"11 Ckanttekeningen C D NO AD en Laf amo gaan fier aan de kop 1 k e KOERIERSTERS Ernstige aanrijding op Schiebroekse overweg VAN DE GROENE TENNJSTAFEL £l„sl^dt%ïSLw^t°Sl'2:«^FiïsTWrml n* Th. v. d. VLERK ..Het Kerstgebeuren" voor de K.K. Fiets gestolen Wie heeft iets verloren? Wilton zaalhandbal AGENDA Agenda Rotterdam Esperanto wint veld Jazzorkesten uit Ver. Staten naar ons land Esperanto-agendo Koffiesmokkelaars tegen de lamp gelopen Melkbezorging op Tweede Kerstdag Actie voor Joods sociaal werk Zenderwisseling op Nieuwjaarsdag SCHIEDAM OPENING „RITON" Excelsior omzeilt met 2-1 zege op HPSV een lastige klip BANKETBAKKERIJ A.C.J. SCHEFFERS KERSTKRANSEN NETTE MEISJES Stoomwosserij 01 FaÜW VOOR DE KERSTDAG ËN 't VINKJE 2 Dinsdag 22 December 1953 De Schiedamse tafeltenniswereld, die de afgelopen week het belangrijke bericht, dat zj voortaan in de v.m. Koopmansbeurs hun centrum krugt, ont- ving, was hierover zo verheugd, dat zij blikbaar dit ook aan hun tegen- standers lieten merken. Alle eerste teams haalden n.I. een of twee punten j binnen. Alleen Wilton verloor, z(J het dan zeer eervol, NOAD heeft zelfs J beslag gelegd op de eerste plaats al zullen xy die nog voor de tweede helft i van de competitie moeten verdedigen en Lafamo sloot de eerste helft van de competitie af met een ^ngeslagen record zonder puntenverlies. De eerste helft van de competitie De verdere uitslagen in deze klas 2it er nu, behoudens enige inhaal- zijn; GGD 1Wilton 1 7—3; Roba- wedstrijden, op. In de le klas kreeg ver 1—Ready 2 73: Kaveka 2— TCK 1 bezoek van koploper Rotter- Ready 3 4-—6: NOAD 3SRA 1 9I. In de le klas afd. Rotterdam dam 1. TCK vocht voor wat het waard was en toen de kruitdamp na deeld. Door dit resultaat blvit't de spannende strijd wisten onze Schie- goede positie van onze stad genu Lit damse Postmensen te zegevieren gehandhaafd: zij Wijven editor drie „wt 7_g 0ver;se uitslagen zijn punten op Rotterdam achter staan.(L,. _r v In de tweede klas heeft D1VL i "i r* Lafamb 2RN 1 6—4, TCK 3 de race om de bovenste plaats met i Erveal 37; Elan 5Ready 4 2; TCK HVZ 10—0; NOAD 4— Jics 2 46; 2e klas afd. Rotterdam: onze stadgenoten NO Ad niet vol kunnen houden. Zij moest dc eerste helft van de competitie met «en nederlaag afsluiten. NOAD daaren- Ready cv PTT ft 100: 21 Up tegen dat op bezoek was bij Een- dracht 3, wist echter door met S—j te winnen de volle buit binnen tc halen en heeft zich daardoor voor lopig op de bovenste plaats genes teld. TCK 5 3—5: PTTS 2—Spes 2 10—0; DOS 2—Wilton 3 5—5; GGD 3— NOAD 5 4—6. De tafeltennissers gaan zich thans voorbereiden om op grootse wijze de Beurs als tafel- l-leTÏ 8—-2- NOAD s I Unniscentrum in gebruik te nemen. -TJSV 4 6—1. Do verenigingen TCK Ready en In de 3e klas heeft Lafamo de i NOAD hopen hun competitiewed- eerste helft met een 100 over winning afgesloten. Deze werd be haald op PVH 2. Hierdoor gaan onze stadgenoten, die nog geen punt hebben verspeeld, stevig aan de kop van hun ranglijst. Wilton was er op gebrand het op bezoek zijnde West 1, dat ook ongeslagen aan het hoofd van hun afdeling gaat. een eerste nederlaag te be zorgen. Fel is er gestreden door de "Wiltonspelers, zij zijn echter m hun poging niet geslaagd. Met het kleinst mogelijke verschil 6—4 moesten de jubilerende Wiltonspe lers het onderspit delven. Zij heb ben met dit resultaat echter ge toond dat zij niet tot de zwakke broeders in hun afdeling behoren en dat het met de Wiltonspelers heus wel gaat Ready 1 kreeg bezoek van SBV 2 en onze stadgenoten behaalden een makkelijke 91 overwinning. Advertentie I.M.) SIERLIJKE MODELLEN LAGE GOUDPRIJS GROTE SORTERING ROTTERDAMSEDIJK 268 Telefoon 67593 Prof. dr D. Deden S-C.J. heeft gis teravond in Musis Sacrum voor een groot aantal leden van. de Katholie ke Kring r.og eens uitvoerig -net Kerstgebeuren" verhaald. Deze pries ter kon cj ?e gemakkelijk doen. om dat hij ja.' m Palestina heeft rond gezworven c» dus de Oosterse be grippen en leefwijzen van zeer nabij heeft meegemaakt. Hierdoor kreeg de lezing van prof. Deden veel meer relief, hetgeen uiteindelijk het beter begrip van dit kerstverhaal voor de aanwezigen ten goede kwam. Aan de hand van lantaarnplaatjes, die waren opgenomen in het Heilige Land, gaf de causeur een zeer uitvoerig over zicht over de situatie aldaar. Voor zover de voorgeschiedenis de K-K.- leden met bekend mocht zijn. heeft prof. Deden het begrip van deze wonderschone gebeurtenis nog dm- delijker en breedvoeriger geaccen tueerd. Aan deze avond, die werd inge leid en gesloten door passende woor den van het bestuurslid van de Ka tholieke Kring, de heer A. Eenhuizen. w erd medewerking verleend door net jongenskoor onder leiding van broe- der Borromcus. Sotoistisch liet de I jongenssopraan A. Vermaas zich no- i ren. Ten- nadele vast de 1-jarige m-"no- lier A. O. B.. die in hrt Herv Wees huis aan de Lange Achterweg woont, is uit de gang naast dit weeshuis een rijwiel gestolen. Burgerlijke Stand Geboren: Hendrikus P» z v P- de Brons en H. J. Gorritse. Tngnd, d. v. J. A. Th. v. d. Molen en A. v. d. 1 Kemp Margje, d. v. J. van Es on M. Jager. Maria A., d. v. J. N. van Advichem en E- G. v. d. Toorn. Winis, 2. v. D J van Beek en N. Valk. Ovcrb den: J. J. Schouten. 75 J.- i vr. var IV'F. Janzee. S Visser 49 j. Te bevragen aan urt Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9- 12 36 u'.ir en 2-6 uur Ondercebtt. tank mh petroleum. Te bevragen bij de vinden.: Rood wollen kinno: w antje. J N°* bc] Loirnt7!aan 62r. him!doek met r-Aompak. H Schrijver Sm-e| 7" groene ceintiuiv L. v Rotten. Bui tenhaven weg 158- brume danies- handscho«*n. C Moret, v- Leeuwin, hocckstraat' 37. blauwe traimiW*- brnok. K Tappers. Lange Haven 100; t paar groene gebreide hand schoenen, p. KrQor.cn. Alb. CuUP* straat 25; grnzc wollen handschoen, W. Gootens. Voorneses.tr. 28; 1 paar zwart glacé da me «handschoen en Postkantoor Tutnlaan: brume glace 'herenhandschoen, Vrij Volk. Pas sage; vulpen. Maatman. Douanepost Grote Markt 2Ö rode poitomonnaie, Romern. Pr. Mauritssh-aat 22b armbandje. Van Dam. Rijbstr 29b. autoband met tr'g. J Verhoeven KJeinpolderkade 19a te Overschiet kniebeugei \oor invalide. A. \V Zsndv-iik Emma straat 32: sfel- lmgtnuw. J. boetcis. Nieuwe Slmr. straat 8. strijden voor de tweede helft in de Beurs te kunnen spelen. De zaalhandbalwedstrijden die Zondag door de afdeling Rotterdam van. het NHV in de Ahoyhal waren georganiseerd, zijn dankzij de goede oiganisatie prima geslaagd. Het le damesteam leed zoals ver wacht werd een nederlaag tegen het sterke Dynamo. Het was een eenzij dige wedstrijd, die eindigde in een 8~~0 overwinning voor Dynamo. Dames 2 deden het heel wat beter al was het voor de rust nog vaak wat rommelig. In de dertiende mi nuut opende mej. De Raay de score uit een mooie aanval, doch deze voor sprong was echter van korte duur. want nog voor de rust scoorde Ac tief 2 nog tegen. Ruststand 1—1. In de tweede helft was het mej. v. d. Bout die de Wilton-ploeg op* nieuw- een voorsprong bezorgde, spoedig gevolgd door het derde doel- punt, dat mej, Tebbes na een mooi opgezette aanval afwerkte. Met deze 131 voorsprong speelde de dames wat meer op hun gemak en kwam Actief niet meer tot doelpunten, daar mej. Van Homvelingen haar doel goed verdedigde. In de laatste 1 minuut maakte mevr. Poelman nog 4— I Het 1ste herenteam. dat tegen Snel- I wiek speelde, mocht ook het genoe- i gen smaken van een mooie overwin- I ning. al was de score, zoals wel ver- J wacht werd. zeer hoog. 1317. i Ook heren 2 zorgde voor een over- j winning door met 1314 van Snel- wiek 2 te winnen. Beide ploegen wa ren tegen elkaar opgewassen. Wat men moet weten: Apo th eke rs-nachtdl enst: Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89, Telefoon 69296. Bioscopen: Mono pole, 2. 7. 9 uur: „De zoon van d'Artagnan". 1 Passage. 2 en 8 uur: „Hij, zü en j de auto". VOOR HEDEN Toneel: Schouwburg De Lan- taren, 8 uur: R'damse Comedie met „Oost West, Egypte best". Muziek: Schouwburg, 8 uur: Concertgebouworkest, o-I.v. Eduard van Beinum. Muziek: Nieuwe Zulderkerk, 8 uur: Bach-concert door V.U.-koor en -orkest. Piet v. d. Kerkhoff en solisten. Film: Arena, 2. 7, 9.30 Uur: Avontuur in de Zuidzee; Capital, .2, 7. 9.15 u: Het duel bij Silver Creek; Centraal. 2, 6.45, 9.30 u: Limelight; Cineac, 95.30 qux: Nieuws enz., 5.45, 8, 10 u: Stage fright; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: Het monster uit verloren tijden; Harmonie, 2, 7, 9.15 uur; Gedwongen verraad; Lutusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Calamity Jane: Luxor, 2, 7. 9.30 uur: The snows of Kilimanjaro: Monopole, 2. 7. 9 u: De zoon van d'Artagnan (Woensdag en Donderdag gesloten); Passage, 2. 8 uur: Hij, zij en de auto; Prinses, 2.15, 7. 9.30 uur: The snows of Kili manjaro; Rex, 2, 7. 9.15 uur: Trans Continent Express; 't Venster, 2, 7. 9.15 u: Ontmoeting met het verleden: Victoria, 2, 7, 9.15 uur: Het monster uit verloren tijden. Tentoonstellingen: Museum Boymans, 10—5 uur: Etsen van Giovanni Battlsta Piranesi Olieverfschilderijen van Rubens; Vm. Schielandshuls, 10—5 uur: Wer ken van leden Federatie van Beel dende Kunstenaars, gewest R'dam: 1 Maritiem Museum „Prins Hendrik", j 105 uun De groei van het rivieren gebied van Zuid-Holland; Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 uur. Melanesische kunst; weven en vlechten in Afrika; Groothandels gebouw, zalen 7 en 8 Verkoopten toonstelling; zaal 6: Jubileumten toonstelling Kees de Voogt: 1923 uur: Maquette binnenstad: Gemeente Archief, 1—5 uur: Oud-Hollandse stadspoorten: Bouwcentrum, ,95, Di, tot 10 uur: Bouw van vacantïe- oorderi, scholen, teh. v.o.v. dagen, fabrieken, boerderijen, etc, Engel se architectuur. I>C7e wmfe»- morden op voorstel van de Zweedse Arbeiders-Espe rantisten Bond m 25 kranten van g landen parallel lopende cursussen gegeven. Op b.jna alle Hogescholen in Japan wordt op 't ogenblik le$ in Esperanto gegeven- De 'neer Mason Stuttard. de be kende Engelse Esperantist, die reeds meerdere romans in de we reldtaal schreef, maakt een tour nee door ons land en houdt in di verse steden een lezing. De volge lingen van dr Zamenhoff zullen de gelegenheid om deze eminente spreker te beluisteren zeker ruet voorbij laten gaan. AMSTERDAM. In 1954 zullen weer verscheidene Amerikaanse jazz- en showorkesten ons land bezoeken. De Amsterdamse impresaria Lou van Rees heeft voor 23 Januari een contract afgesloten met een „Jazz club U.S.A." bestaande uit de jazz zangeres Biliic Holdiday, de combi naties van Buddy de Franco. Red Norvo en het Beryl Booker Trio 1 (drie neger-meisjes, piano, bas, guï- taar>- Het gezelschap komt in het Concertgebouw en zal waarschijnlijk ook optreden in Scheveningen en Rotterdam op 30 en 31 Januari in het j Kurhaus en de Rivièrahal. Hierover lopen echter nog onderhandelingen. Het zou de eerste keer zijn, dat Rot terdam bi] deze bezoeken zou wor den ingeschakeld- Op 1 Februari komt voor de derde maal naar Amsterdam Jazz at the Phil- frarmony met Gene Krups3, Oscar Peter son en Ella Fitzgerald Ditmaal komen ook mee: Benny Carter, Stran Getz en BUI Harris. 1 Op 27 Maart voorts: het orkest van Cout Basle in Amsterdam en Scheve- nmgen. InApril, gedurende de Paas dagen en de Zaterdag daarvoor het orkest van Woody Herman, m Botter dam, Amsterdam en Scheveningen. In Mei, de datum staat nog met vast, krijgen we tenslotte bezoek van het i King Col Trio. Over de komst van or kesten van Louis Armstrong. Stan Kenton. Harry James. Louis Jordan en Les Brown worden nog onderhandelin gen gevoerd. ITERSTMIS nadert, beste priem den, en al zou ik u dit niet vertellen, aan de donkere dagen merkt 11 wel, dat „het feest van- het licht" zeer spoedig voor de de«r staaf. Hei is ecu feest, dat met meer toe wijding dan u*elk ander ook xvordt gevierd. Bedrij ven zijn gesloten en moe der de urouiiT maakt uan. de dis iets feestelijks. Ja, de bedrijven zijn ge sloten. Daar ujiï ik "het vandaag eens over hebben. Voorop dient te worden gesteld, dat het voor een ieder prettig ts om met de Kerstdagen fhuis te zijn en alle gezelligheid mee te vierenMaar er zijn toch bedrijven, die etpeni^jk niet gesloten kurmen zijn. Al thans niet op de Ticeede Kerstdag. Zeker dit jaar niet. nu de dag daaropvol gend een Zondag is. De be drijven. die ik op het oog heb, rijn de bakkerijen en de slagerijen. Gedurende de Kerstdagen is er geen brood en geen vlees te krijgen. Het vlees kan eventueel in voorraad wor den genomen, dus dat is niet zo'n beztoaar. Maar de bakkers, fjö, dat wordt een benarde situatie. Ik heb me laten vertellen, dat dc bakkerspatroons dit be sluit unaniem hebben ge nomen en hoewel er tal van bakkers (werknemers) en broodbezorgers liever de Tweede Kerstdag hod den gewerkt, is dit door deze landelijke regeling niet mope lijk. Verscheide ne bakkers en broodbezor gers hebben al bij hun pa troon geklaagd, dat zij de dag voor Kerstmis tot laat iti de avond moeten wer ken om ai de besteHinffen, die hun klanten hebben op- g eg even, te kunnen ver werken. Zij zijn dan wat men noemt doodop en dl vormen de vrije da gen, die hen wachten, een prettig vooruitzicht, een lolletje is het toch geens zins om op die manier een vacantiedag te krijgen. Van (Jaar, dat de bakkers en broodbezorgers met zeer gemengde pcboelens deze regeling hebbo- aanv-t<.rd. Maar de categorie, die er het th eest can te lijden heeft, is die ran de huis moeders. Tegen hen wordt onvriendelijk gesproken, wanneer zij volgende week Maandagochtend brood op tafel zet, dat de Woensdag- nacht oin het gunstig ste geval Donderdags morgens daarvoor is ge bakken. En wat moeten de mannen, die op de scheeps- xoerven werken en die vict in. dc gelegenheid zijn om voor hun Maan dag middag maaltijd vers brood te ko pen. wel niet zeggen, wan neer zij aan dat oudbakken brood ritten te trekken. O ja, ik weet wel. in de be- Midden op het Koemarktplein is dezer dagen ineens een Kerstboom geplant. Zulks In opdracht van de Schiedamse Gemeenschap. Al heeft deze organisatie zorgen genoeg aan het hoofd, in verhand met de verplaatsing van het kantoor met het VVV-huisje, is Schiekanter toch van mening, dat dit wel iets is, waarvan de burgerij op luidruchtige wijze melding gemaakt had kunnen worden, dan dit „zonder meer plaatsen". In andere steden maakt men er ook ophef van. Waarom in Schiedam niet. Misschien grijpt men volgend jaar deze kans. Voorlopig heeft men plannen om net ais vorig jaar, de Kerstbomen feestelijk te gaan verbranden. jaamde hongerwinter van 1945 had je bij wijze van spreken een moord voor zo'n oud stuk brood gedaan, Maar in die fi';d leven we gelukkig niet meer. Het had nu toch an ders gekund, zelfs gemoe ten. Het is begrijpelijk, dat de bakkers en bezorgers ook graag het grootste deel van die Tweede Kerstdag prij hebben. Daarom zou b.v. een oplossing geweest dat het brood dat Tweede Kerstdag niet be zorgd werd. maar in de winkel afgehaald zou kun nen. worden. Voor Rotter damse bakkerijen, die wel klanten, maar geen winkel in Schiedam hebben, ron den centrale punten in de stad uit te zoeken zijn ge weest. waar de bakkerswa gen (of -auto) gestation- neerd zou kunnen zijn. Het ureemdst in deze winkelsluitingssituatie doet echter het bericht aan. dat de melkhandelaren wel be zorgen op Tweede Kerst dag. En dat is mi juist-een product, v>at wel in yoor- raad genomen had kunnen worden En n« kan men wel zeggen, volgend jaar doen we het beter, maar dan is het niet meer nodig, want dan valt Kerstmis niet zo ongunstig (althans voor de bakkerpatroonsj als dit jaar De enige oplossing, die Schiekanter nu kan. voor stellen is om het dudejaars eten-bij-uitstek, de oliebol len. maar met Kerstmis te bakken. Die zijn niet zo taai, wanneer ze een paar dagen oud gijn. Schiekanter heeft zich laten influisteren, dat ver schillende bakkers het ook doen. V ziet dus, dat zelfs de bakkers met hun eigen beslissingen in de maag zitten. Dat is dus een schrale troost. De oliebol len rullen daqrom des te lekkerder smaken. KALENDERS Bevriende relaties heb ben Schiekanter hun jaar lijkse kalender gezonden. Er waren zeer fraaie exem plaren bij. 0.a, het ben zine- en doorsmeerstation „De Brandaris" stuurde de in prachtige kleuren uitge voerde Esso-kalender, ter wijl het bouwbedrijf Muts en De Winter een keurige kantoorkalender zond, die een sieraad aan de wand is. NACHTMIS Voor hen, die de Nacht mis in de Oud Katholieke Kerk wensen bij te wo nen, deelt Schiekanter mee, dat deze wordt gehouden op 24 December 's avonds om 11 uur. Koorzang en orgelspel gaan aan deze Mis vooraf. MUGGEN In dat kleine stukje Schiedam, dat tegen de werf Guslo is aangescho ven, de Eendra chtstra at en omgeving, maakt men op het ogenblik een muggen plaag mee. Door het zachte weer, voor de tijd van het jaar, zijn de muggen, die anders door een nacht vorstje het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, ware Goliaths in hun soort geworden. Deze stekende insecten zijn in grootte bijna verdubbeld en leef den aanvankelijk in alle vredigheid in hun schuil plaatsen, Aangemoedigd door het lekkere weer zijn zii daaruit te voorschijn gekomen en trekken, nu het plotseling wat kouder begint te worden, de hui zen binnen. Schiekanter werd verteld, dat er bewo ners in genoemde straat zijn, die, voor zij 's avonds naar bed gaan, eerst op de muggeniacht gaan en dan. zo'n veertig tot vijftig muggen over de kling jagen. WEEKMARKT Met het oog op de Kerst dagen en de jaarwisseling wordt de markt van Vrij dag 25 December a.s. ge houden op Donderdag 24 December, terwijl de markt van Vrijdag 1 Januari '54 komt te vervallen. Merkredon. la 23an de dec: Ni kunvenos laukutime ce gek: v Gink. PÏoegstr. 19 Ni legos „Sen- naciulo"n Estac !a lasta kunveno de ci-tm iaro. Vp.hu niult.itu.-hre kaj ne for- 'cesu ia lastan orga„on de ..Senna- ciulo Geslaagd voor het mgenieurs- examen bouwkunde aan de Tech nische Hogeschool te Delft, de heer R. F. Bauer mt Schiedam. GEMEERTEJË3 (SCHIEDAM ("OFFICIÉÉL NIEUWST) OPHALEN HUISVUIL Op de beide Kerstdagen en op 1 en 2 Januari 1954 zal cr door de Ge- rpcntr-Rctnising geen huisvuil wor» 1 rten opgehaald. (Van onze correspondent! MAASTRICHT. Duitse. Neder landse en Belgische juatitle-autori- telten zyn enkele weken geleden op het spoor gekomen van een om vangrijke ltoffiesmokkelary naar Duitsland. Deze smokkelhandel ver werkte langs een der thans afge- damde toevoer' den totmitoe ze ker duizend Het one. -.wam op gang. 1 toen ir» h<. \an deze maand Duitse dc „mbten bij Aken j een Nedc: auto aanhielden voor een v eg control 2. De inzitten- 1 de was een zekere O. uit Maas- j tricht. In zun auto werden, verbor gen in de banden, het reserve-wiel o een speciaal geconstrueerde mokkel-benzinetank partijen kof- f.f aangetroffen tot een totaalge wicht van circa honderd kilo. O. verklaarde bij een scherp ver hoor door de Duitse justitie, dat hij I handelde voor een opdrachtgever, i zekere H. uit Maastricht, die m- middels ook is gearresteerd. Hij ga* toe zeker al tienmaal hoeveelhe den van ongeveer honderd kilo naar Duitsland te hebben gesmok keld. Vanmorgen omstreeks kwart over negen is er een. ernstig ongeval ge beurd np dc spoorwegovergang aan de Kleiweg te Scbiebroek. Door de mist zijn een bromfietser en een auto gegrepen door een trein, die via Pijnacker «p weg was naar Rotterdam. De auto is door de aan rijding in brand geraakt, waardoor de bestuurder om het leven zou zijn gekomen. Het slachtoffer inzittende van de personenauto is de 36-jarige vertegenwoordiger W, J. Val. ge woond hebbende Graaf Jan van Nassaustraat te Rotterdam. De bromfietser, die zware hoofdver wondingen opliep, is de 51-jange G. H. Alers, Hoofdlaan. te Sciue- broek. De trein, waardoor zü zijn ge grepen is het z.g. Hofpieintremtje. Deze was om 08.56 uit Den Haag vertrokken. I>e trein is door het onveilig uit- rijsein Van het station Rodenrijs gereden, aldus de N.S. De trein kwam op een bewaakte (doch te recht niet gesloteni overweg te Schiebroek m aanrijding met de auto en de bromfiets. De berijder van de bromfiets werd zwaar ge wond naar het ziekenhuis aan de Bergwee te Rotterdam vervoerd. De auto brandde geheel uit. Beide sporen werden door het ongeluk versperd, doch om 10 uur 50 was de stagnatie op de spoorlijn opgeheven. De officier van Justitie heeft deze zaak in onderzoek. De Rotterdamse en Schiedamse melkhandel, in samenwerking met de melkinrichtingen, heeft besloten Tweede Kerstdag normaal melk te bezorgen, terwijl de winkels die dag tot 1 uur geopend zullen zijn. Het publiek wordt verzocht mede werking te verlenen, opdat de be zorging vlot kan verlopen. Als compensatiedag ss vastgesteld Woensdag 6 Januari J954. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG- De zevende jaar lijkse inzamelingsactie van de cen trale financierings-actie voor Joods sociaal werk (de Cefina), werd Maandagavond ingeluid in het Kur haus te Scheveningen in een bijeen- komst, waar de minister van Maat schappelijk Werk, mr F. J. van ThieJ. het woord voerde. Minister Van Thiel zeïde. dat lij het bijzonder waardeerde, dat men het Joods maatschappelijk werk in 1947 in de Cefina had gecoördi neerd. Ook het feit, dat de Cefina slechts eenmaal in 't jaar een be roep doet op de offervaardigheid, vond de minister lofwaardig. Het aantal collecten heeft zich hier In Nederland zo uitgebreid, dat men van een collectemoeheid bij het pu bliek kan spreken Een ontwerp in- zamelingswet is intussen, gereed ge komen, maar het zou toch nuttig zijn wanneer kerkelijke en particu liere instanties op dit gebied zich zouden beraden over de mogelijk heid van bundeling der geldinzame lingen. In Amerika doet men reeds iets derge lijks. In plaats van wekelijkse inzamo- HILVERSUM. Met ingang van 1 Januari wordt het K.R.O.- en K.CH.V.-programma uitgezonden via de zender Hilversum II (298 meter) terwijl het A.V.R.O.-, V.AJELA- en V.P.R.O.-programma naar Hilver sum T (402) verhuist. De zender- wisselmg gaat in op dera r g e n van Nieuwjaarsdag. Het program ma van de K.R.O in dc Nieuw jaarsnacht van 00.3002 00 wordt dus nog over Hilversum I uitge zonden. Het programma van d# omroepverenigingen die de andera zender gebruiken, wordt dan nog over de zender Hilversum II uit gezonden. DEN HAAG. Het hoofdbestuur van de Nederlandse vereniging van ex-politieke gevangenen uit de be zettingstijd be€*t dc data voor het congres, dat omstreeks de Pinkster dagen in Arnhem zou worden ge houden. gewijzigd. Deze worden nu 16. 17, 18 en 19 Juni. linger» wordt daar eenmaal per jaar ge durende ongeveer tien dagen een grot* actie voor maatschappelijk werk gevoerd. Het onkosten percentage blijft hierdoor tot een minimum beperkt. De bnee«.kom"t werd o a. bijgewoond door de Israëlische gezant en mevrouw Amir van het moderne Café-Dancing BROERSVEST 43 WOENSDAG A.S., 7 uur nam. Geo pend Iedere avond vanaf 7 uur tot 11.30 uur Iedere Zondagmiddag van 35 uur Matinee Excelsior 's *r in geslaagd ook de lastige iiliwedilrUd legen HPSV met 2.-1 te winnen. Lastig was d**e wedstrijd inderdaad. Op het kleine zan derige en effectvolle veld was het voor de Schiedammers zeer moeltijk ota kun normale spel te ontplooien tegen het harde voornamelijk op afbraak gebaseerde spet van de Hagenaars, •aren dan ook deze .-cv.. er rechts werd het 20 Toen even 'het meest in de aanval later de Schiedamse doelman een strafschop veroorzaakte, were deze door de doelman in eerste instantie ;e*eerd. maar de vegnestonipte hal Aanvankelijk tf.meriaars het met lange harde trappen en zeer hard werken probeerden zij de Ex- selsior ciefensie te overspelen, zonder - succes echter, want deze defensie had werd opgevangen en nu oeter er goed het oog in en gaf geen enkele schoten 2—1. kans weg Toen Excelsior zich wat In de tweede helft gin? het ?p« loswerkte "bleek aldra dat de aanval- gelijk op, met een technisch beter lm der Schiedammers, veel gevaar- Excelsior en een ploeterend en rwoe- litkcr en beter \an opzet waren dan eend HPSV. Gescoord wera er ech- dic van HPSV Nadat het Haagse ter niet meer. hoewel de Haagse dool al enige malen fortuinlijk aan doelman, bij enige öarde schoten nog doorboring ontkomen was. werd uit in actie moest komen. Met een op het cm zeer gevaarlijke aanval een der laatst veel sterker Excelsior kwam verdedigers zo in hrt nauw hel einde met een vejmienae Scme- •c V dat bi) tn zijn eigen doei j damse overwinning. De Excelsior- boot Exspjunr verhoogde h«* tem- ploeg speelde met een invaller, de pn en Uit een uitstekende v.»l Hagenaars speelden volledig. Dam 35 - Telef» 67823 Singel 130 - Tel. 67540 Na 18 uur Tel. 67823 Heerlijke Kerstklokjes 55 ct. 250 gram Voorts alle soorten koekjes leveren wij U met certificaat bewijs van echtheid. Welhnachtsstollen - Tulbanden - Kersttaarten en Kerstgebakjes enz. en*. 2e Kerstdag tot 1 uur geopend. WIJ VRAGEN: VOOR ALLE AFDELINGEN Prettige werkkring Hoog loon Aanmelden: STABHOmEBSLAAN I naar SLIJTERIJ SINGEL 103 WIJNHANDEL Whisky Tel. 67641 Cognac Alle bekende soorten gedistilleerd, wijnen, bieren en limonades. Bestellingen worden gratis thuisbezorgd. T°i. 31 December 's avonds tot 9 uur geopend. SCHIEDAMSE Tarief Lm. 15 woorden f 0.65 Elke 5 woorden meer f l>20 Uw feestdagen een werkelijk feest met een gezellig boek uit onze ruim gesorteerde bi bliotheek. Ook dc a\-ond voor Kerstmis geopend tot 9 uur. Kantoorboekhandel „Mo dem". Boerhaavelaan 124. tel. 68415. Te koop oangeb 3ö-del1ge drinkserviezen 7.95. geslepen ƒ,12.50, bor- iclgiaasjes 10 ct. porcelein. zinkwaren. De Kleine Bazar. Broersveld'hoek Passage- trap, Meubelkoopjes! Pracht serie verstelbare Liberty-fauteuils. compleet met dubbel vesen- de kussens, nu 55.—. Wil son. Grote Visserijstr. 80— 101. Te bereiken met lyo 8, halte "Wattierstraat Voor kfrslboomversiering grote sortering bij Bokhorst. Groenelaan 36, Hoogstr. 34. Wonderkaar^n 3 pakjes voor 25 cent. Kprsttafelkleden, flinke maat voor 20 cent. tafellopers v.a. 15 ct. kerstboomkaarsjes v a 25 ct per pak. Bokhorst Groenelaan 36, Hoogstr. 34. Kerst- en Nieuwjaarskaarten v.a. 3 cent. Grote sortering in nieuwjaarswensen. Holland se-, Engelse en Duitse tekst. Visitekaartjes met gouddruk 3 ct. Dus naar A. Boender. Rotterdamsedijk 54 hoek Hai- leystraat. Tot 9 uur geopend Ook voor KersUrtlkelen naar A. Boender. Rotterdamsedijk M hoek Halleystraat. Prach tige sortering kerstboom arti- keten, grote kersttafelkleden vcvnr 3"» «««tit, keri^IopciT en 25 cent. Servetten. t~ lametten. koud vuur ster- Kijk eens na*r'-on?P so ring Tot 9 uur geopend. Geslepen glas voor etalages, meubelen etc. Van Katwyk's Gtashandel. Lange Kerkstr. 33. Telef. 68735. Let op het juiste adres. Een ruime sortering Kerst- cadeaus, ballpoints v.a, 50 ct vulpenhouders v.a. 1.95, vul potloden. étuis, prachtig speelgoed, legpuzzles va. 35 ct.. gezelFchapspelen en blok kendozen. Voordelig bij A. Boender, Leesbibliotheek, boekbinderij, Rotterdamse dijk 54. tel. 67211. Tot 9 uur geopend. Kalenders. Succes-zakagen da's. bijbehorende portefeuil les, ballpoints, vulpennen met gouden pen, diverse merken v.a. 3.95. 1 jaar garantie, mappen en dozen luxe post v.a. 0.75 bij kantoorboek handel „Mrdern", Boerhaa- handel ..Modern". Boerhaa- avond voor Kêrstmis ge opend tot 9 uur. HET RADIOBUIS, Hoogstr. 92, tel. 68044. Philips kerst verlichting 1522,50. Am- roh Fm-up onderdelen. Luid sprekers v.a. 11. 14, f 17. 25.50. 40 enz. Pick-up's, microfoons. Alle soorten tra fo's. Electrohten. Radiobui zen enz enz. Radio reparatie- inrichting. KERSTBOUT. Te koop kip pen (zware Islanders» een of meerdere levend te koop ge wicht S'z pond. Prijs nader overéén te komen. Te zien namiddags: L. J. van Koppen. Kerk weg 49, Kethel, Uit Luxemburg geïmpor teerd! De echte donkergroe ne kerstbomen en los den nengroen. Een lust voor 't oog. Alleen ingang kwekern Lange Nieuwstraat. m dc poort naast 187, bloemist J A. J. de Valk. Een grote sortering kerst boomversiering vindt U bij Bokhorst, Groenelaan 36 en Hoogstraat 34. Volop na- tuurmos 20 ct per pak en feeenhaar dat niet prikt. Meccano-onderdelen levert Het Poppenhuis, Singel 163, tel. 66282, Grote sortering Ke rstversi erin gen HET RADIOBUIS. Hoogstr. 92 tel. 68044 Philips radio's 98. 162. 24.1. 269. 339 enz Gramofoons 74. 82. Platcnwisselaars f 165. f 175. Hoiland-Elcctro stofzuigers. Desgewenst gemakkelijke be- talingsvoorw aarden. Personeel qevr. Gevraagd een net meisje, liefst voor de gehele dag. Mevr Valk. Hekbootstraat 9 a. R'dam-W. Diversen Opnieuw vi* reb run it'll van HOKLOGEKASTEN J 2,25. Als nieuw lenig. H. A, Die- ton ch, horlogemaker, goud smid. Prof. Kam. Onneslaan Ruime sortering Kerst- en Nieuwjaarskaarten 011 -boek jes. ook Engelse. Franse, niptse. Itaüsanzr en N l tekst, bu Kantoorboekhandel Modem" Boerhaavelaan 121 pel, 68415 Ook de avond voor (Kerstmis tot 9 uur geopend Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor f 16-Uw oude plaat als nieuw terug f 4 50. ook in kleuren. Spuit- ïnrichting Woermeyer, Sin gel 102. tel. 65789-69906. I Nwnnwrbrleven die a**t on* 1 oerdeel niet bonafide Op da {inhoud der advertenties reage- ren, worden oieni

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1