Karei Je beleeft altijd wat bij die familie Wereld gaat 1955 vrolijk en optimistisch in Hannie Mattijssen nog niet terecht Ik kriebelde hemhij spon zacht Vervoer door niet tegen ons KPM land gericht Malenkow zinspeelt op een mogelijk vergelijk Van Anroov overleden Maandag 3 Januari 1955 I Annie M. G. Schmidt Al een maand verdwenen Drukker H., met wie zij reisde, krankzinnig IS Formosa sluit havens voor 15 schepen Katholiek Thuisfront doet voorstel inzake het liftverbod F 2.726.000 voor vluchtelingen I UUR VAN KAN vloog voorbij als kwartier Antivoord aan mr Gerbrandy Duitse zaakgelastigde in moeilijkheden door loslippige echtgenote? Nehroe in April naar de Sowjet-Unie Hele dorpen in de as Grote bosbrand in Australië geblust Westduitse geheime agent overgelopen OOK IN V.S. WINTERT HET Benzine, gasolie en tractorpetroleum duurder THEO BAYLE zingt - in Holland Festival - „Eugen Onegin" TT EN beetje onwennig stond ik ■KA in de schemerige kamer, on wennig en met een brok in de keel van nervositeit. Ik had nog nooit een kat ge ïnterviewd. Ert je weet nooit misschien zou hij niets willen los laten; katten zijn zo gesloten „Zo. zo." zei Karei. Hij stond lang zaam op van zijn matje en kromde zijn rug, „dat is oen onverwacht ge noegen, prrrr!' Het viel mee... hij wilde dus wel praten. „Ga zitten," zei hij, „en vertel 's wat je wilt weten. Je vindt het zeker wel goed dat ik hier op de schoorsteen mantel plaats neem? Can zie ik alles vanuit een hoger standpunt en het is bovendien decoratief." „Natuurlijk", zei ik. en ik nam mijn blocnote uit de tas. „Geen een visin je tas? vroeg hij. „of ietwat worst?" „Nee. zei ik spijtig, „eer. peper muntje wel Het is jammer dat..." „Hindert niet, hindert niet," zei hij, „dank je. Ik zal geen pepermuntje gebruiken. En nu ter zake." Nou, ik wilde iets van je levens loop weten." zei ik, „de naam is dus Karei Doorsnee, nietwaar?" „That is correct...," zei hij, „ik gebruik graag een Engels woord af en toe, leer ik van Sjaan, Karei DoorsneeIs het je wel eens opge vallen dat het haast Karei Doorman is?" „Nee. maar je hebt gelijk. "Wat merkwaardig. Én wanneer ben je geboren?" „In Maart," zei hij, „nu enkele jaren geleden. Mijn vader was de grote Roje, die geen huis heeft Ze noemden hem zwerfkat maar hij wilde geen huis hebben. Hij was zwerver uit roeping. Hij was anar chist. En mijn moeder? Die leeft nog. Je kunt haar ginder in die erker zien zitten, als je uit het raam kijkt. Een grijze cyperse Veel contact heb ik niet meer met haar. Dat gaat zo. ie ontgroeit je ouderlijk huis. Met vijven lagen we onder haar in mand." „En de andeien?" vroeg ik zacht „Meegegeven met de dierenbe scherming. zei hij even zacht, „ik alleen werd uitgekozen door Lies- beth Vanwege mijn witte bef. Ja, ja, een kat maakt wat mee.... 'n Ope ratie heb ik ook nog 's gehad. En een poos geleden, bij de verbouwing heb ik achter 't dakschot gezeten. Inge sloten. Het heeft uren geduurd voor mijn gemauw de familie bereikte. O, ja, als ik 20 *s avonds in mijn_ mand lig en ook als ik op de bak zit, dan hangt je nog wel eens wat vreemds boven je hoofd, bij zo'n familie". Toch voel je je zeker hier wel thuis?'' informeerde ik. „Thuis? Ik zou voor geen mülioen ergens anders wonen. Toen er sprake van was. dat ze zouden verhuizen, toen ben ik koud geworden van ont zetting. Verhuizen! Hoe halen ze 't in hun hoofd? Waar heb je zulke daken als hier? Als is de waranda op ga, ben ik met één sprong in de dakgoot. En dan hoef ik maar te kiezen: plat dak. Schuin dak. Nog een heel plat met kiezels. Glazen dak van de serre hiernaast. Waar zal je het hebben? O. ik voel me hier zo thuis!" „Maar 't zit m toch niet alleen in de daken." vroeg ik, „toch ook in mensen?" „Ook wel, ook wel, zeker, inder daad „En van wie houd je het meest?" vroeg ik. „Nou, om je de waarheid te zeggen, van Moeder Doorsnee. Ze koopt be wust vis voor me. En ze heeft de ge makkelijkste schoot Breed. Vader is me te lawaaierig. Bovendien veegt hij me altijd van myn stoel, zeggen de dat het zun stoel is. Een misver stand dat al jaren heerst En Rob pakt me soms zo ruw bij mijn achterbenen. Ach, hij is niet kwaad maar hij heeft nog de onbe holpenheid van een jongen. Ik haat jongens," zei Karei huiverend. „En Sjaan?" „Och, wat wil je...." zei hij, „je kent Sjaan, De ene keer geeft ze me een kabeljauwevel en ze zegt harte lijk: daar. vreet maar op. De andere keer krijg ik een dreun als ik maar even met m'n staart langs haar benen strak, overigens zonder er iets mee te bedoelen, snap je? En dan zegt zeHij zweeg. „Wat zegt ze dan?" vroeg ik. „Kom een beetje dichterbij.^ Ik kwam met mijn hoofd vlak bij z'n snorren .Lazer op" „Zegt ze dat? O, Karei!' „Ja." zei hij, „dat zegt ze dan. Het ting zitten te sjanzen met weer 'n wordt wel door de VARA gekruist, maar tegen mij zegt ze het. Begrijp je wel? Geen innerlijke beschaving. En wat Liesbeth betreft, nou, die heeft altijd haar mond vol over die- ren en dierenbescherming en ik i vertrouwen. Nu nog een aing: moet zeggen, ze is ook heel hartelijk j zijn je liefhebberijen?" cn lief voor me, maar ais ze verliefd Hij kreeg iets starends in zijn blik. is dan houdt alles up. Dan ziet ze me j „Ik vind het heerlijk om lang en .p niet meer. Ze loopt bij wijze van m'n gemak aan de meubelen te spreken dwars door me heen. Ze I kreoben," zei hij, „vooral pasbeklede ander. Geen rust in d'r staart. Zeg ik dan. Zo is dat jonge goed tegen woordig." „Nou Karei," zei ik, „ik ben blij dat je me zoveel verteld hebt. in wat drentelt huis. zo wazig door Enhot is op 't ogenblik wéér zo verfluistert hij. „A'at? Verliefd?" „En hóé! Ik geloof niet dat de an deren het door hebben. Tenminste niet in de volle omvang. Het is die zingende meneer, weet je. Maandag komt hij hier zangles geven. Dan moet je maar 's opletten. En je rnoet weten dat ik er helemaal niet tegen kan, tegen dat gezïng. Ik wordt er zo opgewonden van. Krijg het ge voel dat ik mee moet doen. En dat doe ik dan ook, ik zing gewoon mee. Zo!" Karei hief zijn hoofd en stootte een langgerekte kreet uit, die regelrecht uit de jungle kwam. „Zou het deze keer menens zijn, met Liesbethzei ik. Hij moest daar even over naden ken. „Ik denk van niet," zei hij lang zaam, „ze heeft zo'n wisselvallige natuur, weet je. Telkens weer iets anders. Andere baan, nieuwe liefde. Ze is net Minet van de overburen. Telkens weer op een andere sehut- stoclen hebben mijn speciale aan dacht, Kijk zoHij demonstreer de het aan mijn nylons. „Pas op. Kareizei ik. „En ik vind het heerlijk om in bartonnen dozen te kruipen, als er nog papier en houtwol in zit. En 't allerliefste zou ik met mijn poot dreggen. Daarin!" Hij wees naar het aquai'ium. „Oooooooo, maar dat mag niet!" „Ik zou het tóch doen." zei hij, „maar ik kan er niet bij. En dat vind ik het hinderlijkste van de mensen, oe bijzonder ondoelmatige opstelling van hun meubilair, zonder enig begrip." „Tja, wat wil je. 't Zijn maar mensen „Maar heb ik je nu genoeg ver teld? Ga je weg? Kom hier, dan geef ik je nog een kopje!" Hij gaf me nog een kopje cn spon. „Dag. Karei." zei ik on ik kriebelde hem onder de kin. „Dat doe je lek ker..." zei hij, dag Annie, meid. schrijf het maar weer fijn op!' er (Van een onzer verslaggevers) mrUIDEN. Van de 35-jarige Hannie Mattijssen die sedert begin December wordt vermist, is ook dit weekeinde niets vernomen. De 30- jarige drukker H., die met haar uit zijn woning in Bloemendaal vertrok cn 29 December thuiskwam, is van het IJmuidense hoofdbureau van po litie naar het provinciaal zieken huis in Santpoort overgebracht. Hij is geestesziek, lijdt aan ge heugenstoornis en spreekt slechts wartaal. Vragen over de verblijf plaats van Hannie Mattyssen beant- BJNlMMMtt'iw.'-. l-'TM'SJKRr'IU flinjjlürp !!!Si:,ri!!:D-i PARAMARIBO deerde kiesreglement voor Suriname, waartegen zoals men weet, van ver schillende zijden heftige protesten waren gerezen, iè op 1 Januari door de landsregering afgekondigd. TAIPEH. Nationalistisch China heelt 15 buitenlandse schepen „voor altijd" de toegang tot Formosaanse Het gcamen- j havens ontzegd, omdat zij op com- O.mnmcHcnHp havpn? van hof mumstische havens van het Chinese vasteland hebben gevaren. De namen van de schepen zijn met bekend ge maakt, wel de nationaliteit. Op de lijst komen Britse, Zweedse. Finse cn een Nederlands schip voor. r$L DEN HAAG Na overleg met rie directeur van de ANWB en de secretaris van de KNAC heeft het bestuur van Nationaal Katholiek Thuisfront mede namens deze or ganisaties de minister van Oorlog verzocht, de militairen in de gele genheid te willen stellen gebruik te maken van de bereidwilligheid van automobilisten om hen behulpzaam te zijn bij het vervoer naar en van hun woonplaatsen. Hiertoe zou de bewindsman aan de gar nizoenscom mand anten op dracht moeien geven in hun garni zoen pla.tsen aan te wijzen, by voorkeur aan de grote weg gelegen, waar het militairen geoorloofd is zich op te stellen om van de be reidwilligheid der automobilisten te profiteren. De genoemde organisaties zijn bereid hun medewerking te verle nen om, indien de „opneemplaat- sen" bekend zijn deze aan hun le den en automobilisten bekend te maken. DEN HAAG. Het Comité b Vluchtelingenhulp 1954 kon het jaar afsluiten met een to- c tale opbrengst van 2.726.000. p De laatste Jagen was 73.000 5 binnengekomen. In het nieuwe jaar zal het comité eens per week, in de regel op Vrijdag, opgave doen het beleen is hSnncngck'; cn. De kust van Avalon Bay op het eiland Santa Catahna voor de kust van California kreeg een vloedgolf te doorstaan, die door stormwinden werd veroorzaakt. Half zichtbaar in de geweldige watermassa's t$ op deze, foto het wrak van een zeiljacht, dat van zijn ankers werd losgeslagen en tegen het strand werd gebeukt. Van onze radioredacteur) /-JET hoogtepunt van het oude. J jaarsavondprogramma was, zo. als we van te voren al wisten, hei optreden van Wim Kan. Een uur lang praten en zingen, zonder een minuut vervelend te worden wie doet het hem na. Wat lang voor de oorlog ran cyra rader, de excellentie, gezegd werd, geldt thans zeer zeker ook voor de zoon; „Wat Kan kan kan Kan alleen". Natuurlijk bevatten deze zestig minuten kleinkunst-solo niet alleen iws. Maar het merkwaardige van Kans conferences en meteen het bewiis van hun kwaliteit is dat ze niet vervelen, ook al heb je ze twee of drie keer gehoord, 't Is boven dien of hij nog steeds groeit. Steeds be'er slaagt hij erin zyn auditorium de in druk te geven dat zijn babbeltjes, die met anders dan het resultaat van een zeer zorgvuldige voorbereiding kunnen wezen, volko men spontaan zyn. Het programma bevatte ook enkele speciaal op de jaarwisseling afgestemde onderdelen, zoals dat typisch-Kanse slotliedje, Zo'n liedje, waarbij je steeds denkt: nou ivordtïie sentimenteel, om aan het slot te constateren dat hij aan dat gevaar toch heeft weten te ont komen. Ach, wat zouden we er meer van zeggen. We kunnen ons bijna niet voorstellen, dat iémand niét geluisterd heeft op oudejaarsavond. En iedere luisteraar zaï zich ver baasd hebben dat het al tien uur was, toen het pas kwart over negen leek.. Veel luisteraars hebben Doordou wer en Zoutlegger (Kan voornoemd en Kees Brussel de laatste malen node gemist in het Zondagsavonds cabaretprogramma .Blokkade", We kunnen hun gerust stellen: beide heren zijn niét afgetreden sis be stuurders van de MVALt! en ze zullen zich, hoewel niet iedere keer, zeker zo nu en dan nog eens laten horen in het halfuur van Hetty Blok. Vanavond over Hilversum I van 8.40 tot 9.20 een sportforum onder voorzitterschap van mr P. C. van Houten, bestuurslid van het N.O.C. DEN HAAG- Op schriftelijke vragen \ran het Tweede Kamerlid mr P. S- Gerbrandy betreffende het vervoer van Indonesische troepen door de Koninklijke Faketvaart Maatschappij, heelt de minister-president, minister van Algemene Zaken geantwoord, dat de KPM in Indonesië fungeert als openbare vervoermaatschappij van deze mogendheid en dat de Neder landse regering geen bemoeienis liecft met de vraag, welke personen en goederen daarbij vervoerd worden. Zij heeft intussen, aldus dr Drees, reden om aan fc nemen, dat er in de laatste tijd geen militair vervoer van bijzondere betekenis door middel van de KPM heeft plaats gehad. LONDEN. De wereld beeft Oud-en-Nieuw vrolijker en met meer hoop in het hart gevierd dan sinds het uitbreken van Wereldoorlog nr II het geval is geweest. In de gebruikelijke Nieuwjaarsredevoeringen der staats lieden klonk vrijwel zonder uitzondering een toon van gematigd optimisme ten aanzien van de toekomst door. Bij de „gewone man" zat het geld wat losser in de zakken; het nogal overvloedige gebruik van spijzen en dran ken weerspiegelde de betrekkelijke voorspoed, waarin de meeste landen zich mogen verheugen. Het uitbundigst ging het toe in de Verenigde Staten. In New York, op Times Square, hadden zich, der traditie getrouw, tienduizenden ver enigd om het Nieuwe Jaar met la waai van bellen en toeters en het uitstrooien van enorme hoeveel heden confetti en serpentines in te gaan. President Eisenhower, minister van Buitenlandse Zaken Dulles en andere Amerikaanse leiders ver klaarden, dat het Westen de toe komst, na de goedkeuring van de Duitse herbewapening door de Franse Nationale Vergadering, met meer vertrouwen tegemoet kon zien. Zij lieten daarbij de verwach ting doorschemeren, dat de Russen, gesteld tegenover dit nieuwe bewijs van Westelijke solidariteit, thans wellicht bereid zouden zijn, ernstig naar een vergelijk te streven. In West-Europa, waar men wat minder luidruchtig feestte dan in de V.S, legden de staatslieden de premiers Churchill en Mendés- France, da Westduitse staatspresi dent Heuss en andere hoogwaardig heidsbekleders de nadruk vooral op het feit, dat thans voor het eerst sinds vele jaren de gehele wereld vrij is van oorlog. Ook de communistische wereld vierde het Nieuwjaarsfeest en in Moskou heers'e zelfs zoiets als een carnavalsstemming. In het Kremlin mochten drie duizend schoolkinde- weg had gebaand naar de oplossing van het ontwapeningsprobleem. LONDEN Oskar Scblitter, de Duitse zaakgelastigde in Londen, zal in Bónn vragen moeten beantwoor den over het bericht in de „Daily Sketch", dat zyn echtgenote op een kerstviering op de ambassade. Enge land „vijandelijk gebied" zou heb ben genoemd. Oskar Schlitter zei voor het vertrek, dat zijn reis naar Bonn niets te maken had met de speech van zyn CALCUTTA. Premier Nehroe van India heeft meegedeeld, dat hy na de behandeling van de begroting m het parlement, die in April ein digt, een bezoek aan de So wj et-U me zal brengen Aan het einde van deze maand zal L"r.""T,kv. 7,T.~*nv.An' „„«nniitmc.de Indiase premier de conferentie tódc?™ XTÏan U'a" ministers var, het Britse 'J Aa .ntpmatifl. Gemenebestte Londen bijwonen. Op de vraag, of het waar is. dat strijdkrachten van de Republiek In donesië, geiegerd op Ambon of el ders, in het onder souveremiteit van Nederland staande Nieuw Guinea geïnfiltreerd zijn, antwoordde de minister-president bevestigend. In 1953 werd een infiltratiepoging on dernomen door militairen van het in de Zuid-Molukken gelegerde 25ste regiment infanterie, in October j.l, werd een infiltratiepoging ge daan door 42 leden van een Indone sische semi-militaire organisatie. Zij kwamen in prauwen. Tegen derge lijke acties, gericht op de omver werping van het Nederlandse gezag over West-Nieuw-Guinea wordt met alle ten dienste staande geschikt ge achte middelen opgetreden. Boven dien zijn bij de Indonesische rege ring protesten ingediend. Van de infiltranten zijn nog slechts twee op vrije voeten. De vraag, of de Nederlandse re gering bereid is tegen het tegen de Republiek der Zuid-Molukken en tegen Nederland gerichte vervoer van troepen en wapens door een Ne derlandse scheepvaartmaatschap pij op te treden, heeft dr Drees ont kennend beantwoord. Uit niets is gebleken, dat de KPM deel heeft ge nomen aan tegen Nederland gericht vervoer van troepen en wapens. Wat het vervoer van en naar de Zuid- Molukken betreft verwijst de mi nister-president, naar hetgeen hij in de aanvang van zijn antwoord op merkt, Overigens bestaat, aldus zijn antwoord, voor het doen instellen van een strafvervolging, als door mr Gerbrandy verlangd, geen aan leiding. omdat aan de elementen van de strafbare feiten, als door vragen steller opgesomd, niet is voldaan. een vermindering van de internatio nale spanning, maar voegden daar aan toe. dat deze door het vooruit zicht der Westduitse herbewapening weer in gevaar werd gebracht Het belangrijkste was wel dit: de Russische premier. Malenkow. stelde zich in een interview met oen Amerikaanse journalist NIET op het standpunt dat een bijeenkomst der Grote Vier na een ratificatie der Parijse accoorden over de Duitse herbewapening zinloos zou zijn. Hy suggereerde zelfs, dat men reeds spoedig byeen zou kunnen komen om bijvoorbeeld over de problemen in het Verre Oosten tc spreken- In Washington en Londen vond men dat weliswaar hoopgevend, maar men acht er de tijd voor een der gelijke conferentie nog niet ryp. Van een gematigd optimistische kijk op de dingen getuigde ook mr Van Kleffens, die in zyn functie van voorzitter van de VN -Assemblee verklaarde, dat de negende zitting van de Algemene Vergadering de Daarna zal hij m Parijs besprekin gen met premier Mendès-Franceheb. ben. woordt hij niet. Wel heeft hij- b9 de politie verklaard: ..Ik ben een schoft", maar enige toelichting daar op kon men niet verkrijgen. Het poli tie-on der zoek richt zich naar Parys. aangezien men ver moedt dat H. en Hannie daar zyn geweest. Een Rotterdammer, wiens naam en adres de politie niet be kend maakte, heeft hen enkele da gen na Sinterklaas een lift gege ven van VIaardingen tot even voor Parys. Zodra Har.nie's vermissing bekend was en haar signalement werd verspreid, heeft hij zich aan gemeld by de politie Foto's van Hannie en de Bloemendaalse druk ker heeft hij herkend, zodat vast staat dat beiden by Parijs zijn ge weest De politie vermoedt voorts, dat H. tut de Franse hoofdstad naar Bloemendaal is komen lopen. Zijn schoenen en sokken waren geheel versleten, hij had zijn haar kort laten knippen en zyn snor laten staan. Toen H. in de nacht van Woens dag op Donderdag thuis kwam, wa ren zyn vrouw en éenjang kind bij familie in Zwynörecht. Hij heeft zich thuis gewassen en geschoren en lag net in bed, toen de politie hem kwam arresteren. H.'s buren, die plotseling gestommel boven hurt huiskamér hoorden, hadden de re chercheurs gewaarschuwd. Hij vroeg op het bureau naar zijn zoontje Ronnie, het 19-jarige zusje van Hannie heeft hij herkend. H. ts al meer in een psychiatrische in richting verpleegd geweest. Hannie en H. kenden elkaar al lang. Toen Hannies moeder vijfjaar geleden zeer ernst ;g ziek was haar vader is in de oorlog gesneu veld waren de drie kinderen bij kennissen ondergebracht. Han nie logeerde bij da fam. H Nadat haar moeder hersteld was. bleef er tussen de familie Mattijssen en H. een hechte vriendschapsband. Hannie kocht op het station IJ- muiden een retour Bloemendaal. was van 's middags drie uur tot half zeven bij H, en vertrok toen met hem in zijn oude Renault. Hannie zou om acht uur thuis zijn, maar zij is er niets meer gekomen. Het autootje is later in Haarlem te ruggevonden. Hannie heelt rood ha er. grijsblauwe ogen, enigszins naar voren staande tanden, is ge kleed in een roodbruine mantel, groene jurk met geblokt bovenlijf je en groene schoenen. Verder heeft zij een marine-knoop met een speld op haar overjas bevestigd, en een imitatie-gouden verlovingsring aan haar linkerhand. ADELAIDE. Een enorme bos brand, die verscheidene Zuiclaustra- tische dorpen, in de as legde, Is thans geblust De vrijwilligers die het vuur bestreden, werden gehol pen door de regen. Daarvóór had een vlieger gemeld, dat rook cn as tot een hoogte van drieduizend me ter konden worden waargenomen. Tot nu toe is de docd van vijf mensen gemeld. Verscheidene poli tiemannen worden vermist. De scha de bedraagt meer dan een millioen Australische ponden. De stad Vic toria had van twee op drie Januari de warmste nacht sinds mensen heugenis LONDEN, Franz Neugebauer. die plaatsvervangend hoofd van de door Amerika gefinancierde spion- nage-organisatie-Gehlen is geweest, heeft asyl in Polen gekregen, aldus rsdio-Warschau. In een uitzending uit Warschau verklaarde Neugebauer Zaterdag dat hij „niet langer wilde meedoen aan de voorbereiding van een inval van mijn land". Toon Neugebauer in September uit West-Berlijn verdween, werd door Amerikaanse functionarissen gezegd, dat hij ontvoerd was. winter thans in alle felheid zyn intrede gedaanGrote gebieden in het Noorden eri Midden-Westen zyn geteisterd door sneeuwstorm-en. Fort reeds sinds twea dagen onmogelijk. Seott, in. de staat Kansaskreeg daarvanzoals de luchtfoto laat zien., zijn deel te dragenhet dikke pak sneeuw, maakt er alle verkeer, behalve dat per voet en per slee, PETER VAN ANROOY werd 13 October 1879 in Zaiibommel gebo ren Hij studeerde in Utrecht by Adel berg en Veerman viool en bij Johan Wagenaar muziektheorie. Reeds in 1896 werd een door hem gecomponeerd en onder zjjn leiding uitgevoerd werk „Inleiding en scher zo", ten gehore gebracht, waarbij zijn leidersgaven duidelijk aan hei licht kwamen. In 1899 werd hij leerling van W. Kcs, eerste concertmeester in Drcs. den en daarna in Moskou. Tevens nam hij lessen bij de bekende com ponist Tanejof. Nadat hij achtereen volgens eerste violist geweest was bij het symphonieorkest in Glasgow en bij het Tonhallc-orkest in Zurich, kwam hij in 1908 als tweede dirigent van het „Lyrisch Toneel" naar Am sterdam. Deze stad verwisselde hij in 1905 voor Groningen, waar hij di recteur van het orkest aldaar werd als opvolger van M. van 't Kruvs. Vijf jaar wijdde hij zijn beste krach ten aan dit orkest, tot in 1910 zijn Dr PETER VAN ANROOY? benoeming tot dirigent van de Am- koor. Van de werken, die Van An- hemse Orkest-Vereniging volgde. Toen Henri Viotta zich in 1917 in het buitenland ging vestigen, werd Peter van Anrooy zijn opvolger als dirigent van het Residentie-Orkest, dat onder zijn 17-jarig leiderschap tot een ensemble van de eerste rang uitgroeide. Verscheidene concerten van het Residentie-Orkest leidde hij ook buiten Den Haag, vooral in Lei den, Haarlem en Botterdam. Met groot succes dirigeerde hij ook vele jeugdconcerten. Tot Juni 1935 is hij dirigent van het orkest gebleven. Na zijn aftreden bleef hij zich in het muziekleven bewegen en hield hij om. gedurende jaren voordrach ten voor de radio onder de titel: In leiding tot muziekbegrip. In 1929 werd dr Van Anrooy tevens leider van het Haagscb Toonkunst- DEN HAAG. Met ingang van heden zijn diverse aardolieproduc ten duurder geworden, als gevolg van het in werking treden van de wet op de omzetbelasting 1954. Het zijn, met tussen haakjes de prijsstijging autobenzine (0,2 cent per liter), gasolie (10 cent per 100 liter) en tractorpetroleum (10 cent per 100 liter). De prijs van lichtpetroleum is daarentegen met cent per liter verlaagd. rooy componeerde moet in de eerste plaats genoemd worden de Piet- Hein-Rhapsodie, die wel de popu lairste van zyn composities is. Ook schreef hij muziek voor het sprookje „Das kalte Herz" van Wilhelm Hauff, een ballade voor vioolsolo en orkest» ouvertures, een klavierkwintet, twea kindercantaten en andere werken. In 1914 erkende de "universiteit te Groningen zijn verdiensten door hem tot erc-doctor te benoemen. Dr Peter van Anrooy was ridder in de Orde van de Nederland je Leeuw en offi cier in de Orde Oranje-Nassau. Hij was een dirigf nt, die vooral gro te liefde koesterde voor de klassie ken. Ais Brahmsvertolker genoot hij grote bekendheid. AMSTERDAM De Nederlands* Opera zal tijdens bet Halland Festi val 3955 de première geven van Tsjsikawsky's „Eugen Onegin", Da titelrol van dit werk. dat wordt ge dirigeerd door Alexander KrannhaH zal worden gezongen door Theo Eaylé. De rollen van de zusters Tatjana en Olga worden vervuld door respectievelijk Gré Brouwen- stün en Core Canne Meijer. Ramon Vinay heeft de rol van de dichter Lensky op 2lch genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2