» b -ulc- vard r.rt h-r graseaznn ligt, het zonnetje uitdagend, t« wachten komende voorjaar. De banken zyn reeds &eplaatst, nu r,cs zonder zittin gen. die me: verwering v hoeden. Jonge boompjes ïijn geplant, noch doze zullen nog geert grote scha duw cirkels over de bankjes werper., wanneer het straks warmer gaat wnr- rien. Aan het ein de var. de boule vard gekomen zien we grote hoeveel- teder, natuursteen ligger., terwyl d« Ijverige handen van een der em- Slovc's van de Ba. ebr- Oppennam: uit Arholzeo 'D!d druk bezie ziin met Zo krijgt men een aardig beeld, hoe de MT/igbou'evard trordtm ga/it; een prachtige lanae u*an- deUtteg, tra ar hef romers aan genaam verposen zal zijn Vermoedelijk Engelse zeelieden hebben vannacht een roeiboot ge stolen die bij de brug in de Voor haven lag. Zij win ermee de rivier opgevaren. Ondanks zorgvuldig speurwerk van de politie heeft men de roeiboot nog niet gevonden. «s? <- larstipe ha Ken groet aantal genodigden ua« ?f.;l. dat het moeilijk is hero order u tl»irrrn»vnnd verzameld in hei Cul- een bepaalde greep :e rangschikke-, tureel Contact Centrum aan de Lan- Er straalt van deze werken n-i complete rally loonden-Brighton fr organiseren, heeft William Rose ge ïnspireerd tot het filmverhaal Ge ne vi e v e (H z en de auto, dat doordrenkt is gerankt van luch tige spot en fyne. op en top Engel se. humor. Het verhaal zelf heeft niet zoveel om het lijf en is vooral in het be gin een tikkeltje traag, maar de humor is van zulk een on wapenend soort, en ligt er ook weer niet zo dik op. dat ze op een persiflage gaat tijken, dat men er lange tijd knusjes van kan genieten. Gene- Op ondubbelzinnige wijze is gisteravond tijdens de jubi leum-voorstelling in het twintig-jarige Passage-theater tot uiting gekomen, hoezeer Schiedam het waardeert, dat in 1933 wijlen de heer A. Tuschinski onze stad met deze fraaie bio- scoop verrijkte. Drie sprekers, met aan het hoofd burgemees- idnna0oiciJvj8en' Pen t in, r iDarracq uit ïytH, en in deze naam ter mr. J. aV. Peek, hebben in gloedvolle bewoordingen ge- j WOrdt de erote tederheid van de tuigd van de grote waarde, die zij aan dit theater hechten, j bezitter er voor uitgedrukt. De tocht niet alleen ais bioscoop, maar ook als culturele instelling, om- j "fagen, "maar"de reis6terug wordt dat gedurende veertig Donderdagavonden het Passage-theater een ware climax, ornaat Aian Mc- in gebruik wordt gegeven aan cultureel dienende organisaties. v"~ Burgemeester Peek zei het kern achtig. dat het Passage-theater als cultureel centrum var) zo oneindig veel belang is voor de Sehiedamse burgerij. „Twintig jaar lang heeft het theater de bevolking in de ge legenheid gesteld zich op aaneen»- ms wijze te verpozen, waarbij de directie nimmer de cultureel op voedende taak uit het oog heeft verloren", zo zei Schiedams eerste burger in zijn toespraak tot de drie directieleden ten aanhoren van een volle zaal. waarin zich vele geno digden, als de wethouders, raads leden. de commissaris van politie, hoofden van diensten, vertegen woordigers van het geestelijk, het j culturele en het verenigingsleven, bevonden. De heer M. Hol!, bracht in zijn functie van voorzitter van de Sehie damse Gemeenschap, de hulde en de dank van de verenigingen over, -deze werken ecu die regelmatig van het Passage-! ge Kerkstraat w«r de heer Eico soort van magisch realisme af. die theater gebruik maken. Als blijk j Bulthuis de kersttentooiwtetHnff van een fotografische realiteit weergeeft, van erkentelijkheid zegde de heer schilderijen van Johfra. opende. zodat het moeilijk is de voorstelUn- i Hol! de directie een electrische De hoer Bulthuis begon zijn speech 1 gen te kunnen betitelen. Ieder, die 1 klok toe, een geschenk van de bij i met de opmerking, dat het voor hem -■ - - - c een hachelijke positie was om een i tentoonstelling van werken van j deze schilder *- molten openen, f Spreker wist nici hoe hij de kunste naar Johfra, die ook by deze plech tigheid annwezig was, moest schet sen. Diens werk is van zulk eer. hoogtepunt de Rituele Vuurdans. de fameuze compositie van de Span jaard Manuel de Falla. was eert staal van hoogstaande virtuositeit. In de Sabel dans werd de fameuze techniek, zowel van pianist als van organist nog eens duidelijk geaccen tueerd. Het officiële deel van het jubileum-programma werd ingeleid door Tuschinski'r, publicity-man, de heer J. van Leeuwen, die ook na afloop tydens de geanimeerde re ceptie in de foyer voor een vlotte gang van zaken zorgde. De merkwaardige liefhebberij van een klein aantal Engelse heren om in volkomen anachronistische auto's, anno 1904, rond te toeren en daar bij elk jaar met deze vehikels een Kim met zijn vriend Ambrose Cla- verhouse heeft gewed, dat zijn wa gen het eerst de Westminster Brid ge zal bereiken. De twee mannen veminnen van alles, bedriegen el kaar zelfs, om de eer in de wacht te slepen, en zij worden daarbij braaf geassisteerd door de respec tieve vrouwen, die deze dwaze sport aanvankelijk maar matig apprecië ren. Het spontane spel van de hoofdrolspelers. John Gresson. Di nah Sheridan. Kenneth More en Kay Kendall draagt er veel toe bij om van dit verhaal een zeer aan trekkelijke rolprent te maken. Hef 7'prrroini'ctt non Wendt/ fDi- nah Sheridan) in het choufjettr- schap van Allan (John Crcgson) wordt wel even ruw geschoktals op een flink steile helling het stuur run l»m nu to, een er hik el wit 1004. het begeeft. („HIJ, ZIJ EN EEN AUTO"). -erken ziet. kan hiervoor een de S.G. aangesloten verenigingen rigrn verklaring geven. Het is een j De nestor onder de voorzitters schilder met een litterair element, van Sehiedamse verenigingen, de die zijn werken ontleedt naar zijn beer K- J. Heyboer. sprak qualitata eigert gevoel. ATrn moet door deze qua aLs praesej van de Sehiedamse kunstproducten heenzien; in de re»- Kunstkring gelukwensen uit en Jiteit. Het zijn geen portretten, ook roemde tevens de voorbeeldige op het gebied van. "cu is de employe von r-va G'-br. Opptri*ann ui? Ire.* die het metseUcerk jtnr.t oVre natuurste nen voor zijn rekening neemt. ■en hard irctp. die rkprrplaats voor auto's. geen karikaturen, maar toch lijken zc. Volgens spreker is het werk van deze kunstenaar een taal voor hem. een fluisterende taal. die toch neel duidelijk is en door velen wordt ge waardeerd. Onner de eerste belangstellenden waren enkele jongens van ongeveer twaalf jaar. die voor deze werken een erote belangstelling toonden, er zelfs grote bewondering hadden voor de schepper van deze werken. 3.SO meter w. rant komt te twee c.p 4 20 Dit laatste w, „vrije ter as", de Maas geler nataurstcren i boven melding over deze cruu: het se:r-n de huist planton. i hu*» defir T-ec vb zal pas sn het km worden voltoeiri mat worden mgc; rem zal r.og niet sis brulkt menen we ren. neg te zacht.zal ton te jong. "iSS de gr Onbekend gebleven lieden hebben vannacht blijkbaar hun woede lo pen koelen m het Sterrebos. want vanmorsen bleek dat er enkele bor den waren vernield, een boom was «7meetrokken, een wipplank was ge breken. en een zitbank uit de grond was serukt. houding van de directie van het Tuschlnski-concern. wanneer het ging om het theater voor liefdadi ge doeleinden beschikbaar te stel len. Voordat al deze sprekers, die na mens de hoofddirectie werden be antwoord door de heer D. Siem Jr, de gelegenheid kregen hun spee ches te lanceren, werd het normale film-programma onderbroken voor een miniatuur-concert door de Ko ninklijke Zangvereniging Schie dams Mannenkoor „Orpheus". dat in de vier nummers, die zü onder leiding van de dirigent Gijsbert Nieuw-land ten gehore brachten, nog eens duidelijk demonstreerde tot welke vocale prestaties Het koor in staat is. Vooral de negro-spiri tuals getuigden van innerlijke schoonheid. Instrumentaal liet Joop Walvis zich. nu aan de piano, horen, daar bij begeleid op het orgel door Ccr Standaart. Het programma, dat deze beide musici brachten, met als (Adverten-tl* LM.) Op schoo! en Jeugdspaarbank bestaat elke week 5PAARGELF.GENHEID SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Lange Haven 80 Een film met een historische ach tergrond draait het komende week- Erkentelijk voor de van 20vele zijden ontvangen steun deelt het Comité Kruiscollecte Alle Gezindten einde in het Monopole theater. In i mede, dat de in November j.l. ge- „De zoon van d'Artagnan" wordt j houden collecte heeft opgebracht men verplaatst in de oorlogen die 20581.—. het Franse Rijk voerde rond de jaren j 1660. Het optreden van de machtige kardinaal Richelieu, die Frankrijk weet te leiden en te behoeden, zien we in deze film contact zoeken met Engeland om zijn land te hulp te komen. Op mysterieuze wijze ver dwijnen de boden die worden uitge zonden. De oude musketier d'Ar- tagnan ziet zijn zoon. die tegen zijn zin het iklooster is ingetreden, plotse ling terugkeren. Deze jonge man geeft de wens te kennen zich te gen om negen uur reeds passeerde de 250 000ste bezoeker van dit jaar de Adrcrlentic I~M.) BRILLEN uk.*»»»»»»*, oeutit DDtfk N'a een periode van enkele weken te gast te zijn geweest bij de politie. gaat de Schied*ms« Gemeenschap j0kettcn van deze overdekte zwem* Maandag weer zijn eigen woning be- j inrichting. Het was Guus Boehove trekk -1 in de Plantage- u'£ Lekstraat I04b. die met zijn school, de Klaas de Vnesschool Tijdens de werkzaamheden aan het lhoo!d de hecr A Mutahot„i S.G.-huisje heeft men tegelyk hetmorgen ging „school-2wemmen". Hij v.erri door de directeur van het Sportfondsenbad. de heer F. A. Putto, hartelijk verwelkomd. De jongeman, die nog niet besefte, dat hij als 250.000ste klant een record brak va» t bezoekers-aantal van dit bad (ge- Evcnals andere jaren stelt de di rectie van het Sportfondsenbad de schooljeugd in de gele sen heid tij dens de Kerst vacantie tegen hot ge reduceerde tarief van een kwartje - - - - in dit bad te gaan zwemmen. Di: willen wreken op de moordenaar, die tarief geldt van 24 Dec. 1953 tot en de boden heeft verhinderd hun werk m<.t 4 Januari 1954. 's morgens tus- ten uitvoer te brengen, en die ook de setl 9 «n 11 uur. abt van het klooster heeft vermoord. 1 In vele duels en andere hevige ge- I vechten wordt de jonge Raoul steeds j T Tactic - Tl W j overwinnaar. De Franse vlag wordt j AJISUO w T t geplaatst op het fort der tegenstan- 1 Zondag om half drie speelt Ursus i dsrs en Raoul geridderd. Deze span- j de laatste wedstrijd van de eerste nende film kan men gaan zien tot en i helft van deze competitie. Alhoewel Voor het Sportfondsenbad was het i met Dinsdag. j het er zeker beter voor staat dan i andaag een feestdag, want vanmor* JVü-fctsdigé geheel opgeknapt. Ook de V.V.V. zal van die dag af Aee- m dit huisje zetelen. Vele leerlingen en oud-leerlingen van de Mathcnesserschool nebben gehoor gegeven aan de oproep om op de contactavond In gebouw Ire ne de band met de schooi te ver stevigen. Op prettige wijze werd de avond doorgebracht; komische schetsjes en muziekstukjes -«t. Kek Ui-U Zondag heeft het brMuur van de afdeling Rotterdam van het Neder- SUndf-rh Handbal Verbond de Ahnv'-hal afgehuurd om 3* zaalhandbalwed- etnjdf n te laten spelen. Van .Sehiedamse rijde i» VVtlton-Feijennord met t*iee dames- en herenteams en DIVS met drie beren-elftalirn en twee damr-plorsrn Aertesenwoordicd. l'it alte deelnemer» worden de 22 besten jreko/en. dte om vilt' minuien voor half reven tegen elkaar uitkomen irt een selectiewedstrijd Rotterd.ini A tegen Rotterdam B. En hieruit wordt weer het tram samencesteld. d.«t op 27 December in Amsterdam deelneemt aan het landelijke aaalhandbaUotrnwi. F,vtn[. I.iith itr^aï. uur Oud Rath. Krrfc. Binnenkort bestaat de Dr J. Th. de Vi^serscbnol 25 jaar Dit feit zal op eer-, waardige wijze worden herdacht. De door het bestuur van de Dr. De W-se-school gevormde jubileum commissie is reeds geruime tijd yve- ric aan het werk. Na het verzamelen van het adres- se*.-materiaal zyn ruim 1300 circu laires verzonden, waarbij een Ciro- oiljct was in gesloten. Velen hebben hun gift reed» gestort, maar er zyn die hieraan nog niet hebben voifia.iii Hel't jeep circulaire ont- A'üngeii? De secreten# der Jubtleum- O-mmis-ie. de heer W. Sleeaers. VïziP-rttncerdijk 171b (tel 65R23i durende tm Wlwle Mm heeft ln re„ snel twnpi 0p. Opera ««f1 _,nc? Rt>OJf 20 R grote clientele £uialia werd op grootse wijze ge- gehad», xreeg van de neer F -b een j bracht door enkele leerlingen, ter- maanw-abonnement. waarvan h\} g*~ j wtjl een der leerkrachten, de heer J. A. Klumpes, voor de muzikale begeleiding zorgde. Na afloop werd er gezellig gedanst. durende de Kerstvacantie ongetwij feld wei veel gebruik zal maken. Het niet geheel brandvry plaatsen van de kachel was de oorzaak dat e- gistermorgen bi) de weduwe E J iba der R. tn het Broersveld 104 binnenbrand ontstond. ■orig jaar. zal een overwinning toch heel welkom zyn. De laatste twee wedstrijden werden verloren en zou den zij Zondag weer verliezen, dan gaat Ursus langzaam naar de onder ste helft. Hoewel OVV ook met bovenaan staat, bh.ikt uit de laatste wedstrijden die zij gespeeld heeft loet: wti, dat er be hoor. ijk gevoet bald wordt. Ursus zal er dan ook goed aan doen de tegenstander niet te onderschatten, maar haar uiterste 9est doen deze wedstrijd in winst om te zetten. Zij kan dan met een gerust hart aan de tweede helft beginner., die ongetwijfeld zwaarder zal zijn dan de eerste. Het tweede is vrij. Het derde krijj* in Rotterdam EDS 3 le bekampen in edstrijd, die voor Ursus beslis send zal kunnen zijn. Het vierde gaat VOC 8 en speelt otn 10 uur. Drukke ouderavond op de Gr, v. Prmstererschool Op deze tweede avond van Wil lem de Zwyger ULO-&chool werd wederom het zelfde programma ge bracht als Woensdagavond. A«n het toen het behang achter de kachel- einde van de voorstelling kwam K*rk. K<"* V»; j kerk. i'f o.- da r. J. O JJrer.Ui, t 'J': Oud Siert Lange H«v» Leser «lei At k.ng aar de it" «f Mnïan. 'lir Dienat oer W Kerk va» Jrt'i» t Bfen ö#r t.aaiat# t 40 3 uuf KM.tUh** KrMiAi'B'e. sr'.T T Or. school l>neii r te hean at te Omwonenden heb ben mei emmers water het vuurje gedoofd De brandweer, dte teratond ;v 7 Wr plaaüe was. hoefde geen diemt AijiCiil zal ivf.ei lAiue dnen ienden of vriendinnen nog i!te«i nn tin nvt er, De fpes!- bleden daarvoor ruimschoots iter.hetd. Vele plannen yn maakt t-n het belooft mder- ln spoedgevallen zullen van Zater- goed» te worden. Avonden dagmiddag een uur tot en met Zon- n wordt er hard gewerkt. De dagavond twaalf uur de volgend# doen het niet voor zichzelf - artsen tr raadplegen zijn: alle oud-leerlingen van de J A. H- um den Berg. L. Nieuw- Verzuim dus met om nog »tr 175. tel. 88861: J. J. G. de Maeyer. u gezonden circulaire Burg. Knappertlaan 30, tel. 6<»I63 en Mfdi.-rhp dienst Rob. Ruseler op het toneel otn men» de leerlingen van de school de heren leraren te bedanken voor hc'üoon ze heb bi* 11 gedaan voor de leerlingen. Hierop dankte de heer M. P. Heyboer de leerlingen en de --- leraren voor de activiteit, welke hot pa» ingpvoerdo systrem op d> voor dit feest door allen is out- i school een volledig succes i" - piooid. Deze dankwooraen gmgen vergezeld van aardige presentjes. Gisteravond bestond er voor de uderavond van de Groen vsnPrin- stererschool een grote belangstel ling. In alle lokalen waren werken van de kinderen op de banken uit gestald. waardoor de ouders de vor deringen van hun telgen konden zien. Het dit jaar ingevoerde systeem, dat in alio klassen wordt gevolgd, n.l. het projectie-onderwijs kwam nt) deze werk-expositie duidelijk tot uiting. Het hoofd. v»n de school, de heer H. Schpnncvelri verklaarde, dat 1 oorden. T. J. Ormei. Smgel 7«. te!. 66230. Geopend zal zijn rie Apotheek F. H Bicker. St. Lirtuinastraat 38, die ook eedurende de komende week de 1 nachtdier.it zal waarnemen. Ver- it bntl- DWS 1--1 ae twee je.1» U-tJ ;A*se utt Jn ï»s: R"fti ;.,i4.n Jun. mets- uur. DWS 2—Dy mme nge-ji 11.45 uur: DWS— De Afdeling Schiedam van de N V V. Vrouwenbond orgamwert op Dingdag 22 December twee kerst- bi'eenk miden in het Volk «gebouw sn, de Ti an Laan. Op deze bijeen kom- jtm zui'cn de voordrachtskurtitena- r«? Aafjc Top en de heer Lau Ster- rran fpirortm De bijeen*omsTen be-1 A., d van C. F. MKoenderkam gs.nner «m 2 uur en om 8 uur. De I en W spreker* zij» voor deze byeenkom- j van «tet> re«p. Coen van dar Lei mevr. C. Dikker. BurfifrlijUr Slaivl GEHUWD: E. P Buachrriann. iaar en C. A. Kemper. 27 jaar. GEBOREN: Arie. r. van M- waal en M. P. van DUk; M»*1 De klaverjasclub ..Stem's vrien den" was by een in de zaal Beyers- bergen, waar zij op feestelijke wij ze net twee-Jarig bestaan van de vereniging vierden, D« heer H. Na- terop sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen en liet zijn wen» duidelijk naar voren komen, dat de bedoeling van deze avond was een hechtere band te kweken tussen de 'tticn. Trr vtrhGging vis vreugde had men ..The Maunaloa Hawalians" uit Vlaardingen mtge- H Stuitjens; Johanna C J Wenntnk en G W Au- nodigd die ol.v J v. d PLoeg het nda en j kern»; Gerardus C z van G T. A. f mot prettige muziek de atemmin* A. van Leeuwen en A. van Os. 1 hebben verhoogd. Co result,Hen zijn de ver wachting te boven gegaan. Netto wïrièt van HBU in o jaar vrrdiibVifld Evenals de 'crxi winst is de net to winst '..in ri,- Hollandsche Bank Unit- N V \n vijf jaar tyd.s verdubbeld aldus hink: uit bet gisteren in Am sterdam tijdens de vergadering van aandeelhouders toegelichte versUg van de N.V. Een vnn de aandeelhouders be- tf'r.trAc hrt i*r de overheid bepa lingen afkondigt ronder daarvan da gevolgen to over zien. Hij stelde voor een verslag te sturen »np de leden 5«r editie icarrrrrs.opdat net in Der Haar zou doordringen, dat de wolvaart "-n Nederland v.pwSs het grootst wjj, als het internationale groderen, en kapitaaljverkeer «een beiemm erin gen ondervond."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1