r 110% korting 3 Scliiedamse NCRV ers klimmen ook in de mast voor een ham Heeft JANSE EXCELSIOR En slaan er zeker geen slecht figuur bij ook! speciale aanbieding TIMCO U iets verloren 80 jaar S V.V. naar het Tilburgse hol van de leeuw SVDPW moet zijn kracht bewijzen tegen GLZ Ursus-SFC wordt belangrijk RESTANTEN! H.Th.v. d. Vlerk HERENMODES geenImtverkoop Schiedam gaat vaaruitl de ^Schiedamse de MSchiedamse Meubelbeurs HERENMODE MAGAZIJN' Vrouwenoverschot steeds groter 1954 was een goed jaar voor de NVV Bestuurdersbond De schoolmelk AGENDA Jongensclub Samuël J. Dazert inspecteur volksgezondheid ONZF EERSTE KLASSERS Hermes-DVS tegen Alkmaar 54 De leeslust in Schiedam De voeding van onze kinderen I Burgerlijke Stand Vlaardingen ook op E 55 Twee fietsen verdwenen Vergadering K.v.K. DAGEN I 5 Brand in eeii woonschuit SCHIEDAM r FOTOFUTSAVOND Nieutvc clubs FRANS ENGELS KOERIERSTERS De KRANT Vrijdag 7 Januari 1955 \CU luisteraars In Schiedam en vooral de leden van de N.C.R.V. zullen voor de radio vaak op Donderdagavonden hebben geluisterd naar de Ster avonden van „Huize Gezelligheid". Maar gisteravond zijn zij eens In de gelegenheid geweest om een van de hoogtepunten van deze eteTavonden, net „aiastkllmmen eens van dlchtbü mee te maken, nl. in Passage. Hier- DU gemeld dat Schiedam zeker geen slecht figuur sloeg bij dit nummer. Ds. a. Hoffman opende de avond en vond het een goede greep, dat de N.C.R.V. op haar tournee'» Schie dam eens heeft ingelast. Hij wees erop. dat de N C.R.V. met haar uit- zendingen niet alleen gehoor heeft bij eigen leden, doch dat de kwali. heren Jac. Blonk en J. Nieuwland ko2en scheepvaart en mochten het zelfde succes noteren als voorgaan de deelnemers. De gebroeders Bel hadden minder succes, Gaarne hadden zij „teeh- ♦-i« j niek'' behandeld willen hebben, j - Programma s van die doch deze vragen waren er gisteren- aard is, dat zeer vele luisteraars I avond niet bij. Bij de allerhande - van andere richting, op Donderdag avond de steravonden volgen. Spre ker hoopte dat deze avond voor de N.CR.V. van grote propagandisti sche waarde zou z\jn. Gezamenlijk werd, met muzikale begeleiding van de Marinierskapel, het eerste couplet van psalm 150 gezongen. Onder de begeesterende leiding van de kapelmeester, kapitein Gijs- bert Nieuwland, heeft de Mariniers- kapel zich weer van de beste zijde laten horen en, gelet op het dave rend applaus na elk nummer, werd het spel door de aanwezigen ten zeerste geapprecieerd. Het hoogtepunt van de avond •was begrijpelijk „het mastklimmen", dat plaats had onder de beproefde leiding van Johan Bodegraven. Voor deze avond was er een speciaal -Schiedamse jury, bestaande uit Ds. -A. Hoffman, mej. D. Verdade, de heer Andeweg en kapitein Güsbert Nieuwland. Mejuffrouw Veltman was de assistente van de heer Bo degraven. Na de loting kwamen als eerste deelnemers aan het mastklimmen de heer Groenewegen en mej Groe- newegen, broer en zus. voor het voetlicht.. Mej. Groenewegen bleek geen last van zenuwen te hebben en beantwoordde vlot de vijf ge stelde vragen. De ham was dus ver diend. En hiermede nam zij nog geen genoegen, want de door haar gestelde vraag aan de jury bleef onbeantwrord, zodat ook de worst van aanzienlijk formaat mede naar huis ging „voor de erwtensoep". De vragen stuiten zij op de derde vraag en gingen dus met een trommeltje koekjes naar huis. De heren van Kempen en Rang wisten ook een ham uit de mast te halen, doch slaagden er niet in met hun „thee vraag de worst ook nog te veroveren. De laatste mastklimmers waren de heren Van Est en Slieker, Ze de den het goed, dochwensten geen hamvraag. De heer Slieker is n,l. slager en heeft zelf hammen ge noeg. duskwam de mand om laag. De heer Bodegraven stelde nog even de hamvraag welke luidde „wat keel in een bijzonder gevat betekende". Het antwoord: de kleur rood in de heraldiek bleven zij (Advertentie l.M.) met handschoenen voering Êraersvest 56 Te bevragen bfj het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 912 30 uur en 2—5 uur: Combinatietang; bruin lederen tas; portemonnaie; baal met vulling; rozen- Krans; enige wanten; sleutels en hand schoenen. Te bevragen bij de vinders: "Wieldop van auto, j. Kloppers. Vlüa- straat 16; damesarinbandhorloge, D. Schippers, Vnendsehspstraat 10; arm band. T. Franck, Dwarsstraat 1; lials- kettjng, Waardenburg- Bur. Hulsvesting, Westmolenstraat 26 (van 912 en 1417 .uur); hercnpolshorlogc A. Graafland, Schiedamseweg 207; se hake la riri band, N. - Löwis, Nic. Beetsstraat 20 b; 3 armban den, C. Schoenmakers, Archsmedesstraai 42; dameshorloge C. Winkelman, Edi- sonstraat 41; vulpotlood, J. Adams Ju lia nalaan 87 te Vlaardingen; 2 sleutels, Rijken, Korte Singelstraat H b; huis sleutel, Foet, Vlaardingerduk 29; bril. Goedhart, Fabriplcm 21 b; spade. J. Verhagen, Croenelaan 71; pacfvineters- riem. Frein, Vlaardmgerdijk 19 staaf battery. R, petjger, v, Ruijsdaellaan BS; schaats. Noordennen, Burg. Ver veenstraat 11 (v.m. Keihcl»! geruit Jsin- dertasje J. DelJevoet SpangenseKade 4 b te Rotterdam; portemonnaie met inhoud, H. Goemold. Zuidlanüsestraat - IS; portemonnaie. H. Groenendaal. PKO-% laan 114 a; rode portemonnaie met In houd, C. Tfggelman, WouweJaan 17 b te Overschie; beige handtasje. Mevr. van Kuijk, BKlaan. 222 a; bruuxc actetas, J. H. Verwey, Klaaswaalsestraat 10; zwar te damesportemonnale, de Vos, Jullana- laan 76 b; parapluie, Drogisterij „De Caper". Broesvest 71; bruine portemon naie met inhoud De Groot, Lange Ha ven lil: rode portemonnaie met inhoud, J. Boele Singel 143 c: dubbele fietstas, H. de Ronde. Huysmansstraat 22 a; zeildoeken 'tas, snelbinder en dames- vest. H. Prins, den Bommelschestraat 6; rode kinderportefcuUle, A. Ouwencel, Marconistraat 73 b: koetslcrzwecp, J Montfoort, Parallelweg 250: bruin kin der wantje, Heesbeen. ijssejinondesestr. 90; glacé heren hand schoen, v- d. Hoff, Stad hou derslaan 63: regenjas. C. v, d. Klooster. VJaardingerdijk 305 b; sjaal. Venreiaar. ftotterdamsedijk 265 b; want H. O verheul. Bui ton havenweg 176/36; klnde.ivant, M v. d, Tol. Lange Kerk straat 31: handschoen. R. Clazlng, VJaardmgerstraat 20; glacé bandschoen. L. Lommen. Nieuwe Maasstraat 43; kin derwantje, a. Zeeman, Leliestraat 40: blauwe want, C. Ooms, Doelehofje 18; glacé here nh andschoen. C. K«nlngs. He renstraat 25/11; grijze glacé handschoen, C. Wegman Galitclstraat 6 a; 1 inder- wam A. van Loon, Rldderkerksestroat 25 a; sjaal, W. Zeeman, Leliestraat 49; sjaal, ft. Ssnils MxMelnarnissea.traa', 2; dameshandschoen P. Kok. Edisonplmn 8 b; want. ivf Greeneberg. Dr. Sc.haep- tnansineo' 43; handschoen, de Hollan der O. Reir»der=strnat 4 b; sjaal. H Tobbe, Dr. Scha eom an singel IG; da*, Vis, Hciljbenjadroat 5 a; geruite sjaal. P. Da.nlman, v. O'tacleloan 23 a: 1 paar nylooko "en r. VTweij. Boeihavelaan Ps Tijdtn sjaal. t'teori, KirgringeS *7; Sl^cr» nniids-hoen, v. d Pluijm. Peit- r«chiscsii nat 5: 2 sjaals B, Hncgee. uo»temua»t 8f; kinderjasje en sjaal. J. v. Setecft Heerenoad 9 a (2e étage)- Kit'art van jonge paren woont buiten Schiedam De stad Schiedam telde per 1 De cember 76.218 inwoners, per 1 No vember bedroeg het aantal Schie dammers 76152, dus een vermeer dering van 66. Het aantal manne lijke inwoners was per 1 Novem ber 37.867 en er liepen 38.285 vrou wen m onze stad, dus 418 vrouwen meer dan mannen. Per 1 December was dit verschil opgelopen lot 440. Er werden dus meer meisjes dan jongens geboren, n-1. (in November 80 tegen 74) en er stierven meer mannelijke dan vrouwelijke Schie dammers n.l. dn November 24 te gen 19), Bovendien kwamen er 145 vrouwen m Schiedam wonen tegen 128 mannen. Er vertrokken 156 mannelijke inwoners en 162 vrou welijke. Het aantal personen, dat Schie- 4am verliet was 46 groter dan het aantal, dat zich hier vestigde. In November stierven er 43 per sonen, waarvan 2 beneden de leef tijd van 1 jaar. acht personen stier ven van tussen de 40 en 60, twaalf van tussen de 70 cn 80 en tien bo ven de 80 jaar. Het aantal meisjes, dat in Novem ber huwde, bedroeg 47, waarvan 30 hrn man in Schiedam vonden en 1? met een man buiten Schiedam, Slechts 4 Schiedamse jongens trok ken naar buiten om er een vrouw te zoeken. Van deze 51 jonge pa ren trokken er 12 bij vader en moeder in, tien wonen afzonderlijk, tien kregen een eigen huis zes kon den kamers huren, terwijl 13 zich buiten de gemeente vestigden. PvdA-fractie brengt verslag uit Op een vergadering van de PvdA in het Volksgebouw heeft de fractie in de Schiedamse gemeenteraad ver slag uitgebracht van het beleid in de raad gevoerd. De heer G. J. Smit, secretaris van de fractie bracht dit verslag uit maar alle leden hebben, ieder op hun terrein de vragen moe- ten beantwoorden die door de aan wezigen weiden, gesteld En dat wa ren er heel wat' Want de belangstel ling van de partij-leden was zeer groot. Voorts werd het raadslid mr M. B. Erngelsman door de afdeling Schie dam candidaat gesteld voor het hoofdbestuur dat verkozen zal wor den op het komende partij-congres. scuuldig- Bijtijds hadden zij dus ge stopt! Na de pauze, welke hierop volgde heeft men nog geruime tijd geno ten van het uitstekende muziek programma van de Marinierskapel. De N.V.V,-Bestuurdersbond Schie dam heeft voor de leden van de aangesloten vakbonden in Musis Sa crum een toneelavond belegd, waar bij de theater-groep „De Verenigde Spelers" zijn opgetreden met de ka- leïdoscopisch-muzikaal-variëteiten- spel in drie bedrijven, getiteld „Wij bakken ze bruin". De toneelgroep heeft onder leiding van Gerrit Llndenherg gisteren- avond met deze revue evenveel suc ces gehad als enige tijd geleden in het Volksgebouw. De avond werd geopend door de voorzitter van de N.V.V Bestuur dersbond Schiedam, de heer A. M. - d. Wel. v Spreker heette alle aanwezigen van harte welkom en wees erop, dat het afgelopen jaar geen slecht jaar voor de bond is geweest. Al leen de politieke verbreking, als gevolg van het „mandement" was een grote tegenslag, waarmede de werknemers niet gebaat zullen 2yn, Spreker spoorde alle leden een, juist hierom niet alleen waakzaam te blijven, doch spoorde hen bo vendien aan tot grotere activiteit. Voorts wees spreker erop, dat het N.V.V. aan het begin van zijn 50ste jaar staat en dat men hoopte vóór 1 Januari 1956 het ledenaan tal tot 500.000 te kunnen opvoeren. Een herhaling van het opgevoerde stuk zal plaats hebben op Woens dag 39 Januari voor de leden van de A]g. Ned Metaal Bed rijf sbond. Ook hier prijsverhoging Het Plaatselijk Schoolmelk Comi- is genoodzaakt mede te delen, dat met ingang van Maandag 10 Januari de prijs van de schoolmelk gebracht wordt van 25 op 30 cent. Hoewel de prijs van losse melk met 3 a 4 cent verhoogd wordt, moet toch een verhoging van 5 cent berekend worden, omdat de twee laatste ver hogingen van 1 cent met in reke ning gebracht zijn. Deze plooien worden nu meteen glad gestreken. Een hele fles melk kost volgende week. 33 a 34 cent cn een halve fles 18 a 19 cent. Aangezien de be handeling, verpakking cn transport van kwart flesjes, zoals de kinde ren op school drinken, veel ar beidsloon vraagt, is een prijs van 7]-a cent per flesje zeer zeker ver antwoord. De prijs kan op 30 cent per liter gesteld worden, omdat het Rijk en de Gemeente subsidie ver lenen. Het Schoolmelk Comité hoopt, dat deze beduidende prijsverhoging geen nadelige, invloed zal hebben op de afname op^scjholeji.' WAT MEN MOET WETEN Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuwland, dr Wibsutplein 17 en apotheek C. J. Jansen, Swam- merdamsingel 41. Bellen bU ongeval: G.G. en GJD, TuinJaan 80, tel. 69290. Gem. Openba e Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag van 9.30 tot 4.30 uur) en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum; 25 uur „Precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korff. Bioscopen: Passage; 2 en 8 uur; „Het grote spel". Monopole* 2, 7 en 9 uur: „Texas onder terreur". Voorstellingen; Irene: 8 uur: Filmavond Chr. Filmactie. In gebouw „ïrene" aan de Nieuwe Haven was het gisteravond een hele drukte. De zaai zat vol jongelui maai ook de ouderen waren goed vertegenwoordigd. De Gereformeer de Jongensclub „Samuël" hield op feestelijke wijze haar 80ste jaarver gadering. In zijn openingswoord gaf de voor zitter, de heer O. G. v. Kooy een kort overzicht van het werk, dat door Samuël in de afgelopen 80 jaar werd gedaan. Met dankbaarheid mo gen wij terugzien op hetgeen voor de jongelui is gedaan. Vol vertrouwen gaan wij dc toekomst tegemoet, al dus spreker. Namens de Kerkeraad waren aan wezig de heren A. v. d. Blom en J. Wiersmga. Het Gereformeerd Jeugd verband werd vertegenwoordigd door ds G. Brinkman. Het feestprogramma werd in vlot tempo voor het voetlicht gebracht. Voor dit programma werd afgewerkt hield de heer A. Donkers een inlei ding over „Het réveil in Nederland". De verschillende afdelingen van Sa muel brachten daarna vermaak voor iedereen. Een aantal aardige sket ches werd leuk opgevoerd. Vooral „Tachtig jaar Samuel" oogstte veel succes. Ongetwijfeld hebben ouders en jongeren genoten van deze.bij zondere avond. Ds W. A. Krijger sloot de avond. De heer J, Dazert, apotheker te Schiedam, is benoemd lot pharma- ceutisch inspecteur van de volksge zondheid voor het ambtsgebied Lim burg met als voorlopige standplaats Heerlen. Wm 't Lager Voetbal brengt Er Is wederom een programma voor a.s. Zondag vastgesteld en opnieuw komt de vraag aan de orde, of, gezien het vriezende weer, de wedstrijden m el doorgang zullen vinden. In het gunstigste geval zal er rekening mee moeten gehouden worden, dat er wel eens op harde velden gespeeld zou kunnen worden. Aan de Parallelweg kan liet span nen. S V. D.P. W. ont\angt daar G. L. Z., dat met 14 uit 9 de tweede plaats bezet. Onze stadgenoten zul len ontegenzeggelijk 3lie krachten moeten inspannen om de „opmars" de vorige weck verkregen, niet te verliezen. (Advertentie l M even kijken bij Rotterd. Dijk 268 In de maand December werden in de Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek in totaal 17977 boeken uitgeleend (vorig jaar 17950) en wel 8946 romans, 4659 studie werken. 4372 kinderboeken, (vorig jaar resp. 9332. 4622 en 3996). In de Centrale Bibliotheek aan de Lange, Haven werden geieend; 5720 romans en 3562 studiewerken (vorig jaar lesp. 6017 en 3533), Het filiaal Dwarsstraat leende uit: 409 romans, IU0 studiewerken en 115 kinderboe ken lvorig jaar resp. 477, 79 en 79), Het filiaal Lorentzlaan gaf uit: 1561 romans 874 studiewerken en 470 kinderboeken) vorig jaar resp. 1446. 849 en 440), Bij de Jeugdafdeling weiden geleend; 1900 kinderboeken en 1031 kinderstudiewerken (vorig jaar resp. 1676 en 1010). Bij de uit- leenpost Kethel werden, geleend: 615 romans, 68 studiewerken en 537 kinderboeken (vorig jaar resp. 658, 63 en 416). In de uitleenpost Wees hui» werden 209 kinderboeken uit geleend (vorig jaar 249). Bij de uit leenpost Ziekenhuis werden ge leend; 310 romans en 9 studiewer ken (vorig jaar resp. 244 en 5),Het Correspondentschap Maasdijk leen de uit: 331 romans, 46 studiewerken on 110 kinderboeken "'vorig jaar resp. 490. 85 en 126). Het aantal beu der s van leesliaarten bedroeg 3987 (vorig jaar 3915). Het aantal boeken was 51235 (vorig jaar 48793), Lezing door een diëtiste In het causerie-lokaal van de Huishoud- en Industrieschool in de Prins Mauritsstraat werd gister- avond onder auspiciën van de Com missie voor Huishoudelijke- en Ge zin svooriichting afdeling Schiedam een lezing met film gehouden over „De voeding van onze kinderen". De directrice van de Huishoud school, tevens vice-voorzitster van deze Commissie mej. H. J. Ybes. heet te de aanwezige dames hartelijk welkom, in het bijzonder mej. Th. M. Cohen Stuart, dïetiste van het Voorlichtingsbureau van de Voe dingsraad in Den Haag, die deze avond iets vertelde over de voe ding van kinderen. Op zeer prettige wijze gaf de spreekster een. duidelijk inzicht op de diverse mogelijkheden van het goed voeden van. kinderen. Vooral de vitamines a, b, c en d zijn nodig voor een goede gezondheid. Deze vitamines zijn de beschermende stoffen tegen diverse ziekten, die ons lichaam kunnen aantasten. Ook de eiwitten, water en vocdigszouten zijn van veel belang voor ons lichaam. Aan de hand van een flanelograaf gaf mei Cohen Stuart de verschillen de voedingsmiddelen aan, die men iedere dag moet gebruiken. Zo is melk goed voor kinderen, tot 9- jarige leeftijd zeker een halve liter melk per dag en boven de 9 jaar driekwart liter. Ook verse groenten zoals spinazie, andijvie en vruchten zijn goed voor de kinderen. Daar naast boter en kaas en vis. Verder eieren cn peulvruchten. Deze in teressante lezing had zeer zeker door meer moeders bijgewoond moeten worden. Na afloop dankte mpj. Ybes de spreekster voor haar duidelijke lezing, waarvan de aan wezigen veel konden leren. A mateur-contacten De Schiedamse Toneel-verenigrng „De Amateur'1 zal op Woensdag 12 Januari in het gebouw Tivoli een contact-avond houden om de ban den tussen de toneel- en reis-afde- ling cn de jeugd-groepen te ver stevigen. A.V S. zal het in deze afdeling tegen Roga wel klaren. Ingeval S. V. D. F. W. Zondag wint, zou A. V. S. wei eens op de tweede plaats kun nen komen. \V. F. ontvangt Nestoro. Beide verenigingen houden elkaar genoe- gcitjk gezelschap' op de ranglijst. zij het in dc onderste legioncn. Wij durven voor W. F. geen voorspel lingen meer te doen, doch kans op een overwinning zit in ieder wedstrijd. Wij wachten dus af. Hekelingen gaat op bezoek bü A. V. O., welke in 1 A de lijst sluit. Hekelingen zal zijn positie aan de kop dus wel verstevigen. Beide Schiedamse concurrenten in 1 B. Ursus en S. F. C. komen te gen elkaar in het veld. Hoewel wij beide verenigingen het beste wen sen. zou het toch wel kunnen ge beuren, dat Ursus zijn plaats aan S. F, C. moet afstaan, zodat ver wacht mag worden, dal in deze ont moeting fel gestreden zal worden. Indien L M. O, tegen Bloemhof zelfs maar gelijk spoelt, zou S.F.C, met een overwinning op de derde plaats kunnen komen. Demos moet een reis naar Oud Beijerland ondernemen, welke ver eniging altoos een lastige tegen stander is. Wij geven Demos weinig kans. Mart in it heeft in 1 C een pracht kans z'n positie op de bovenste plaats te versterken. Wij zouden het niet kunnen aannemen, dat het te gen Hellevoetsluis een steek zal la ten vallen. Moeilijker staat Schiedam ervoor. Het krijgt Germinal thuis. Schie dam heeft slechts een puntje meer dan Germinal, zodat in deze wed strijd van alles kan gebeuren. Het is dus oppassen geblazen vooriSehie- dam. Mocht Eureka in deze afde ling van Sport vogels verliezen en mocht Schiedam winnen, dan. komt Schiedam op de derde plaats. Ove rigens zijn in deze afdeling geen verschuivingen van betekenis te verwachten. De rood-groenen hebben zich Zon dag tegen Sparta de kans laten ont glippen om de volle winst binnen te halen en daardoor hun positie op de ranglijst belangrijk te verbeteren. Voor a.s. Zondag staat de reis naar Tilburg op het programma, voor de ontmoeting tegen de koploper Wil lem II, waarbij het ongetwijfeld zal spannen. De Tilburgenaren hebben in deze competitie nog maar weinig steken laten vallen en staan met slechts 1 verliespur.t stevig aan de top van aid. B. Tegen de Schiedammers zul len zU dan ook zeker alles in het werk stellen om de volle buit in Tilburg te houden en zich volledig te handhaven, als lijstaanvoerders. De S.V.V.-er' kunnen dan ook een warme ontvangst verwachten in Til burg. Echter, zij kunnen er in het verleden op bogen tegen Willem II altijd een prima partij voetbal te hebben gespeeld. Op technisch gebied behoeven de rood-groenen zich ook dit jaar geens zins de minderen te voelen. Doel punten maken is evenwel een be slissend onderdeel van een wedstrijd en hierin zijn de Tilburgenaren ,?e S.V.V.-ers tot nu toe ver de baas gebleven. De S.V.V.-ers zullen dan ook Zondag heel wat meer stoot kracht in hun aanvalspel moeten leggen dan tegen Sparta het geval was. Het wordt in ieder geval weer een zware opgave voor onze stad genoten, maar het zou zeker een stout stukje zijn als men Willem II in eigen huis de eerste nederlaag zou kunnen toebrengen. De SVV-reservisten S.V.V. 2 heeft zich Zondag j.l. goed hersteld met een overwinning op Xerxes 2 en neemt een goede plaats in op de ranglijst van de reserve-1 klasse. Zondag gaan zij naar C.V.V. 2. ongetwijfeld een ge vaarlijke tegenstander. S.V.V. 3 rust uit en S.V.V. 4 gaat haar geluk beproeven in Dordrecht tegen D.F.C. 3. Alkmaar '54 op de Damlaan De eerste wedstrijd, die Hermes- D.V.S. speelde tegen een elftal uit de vm. NJ.V.B., ging voor onze stadge noten verloren. Ondanks de grote cij fers, 30, was deze nederlaag alles zins eervol, want deze uitslag geeft een bedriegeljjk beeld van de wed strijd. Rapid J.C. speelde goed voetbal, uitgevoerd in een hoog tenipo. Voor de rust, en een gedeelte na de rust, zag Hermes kans zich aan het spel van de Limburgers op te trekken en zelfs zodanig, dat Hermes een over wicht had, Het was dan ook jammer, dat dit overwicht niet in doelpunten werd uitgedrukt. Nu ging Rapid, ge heel tegen, de verhouding in, met een 10 voorsprong de rust in, uit een vrij gelukkig doelpunt, waarbij trou wens doelman Van Diest niet vrij uitging, Na half time ongeveer het zelfde spelbeeld en de enige keer, dat Van "'Melis aan de bewaking van Burger ontkwam bracht Rapid op 20, -en dit deed Hermes instorten. Het missen van enige prachtige kansen, kwam Hermes ditmaal wel zeer duur te staan. Al met al was het een goede wed strijd, snel en sportief gespeeld. Zondag a.s., als koning Winter zulk." toelaat, komt er weer een club van He vm. N.B.V.B. naar Schiedam en wel Alkmaar '54. Deze ploeg heeft in deze competitie haar sporen ook al verdiend, zodat Her mes al weer voor een zware opgave staat. Doch het vertoonde spel van afgelopen Zondag opent voor onze stadgenoten wel enig perspectief, doch dan moet er minder slordig met de kansen worden omge1 sprongen. Daar het nu wel genoeg bekend is, dat het spel van de clubs mt de vm. N.B.V.B. op hoog peil staat, zal een gang naar de Damlaan zeker verantwoord zijn. Dc reserve elftallen van Hermes komen als volgt in het veld. Het tweede speelt om 10 uur thuis tegen Sparta 3, en deze wedstrijd moeten de blauw-witten winnen om in de kopgroep te blijven. De neder laag van afgelopen Zondag was een lelijke streep door de rekening. Het derde speelt om 10 uur te (Advertentie IM.) NOG ENKELE DAGEN op alle niet - opruimingsartikelen Hoogstraat 93, Tel. 67679 GEBOREN: Bertus A., z- v. J. v. d. Harg en C. S. M. Bonte; Theodorus J, H„ z. v. J. H. steijger en P. Th. van Soclen; Francisca, d. v. A, Mo- ritz en F. Lucas; Robert us F., z. v. G. F. v. d. Linden en C. M. v. Dooren; Jacobus A., z. v. G. van Kampen en j. C. Bruijne; CORNELIS C., z. v, M, L- Immerzeel en M. Nesse, ONDERTROUWD: N. F- Beer 24 jaar en J. P. Hellemans 19 jaar; A. Faling 23 jaar en J. Rosman 19 jaar; W- Feenstra 28 jaar en A. C. van Voorthuijsen 22 jaar; Th. J. Heems kerk 26 jaar en A. Hartog 24 jaar; C, Herwig 20 jaar en A. A, Zweers 23 jaar; C. L. v. d. Hul 39 jaar en Ch, J. W. Fans 27 jaar; H. A. M. de Kok 25 jaar en T. Zwanenburg 25 jaar; S- Kraak 24 jaar en C. Prins 25 jaar; K. Matena 22 jaar en> C, Woermeijer 18 jaar; C. J. fichepen. 28 jaar en G. E. Jansen 21 jaar; H. Weiland 23 jaar en. H, Eugster 23 jaar A. H. Wittkampf 23 jaar en K. Kniepstra 26 jaar; W- C. Ypes 29 jaar en H- C. Breuseker 25 jaar. GETROUWD: Ch. A. Callewaert 26 jaar en G. Zoetmulder 23 jaar; R. W. Barten 24 jaar en. A. Admiraal 23 jaar; A. de Bruijn 19 jaar en A. Groenendijk 18 jaar; L. P. Sonneveld 21 jaar en. A, M. Smit 22 jaar; J. M, Wasman 26 jaar en M. Struijk 23 jaar; J. Scheper 27 jaar en W. M. Veeningen 23 jaar; A. v. d, Meer 28 jaar en M. L, C. Buckers 25 jaar; J. W. de Nijs 22 jaar en. M. J. Kui ters 21 jaar; S. Krommenhoek 37 jaar en M. v. Houwelingen 24 jaar; G. J. A. de Bruijn 54 jaar en M. van Urk 49 jaar. OVERLEDEN: C. G. M. Qlsthoorn, 70 jaar, vr, v. P. G- Voskuil; J. C. M. Brökling, 80 jaar, wed. v. D. van Hulst; M, C. E. Dunschen, 83 jaar, wed. v. J- van U/felen. Donderdagavond verenigde de ra3d van Vlaardingen 2ieh met al gemene stemmen met het des- bestreffend voorstel van het college van B. en W. om deel le nemen aan de E 55 Een erediet, groot 36.000,— werd gevoteerd. Men zal circa 120 vier kante meter standruimte huren. Vlaardingen tegen Fortuna 3 en zal danig op haar tellen moeten passen. Het 4e heeft de uitwedstrijd tegen stadgenote Excelsior '20 3, om 12 uur, en dit zal een zeer zware opgave worden. Aan de Damlaan tekent men voor een gelijk spel. De heer M. F. C. uit de Boerhaa- velaan bad gistermorgen zijn rijwiel aan het Herenpad gezet, maar niet op slot. Later bemerkte hij dat zijn karretje was verdwenen. Van de heer C. Saannemer uit Rotterdam, werd gistermorgen op een bouwwerk aan de Nieuwe Ma- thenesserstraat een bromfiets merk Zundapp gestolen. Op 20 Januari houdt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Be neden Maas een bijzondere algemene vergadering, die, evenals vorig jaar de eerste vergadering van het jaar, in zaal Harmonie wordt gehouden. In deze vergadering zal o a. de voor zitter, de heer C, H. Buschmann, de gebruikelijke Nieuwjaarsrede uit spreken. (Advertentie IMJ maar wel S OP ALLE SCHOENEN S Hoogstraat 15 Gistermiddag om twee uur brak brand uit in een woonschip naast de scheepswerf „De Hoop" aan de Schiekade. Een gordijn tussen de woon- en. slaapkamer raakte in brand, doordat een eleetrische ka chel er tegen viel. Ook het bed en de kleding, die daarop lag begon te branden. Arbeiders van de scheepswerf blusten het vuur. De brandweer o.l.v. brandmeester J. Keuzenkamp behoefde geen dienst te doen. De woonschuit werd be woond door de hoer P. S.. elec- trisch lasser. De schade wordt op 200,— geschat. De Schiedamse zaken vinden baat bij de gunstige ligging van Schiedam en de lage exploitatiekosten. Vandaar dat de verkoop van „D e M e u b e 1- beurs" ook buiten Schiedam steeds meejr toenam. Dit zou op dc duur tot verwarring en con flicten met gelijknamige zaken elders kun nen leiden. Om dit te voorkomen besloten wij onze naam te wijzigen in: ,1 GO.'UK'i Meubelbeurs Momentcel uitsluitend gevestigd Lange Haven 05, Schiedam, en filiaal Groene- - laan 109, Schiedam. MAAKT KENNIS MET KIEKES! Lun Uiy Fototoestel gee>t winterslaap doen BEZOEKT DE GEZELLIGE EN LEERZAME onder leiding van da bekende radiospreker WIM JANSEN („2x1=1") DEMONSTRATIE FILM WEDSTRIJD met als hoofdprijs een CAMERA SCHIEDAM: ARCADE Dinsdag 11 Januari, aanvang 8 uur Gratis toegangsbewijzen verkrijgbaar bij de erkende fotohandeiaren. FLITS FOTOI FLITS FOTO! FLITS FOTO! TYPEN STENS BGEKH. NEDERl, blind en 10Jan.j rhythm. 11 Jan. Ned. en 11 Jan. vr. talen 14 Jan. beginners 12 Jan. gevord. 14 Jan.' corr. heg. 12 Jan. eorr. gov. 12 Jan. beginners 11 Jan. eorresp. 11 Jan. beginners 11 Jan. eorresp. 11 Jan, beginners 10 Jan eorresp. 12 Jan. Inschrijving dagel. SS SCHOLEN -3? JtA» ERVARING Fotografie Filmstroken, grate sortering 1.Projectors v.a, 640. Foto K, van Vuureq, Hcrg- straat 106. tel. 66720. Te koop aangeb. Philips radiotoestellen 98. 162.—, 210.—, 298.—, 348,— 398.— enz. Platen- wisselaars 165.168.—, Gramofoons 89.—, 99,—. Philips hoogtezon Ultrophil tijdelijk 61.50, Ook op ge makkelijke betalingsvoorw. Baby-commode 29.50. Kin- derledikantje 17.50. Ton en andere modellen, alles ge lakt. Tussenbroek, Edison- straat 31a, Schiedam. kunt U niet missen geen dag! Amroh radio-onderdelen. Voedingstrafo's 10.50; smoor- spoelen 3.soldeerbouten 5.15, 6.25, 11.40. Alle soorten radiobuizen. Radloboekcn van de Muiderkring, Het Radiohuis, Hoogstraat 92. Personeel crevr Gevr, een nette werkster, voor 2 dagen p. week. Liefst ongehuwd. Te bevr. Mevr. de Ronde, Veenlantstr. 4,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1