Kampioensvlaggen in 1954? FOTO NIESTADT Adverteren doet verkopen ALBERT HEIJ Kerstdagen gesloten ALBERT FEESTMAAL! KOERIERSTERS Ontspanning na een week van inspanning AGENDA SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Alle slagerijen zijn beide rHOUDT DE GEZELLIGE, GELUKKIGE MOMENTEN Maak het gezellig met Kerstmis WAAR DAT WIEL DRAAIT 500 gr. WITTE BLOEM voor 10 ct. Agenda Rotterdam Damclub Schiedam SVC-voUeybal Spirit-hockey Ursus-OW 2-1 Singelkwartier in gevaar Postduiven in de R.K. Volksbond DHS geklopt door Rockanje Prinselijk leeuwtje naar „Blijdorp" Complete flitsapparaten v.a. f 9.75 Gothische kaarsen m a a 2 Maandag 21 December 1953 wat zowel bij kinderen als bij gro ten succes beeft, n.l. bet optreden van een goochelaar. Ongeveer 320 kleintjes hebben zich uitstekend vermaakt. KUNST NA ARBEID De steeds groter wordende toneel vereniging ..Kunst Na Arbeid" Een heel jaar van gezellige feest avonden ligt bijna achter ons. "We kunnen gevoeglijk concluderen, dat iü dit afgelopen jaar vele vereni gingen weer hurt beste beentje heb ben voorgezet,en een stap dichter bij hun doel zijn gekomen. Enkele grote verenigingen hebben hun lus tra gevierd en weer andere kwamen tot hun eerste jaarfeest. De enkele dajeen die nog overblijven van dit jaar wordenook nuttig besteed door nog enkele gezellige avonden te houden. CALTEX In de zaal van Corner House trof- ferj we het gezelschap van Rens i SchonkNieuw end ijk. terwijl bij dc van Dort aan. die aldaar met hun mannelijke spelers de heren p knal-revue .Allemaal Poppenkast'' Kreeft en H. de Vries streden om de leden van de personeelsvereni- j de beste plaats, ging Caltex uit Rotterdam een ge- ,Frrnr,,.n noeglijke avonden hebben bezorgd. L..V*. Jfcl GDtLlB Op deze avond waren ook aanwc- j in het openingswoord op de 2ig een groot aantal employe's van Kerstavond van de C.N.V Jeugd- de cahex uit Middelburg, die met j elub behandelde de voorzitter dc een grote autobus naar Schiedam j heer J. de Bruvn bet ondcrw groter w ..Kunst Na Arbeid had aan de voorstelling van de vorige week niet genoeg cn du.s moest Za terdagavond een tweede maal het doek worden gehaald voor het to neelspel ..Schurken on Schijnwer pers". Even succesvol als de vorige maal was het optreden van de da- C. Viet jeLeende r waren gekomen. Van deze gelegen heid werd gretig gebruik gemaakt door de Zeeuwen, daar 7.e tevens de verlichting in Rotterdam konden aanschouwen. DE DILETTANT Zaal „Astoria" was het centrum van vermaak voor de leden van de Schiedamse Amateur toneelvereni ging „De Dilettant". Op gezellige conferences werden de leden ge- tracteerd, door de heer J. Nijs. ter wijl verder vele vrolijke schetsjes de avond tot een succes hebben ge maakt. „het sixgelkwartier" Deze klaver jas vereniging had nog een zware taak te vervullen n.l. de prijsuitreiking van het afgelopen toumooi. Hiervoor waren de leden en vrienden van de vereniging bij eengekomen in „Tïvoli" waar be halve het zakelijke gedeelte van deze avond, ook nog amusement deze avond ..Christus en wij' Na een korte inleiding werd deze avond verder doorgebracht in ge paste. maar gezellige, sfeer. o.m. met piano- en mondaccordeonmu- ziek. ONDERLING KUNSTGENOT „Hun Kind". Dit dramatische to neelstuk stond op het programma vermeld van de Schiedamse Ama teurtoneelvereniging O.K.G.. die voor deze avond beslag had gelegd op de grote zaal van Musis Sacrum. Het spel werd op voortreffelijke wijze gespeeld, hetgeen bleek uit het overweldigende applaus. Het grootste succes werd gegund aan de kleine. Wimmi Crama, die nu op vijfjarige leeftijd de planken be trad en zijn kleine, doch aardige rol, goed opzegde. Na afloop was er tot twee uur een gezellig bal. eze avond. oot nog amusemrm i ui* ai erd gebracht door Monti Marto.Zaalhandbal in Ahov de Napolitaanse tenor, met zijn ge zelschap. In het succesvolle tour- nooi waren de winnaars dit keer de heren .T. v. Kampen. P. Sehrü. P. C. Manders en G. Korporaal. De wisselbeker, die nu voor de vierde Het zaalhandbaltoiirnooi in Ahoy van de aid. Rotterdam mag in alle opzichten geslaagd genoemd worden. Zowel sportief als financieel werd het een succes voor het bestuur Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Backer. St. Liduinastraat 53, Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Alonopole, 2, 7. 9 uur: „De zoon van d'Artagnan". Passage. 2 en 8 uur: „Hjj, zjj en de auto". VOOR HEDEN Muziek: Nieuwe Zuiderkerk, S uur: Bach-concert door Y.U.-knor en -orkest, Piet v. d. Kerkhoff en solisten. i Film: Arena. 2. 7, 9.30 uur: I Avontuur in de Zuidzee; Capitol, 1 2. 7, 9.15 u: Het duel bij Silver Creek; i Centraal, 2. 6.45. 9.30 u: Limelight; i Cineac, 95.30 uur: Nieuws enz., 5.45. 8, 10 uur: Rope; Colosseum, J 2. 7, 9.15 uur: Het monster uit verloren tijden; Harmonie, 2, 7, •9.15 uur: Gedwongen verraad; i Lntusea. 2.15, 7. 9.30 uur: Calamity Jane: Luxor, 2. 7. 9.30 uur: The snows of Kilimanjaro; Monopole, 2» 7, 9 u: j De zoon van d'Artagnan; Passage, j 2. 6 uur: Hij, zij en de auto: Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur: The snows of Kili manjaro: Rex. 2. 7. 9.15 uur: Trans Continent Express; 't Venster, 2. 7. 9.15 u: Ontmoeting met het verleden; Victoria. 2, 7, 9.15 uur: Het monster uit verloren tijden. Tentoonstellingen: Museum Boymans, 105 uur: Etsen van Giovanni Battista Piranesi Olieverfschilderijen van Rubens: Vm. Schielandshuis. 105 uur: Wer ken van leden Federatie van Beel dende Kunstenaars, gewest R'dam; Historisch Museum, 10—5 u: Geschie denis van Rotterdam; Museum voor Land- en Volkenkunde, 10—5 UUK Melanesisehe kunst: weven en vlech ten in Afrika; Groothandelsgebonw, zalen 7 en 8: verkooptentoonstelling: zaal 6: Jubileumtentoonstelling; 1923 uur: Maquette binnenstad; i Gemeente Archief, 15 uur (Di. I gesl.); Oud-Hollandse stadspoorten; j Bouwcentrum, 95 uur: Bouw van 1 vacantie-oorden, scholen, tehuizen voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec- i tuur. maal werd uitgereikt, ging naar de de afd. Rotterdam. De organisatie heer J. v. Kampen, i was prima verzorgd en een compü- OUD-MATHENESSERSCHOOL ment aan de staf van de heer Nel- len is zeker op zn plaats. De ouders van de leerlingen van de Oud-Mathenesscr-UL.O. waren bijeen in de zaal Irene. Vrijde hadden de leerlingen genoten van een zeer geslaagde avond, maar nu was het de beurt aan de ouders van deze leerlingen om te komen nieten van een bont programma. Gymnastische oefeningen door jon gens en meisjes volgden elkaar m snel tempo oP- Ook een groot show- nummer werd zeer fraai uitgevoerd. Dit succes werd echter bewaard tot het einde van de voorstelling. KINDEREN VAN GUSTO" De kinderen van de leden van de personeelsvereniging .Gusto" werden Zaterdagmiddag onthaald op een kinder-cabaret, bestaande uit het optreden van Jan Klassen en Katrijn in de poppenkast-voor stelling. Verder was er aan dit. pro gramma een nummer toegevoegd DWS 1 (heren! versloeg in een prima wedsfijd Actief met 19—5. Vooral keeper Sigmund was in uit stekende vorm. in de voorhoede viel vooral Het doortastende spel van Jan van de Wart op. DWS (dames) ondervond van Vires et Ccleritas niet veel tegen stand. Het werd een 122 over winning voor de blauw-witten, die een vlotte partij handbal lieten zicn- DWS 2 heren 1 verloor van Dy namo 2 met 6—3. hetgeen voorname lijk veroorzaakt werd door te in dividueel spel. DWS 3 (heren) kon het tegen Meeuwen 2 evenmin bolwerken. De meer gerou tineer den dubbelblanken wonnen met 10l. DWS 2 (dames) leed in een aan trekkelijke wedstrijd een 6—4 ne derlaag tegen ADO 2. Jeugd: Adsp. meisjes: ActiefDWS 4—4. Jun. meisjes: DWS 1Rest Rot terdam 54. Jn. meisjes: DynamoDWS 2 6-0. Jun. jongens: DWS—Sn el wiek 4—9. Schiedam I heeft de competitie le klas besloten met een zware nederlaag tegen de kampioen Vree wijk. ni. 15—5. hierdoor is Schiedam precies alss middelste geëindigd,met een gelijk aantal punten als Constant 2. dat echter door een beter bord- gemiddelde op de 4e plaats eindigde. Intussen is ook het 2e tiental van Scniedam, dat in de 3e klas uitkomt, gestart. Het ziet er naar uit dat onze 2e tientallers snode plannen koeste ren. de eerste wedstrijd werd n.L eer, klinkende overwinning en het was Spijkersisse die de eerste klap moest incasseren. Gewonnen werd. door de heren v. Noordennen. Sleeu we n hoek, v. Galen, Cote, De Key, ,<ifi Visser en v. Otterloo, terwijl Zonne- tweede klasse van de Nederlands: veld Habermeh! en Verberk met een - necerlaag genoegen moesten nemen. Eindresultaat 14—6. Laten we hopen dat het niet bij deze ene overwinning blijft, de Schiedammers rijn n.l. nog al eens geneigd het tegen het einde van de competitie wet te licht te gaan opnemen. Wil Schiedam 2 dit seizoen uit de 3e klas. dan moeten ze M..i4i de zaken beslist anders aanpakken ten uit g wedstrijden2' D-K.M.R Door zelf niet 3—1 van A.L.O. te winnen en bovendien een handje geholpen door zijn naaste concur renten, die de af celopen week alle drie een punt verspeelden, heeft bet eerste herenzestal van de Schiedam se Volleybal Club zich meester ge- van dc eerste plaats Vollevba! Bond en daarmee f ras ie wijze de eerste Kolft van He com rctitie afcesloten H.V.C. en D. K. M. R. deelden de punten en F), R. L. beging een roisstao door in een gelijkspel tegen Ten ace een punt te verdoelen De stand boven aan do ranglijst is dus nu: 1S V C. met Na twee wedstrijden in successie verloren te hebben, schijnt het eer ste hockey heren elftal van Spirit het goede pad weer gevonden te Hebben. Xn de uitwedstrijd tegen het sterke Eechtrop in Beverwijk werd een klinkende 31 -Overwin ning behaald. Reeds bij het begin van de wedstrijd wist Spirit een veldoverwicht te verkrijgen, het geen resulteerde in een doelpunt. 10 voor Spirit. Eechtrop had hier op echter zijn antwoord klaar en binnen korte tijd wist het de ge lijkmaker te scoren. Spirit liet zich echter niet ontmoedigen en nog vóór de rust aanbrak wist het weer de leiding te nemen, door een pri ma doelpunt van H, ter Braak. Na rust gaf Spirit niets meer over zijn kant en wist zelfs de voorsprong te vergroten tol 31. in welken stand geen verandering »eer kwam. Het zal voor een groot deel afhan gen van de vandaag door H.D.M. II verrichtte prestaties, of Spirit weer een woordje mee gaat spreken om de kampioenstitel. Dames I bracht het er ditmaal niet zo goed af. door in Den Haag mot 3—O van Rijswijk te verliezen. Ondanks deze nederlaag blijft ons dames-elftal echter nog fier aan de kop gaan met 3 punten voorsprong op' nummer twee In de ranglijst. Andere uitslagen waren: Dames: Spirit .11—Groen Geel ïy 1—1. Spirit III-Tobo IV 1—1. spi rit BVic-oria B .0—1, Heren: S.V. '35—Spirit III 2—1. H.D.S. IV—Spirit IV 3—0. Spirit A Victoria E 11. dan vorig jaar het geval was. net 13 punten- 3) D.R.L. met 12 Volgende week Donderdag hoopt punten en 41 H.V.C. met punten. Schiedam 2 in haar clublokaal in net t uit acht wedstrijden. Hierbij Vclksgebouw haar tweede wedstrijd l dient opgemerkt worden, dat S. te spelen en wel tegen Krimpen v q. en'D. R l«. wd het zwaarste Belangstellenden rijn weer van harte j programma achter de rug hebben, welkom. De overige S.V.C.-tea nijs hadden Ook de Leden onderling spuiden j-ernc crmpctihchelft a! brein, hun pa rtljen de uitslagen hiervan doch vpr,r dfze teams is de zijn: M. A, y. d. Kraan I. Visser j nog niet bekend. Het tweede 11 J. C. Onink—J. Westerveld^I meisjes-zestal staat er echter uit- D. MastJ. de Wilde 1k T. isser j j^kend voor en kan zeker kam- A v. Otterloo 0—2. W. M. Pranger j pjoen worden en naar de reserve —I M. Reedijk 20. j eerste klasse promoveren. ürsus heeft twee punten toege voegd aan haar totaal, door een nuttige 21 overwinning op OVV. Zoais gewoonlijk begon Ursus di rect met een serie aanvallen, waar uit nu. in tegenstelling met andere wedstrijden, reeds na 5 min. een doelpunt ontstond. De bal kwam uit het middenveld bij de snelle rechts- i binnen terecht, die ecu mooie solo- ren besloot met een goal. 1—0. Beide ploegen waren tegen elkaar opgewassen, doch van goed voetbal was niet veel te zien. Het plaatsen, j liet nog veel te wen son over. Nog voor rust wist OVV gelijk te ma- j ken. doordat de bal bij een uitval j van de doelvcrdcdiger over diens uitvallende lichaam in het net ca- ram bol eerde. Na rust werd er fel eestreden om het winnende doel punt, en hei was Ursus. dat 5 min. voor tijd. door mooi voorbereidende werk sn dr rechtsbuiten en de middenvoor, door haar linksbinnen uit een kopbal, er 21 van maak te. Volgende weck gaat Ursus aan de tweede helft van dc competitie beginnen met ren thuiswedstrijd te gen Dirksland. De helft v*n het aantal te «pelen wedstrijden zit er al weer op, zodat r,u wel de kansen van de Schiedamse verenigingen bekeken kunnen worden. Zal volgend jaar in Schiedam nog een kamptoensviag gehesen worden? Of tiin*er onder Schiedamse verenigingen oog dragers van de rnde lantaarn, die een volgende competitie in een lagere afdeling zullen moeten uitkomen? verenigingen. Demos. SVDPW er, i Singe ik war tier. ODI is in deze af- deling dr ongenaakbare en hoeft uit «'cn dc-rijn wedstrijds-r. 18 mm- ten vergaard- De drie Schiedamse verenigingen doen elkaar in deze afdeling g<-'cn zware concurrentie aan. Demos doet het op de tweede plaats gord. doch zal op moeten passen voor twee volgende concurrenten, die evenveel punten hebben. SVDPW staat met een gemiddeld»? van 1 in de mid denmoot en zal zich wel kunnen handhaven en heeft zrifs n°£ w*el kans om w-at hoger op te komen. Singelkwartier is met slechts twee winstpunten het zorgenkindje en zal de rode lantaarn wel behouden. Jammer voor de jongens. Zou Demnj In deze afdeling wej- ODt De mot RCR DKS 12 AVO L.MO Op DHZ k' 12 18 SVDPW .15 A VS 15 Helle von 12 15 Progress 13 12 12 12 U :kv, 12 2 tot nu tor rni- In 1 A staat het Vlaardinssc WIK met 19 punten uit 12 wedstrijden stevig aan ér kop en is we! de ge vaarlijkste t:.-4 c us tan der. die alle zeilen bij netton om deze plaats te behouden. Onze stadgenoten Wf. vn Schie dam volgen op de 3c en 5e plaats met resp. 15 en 13 punten. De num mers 3 t-m. 7 verschillen in dc2e afdeling weinig met elkaar, zodat hier nog van alle» kan gebeuren. Schiedam is zo goed al« zeker voor het kampioenschap uitgeschakeld, de enige hoop U gevestigd op W F. dat. indien het rich herstelt, nog wel een kans maakt op de zo be geerde plaats. De stand in IA is thans: RKVHK 12 19 Germinal Dilettant 12 16 Hurrie. W.F. 12 15 Noord.kw. H«kelin.g. 12 14 TéulsO 12 7 Schiedam 12 13 VNT> 12 6 In 1B hebben wij drie Schiedam- 12 13 12 12 11 8 Laten wij hei hopen. De stand in 1 3 ia thans: '.rots rijn Deze Schiedamse ging staat met 18 juin ten uit sl och:* 11 wedstrijden op dc ere-phab doch heef; vooralsnog twee zware concurrenten SportvogeU met 1" en DOK n16 punten. Tussen deze drie elftallen zal h"» dus rmc «pannen. Dc 1 weert* öam.T ■In.- is Martini'., dat m*i e.-o o!a.T« staat. <r:u wel te wrinir z-t' blijken om DRZ nog coneurri ntse aan *e doen. Voor dc vijf onderste verenigingen is niet zo wol tv 1 dtieh'.cn. zodat Schiedam in Arr- i afdeling niet slecht uit de bus 2al I komen. t De stand in 10 is thans: DRZ 11 18 Ons Hui? 11 8: 1 Sportv 11 17 O. Beijerl. ll 8 I DOK 11 16 Saturntw 11 8 MartinLt 16 10 Roga 11 8 Bloemhof 10 8 j Deze week was het de beurt aan de postduivenvereniging „De Vrii-- heid" om een tentoonstelling te hou den. In de bovenzaal van "de R.K. Volksbond waren de Inzendingen ge plaatst op een dusdanige wijze dat men een duidelijk overzicht had over de 410 fraaie exemplaren. Voor de opening van dc expositie werden de dieren gekeurd en de uitslag van deze keuring was tevens de uitslag voor de prijswinnaars. Deze luidde: Klasse 1 no. 1 J. F. Jansens. Klasse 2 no- U W. Ekris, Klasse 3 no, 1. K- de Wit, Klasse 4 no. 1. C. v. Nuenen. Klasse 5 no. 1. K. de Wit. Klasse 6 no. 1- Fa. Legner. Klasse 7 no 1. H. Trein. Klasse 8 no. i. F. J. Jansscns. Klasse 0 no. 1 C. Middendorp. Klas se 10 no. 1. E, L. Beckers. Klasse 11 no. 1. C. Middendorp. Klasse 12 no. 1. A. H. Bakker. Klasse 13 no 1. F. J. Janssens. Klasse 14 no- 1. Fa. Legner. Klasse 15 no. 1. J. Bakker. Klasse 16 no. 1 W. Vemer. Deze tentoonstelling is geopend geweest Zaterdagmiddag en de ge hele Zondag. Zondagavond bij de sluiting werden de prijzen uitgereikt. SV en HV ..Schiedam" gaat verhuizen Naar wij vernemen, is aan de Schiedamsehe Voetbal- en Honkbal vereniging Schiedam een nieuw spee lie rrei n toege wezen Vanaf I Januari a.s. zal deze ver eniging haar thuiswedstrijden spe len op het sportterrein aan 't Volks park. Woensdagavond zal het nieuwe café. tevens dancing. .Rieton" aan dc Broers vest, zijn deuren openen voor het Schiedamse publick. In Rockanje heeft DHS een wel zeer. onverdiende nederlaag gele den. De gee 1-z war ten waren vooral na rust za overwegend sterker, dat keeper Bergman bijna geen bal meer heeft gehad. Het begin was veel belovend, want reeds na 8 min. gaf De Kruyff met een hard schot DHS een 1—0 voorsprong. Twee fouten in de Schiedamse achterhoede leverden echter even zoveel doelpunten op en dus moest er toen tegen een achterstand opgetornd worden. On danks een heftig offensief, maar deelg door pech on stug verdedigen van Rockanje bleef de stand 2—1 en gingen voor DHS twee kostbare punten verloren. ROTTERDAM Op het vlieg veld Schiphol te Amsterdam b Za terdagavond het leeuwtje gearri veerd. dat de Keizer van Ethiopië geschonken heeft aan Prins Bern- hard. Het leeuwtje heeft Zondag ochtend zijn reis vervolgd en wel naar Diergaarde „Blijdorp" te Rotter dam, waar het onderdak zal krijgen, Hoe lang het leeuwtje in de Maas stad zal verblijven is nog niet be kend. GEBOREN: Jacoba E., d. v. H. L. Soeters en A. van de Ven; Petrus H. M„ z. v. W. H. van Bree en A. P- Krommenhoek; Cornelis J. 7.. v. H. IT. v. d. Horst en C. M. Rui grolt; Jevenl. kind van S. Ver- burgh en J. Verdoes. WEEKMARKT Met het oog op de Kerstdagen en de jaarwisseling wordl de markt van^ Vrijdag 25^ December a.a. **- terwijl de markt van Vrhdaj 1 Januari 1954 komt te vervallen. I VAN DE KOMENDE FEESTDAGEN VAST MAAK EEN SERIE FLITSFOTO'S Heeft V geen Camera of hulpmiddelen? WU hebben voor U van „Box" tot „Lelca" Keuze uit 106 verschillende modellen Ook op 8 mm. opname en projectiegebied leveren wij alles BETALINGSREGELING MOGELIJK ROTTKRDAMSEDIJK 413 TELEFOON 69606 Philips snoeren7.80, lfi.10 Philips kn.irslainpjcs 0.10 Philips kers tb. lamp; es 0.40 Kerstboom dozen compï. 11.73 met kaarslampjes 12.75 rilwielhandwarmers 3.20 5.15 EJeetr. rijwiellampen 9.80 Losse dynamo's 7.75. 9-75. 10.75 Rijwielkap met lampje 2.35 3.75 Rolschaatsen II.14.95 19.50 Kinderfietsjes 17.50 21.— 22.50 'Autopeds 28.50 31.50 33.50 El. kachets11.25 14.50 IR.25 St rij k yzers 911.75 14.25 Stekken 0.20 0.30 0.45 StopcontactenO.S3 0.65 1.03 Plastic snoer p. meter0.IR Handzagen 2.50 3.S0 4.25 Hamers 1.101.451.9P Steekbeitels 2.-15 2.B5 3.30 Was wringers 39.00 49.50 69.75 Wasketels 7.21 7.79 S.!)8 Was teilen 5.66 7.92 10.35 Ultkiopb. wringerbok.12.75 Compleet gordijnrail p. m. 1.00 Plastic gordünveer 0.30. Alle soorten ijzerwaren en gereedschappen voor elke vakman. Philips lampen, lichtbalken en buizen TE VEEL OM OP TE NOEMEN. KOM EENS KIJKEN HOOGSTRAAT 67—68 TELEFOON «8436 maakt van Uw Kerstmaal een Extra voordelige Kerstaanbieding Witte Bloem soo 21 Rozijnen Smyrn, 100 gr. 13 Krenten 100 gr. 12 Kerstpudding 100 gr. 19 Slaolie grata flai 1 39 Ananas Mr bin. 85 Ananas xtr« groot blik 170 Rose Zalm 93 Vinoiia vruehtenwijnp. ft*j 100 Advocaat P fi«» o.6 L 250 VerseGeïd,Hamioogr.42 Vis-conserven Appet'tt Sïld 67-48 Het Sardelringen 80 f Cocktail Snacks 67-48 t Gaffefbiter 43 Zalm fancy pink - 185 Schelvislever 65 Frans Marok. Sardines 50 Portugese Sardines. 58-36 Franse Sardines Philippe et Canaud - 1 Makreel Sandwich Spread 142-100 Toast p p«it 34-26 DelMonte Catsup n«con 125 Worcestershire Sauce 1 40 Mayonnaise pot lubt 83-60 Heinz Oxtail en Mock Turtle Soup p- blik 96 Franse Champignons 80 Augurken p- pot 50-39 Piccalilly p. pot 48-30 Zilveruitjes p pot 49 Vruchtenconserven Appelmoes extra 72-32 Aardbeien 75 Frambozen80 Kersen 108-72 Fruit Cocktail Abrikozen Pruimen op sap- DelMonte Ananas fd, groot blik Sunpearl Perziken Banket-koekjes Kerst-Boterkransp. stuk f2.- Kerst-Bolerstaaf p. stuk f 1 Amandelkransjes 200 gr. 58 Kerstkransjes - 250gr, 49 Zoute Bolletjesp bui 75 Grote sortering blikgroenten Kerstversnaperingen Choc. Kransjes 100 gr. 49 Musket Kransjes 100 gr. 39 Fondant Kransjes 100 gr. 25 Kerstbonbons 100 gr. 50 Studentenhaver Walnoten Hazelnoten ValenciaPinda's 250 gr 65 250 gr. 70 Zeer grofe sortering Wijnen en ApérMefs Bak-artikelen Zelfrijzend Bakmeel 36-42 Cakemeel p. pak 45 Snippers 100 gr. 25 Bigarreaux 100 gr. 49 Sucade 100 gr. 43 Gember per pot 200-125 Vanille Suiker 6p»fejei 25 Poedersuiker 100 gr. 10 Amandelen 100 gr. 50 Kandelaars Cembinatledozen T.e.m. DONDERDAG, 31 DECEMBER A.S. bij aönkcop van 4.— gemengde boodschappen SCHIEDAMSE Tarief t.m. 15 woorden 0.65 Elke 5 woorden meer 1 0.2Ö j Te koop aemgeb. Sol» massief cassettes, lepels, vorken, messen, theelepeltjes, keukenrekken enz. Lepel en vork v.a. j 1.90. Broodzaag 6.90. H. A. Dieterich, hor logemaker, Prof. Kam. On- neslaan 98. Uit Luxemburg geïmpor teerd. De echte donkergroe ne kerstbomen en los den nengroen. Een lust voor 't oog. Alléén ingang kweke rij Lange Nieuwstraat in de poort, naast 187. Bloemist J. A. J. de Valk. Het Poppenhuis levert aan verenigingen met hoge kor ting. Singel 163. Tei. 66282. Ronde glasplaten, schuif- ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39. Telefoon 68945. Te koop 3 zware ganzen 15 p. st. en vette konijnen. Wattstr. 25 a. SCAéedam. Lessen Bondsautorijschooi D. van Rossum rijdt met nieuwe Vauxhall 1953, Rotterdamse- dijk 164. Tel. 69990. TJ wordt gehaald en gebracht. Fotograf ii te Flits met de feestdagen. Voor 14.— leveren wij U een flitsapparaat, 8 lampen. batterij en 1 Agfarotfilm. Drogisterij- en Fotohandel J. G. Willebrand. Rottei-damse- dijk 405a. tel. 67848. Bij post orders type fototoestel op geven. Diversen Fermanent-wave vanaf ƒ6. de nieuwste modellen. Mai- son „Modem", Jac. van Kal ken Hoogstraat 53, Schie dam, telefoon 69750. Beleefd verzocht vroegtijdig te be spreken. Wij verven uw schoenen in elke gewenste kleur. Dames schoenen 3.25; herenschoe nen 3.75. Schoenrep.bedrijf „Excelsior". Dam 36, Tele foon 66874. ZUu uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergnaingsmssnl» latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior". Dam 36, tel, 66874, Reparaties kunst ge bitten Ook voor spoedgevallen. Rot- terdamsedyk 265. tel. 88021. Schiedam. Radio «o Gramofoons Het Radlohnla, Hoogstr. 92. TeL 68044. Philips radio'® 98.—. 162.—, 245.—, 269.—v 339,— enz. Gramofoons 74.—» 82.—. Platenwisselaars 165.— 175.—. Holland-Electro- stofzuigers. Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoor waarden. Het Radiohut», Hoogstr. 92. Tel. 68044. Philips Kerstver- lichting 15.22.30. Amroh Pick-Up onderdelen. Luid sprekers v. 13.—, 14.— 17.—, 25.50. 40.— enz. Pick-up's. Microfoons. Alle soorten trafo's. Electrnliten. Radio buizen enz. enz. Radio repa ratie-Inrichting. Verloren Verloren: Vrijdagavond <5 uur. brufïn jongenspetje in Ostadelaan. Gelieve terug- bezorgen: Zeelenberg. Tuin laan 66 b. Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder d« kleine advertenties tegen een vergoeding van t 0715 administratiekosten annon ces op te nemen tot een ma ximum van 20 woorden voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren De ze advertenties kunnen uit sluitend tegen contante be- tlnj iü ön» oureau den opgegeven

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1