Sportbijlage De Seh ietlamnter Enthousiast Sparta kwam juist op 1-1 tegen technisch SW Rapid en Partizan demonstreerden in het Feyenoord-stadion Bescheiden zege van Excelsior op DOS Geen speedwayraees in komend seizoen Köneman en Sonneveld zorgden voor de goals Xerxes was machteloos tegen YSV Drie treffers van Rapid deden Kermes wankelen FEL DUEL OP HET KASTEEL WÈmÊÊËmm v. Ex-] KNVB-clubs Geen paardenrennen meer in Italië -profs naar Sylvesterloop voor Franjo Mihalic Deelnemers aan interzóne- tournooi FIDE Ruim 20.000 bezoekers sagen voetbal van superklasse Een oliebol is een oliebol NOAD bedwong Feyenoord Perez neemt deel aan Hoogoventournooi Door voetbalcompetitie START Mneitstlmf/ 3 Jfinnari 19.7,1 (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, Zondag. Enthousiasme versus techniek. Dat was het spelbeeld, dat de ontmoeting tussen Sparta en SW kenmerkte. Een fel enthousiast Sparta, dat kort voor het einde met een treffer van aanvoerder Sonneveld de technische meer derheid van SVV, die met 0—1 te weinig tot uitdrukking was gekomen, egaliseerde. Het werd dus 11, wat Sparta vreugde vol de kleedkamers deed opzoeken en door de Schiedammers slechts deemoedig kon worden aanvaard. Want eens te duide lijk trad hier aan het licht, dat in deze trap-vecht-stomp-compe- titie de voetbaltechnische prestaties slechts matig worden be loond. In de verbeten strijd om het bestaan, het moeten winnen van een wedstrijd, worden de spelers tot daden opgezweept, die het voetbal als kijkspel beslist niet aantrekkelijker maken. Scheidsrechter Karei van der Meer trad voor de rust te lankmoedig op te gen de somtijds te felle uitingen van spontaneïteit. En dit had ongetwijfeld tot gevolg, dat Sparta na de pauze v/el iets te hard aanpakte. En dat was jammer, want voor de rust ging het toch goed. Wel iswaar was het levendige SVV technisch de trage Spartanen de baas. doch de Rotter dammers kregen minstens evenveel scoringsrijpe kan sen als de gasten. Gebrek aan een schutter was de oorzaak, dat de mo gelijkheden van de Rotterdammers niet doeltreffend wer den afgrond Links buiten den Boer, de nieuwe aanwinst v. d. Waal en midden voor Boot zochten het doel precies waar het niet stond. En ook Tonny van Ede en Lou Ben- ningshof konden, het vizier niet zui ver gesteld krijgen. Overigens kwam dit omdat de Schiedamse achterhoe de de tegenstanders niet zo bijster veel gelegenheid gat Het fraaiste voetbal liet de SVv- aanvalslinie zien. Met vloeiende combinaties werd de Spartaanse ach terhoede voor ïJware problemen ge steld. In het bijzonder linksbuiten. Geel zorgde ervoor, dat Verbeek en Worseling dikwijls niet wisten hoe zij dit Schiedamse gevaar moesten stuiten. Keer op keer was Geel met zijn dribbels zijn opponenten te slim af. En zo kwam het dat in de 22ste minuut de bal van de voet van Geel naar die van middenvoor Köneman verhuisde. Het vliegende schot, dat toen volgde/was te hard voor doel man van Dijk (01). Met de thee moeten de Spartanen ongetwijfeld een flinke dosis enthou siasme hebben ingenomen, want met een werd SVV met de rug tegen de jongenstribune gedrukt. Van Ede, Bêrmingshof en Boot bewogen zich dan veel sneller en zeer agressief voor de Schiedamse doelmond. Met dezelfde felheid, waarmee Terlouw en v, d. Oever iedere Schiedamse aanval lieten sneven werd door de Rotter dams'* voorhoede het S W-doel benaderd. Doch daar liet men zich ook niet onbetuigd. Karei v d. Meer deelde derhalve vele vr»? schoppen uit, liet schoolmeesterachtig v. Ede, de Boer en Terlouv bij zich komen, hetgeen de wedstrijd aan aanzien deed verliezen. Linksbuiten Geel kwam nog wel enkele malen gevaar lijk in de richting van het Rotter damse doel, doch door de te grote zelfzuchtigheid van de Schiedammer bleef succes uit. Dat kwam aan de andere kant, waar het moedige vol houden van Boot en zijn vrienden beloond werd. Het was echter toch linkshalf en aanvoerder Sonneveld, die naar voren moest komen om met een fraai schot de Schiedammers de helft van de buit te ontrukken. Het Bonösbestuur KNVB heeft thans, na gepleegd overleg met ver tegenwoordigers van de cx-NBVB, besloten toestemming te verlenen tot de overgang van door fusies beschikbaar gekomen spelers van verenigingen van de voormalige NBVB naar KNVB-verenlgJngen met betaald voetbal in hun rayon, met het district als maximumgrens. Voor verenigingen met betaald voetbal, die spelersvcrlles aan de voormalige NBVb hebben geleden, geldt deze beperking niet. Bovenbedoelde overgang zal slechts tot 1 Februari 1955 mogelijk zijn. ROME. De organisatoren van de paardenraces in Italië staken, dit uit protest tegen de onlangs inge voerde belasting van tien procent op de weddenschappen. Geen enkele paardensportbaan zal van 2 Januari af meer zijn poorten openen. De organisatoren van de races en de eigenaren der paarden voeren aan, dat de nieuwe belasting, welke ten goede zal komen aan de Italiaanse winterhulp, tot resultaat zal hebben, dat de weddenschappen sterk terug zullen lopen. Het gevolg zal zijn. dat verliezen op de organisatie der wed strijden niet meer zullen zijn te voor komen. De regering ging niet op dit argument in en het gevolg is een ■taking. Alleen te Palermo werd op nieuwjaarsdag nog een. ren georga niseerd. Fel attaqueerde middenvoor Boot de Schiedamse doelman Kouwen. Succes had hij er niet mee. Daarom draaide hij waarschijnlijk zijn tegenstan der de rug toe (Van ome sportcoTrespondent) VELSEN Een loflied op Xerxes kan dit verslag zelfs met de groot ste w ehvilend hei d moeilijk worden. Men komt niet In het land van be ter voetbal met een voorhoede, die de gladde combinatie en bet gerich te schot versmaadt, en een verdedi ging die te snel een. beroep doet op de buitenspclval. Na rust leerde Xerxes de kwade kanten van die tactiek en daarom won VSV met 3—0 zonder dat het daarvoor alle kansen behoefde te benutten. Nu deed VSV er ook weinig aan om de Rotterdammers op hun ge mak te stellen. Een verrassende pass van v. d. Kuil en een schot van Helrooy brachten de Xerxes-verde diging onmiddellijk in benauwd heid. De situatie kon worden ge klaard doordat Lebbink tot twee maal toe de bal van de doellijn weg trapte Kort daarop kwam v d. Kuil tot een doeltreffend schot, maar het kon wegens buitenspel buiten de statistiek gehouden worden. Eerst na die ontsnappingen kon 'Xerxes wat op verhaal komen. Bar- zilay begon aan enige verbeten ren nen, Vollebregt genoot van duels op de vierkante meter en Moulijn leef de zich in jeugdige overmoed uit in lange rennen met de bal, waar een snelle pass meer effect zou heb ben gehad. Er kwamen kansen, vooral op de momenten dat een overigens voortreffelijke Hazeveld enige slordigheden beging. Daardoor kwamen eerst Bavzilay en daarna midvoor Visser in een positie, waar in een eenvoudig schot een doel punt betekend zou hebben. De Xer- xes-rechtsb uiten werd door de si tuatie verrast en miste de bal en Visser schoot alleen voor de VSV- doelman meters naast. Ondertussen deed VSV principieel niets anders dan buitenspel staan tot het 10 minuten voor rust beter uitkeek. Toen ving v d. Kuil een verdwaalde voorzet van De Graaf op en bediende hij midvoor Vers- wjjveren met een geraffineerde pass. Er volgde een vinnig schot, dat via het been van Bommel onhoudbaar langs Vermeer gleed (10). Door die achterstand is Xerxes kennelijk in de war geraakt. Het begon in de tweede helft althans zijn opstelling herhaaldelijk te wij zigen en veroorzaakte daardoor slechts gaten, die een vinnig VSV met snelle combinaties opvulde. Zo reageerde rechtsback Visser na 10 minuten traag op een dieptepass uit de VSV-middenlinie. Linksbui ten De Graaf zag er meer in en kwam tot een knappe voorzet, die Verswij veren voorovervallend in kopte. Dat was 2—0 voor VSV en de genadeslag voor Xerxes. De Rotterdammers kwamen een tegen Sommei toegekende strafschop nog wel fortuinlijk door, omdat v. d. Kuil tegen de paal schoot, maar VSV hield daarna steeds weer Ver- •meer aan het werk. Enkele minu ten voor het einde onder vonden de Rotterdammers weer de nadelen van het opdringen van hun verdediging Opnieuw rende De Graaf achter een verre pass aan en thans schoot hij zelf. Een met overleg geplaatst boogschot vloog over het hoofd van de uitgelopen Vermeer. Zo kwam Xerxes aan die 3—0 nederlaag. 8lilll:l!Dlllilllllil!DI![llllllll!l!lllll!lllllll!l!llirJJnl!ll!!lll;!l>lll!i!UI!!!l!lil]nililll!lil!l!lii SAO PAULO Franjo Mihalic, de Zuidslavische lange afstandsloper won de jaarlijkse Sylvesterloop van Sao Paulo, de wedstrijd, die in het oude jaar was begonnen en in het nieuwe eindigde. De Sylvesterloop, een traditionele lange afstandwedstrijd over 7.3 km gaat door de straten van Sao Paulo. De start heeft altijd vlak voor mid dernacht, op oudejaarsavond plaats, de winnaar is pas bekend als het nieuwe jaar reeds is ingegaan. Enkele honderdduizenden toeschouwers wa ren komen kijken naar deze interes sante stratenwedstrijd, waaraan 300 athleten uit Europa en Amerika deel namen. Mihalic nam na 3 km een voor sprong van 50 meter, welke hij niet meer afstond. Met groot gemak zege vierde hij met ruim een halve minuut voorsprong op de Braziliaan Freire. De strijd om de tweede plaats was zeer fel, vooral tussen Van de Wat- tyne, de Fin Tuomaala, de Japanner Umezawa, de Braziliaan Freire en de Duitser Laufer. Op de laatste 300 m wist Freire zich prachtig naar vóren te werken en als tweede te eindigen. 4. Jaime Correa (Chili) tijd 22 min. 32.2 sec. en 5, Laufer (Duitsland) 22 min. 35.3 sec. Verder werden geklasseerd Fon- seca (Chili), Cornajo (Chili), Novas (Chili), Mitt (Brazilië), Tuomaala (Finland), Laudiono Silva (Brazilië), Lauthier (Frankrijk), Rivero (Uru guay), Men des (Brazilië), Gonzales (Chili) en Nelson (Brazilië). 's-GRAVENHAGE. In het afge lopen jaar zijn in de zeven door de Internationale Schaak Federatie vast gestelde zones toumooien gehouden waaruit zich reeds vele spelers ge plaatst hebben voor het interzone- tournooi 1955 dat in September te Göteborg in. Zweden zal worden ge organiseerd. Bij hen zullen zich nog een Canadees voegen en vier Russen, wier namen eerst begin Maart be kend zullen zijn. Van de 24 deel nemers aan het interzone-tournooi worden de nummers 1 t/m 6 van het eindklassement, samen met de Rus Smyslov, geplaatst in het eandidaten- tournooi 1956. De winnaar van dit laatste tournooi krijgt het recht de wereldkampioen Botwinnik uit te dage». Uit de zonetournooien hebben zich de volgende spelers geplaatst: le zone, West Europa: Unzicker (Did), Donner (Ned.)» Rabar (2. Sla- vië) en Fuderer (Z. Slaviè). 2e zone. Rusland: Het voortournooi wordt in Februari en Maart in het raam van het Russische kampioen schap gehouden. Bronstein en Keres zijn gerechtigd in het interzonetour- nooi uit te komen, maar Rusland heeft nog recht op vier andere plaat- sen. 3e zone, Oost "uropa: Pachman <Ts. SI.), Szabo (Hong.), Sliwa (Polen), Stahlberg (Zweden) en Filip (Ts. SI.). 4e zone, Amerika: Reshevsky, Bis- guier en Evans (allen V.S.). 5e zone. Canada; De Canadese schaakbond is bevoegd één speler aan te wijzen. Vermoedelijk zal dit Ya- nosky of Vaitenis zijn. 6e zone, Midden Amerika: Opge geven is Antonie Medina (Venezuela) maar Columbia maakt aanspraak op een plaats voor Cuellar. 7e zone, Zuid Amerika: Panne. Najdorf, Pilnik of Cuimard (allen Argentinië). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Zondag. Met de allerbeste voornemens, die passen bij een pril jaar, Is Hermes de grasmat opgestapt. Het wilde Rapid waar schijnlijk tonen, dat de wat sukkelige start in het vorige jaar als een vergissing moest worden beschouwd. Helaas voor de Schiedammers, alle goede bedoelingen ten spijt, hebben zij de indruk van een wankel geheel niet kunnen wegnemen. De behoorlijke dosis wil en enthousiasme waren niet voldoende om Rapid, dat niet zulk mooi, laat staan hartverwarmend spel ontplooide, maar wel een grote doelmatigheid demonstreerde, In de weg te staan. Het werd 30 voor de Limburgers, die met deze score hun grote schutters-capaciteiten juist accentueerden. Hoewel we dus mogen spreken van een overtuigende zege voor Rapid, mag aan die uitslag niet de conclu sie worden verbonden dat Hermes DVS slecht of weinig tegenstand bood en dat Rapid alleenheerser was. Niets is minder waar, want wellicht waren de Hermes DVS-ers in minu ten gesproken meer in de aanval. Hoeveel minuten dat wel zijn ge weest, daarvan kunnen we geen juist o%'erzicht geven. We hebben ze niet geteld, omdat ze vaak de meest on belangrijke uit dit duel waren. Im mers. Leo Janse cn Van Oers toonden in die aanvallen zo schromelijk te kort aan alle capaciteiten, die iemand met voetbalschoen.n aan als voet baller kan sieren, dat het dikwijls moeite kostte om hun bewegingen nog te volgen. Neen, dan was het verkwikkender om naar Lex Janse en Manus Stolk te kijken. Vooral de laatste deed vele keren zeer listige dingen en waarschijnlijk zou doel man Vromen meer en moeilijker werk hebben gekregen wanneer die pasjes van Stolk door het jeugdige deel van de Hermesvoorhoede beter waren begrepen. Rapid kon in de eerste helft spo radisch tot een gevaarlijke aanval komen. Stopper Burger had weinig last met Van Melis en de actieve Van der Sloot nam het centrum met veel kwamen de Limburgers even voor dc thee aan een voorsprong. Deze werd hun eigenlijk bezorgd door doelman Van Diest, die een bepaald zwak moment beleefde toen hij een hoek schop van Adang door zijn handen liet glippen, Hanneman had met de geboden kans niet veel moeite. In de tweede helft demonstreerde Rapid zijn doelmatigheid. Twee uit trappen van doelman Vromen bete kende een gelijk aantal treffers. De eerste nam Van Melis na een pass van Adang voir zijn rekening en de tweede liet Stroucken, na een voor zet van een snel-sprinten de Van Me lis. achter zijn naam schrijven. Daar mee was alle tegenstand van Hermes verdwenen. HSff! Dit is het eerste doelpunt van Rapid. Met een fikse kopstoot deponeert de Oostenrijkse linksbinnen Probst de bal achter de Partizan-doelman Stojanovic. Z.-Amerikaans voetbal team naar Nederland AMSTERDAM. Met een gechar terd vliegtuig van de KLM vertrekt op 10 Januari uit Buenos Aires een voetbalploeg van de ~C Newell's Old Boys uit Rosario voor het maken van een trip door Europa. Het gezelschap bestaat uit 30 spelers en 16 officials Onderhandelingen zijn gaande voor enkele club wedstrijden ui ons land. NEW YORK De Amerikaanse ath- letiek Unie heeft de Rus Vladimir Kuc, wereldrecordhouder op de 3 mijl en 5000 meter, uitgenodigd voor de indoorwed- strijden welke in Februari cn Ma„rt in de Verenigde Staten worden gehouden (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, Nieuwjaarsdag. Dat Partizan met 3—2 van Rapid heeft gewonnen, zal geen van de 20.000 toeschouwers in het Feyenoord- stadion hebben kunnen schele». Het ging om het voetballen. En wat dat betreft is meif rykelijk aan zijn trek gekomen. De felle kou werd erdoor vergeten. Zowel Rapid als Partizan hebben een voethal-demonstratie ge geven, die men in deze lage landen nog maar zelden zal hebben gezien. Rapid in de typisch Oostenrijkse school door het spel in de breedte te houden en Partizan, dat veel directer en recht op het doel af speelde. De twee doelpunten, die de Partizanse linksbuiten MUutinovic voor de pauze scoorde waren van uitzonderlijke klasse. Vanaf het eerste fluitsignaal van arbiter Ausum was het te zien, dat hier de kampioenen van Oostenrijk (Rapid) cn Zuid-Slavië (Partizan) aan het werk waren. De groenwitte Oostenrijkers snelden met een tiktak ROTTERDAM. Excelsior-DOS is een aardige wedstrijd geweest, waarin de kanaries weliswaar nog niet de prachtige ploeg was, die zij het vorig seizoen in de kampioenscompetitie vormde, doch die beslist tot het behalen van betere resultaten in staat mag worden geacht dan in de huidige competitie het geval is geweest (en dienovereenkomstige verbetering van de ranglijstpositie). Van die club wonnen de Wuudesteiners, wel iswaar met de bescheiden cijfers 10. De opgaande lijn bij Excelsior is onmiskenbaar aanwezig In de tweede helft was .Excelsior iets sterker. Het enige doelpunt kwam op onver- SSSSdï do waehte wijze tot stand. Doelverderiiger Van der Hoek, die m het DOS-doe] verdienstelijk werk heeft verricht, gooide na een afgeslagen Excelsior-aanva.1 de bal wat nonchalant weg. Op ca 30 m afstand van het doel ving Braams het leder op. Zonder zich te bedenken retourneerde hij de bal. Zijn kogel zeilde over de handen van v. d. Hoek in het net (10), Veertien minuten waren toen in de tweede helft gespeeld. Braams ving een nonchalante uitgooi fan v. d Hoek op en retourneerde de bal keihard over v d. Hoek Het werd daardoor 10. Daarbij bleef het ook. A JAnI/AkI Wat DOS daarna ook heeft gepro beerd vooral in het laatste kwar tier van de wedstrijd evenmin als voor het doelpunt gelukte bet de Stichtenaren het juiste systeem te vinden tegen de eigenaardige opstel ling van Excelsior: voor doelman De» Hertog opereerden vier verde digers op één lijn. Vermeer en Van Kilsdonk vormden een twecmans- verbtndingslime tussen de verdedi ging en de vier voorhoedespelers Die voorhoede van Excelsior heeft v/cl gepoogd op dezelfde wijze de te genpartij te verontrusten als in de nog vers in het geheugen liggende periode met goochelaars ais Bak en Schouten, doch bij dat pogen is het gebleven. DOS heeft na de hervatting door herhaalde omzettingen m de ploeg (op een gegeven ogenblik stond de rechterwing op links opgesteld....), krachtige pogingen aangewend de Excelsior-defensie uit haar even wicht te brengen doch dat gelukte haar niet. Uitgezonderd in de laatste tien minuten, toen eindelijk Luiten zijn technisch arsenaal opende cn met behulp van Flad c s. verwarring stichtte in dc Exceisior-doelmond. Wel was deze groot, doch de bal kwam niet daar, waar de Stichtena ren haar gaarne hadden gezien.... Het zou ook een iets te grote be loning zijn geweest voor DOS. dat weliswaar in de eerste helft op som mige ogenblikken van deze in hoog tempo gespeelde en helemaal niet on aantrekkelijke wedstrijd een tikkel tje gevaarlijker was, maar in de tweede helft toch als de mindere van Excelsior moest worden aangemerkt, voornamelijk, omdat Excelsior toen vrijwel dnorlonend het middenveld heeft beheerst Hoewel DOS ook enige scurinasrype kannen heeft ge had. was dat aantal voor Excelsior toch groter. In het begin reeds had Braams pech, dat een door hem in gezette bal uit een voorzet van de niet al te sterke Slavenburg door de harde grond over de lat heen stuitte Na de hervatting noteerden we o.a. nog een fraai hard schot van Ver meer, dat via v. d, Hoek en de lat slechts een hoekschop oplaverde. d. Hoek als middenvoor) zeer ge vaarlijk voor het Noad-doeJ kwam, was het gebrek aan schutters zo merkbaar, dat met de treffer die v. d. Heide had gescoord raeb-en al het Rotterdamse kruit verbruikt bleek- Daartegenover had NOAD twee doel punten van zijn nieuwste aanwinst spet over de breedte naar doelman Stojanovic af, maar daar werd hun al dra de weg versperd door de voor treffelijke linkshalf Cajkowski en spil Zebec. Op hun beurt stelden zij de Slavische aanvaislinie aan het werk. Met fantastische dieptepassen benaderden Bobek en de zijnen de beroemde doelman Zeman. Wel stond de uiterst actieve en zeer bi/veeglijke linkshalf Hanappï ook hier aanvan kelijk succes in de weg. Doch links binnen Milutinovic was een ware ar tist met de bal. Na 20 minuten zwenkte hij naar links en met de lin kervoet loste hij een geweldige kogel, die juist onder de lat langs de grij pende handen van Zeman verdween. En tien minuten later was het 02, toen diezelfde Milutinovic na zich keurig te hebben vrij gespeeld, naar rechts week cn nu met zijn rechter voet een soortgelijke kogel losliet, die op dezelfde wijze langs de ont hutste Zeman verdween. Dat Bobek kort daarna de score op 0—3 bracht i en linksbinnen Probst nog juist voor de rust met een koobal er 13 van maakte, interesseerde niemand. Want het publiek genoot met volle teugen van de bewonderenswaardige tech niek. het voortreffelijke samenspel en keurige positiespel Dat was voet bal van de bovenste plank Hoge school-voetbal waar tegenover het spel van onze tegenwoordige eerste klassers slechts kleuteronderwijs is. Al was na dc rust het tempo wel licht iets gednald en a! was Partizan door het uitvallen van hun gevaar lijke linksbinnen Milutinovic minder agressief,, de staaltjes voetbal, die werden geserveerd kwamen uit een wei zeer gerenommeerde keuken. Met vlotte combinaties dreef nu Ra pid de Zuid-Slaven in de verdediging, ivaar doelman Stojanovic zijn super- klasse bewees. Na 'n kwartier bracht rechtsbuiten Koerner de stand op 23. Meer werd niet toegestaan, hoe- we! Rapid dikwijls *rachtte. gepaard :aande met de geraffineerdste truc- liet, omdat hij ze niet zag. de ba lans in evenwicht te brengen. Zelfs na het eindsignaal ging de strijd om de bal verder. Doelman Stojanovic wilde de leren knikker als een tro- phee meevoeren. De Rapid-linksbin- nen Probst had hier ook zijn zinnen, opgezet, zodat men de bal uit el- kaars handen sloeg. Ausutr, arbi- (Van onze sportcorrespondent) - v»"ral( l'V>" Ks. die Ausum vïijwel alle nneestraft het einde I eyenoord (toen met .lans t n Hii 7, niet 730. de ba- »dat de in Til- Kier. door'"elf 'met de burg bieef. Voor de rust was het een leven dige wedstrijd, die voor het meren deel door de middenlinies werd be heerst. Een ietwat nonchalante uit trap van doelman v. d. Bijl bracht de bal bij Mooy. Diens pass naar Meyer was voldoende om de 10 op het score-bord te brengen. Na de hervatting beet Feyenoord verbeten terug. Succes kwam echter aan de Tilburgse kant. toen een ren .'an Meyer resulteerde in een doelpunt <20). Direct hierop scoorde v. d. Heide (21), doch verder kwam Feyenoord, ondanks inspanning van de uiterste krachten niet. bal onder de arm van het veld te wandelen. Toen durfde niemand er meer aan te komen.... BEVERWIJK. Naar de organi satoren meedelen is het thans zeker dat Perez (Spanje) aan het Hoog oventournooi van 816 Januari zal deelnemen. Al heeft de fusie in de voetbalwereld tot gevolg gehad, dat daar de rust weerkeerde, voor de speedway-rijdens blijkt die fusie zeer onaange name gevolgen te hebben, want in het komende seizoen zullen, zoals het zich laat aanzien, geen speedwaywedstrijden meer gehouden worden. Dc samensmelting van Berocpsvoetbalbond en de KNVB bracht mee, dat de competitie eerst begin December begon en tot ver in het zomerseizoen zal duren. Daar de speedway-races steeds gehouden worden op banen, die om de voetbalvelden in gemeentelijke sportparken en particuliere stadions liggen, ts er twijfel gerezen of de speedwaybanen wel beschikbaar zullen zijn. Immers geen van de exploitanten van sportparken en stadions weet nn reeds óf en zo ja, wanneer er gevoetbald wordt, zodat niemand bereid is om reeds nu data vast te leggen voor de speedwaywedstr(jden. In de Specdwayraad zijn deze moeilijkheden besproken en daar bleek geen van de leden van de VÖM, dc organisatie van speedway-exploitanten er iets voor te voelen om deze wedstrijden In te richten en daarvoor eon- iracten met buitenlandse en Nederlandse renners af te sluiten, zonder dat men zekerheid heeft, dat die t*edstrijdpn ook werkelijk doorgang kunnen vinden. Daarom werd bestoten om in 1955 geen races te houden Het risico achtte men te groot Er zullen dan ook geen deta worden aangevraagd! b]} de Centrale Sporteommtssie van de KNMV, die op Zaterdag 29 Januari eeu bijeenkomst houdt, waarop de nationale wedstriidkalender wordt sa mengesteld. De Nederlandse Rennersbond, waarbij alle speedwayrüders aangesloten zijn, wil trachten andere terreinen te vinden, masr of dat resultaat zal hebben dient afgewacht te worden, omdat hoge eisen worden gesteld wat de veiligheid betreft. Zoals het er thans voorstaat kan aangenomen wor den, dat er in het komende jaar geen speedway-wedstrijden worden ge- hesAea.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 4