S22 Pi Een goed jaar... „Aether-piraat" zocht door de lucht contact met z n kinderen m Tot de politie ingreep! Het Nieuwjaars-vuur Tien grote altaar ramen voor de St. Liduina-kerk Schiedam overtuigend de sterkere van Spartaan jp EINDE VAN EEN HOBBY C. van Ark (67 jaar) vond een boekje en bouwde een zender BAUTUM AGËfVDA Gruno-feest Mooi „fikkie" van kerstbomen GEBR. HENDRICKX: Het leven van deze Schiedamse heilige in brandschilderingen IAMBRSTTA i 955 KORFBAL: Succes kon nog net winnen Zakenstu diekring herkiest voorzitter Wie heeft iets verloren? Burgerlijke Stand Ortt en Co terug in binnenstad Twee brandjes SCHIEDAM G. IN 'T VELD Nieuwe clubs ëseësss METhALQR&hIER BANKWERKER en LEERLING - BANKWERKER electromonteur KOERIERSTERS 2 Dinsdag 4 Januari 1955 i zeer veel mensen met eenreeds met de radio. Hij was de eer- rustige hobbies, als ste In Schiedam die een eigen ra- het sparen van postzegels, of vreem de. Tot de laatste categorie moet ze ker de hobby van de heer C. van Ark gerekend Worden. Hij is er na melijk op gesteld om contact te on derhouden met zijn kinderen via de aether! Maar deze bezigheid van de heer Van Ark heeft hem in on plezierig contact gebracht met de politie, want hij had geen vergun ning voor het radio-zendertje dat hij gebouwd had en waarmee hij de lueht-cLttitacten met zijn kinde- -Ten onderhield. Zo'n hobby is niet alleen straf baar, niaar kan ook zeer gevaar- lük_ zijn wegens het verstoren van radiocontacten voor de luchtvaart, enz. „Aether-piraten" noemt men deze ongelicencieerde radio-ama teurs. En de politie heeft deze Schiedamse aether-piraat Zondag avond de mond gesnoerd kort en goed. Aether-piraat! Och, arme. We heb ben hem in zijn bovenwoning aan het Broersveld eens opgezocht, deze „Schiedammer met een gevaarlij ke hobby". 67 Jaar oud is de heer Van Ark en oefent het eerzame be roep van metselaar uit. Diep, zeer diep was hij nog onder de indruk van het feit dat hij op zijn leef tijd nog in aanraking is gekomen met de politie. Voor het eerst van z'n leven Neen, erg piraterig zag hij er niet uit. Hij wist wel, zo in het vage, dat hij voor het in het gebruik hebben van een radio-zender een vergun- ning van de PTT moest hebben, maar ja, hij had er verder niet zo op gelet. En het was maar zo'n klein zendertje ongeveer zo groot als een sigaren-kistje. Had echt geen vlieg kwaad willen doen en was dan ook erg geschrokken, dat de grote, sterke zender van Sein post in Hoek van Holland last had ondervonden van zijn zender. Onbe grijpelijk vond de heer Van Arkel het; zijn zoon in Vlaardingen had hem maar amper kunnen opvan gen en nu zou de grote zender er last van gehad hebben. Hoe bestaat het. Hoe hij tot deze hobby was ge komen? Een lang verhaal, waaruit toch weer bleek dat de heer Van Ark in zijn jonge jaren toch wel een avonturier van de geest, een man met uïtvindersbloed was ge weest, Want tientallen jaren gele den, nog voor de eerste wereld oorlog, toen de radio technisch nog in de baby-schoenen stond, toen ex perimenteerde de jonge Van Ark Advertentie i-M.) Behalve de honderden aan biedingen, kleine hoeveel heden of andere niet gead verteerde artikelen, brengen wij in deze Opruiming een grote partij vitrage, waarvan de normale door de fabriek vastgestelde prijs 89 cent per meter »s. Daar deze partij niet vrij is van kleine, nagenoeg onzicht bare foutjes (dïe niet van invloed zijn op de kwaliteit), koopt U In deze Opruiming „zonder weerga" Uw vitrage voor een prijs die nog be duidend lager ra dan do helft van de normale. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van vitrage 80 cm breed, voor een prijs die nog rooit zo laag is geweest COUPONS 200 cm bra«d In alle maten, tot 12 Mlr voor HALVE PR WEN Geen posiorder*. WfNXEUEMTRÜM BINNENWEG, Tel zgiSO dio-toestel had gebouwd, In de jaren daarna heeft hij nog gewerkt bij de technische dienst van de VARA en meegedaan met het experimentele radio-werk. La ter, toen de radio-techniek met ras se schreden vooruitging en de ge- perfeetionoeerde fabrieks- toestellen bij duizenden op de markt kwamen, toen ging de aardigheid er af en het radio-werk werd beperkt tot het luisteren naar de radio. En dit heeft de heer Van Ark altijd graag ge daan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een dochter, die naast het wat ouder geworden echt paar Van Ark woonde, wilde ook wel van de radio van papa genie ten en. dus legde de heer Van Ark een lijntje aan van zijn radio, naar de woning van de dochter, zodat zij ook radio-muzxek kreeg. En een zoon die aan de overkant van de straat woonde, kreeg ook een lijntje en kon ook genieten van de radio van pa. De kinderen vlogen echter uit en gingen, elders wonen en dit bracht vader Van. Ark aan het piekeren, want hij is zeer gesteld op zijn kinderen (en zjj op hem) en hij wilde toch wel graag contact hou den. Het bij hem broedende idee kreeg vaste vorm, toen hij drie jaar ge leden, als metselaar in een huis aan het werk, een boekje vond over ra dio-techniek Hierin stond een een voudig schema voor een klein zen dertje. „Dat kan ik ook maken", dacht de voormalige radio-experi mentator en hij ging aan de slag. Het kopen van onderdelen was er niet by, alles werd zelf gemaakt, tot de spoelen toe. Dat werk kende bij nog van uit zijn jonge jaren. Een oud radio-toestel werd gesloopt om aan een transformator en een versterker te komen en zo ontstond de „geheime zender" in de huiska mer van de Van Arks, Lang is er toen ge-experimenteerd om er geluid uit te krijgen en me vrouw Van Ark vertelt nog dat ze wel eens onenigheid hebben gehad, omdat vader Van Ark zo verdiept was in. zijn hobby, dat hy alles ver gat. Maar het werkte tenslotte. De zen der zag eruit als een sigaren-kistje volgepakt met allerlei rommel. „Geen cent zou je er voor geven, als je het zag", qualificeert me vrouw de trots van haar man. Met de kinderen werd contact gezocht en verkregen. Ze woonden gelukkig niet ver, anders was het nog niet gelukt. Met de dochter die aan het Heerenpad woonde en met de andere dochter in Nieuwland. Het moeilijkst was de oudste zoen te benaderen, die in Vlaardingen woonde. Deze zoon kon niet altijd ontvangen wat zijn vader uitzond, zo zwak was het zendertje. Vlak in de buurt was het zen dertje natuurlijk wel te horen en de gehele buurt was op de hoogte van het feit dat de heer Van Arkel een „geheime zender" in de huis kamer had en velen hebben geluis terd naar de praatjes van de vader en naar gramofoonplaatjes die hij draaide voor zijn kinderen. En toen kwam de politie Zondag avond. en legde beslag op de zen der. Omdat de sterke zender in Hoek van Holland er last van had. As-je-me-nou. Beduusd was de ra dio-man ervan, dat hij zoveel moei lijkheden had veroorzaakt en het speet hem erg dat hif de politie zo veel werk had verschaft. Maar hij had er geen besef van gehad. De gevaren Geen besef dus ook van de geva ren die zijn gespeel met de radio ra et zich mee kunnen brengen. Hij wist niet eens op welke golflengte hij uitzond „zo tussen de 170 en 185 meter". Maar hierdoor komt hy op golflengten voor anderen gere serveerd. Zenders die belangrijker werk hebben te doen dan het on derhouden van contact met de kin deren, De scheepvaart en vooral de luchtvaart hebben zendruïmte no dig en daar moet geen amateur tussendoor komen. Dat kan gevaar lijk zyn. Vandaar dat er door de PTT scherp op wordt gelet dat de amateurs zich aan de regels hou den. Door de regering wordt het werk van de radio-amateurs aangemoe digd omdat zij met hun ge-experi menteer bijdragen tot de ontwikke- ling van de radio-techniek en bo vendien is de waarde van amateur zenders in geval van rampen be wezen. Bij de watersnood van Fe bruari zyn het immers de amateurs geweest die het eerst contact maak ten. Maar aan de andere kant is het dringend nodig dat deze amateurs aan. regels gebonden worden, daar zij anders het radioverkeer kun nen verstoren. Zij mogen alleen ex perimentele berichten met elkaar wisselen en bijvoorbeeld nooit nieuws omroepen of muziek uitzen den. Verder worden er natuurlijk ei sen gesteld aan de bekwaamheid, waarvoor de PTT in Den Haag exa mens afneemt. De amateurs moeten kunnen seinen en opnemen met Morse, zij moeten de radio-tech- niek kennen en niet te vergeten de voorschriften van het verkeer in de lucht. _Ook aan het apparatuur worden eisen gesteld, waarvoor een keuring is ingesteld Dit apparatuur moet bovendien zelf vervaardigd zijn en niet bijvoorbeeld uit een dump ver kregen. Van dit alles had de heer Van Ark maar een vaag besef gehad, merkten we. „Ik ben al te oud, om het examen voor radio-amateur nog af te leggen", zo zei hy en daarom was hij maar in het geheim gaan zenden. Bovendien zou die zender nooit zijn goedgekeurd, dat besefte hij ook wel en daarom had hij zich nooit opgegeven bij de bond. Zijn zender is nu in beslag ge nomen. die krijgt hij nooit weerom. Gaat U later nog door met experi menteren? „Neen", klonk het ant woord wat triest" dit is het einde van mijn hobby. Ik heb er twee jaar plezier aan gehad, maar dat is nu voorbij". Hetgeen voor alle partijen ook maar het beste is. WAT MEN wlOET WETEN Apolhpkprs-nachldienst: Apotheek Nieuwland, dr Wibautplein 17 en apotheek C. J. Jansen, Swam- merdamsinge! 41. Bellen bij ongeval: G.G. en G,D„ Tuinlaan 80. tel 692Ö0. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag van 9.30 tot 4.30 uur) en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 Uur. Zondags gesloten. ELK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: 25 uur „Precieuss tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Rorïf. Bioscopen: Passage: 2 en 8 uur: „Knock on Wood". Monopole: 2, 7 en S uur „De te rugkeer van de tweelingbroers". Voorstellingen: Musis Sacrum: 8 uur Kath. Kring Film en voordracht door Mr drs Regout over „De wondere we reld van de Stille Zuidzee." „Gruno" holt op 8 Janewoari heur feestoavend in 't Volksgebouw, 't 3s Neyjoarsviziede en tegelieker tied herdenken van 't 30-joarig bcstoan. D'r wordt 'n toneelstuk opvoerd van Jan Zijl. „Onrust om 'n houf- noagel" in drij oedrieven en „De Liesters'1 zingen weer 'n poar mooie verskes. Voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Schiedam zal de heer A, J. van Leusen, arts te Velsen Dinsdag 11 Januari in ge bouw „Irene" een lezing houden over „Een eigen wereld van geluk". Aanvang 8 uur. 55* Het is een mooi vuurtje gewor den gisteravond op de Zandvlakte bij de Juliana-laan, 'n „pracht fik kie". Honderden, thans overbodig geworden, Kerstbomen, hebben hier hun korststondig bestaan geëindigd. En met evenveel bewondering als ze enkele dagen geleden naar de opgetuigde boom keek, heeft de jeugd, van laten we zeggen tussen de zes en zestig jaar, de brandende stapel bewonderd. Het was dan ook een mooi ge zicht. De metershoge stapel bomen, waar de vlammen, aangewakkerd door een stijve ijskoude bries, hui zenhoog uit sloegen, de Zandvlakte met de duizenden kijkers, vele tien tallen meters in het rond verlich tend. Door de waakzame politie werden deze kijkers een flink eind je van het vuur verwijderd gehou den, maar zelfs dan kon men de in de koude avond behaaglijk aan doende warmte van het vuur voe len. Er was overigens nog meer ver maak. Alsof de brandstapel nog' niet vurig genoeg zou zijn, werden er te voren nog Bengaalse lichten ontstoken en vuurpylen opgelaten. Deze laatste hadden echter hot meeste succes wanneer ze niet in de lucht uit elkaar spatten maar dicht bij de grond. Verder was er het Harmonie orkest ,.St. Ambrosïus" dat lustig marsen blies tot de vonken er af spatten, zouden we haast zeggen. Dit Nieuwjaarsvmir, in Schiedam al een traditie geworden ist ditmal georganiseerd door de Schiedamse Gemeenschap en de organisatie kloute keurig Een ieder, jong of oud, die de koude heeft durven trotseren, heeft plezier gehad in dit „mooie fikkie". Overigens, deze brandstapel van ex-kerstbomen was wel de grootste maar niet dc enige in Schiedam, want .op tal van andere plaatsen zijn er gisteren kerstbomen door de jeugd in brand gestoken. Maar dan zonder politie-toezicht. En dit is niet zonder gevaar. De gebroeders A. en F. Hendrickx, de bekende <en enige) glazeniers in Schiedam, hebben kortgeleden opdracht gekregen tot het vervaardigen, van tien gebrandschilderde glas-in-lood ramen voor de St. Llduina-kerk aan de Nieuwe Haven bij de Oranj'ebrug. Deze ramen zijn een cadeau van de leden van de Liduiïu-parochie aan hun kek ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de parochie, dat In 1953 werd herdacht. (Advertentie I.M.) PRIJZEN mek Ingang van heden 1 25 d (Standaard) f 1 200.- 125 ld (Lux«) 11380- 1 25 Ida (ElectShrt) 11480.- AUTOBEDRIJF BROEDELET n.v ROTTERDAM GrootHeodeljgebouw Taleioon 1 19595 De Schiedamse korfbalclubs hebben het nieuwe jaar goed Ingezet. Zowel Schiedam als Succes boekten Zondag een overwinning, al spreekt uit de laatste weinig overtuiging. De blauw witten wonnen namelijk met slechts I—0 op eigen terrein van hekkesluiter Poortegaal. Schiedam deed het be ter, Xn de uitwedstrijd tegen De Spartaan liet men er geen twijfel aan be staan wie de sterkste was. Met een 1—5 overwinning keerden de roodzwar ten huiswaarts, waarbij nog de verheugenis komt, dat koploper Merwede in Rotterdam over het niet gemakkelijk USV ïs gestruikeld de Unilever- mensen wonnen met 43 en de bezetting van de eerste plaais nu een Schiedamse zaak is geworden! Het zal voor de mededingers naar deze positie niet meevallen de roodzwarten van hun zetel te verdrijven. Reeds na 10 minuten leidde Schiedam met 0-2 tegen de Spartaan door twee treffers van D. Ver meulen. Voor het derde doelpunt had men meer tijd nodig, maar dit kwam een kwartier voor het ver strijken van de eerste helft van de hand van J. v„ d. Kooij. Nog voor men ging rusten, zorgde de thuis club echter voor een tegenpunt. Al spoedig na de hervatting maakte L. v. Kraan aan alle illusies van de tegenpartij met be trekking tot verder inlopen van de achterstand, een einde door binnen vijf minuten de stand op 1-5 te brengen. In de resterende speel tijd vond geen van beide partijen meer de korf, al bleef Schiedam overtuigend de sterkere. Succes en Portugaal speelden een zeer vlotte partij, daarbij blijkbaar aangespoord door de felle koude, die op het open veld aan de Oude- dijk, heerste Een snelle lichaams beweging was daartegen de enige doeltreffende maatregel. In het veld werd er dan ook door beide par tijen verdienstelijk korfbal gespeeld, maar voor de korf brachten noch gasten noch gastheren, respectieve lijk -dames er veel van terecht. De Successers waren nog het gevaar lijkst, maar van de vele geboden kansen werd onvoldoende gepro fiteerd. Het enige doelpunt werd na 22 minuten door Mej. N. Ouwen- dijk gescoord. Wel werd er aan beide zijden hard gewerkt voor een beter resul taat, omdat men zich het belang van deze ontmoeting maar al te zeer bewust was. De Succes-ver dediging gaf echter weinig krimp en aan de andere kant faalde in de meeste gevallen het schot. De blauw- witten waren niettemin duidelijk sterker en de overwinning hebben zij ten volle verdiend. Zij hadden die hard nodig om zich wat van de gevaarlijke onderste plaats te clra- tanciëren. Deze wordt nu gedeeld door De Spartaan en Fortugsai met elk 2 punten ub 6 wedstrijden, voorafge gaan door O.D.O. met 3 uit 6 en Succes met 5 uit 5. Schiedam gaat fier bovenaan met 12 punten uit 8 wedstrijden. Schiedam 2 stelde wat teleur door op eigen veld met 2-4 van Sperwers 5 te verliezen. De wedstrijd Succes 2-Eureka 2 werd niet gespeeld. In hotel Beyersbergen hield dc Zakenstudiekring Schiedam gister avond haar jaarlijkse ledenvergade ring. De voorzitter, de heer A. Bijloo heette de aanwezigen hartelijk wel kom en wenste hun een voorspoedig 1955 toe. By de bestuursverkiezing werd de heer Bijloo herkozen tot voorzitter. De heer C, L. Noordzij, die in verband met het vertrek van de heer J. v. d. Meer tijdelijk het penningmeesterschap had waargeno men, werd gekozen tot penningmees ter, De ballotage-commissie werd sa mengesteld en hierin namen zitting de heren J. J. Fontijne, J. Gelijnse en J. Mak. Te bevragen aan het Hoofdbu reau van Politie te Schiedam, tus sen 912.30 uur en 25 uur. Zilveren broche, fictspompje (hand); 1 paar wanten. Te bevragen bij de vinders: 1 Paar schoenen. Postkantoor Tuinlaan; sjaal, mevr. Kleiss, Rot- terdamse'dijk 186; hoofddoek, J. Ab- ma, Rubensplein 5; want, A. Baron. Kreupolstraat 3; bruin kinderschoen- tje, Hoogendam, v. Swindensingel 8; kinderwantje, Bijloo, Lekstraat 19b; sjaal, Scheffers, Boylestraat 14a; kinderhandschocn, H. Driel, Wattstraat 20b; glacé handschoen, v. Loggem, Hogehbanweg 85; hand schoen. J. Boks, Broersveld 113; 1 paar glacé dameshandschoenen, H. C. Loer, v. Lceuwenhoeckstraat 16a; zwarte portcmonnaie, de Voss, Ju- lianalaan 76b; parapluie. Drogisterij „De Gaper", Broers vest 71; bruine portemonnaie met inhoud, dc Groot, Lange Haven 111; rode portemon naie met inhoud, J. Boele, Singel 143c; portemonnaie, A. Nieberg, Maasstraat 25; dressoirlade, M. Fre- deriks, Kortlandstraat 17a; padvin- dersriem met sleutels, J. v. Wijk, Paulus Potterstraat 55b; broekriem, M. v. Otterloo, Nassau] aan 14b; werkboekje, Nefkcns, Svvammer- damsingel 47: oorbel, A, Verhejj, Visserstraat 9; bedrag aan geld, N, Storm, Boerhavelaan 48b; 2 Lips- sleutel in étui, A. Lenos, Lorentz- laan 29c; 1 Lïpsslcutel, R. Koenman, Fultonstraat 14c; ring met sleutels. Borstlap, Nic. Beetsstraat 48h; ro zenkrans, R. v. Dongen, Amalia van Solmsstraat 25: ring met 3 sleutels, van Ungen, Stationsstraat 5a (tel. 65579). Op Vrijdag, 7 Januari 1955 des na middags van 2 tot 3 uur bestaat ge legenheid tot kosteloze inenting te gen diphtheric of' tegen diphtherie en kinkhoest gecombineerd voor niet schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. Het is overigens de tweede maal dat de gebroeders Hendrickx wer ken aan deze kerk, want zes jaar geleden werden door hen ook de ramen vervaardigd, die in het zij altaar zijn geplaatst. De nieuwe opdracht is echter veel groter, want deze omvat de ver vaardiging van vijf spitsboog-ramen van 7 meter lengte bij een breedte van 1 Vi meter en 5 ramen van 5 bij l'A meter. Deze tien ramen zul len, twee aan twee boven elkaar, in een halve cirkel geplaatst worden achter het altaar in de St. Lidulna- kerk. De gebroeders Hendrickx hebben het ontwerp voor de ramen reeds eerder gemaakt, maar nu de litur gische commissie van het bisdom Haarlem het „nihil obstat" (geen bezwaar) had gegeven, kan met het werk begonnen worden. Een werk dat overigens anderhalf jaar tijd zal vragen. In deze tien nog te vervaardigen ramen zal het leven van St Liduina. de Schiedamse heilige, worden uit gebeeld en wel in de vijf bovenra men het hemelse en in de vijf daar onder geplaatste ramen het aardse leven in typisch Schiedamse .tafe relen. Het Centrale boven-raam geeft de GEBOREN: Cornelia d. v. W. Huiskes en C. Wieggers. Edvard z. v. P. van Hartingsveldt en C. A. Aaldijk. Rosalinda, d. v. S. Gerke- ma en M. v. d. Winkel. Maria Th. A- d. v. G. G Beket en G j. Stout, Alexander S„ z. v. G. W. Pendcrs en G. Heilker. Martin us C, M. z, v. J C. Paulussen en P H. v. IJzen- doorn, Christoffel J. Th., z. v. S. Th. M. van Houwelingen en A. ter Haar. Ary A. N. z. v. A. N. Wies en D. Post. Eva C„ d. v. H. Klop en W. H. v. d. Geer. Geesje, d. v. C. J. Groen en G. Schouten. Andrea J.r d. v. M. L. Timp en J. M. Boender Catharina H„ d. v. A. J. Kemper en F. Schwagermann, Anna M., d. v. H- Schrooten en A. A. v. d. Vlies. Frederik J., z. v. J. J. Berends en M. H, Bredebachg. Alle, d. v. A. J- Buitenhuis en J. v. d. End. Antho- nius M. F P., z. v. M. J. J. van Ad rich em en M. E. de Winter. OVERLEDEN: H. Schippers 33 j. vr v, C. Bil. F. Seij 70 j. Ortt en. co's Handel Maatschappij N. V. is na vijftien jaar terugge keerd naar de Rotterdamse binnen stad. Gisteren werd het nieuwe be drijfspand aan de Binnenrotte be trokken, dat ongeveer op dezelfde plaats staat als het vooroorlogse gebouw. De straatnaam was toen echter Eerste Lombardkade. Voor de nieuwbouw werd op 21 December 1953 de eerste paal ge slagen, het werk werd uitgevoerd door de Arbeiders coop, voor het uitvoeren van bouwwerken Rotter dam u.a. ACB, onder leiding van de heer A. J. M. buys, architect B. N. A. Na het bombardement van mei 1940 was het bedrijf tijdelijk on dergebracht bij de Nederlandsche- Kroonkurk Maatschappij en later aan de Breede Hilledijk en Rijn haven. figuur van de heilige, in twee ra men geflankeerd door de Nederland se heiligen en de heiligen die haar tijdgenoten waren, terwijl de twee buitenste ramen engelen figuren geven. De beneden-ramen met de aardse uitbeeldingen plaatsen in het cen trum het begin van het lijden van St. Liduina, geflankeerd door de symbolische uitbeeldingen van de stoffelijke en de geestelijke nood. De uiterste ramen dan geven de verering van Liduina in een proces sie en een pelgrimage van de Bel gische groep. Onderaan zijn de wa pens van de elf Nederlandse pro vinciën geplaatst met het opschrift: „Gij zijt de glorie van onze stad het sieraad van ons eigen volk", met de jaartallen 18531953. Zoals reeds gezegd zijn deze zeer fraaie altaar-ramen een gift van de parochie-leden, maar ook de vele pelgrims uit Nederland en zelfs uit het buitenland, vooral België, heb ben hiervoor geofferd. Voor de Maasland-kerk Maar in hun atelier aan de Oude Sluisstraat zijn de kunstzinnige ge broeders reeds bezig met een ander groots religieus kunstwerk, nl. de vervaardiging van de gebrandschil derde ramen voor de Maria Magda- lena-kerk in Maasland. Ook dit is een groot werk, dat de vervaardiging omvat van twaalf ramen van 4,5 meter hoog met de twaalf apostel figuren, verder vier kleinere ramen, twee grote rozet-ramen boven de zij-altaren en tenslotte de afbeelding van de vier evangelisten in opaline (dus geen rameni van 2,75 meter hoog die oen plaats zullen krijgen achter het hoofd-altaar. Van dit werk zijn vier „cartons" de werk-tekening op papier reeds vervaardigd, maar in het voorjaar, omstreeks April, zal het eersteraam klaar zijn cn direct in de Maria Magdalena-kerk geplaatst worden. De brandweer moest gisteren tweemaal uitrukken voor schoor steenbrandjes. Gistermorgen om elf uur was het bij de heer P. aan de Broersvesfc, waar men met een ramoneur het vuur verwijderde. Om half zes gisteravond, moest men hetzelfde doen in de van 's-Graven- zandestraat bij de heer v. d. V. In Monopole: „De terugkeer van de tweelingbroers" De film „De terugkeer van da tweelingbroers'' bvengt ons r.aar het Corsica van 1830 een strijdtoneel van bloedige veten. Baron Jonatto Is de gehate dictator van het eiland. Het ondergronds verzet laait op, wanneer de edele Cassini tijdens een z.g: roofoverval wordt gedood. Het verzet xvordt geleid door Mano Franchi, écn van de tweelingbroers. De andere broer Lucien rs naar men meende bij een straatgevecht gedood. Later blijkt echter, dat hij nog leeft en by een reizende zi geunertroep verblijft. Op Zekere dag wordt Mario in de schouder ge schoten. Het vreemde is nu dat ook Lucien do pijn voelt, omdat zij als Siamese tweeling van elkaar zijn gescheiden. Er volgen nog wat schietpartijen, waarbij Marro ge vangen wordt genomen en ge-" marteld. Hij wordt bevrijd door Lucien, Jonatto wordt gedood en Lucien en Mario vechten om zijn vrouw. Lucien wordt m dit dra matische slotgevecht gedood. Het is een opwindend verhaal, aardig om te zien. Met wederkerige heil- groet in het nieuwe jaar dankt ondergetekende voor de ontvangen be wijzen van belang stelling. Bouwvereniging „EENDRACHT" Schiedam Div.bew no, 3337 der aan delen vanaf heden be- taalbr, n kantore van de Rotte: M.tmsche Bank te Vlaardingen. HET BESTUUR TYPEN STENO blmd en 10 Jan. I rhythm 11 Jan. I Ned. en H Jan. J vr. talen 14 Jan. j beginners 12 Jan. f gevord. 14 Jan, NEHFRÏ corr. beg. 12 Jan. iiluliu. corr.gev. 12 Jan. FRAN*! beginners 11 Jan. I I finuu corrasp, 11 Jan, I [MIK beginners 11 Jan j UUIIi) corresp. 11 Jan. 1 FNÜPIO beginners 10 Jan LilUtLO corresp. 12 Jan. j Inschrijving dag et §f VOOR BETERonderwus j Dat wensen we elkaar natuurlijk al lemaal toe, in de Coöperatie en daarbuiten. Maar de leden van de Coöperatie weten dat zij er zelf veel aan kun nen doen om 195S tot een goed jaar te maken. Vooral wat de koopkracht van hun inkomen betreft. Die kunnen zij opvoeren door gebruik te maken van de voordelen die hun eigen coöperatieve fabrieken cn winkels bieden: werkelijk lage prijzen en uitkering uk het overschot. Doe meer voor Uw gezin door het lidmaaischap van de PUBLICATIE NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES - ROTTERDAM Machinefabriek KUNO N.V. vraagt voor direct; le METAAL-FRAISER 2e AANK. METAAL-FRAISER 3e BANKWERKER 4e AANKOMEND BANKWERKER Aanmelden mondei, of schr. Gustoweg 67a-b, Schiedam N.V. Machinefabriek - Sc/i/edom VRAAGT: Aanm. tot 5 uur: N.V. MACHINEFABRIEK SCHIEDAM, Noordvestsingel 71, Schiedam. Bij de Dienst van Gemeentewerken Schiedam, afdeling Smederij, kan worden geplaatst een c.q. ELECTROMONTEUR le KLASSE voor onder houdswerk aan sterkstroominstallaties, op 'n week loon van resp. 57.61 tot 63.44 en 62.28 tot 68.12, exclusief de laatste loonsverhoging van 8 procent, zulks afhankelijk van bekwaamheid, erva ring, opleiding enz. Sollicitaties, onder vermelding van ervarmg, opleiding, leeftijd, enz., binnen 14 dagen na verschijning van dit blad in te zenden aan de directeur. Te huur nonaeb. I Te koop aangeb» Te koop: 2 Philips radio's, een Chevrolet bootmotor, damesframe en torpedowie- len. Hoofdstraat 67 na 8 uur. Aangeboden voor echtpaar van middelb. leeft. z. k. of dame alleen: inwoning op slaapverdieping van vrij bo venhuis met gebr. van bad kamer. Schiedam-West. Br. no. S 276 bur. v, d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1