C D halve prijzen Geen etalage-gebouwtjes op Binnenwegplein Aan de Spieringhoek werd druk geschaatst „Het grote speF'-oude stof niet best opgediend MARANATHA B. EN W. HEBBEN BEZWAREN Werkend Schiedam Expositie in drie tenten Cefa vertoonde ..Hard Steel" Kwarteeuw in dienst AGENDA L/e d lauwe £>rugr Notariskantoor Blaisse 60 jaar Burgerlijke Stand Schiedammer ontvluchtte voorarrest Arma 25 jaar eerder gereed Nieuwe fabriek voor Schiedam Kerkdiensten WF brengt 6 teams in het veld Ongevallen Inbreker werd f 570- rijker Klant deed greep in toonbanklade Lustrum ex-politieke gevangenen in Juni Met broodmes gedreigd Gevaarlijk ijs Verkeersonderwijs op scholen Geld van collega gestolen SCHIEDAM COUPONS KOERIERSTERS 2 Zaterdag 8 Januari 1955 ■Mv (Advertentie IJK.) tie hinderen voeten aid't thuis op do JEUGBSPAABBANK Geopend na schooltijd op caste dag in Etv troon trijU Geef me de hanstrant sparen is karakter vormend SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkam oorLange Haven 80 Dapper was de spaniel Trix naar de ijsbaan getippeld, de Friese doorlopers aan oranje bandjes bungelend over ztjn tengere schou ders, Ais ai die kinderen zo ge makkelijk konden schaatsen, rou een pienter hondje het dan niet kunnenMaar 't viel Trix tegen Ten eerste teas het ijs veel glad der en kouder dan Jiy had ge dacht, en ten tieeeje kon hij de schaatsen maar met goed stevig onder z'n poten gebonden krij gen. Trix teas eerlyk gezegd maar teat bly( toen de baas hem met een geïmproviseerde slee feteam ophalen. AZs een grootvorst liet Trix zich «aar de uitgang trans porteren. En nu tegen de honden tn de straat natuurlijk opschep pen ran ..ja. ifc heb gisteren een baantje getrokken We vernemen, dat een actieve *roep Schiedammers het plan heeft opgevat om in SchUdas: een expo sitie te organiseren onder de veel- zeggende naam .Werkend Schiedam'. Bet initiatief gaat uit van de Sehle- damse Middenstaudscentrale. De bedoeling is om op het open terrein m Nieuw land bij de Vlaar- dmgerdijk drie grote tenten neer te zetten waarin dan de stands inge richt kunnen worden. De plannen voor een werkelijke expositie zyn in 1946 voor het eerst o pee worpen De Middenstandscentrale heeft de plannen thans uitgewerkt en de ver schillende besprekingen in cn buiten de stad hiervoor gevoerd. Er is tevens aan gedacht om hu de expositie een klein attractie- centrum in te richten. Mogelijk zal de Singel verlicht worden cn dan kan een water ba Het worden gehou den op de vlotten in de Singel. Deze expositie, die een oppervlakte van 1400 m2 zal krijgen, wordt gehouden van 29 April tot 10 Mei. dus vlak voor de E 55 in Rotterdam. Gisteravond is er naar hartelust geschaatst op de sproejijsbaan op het tennispark Spieringhoek. Van de voorspelde dooi was niet veel te merken, zodat de Schie dammers, oud en jong, van schaat sen voorzien, in vrolijke groepen door Nieuwland trokken om via het donkere en winderige weggetje op de gezellig verlichtte ijsbaan te ko men. Werd het terrein vorig jaar nog met schijn va ci pers verlicht, deze ver lichting heeft dit jaar plaats moeten maken voor ritsen lampjes langs het terrein, hetgeen wel een ^stelyke aanblik geeft. De baan was prima en niet minder dan 800 rijders hebben haar beproefd. Op het rythme van vrolijke muziek werd menig baantje verreden. Met de natuurbaan van de Schie- damse IJs Vereniging, die dit jaar vermoedelijk voor het laatst ge bruikt kan worden, lukt het nog met erg en het ijs is er nog niet dik ge noeg. Ook op de Singel bij Nieuw land is gisteren druk geschaatst, vooral door Voor het eerst in het nieuwe jaar erkclijke expositie 7-yn heeft de Christelijke Film Actie. 1 afdeling Schiedam fsleravond weel een filmavond tc-z-ngd in Irene. Hiervoor was uitgekozen de film „Hard Steel" („Ik en .n'n naaste") van de Arthur Rdnk-oiganisatie. Het zun over het algemeen hele go ede films, die de Cefa weet aan te trekker en ..Hard Steel" is er geen uitzondering op. Een film, niet alleen met inhoud, maar zelfs met een moraal, die overigens op aanneme lijke wijze wordt opgelegd. Het voor- Woody de jeugd. Maar het ijs vertoont hier nog vele gevaarlijke open plekken. Wanneer de vorst vannacht nog aanhoudt dan zal het een week-einde vol ijspret worden. Het knaapje vertelde dat hij de eendjes wilde voeren en toen in het wak was gevallen. De agent heeft het ventje naar huis gebracht Twee jongens van veertien jaar die gisteren van het US aan de SUd- houderslaan werden gehaald, namen een brutale houding aan legen de agent. Ook een zevenjarige jongen die van het us werd gestuurd, ge droeg zich brutaal. De agent wilde hem thuisbrengen om zijn ouders te waarschuwen maar hij nam de be nen. Het ongeluk wilde dat hij met zijn hoofd tegen een muur liep, waardoor hij een vond aan zyn hoofd kreeg. By de geneeskundige dienst in de Tuinlaan werd hy ver bonden. Daarna bracht de agent hem thuis. In een icctk gevallen Toch zijn gisteren al slachtoffers gevallen van het spel op het ijs. Gistermorgen om elf uur heeft een agent van politie de vierjarige M, O. uit de "Villastraat door handrei king uit een wak m bot ijs van de Zw am m er dam sin gel gehaald. Vandaag was het 23 jaar geleden, dat de heer H Th. Rieken alsjmon- teur-bankwerker in dienst trad bxj de N. V Machinefabriek en Stoom- keteimakerij v/h Ingelse Co te Schiedam. Van morgen werd de jubilaris met zijn echtgenote op het kantoor ontvangen. Namens de di rectie ontving hij een cadeau onder couvert. De heer mr G. M. Hovingh bood hem namens de Maatschappij WAT MEN MOET WETEN Apothekers-nachtdie nat: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bö ongeval: G.U. en GD„ Tuinlaan 80, teL 69290. Gem, Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Ei. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Haan dag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted, Museum: 2—5 uur „Precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korff Bioscopen: Passage: 2. 4.15, 7 en 9.15 uur „Het grote spel". Monopolc: 3, 5, 7 en 9 uur „Texas onder terreur". Voorstellingen: Volksgebouw: 8 uur Toneelavond „Gruno". Irene: 8 uur: Filmavond Chr. Filmactie TIvoll: 8 uur Contactavond S.V.D.P.W". programma omvatte een Woodpecker tekenfilm, een interes- santé short over de verschillende vor- voor Nijverheid en Handel een ge- I men van zeiler, en een smijt-en-val tuigschrift voor 25 jaar trouwe "pv 13 i 13 film van L.urel en Hardy. dienst aan met de daarbij bchoiende De heer F. F. J. v._d. Hoek. be-jziheren legpenning met inscriptie. Het bekende notariskantoor Blais se, gevestigd aan de Nieuwe Haven te Schiedam zal Zaterdag 15 Janua- ri a.s. zestig jaar bestaan. De huidige notaris, de heer A. S. H. A. Blaisse stamt wel uit een no taris-geslacht, want zijn grootvader was reeds notaris in Huissen in Gel derland. Zijn zoon, de heer H.BJE. Blaisse trad in dc voetsporen van zijp vader, werd in 1886 benoemd tot candidaat-notaris en ging bij zijn vader op het kantoor werken. Maar op 15 Januari 1895 volgde zijn benoeming tot notaris van Schiedam en van die datum af is dus het notariskantoor-Blaisse in Schiedam gevestigd. De huidige notaris, de heer A. S. H. A. Blaisse werd in 1907 geboren, studeerde eveneens voor notaris, werd in 1932 benoemd tot candi daat-notaris cn trad in dienst bij zijn vader Notaris H B. E, Blaisse overleed in 1942 waarop in dat zelfde jaar zijn zoon. de heer A t, H. A. Blais se tot notaris in Schiedam werd benoemd. GEBOREN: Jan. 7. van H J. Ver meulen cn M Wijnmaalcn; Anna Maria, d. van C van Buuren en A. M. van Son; Frits P., z. van A. Adams en H. M. dc Hooge; Maria, d. van W. Bras en N. Gonlag. OVERLEDEN; P, A. Kruize, 85 j. De Schiedammer W. K. is gister middag, toen hjj door twee mannen van de Rijkspolitie naar het Huis van Bewaring werd overgebracht, ontvlucht. Hij is verdwenen in de richting Zwart Janstraat, en de na- s speuringen van de politie zijn tot weer opgericht. Deze sloot zich weer f nutoc zot*der resultaat gebleven. aan by de Nederlandse Culturele werd omstreeks de twintigsie Sportbond. December door de gem een tel yke po- Bij de viering van het 25-jarig }lt,e gearresteerd, omdat hy van bestaan zal Arma" een grote gym- bedrijf, waar hij slechts korte Gymnastiekuitvoering in Passage De Schiedamse Arbeiders Gym nastiekvereniging „Arma'' bestaat deze maand 25 jaar. Want in het jaar 1930 zyn enige personen uit de Socialistische beweging bij elkaar gekomen om ook in Schiedam een afdeling op te richten van de „Ar- i oeiders Sportbond". En met succes. "Want vóór de oor- log had men. hier een bloeiende bond met afdelingen voor o.a. gym nastiek, voetbal, korfbal, zwemmen en voor het jeugdwerk. Na de oor log is dat anders geworden, want alleen de gymnastiek-afdeling werd nastiek-domonstratie geven en wel in het Passage-theater op Zondag morgen 30 Januari. Alle afdelingen doen hieraan mee, zowel de kleu ters, de jongens en meisjes en de adspiranten, als de dames- en he ren-afdeling, alsook de huisvrou wen-afdeling en de acrobaten-groep. Het programma omvat vrije-, knots- en rh v thmiseh o-oefyi in gen werk aan ringen en bijug alsook gezamenlyk paardspringen. De acro- batengroep echter brengt een geheel zelfstandig programma. tijd was werkzaam geweest, vijf kilo koffie had gestolen. Hij werd, m veroand met deze diefstal op 17 December door zijn werkgever ontslagen. Na een verblijf van enkele dagen op het politiebuieau werd K, over gebracht naar het Huis van Bewa ring. Hij maakte bezwaar tegen zijn voorlopige hechtenis, en zou, om de ze bezwaren kenbaar te maken, gis termiddag naar Den Haag zyn ge bracht, waar hij tevens verhoord zou zijn. Na afloop van zijn ver- We hebben enige dagen geleden geschreven dat de afsluiting van de Blauwe Brug over dc Poldervaart, zulks in verband met herstelwerk zaamheden aan de brug, vrij veel ontstemming heeft gewekt onder de bewoners van Kcthel en Tuindorp. Deze bezwaren zijn, uaar we thar.s vernemen, door het ge neentebestuur onderkend en de weihouder voor Gemeente Werken, de heer Th. J. L, van den Berg heeft het voor elkaar weten te brengen dat de grootst mogelijke spoed gezet zal worden achter de werkzaamheden. Verwacht mag worden dat men reeds Zaterdag volgende week gereed 'nl komen met het herstel. Dit is dus een week eer der dan aanvankelijk werd gedacht. Om tegemoet te komen aan de be> De algehele leiding berust bij me-1 phJf m Den Haag werd IC. met de vrouw L. Noordyk-Muldcr, die ge- trem teruggebracht naar Rotterdam. stuurslid van de afd. Schiedam J Door het pêrsoreeï werd eveneens assisteerd wordt door de heer C. waar &1) d® halte Bergweg werd 1 opende de bijeenkomst, die overigens i een cadeau aangeboden De heer F. Woensdregt en. door de heer H. uitgestapt, lussen de halte en het maar matige belangstelling had. en Rieken dankte alle SDrekcrs voor de Jong voor wat acrobatiek be- «uis van Bewaring, een afstand 1 hun vriendelijke woorden. Zijn j treft. De kaarten voor deze uit- i van ongeveer z®ven minuten lopen, echtgenoot kreeg een bouquet bloe- voering zijn verkrijgbaar bij alle zou ontvlucht zyn. men. 1 leden en bij het bestuur. wekte de leden op om nieuwe leden te werven en het film-fonds van het hoofdbestuur te steunen. De lande lijke Cefa heeft de kleurenfilm „De strijd om de top" weten te krijgen en Schiedam zal trachten deze film ook hier vertoond te krijgen. Vanavond wordt de zelfde film nogmaals gedraaid cn dan zal het, we twijfelen er niet aan. wel voor een uitverkochte zaal zyn. Het ziet er naar uit dat Schiedam er een nieuwe industrie bij krijgt. v_0Want de N.V. P. J. Schmitfs Scheeps- zwaren van de neringdoenden die de outillage te Rotterdam heeft zich tot weg naar dc klanten versperd heb- 1 het gemeentebestuur van Schiedam ben gezien door een opengebroken gewend met hel vereoek aan haai brug is er verder een overgang ge- i "i erfpacht te verstrekken een per- maakt. zodat ook bakfietsen en car- ceel grond tussen de Jan van Rie- riers over de brug kunnen passeren, beeckweg en de Schie m het nieuwe industrie-terrein, groot 3.000 m2, ten- 4 rr j einde daar een fabriek voor metaal- Artsen Op Aotluflg verwerkende industrie met kantoor In spoedgevallen zijn dit week- en opslagruimte te vestigen, einde de volgende aits^n te raad- Het college van B. en W. heeft plegen; mevr C Duvster-Jamin hiertegen geen bezwaar, maar de Burg. Knappertlaan 156. tel. 69991; 1 Gemeenteraad zal op de volgende A. L J- Kunze, Nw.u\vo Haven 113, vergadering hierover moeten beshs- tcl 6 77 60; G. in t" Veld. W. cc sen. Zwijgeriaati 23. tel 6 35 99: J v. d, Veer. dr Wibavtplein 46, tel. 6 93 73 Geopend is apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 83, die ook gedurende de vnlgcnnr week de nachtdienst waarneemt Een oud vei haal. dat hy meer dan zand en zon er gaarne in zouden twintig jaar geleden reeds vervaar- liggen. oigde voor een film van Jacques Aïs twee van deze typen eikaar Feyder, werd door de scenanoschrij- dan ontmoeten en bovendien schyn- ver Charles Spaak (met al te zorg- baar nog een gemeenschappelijk ver- vuldig) afgestoft en een beetje om- leden hebben, is de bodem voor pas gebouwd voor een nieuwe opdracht- sie en drama wel voldoende bereid, gever; Robert Siodtnak. Gina Lollobrigida doet geen moei- De film heet,.Het grote spel" en zij te een goed actrice te lijken, dat is levert eens temeer het bewijs, dat waarschijnlijk ook nooi1 dc bcdoc- .wwy,Uo« llou lang niet c Europese filmer gun- ling geweest van de regie, maar als gisteren een botsing plaats tussen ctitf pprtut m Ampl'ikflan? klimaat, rit* fatat© vmiitxr rit© pon riuhholrol t.—,.i_. Ned, Herv. Kerk. Grote Kerk- 10 uur <Js A. Hoffman, 5 uur ds A Hoffman. Nieuwe Kerk 10 uur dr L J Caze- mier, 5 uur vicaris A v. d Ban. Wes- terkerk' 9 en 10 30 uur ds H. W. Hem mes, 5 uur ds H W, Hemmes Vrc- deskerk: 9 en 10 45 uur ds JGras. 7 uur dr L J Cazemier. Ned, Herv. Geref. Kerk Gebouw „Irene": 10 cn 4 uur ds J. G. Ab- oringh. Geref. Kerk. Oostcrkerk- 10 uur ds W. A. Krijger <H. Avondmaal). 5 uur ds W. A. Krijger PJantagekerk 10 uur ds H, J. Heida (H. Avondmaal), 5 uui ds H. J. Heida Juiianakerk' 10 uur ds G. Brinkman <H. Avondmaa.i, 2 30 uur ds G. Brinkman (Voortzetting), 5 uur ds G. Brinkman. lethel. f>30 uur ds J. M. v. Krimpen (H Avondmaal), 2 30 uur ds J M v Krimpen Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande: 10 en 5 uur ds A. Zwiep Chr. Geref. ^emcente. Voiksgebouw Tuinlaan 30: 10 en 4 uur ds M. J Middelkoop, Ond Geref. Gemeente. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes Ned. Prot, Bond. Westvcst 02: 10-30 mir dr P. D Tjalsma, Evang. Luth, Kerk. 10 uur ds J. P, Heest. Baptisten Gemeente. Kerkzaal Brocrs- TCst 53 .10 en 7 uur ds J. Segaar. Oud-KaLh. Kerk 10 15 uur Hoogmu Ethische Broederschap. Jeugdhuis Lan- Ei Haven 97: 10 30 uur voorg. H. v. randwijk. Lfger des Hriis Lange Haven 27: 10 Handbal: yerloMlnj MCblMjnt oMVPk Ja i&nkomit o).v, bngaditr *n jouvenaar—Dri) flumer. Voor de Afd. Rotterdam van het Nnö. Handbal Verbond is voor het a. s. weekeind een volledig program ma vastgesteld, of dit geheel zal worden afgewerkt moeten wij wat de weersomstandigheden betreft af wachten. Wilton Fijenoord heeft zes wed strijden op het programma staan en Zaterdagmiddag gaan d« beide ad- spirant zeventallen naar Laag Zes tienhoven om het daar op te ne men resp, tegen Actief cn J. R. R Zondag worden op het terrein van Wilton 3 wedstrijden gespeeld om 11 uur moeten de dames van het 2e elftal aantreden tegen Actief 3 welk elftal is ingelast in de com petitie en de Schiedammers moeten hiervan toch kunnen winnen. Om 12 uur komen de heren in het veld en spelen voor de noodcompetitie hun eerste wedstrijd tegen Actief deze elftallen zijn gelijk tegen elkaar opgewassen dus de gelukkigste ploeg zal hier wel met de overwinning gaan strijken. Heren 2 speelt in de Afd. B. van deze competitie tegen het le elftal van de Meeuwen uit Rotterdam bij deze ontmoeting zul len de twee puntjes wel mee naar Rotterdam gaan. Juniormcisjes gaan bij A.D.O. op bezoek ziin deze meisjes volledig dan kan het wel een aardige wedstrijd worden en misschien worden de puntjes wel gedeeld. stlg gedyt in Amerikaans klimaat, de fatale vrouw, die een dubbelrol Siodmak. die in z'n Duitse tijd en- moet spelen althans in de ogen kele interessante films heeft vervaar- van de man, die meent met haar mgd. heeft aan de nivellerende in- vroeger een heel ander leven geleid vloeden van Hollywood niet vol- te hebben, schiet ze schromelijk te- doendc weerstand kunnen bieden, zo kort. moot men wel afleiden uit de tradi- Haar uiterlijke pracht is echter tionele stijl, waarin hy dit nummer zeer wej jn staat de stoere Jean woestynlief-en-Ieed behandeld heeft- ciaude Pascal van zyn stuk te bren- „Het grote spel is het o verb eken- gen Raymond Fellegrin bijna on- de verhaal van mannen, die hun ver- herkenbaar door een merkwaardige leden willen vergeten m het Vreem- cpiffure de witharige Peter van clclingeniegioon. en van vrouwen, die zo er goten waren in dit land van Eyck en Arletty in een uitstekend gespeelde rol van herbergierster kaartlegster, treden voorts in dit door Eastmancolor beslist niet ver fraaide product op, dat in Passage draait. In Monopole: .Texas onder terreur' Als de geestelijke vader van bet fdmwerk „Texas onder terreur" de bedoeling h 't'gehad een parodie te leveren op minder goede- wildwest kluchten, dan is hU in die opzet zeer goed geslaagd. Want menigmaal zal de toesehouwer geamuseerd glim lachen bij het zien van de in tech nicolor opgenomen strijd van de ban- dietenleider Jose Esqueda tegen de eerbare en strijdbare pionier King Cameron en diens schone vrouw Cordelia en zei*" de bittere ernst op het gelaat van ene Rio. die niets doet dan zyn minachting voor het leven aan de dag leggen, zal hem niet doen geloven, dat het verschieten van een 70 grote hoeveelheid kogels enig nut heeft. Misschien zal de bezoeker zich la ten verleiden tot een vergelijking rnet „High Noon" om dan tot de conclusie te komen, dat regisseur John Farrow er heslist niet in slaag de die film te evenaren. De onsma kelijke schietpartij in een bar en de laatste scènes, waarin een geestelijke cie gevallenen bijstaat hadden beier weggelaten kunnen worden. De fraaie natuuropnamen en het spel van Ava Gardner en Robert Taylor zouden,er aan. waarde door hebben gewonnen, de film als geheel zou er niet door zijn geschaad. ttOTTKKlJAM Bij hes verrichten van werk zaamheden op het terrein van de Gemeentelijke Handelmrichtingen is gistermorgen de 35-jarrge havenar beider B J. Sneeps uit de Dirk Smeetslaan van een vrachtauto op straat gevallen. De man klaagde over pijn in de rug en werd naar het Zuiderziekenhuis gebracht, Aan de Heijscdyk kwam van morgen de 43-jarige uitvoerder J. de Ronde uit Hoogvliet met het lin kerbeen onder een dragline. Meteen gecompliceerde beenbreuk werd bij naar het Zuiderzickenhuis vervoerd. In de Grote Visserystraat had een motorwagen van lijn 17 een personenauto. De personenauto uotste op zyn beurt weer op een ervoor staande bestelauto. De beide auto's werden beschadigd. Het tram verkeer ondervond 15 mrhuten ver traging. Aan boord van de lichter ,Jti- beau Ville" in de Waalhaven gleed gisteren de 21-jarige Duitse matroos A. Keemann wonende Holdergrond 13 te Ebbenbach uit en en viel in het ruim. Hij werd met een frac tuur aan de Jmkerenkel naar het Havenziekenhuis gebracht. Inbrekers zijn vannacht binnen gedrongen in de woning van ds scheepsleverancier P, P. aan de Rot terdamse rijweg Uit een schryfbu reau wordt een bedrag van f 570.— vermist. Bij een drogist op de Croosvvijkse- vog kwam gistermiddag een man 2 flessen wasbenzine kopen Toen de drogist de flessen uit de keldeT ging halen heeft de onbekend gebleven man kans gezien een wit linnen zakje met f 160.aan bank- en muntbiljetten uit de toonbanklade te halen, waarna hij verdween. ENSCHEDE Vöii 22 tol 25 Juni zal de Nederlandse Vereniging van Een-Politieke Gevangenen haar 2de lustrum vieren in de Twentehallen. Men verwacht circa duizend deelne mers. o.m. afkomstig uit Frankrijk, België, Noorwegen en Zweden. De N.V. P. van Reeuwyk heeft bij het college van B. en 5V. ernstige be zwaren gemaakt tegen een plan om op het Binnenwegpleintje grote pa viljoens te plaatsen in plaats van vi trines. zoals in de bedoeling lag. Wethouder Meertens deelde ons mee dat B. en W. het standpunt van de firma Van Reeuwyk delen. Vitrines mogen er komen, maar geen grote bouwsel». Het architectenbureau Van den Broek cn Bakema maakte indertijd, zoals wij al eens schreven, een ont werp voor een aantal vitrines op het Binnenwegplemtje dat wordt be grensd door de panden van Van Reeuwijk, Esders. Van Woensel, Van Vorst, Wassen, Ter Meulen en De Klerk. Het zouden betrekkelijk klei ne glazen „uitstalkasten" midden op het trottoir wordon. Van den Broek en Bakema hebben later ech ter een nieuw plan gemaakt voor het plaatsen van etalage-gebouwtjes van verschillende grootten, Zy zouden lengten krijgen van zes en zelfs acht meter en hoogten die variëren tus sen drie en vier meter. Van Vitrines kan hierbij nauwelijks meer worden gesproken. Uitvoering van dit laatste plan zou meebrengen dat bijna een apart straatje zou ontstaan op het noorde lijke trottoir van de Binnenweg. De magazijnen aan de zuidzijde maken hiertegen ernstig bezwaar, In haar brief aan B. en W. schrijft Vannacht is door de Schiedamse politie de 41-jange loonslachter B. S. in zijn woning aangehouden omdat hy een medeburger met een mes be dreigd heeft of „et plan had dit te doen. De oorzaak. ,vas dat de zoon van de aangehoudene. 15 jaar oud, omgang had met een eveneens 13 jaar oud meisje, maar de ouders van het meisje hadden er bezwaren tegen. Dit nam de vader van de jongen met cn gisteravond is hij met een brood mes gewapend naar de woning van de tegenpartij gegaan. Daar heeft hij op de deur staan rammelen en ge roepen: „Ik vermoord hem, ik ver moord hem'" S. is zelfs nog het huis binnenge komen. maar toen hij de trap op gïïig legde hij even het gevaarlijke wapen op de trapleuning neer Een actieve buurman maakte van de ge legenheid gebruik om het mes weg te pakken en veilig op te sluiten tot dat de politie er zich over ontfermde. Op de plaatsen waar het ys van de Kralmgse en dc Bergse Plas ge vaarlijk is. zijn gistermiddag derode <aaarschuvrmgs'vlaggen geplaatst. de N.V. van Reeuwyk o.m.: ..Nog af gezien van aesthetische bezwaren te gen dergelijke bouwsels, zou hier mede een sterke karakter-wijziging ontstaan van het in 194B hier in ge zamenlijk overleg met de betrokke nen geprojecteerde plein, waarvan als belangrijkste attractie werd aan gegeven een ruim en vry uitzicht naar beide zijden, alsook, door de af metingen en ligging, een logisch en gemakkelijk verkeer van het winke lend publiek over en weer". In een bericht omtrent verkeers onderwijs op Rotterdamse kweek scholen (H.R.P. 6 Januari) kwam o.m, de volgende passage voor; „Het verkeersonderwijs, in Rotterdam door de wethouder verplicht gesteld voor de lagere scholen, werd tot nog toe door politiemannen gegeven, maar men wil deze taak thans over dragen aan de onderwijzers en on derwijzeressen". De heer Joh. H. Peper, secretaris van de Onderwijs-Verkeerscommissie, schrijft naar aanleiding hiervan: Dit is niet de weergave van de huidige situatie. Inderdaad, het on derwijs in de verkeersproblemen is op de openbare scholen verplicht ge steld en wel na ampele bespreking in de vergaderingen van deOrtderwijs- Verkeerscommissie. De lessen wor den gegeven door de leerkrachten zelf. Slechts tegen de tijd van de verkeersexamens wordt wel eens een heel enkele keer aan de Verkeers politie gevraagd om enkele lessen te komen geven. Het is intussen wel verheugend, dat de as. onderwijzers, alvorens ze hun intrede in de school doen, met de hoofdzaken die ze straks zullen moeten onderwijzen op de hoogte zijn. Wie echter een eenvoudige be rekening maakt, het totaal aantal lagere scholen openbare en bij zondere eens telt, en dan het aan tal lesuren per school per jaar gelijk stelt met het aantal lesuren dat de heer Greve gaat geven per kweek school in 214 maand, ziet onmiddel lijk. dat deze taak voor de politie onmogelijk zou zijn. De 22-jarige S. J. S. uit Alphen aan de Ryn, die werkzaam is bij de Verenigde Glasfabrieken, werd gis teren aangehouden omdat hij op Oudejaarsda een portemonnaie van zijn collega met 25 had gevonden en die zich had toegeeigend. Het geld had hij opgemaakt en de porte monnaie weggegooid. Hij heeft be kend. De Burgemeester van Schiedam Mr J. W. Peek en Mevr. H. G. A. Feek- Lïnthorst betuigen met wederke- i rige heilwens aan allen hun hartelijke dank voor de gelukwensen bij de jaarwisseling hun toe gezonden. Burgemeester en Wet houders der Gemeente Schiedam betuigen met wederkerige heilwens hun dank aan allen die hun bewijzen van be langstelling bij de aan vang des jaars hebben betoond. le Lezing over de WEDERKOMST VAN CHRISTUS te houden door de heer J. A. de Bruijn uit Wassenaar De Grote Verdrukking Daniël 6 in het lokaal Broer est 139 Schiedam, op Zondag 9 Ja nuari te half zes. Zitplaatsen vrij dc ma* tegen J. D. VAN MEURS - Oranjegalerij II VOOR HAARDPLATEN EN SPUITWERK W. J. WOERMEYER SINGEL 102 SCHIEDAM TEL. 6S783K9906 Levering nieuwe haardplaten 16.— Spuiten oude haardplaten 1 4.50 Fotografie Te koop aangeb. j Voor pasfoto's naai K van Vu uren. Hoogstraat 106 tel. S6720 In spoedgeval desge Baby-commode 29.50. Km- derledïk3ntje f 17.50. Ton en andere modellen, alles ge lakt. Tussenbroek, Edison- straat 31 a, Schiedam. wenst in 1 uur klaar. Diversen j Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A van Leeuwen, Hoogstraat 62. tel. 95783. Reparaties onder ga rantie. Betaling In overleg. Fongers herenrijwiel, ver chroomd. trommelremmen, i. pr. st. 100.—. Prins Ber- nardlaan 74. Personeel gevr. LAAT UW SPIRAAL verma ken tot modern opklap- of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste adres D U K., Groe nendal I a (Broersveldpad), Tel. 67028 Ledikanten, ma- t-ai$en. opklapbedden. hut ledikanten. kampeer bedden enz Kom eens praten J v. Konijnenburg Zn 3cvr. nette werkster, 1 och tend per week. Kantoorboek handel v. d. Fnde. Hoogstr. 28 personeel aongeb. Dame vraagt thuiswerk, on verschillig wat. Br. S280, bur. van dit blad. Lessen Vftöt Uw feeateh geen stoe len (enen bij de buren maar bij ons kunt U ze huren ff. J StentJer. Stuff eer derij Meuhelmakerij annex Repa ration. W Frankelandsestr 79. Tel. 69974. Voor piano- en orgellessen Kees Hagendoorn, Gediplo meerd muziekleraar. Lange Haven 1, Tel. 68581.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1