■■«IlIIf OPRUIMING RESTANTEN 1 Heeft de gemeente door te late bemaling de oogst bedorven? Veel mensen gewond door de gladheid (Ö&tkelyk t lagepujwt^ Cokes voor de verharding AGENDA Gouden feest van Nigoco kwam tot hoogtepunt W. V. d. BURG WiNTERKOST „NUTTIGE ONTSPANNING" Volkstuinders brengen grieven naar voren op jaarvergadering Met de koppen tegen elkaar Hersenschudding na het oversteken Hoogspaimingkabel Sehiedam-Delft Naar Tilburg „Anna Christie" Schiedammer door auto gegrepen Hondenbelasting Gemeenteraad bijeen Lichtreclames op flats in Klempolder Collectanten Davos vierden feest Meer subsidie voor bijzondere scholen K. <misiStf^yiÊUÊiShm. .a,staXSut» WIP mmemm Burgerlijke Stand Hogere tarieven bij filiaal K.N.M.I. Kinderen werden zoetgehouden en de veteranen gehuldigd Eer en waardering van vele zijden Arrestatie na 2yz jaar Twee doden bij liefdesdrama in Brits hotel SCHIEDAM KAMER met pension KOERIERSTERS ENKELE JONGE ADMiN. KRACHTEN ENKELE TYPISTES Aanslagregeling Hondenbelasting 1955 0.65 0.56 0.52 0.69 0.42 vaste korting Coöperatie „D.E.S." 2 Donderdag 6 Januari 1955 Op de jaarvergadering van de Tuinbon v.* hereniging „Nuttige ontspan ning1' in het gebouw van de Christelijke Sociale Belangen is gebleken dat de volkstuinders nog tvel het een en ander op te merken hebben over het beleid van de Gemeente bü het behartigen van de belangen van deze amateur-tuiniers. Met zijn 400 leden vertegenwoordigt deze Tuinbotiw- vereniging een goed deel van de volkstuinders in onze stad. Had de vergadering aanvankelijk een rustig verloop, bij de rondvraag kwamen de aanwezigen eerst goed los. Vele leden bleken het niet ééns te zijn met de regelingen die getrof fen waren tussen de vereniging en het gemeentebestuur Waarom, zo vroeg men zich af, wil de gemeente geen schriftelijke contracten ver strekken en worden de overeenkom sten slechts mondeling gesloten. Het is begrijpelijk dat de vereniging zich aan de voorschriften heeft te houden, maar daartegenover mag toch wel aangenomen worden, dat ook de ge meente de stilzwijgende verplich tingen nakomt. In hoofdzaak werd er over ge klaagd dat de paden tussen de tuinen zich in een erbarmelijk slechte toe stand bevinden. Bij slecht weer en ook bij dooi na sneeuwval zijn ver schillende tuinen eenvoudig niet te bereiken De gemeente wenst niet over te gaan tot ophoging van deze paden, waarvan het onderhoud vol gens de overeenkomst voor rekening van de tuinders zelf komt, zolang er nog gras langs de heggen komt groeien. En de paden zien er vaak uit als grasvelden. Maar dit gras is uiterst moeilijk te Verwijderen, omdat de sprieten door het aangestampte kool as heen komen groeien en de gebruikte werktuigen leggen het af tegen de harde kool- aslaag. Enige tijd geleden ls de gemeente begonnen met het aanvoeren van koolas voor ophoging van de paden. Maar dit koolas bleek geen koolas. maar grove cokes te zijn. Prompt zijn daarop vreemde maar handige personen komen opdagen, die de cokes bij zakken vol weer weghaal den. Een andere en grote griet tegen de gemeente is, daf de gehele zamer. zelfs bij abnormale regelval nier pe eenkomsten. heeft gesloten, met aan- sprafcelyk gesteld kan ivorden voor de ontstane schade. Ook de willekeur bij het bouwen van de huisjes kwam ter sprake. Het optrekken van een W C builen de tuinhuisjes is verboden. Maar het eerste huisje dat wèl de beschikking had over zo'n nuttig vertrekje, bleek eigendom te zijn van een oud-gu- mocnte-arribtcnaar. De voorzitter tenslotte verklaarde dat bi| met het bestuur al deze klachten nog eens onder de loupe zou nemen en dat de gerechtvaar digde klachten onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht zouden worden. Hij vertrouwde er oh dat het gemeente-bestuur een wil lig oor zou lenen aan de geuite grie ven en dat de nodige maatregelen go- troffen zouden worden. Op de Van Swin densin gel wer den gistermorgen om elf uur en kele jongens door een hoofdagent van het ijs gestuurd. De jongens gingen er van door. maar twee knaapjes botsten tegen elkaar met het hoofd. De elfjarige T. H. uit de Volastraat kreeg een hoofdwond. Door Je Geneeskundige Dienst werd hij verbonden. On de BK -Laan werd gistermor gen om kwart over zeven de 44- WAT MEN i.i O ET WETEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Nieuwland, dr Wibautplem 17 en apotheek C. J Jansen Swam- merdamsingel 41. Bellen bjj ongeval: G G. en G.D.. Tuiniaan 80 tel 69290. Gem Openbare eeszaal en Biblio theek Lange Haven. geopend iedere wet krag (behalve Maan dag \»an 9.30 tot 4 30 uur) en tedere avmid 1 b»*haivi Woens dags en Zaterdags' van 7 tot 8.30 uur Zondags g°sli ten. R.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uut iedere avond (behalve Donderdags en Zateidags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten Sted. Museum: 25 uur „Precieuse tafe-eeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korff Bit. uur: „Knock aardapnelen en vele andere gewas sen gaan rotten. Pas in September, toen het te laat wasis er voor de eerste maal gemaald Ook 't schoon, houden van de sloten icaarveor elk lid een. rijksdaalder per jaar betaald, fs achterwege gebleven Door enkele leden werd geïnformeerd of de ge meenteondanks het feit dat de ge meente slechts mondelingen over- malen is geworden Hierdoor zijn de j jarige wielrijder J. D. uit Rotter- -«I- - j1 nam door een auto aangereden. Hij reed op het rijwielpad en stak plot seling de rijweg over. Met een lich te hersenschudding, een ribfractuur en een hoofdwond werd hij door de G.G. en G.D. naar het Bergweg ziekenhuis m Rotterdam vervoerd. B. en W. van Schiedam maken namens de Commissie Electriciteits- werken (Ministeriele adviescommis sie inzake ruimtelijke ordening van elect ri cite its werken) bekend, dat op Vrijdag 21 Januari 1955 belangheb benden in de gelegenheid zullen zijn eventuele bezwaren tegen het tracé ener aan te leggen boven grondse 130 kV-Ujn tussen Schie dam en Delft ter kennis van de Commissie te brengen. De Commissie zal daartoe op Vrij dag 21 Januari as. van 30 tot 11 uur zitting houden in perceel Nieu we Plantage 41a tc Delft. De lijn is getraceerd o.a. door de gemeente Schiedam. De desbetreffende tekening ligt op het stadhuis ter inzage op de afdeling Algemene Zaken. De supportersvereniging „Door weer en wind" zal de eigen spelers van SVV aanstaande Zondag naar Tilburg volgen voor de wedstrijd Willem IISVV. Opgave van deel neming Vrijdag a.s, bij café De Sluis. Lekstraat no. 2. Toneelvereniging speelt, voor de Kunstkring Voor de zesde toneeluitvoering - van dit seizoen op Donderdag 13 januari in Passage heeft de Scbie- damsp Kunstkring het stuk „Anna Christie" gekozen.te spelen door de Toneelvereniging van het Ne derlands Volkstoneel. De titelrol is in handen van An drea Domburg, de andere mede spelers zim Frits van Dijk. Wim Hod es. Aaf Bouber en Ad van Ges- sel. Regie door Frits van Dijk. „Anna Christie" is een stuk van Eugene O'Neill, een van de grootste toneelschrijvers van deze eeuw. De Toneelvereniging meent na zijn dood te moeten komen tot een waar debepaling van zijn werken en daar om is dit stuk op 't repertoire ge nomen. Het verhaal behandelt het oude maar nooit verouderde motief van de loutering door de liefde De ouder loze Anna Christie is door haar vader, een zeeman, op het land uit besteed Al vroeg is er misbruik gemaakt van baar onervarenheid en onbeschermdheid en via een betrek king is zi) in het leven" heiand Na *en ziekte. die haar elk weer stand vermogen ontnam, komt zn bi? haar vader aan boord en de rust ,mheid leven fjn"t haar de herinneringen - en de vernederende ervaringen vv- bijdrage gegeven voor het noodza- geton Tot een jonge zeeman. Mat kelyke werk m hst clubhuis. Er Burke. aan boord komt, die haar zijn echter veel meer ouders, die de Hef do lind kennen. hun kinderen naar het Doelenclub- Maar aN hij met haar wil trnti- huis laten gaan, dus ook van hen wordt een kleine bijdrage gevraagd. De leiding van het clubhuis heeft wen besluit zij met hem te breken omdat zij meent dat haar verleden haar dnaitne verplicht. In een be wogen seenp vertelt ziï aan haar vader en haar geliefde de waarheid over zich zelf Het geeft een bittere ontgoocheling voor hen alle dme. maar tenslotte overwint de liefde. Anna weet haar gekrenkte trots de baas te worden en Mat leert aan vaarden en vergeven. Op de Schiedamsedijk nabij de overweg Vlaarcflngen-Oost vond Dinsdag een aanrijding plaats tussen een vrachtauto en een wielrijder. Bij het opTyden van de overweg werd de 24-jarige B, B, uit Schiedam door een vrachtauto rijdende in dezelf de richting gegrepen. De jongeman liep 'n. lichte hersenschudding op en een bloeduitstorting aan één van zijn Christelijke Beambten bijeen In het gebouw voor Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven hield de Nederlandse Christelijke Beamb- tenbond gisteravond een bijeenkomst, waar werd gesproken door de heer A, J. Verseveid over „De structuur van de bond en de taak van de be- drijfs- en beroepsgroepen". Genoem de spreker gaf een korte uiteenzet ting van de verschillende aspecten- De voorzitter, de heer J- Koroee. heette de aanwezigen hartelijk wei- kom en deelde mede, dat men dit jaar de propaganda-actie, die men vorig jaar begon, zal doorzetten. Er bestaan plannen om ook een afdeling metaal op te richten. Vertoond werd nog de doeumentatie-film „Staal" en de film „Tinker". Passage. Wood" Monnpole: 2, 7 en 9 Üur „De te rugkeer van de tweelingbroers". Voorstellingen: Huishoudschool Prins Maurits- straat: 7 30 uur Commissie Huis houdelijke- en Gezms voorlich ting: Lezing over „De voeding van onze kinderen". Passage: 8 uur N.C R.V.Ster* avond. Musis Sacrum: 8 uur Cabaret „We bakken ze bruin" voor N.V V. Bestuurdersbond. Irene: 8 uur Jongensclub „Sa muel" 80 jaar, 4 Met de intrede van het nieuwe jaar is ook weer de regen van aan slagen neergedaald op het hoofd van de belastingplichtigen. Ook de hondenbelasting hoort hierbij. Van gemeente-zijde wordt er nog even de aandacht op gevestigd, dat wanneer men in het afgelopen jaar 1 aangeslagen is geweest voor de hon denbelasting. men ook in het nieu we jaar automatisch woidt a an ge- slagen. Wanneer dus ten gevolge van aan- of afschaffing van hon den, of door andere redenen de aanslag gewijzigd dient te worden, dan kan de belanghebbende hier van voor 31 Januari aangifte doen bij de Secretarie afdeling Belas tingen. Oude Kerkhof 17. Voor ieder, die in de loop van 1955 belastingplichtig wordt, hetzij door aanschaffing van een of meer honden, hetzy doordat men zich in de gemeente is komen vestigen, be staat de verplichting tot aangifte binnen veertien dagen, Op Vrijdag 21 Januari zal de ge meenteraad van Schiedam voor de eerste maal in het nieuwd jaar bij eenkomen op het stadhuis, aanvang 8 uur. Bij deze gelegenheid zal de burgemeester zijn Nieuwjaars-rede houden. ROTTERDAM Gemeente overweegt: De gemeente overweegt het aanbrengen van een reclame- verlichting op de hoge woon- flats in de Kleinpolder West te Overschie. Aan de wijkraad is over dit denkbeeld een oordeel gevraagd. De zeven flatgebouwen, die hoog boven de omgeving uitsteken en vanuit de wijde omtrek zijn te zien. vormen objecten die zich zeker le nen voor plaatsing van lichtrecla mes. Gedacht wordt aan grote neon letters. zoals d'e bijvoorbeeld op i at.uw( uiiu wwii het G-rooth an delsgebouw voorko- nuders regelmatig iedere maand een j men. ïn Overschie zouden zy acht -- -- -•» i en twintig meter boven de begane grond komen te staan. Wanneer het gemeentebestuur over deze aan gelegenheid een positieve beslissing zal hebben genomen, zullen de be- De collectanten voor de afdeling Rotterdam van het Nederlands Sa natorium Davos hebben gisteravond in Maison De Klerk feest gevierd. He+ cabaretgezelschap „The Spot lights" Ans Petit. Bep Houwe- linge, Cock van der Palm, Eddy de Ruiter en Aad Hagenaars voerde een aardig programma op. Namens de afdeling huldigde de heer Van Hcusd-en de collectanten, die het meeste geld bijeen hadden gebracht. Bnzondcre lof kreeg mevrouw Boo- gaerrit 't Hooft, die heel veel werk voor de afdeling doet. Indien de raad er zijn goedkeuring aan hecht, zal de gemeentelijke sub sidie aan de doofstommen-inrichting, de school voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen, de school voor lichamelijk gebrekkige kinderen en de scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen wor den verhoogd. De subsidie-verhoging blijft voor lopig beperkt tot de jaren 1951 en 1952 Het onderzoek naar de behoef ten van deze scholen over 1953 en I9ï4 is nog niet beëindigd. Voor de scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen aan de Kleiweg en de Kralingse Plaslaan zal de sub sidie niet worden verhoogd. ras" a' - AL. v v* 'AL:1 Een nieuwe reddïngvlet voor het station Hoek van Holland van de Kon. Zuid-Hollandse Maatschap pij tot redding van drenkelingen is gistermiddag ats geschenk van de jubilerende N V. van Nievelt Goudriaan en Co's stoomvaart maatschappij te Rotterdam over gedragen Mevrouw M. W Goti- drtaan-Vafkenburgh. de weduwe van de directeur van de rederij, wijlen de heer A. J. M. Gou driaan, naar wie'de reddingboot genoemd »s, hees de vlag van de redding smaatschappij op het kit tige scheepje, dat met ijspegels bedekt, gemeerd lag aan een vlot van de Kon. Roei- en Zeilvereni ging „Maas" in de Veerhaven te Rotterdam. Op de foto ziet u het scheepje op weg naar zijn stand plaats. Doelenclubhuis 6 jaar De VeiMngmg Vrienden van het Clubhuis bestaat nu vuf jaar. In yf ;ar,r hebber, meer dan 200 nog verschillende wensen hiervoor is veel geld nodig. Men zou graag een goluidsapparaat aan schaffen. eventueel met pick-up. Op 16 Februari bestaat het ciubhuis zes jaar. GEBOREN: Johannes L. G„ z van C. H. Lansbergen en W C. J. M. Borsboom; Coenradus B.. 'z. van ,S. Moerer en J. Holleman; Francis- cus J.. z, van H J. Meijster en A Ch. Bos; Theodora J„ d. van C. Koorengevel en M Meijvogel, OVERLEDEN: M. Timmermans. 66 jaar; N. Klop, 52 jaar. vr. van R. v. d Linde. schikbare plaatsen ter beschikking worden gesteld van eventuele ge gadigden. B. en W. stellen de raad voor om hettarief van de filiaal-inrichting van het KNMI te Rotterdam te ver hogen. Tengevolge van de salaris herziening in 1950 zijn de uitgaven van het filiaal belangrijk gestegen. Deze uitgaven kunnen slechts wor den opgevangen door de taneven met 15% te verhogen Ook na de ta riefsverhoging zullen de kosten nog niet groot znn want de huidige ta rieven liggen slechts 30 tot 40% bo ven die van 1920. Chr. Metaalbew. Bond: De vrouwen van de leden van de Christelijke Metaalbewerkers Bond afdeling Schiedam zullen het idee van het bestuur om een kindermid dag te houden, ongetwijfeld hebben toegejuicht. Het valt nu eenmaal niet mee om het kroost een paar we ken thuis te hebben met vacantia. Daarom verschenen gistermiddag in gebouw „Irene" aan de Nieuwe Ha ven een groot aantal moeders, die hun kinderen kwamen biengen. De jongelui werden verwelkomd door de heer B. Kuipers. De filmpjes, die werden vertoond vielen in goede aarde en enthousiast leefde men mee met hetgeen men zag op het witte doek. Ook de samenzang met mede werking van een zangkoortje verliep goed. Om 5 uur werden de meisjes en jongens weer overgegeven aan oe mama's. Gisteravond waren in Irene de va ders cn moeders zelf aan de beurt, met een propaganda-avond van de zelfde bond. De voorzitter, de heer .1. C, Verkade. heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer D. Sprong, hoofdbestuurder, die later op de avond aan 6 jubila rissen het gouden C.N.V.-msigne met oorkonde uitreikte- De ju Ui lauden, oe heren L. Ardon, D. v. d ian, B. Penning en W. Los. weren., toe- ges preken door de heer D. Sprong. De heren S. J. v. Kampen en A. den Utjl. konden wegens werkzaamheden niet aanwezig zijn. Genoemde jubi larissen zijn 25 jaar lid. Tot slot wer den enkele films vertoond. In de Ahoyhal wordt op het ogen blik hard gewerkt «am de bouw van het droomschip „Aimaardoor", dat Zaterdagavond als podium dienst zal doen by het grote feest ter gelegen heid van het gouden jubileum van Van Nievelt Goudriaan en Co. Twee Rotterdamse kunstenaars zijn druk bezig de grote hal te herscheppen in het feestparades waar reusachtige zeenimfen zweven boven zeepaarden en alles wat men in en om d' "tee mag aantreffen. Lange rijen parnien met gekleurde bladen, die het licht weerspiegelen van talloze kleurige ballen zullen de feestvierenden straks ongelwyfcld in de vrolijke en zonnige sfeer van het warme zuiden brengen. Van de „Aimaardoor" die de wer kelijkheid zoveel mogelijk benadert, ziet men de brug en een stuk van het voordek De bouwers hebben niet nagelaten om de vergelijking met een echt schip zo sterk mogelijk te ma ken. Loopplanken verbinden het schip met de begane grond van de Ahoyhal en alles wat op een echte brug te vinden, is vindt men ook op deze. Gisteren vond het gouden jubileum zijn officiële hoogtepunt. ïn het kan toor aan de Veerhaven kwam men 's morgens in besloten kring bijeen met alle medewerkers. Daarna volg de een ontvangst van leidende per sonen van bevriende rederijen. Tij dens deze gelegenheid reikte de heer W. L.'dë Vries énige koninklijke on derscheidingen uit. Hoofdwerktuig kundige P. Stuy en kapitein W. van Berkel werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Me juffrouw M. T. Hooi, de directie-se cretaresse ontving de eremedaille in goud, verbonden aan diezelfde orde. Een schilderij van Lieve Verschuyer werd aangeboden door mr D. A, Del- prat. directeur van de Stoomvaart maatschappij Nederland, namens de maatschappijen, aangesloten bij de V.N.S. Bij deze gelegenheid voerde ook wethouder J. van Tilburg en mr K, P. van der Mandele het woord. De heer P. van Ommeren overhandigde een cheque bijeengebracht door 401 firma's. Dit bedrag zal worden besteed voor een liefdadig doel. In de zsal van Parkzicht werd ook in de ochtenduren een ontvangst voor het personeel gehouden, waar namens alle leden van het bestuur van Nigoco een cheque werden aan geboden. Van dit geld zal een koepel van Venetiaans glas worden gemaakt in het nieuwe gebouw van de rederij. Op deze receptie werd het woord gevoerd door kapt. P. G. Koster na mens alle zeevarenden, de heer T. de Boer namens alle buitenlandse kan toren, de heer J. W. van Waning na mens het Rotterdamse Rijnvaartbe- dryf een dochteronderneming en door de heren W. en A. W. Gou driaan, leden van de raad van be stuur. Ter gelegenheid van het vijf tig-ja rig bestaan van Van Nievelt, Gou driaan en Co's Stoomvaart Maat schappij N V heeft het bestuur van deze maatschappij gistermiddag in Parkzicht een druk bezochte receptie gehouden. Onder de belangstellenden waren mr L. A. Kesper, commissaris der Koningin in Zuid-Holland, burge meester G- E. van Walsum en de heer W. L. de Vries, directeur voor de scheepvaart. Verder waren er tal loze prominenten uit de Nederland se scheepvaartkringen. Kind te vondeling gelegd APELDOORN Ruim 2'/, jaar geleden is een jongetje van ongeveer twee weken oud tn een kartonnen doos aangetroffen op de stoep van een woning aan de Looseweg te Apeldoorn. Thans heeft de politie de vrouw gearresteerd, die ervan wordt verdacht het kind te vondeling te hebben gelegd. Zij is de 38-jarige I. H. S.-van de S. uit Wezep. Moeilijk- KIND WAS GETUIGE NOTTINGHAM Een vijfjarig me.sje is er getuige van geweest dat haar moeder en een man in een ho telkamer in het Britse plaatsje Not tingham zyn doodgeschoten. De hoteldirectie werd gealarmeerd door het gesenreeuw van het meisje. Toen de directeur de kamer binnen snelde zag hij mevrouw Lawrence (30 jaar) bloedend op de grond lig gen In de hoek van de kamer lag het stoffelijk overschot van de 54- jarige majoor Charles Green. Mevrouw Lawrence stierf na en kele minuten Vlakbij het iyk van Green werd een revolver gevonden. De politie meent dat het hier een liefdestiagedie betreft. Zondag arriveerde Green met me vrouw Lawrence en het kind in het hotel. Green genoot in Engeland vooral bekendheid als een vooraan staand voetbalscheidsrechter. heden in haar gezin schijnen haar tot haar daad te hebben gebracht Zi) zette ric dons met het kind in een tas cn begaf zich op de fiets naar Epe, vergezeld door haar elf jarig dochtertje. In Epe nam zij de bus naar Apeldoorn, waar zy de baby achterliet. De vrouw is voor de officier van justitie te Zutfen geleid en daarna in het huis van bewaring opgesloten. Tal van mensen zyn gevallen en gewond geraakt toen gister middag lichte regen viel ter- wij! het vroor. De wegen en trottoirs werden daardoor spie gelglad. De politie rapporteert dertien valpartijen met min of meer ernstige gevolgen. Het 44-jarige kamermeisje G. de Ruiter van de Soetendaalseweg viel op de Coolsingel. Zij klaagde over hoofdpijn en werd naar het Cool- singelziekenhuis gebracht. Dezelfde klachten had de 25-jarige telefonis te M. de Kok uit de Brouwerstraat, die bij het gebouw van de VU viel. Ook zij ging naar het Coolsingel- ziekenhuis. Bij de ingang van het Groothandëlsgebouw viel de 30-jari- ge kellner G. Kerver uit de Nijver heidstraat. Hij brak het linkerbeen en werd eveneens naar het zieken huis aan de Coolsingel gebracht. Met een gebroken linkerpols werd de 60-jarige A. Benjs-Van der Veen naar het ziekenhuis- Eudokia ver voerd. zij was gevallen op de hoek van Bergselaan cn Bgigsesingel. De 29-jarige C. Abdel-Huizer uit de Buiglcystraat slipte met haar fiets en liep bij haar val een pijnlijke linker enkel op. Zy is naar het Coolsingelziekenhuis gebracht. Twee oude vrouwen zijn voorts naar een zrekcnhuïs vervoerd. De 71-jange H. A. Slagman uit de WiUe van Haemstedcstraat viel op de Mathe- nesserdijk en werd in versufte toe stand naar het Bergwegziekenhuis gebracht; de 74-jarige B. W. M. van Kroon-Assmk. die aan de Bree woont, viel m de Pieter de Hooch- straat. Zij brak het rechter boven been en moest naar het Coolsrngel- zi eken huis worden vervoerd. Tengevolge van de gladheid is op de Oost Sidelmge nog een vracht auto met aanhangwagen geslipt. De auto botste tegen een lichtmast. Jonge onderwijzer zoekt in Schiedam of nabüe omgeving vanaf 10 Jan. Brieven; Huizerstraat- weg 53. Naarden Te koop gevraagd Norton 500 cc, bouwjaar '46 '47. In prima conditie. Br. ond. no. S 278, bur, v. d. bl. Te huur gevraagd Gevraagd door jong echtpaar kamer, liefst gemeubileerd, omgeving Schiedam Br ond no, S 279. bur. v. d. biad. Onzichtbaar gestopt worden door ons alle voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en scheuren Bil hike prijzen Spoedige aflevering Hoogstraat 8, tel 67709 (fi liaal Roeioff). Verloren Ten gerieve van onze lezers hebben wn de mogehikheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van f 0.25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum Van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. JAPONNEN DEUX FÏÊCES BLOUSES ROKKEN, enz. Ook in grote maten zeer voordelig LANGE KERKSTRAAT 19 SCHIEDAM Tel. 66135 Op kantoor te Schiedam kunnen geplaatst worden en Goede schoolopleiding is gewenst Brieven onder no. 1837 aan het bureau van dit blad NIEUWS TREKT ALTIJD, IEDERE DAG. Ook advertentie-nieuws. Talloze ondernemingen zijn „grootgebracht" en groot gebleven door dagbladreclame. Voor het belastingjaar 1955 wordt aan alle personen, die over het jaar 1954 in de Hondenbelasting zijn aangeslagen, ambtshalve een aanslag opgelegd. Indien geen aanslag moet worden opgelegd of wijziging in de aanslag moet plaats hebben tengevolge van aan- of af schaffing van één of meer honden, of wel tengevolge van andere oorzaken, moet hiervan vóór 31 Januari 1955 ken nis worden gegeven aan de secretarie-afdeling Belastingen, Oude Kerkhof 17 alhier. Voor ieder, die in de loop van 1955 belastingplichtig wordt hetzij door aanschaffing van een hond of bij vestiging in deze gemeente, blijft de verplichting tot aangifte binnen veertien dagen bestaan. BRUINE BONEN de echte Zeeuwse per Vz kg CAPUCIJNERS import heerlijk van smaak per kg WITTE BONEN per kg ROOKWORST de echte Gelderse per stuk RAKBLOEDWORST veel spek 200 gram v. erude>-winst -is vool'U! FILIALEN DOOR DE GEHELE STAD COOP

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1