Burgemeester Kersttentoonstelling Gemeente Ziekenhuis ki tweede operatie-kamer Verveexposeert in Stedelijk Museum Hermes-DVS gaat wederom naar Tilburg Nieuwe stoelen staan nu in Monopole-theater Keihard VVV komt Zondag Haar de Bosrand Capaciteit opgevoerd 2üt met 30 bedden O liel wérk Ondanks de winter Tröpisciié vogels aan de ieg Kinderfeestmiddag ReserVé Politie H. TH. v. 6. VLERK KERKDIENSTEN - ïveM Café-dancing „Ritöü" is geopend Winkels en woningen in Schiebroek W im dë Kuyter wéér naar Rotterdam Ursus-Dirkslafld Hengelsport Wiiïterbal van „Onder Ons" AGENDA Kerstwijdingsavond „Gevangenen van het Oerwoud" Niéuwjaarsvuur Brand bij Gusto H. C. Dekker neemt afscheid Kerstavond van I. v. A.O. Bomen opgedraaid bij nödèriög van tréin Donderdag: 24 December 1953 if Boor dé tiiéuwe fauteuils soda- nig op tc stellen, dat er een wan delpad in het midden. is ontstaan (zulks in tegenstelling fot voor heen. toen er twee zijpaden wa renHeeft het Monopolé-theatër een voornameraanblik gekre gen. kend genoeg worden geacht cn bo veridien geëfi het ditmaal weinig reden tot opmerkingen. Hetzelfde geldt voor Ferry. S 1 e b e en Quirine C 011 a r d_ terwijl wij bij het. oeuvre van Herman Bcr serik het gevoel kregen welcens sterkere doeken te Hebben gezien. Willem Mi n d r - man blijft, zich nog steeds gunstig ontwikkelen. Hij houdt vast aan de bréde opvatting en bereikt veel. ivaar hij het eeziöné vereenvoudigt. Vari de beeldhouwers moeten, wij nógnoémeri Hubert Bekman, vviëns. hoiUDldstiekcR met dé veelT héid San gladde, bolle vormen aan Aztékisehsttüpru'réh doen denken. Thèó vandér N a hm ér. toont bro- zg befldjés „in een subtiele bijna schildèrachtigè vormgeving. Déze greep lift dé. intéressante tentoon stelling van dé groep ..Verve" mogé èéh ieder de overtuiging bijbrengen dat eén bézóék aan hëtStêóèlijk RJusèum. ^iö. 4é kbménöè ddgéri een Waardevolle tijdSpasséring is. ïft een passende .kunstzinnige omlijsting van pantomime, zang muziek hééft hurgemeéstéf mi" j. W. Péek gisteravond ih dé aula van hët Stedelijk Museum de door dë conservator trari dif museum ihgërichte Kersttehtoonstelling vari dé Haag- beëldëHdë kunstenaarsgroep „Vèrvé" geopend. Voordat Scïiiëdaihs ée. ste Burger de expositie voor de talrijke bezoe kers vrij gaf, hééft hij in een beknopt, doch zeer duidelijk overzicht de grote waarde van het museum voor onze stad belicht; De publieke belangstelling is het afgelopen jaar zc groot geweest (13.000 bezoekers}; dat besloten is het muséum hét volgend jaar dagelijks van 2 iot 5 uur open te stellen. Ïr. dit, jaar-p verzicht van ..het Ste delijk Musëum relcveerde de bui'ge- öiëcStér dè téntoóristélltrigon. dié Êi.i afgelopen jaar zijd géhouaén. Het .ivaren .ér acht; waarvan „Neger kunst''., én getwijfeld het.11?eest fasci- nérènd was. Ook tóf leniging van de nob'd van dê Slachtoffers vari de "Wètersrióód droeg hef museum zijn Steentje „bij door .het organiseren vón,. dexptsitie,,Kunslehaarg ,hel- f^ëh" én het orgel Concert door Dirk iriéz. Swdrt, waarvan de baiëri aan b;éi -Bampenfóncis werderf afgedra gen., verheugend is, dat de ntuseum- eÓncêr(eii dié èèri. éigen karakter Sfi Èr ugëri t zieh in kén gröcl- ëncië bëiangrtëllirie mógen verSéti- êët deed dê burgemeester bij zón- dé^ veel genoegen nog.eens de.rian- ■WfnStëri het,, mtisetirh te friogen mém oreren; Dë belangrijkste scliéri- kicg, die., ydh, .de jubileréPdè ilAV.Blnfc mét sculptures van Man Ari&rJêssgft ëh Altórf. Voorts, wérd itet lïiösëttmbëïii verrijkt met ptöê- tièkjes' i'au Hilde Krop. alsmede met oud- Dg lfjjj aardewerk;antiek ii^.,.en.;beramiëk van Hedendaagse p Öfië ribik kè De bitrgëtnëeSter hobptó. dkt mét restaur si Be. van„de Rnkèrvlèugel jn.,„l9o4_een begin zou kunnen „wor de* gêftiaa Kt. zodat na. voltooiing ïïiefrafi de künstwërkëh van. onze jjiad 6dk in dsè vléügCj door rufc triêre plaatsing beter tot hun récht Ktihnên,k°pién. _Nri êeh .iiortê tóêlicfitirig, óp„ het- gêën tie ërbëp ;,Vërvè" voorstaat, té hébben gegeven én daarbij té héb- Bén. gestipuleerd, dat. het vooral van bëlangj?,, dat de jeugd.,, behalve iroljëpröpt té. wórden rriét paratè këfïntg én téêhriiScHè spëcialisëfirig. óok moet worden geconfronteerd met de schoonheid van de beelden- d£ kunst; verklaarde dë bttrgémées- téf dëze^., Kersttcjitoonstelling, dié x6t „ëji. met Il„Januari wordt ge- fiSliÖëh; vbbr gëÖp&tid. Maar ticlg wërdën dé aanweiigen. dip„ dg aula yrij vyel geheel. ..vulden niet in 3é gèlêgenneid gestéld in de bövénZdal d& wérken van ..Verve", tg ,gd9n bézicHtigèh; In êëri Voor een .openingsceremonie wellicht iets .omvangrijke omlijsting, gaf deBantömimë-kunstenaar Rob van Bëyd ego hiirribHi.liirh staal, van di.2e êë'bdrêntdal êh t ".cht Het mu ziekgezelschap „jlntertcxta" ënkéle wérken tën gehore. Ll één vrij brrivangrijfcê tenr toonstelling; waarmede ne groep «Verve',' hier voor., de dag korrrt, om. vanf-iik eri daardoor getuigenis af- 1lëëë vSn dè activiteit der ledeOf Omdat vèïëh méér dan één werk inzonden; is hét mogelijk in drukken oii te doen van de..individuele pres; tatlts. vin de richting waarin dé exposanten zich bèwégen én vah de vers.chij!eR„ dié zich daarbij voor- döéri. jje .ieden van „Verve" hebben Hij ISl. van verschillen dit .gemeen, Hëëfl yf. Jbs dé Gruviër.. cèhs gc- schrëvbo, dat zij aah hef oriöërtrerp betekènis...toekennen. Hét. onderwerp riiët bêgrëpeü in beperkt'1 zakelijke zift, „maar iri die wijdere, vin een stoffelijkè ch psychische ^êrëld ■waarméé dé kunstenaar m eën noodwendige, reiatie staat.. De kun st ëftaaj 6eci3t rióch Hët dinc. noch zijn gëëbel in abstfictb uit. maar zijn géydèlsbetrëkking tot de dingen. Dit is. op zichzelf niets nieuws^ doch ais handleiding bij de tentböhsiëllirië kin hef misschien ztio.huj hébben. £êh van d.e doeken, die de aan- riarh» vragen, „is ongetwijfeld het onlangs mét èëft prijs bekroonde Diéfdëspaar vah N o 1 K, r o s. Hét is,,ëeb. bijspndêr„rustig ën voornaam schilderij, waarop de tweé figuren in ëêh iêdêiripté; Fijn gëppan; cffërög kleilr zijn hêérgtzét. Alleen een bespiegelende geéèt. die zich helder voor ogen stelt, waar hij naar toé wil; i« toi ëéfi dërgeliike wëlovèrwogen .voorgtelling in staat Van. ëeri intiem .soort zijn ook de stlllévfens Van H ri k 'MUntiik. Er-iijft kleitté jiiwfelon piider; soms onder invloed van Braqué ontstaan, mSar uitmuntend in kleur en verf- béhahdêling. Dé zéér kundisp Kc-cs Andrea Is vèrlëRénwoordigd rnet 1 enkele warme, doorwmehte doeken én ^ërken. die naar aanleidins van ïilh. Spriarisé réis zijn ontstaan,. MërkwaaröfgéHriizè öhtbreokt dé gloed in de laatste: hóf. zijn ietwat killie aandoende rntsjandschappen mët figuren, waarin blaivw-zwarte kléüreft Overheersen. Hët is, bij een r.o gróte vér schei- dénheid. moeihjk «He exposanten cië révue., te laten passeren Hét werk vaft Jan van Héél b!v. mag be- iVönneer mek riw hef ferrrBj fan de scheepstrerf IViffoit-Fiienóord betreedt, wandelt men jmips eptr iBftge rij jota's, teaarop de o<>?- ttdkkoIfnp rnu d'f honderdjarige Bedrijf in beeld iéordt (fébrnciit. Dé nieuwe stoelen In het Monopole-theater staan er. Wanneer Vrijdag, dë eerste Kerstdag dé filmvoorstellingen vrordén hervat (na Dirisdagavoiid was het théatér gesloten), zal nieri de rolprent „Gevangen In fiet Öënvouö" vari uit een gemakkelijke fauteuil kannen gadeslaan. Door dit nieuwe inté rieur heeft de zaaliridelïftg énige wijziging óndergaan. In tegenstelling tot voorheen, toen men over twee gangpaden in de zaal beschikte, heeft men de opstelling nu zodanig geprojecteerd, dat er een ruim middenpad is ont staan. De. film was Dinsdagavond nog maar net van hét'doék en dé laatste bézoëkër had nog maar juist dê zaal dridanltè 4é, yële irÓèdë. ra'êége- yifigëö, .ëri. Sdviêzè.ji aiii dé Röod- Groérien, Hèbbën zij hef niét klaar kdftrièö spelen om Zondig IJ- Blèj'erhèlde de ptrritén te .ontfut- sëleri. Mét èeri nédérlaig kon dé .Iri déze zóriië'rsc De'cëmbërrriaand kan het iri dë natuur vr emd toe gaan- Regen ;n sneèmy blijven .uit, maar zd titi én dari kómt Hët zon netje om. de .hoek. kijken. >Vinter- jayseri dié men reads enkele dagen heeft gebruikt; blijven aén de kap stok hangen, wachtende op dé. el- génlijke winter. Ook in de vogelwereld kómt men tót de vreemdste ontdekkingen. De- zt week werd gemeld; dat in Den Hérig een lijster in een pas ge bouwd nest eieren was gaan iëg- gén, alsof het lente ."SS. Onze stad doet daarvoor niet onder, want in een volière van een Schiédamse vogelkwèker. die in de tuin achter diens woning staat, bevinden zich nog steeds een aantal tropische vo gels- Ook deze dieren, die toch het tropische klimaat .nodig hebben, zijn dus gêbbèl uit Hun gewone doen. Tot onze gróte verbazing vertelde de kweker ons. dat het niet het enige is. dat iri zijn - olière in strijd is met .de winterse, gang van zaken. In deze cpcrilrichtkoó: viogén de AgdpornisiFicheriés luid piepend op eri. angstig om hun riestje3 héén, In enkele vah de nestjes bleken name lijk enige eieren té liggen. De kiriderën van de Reserve Póf lifte zijn gistermiddag onthaald op ëen Hele serie aardige tekenfilms, die voor hen werden vertoond, om dat ds filmpjes op de Sint Nieolaas- feestmiddag te laat waren aange komen. vrriardror die middag toen niet geheel tot zijn recht kwam. Het aantal kinderen van de Re servé Politie kon dé bovenzaal van Musis Sacrum niet geheel vullen. daarom is het prijzenswaardige idéé Vari .de leiding uitgevoerd,om van het Hërvórmcié Weeshuis, hét R.K. Weeshuis en het St Jnzefhuis groe pen met kinderen uit te nodigen om deze middag évehepns te ko men genieten van de aardigp te kenfilms. fAdi-rrfrnrie I.M.J ft Grote sortering RoHérdamsedtfk 268 - tel. 67593 féfrigréis paar Schiedam worden ondèrnomen en voor de zoveelste maal Rwameri de SVV-ers met dé kous óp.dë kop terug uit ftet Um bo rgsë land. Dit alles wis stérk tegen de verwachting in en heeft de SVY-' érswel heel erg de plicht opge legd om in de komende wedstrijden geen steken meer te laten vallen, Om ou Zondag a.s. nog ééns na drukkelijk vast te stellen Hat het de SVV-ers ernst is om mee te doen. moet tegen het Ven lose WV rian de Bosrand getoond worden, dat de nederlaag tegen Bleyérheidc een vergissing was. Goede voor nemens hiertoe alleen zijn niet vol doende, doch zal men zich tot het uiterste moeten, géven om aan het langste einde, te trekken. Hopelijk zal de voorhoede nu eens béter van de véle dóèlrijpé kansen, dié steèdé wórden gebeden, künneri pro fiteren, aannemende, dat deze zich iri de kciriende belangrijke wed strijd oók voor zullen dóen. Opgemërkt dient ccKter ié wor den. dat VVV over eenzëëiv Sterk elftal beschikt mét eèri keiharde mentaliteit. Tot dë laatste minuut blijft het Zuidelijk vuur branden en dit is ook een van de factoren \'aardoór VVV tót. een van de j.ieest gevreesde tegenstanders is. verlaten, of een leger, stoffeerders en transporteurs stormde onder het toe ziend oog van de directie van het Monopole-theater dc zaal in en schroefden de oudé stoelen van hun plaatsen. Deze werden over de Hoog straat naar de nog niet gerestaureer de vleugel van het St. Jacobs Gast huis gedragen, waar do nieuwe stoe len, die inmiddels uit Amsterdam waren, aangevoerd, stonden opgesla gen. De fauteuils, dié diénst hebben gedaan in het grote TT-theater in de hoofdstad, zijn keurig netjes opge schilderd en zo nódig opnieuw be kleed. De Monopole-mensen; hebben die nacht gewerkt als paarden en toén de ochtend zich aankondigde kon. de directie van- het theater zijn .ogen bijna riiet geloven. De nieuwe stoelen stonden alle maal keurig óp hun plaatsen. Intussen hadden enkele dagen te voren iri .de ochtenduren de timmer lieden én metselaars de handen 33n de ploeg, in dit géval beter gezegd, aan hét balcon geslagen. De ronding, die Het balcon risar binnen maakte, is geëgaliseerd, zodat er een extra rij stoelen kon worden geplaatst, die het pldatsctiverliès in dê zaal (de nieuwe fauteuils zijn groter dan de oude) v<_ een goed deel opving. Op verzoek van de directie van fcqt Monopole-theater hebben we gis teren, terwijl de stoffeerders nog druk bezig waren met de vloerbe dekking. zo'n niéuwe fauteuil „ge probeerd", .En dus kunnen we nu uit ervaring zéggen, dat „ze heerlijk zit ten". (Advertentie f.fllj fHiw ad»m,n*'rok**v uien, ileohdl: Dr BRANS' CHLOROPHYL PEPERMUNT Overat 1S sn 35 cenlï pèt ról: Iri verhand mét de" versterkte degradatie begon Hermes DVS dit sëizöeiï mét' énige ririgst' aan de competitie en terecht, want de pres taties in- het' vorige seizoen waren van dién aard, dat er niet- Veel voetballiefhebbers geweest zullen zyn, die onze stadgenoten getipt zullen hebben als één der kopclabs aan het eind van de le ro:;öe. Doch alle sombere voorspellingen ten spijt' hebben de blauw-witten het toch maar geklaard- en indien vij. Zondag van No ad vinnerv stijgen zij nog een plaats op de competitie- ladder, want Zondag vindt in Dordt het treffen EBOH-Eindhoven plaats. Hcrmcs DVS gaat dus voor de 2e maal in dit seizoen naar Tilburg met 't stempel van de eerste reis naar Tilburg nog op het elftal gedrukt. Dé opgave ia dus: winnen van NOAD én dit is geen eenvoudige opgave. Wel neemt NOAü nu niet y.o'n fraaie plaats op de ranglijst in, doch de laatste ivekeri verzameleri zij punten, hetgeen hef vermoeden rechtvaardigt, dat NOAD aan Her stel toê is. Dï't moet voor Hermés DVS een duidelijke waarschuwing inhouden, zodat onze stadgenoten «oed voorbereid aan de start moeten komen. Kërstnacbfdicnsteri. TJonderdaK24 Dec. Hdrv. Gom, Grote' Kerk. 23.30 uur ds «T. G.Jansen-, Nieuwe Kerk, 33.30 uur ds J. D. Smids. Wésterkerk. 23.30 uur d? H. W. Hemmes.Vredeskerk. 23.30 uur ds J. Gras. üud-Kath. Kerk, 22.45 Kerst nachtmis. Evanj». Lnth. Gem,, 23.00 uur Kerstnachtdienst ds J. van Leeuvfen. Gëref- Kerk, Jultanakcrk. Kérstnacht dienst 10.13 uur,. Nétt. Prot, Bond, Kérk Wëstvest, 23,00.uur. ds P. J. Bamouw, le Kerstdag Herv. Genj. Grote Kerk, 10 uur ds 3 D, Smids, 5 uur ds A. Hoffman. Nieuwe Kerk, 10 uur ds H. w. Hemmes, Wes- terkerk, 9 cn 10.30 uUr dr L.- 3. Cazc- mier. Vredeskerk, 9 cn 1B.45 uur ds j. Gras. Ned. Herv. Evatig, Zaal Irene. 10 uur ds Tukker. Evang. Gem,, kerk Broers vest, 6 uur en 10.30* uur. pred. 3. Scgaar, 7 uur n.m. pred. C, Nicuwén- huijzen. Ood-Kath. Kérk. 10 uur Kerst- hoogmis, 5 uur Kérstvesper. Evarij.- Luth. Gcm., kerk t<. Nieuwstraat, 10 uur ds J. van Leeuwen. Ned. Prut. Bond, kerk Wëstvest, 10.30 uur ds J. B. Sch'ou- wink. 2e Keistdag Herv. Gem. Grote Kerk. 10 uur ds C. J. Labuscbagne- .Nieuwe Kerk, 20' uur ds A. Hoffman. Ned. Herv. Evang. Zaal Irenö, 10 uur ds Abma. EVArtg. Gem., 7 uur nam. pred. J. Segaar. Oud-Knfh. Kork, 10 uur Hoogmis. Ned. Prot. Bond. kerk .Westvest, 16.30 uur Kerstdienst Zondagsschool Zondag Herv, Gem, Grote Kerk. 10 uur ds F». J. de Brufjn, 5 mir dr L. J. Cazemier. Nieuwe Kerk, 10 uur ds J. D, Smids. 5 uur ds A. van der Ban. Wcsterkerk, 9 cn 10.30 uur dé A. Hoffman, 5 uur ds J. D, Smids. Vredeskerk, 9 en 10.45 uur ds H. W. Hemmes. 7 uur ds A. Hoffman. Ned, Prot, Bond. Kerk West vest, 10.30 uur prof. dr F. A. H. de Boer. Evang. Lath. Gém. Kerk L. Nieuwstraat, 10 uur ds J. van Leeuwen. 5 uur Kerstfeest Zondagsschool. Oud-Kath. Kerk, 10 uur Hoogmis. Ned. Herv. Evang. Zaal Irene. 10 uur ds Bartlema. 4 uur ds Abma. Chr, Gercf- Kerk. Kerk Warande, 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Geref. Gcm. Geref. jeugdhuis, Lange Haven, 10 cn 5 uur ds F. Luijtjes. Leger des Hcils, 10 uur Hei- ligihgSsamenkornst, 10,30 uur Opcnlucht- prediking aan de Gerrit Verboortistraat. 19.30 uur Verlossingssamenkomst. Evang. Gem., Kerkzaal Brcersvest 53, 10 uur pred, G. Nleuwershuyzen. 7 uur préd. J. Segaar. Gercf, Kerk (art. 31', kerk Westvest 80. 8.30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Gerer. Gem., Volksgebouw Tuin- laarv 50, 10 en uur ds M- J- Middel- koon. F-vangelisatfe. geb. Broersvest ach ter de Molén. 10 uur eredienst, 4,30 uur Diénst des Woords. Kerk van Jezus Christus van do Heiligen der Laatste i Dagen. Lange Haven 59. S uut gods- i dïenstoéfening,.Gcm. Gods, Pinksterger j meênte. geb. Astoria. Kéthelstraat 45. 10 i uur de heer L. Danial, Den Haag. Kftils- leger, gëb. Tuinlaan 50: 10.30 uur Wii- i dirvgsdienst. 8 uur samenkomst o.l.v. ad- i judant T. Suzers. Zéér binnenkort zal worden begonnen niét de bouw vah één nieuwe operatiezaal; de ombouw vah het infèctié-paviljóóeri tot verpleeg-inrichting, het tot infectie-afdeling gereedmaken van de vrij-gekomen oude kinderafdeling, de verbouw van het laboratorium, alsmede enkëlè andere interne voorziéningen in het Gemeente Ziekenhuis. Hiermee is een bedrag van circa iiÖ.OOO,— gemoeid. Tijdens een onderhandse aanbesteding is gebleken, dat van dé zeven inschrijvers de firma J. Vlug man uit v.m. Kethel ais laagste staat genoteerd. Er wordt naar gestreefd, dat de niéuwe afdélingen in hét najaar van 1954 in gebruik kan worden genomen. Door deze verbouwingen zal tevens de capaciteit van het ziekenhuis met bijna 30 bedden toenëmeh. Na he él wat voorbereid! neen if een onderhandse aanbesteding ee- houdeiL waarbij het aannemersbe drijf j. Vlagman als laagste alt de bus kwam. Gegund is het werk nog niet; dit zal over enkele dagen ge schieden. In ieder aeval staat thans wel vast. dat zeer spoedig epn aanvang zal worden gemaakt mei de In de van- hef genre inde voorzieningen. In dc nudc'kinderafdeling zullen nu ruim ten dienslis worden gemaakt voor het laboratorium, de infectie-afde ling t besmettelijke ziekten» voor volwassenen met een capaciteit van negen bedden en voor de woonge legenheid voor de directrice. De te genwoordige kamers van de direc trice zullen worden ingericht voor wacht- en onderzockkamer. een ka mer voor de directeur-geneesheer itevens geschikt voor commissiever gaderingen t en een centrale medi sche admihistrntirkamer. Het be staande infectie-paviljoen wordt ver bouwd voor de normale verpleging vrtn ongeveer 2t) patiënten. Er komt bovendien een woon- en slaapkamer voor een hoofd verpleegster. De chirurgische afdeling wordt ut goh re id met een tweede operatie zaal terwijl do vrij gekomen ruimten van do oudé röntgenafdelinia; ^be- pieh tonka mor. Hnctoronkamér en voorbereid inéskarrtèr. Het laboratorium, dat r,ri de ver bouwing vrijkomt, cal worden be stemd Vnor centrale bergruimte voor gpnëesrniddêlen. Dé oudé karrier van riê éënêéshvër-tïirêctèur vöót spècia- "g. --'X listenkamer. Reeds in het begin van dit jaar nam de gemeenteraad het besluit een bedrag të voteren, dat nodig was dm een aantal aanziPnüikê êri hoogst noodzakelijke verbeteringen in het Gemeente Ziekenhuis aan te bren gen. O.rn. was gebleken, dat het la boratorium veel te klein was en dat, wil hot klinisch-chemisch en bacte riologisch onderzoek behoorlijk tot zijn recht kom en. het in ern veel grotere ruimte moest worden onder gebracht. Bovendien was het be staande in Fectiepnvi linen zeer on economisch in het gebruik, terwijl dr op"rptiFzfïiil ook hoog nodig enige uitbreiding moest ondergaan- Om vier uur werden de hamers neergelegd van de werklieden die de laatste hand hadden gelegd aan de voorgevel van het nieuwe caïé tevens dancing aan de Broersvest, dat in tegenstelling met hetgeen we eerder meldden, niet „Centra" maar ..Riton" zal wórden genoemd. Dit laatste om vérwarring té voor komen met het rëeds bestaande ca fé „Centrum". Op de openingsreceptie waren vé le bckei.den uit het Horeca-bedrijf aanwezig, terwijl ook veel vrien den en kennissen van de eigenaar, dé heer A. S. J. Menheere, kwa men kijken naar dit fraaie nieuwé bedrijf, dat. gevestigd in het cen trum van de stad, zeker niét tè klagen zal hebben over bezoek. Tijdens deze 'receptie werdei! dé eigenaar vele geschenken overhan digd. Een zee v_n bloemen maakte net hele bedrijf tut een waté fëést- tirin. In Schiebroek, op de hoek van de Peppelweg en de Kastanjesin gel. is vanmiddag de eerste paal geslagen voor een complex van 26 winkels. 93 woningen en 13 gara ges. Het zal worden opgetrokken door het bouwbedrijf Punt en Woudenberg. Architect is dè héér D. Dürrer. Doch desondanks" hebben wij' ztr- veel. vertrouwen in de Hermes- keurplóeg, dat wij ons" aansluiten bij de radioprognoses van deze week: Noad—Hennes DVS: overwinning bezoekers. Voor. hef 2e. 3e err 4o elftal, heeft de competitieléider Kerstvacantie vastgesteld. De bekende wielrenner Wim de Ruyter heeft, nadat hij de wieler sport had verlaten, enkele jaren eren café geëxploiteerd in de Broers- vel Maar sinds enkele dagen heeft hij deze zaak verlaten en is zich in Rotterdam gaan vestigen. Het bedrijf, dat hij heeft opgebouwd, is verkocht en zal op dezelfde voet worden voortgezet door de heer A, J. Pappers, De' heer Pappers heeft gistermiddag zijn bedrijf officieel geopend, nadat hij de zaak had op geknapt en er een nieuwe moder nere verlichting had aangebracht. Ook de zaai; achter het café zal on der de niéuwe' eigenaar enige ver andering ondergaan. Binnenkort zullen de muren van deze zaal be schilderd worden mét erikelé gees tige voorstellingen, docH zo,, dat het geheel één gezelligere indruk zal maken. Zondag zét Ursus dó competitie voort met een thuiswedstrijd tegen Divksland. Dé uitwedstrijd tegen déze ploeg werd óp hef nippertje met 21 verloren en de Schiedam mers zullen zeker hiin best doen om- revanche te nemen, ursus komt niét één gewijzigde opstelling in het veld. wat betreft de voorhoede, e'n zij hóópt daarmee meer succes te hebben. Diéksland heeft twee' punten méér dan Ursus, échter met een wedstrijd meer. Doen dé Schie dammers hun uiterste bést tót dé laatste rniriuut', dan,wórdt verwacht, dat' dë puriféft in Schiedam b'lijvêri. Dé overige" èlftaUën zijn vrij Onder buitengewone weersom standigheden vónd Zondag Hét 6dë Kerstcoricours vari „De Alfér" plaats het welk in de BélfsHaven- seschie werd gehóuden. De vangst was zeer goed, waar 14 leden voor zorgden in ééri sportieve kamp. De uitslag van dit concours als volgt: 1. A. Burggraaf: 2. M, de Jong; 3. J. dë Jong; 4. P. dë Jong Jr; 3. C, Nijs. Dé uiteindelijke uitslag alle 6 concoursen: 1. H.Burggraaf 3000 gram; 2. C. Nijs 3000 gr.: 3. J. Zagwijn 2500 gr.: 4. A. .B.urggrèril 2200 gr,; 3- J. dé Jóng 2400 gr.; 6. K. Cnstën 1800 gr. De H.B.S.-vereniging „Onder Öris" hield in Musis Sacrum gisteravond zijn win ter bal. De avond werd ge opend door dé voorzitter van de vereniging, de héér C. v. Heéms- kerek, die in zijn openingswoord zijn voldoening uitsprak over de grote opkomst voor deze avond, hoe wel de lustrumviering nog maar pas achter de rug is. De muziek voor deze balavond werd verzorgt door dè Metro's, die vele malen hun melodieën-stroom moesten onderbreken voor een ge zellig spelletje. Het werk van dë slagwerker Ab. Engels leek ook wel op een spellet jé. hoewel velen van diens drumsolo iri extase raakten. Vocale medewérking werd deze avond verleend door Dick Klïjn- moed. Wat men moet wetens Apothekers-nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat 58, Bellen by ongeval: G.G. en G'.D. Tuinlaan 83. Telefoon 69290. Bioscopen: KERSTDAGEN EN ZONDAG Monopole: 3. 5; 7 9-uur: „Gevan genen van het óerwoud". Passage, 2. 4.15, 7, 9.15 u: „Puntje en Anton". In het. Verenigingslokaal aan de Nieuwer Haven heeft wijk III van de Hervormde gemeente gister avond een. Kerstwijdingsavond ge houden, Deze avond werd geopend door ds ff. W. Hemmes met "t uit spreken van een gebéd. Tijdens déze avond werd het kerstverhaal „Appelkans voor den Hemel" van W. G. v. d. Hulst, ver teld door mevrouw ds Goudt Christiaanse. Aan deze kerstavond werd voorts medewerking verleend door mevr. C. BaasRoos, harpiste; mevrouw Gré van SchaykTimmers. zang en mevrouw H. Lange janLeem- berg. piano, terwijl de dertienjarige Marietje van dér Hoeve onzicht baar achter hét toneeldoek, via de microfoon enkele declamaties voor droeg. Hét eiland Toengga, bij Sumatra, ic de plaats waar deze film ons mee naar toé neemt en ong daar de his torie verhaalt van een tin-mijn exploitant» Duke Mullane genaamd. Behalve zijn werk bij de mijn xnhdt hij ook nog tijd om aan dé liefde te denken en dit geschiedt dan ook als hij Lory Hale daar. ont moet. Zij is één oude vlam vari hem en daar zij verloofd is mét Catiïn ontstaat menige ruziepartij. Deze liefdes-verwikkelingen spelen zich allen af met een oerwoud op dé achtergrond, waardoor het ge heel een mysterieuze aanblik krygt. Dé film „Gevangenen vari het Oerwoud" kunnen we vanaf Vrijdag le Kerstdag :p het Monó- polé Theater gaap zien. De hoofd rollen wórden vervuld door Jeff Chandler en Suzan Ball. Dé Schiedamsché Gemeenschap heeft er éen traditie van. gemaakt óm op een der eérsté dagen vrirt Het nieuwe jaar het vuur te ont steken van de kerstbomen. Dè jéugd uit alle delen van de stad wordt verzocht even als vorige ja ren mee te helpen, door deze bo men in te zamelen. Zaterdag 2 Januari om half acht zal dan het traditionele vuur wordèn ontstoken op de zandvlakte in het Sterrenbos. Dé bézïtters vari kerstbomen wór den vérzócht, déze bómen voor dit döél beschikbaar te houden. Gistermiddag is brand uitgebro ken in een houten keet van het schilderbedrijf Kalkman, dié staat nn het terrein van de werf Gusto. Een van de verfspuiters zag dat ér een vlam stoeg uit de clectrische schakelkast in een hoek van de keet. Direct rende de mm naar bulten om water te halen, doch het was niét meer nodig. In minder tbd strrid dc hele keet in iirhtérlnaié. De beriHjFsbrarid- ueér, dié échter niét kón verhin deren dat dè kéét gehéél afbrand de, heèft hét vUur gedoofd. De Schiêdarrifê brandweer, dié onder lèiriSft# van brandmèèstèr D. dè Jagèr was uitgerukt, héhóêfflè geen dienst te doen. Woensdag 30 Decémb v zal of ficieel afscheid worden ^eriomèn van de heer H. C. Dekker, direc teur van dé Gemeèritelijkè Ver voer-, Reinigings- en Ontsmet- tingsdienst, die wegens het berei ken van de pensioen-erechtigdé leeftijd de Gemeente-aienst gaat verlaten. Voor particulieren bestaat gele genheid persoonlijk de héér Dek ker de hand te komen drukken én wel tijdens een bijeenkomst dié genoemde dag 's middags om 5 uur op hét stadhuis Wofat bëlê|d. Hét Instituut voor Arbeiders Ont- Wikkélirig hièld gisteravond een kunstzinnige Kerstavond in het Volksgebouw. Aan deze avond werd medéwèrking verleend dóór de zangér J. de Vries, dlën enkele aria's zong uit „Die Sauberflöte". De heer W. H. Warners bracht êen sónite van Handel ten gehore op zijn viool, terwijl mé vróuw Cor Bouterse een Viaariisè kerstvertel ling declameerde. Burgerlijke Stand Gehuwd: W. van Pelt 25 j. èri H. G Rebers 22 j. H. Plaister 24 j. en G. Ket 21 j. E. A. Steeg 23 j. en L. de Vries 23 j. M. van Walsum 47 j. én W. v. d. Hoek 43 j. H. van der Waal 24 j. cn M. M. Veldhoven 23 j. P. v. d. Brink 2t> j. en G. Z. den Uitert 22 j. D. Sonnéveld 27 j. en J. Gonslag 22 j. P. W. v. Gèfferi 21 j. en A. M. v. Steénovén 22. j. W. Leèuwestèin 39 j. ën H. L. dè Groot 33 Schol ten 19 j. en A. M. Ba?' J. de Backer 30 j. êri C W. rrnan 25 j. C. Bas 24 j. en F. 25 j. Ondertrouwd: B. J. Bruijns 39 j. en M. J. Snijders 30 j. M. A, Cól- lens 24 j. ert B. v. d. Bós 17 j. L. P. Groenewëg 30 j. én J. déh Duik 31 j. H. de Witte 27 j. en A. U. J. Grim- mius 25 j. Grbói en: Jozef M. Th. z. v. j. J. van Vliét en J. v. d. Klauw. Hen- drica C. d. v. N. v. d. Raaf én M. J. de Rond. Joseph C. i. v. C, H. RóóS- loot eri H. S- OffèriberjK. Jöhènna M. d. v. D. A. Lêendêts èri J. RóóiStef, Mètjè H. d. v. M. Sóètèri èri H, Króós. Óathèrihë t d. v. 6. vêf- kade en H. T, Schildt. Bevolking neemt toè IFoigéns de statistléché; g&êévèris 5S Set ..aantal iriworiérs iri dé maandNóvéitiBér mét 60 tóégèrió- méri. Schiédarri teldè pèr 1 Dè- cëmBér 75.376 inwoners. DHë wéken geëist tegen overwegwachter ÖBN BÓSCH, Op 2 Mef van dit jaSr werd op een spoorwegovergang te MSASniél (Lj eert 72-jarige vrouw dóór eén trein gegrepen en vrj|jwél onmid dellijk gedood. Dè overtvegwaehter, M, Z. werd door de Nederlandse Spoor wegen disciplinair gestraft, doch bg vonnis van de rechtbank te Roermond vrügesproken. De officier van justitie ging in appél van dit vonnis bij het gerechtshof in 's-Hertogcnbosch dat Woensdag deze zaak. In behandeling De vrouw die in de onmiddeHijke omgeving van de post woonde, stond vqbr de gesloten bomen, té wachten. Volgens de overwegwachter had rij hem gevraagd, de bomèn even omhoog te draaien Hij had dit vaak voor Kaar gedaan en willigde ook nu. haar ver zoek in, doch aag óp het laatste mo ment de personentrein aankomen. Hij waarschuwde de vrouw, d'c al op dé overweg was, en ook de wagenbe stuurder van de trein gaf tweetonige signalen, doch zü hööfde of zag mets en wérd. door de trein, dié met eén snelheid van 100 km per uur reed, ge grepen. Dè advocaat-genera al mr A, H, M. H. Receveur meende, dat hier Inder daad van schuld moét wórdên gespró ken. Hij élstè één. héchtemsstraf véft drié wekèn. Uitspraak over veertien dageft Poolse vluchteling brengt Kerstdagen in Amsterdam politiebureau door AMSTERDAM. Een 26-jarige Poolss vluchteling zal de Kerstda gen moéten doorbrengen in hèt hoofdbureau van politie te Amster dam. De Poot. die enkele jareft gé- leden de wijk heeft genomen haar Venezuela, kwam op 3 Decembèr als verstekeling met het Britse schltf „Adellen" in Amsterdam aan. HU had in Londen het schip willen ver laten. maar mocht daar riiet vari boord, omdat hij niet over papiêrêh beschikte. In Amsterdam wist hij de benén te nemen. Na vier dagen werd. hij door de rijkspolitie gearresteerd iri Nieuw-Gtnniken bij Breda, waar vrij veel Polèn verblijf houden, bij wié hij steun hoopte te vinden. Dè vreemdelingen diénst hoopt hëm spoedig aan de voor zijn terugkeer naar Venezuela Bénodigdè papiéxéri te kunnen helpen. Indonesische minister van Financiën in Nederland SCHIPHOL. •WMnsdasmldSaê is dé Indonesische minister van. Fi nanciën, dr Ong Eng Die per KLM- vliegtuig uit Djakarta in, ons land gearriveerd. Het is zijn bedoeling zich te oriënteren omtrent de firiari- cieel-economischê cetrekkingén tus sen Indonesië en West-Europa, Bo- nalve Nederland zal hij ook Wést- Dultsland, Zwitserland en Italië be zoeken. Voor zijn terugreis naar Djakarta, waar hij 15 Januari aanwe zig lriöèt zljri ötn dé begroting vpöf 1964 tè vèfdèdlgen, hoopt dr Ortg Erig Diè béêprèkinfcên té vóêrert ovêr hangéndè flftarièiëlè kwesties tussen Nederland en. Indonesië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1