m Inbreker viel met dolk agent aan C D Bevroren bodem wordt tè hard voor de kieviten - zij trekken f 3000.- Koeriersters Reigers krijgen het zwaar Heeft U iets verloren Diefstal van Rumoer rond een ontslag NETTE WERKSTER ONZE VOGELS IN JANUARI Ransuilen komen weer hun prooi bij avondval in het bos zoeken Woning aankoop Gemeente koopt gronden terug Tweede jeugdconcerl in Passagetheater Jeugdkampioenschap schaken in Schiedam AGENDA Voor de scholen Passage krijgt GinemaScope maar zaalhuur wordt hoger Schoorsteenbrandjes Burgerlijke Stand Inbrekers actief in Blijdorp en West Kwart eeuw bij Kon. Rott .Lloyd Hotel geprojecteerd aan Raadhuisplein Beker van wijkraad voor mooiste doffer Knaap (8) start vrachtauto Bij politie: In linkerbovenbeen geschoten Man verdronken in de Alblas Zag Belgische arts radio-actieve „sneeuw" vallen? Vreemde schietpartij aan Frans-Duitse grensovergang SCHIEDAM LEERLING-VERKOOPSTER EN AANK. VERKOOPSTER SECRETARESSE Fa. A. VAN WOERKÖM 2 l'iiisuag 11 Januari 1955 Precies tot de laatste dag van het jaar 1954 hebben wij hele maal geen vorst gehad en derhalve was er voor onze kieviten geen aanleiding om naar het Zuiden te emigreren. In de pol ders zagen wij hier en daar troepen kieviten wier aantal in de honderden en soms zelfs in de duizenden liep. Een formatie van meerdere honderden vogels in de lucht is een fraai gezicht. Ze hadden het dan ook uitstekend naar de zin want de wei landen leveren meer voedsel dan zij op kunnen. Nu de Noord-Ooster al enige da gen over onze landen blaast zal bet met hun aanwezigheid wel spoedig gedaan zijn, ofschoon er de eerste twee dagen van het nieuwe jaar nog heel wat kuifdragers te zien waren. Wordt door de vorst de toestand van de bodem langzamerhand zodanig, dat de2e met de zwakke snavel niet te bewerken is. dan zijn de vogels wel verplicht om te ver- trekkken. gekomen mag ik tegelijk wel even vertellen, dat er, zoals steeds in de winter, weer ransuilen te zien zijn. Kortgeleden zag ik er vier op eert rijtje; een koddig gezicht. Als je er rustig langs loopt, blijven ze wel zit ten. Ze kijken je lang na en ai loop je m een halve cirkel om hen heen, hun ogen blijven je volgen en daar bij hoeven ze zich helemaal niet om te draaien- Alleen de kop draait mee, zodat deze soms helemaal ach- Zelfs de meeuwen, die bij storm- I terstevoren staat. Overdag houden achtig weer (en dat hebben we de ze zich rustig, doch zodra de duïs- laatste tijd nogal eens gehad) in de ternis invalt, worden z« actief. Ge- polder kwamen fourageren. konden ruisloos vliegen ze tussen de bomen en over het veld en wee de muis, daar hun kostje gemakkelijk opha len. En geloof maar, dat meeuwen echte slokoppen zijn. Dat zie je vaak genoeg aan het strand als een stel letje zilvermeeuwen b.v. een aange spoelde bruinvis of ander cadaver aan. het ontleden is. Het duurt heus niet zo heel lang of er zijn alleen de botten nog maar van over. Zy trappelen Heeft u al eens gezien, hoe de meeuwen de wormen uit de grond te %'oorschijn weten te halen? Aan houdend trappelen zü met de ste vige poten op de grond, totdat wor men en dergelijke door het gedreun naar de oppervlakte komen; hèt mo ment waarop de meeuwen gewaent hebben. Hij mag zich nog zo stevig met een gedeelte van het lichaam in zijn hol vasthouden, de meeuw is toch de sterkste en het einde van de ongelukkige pier is weldra geko men. Ook muizen en mollen verdwijnen wel in een meeuwenmaag. Daar houden trouwens de reigers ook wei van. Ik heb ze 's winters dikwijls op de muizenjacht gezien en dikwijls hadden ze succes. Deze achtergebleven reigers lopen in het winterhalfjaar erg veel risico, 's Zo mers eigenlijk ook wel, men denke slechts aan de reigers in onze Plan tage, wie het leven de laatste jaren ook niet zo erg aangenaam werd ge maakt en dat nog wel in hun brui loftstijd. Maar misschien mogen er dit voorjaar nu eens enkele blijven nestelen. Dat hopen wij tenminste. Maar die overwinteraars dan gaan bij vorst en sneeuw een zware tijd tegemoet, omdat het hun dan vrijwel onmogelijk is om voedsel te vinden. Tal van reigers moeten dan de hon gerdood sterven. Men denke aan de vorstperiode van Februari 1954 toen er heel veel reigers zijn gesneuveld. Tjak-tjak Maar om nog even naar de polders terug te keren. Thans zien wij al vry veel kramsvogels in de weiden. De óuindoornbessen raken 20 langza merhand op, zodat de vogels nu naar de weilanden komen. Laatst zag ik een troep in de lucht van minstens 400 exemplaren. Schoksgewijs onder het roepen van een hees klinkend „tjak-tjak". vliegen zij heen en weer en landen daarna in de bomen van een of andere boerderij of in een weiland, waar zij graag temidden van een grote troep spreeuwen op insecten azen. Vaak zien wij ook ko perwieken in hun gezelschap, doch deze zijn steeds ver in.de minder heid. De koperwieken zijn een stuk kleiner; ze zijn ongeveer zo groot als de zanglijster, doch gemakkelijk van deze te onderscheiden, door de donkere kop en de oranjekleurige flanken, die hem de naam koperwiek hebben bezorgd. In het Volkspark en in het restant Sterrebos zien we ze nu ook al. Nu we toch in het bos terecht zijn die net iets te laat zijn veilig holle tje wilde inschieten. Voordat zij het beseft wordt zij bij haar pelsje ge grepen, een volgende seconde is ze 1 eeds doodgedrukt in de stevige uilenklamven en tenslotte wordt ze met stukjes en beetjes of soms ook in z'n geheel naar binnen gewerkt, Do volgende morgen vinden wij dan onder een der roestbomen de onver teerbare delen in de vorm van een langwerpige bal terug. De samen stelling van zo'n braakbal (de onver teerbare resten worden door de vo gel n.l. uitgebraakt) bestaat heus met uit haar en botjes van één muis. Ook ontdekken we wel eens een vo- geisnaveltje, meestal van een mus, maar ik heb er ook wei eens een vinkensnayeltje uit gehaald. Niettemin is de ransuil, evenals trouwens alle uilen, een uiterst nut tige vogel, die daarom door de wet ten volle wordt beschermd. Andere uilen, die in onze contreien voorkomen, zijn de kerkuil en de steenuü, of liever gezegd het steen- uiltje^ want het is maar een lilliput ter bij de overige uilen vergeleken. Muizenvanger Hij ïs niet veel groter dan een merel, doch hij lijkt groter vanwege zijn altijd ver uitstaande veren. Ook de steenuil is een verwoed muizen- vanger, doch hij jaagt ook graag op insecten eti dan. hoe groter hoe be ter. Zijn woonplaats heeft hy in het polderland in de buurt van boeren woningen. waar hy bij voorkeur in holle wilgen huist. Hij roept, -vooral tegen de avond, een helder „pie-oe" en dan heb je tegelijk weinig moei te om hem te vinden. Verleden week fietste ik over een polderweg toen er op minder dan twee meter afstand een steenuiltje uit een wilg vloog. Hij had mij ken nelijk niet zien aankomen cn ik had het gevoel, dat ik hem finaal had overrompeld. Hij wist beslist niet wat hij moest doen. Totdat hij op eens vlak voor mijn ogen in een gat van een andere wilg dook om zich zodoende onzichtbaar te maken. Het was natuurlyk een kleine moeite ge weest om hem te pakken te krijgen, maar zoiets doe je uiteraard met. Een volgende keer zal hij waar schijnlijk wel voorzichtig zijn, denk A. DE JONG m Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9 32.30 uur en 2—5 uur: autoped, oorbel, sigarenaansteker, sjaal, 1 paar bruine wantjes, enige handschoenen en sleutels. Te bevragen bij de vinders: Sjaal, C. Hemsbroek, Gasstraat 27; wollen handschoen, E. Esbach, Vlaar- dingerdijk 10: 1 paar kinderwanten, C. Robberegt, Vlaardingerstraat 33c; grijze wollen handschoen, R. Ruiten- dijk, Rubensplein 17c; rode kinder- want, B. v. d. Neut, Hoogstraat 11; glacé dameshandschoen, C. van Hy, Raam 30; jongenspet, T. v. d. Hoek, Hagastraat 10; rood-btuine wanten, Postkantoor Tuinlaan; 1 Paar glacé herenhandschoenen, v. d. Touw, Snelliussingel 4c; 1 paar kinderwan ten, A. v. Schalk, v. Leeuwenhoeck- straat 31; 1 paar wanten, H. Gouka, Vlaardingerddijk 276b; vulpen in étui, R. Doorneveld, J. A. Alb. Thijmstraat 11; ballpoint, A. Dröge, Hoogstraat 84; étui met sleutels, Scheffers, Singel 143b; armband, G. Bor, Warande 42b, schakelarmband, G, Bloem, Boerhaavelaan 51;' zilve ren knop van oorbel, A. Gordijn, Maasstraat 26; kinderring, Postkan toor Tuinlaan; halsketting met me daille, M. Levering, Wattstraat 54; grijs-wit katje, J. Soeters, Gordon- straat 5b; kleine bruine hond, F. H. Gude. Russischestraat 40b; boekje met ziekenfondsbonnen, v. Lier, Nie. Beetsstraat 31; glazen spuitje, L. G. v. d. Hoeven, Laurens Casterstraat 12b; bruine portemonnaie, H. v. Dy ke, Damlaan 51 a; kinderportemon- paie. C. v. d. Kraan, J. A. Alb. Thijmstraat 54b; bruine herenporte- -anonnaie, Krabbendam, St. liduina- straat 76; portemonnaie inh. bedrag aan geld en vreemde munten. M. A. Boot, W. Frankelandsestr. 86b; tas met inh.. Nollen, Stadhoudersweg 132 te Rotterdam (teL 47034); school tas inh. boeken, M. Overheul, Paral lelweg 160; schroevendraaier, R. Bierhuizen. F- K. O. laan 79b; bijl, P. Smits, Tuinlaan 56b; bal, Verha gen, B. K. laan 272c; schaats, L. Ro- mein, Talmalaan 46. In Monopole ,Tarzan's avonturen' En tochtoch zijn die Tarzan- filros soms de moeite waard. Het verhaaltje is wel eens te fantastisch, de avonturen van de spelers te ver gezocht, maar de films hebben een groot voordeel ze boeien van de eerste tot en met de laatste meter celluloid. De film „Tarzan's Avontu ren" die deze week in Monopole draait, geeft weer wat boeiende scè nes te zien. Harry Holt trekt met zijn vriend Martin Arlington de binnenlanden in om het ivoor te halen van een daar liggend olifantenkerkhof. Niet alleen het ivoor is de reden, maar ook Jane, de dochter van James Parker, die in het oerwoud is gebleven, toen haar vader overleed. Jane en Tarzan wor den gevonden en met de laatste snuf jes ap modegebied probeert Harry Jane in te palmen, hetgeen hem ech ter niet lukt. Tarzan wordt door Martin verwond en men denkt, dat hij dood is. Jane gaat met Harry en Martin mee. Onderweg komt men de aap Chïta tegen, deze geeft Jane te ken nen. dat Tarzan nog leeft. Een onbe kende stam valt de groep dragers aan. Jane en Martin vluchten naar de rotsen, waar ook Martin wordt ge dood door een leeuw. Harry werd reeds cjoor een leeuw gedood. Nu blijft Jane alleen achter op de rot sen. Tenslotte komt Tarzan met een leger van apen en olifanten en zo loopt het verhaal nog goed af. Wederom heeft de gemeente het oog laten vallen op enkele wonin gen in de bebouwde kom, die voor haar van belang zijn in verband met de uitvoering van het sane ringsplan. Het zijn thans de in slech te staat verkerende woningen Oi-, terbuurt no. 4 en 6, waarvan de ge-I meente eigenares kan worden voor in totaal 1300 gld. Zij zullen in de toekomst moeten verdwijnen voos de nieuwe geprojecteerde straat van Kreupelstraat naar Boterstraat. Voorlopig zullen zij enigszins wor den opgeknapt en san de huidige bewoners in huur worden gelaten. Verder wil de gemeente een oud, maar vrij goed onderhouden pandje aan de Bakkershaven no. 43 aanko pen, eveneens voor een bedrag van 13D0 gld. Het terrein in kwestie is bestemd voor de vestiging van in dustriële bedrijven aan de toekom stige Industrieweg Schiedam-Zuid. Het college van B. en W. stellen aan de Gemeenteraad voor een in dertijd aan de N.V. J. J. Meder Zoon verkocht perceel grond aan de Overschieseweg voor 21 gld per m2 terug te kopen, nu deze firma van de grond geen gebruik meer wenst te maken en hem van de hand wenst te doen. De grond zal dan worden samengevoegd met het uit te geven industrieterrein. J—JEU Rotterdams Phtlhcrmonisch L J Orkest heeft de Schiedamse jeugd gistermorgen terdege ver. wend. Niet alleen was het program ma van het tweede jeugdconcert in Passagetheater buitengewoon aan trekkelijk, het was bovendien lan ger dan nonmzat en instfuctlef van uitzonderlijke belangrijkheid. Eduard Flipse heeft dit tweede concert benut om de verschillende instrumenten van het orkest eens nader onder de loupe te nemen, er een structuurbcschrijving van te ge ven en ze afzonderlijk te laten ho ren. Nu kan het zijn, dat veel van deze vrij ingewikkelde zaken, die voor het grootste deel van het audi torium natuurlijk volkomen nieuw waren, niet geheel begrepen werd, maar ongetwijfeld blijft er iets van hangen en zal men zich een volgen de keer toch beter georiënteerd voe len dan voorheen. Een verrasisng was in dit verband het extra nummer, de harpsolo door Annemarie Bom. In een byzonder mooi, Frans impressionistisch werk je demonstreerde zy prachtig de mo gelijkheden van haar instrument. Het orkestprogramma werd ge opend met de serenade Eine Kleine Nachtmusik van Mozart. Pittig» en blij klonk deze muziek, waarmee de Entr'act-muziek uit Rosamunde van Schubert een mooi contrast vormde door de hierin veel meer uitgewerk te fijnzinnigheid in de uitvoering. Na de ingelaste harpsolo zette Flipse het concert voort met twee zeer karakte ristieke specimen van de romanti sche Boheemse orkestliteratuur. Het waren Smetana's symphonische ge dicht Die Moldau an Dvoraks Slavi sche dans no 8, die de zaal vulden met emotionele klanken. Het jeugdi ge publiek heeft het gebodene rusü'g beluisterd en mede door het en thousiaste applaus blijk gegeven van grote ingenomenheid met dit concert. ELLY SALOMÊ Aan de wedstrijd om het jeugd kampioenschap schaken van Schie dam, welke gespeeld wordt in het clublokaal van de Schaakclub Schie dam, werd slechts door acht spe lers ingeschreven. Het is jammer, dat de jeugd haar schroom zo moeilijk kan overwin nen om voor deze wedstrijd waar aan geen kosten verbonden zijn in te schrijven, waardoor op een een voudige manier het grote aantal zg. huisschakers met het verenigings leven kan kennis maken. De uitslagen van de le ronde zijn: W. H. Bakker—G. Groen 10; J- HollebrandH. Zoomermeijer Vzl C. Blokland—A. Marks 6—1; F. de VliegerP. Roozenbeek uitge steld. omdat laatstgenoemde aan het Hoogoventournooi deelneemt WAT MEN MOET WETEN Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81, Bellen by ongeval: G.C*. en GJD„ Tuinlaan 80. tel 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zatf-rdags* van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RH. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags^ van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum» 2—5 uur „precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korft Bioscopen; Passage: 2, en 8 uur „Het grote spel". Monopole; 2, 7 en 9 uur „Texas onder terreur". Voorstelllingen; Irene: Ned. Ver. van Huisvrou wen, Lezing door dr A. J. v. Leu- sen over „Een eigen wereld van geluk". Irene; 8 uur Lezing Personeels vereniging Gemeentewerken. Arcade: 8 uur Foto-flitsavond van Bond van Ncd. Foto-detail handelaren. Het College- van B en W heeft bij de gemeenteraad enkele voor stellen ter goedkeuring ingediend, inzake de voorzieningen van de scho len. Zo bijvoorbeeld de beschik baarstelling van een bedrag van 645 gld. voor aanschaffing van leermid delen voor de G.L.O.-school te Ke- thel, alsmede van 250 gld. voor de aanschaffing van een filmstrookpro- j cc tor vcor de St. Hcnricusschool voor GL.O. aan de IJsseJmondse- straat. Een filmstrook-projector van 250 gld, is ook toegedacht aan de Jan Ligtnartsehool A. terwijl de Klaas de Vriesschool A 140 gld. is toegedacht voor de aanschaffing van nieuwe wandkaarten. Dan stellen B cn W voor het aan tal wekelijkse lesuren voor vakon derwijs der d-iverse scholen vast te stellen en wel op 25 voor 't GL.O.. 2 2/3 voor het V.G.L.O. en 511/6 voor het U.L.O. Vastgesteld is ook de onderwijskosten per leerling voor de scholen vnov zwakzinnige kinde ren in 1955, en wel op 90 70 voor de volledige vergoeding en op 82.51 voor leerlingen, gehuisvest in ge meente-schoollokalen. Het gemiddel de aantal zwakzinnige scholieren is in 1955 gesteld op 139 en de totaal- kosten zijn 12 640.43. We hebben reeds gemeld dat het Tuschinski-concern van plan is om het Passage-theater in Schiedam uit te rusten met het apparatuur voor Cine mascope. Vele Schiedammers zullen dit met genoegen vernomen hebben. Maar deze omschakeling op Cinemascope heeft wel consequenties voor de verenigingen die de Donderdagavonden de .beschikking krijgen over het theater. Want in verband met de bijzon dere voorzieningen die getroffen moeten worden, ziet de directie van het Tuschinski-Concern zich ge noodzaakt de huurprijs van de zaal op Donderdagavonden te verhogen tot f 350.per avond, exclusief de bijkomende kosten. Deze verhoging geldt voorlopig voor de seizoenen 1955'56 en 1956/57. De Sehiedamse Gemeenschap, die de verdeling van de beschikbare Donderdag-avonden regelt verzoekt de verenigingen, die belangstelling hebben voor de Donderdagavonden van het seizoen 1955/56 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 24 Jan. a,s daarvan opgave te doen aan het secretariaat, met vermelding van eventuele voorkeursda turn (-data) waarmede bij de indeling zoveel Feest Volksonderwijs De afd. Schiedam van het „Volks onderwijs" houdt op Dinsdag 25 Januari a.s. een propaganda-feest- avond m Musis Sacrum. Medewer king verlenen de S.O.T. en de S.O.M. (Advertentie LM.) Wanneer wij dit een Op ruiming „zonder weerga" noemen, dan verwacht U toch wel iets bijzonders van ons Daarom -is dit ook geen aanbieding van 2e keus of enkele beschadigde stuks, neen, dit is een aanbieding eerste keus charmeuse onderjurken van een bij zonder zware kwaliteit, met brede kant, ingewerkte buste- vorm en brede volant aan de onderzijde. Blijft er nog meer te wensen over? Veertien dagen gele den kocht U deze onder jurken voor 4.10 en niemand betaalde een cent te veel, want ze zijn het dubbel en dwars waard, Maar dit is een Opruiming zonder weerga en daarom koopt U ze nu voor nog geen drie gulden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze volmaakte onderjurken, in de maten 40 t/m 46, in de meest ge vraagde kleur wit, voor Geen postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel 29150 mogelijk rekening gehouden zal worden. Deze indeling zal geschieden tij dens een daarvoor te houden bijeen- komst van gegadigden op Zaterdag 29 Januari a.s. om 14.30 uur in de bovenzaal van het bureau Huisves ting, ingang Westmolenstraat 26, waar dc vertegenwoordigers van de verenigingen worden verwacht. Bij de familie C. B. in de Boyle- straat moest de brandweer gister morgen vroeg, om kwart over acht, al op bezoek om een schoorsteen brandje te blussen. Om half elf gisteravond moest men met de ra- monneur naar een schoorsteen brandje in de Ampèrestraat bij de weduwe K. de H-—de R. Brand meester De Jager had de leiding bij de brandjes. GEBOREN: Dorothea C. G-, d. v. M. H. Gotink en G. H. Enderink; Hermanns C.. z. v. L. Rjjsdijk en C. de Bok; Franciscus C. M.. z. v. J. van Kan en M. J. Groothof; Ma ria A. L., d. v. C. A. H. Ruiter en C. G. Wagemaker; Louise M„ d. v. J. Boogaard en L. A. op de Dijk; Esther, d. v. T. A. Groenendaal en P. W. van Vliet; Anthonia W.. d. v. A. L. Rietveld en W. Roseïeur; Trijntje, d. v. N. Klein en M. v. d. Eijk. OVERLEDEN; H. v. d. Hulst, 59 j. ROTTERDAM De Inbrekers hebben de Jaatste da gen weer huis gehouden. De grootste buit behaalden zij aan de Gustoweg by de N.V. Muys en Aronius, In het kantoor van deze firma werd een brandkast geforceerd. Drieduizend gulden is er ontvreemd. Een geldkistje met 960 verdween Zaterdagnacht bij een inbraak ;n de woning van de horlogemaker J. J. van H. aan de Sonmansstraat in Blij dorp. Enige politieagenten hebben Za terdagavond laat de 52-jarige radio monteur C. W. J. de G. aangehou den. De man had ingebroken in de woning van de familie L, aan de Korfmakersstraat. Hy had er een gouden ketting, een gouden dames- ring en een broche ontvreemd. De politie was op onderzoek uitgegaan omdat zij aan. het politiebureau Ro- chussenstraat een telefoontje had ontvangen van iemand, die "waar schuwde dat een man zich op ver dachte wijze ophield in de Kleine Visserijstraat. Uit de fabriek van Constructs aan de Voorburgstraat zijn Zaterdag nacht 38 vulpennen anderhalve box Camels en een box Chesterfield si garetten ontvreemd. De goederen hebben een waarde van honderd gulden. Het hele kantoor werd doorzocht. De dieven kwamen bin nen door middel van inbraak. Zaterdag herdacht de heer J. Bick, chef van de afd, loonadministratie van dc Kon. Rott. Lloyd, bet feit dat hij 25 jaar geleden bij dit be drijf in dienst trad. Tijdens de hul diging welke des morgens plaats vond we ui het woord gevoerd door een groot aantal sprekers, o.w. ir D. J. Ruys, amens de directie. De jubilaris werden epn pick-upinstal- latie, 3 langspeelplaten en bloemen aangeboden. Na zijn dank te heb ben uitgesproken voor de betoonde belangstelling begaf de heer Bick zich naar huis waar de feestelijkhe den in familiekring werden voort gezet. De kans Is groot, dat aan dc on nog onbebouwde Noordkant van het Raadhuisplein een hotel zal worden gezet. Een plan hiervoor wordt mo menteel uitgewerkt door het archi tectenbureau Van den Broek ctt Bakema. De N V. Dura's Aanne- mingsmy. hoopt nog in de loop van dit jaar met de bouw te beginnen- Hei hotel zou komen tc stam tussen het nieuwe Corso-thpator (naait Rutecks Lunchroom) en Sla ven burg's bank. Beide panden moe ten nog worden gebouwd. Voor het tussenliggende gedeelte zijn al di verse plannen gemaakt, die echter alle onuitvoerbaar bleken. Het ho telproject maakt nu een goede kans Bij het overleg, dat over deze zaak wordt gevoerd, is de directie van hotel Central betrokken, terwijl ook nog wordt nagegaan in hoeverre de bestaande plannen voor uitbreiding van Luxor naar de zijde van het Raadhuisplein in de nieuwe plan nen kunnen worden opgenomen. Zaterdagavond heeft de voorzitter van de wijkraad voor Hoek van Hol land, de heer D. v. d. Burg, de prij zen uitgereikt, die verbonden waren aan de tentoonstelling van de post duivenvereniging „De Zwaluw", De grote wisselbeker, door de wijkraad beschikbaar gesteld, ging voor de eerste maal naar de heer C. Jansen, eigenaar van de mooiste oude doffer van de tentoonstelling. De beker voor de mooiste oude duif was voor de heren Marei en Van Oosten. De heer C. Jansen kreeg ook de prijs voor de mooiste jonge duif, en de prijs voor de mooiste jonge doffer was voor de heren Marei en Van Oosten. „Het was geen grote tentoonstel ling, maar de kwaliteit van de in zendingen was hoog", aldus de heer V. d. Burg. De heer L. J. J. KI dassen, fa brieksdirecteur van de firma Ne derland Kattenburg, is door de ko ningin onderscheiden met de gou den eremedaille, behorende bij de Orde van Oranje Nassau. De heer Klaassen neemt binnenkort afscheid van zyn werkkring wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voet van speelmakker verbrijzeld De voet van de 14-jarige H. Vis ser uit OuderKerk a. d. IJssel werd verbrijzeld toen zijn 8-jarig vriend, je Dick Rook probeerde m een schuur een vrachtauto op gang te krijgen. De wagen reed achteruit en de jongen raakte beklemd tuis. sen de auto en de muur. De jongen, aan het stuur reed de wagen daar. op vooruit, botste tegen een andere muur en reed daarna weer achter uit, waarbij zijn kameraad nogmaals werd aangereden. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis overge bracht Het ontslag van een der hoofd agenten van het hoofdbureau vaa politie heeft enig rumoer doen out- staan. Dit heeft de burgemeester er toe gebracht, aan de pers enige In lichtingen te verstrekken over deze zaak, nadat de betrokkene tevoren zfjn zienswijze over het geval had gegeven. Het betreft de 45-jarige J. van den E., die tijdens de oorlog wegens ille gale activiteiten naar een concentra tiekamp is gevoerd en die na de be vrijding in het kader van de Bijzon dere Rechtspleging uitstekend werk beeft gedaan. Zo is V. d. E. er onder meer in geslaagd, destijds in Duits land de beruchte Anton van. der Waals op te sporen. Er kwamen moeilijkheden, toen V. d. E. zich in 1949 weer bij de po litie meldde. Sindsdien is de verhou ding tussen V, d. E. en zijn supe rieuren geleidelijk aan verslechterd, wat enige maanden geleden tot zijn schorsing heeft geleid. De burge meester heeft geprobeerd een com promis te vinden maar het liep toch uit op een ontslag, dat op 31 Decem ber 1954 is ingegaan. De advocaat van Van den E„ mr P. van Boe hove, heeft de zaak bij het Ambtenarengerecht aanhangig gemaakt. Een jeugdige inbreker is Zaterdag avond laat in de Schepenstraat door een politieman In het linkerboven been geschoten. De inbreker kwam juist met zyn medeplichtige uit een woonhuis tevoorschijn. Zij zijn waar schijnlijk schuldig aan een drietal in braken, maai- voor zover thans is bekend gemaakt hebben zü niets uit te staan net de beruchte „Biydorp- öief". Twee surveillerende politieagenten hadden de inbrekers in het huis van de dertigjarige arts J. W. W. aan de Schepenstraat zien verdwijnen. Het tweetal ging een portiek binnen. De ooütïemaijnen togen op onderzoek uit. Plotseling kwamen de inbrekers naar buiten. De politieagenten trokken hun re volvers en sommeerden de twee in- rekers dc handen omhoog te steken. Plotseling haalde een van hen echter een dolk tevoorschijn en dreigde daarmede de agenten. Een der poli tiemannen, die geen risico wilde ne men, schoot daarop de man door het linkerbovenbeen. De aangesehotene, de 21-jarige ex peditieknecht C. J. V., werd niet ern stig gewond. Nadat hij in het zieken huis aan de Coclsingel was behan- In de Alblas is gisteren om ze ven uur een man, vader van 7 kin deren, verdronken. Het ongeluk ge beurde in het donker. •Het was de 43-jarige A. van V., die aan de Kerkstraat in Alblasser- dam woont. Hij wilde over liet ijs van de Alblas oversteken naar de Polderstraat, maar kwam in een wak terecht. Men hoorde hem om hulp roepen, maar voor men hem met een boot kon bereiken het was nog donker verdronk de man. Een van de 7 kinderen die hij achterlaat is het 10.000ste inwonertje van het I dorp- deld, werd hij opgesloten in een cel van bet hoofdbureau van politie. Zijn metgezel, de 24-jarige olieman Ph. J. v. d. B., is opgesloten in het politie bureau aan de Oostervantstraat. De mannen hadden geld, chocolade en sigaretten uit de woning gestolen. Een gouden collier met hanger had den zij op straat laten vallen. De re cherche stelt een onderzoek in. BRUSSEL. Toen de Antwerpss arts M. G. in de nacht van Zaterdag op Zondag huiswaarts keerde uit Brussel, merkte hy ter hoogte van het Antwerpse voorstadje Boom, dat een soort sneeuwachtige poeder op zijn motorkap viel, Aanvankelijk sloeg hij hierop geen aandacht, doch toen hij Antwerpen was genaderd gaf hij zich plotseling rekenschap van een zeer merkwaar dig en verontrustend verschijnsel: alfe lichten die hij tegenkwam, vormden vanaf zijn motorkap brede en steeds in beweging zijnde licht bundels. De arts meent, dat het sneeuw achtige poeder wel eens radioactief zou kunnen zijn. Hij heeft dan ook het voornemen door natuurkundigen een onderzoek te laten ins,, SCmvEIOEN (Duitsland) Een Amerikaanse soldaat heeft hy Schweigen een mislukte poging ge daan om zich langs enkele Duitse douane-beambten heen schietend een weg naar Frankrijk te banen, In burgerkleren en vergezeld van een vriend in uniform werd hij voor zonsopgang aangehouden op een weg, die naar de grens liep. Toen de be ambten hem naar zijn papieren vroe gen. deecl hij een slap achteruit en schoot op de mannen, die echter niet geraakt werden. Een der Duitsers loste een waar schuwingsschot en de Amerikaan vluchtte in de bossen, maar werd enkele uren later gepakt. Zijn met gezel gaf zich onmiddellijk over. Beide Amerikanen waren gewapend met twee revolvers en 183 kogels. Volgens de Duitse grenspolitie wei gerden zij een verklaring van hun vreemde optreden te geven. De Amerikaanse M.P. heeft beid# mannen naderhand bij de Duitser* opgehaald. Zij hadden Zondag hun onderdeel te Heilbronn verlaten. GEVRAAGD Wol- en handwerkhuis „MONDAIN", Rotterdamaedyk 439 Dame, leeftijd boven 40 jaar, wenst van betrekking te ver anderen, Ruime kantoorer- varing. Bekend met loonad ministratie, steno, moderne talen. Uitsluitend Schiedam. Br. no. S 281, bur. v. d. blad. Gevraagd een voor 2 dagen per week. Oranjegalerij 13, Schiedam. Te koop ctangeb. Te koop woonhuis met pak huis. Leeg leverbaar te Schiedam. Te bevragen A. Martijnse, Noordvestsingel 51, Schiedam. Dames en heren horloges. Zwitsers fabrikaat, 17 steens, 1.50 p, w. Lopers, zeil en tafelkleden v.a, 1.p. Alle inlichtingen Telef. 33279—84344. Meubelen, bedden en karpet ten v.a. 2.50 p. w.; dames-, heren- en kinderkleding op zeer aantrekkelijke condities. Alle inlichtingen telefonisch 33279—84344.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1