De eerste schaatsers op hei ijs 25-607, mmmd&ïp$d> rï* k&udfc.-- Van Tilburg (PvdA) dringt aan op eigen belasting gebied voor gemeenté Optimistische tekenen bij Ijsbaan aan derm Met mr Regout naar Japan en de Stille Zuidzee ^nW0QrdrachtvporÉath. Kring Y.V.Y.: Meer propaganda voor Schiedam Men kan de Blauwe Brug maar node missen! 4 x 100 m ivisselslag RDZ streeft naar vestiging Ned. record KORTING AGENDA Peking wil landen van Azië en Afrika helpen Zweedse diplomaat in f rankrijk verongelukt Hoofdcommies van fraude verdacht Verkeer naar Kethel-Tuindorp bemoeilijkt door sluiting KOERIERSTERS ADMINISTRATIEVE KRACHT Schoorsteenbrandjes 10% korting Woensdag 5 Ju iuari 1955 (Advertentie 1M-) (Van één onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Dins dagavond, na een lichte trai ning van de RDZ-dames in het gloednieuwe overdekte Kolpa- bad, dat Zaterdagmiddag wordt geopend, besliste de vi tale Ma 8raun: wij zullen po gen om de naam RDZ als eer ste te laten griffen op de lijst van recordhouders op het num mer 4x100 m wisselslag dames. Wie de vier zwemsters zullen zijn, is nog niet definitief bekend: Joke de Korte (rugslag) en Jopie van Al phen waren reeds zeker van een. plaats in het RDZ-kwartet, waarbij nader werd beslist, dat de jeugdige Jopie van Alphen de butterfly zal zwemmen. Els Stehouwer is uitver koren om als laatste (vrije slag) te starten, maar nog niet is beslist wie de schonlslagz wem ster zal zijn: Cor- ry Horns of Doortje de Leeuw. Na de training van Donderdagmorgen zal mevrouw Braur beslissen wie aan de start mag verschijnen. De to taal uit vorm zijnde Nel Garritsen behoorde niet tot de uitverkorenen. Mevrouw Braun is or van over tuigd. dat het RDZ-kwartet in staat is binnen de record-hmiet 5 mm, 10.4 sec .te blijven. Op 29 November 1854 kwam dit record plotseling weer in. de belangstelling, toen in het Sport- fondsenbad te Rotterdam het viertal Joke de Korte - Rika Bruins - Mary Kok - Geert? e IV iel em a het wereld record met de tijd 5 min. 2.1 sec. in Nederlands bezit zwom. Zaterdagavond om half acht zal in Hilversum een record noging en een recordvestjgini- plaats vinden. Marv Kok van de Robben, 14 jaar, zal bet eerste Nederlandse record vestigen op de 200 meter vlinder slag en Herman tVillemse, eveneens van dc Robhen. zal een aanval doen op het Nederlandse record 2ÖO me ter vrije slag, dat op naam staat van Wint de Vreng, i KORTING ik artikelen Tevens ruimen wij de reis monsters van de vertegenwoordigers op, alsmede restanten WALA. beha's, corsetren, luxe gaines, enz, met EEKSTE KAMER Proliteer van al deze buitenkansjes! Meent 67 Noordsingel 39 Groene Hilledijk 267 Dordtselaan 112 Schiedam: Oranjegaferïj 17 De jeugd reed gisteren voor het eerst deze winter op de schaats op een plasje achter Nieuw' land. Voor het eerst deze winter is er gisteren in Schiedam schaats gere den! Op een stijf dicht gevroren plasje ergens achter Nieuwland. Het stelde niet veel voor dit plasje en het was uitsluitend de jeugd, die hier op de schaats kwam. Het plasje was niet diep geweest, dus gevaar om er door heen te zakken was er niet. Hoe gaat het met de kinderen. In de snijdend koude wind kwamen een paar jongens langs, die bezig waren in de sloten „ijsje te prikken" on tussen stapels zand en grind die daar achter Nieuwland liggen, af komstig uit de bouwputten van de laatst gebouwde buizen-blokken, lag daar het lokkende plasje. Dicht gevroren. Waar het water niet hoog had ge staan werd het ijs in scherven stuk gestoten, maar er was een deel waar dat breken niet lukte. Er werd flink gestampt, maar het ijs barstte niet. Toen was de eerste ijsbaan geboren. De knapen renden weg en kwamen met schaatsen terug. Om voor het eerst in dat seizoen te rijden. Als een lopend vuurtje ging het verhaal door de buurt en een half uur later was het een gedrang van belang op de enkele vierkante meters van de toe vallige ijsbaan. En een plezier dat ze hadden! DE IJSBAAN Op de Schiedamse TJsbaan aan de Spïeringshoek maakt men zich op voor het ijs-seizoen. De baan is wel aanzienlijk kleiner geworden, door dat een deel van de baan is op geëist als bnuwterreïvr een Tam ffwta het water van de baan gelegd een teken, dat het voor de laatste maal zal zijn dat hier geschaatst kan wor den, 'De Schiedamse IJs Vereniging zal dit jaar nog naar andere terrei nen moeten omkijken. Zou het met mogelijk zijn dat de waterpartijen en de kano-vjjver, die in het nieuwe Volksplantsoen tussen Kethel en Schiedam worden aangelegd, ge bruikt worden als ijsbaan? Maar op wat er nu nog over is van de ijsbaan aan de Spieringhoek was het ijs gistermiddag op enkele plaatsen al cm dik en kon het gewicht van een man dragen. Verder waren er m het midden nog open ■wakken. Eerst wanneer het ijs 7 a 8 cm dik is. zal er hier geschaatst kunnen worden- Langs de landweg, die aan de ijs baan grenst, was men gisteren bezig met het aanbrengen van biezen mat ten om het ijs van de baan vrij te houden van het stuivende zand. Het ziet er overigens wel naar uit (ten minste als de wind oost blijft) dat hier binnenkort gereden kan worden. Ook de sproei-ijsbaan Tennispark Spieringhoek is onder water gezet 'en er is een kans. dat daar van avond geschaatst zal kunnen wor den, maar zeker is hel niet. WAT MEN inOET WETEN Apothekers-nachtdienst: Apotheek NieuwJand, dr Wibautplein 17 en apotheek C. J. Jansen, Swam- merdamsingel 41. Bellen ongeval: G G. en G.D.. TuinJaan 30. tei 892ÖQ Gem. Openbare eeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkcag (behalve Maan dag van 9.30 tot 4.30 uur) en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten Sted. Aluseurii: 25 uur „Pfecieuse tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Kurff Bioscopen: Passage: 2 en 8 uur: „Knock on Wood". IHonapolfe: 2, 7 en 9 uur „De te- rugkeer van de tweelingbroers". Voorstellingen: Irene; 8 uur: Propaganda-avond Chr. Metaalbewerkers Bond. Gebouw Chr. Soc. Belangen: 8 uur: Ledenvergadering Ned. Chr. Beambtonbond. HONKONG Premier Tsjoe En- lai heeft gisteren op een receptie te Peking de hulp van communistisch China aan de Aziatische en Afri kaanse landen in hun „strijd tegen het kolonialisme" aangeboden, Tsjoe deelde niet mee, of Peking de uitnodiging voor de Afrikaans- Aziatische conferentie, die tegen einde April door de Colom'oo-1 an den Pakistan, Indonesië. Birma, India en Ceylon wordt belegd, zal aan vaarden. Controleuse bij drukkerij in beroep veroordeeld AMSTERDAM- Het gerechtshof heeft conform de eis de 23-jarige voormalige bedrijfscontroleuse J M. L. veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en onder toezich: stelling, wegens het wegnemen van elf door Enschede en Zn. te Haarlem gedrukte biljet ten van f 100.—die bestemd waren om als geldige bankbiljetten te wor den uitgegeven. De rechtbank te Haarlem had 2 maanden onvoorwaardelijk opge legd. De eerste tekenen: Om de ijsbaan aan de Spieringhoek worden schut tingen van matten aangebracht tegen het stuwen van zand op de (komende) ijsbaan. PARIJS De Zweedse ambas sade te Parijs heeft Dekend gemaakt, dat uit een politic-onderzoek is ge bleken, dat de dood van de Zweedse gezant in Mexico, GraCstrom, aan een ongeluk te wijten is geweest Het stoffelijk overschot van Graf- slrom werd Maandagochtend vroeg op de spoorbaan bij Joigny (Midden- Frankrijk) gevonden. In de verklaring van de Zweedse ambassade wordt gezegd, dat is ko men vast te staan, dat GraCstrom, die na een vacantie met zyn gezin te San Remo alleen op weg was naar Parijs, uit een raam van de slaap wagen is gevallen, dat plotseling openvloog, nadat een eerste poging om het te openen was mislukt. ARNHEM De hoofdcommies ter gemeente-secretarie te Arnhem H. B. W. F. is m arrest gei-te ld Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan fraude en reeds zijn ontslagen uit gemeentedienst. FotograÜe Verloskundige dankt voor de belang stelling bij het nieuwe jaar ontvangen met wederkerige heilwens Voor pasfoto's naar KL. van Vuuren, Hoogstraat 106. teL 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Voor drie tveken Werkster gevraagd voor 2 ochtenden per week. Aanm. mevr. Menningh, Grote Markt 4. Te koop cangeb. Te huur gevraagd Toen enkele jaren geleden de Schiedamse Gemeenschap een eigen tehuis betrok aan de Gerrit Ver- boonstraat, werd in het gebouwtje ook het reisbureau Lissone-Linde- man ondergebracht. Door deze in woning werd het mogelijk tevens een inlichtingsbureau in te richten voor de juist in het leven geroepen Vereniging voor Vreemdelingenver keer. Tot voor kort heeft de heer Van Biel. een man van ervaring, het VVV-werk naast zijn werkzaam heden voor het reisbureau zo goed mogelijk waargenomen. Toen kortgeleden de firma Lis- gone-Lindeman de wens te kennen gaf, het Schiedamse reisbureau om Ter overname aangeboden: i.g.st.z. 2 pers. eiken ledikant met auping matras en 3-delig bed. Wolvers, Rembrandt- laan 25 b, Schiedam. Wie kan a.s. echtpaar helpen aan woonruimte met kook gelegenheid. Br. no. S 277 bur. van dit blad. Gevraagd voor spoedige indiensttreding moet kunnen typen en bekend zijn met Eng. tqaf. Brieven onder no. 1880, bureau van dit blad. Om half twaalf gistermorgen moest de brandweer uitrukken naar de van 's-Gravenzandcstraat waar bu de heer H. F. H. een schoor steenbrandje v/as ontstaan. Met een yamoneur werd het vuur verwij derd. Het bleek, dat er ecn foutie ve constructie in de schoorsteen zat. Men heeft de woning dienst hiervan in. kenms gesteld. Om kwart voor één was er weer een schoorsteenbrandje en nu in de Carthesiusstraat bij de heer H. J. K. De brandweer o.l.v, brandmees ter Keuzekamp heeft het vuur met een ramoncur verwijderd. ondergoed, dat U behaaglijk ver warme en dat door de per fecte pasvorm prachtig afMeedt..., komt U dan eens kijken naar onze rijk gesorteerde collectie HOLLANDIA ondergoed. Een extra voordeeltje wacht U bovendien alsU nh uw keuze maakt- Wij geven nl. t/m 15 Januari en geen dag langer HOLLANDIA ondergoed voor het bek gezin! WALA speciaalhui» (alleen damesondergoed) Oranjegalerij 17 te RotterdamMeen» <p Noordsingel }9 Groene Hil!ed>|k 267 Dordcsclisn 112

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1