M vrL kantoorbediende SFC zet het nieuwe jaar in met een mooie overwinning Nieuwjaars-receptie S.P. van den Broek Ursus en Demos boeken eveneens goede successen Lagendaal gaf recital in Stedelijk Museum AGENDA Afscheid bij Oxygenium ESS maakt balans op Vlaardingen naar E 55 Politie spoorde pruiken van Wim Sonneveld op I HET LAGER VOETBAL mo—sFc Fiils-show Vluchtelingenhulp ÏSven. vlj!dE "Iaals omhDOg '"'Dansende 't Nieuwe Wessel Kamphuis met pensioen Burgerlijke Stand J. v. d. Graaf 25 jaar chef Algem. Zakeii RANO-reportages voor de zieken Paramount vierde jaarwisseling ,M'n do staat ergens in Rotterdam" Merijntje Gijzen bij het IVAO C SCHIEDAM KOERIERSTERS N.V. 1THO-SCHIEDAM ••0*' Maandag 3 Januari 195 Het Nipuwe Jaar heeft zich, voor wat de voetbal-sport be treft, gunstig ingezet, want voor- het eerst sedert vele week einden zijn eens alle op het programma staande voetbalwed strijden (op één na) gespeeld geworden ook. Het was wat koud, maar verder lekker voetbalweer. Veel verrassingen hebben er zich echter niet voorgedaan. Wel zijn enige Schiedamse clubs wat opgeschoven óp het ranglijstje. SVDPW heeft in klasse IA we derom een goede beurt gemaakt, met een 3—1 "overwinning op Roga Met 11 ounten ui 8 wedstrijden be zetten de Schiedammers nu een eer volle vierde plaats; het zou ons niets verwonderen als zij in de ko mende wedstrijden nog van zien zul len laten horen. Het gaat met deze vereniging steeds „opwaarts" en waar een „wil" is. blijkt ook weer Wel een „kunnen" te zijn ook. Hekelingen, dat bii Nestoro op bezoek moest, heeft slechts een ma- gere 10 overwinning kunnen boe- ken en blijft dus nog boven aan de lijst prijken. Doch dit team zal tcch moeten oppassen, want de concur rentie bovenaan in de lijst wordt groter en er behoeft weinig te ge beuren. of er zou „stuivertje gewis seld" kunnen worde Onze andere stadgenoot in deze afdeling. IVF, moest in Hurricanes de meerdere erkennen; het verloor met 24. Met slechts 4 punten uit 8 wedstrijden staat \VF op de 8ste plaats. In IA wisselden alleen Hurricanes en Roga van plaats. De wedsuijd Oud Be'jerland Bloemhof in IB is afgekeurd. Dat Demos het tegen Dilettant met zou Winnen, hadden wij reeds verwacht; het kreeg en 03 nedcrlaa g te slik ken. Dilettant heeft met 16 punten Uit 11 wedstrijden zich nog steviger op de bovenste plaats genesteld. Het verschil in de kopgroep is hier gro ter dan in 1A- SFC heeft onze verwachtingen met beschaamd en een 21 ovei- winning op LMO bevochten. Onze stade°noten hebben nu 9 punten uit 8 wedstrijden en promoveren van de achtste plaats naar de vijfde. Ee' goed lucees' Ursus heeft zich tegen Tecaro dap per geweerd. Het /;ou we! aardig geweest zijn a'.S deze vereniging ook een overwinning had kunnen boeke*1 J..ich een ..gelijk spel" is 90k met te versmaden- Ursus heeft nu 10 uit 10 en blijft op de vierde plaats Het heeft nog één puntje meer dan SFC. doch deze vereniging heeft 2 wedstrijden minder gespeeld Beide verenigingen zullen neg wel eens van plaats wisselen! Het opschuiven van SFC was de enige verandering in de ranglijst van I B. In IC was met twee wedstrijden niet veel te beleven. Van de wed strijd SchiedamRCR'DKS hebben we geen uitslag doorgekregen, zodat wij hierover niets kunnen vermei-, den. DJS hield de concurrent DOK met 4—0 er onder. Hierdoor is DJS twee plaatsen opgeschoven. ten. De Schiedamse achterhoede kreeg bet hard te verantwoorden, doch hield stand. Begrijpelijk ble ven de voorhoedespelers van SFC niet werkeloos; integendeel, ook zij vielen diverse malen aan met het zelfde elan als de tegenpartij. En dit volhouden had succes in de 25e minuut, toen C. Boogerd met een hard schot de LMO doel verdediger het nakijken gaf. Dat in de resterende tijd door de tegenpartij alles op alles werd ge zet om de achterstand in te halen, is te begrijpen, docli het bleef een over winning voor SFC. SFC 2 won met 60 van AVO 2. doch SFC 6 verloor met 28 van SVDPW 5. Onder leiding van radio-spreker Wim Jansen zal op Dinsdag il Ja nuari in Arcade, aanvangende 8 uur een „Flits-show" „worden gehouden. Hieronder wordt verstaan een gezel lige en leerzame fotoflits-avond met een demonstratie en een film. Tevens is er een wedstrijd aan verbonden met een camera als hoofdprijs. Deze „show" wordt aangeboden door de Bonefo of de Bond van Nederlandse Foto -détailhandelaren. Door het gemeentepersoneel is met inbegrip van de bijdrage van de Ge meente aan het Centraal Vluchtelin gencomité een bedrag van-3.578,28 kunnen worden overgemaakt. Lezing kindervoeding De Commissie voor Huishoudelij ke- en Gezins voor lichting houdt Donderdag G Januari in de Huis houd- en Industrieschool aan de Pr—.» Mauritsstraat een lezing over De voeding van onze kinderen". Tijdens de lezing .wordt gen film vertoond over dit onderwerp. Aan vang 7.30 uur. jV f ET zijn recital. Zondagmiddag in het Stedelijk Museum ge geven, heeft Henk Lagendaal on omstotelijk bewezen een vooraan staande plaats In de rij der jongere meester-piamsten te kunnen inne men. Zijn programma had hij sa mengesteld uit verken, waarin we hem de laatste jaren verschillende malen hoorden. Het was verheugend te kunnen constateren, dat deze thans geen enkel geheim meer voor hem bézitten, dat ze zowel »echnisch r-'., vrv'Wi zijn geei-te- hik eigendom zijn geworden- Een indrukwekkend hoogtepunt werd wel de vertolking van Schu berts uitermate zware eisen stellen de sonate m Bes gr. t. Zo artistiek bewust van opbouw, zo klaar van uitbeelding, zonder evenwel veron achtzaming van het romantische ka rakter. en zo evenwichtig in haar verdere ontwikkeling en composi torische tegenstellingen gespeeld, werd men hier in het mfnst met aan de „himmliche Lange" heimncrd, het was een moment van puur klin kende muziek, die in een edel mu siceren. prachtige klankgestalte kreeg. Het was oveilgons niet alleen deze Schubert, die hort en oor vol komen inpalmde: Ccsar Franck's in drukwekkende Frélude. choral en fuque, een stuk, <öat al evenzeer om de grote lijn en brede ailiiTe in de weergave v ra ast. werd niet min- dor groots a e realiseerd. Eenzijdigheid kan men Laden daal al evenmin verwijten, want de zesde suite van Bach, verklankte hij in die ooen en objccticvr. doch tegetijk warm-muzikale speeltrant. welke deze muziek tot een bekoorlijk mo- ie veelzijdig- eigenschappen Het is SFC gelukt, na een zware strijd, LMO. dat op de derde plaats staat te verslaan. Het is wel niet met grote cijfers geweest; het was ment maakte slechts met 21. doch voldoende om Laaie pianistische beide puntjes in de wacht te sle- pen en wat meer zegt. van de 8ste De Schiedammers wisten, dat zij geen gemakkelijke wedstrijd zou-1 18.3.1* lil den krijgen en ondervonden or>mid- delïijk na het begin een grote druk Dansend zijn de leden van de Ka- van de LMO-voorhoeöe De SFC- tboheke Kring het nieuwe jaar in- achterhoede liet zich niet van de gedaan Nie; alle leden wellicht maar kook brengen en zuiverde met lange toch zeer vele. Want de soiree dan- passes. Vooral doelman Haan toonde i santé die door de K.K. op ïfïeuw- al spoedig z,ijn keepers-talenten. jaarsdag in Musis is gehouden, mocht Na een kwartier spelen, kwamen zich verheugen op een giote belang de SFCers er beter in en konden zij stelling, vooral van de zijde van de zich aan de druk van dc tegenpartij jongeren. onttrekken. Het duurde dan ook De toestand van de zaal kan het niet lang voor het eerste doelpunt best omschreven worden met de uit- werri gescoord. Een goed opgezette drukking „ei-vol", zodat er maat aanval van de Schiedamse voorhoe- weinig ruimte overbleef voor het de werd door een goedaericht schot eigenlijke dansen Maar dit mocht van J. Bosman besloten. Het schot niéts afdoen aan de zeer genoege- was raak, 01. Doze voorsprong j lijke stemming. De Ballroom Meio- pnkkclde de tegenstanders, die alles diaas. bestaande uit leden \an de op alles zetten cm de stand gelijk Mariniers-kapel zorgden er wel voor te maken. Het duuide toch nog tot dat dc voeler, toch wel van de vloer vlak voor rust voor zij hierin slaag- gingen. d0n <1x>. Voorzitter N. J. van Baarlcn heet- Na de thee bleek uit het forse te de aanwezigen hartelijk welkom spel van de LMO-ers. dat zij voor en wenste hen bovendien een voor de overwinning zouden gaan vech- i spoedig 1955 toe. BtiiponPL'sfer en merrouw Pcek- Linthorxt tichben Zaterdag, Nieuw- jaarsdag, dc traditionele receptie f-n n* ttftln r/rn h"t Ste- MiVele Schiedamse nn*aheten Firbhen fan de gelegen heid p<-f rut,': gemaakt om de t>ur- Cp-newtcr -n ?ijn rcJilyenOtP het oéste 'e we wen by hei ingaan het nieuwe jatir. We;houders an leden van de Gemeenteraad, hoofd»* van diensten en hun fibtenéren de leiders van poli- maakten tenslotte het luisteren naar een drietal preludes van De bussy en Ravel's briljante virtuoos sprankelend Alborado del Gracioso tot een niet minder zuiver, onge stoord muzikaal genot. H. VAN BORN WAT MEN MOET WETEN - Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St, Liduinastr. 58. Bellen b£ ongeval: G.G. en GJ5„ Tuinlaan 80, tet 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag van 9.30 tot 4.30 uur) en iedere avond (behalve Woens dags eir Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maardag) van 3 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: 2—5 uur „Precieuse tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korff. Bioscopen: Passage; 2 en 8 uur: „Knock on Woed". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Ge kruiste zwaarden". Voorstellingen: Zandvlakte: 8 uur Nieuwjaars- vuur door Schiedamse Gemeen schap. Hotel Beyersbergen: 8 uur Jaar vergadering Zakenstudiekring. Een bekende figuur in de Rotter damse havén, Wessel Kamphuis, heeft Vrijdag bij Thomsen in intie me kr;ng afscheid genomen van zijn werk. Kamphuis, die de laatste ja ren sociaal-werker was, kreeg by dit afscheid de ere-medaille in goud van de Orde van Oranje-Nassau, wegens zijn verdiensten gedurende een veerug-jarige loopbaan in Je haven. Hij begon als bootwerker, was <2pn aejief lid van de Centrale Bond en bekleedde verscheidene an dere functies. Met ingang van 1 Januari is de heer L. A. Oster, directeur v.h. bij kantoor organisatie levensverzeke ring der N.V. RotterJamsche Vcrze- kenng-Societeiten (RVS.- te Rotter dam in verband met de pensionne ring van de heer J. II. Ottervangcr tevens belast met de waarneming van de directie van het kantoor l.v. der R.V.S. te Amsterdam. De heer Oster, die reeds jarenlang een bekende figuur is op de Rotter damse Beurs, zal nu ook de Am sterdamse beurszaken gaan behar tigen. Bij da N.V. Mij Oxygenium aan de Buitenhavenweg nam de heer P, Noodelijk, adjunct-directeur, Donderdag afscheid van directie en personeel. Na 's morgens op het di rectiekantoor te zijn toegesproken door de president-directeur, de heer C. Hoek, hield hij 's middags een druk bezochte receptie, die door veP relaties werd bezocht. Namens het personeel ontving de heer een Delfts blauw bord met een afbeelding van de fabriek, een aantal boekwerken en diverse bloemstukken. De chef boekhouder, de heer B- de Raay, sprak de scheidende adjunct-direc teur toe. Vanaf 1919 was de heer Noodelijk werkzaam bij Oxygenium en in deze jaren heeft hij een groot aandeel gehad in de opkomst van de fabriek en vee! werk verricht ten behoeve van de fabricage van uis- sous-gas, waterstof en medicinale zuurstof. Ook de technische appa ratuur zoals snijbranders gn lasap paraten is ender zu'n leiding zeer verbeterd. De heer Noodelijk is thans 67 jaar en gaat een welver diende rust genieten. Het personeel, Nadat bijna de helft van de huis houdelijke wedstrijd in de ESS ge speeld is. blijken cie resultaten m de verschillende groepen vrij sterk uit één te lopen. Het beeld, dat het on derstaande overzicht daarvan geeft, is echter niet helemaal zuiver, door dat sommige spelers een aantal afge broken partijen hebben. In groep I heeft alleen Rcitsmatot nu toe alles gewonnen (5 uit 5>. Hij wordt op de voet gevolg door Meijer met 3'i Uit 4 en Huber met 4*4 uit 6. Verder hebben: Domselaar en van Eden beiden 3l!> uit 7. Schermer 4 uit 9, Janssens Uit 6. v. Winger den Hs uit 3, Spruit 1 uit 5 en Eenng 0 uit 6. In groep 2 staat Gcurtsen aan de top met 31- uit 4, terwijl Snoep met 5 uit 7 flink inloopt op Penning, die uit 9 en BijJoQ die 5H uit 9 scoorden. 2ij worden gevolgd door: Stahlie met 3',4 uit 8, v. d. Velde met 3*2 uit 8, v. Heiningen met 3 uit 7, Evers en Kleyheeg beiden met l'è uit 6 en Malkus met H uit 4. In groep 3 bezet Brouwer nog steeds onbedreigd de eerste plaats t7i2 uit 8) met de Wilt als goede 1 tweede (6 uit 8>. De verdere resul taten zijn hier: Ahrens 3'ï uit 6. van Dijk 3>i i"t 7. Semeijn en Smit bei den 2*2 Uit 5, J Msrbus 2 uit 7. Donkhorst 1 uit 2. Slavenburg 1 uit 8. Stoorvogel 'z uit 4. Groep 4 toont Voogt als hoogst ge klasseerde (4 uit 4> Batten met 3 uit 4 cn van Leerdam met 5 uit 8 zijn de volgenden op de lijst. Tenslotte hebben: van Dalen en Zwart beiden 3 uit 5. Immer ze el en Smits beiden 3*2 uit 6. W. Marbus 4*2 uit 9. Dyk- tic cn Branduieer, vertegenwoor digers van de rechterlijke macht, de geestelijkheid, dc Kamer van Koophandel en van tal van grote bedrijven en verenigingen en or ganisaties. met hen alten hebben de burgemeester en mevrouw Peck sicli onderhouden. Op de fato zten we Schiedams tweede vader loco-burgemeester H. Sabel, wethouder van Onder wijs en sociale raken rijn geluk wensen Ganbiede». Pokken-inenting Op Dinsdag. 4 Januari 1955 des namiddags van 2 tot 3 uu: bestaat gelegenheid to; kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de G.'G cn GD. Tuinlaan 80. Trouw boekjes der ouders of geboortebewij zen der kinderen medebrengen. Zakenstudiekring houdt jaarvergadering De Zakenstudiekring Schiedam houdt vanavond m HoteJ Beyersber- gen haar jaarlijkse ledenvergade ring. Dc heer Byloo zal aftreden, maar stelt zich herkiesbaar. Hot be stuur heeft voorgesteld de heer C. L. Noordzij, thans waarnemend pen ningmeester in het bestuur op te nemen. Aanvang 8 uur. Geboren; Sara d.v. R. kleinen en E. Verhaar; Jacob C. D. z.v, C. G. Blom en Th. M. van Gogh; Josef M. F. D. z.v, H. J. M. de Valk en B. M. H.'J. Esders Gehuwd; J. A. M. Remmerswaal, 28 jr en A. M. van Es 23 jr; H. Burger 23 jr en A. Teeuw 19 jr; Ch. H. Heukels 20 jr en J. Holle man 20 jr; P. A. van Veldhoven 25 jr en A. Holieman 21 jr; C. H. Dimkelaar 28 jr en M- W. Scholle 22 jr; J. Th. Reynst 30 jr en W. Vermast 28 jr; A. J. M. Joore 24 jr en W. J. Timmerman 25 jr; E, J. A. Korver 26 jr en J. C, S. M. Bosch 25 jr; B P. Broere 39 jr. en M. F. Hobbelman 39 jr: W. M. Groenendyk 46 jr en M. Entrop 23 ji" H. C. Hoorman 26 jr en N. Dijkshoorn 26 jr. Ondertrouwd: L. A. G. de Gier 24 jr en J. M. Schellekcns 21 jr; A. C. v. dL Hamer 24 jr en M. W. Martens 23 jr; H J Jeup 22 jr en J. Snijders 18 jr; P. Maasdam 23 jr en M. Kooij 28 jr; Th. M. van Troost 28 jr en A. N Streng 26 jr; G. F. van Duppen 25 jr en P. J. M. Hersbach 21 jr. GEBOREN: Htndrica A„ d. van P. M. van Hoof en M. P. Schoen maker; Rudolf, z. van C. van Hoon en G Versteeg; Catharina. d. van W. j. G. de Heij en C- Wolthuis: Hendrika^ d. van J. Hoornweg en H van Wijk; Jail W. G., z. van J. W. G. Verkerk en C. D- van Cam- pen hout; Wilhelm J.. z. van P. Schneider en Th. J. Koorengevel; Johannes J. H.. z. van H. v. d. Moer en M. W. Bernoster; Margarotha A., d. van C. Holieman en H. Maan. OVERLEDEN: h Viaardipger- broek, 83 jaar; C. Stolk* 73 jaar. huizen 2,/é uit 9, Krabbendam uit 2. Mulder H uit 7 en. Zanen 0 uit 1. Wat de competitie van de Rotter damse Schaakbond betreft: ESS I heeft 3 wedstrijdpunten uit 4 wedstrijden: ESS II 2 uit 3 wed strijden en ESS III 2 uit 4 wedstrij den. Vijfentwintig jaar lang heeft de heer J. van der Graaf thans de lei ding gehad van de afdeling Alge mene Zaken van de Gemeente-Se cretarie. Dit jubUeum viel op l Ja nuari, maar daags tfe. voren hebben zijn naaste medewerkers in eigen kring, maar in tegenwoordigheid van mevrouw Van der Graaf, hem gehuldigd. De gemeen te-secretaris, mr N J- Post en de sous-chef van de afdeling, de heer C. Brunt, heb ben de jubilaris toegesproken, ter wijl er ook geschenken en bloemen aangeboden werden. Ook van ande re zijde bereikten de jubilaris vele felicitaties. Tentoonstelling van tropische vogels De afdeling Schiedam van de Ne derlandse Bond van Vogelliefheb bers zal in de Koopmansbeurs aan de Dam een tentoonstelling houden waaraan tevens een wedstrijd is verbonden voor tropische vogels bastaarden, parkieten cn kleurkana- ries. Deze tentoonstelling zal op Woensdag 12 Januari officieel ge opend worden, maar zal eerst op Don dei dag 13 Januari tot Cn met Zondag 16 Januari voor het pu bliek toegankelijk zyn. Het college van B. en W, van Vlaardingen heeft thans de raad voorgesteld in principe te beslui ten deel te nemen aan de E 55 en circa 120 vierkante meter expositie ruimte voorlopig te reserveren. Een crediet tot een bedrag van maximum f 36.000 is aangevraagd. waarbij hjj in hoog aanzien staat, zal hem zeker missen. Esperanto-agendo Mcrkkredon, Ia 5an de jan: Klub- vespero la unua apero de Ia pa- rolata gazeto ce gek; v, Ginh, Floeg- i>tr. 19. Kompreneble. ciuj venos, car dum la pasinta monato, okazis muite ra- kontinda. Verslaggevers van de RANO (Ra dio Amateurs Network Organization) maakten op Oudejaarsavond hun traditionele tocht, om voor patiënten io ziekenhuizen en sanatoria im pressies vast te leggen op de band. Een van deze speciale reportages kwam van boord van een boot van de Havendienst. De kapitein daar van, Leen Hartman sprak om twaalf uur een nieuwjaarswens uit. Ook in het Zeemanshuis Stella Maris wer den opnamen gemaakt van de ge beurtenissen rond de jaarwisseling. Voorts werden in verschillende de len van de stad impressies opgedaan Deze reportages werden op Nieuw jaarsdag uitgezonden in het Haven ziekenhuis en m de Boezembarak ken. In het Januari-pr-igramma van de RANO is een toer -aak van burge meester Van Walsum tot de Rotter damse patiënten opgenomen. In de Paramountsocieteit aan de Kortebrantstraat is de jaarwisseling niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op uitbundige wijze heeft men er in de sfeervolle feestzaal van Leo's lunchroom Zondagavond de intrede van het jaar 1955 gevierd. Zodra de heer Verwey de orkesten van deze avond, de „Modern Music Com bo" van Hans Mantel, met zang van de Spaans-Nederlandse vocaliste Ntcolasa Messa-Mtmoz, en het trio Ruud Kuypcr, had voorgesteld, nam het talrijke publiek bezit van de dansvloer. Een grote attractie op deze avond vormde het optreden van de bekende goochelaar Crochet, die geheel belangeloos zijn mede werking verleende. Schutteva^i vergadert in Gouda In Ouderkerk is in de afgelopen week de jaarvergadering gehouden van de afdeling Ouderkerk aan de IJsscl van de Koninklijke Schip persvereniging Schuttevaer. Aanwe zig waren 145 leden en burgemees ters van gemeenten in de Krimpe- nerwaard. De afdeling Ouderkerk als gastheer optreden bij de alge mene vergadering die op 27 en 28 April in Gouda wordt gehouden. Helaas is er te weinig vergaderge legenheid in Ouderkerk zelf. De burgemeesters van Ouderkerk en van Krimpen aan de IJssel toonden resp. plannen voor een loswal en een haven. De heer P. Po'.s, die 46 jaar bestuurslid was. nam afscheid en werd erelid van het bestuur. Coöperaties willen geen hogere kruideniersprijzen UTRECHT. De Centrale der Nederlandse verbruikscoöperaties heeft in een bijeenkomst met de plaatselijke coöperaties de situatie in de kruideniers-detailhandel be sproken. Men kwam tot de conclusie, dat de technische wijzigingen in de om zetbelasting niet tot prijsstijgingen dienen te leiden, evenmin als de te verwachten loonsverhoging in ge noemde bedrijfstak, Ouderkerk aan de MsseL Burgerlijke Stand: Geboren: AJes Angré, zoon van J. Taal en J. M. van Wijnen. De Nieuwjaarscommiasie m Ouder kerk aan de IJssel, die elk jaar een rondgang met een open schaal langs de huizen van de gegoede buigers maakt ten behoeve van minder goed gesitueer den. heeft aitmaat 966 ingezameld. Sets meer dan de vorige keer. De opbrengst werd veideeld over 17 gezinnen. De commissie heeft afscheid genomen van de heer C Evegroen, die ruim veertig jaar lid van de commiss.e was. Op 7 Januari worden bij R. S. Stok vis rn Zonen N V. aan het Keiman Dul- iaertpietn twee ïubilea gevierd. De heer C H Kreischcr vier zijn vijftigjarig ju bileum en zal tevens afscheid nemen; de heer T. Iieijdckainp viert zijn veer tigjarig jubileum. De jubilea worden gevierd met een receptie tussen drie en vijf uur 's middag. (Advertentie IM.) Met loeiende sirene yide Zaterdag, avond een politieauto ?mar de Groo- te Schouwburg, 't Ging niet om een misdrijf of een ongeli k, maar om een voorstelling van T.V":m Sonne- veld's cabaret-gczelochap, die met in dc teer mocht Jopen E» die ook niet m de war is gdoven dank zij 'n staaltje van vlot an knap speur werk van dg Rotterdamse «ohtic. Een wanhopige Wim Sonneveld belde tesen acht uur het hoofd, bureau op, „Ziet U geen kans mijn auto op te sporen, die ik heb uitgeleend en die ergens in Rotterdam moet zijn? Alle prui. ken voor m'n pro. gramma „Waar de Blanke Top" liggen er in Wat was het geval? Sonneveld had zijn wagen kort voor de eerste voorstelling in dg Schouwburg aan het Zuidplein zou be. ginnen afgestaan aan zijn mededirecteur Jansen. In de pruiken had hij totaal geen erg gehad. Waar de heer Jansen naar toe zou gaan wist hij echter in de verste verte niet. Een auto ergens in Rotterdam; een naald in een hooiberg... De Rotterdamse po. litie viste die naald echter uit het hooi, Met de auto had de politie de ver miste prulken echter nog niet te pakken, want de wagen stond er- gens in de binnenstand op slot. Een telefoontje net de schouwburg loste het probleem echter spoedig op. „De dozen met de pruiken staan in de kofferruimte ert die is open. Breek maar gerust in." zei Wim Sonneveld. Even later kon hij ver. licht ademhalen. De verloren scha pen werden hem keurig „thuis"be- Dit jaar verkochten wij veer tigduizend meter vochtechl- geperste gordijnveiours van f 7.50. En onze klanten kochten een velours, geweven van hoog- glanzende veloursgarens, met moderne bloemmotieven, in diepe warme kleuren. Maar dit is een Opruiming zonder weerga en U k»<nt van ons toch niet verwachten dat wij met de laatste paar duiiend meter kinderachtig zijn! Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze vochtechte gordijnveiours, 120 cm breed, nu per meter voor nog geen vier gulden. Geen P.osiartJers WINKELCENTRUM BINNENWEG. T«l. zorgd. De voorstelling was gered, I en het publiek zal van het incident I weinig of niets hebben gemerkt De Federatie Rotterdam van het Instituut voor Arbeidersontwikke ling begon haar activiteiten in 1955 Zondagmorgen in Luxor met de tra ditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Nadat de heer A. van der Lubbe, federatie-bestuurd er, een welkomst woord cn goede wensen uitgespro- ku. had, bracht de Tncatergroep „De Verenigde Spelers" het stuk „Het Verraad", een toneelbewerking door Aug. van ZuyJen van het eer ste deel van A. M. de Jong's Merijn tje Gijzen-cyclus. Zo'n toneelbewer king van een roman is altijd een. hachelijke onderneming. Zij, die het boek met aandacht hebben gelezen, hadden misschien hier en daar een. Onbevredigd gevoel. Desondanks is de opvoering een succes geworden. Het uitstekende spel van de acteurs hield de aandacht vast. ook in de soms wat lange dialogen. Gerard Schild was de robuste stroper Goort Perdams, de Kruik. De rol van Me rijntje werd aannemelijk gespeeld door Dctlcv Pols (die overigens ge rust v,at kleiner mocht zijn). De Pas toor word gestalte gegeven door Jan Lemaire Jr., en Lies de Wind was de felle Janneke. Annie van den Vorstenboseh vertolkte mevrouw Walter, „Onslievrouwke". Bob Ver- straete tenslotte kweet zich keur5? van zijn dubbelrol gr ens jager/poli* tie-inspecteur. Guus Verstraet< voerde de regie^ Pianoduo in vierde solistenconcert Donderdagavond a.s. zal in de Au» van Museum Boymans het vierö solistenconcert van de Rotterdam? Kunststichting worden gegeven. B om acht uur aanvangende concert 'X worden gevolgd door het pianod» Daan Droogleever-Rho Munningh»* Het zal o.a. werken van Bach. Scï- mann, Mozart, Debussy en Poultc ten gehore brengen. GEVESTIGD: Tandarts Stadhouderslaan 79, tel. 67385 Spreekuren: part.: 12, be halve Zaterdag en volgens afspraak. Fonds: 8.309.30, behalve Dinsdag. Dames! Permanent Wave v.a, 6.— tot 12.50. Nieuw ste modellen. Watergolven 2.50. Modelknippen I.-—. Jac. v. Kalker. Malson „Mo dern", Hoogstraat 53, tel. 69750. Ronde glasplaten, schulf- ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz, levert Loopik's Glasindustrie. Boteretraat 39, Telefoon 68945. j Diversen j Zijn uw schoenen Je klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal- latie. Schoenrep.bedrijf ..Ex celsior", Dam 36, tel. 66874, Nummerbrie ven, die oasr om oordeel niet bonafide op de inhoud der ad verten ties reage red worden niet doorgezonden VRAAGT VOOR DIRECT; Vereisten: MULO- of gelijkwaardige opleiding, goed hand schrift en enige kantoorervaring. Leeft, tot 18 jr Brieven te richten aan N.V. ITHO-SCHIEDAM, afdeling Personeel, LANGE HAVEN 39, SCHIEDAM GOUDEN GEZONDHEID in 1955 <g met heerlijke, dik-vloeibare Hollandia-yoghurt met Goudcapsule! k Deze yoghurt is beslist anders! B in verse melk gemaakt' Let op de naam HoHandia op de Goudcapsute.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1