sss Ijfp5 Middenstandscentrale Schiedam komt tot de beurs-Jrihabe De A. R.-Kiesvereniging bestaat 75 jaar Drie en zeventig jaar} zestig jaar boetster} maar... nu is 't genoeg Zwak verhaal opgehaald door sterk spel Jubilaris neemt afscheid Heeft U iets verloren OP DE BROERSVEST Levendigeweerspiegeling van het economische leven 9? Filmavond die liet doel niet bereikte Prof Diepenhorst: „De achter gronden van dit jubileum HORLOGES H. TH. V. D.VLERK AGENDA Prins Carnaval in Schiedam Verkeer op Westvest gestremd Hondje gevonden Jubileum bij de gemeente- werken Slachthuis contact commissie „ANNA CHRISTIE" De Toneelveren iging speelde voor Schiedamse Kunstkring Ruim dertig jaar hoofd- boetster Vergadering K.v.K. Fa. Rodenburg opende nieuwe zaak Stichting televisie E 55 opgericht 2 Vrijdag 14 Januari 1955 In de aanvankelijke plannen van de Sehiedamse Middenstands Cen trale, door ons eerder gesignaleerd, om in onze gtad een tentoonstelling te organiseren onder de naam „Werkend Schiedam" zijn enkele Ingrij pende wijzigingen gekomen, nl. wat betreft de plaats, de vorm en ook de naam Ongewijzigd is echter gebleven het streven van de Middenstands- centale om een bijzondere expositie te houden- En d*t is het voornaamste. Aanvankelijk was gedacht om de tentoonstelling te houden op de vrij liggende grond in de buurt van de singels bu Nieuwland. aan de voet van de Vlaardingerdijk. Maar aan. gezien deze grond spoedig gebruikt zal worden voor de bouw van een school, werd de overgebleven ruim te te eng en daarom keken de or. gamsatoren uit naar ecu ander ge schikt terieïn. Een goede plaats meent men ge vonden te hebben in het noordelijke deel van de Broersvest. naast de Matlienesse-ruïne. Mogelijk zal deze ruïne zelfs betrokken worden bij de tentoonstelling. Ook hot aanvankelijke idee om de tentoonstelling in tenten te houden, heeft men laten vallen en de huis. vesting zal iets degelijker zijn. n.l. in twee loodsen of hallen met hou ten wanden elk groot 15 bij 40 meter. Hier zullen de stands van de inzen ders een plaats vinden. Naast deze eigenlijke tentoonstellingshallen zal er nog een derde hal komen, voor de restauratie. Tenslotte de naam. Tentoonstel ling „Werkend Schiedam" gaf naar de mening van de organisatoren het idee niet geheel juist weer. zodat men tenslotte besloten heelt tot „In- du srie. en Handels Beurs Schie dam" of bij afkorting ..Inhabé-Schie- dam". Deze laatste 'naam voldoet beter aan de behoefte, temeer daar er aan gedacht is om deze beurs een permanent karakter te geven, door de Inhabé jaarlijks te herhalen. 'T MOET LEVEN Deze Inhabé moet iets bijzonders worden, zo vertelden ons de organi satoren." Er moet léven in zitten. Het is echt niet de bedoeling dat de standhouders hun winkels tijdelijk naar de Beurs overbrengen noch dat de Inhabé een uitstalling wordt van de te koop aangeboden artike len. Gedacht is. zo kregen we de indruk, aan demonstraties van de vakvaardigheid: de bakker die zijn broodjes bakt en de schoenmaker, die de zolen beslaat, of een wever met zijn handweefgetouw. Mogelijk dat de diverse vak-groepen samen Ad y er ten lie J.M.) Alleen door het feit, dat wij steeds met enorme kwantums moeten werken en grote voorraden aanhouden moe ten, is het mogelijk dat U deze originele rundlederen aetetassen bijna zeven gul den onder de prijs kunt kopen. In deze Opruiming willen wij radicaal zijn en niet met prijs verschillen aankomen waar U toch niets aan heeft. Dit is een aanbieding rund lederen aetetassen, geen gewone enkele, maar dub bele aetetassen. 347 aetetassen v. OftfXT met twee vakken twee voorzakken en brede riem. Aetetassen van origineel blank glad tuigleer, zó sterk en zó solide, dat er 10 jaar garantie op gegeven wordt. Betere tassen kunt U niet verwachten, solider is uitge sloten en toch koopt U ze voor nog géén vijftien gulden. igfrj Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze rundlederen dubbele aete tassen met de volledige garantie kunnen werken in een stand en zo tot iets bijzonders komen. Er zullen speciale attracties ver zorgd kunnen worden, bijvoorbeeld modeshows door een- modehuis, een boekhandelaar zou een schrijver een lezing kunnen laten houden uit eigen werk of iets in die zin. Daarnaast nog een vermaakscentrum tussen de hallen in of op de speel-weide aan de Singel. Het is echter beslist niet de bedoeling van de organisatoren om er een klein Luna.park van te maken, de omvang en de aard der vermakelijkheden blijft beperkt Deze Inhabé dan zal gehouden worden van 29 April tot en met 10 Mei, zodat de viering van het tiende bevrijdingsfeest hier mooi in past. Op de Rouwdag van 4 Mei echter zal de Beurs gesloten blijven. De aandacht moet er echter wel even op gevestigd worden, dat alles wat hier boven geschreven is nog maar plannen zijn. en dat eigenlijk nog niets definitiefs vaststaat. De nodige vergunningen van B. en W. zijn dan ook nog niet verkregen. Het bestuur van de Middenstands Centrale verzekerde ons echter, dat er onder de 500 leden wel grote belangstelling bestaat voor deze beurs. Of er nog enige wijzigingen komen in de opgestelde plannen, ach dit is immers op zich zelf met zo be langrijk. Waar het om gaat is dat de Middenstands Centrale het aange durfd heeft om te komen tot de or ganisatie van een jaarlijks weerke rende beurs, een manifestatie van economische bedrijvigheid naast de manifestaties op cultureel gebied tij dens de Vacantie-week in Augustus. Een evenwicht dus in de Sehiedamse gemeenschap. De opkomst van de leden van de Algemene Nederlandsche Bouw Be- drijfsbond, afdeling Schiedam, voor de filmavond, welke gisterenavond in het Volksgebouw werd gegeven, was niet zo daverend groot, en dit viel de organisatoren dubbel tegen, omdat deze filmavond meer bedoeld was als lokmiddel, om de leden bij een te krijgen, om na de filmverto ning over te kunnen gaan tot een bespreking over het oprichten van een „Fonds voor bijzondere noden onder de leden". De aanwezigen waren het wel eens met de uiteenzetting van de voorzitter, de heer K Weerman, maar het handjevol aanwezigen van de totaal 450 leden, was zeker niet voldoende om een beslissing te ne men. Tevoren waren de diepe indruk makende kleurenfilms van het prachtige Aruba en Caracas ver toond, terwijl de film, gewijd aan het 60-jarig bestaan van de Ko ninklijke S^ell. een klein begrip gaf van het gigantische werk van dit wereld concern. De A.R.-kiesvereniging „Nederland en Oranje" bestaat 75 jaar. Ter ge legenheid van dit jubileum werd gisteravond in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven een jubileumvergadering gehouden. De voorzitter van de AJt. Kiesvereniging Schiedam, de heer J. Wagenaar heette de talrijke aan wezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de spreker van deze avond, prof. dr. I. A. Diepenhorst, de heren A. Hoek, P. Mak, ir K. J. J. Domimcus en W, v Sehooneveid, leden van de raadsfractie, ds. W. A. Krijger, Gere formeerd predikant en de heer N. Koren, voorzitter van de Chr. Hist. Unie. De heer Wagenaar zei verheugd te zijn. dat zovelen waren gekomen naar deze bijzondere vergadering van de A.R. Kiesvereniging. „Wij kunnen terugzien op een 75-jarig bestaan van onze plaatselijke kiesvereniging. In deze 75 jaar is door de A.R. partij veel werk verricht. De plaatselijke afdelingen moeten niet alleen in eigen kring kijken, maar ook mede verantwoordelijk zijn voor de poli tiek van het gehele land. Als vruchten van onze politiek kunnen wij noemen het onderwijs, de Publiekrechtelijke BedrijfsorganD en veie sociale voorzieningen. Wij zijn dankbaar, dat wij dït als partij mochten voortbrengen. De Genade van God heeft ons hierbij gesteund", aldus spreker. Na het welkomstwoord van de heer Wagenaar werd gesproken door de fractie-voorzitter van de A.ïb-partij, de heer A. Hoek. Hij wenste de vere niging geluk met deze bereikte mijl paal en sprak de wens uit, dat men nog veel werk voor volk en land tot stand zou mogen brengen. Namens de Chr. Hist. Unie sprak de heer N. Ko ren, die hoopte op een steeds nau wer contact tussen de Chr. Hist, Unie en de Anti-Revolutionnairen. De laatste spreker was de heer J. W. Otterloo. oud-bestuurder, die uit zijn persoonlijke herinneringen enkele feiten naar voren haalde. De voor zitter dankte alle sprekers voor hun vriendelijke woorden. „Tegen welke achtergrond jubile ren wij?" vroeg prof. Diepenhorst zich af in een historisch overzicht van de A.R. partij vanaf de oprich ting in 1879. „De tijd van 1880 was veel rustiger en onbezorgder dan die van heden. Toch willen wij niet te rug, niet op sociaal gebied, niet op technisch terrein en niet op vele an dere terreinen van het volksleven. Na 1848 kreeg het volk medezeggen schap in de regering, de liberaal Thorbecke zijn we hiervoor veel dank verschuldigd. De „klokkenist der kleine luyden", dr A. Kuyper, was de man, die de A.R.-partij sticht te. Hij was een harde werker, die mot vooruitziende blik de politiek van ons land heeft geleid. Naast hem moeten we noemen mannen als Heemskerk. Tal ma. Idenburg en Co- lijn. We zullen moeten voortbouwen aan wat onze voorgangers moeizaam hebben opgebouwd. Zo gaan we het eeuwfeest van onze partij hoopvol tegemoet," aldus spreker. De heer B. G. Hoogendam, die in November 75 jaar werd en dus even oud is als de Kiesvereniging werd door de voorzitter nog even geluk gewenst. "Wij zijn blij U als lid in ons midden te hebben. Na de pauze werd gedeclameerd door de heren H. Muijs en T. Hem- minga. Het Schiedams Chr. Mannen koor o.l.v. de heer J. van der Ree voerde enkele liederen uit. Als verrassing kreeg het bestuur het 888e lid aangeboden door de pen ningmeester. de heer W. v. Ravens. Het slotwoord werd gesproken door ds. W. A. Krijger. W'HKELCENtRÜM BINNENWEG, Tel. 29180 ^teöEREMAANpAGKO^I^ Opendeurdienst De Evangelisatie-commissie van de Ned. Hervormde Kerk houdt Zon dag 16 Januari in de Grote Kerk een opendeurdienst die wordt ge leid door dr H, J- Jaarnis, Luthers predikant to Rotterdam. Het onder- werp is: „Drieërlei terugkeer van het feest". Aanvang 7 uur. Geboren: Deentje d.v, N. Verwijs en H. C. Vroegop; Yvonne d,v.N. Verwijs en H. C. Vroegop; JansjeL. d.v. J. W. van Vuuren en J. C. Zuidgeest; Hendrika E. G„ d.v. H. H. v. d. Linden en A. M* Hogen- boom; Alfred H., z.v. A. J. Tas en J, c. v. d. Nieuwendijk Overleden: H. C. Voogd, 72 jr. vr. van J. Nijding. Ondertrouwd: P. van Arum 30 jr en R. H. Greif 19 jr; W. Drijvers 26 jr en M. v. d. Gaag 27 jr; B. van Duijvenbode 22 jr en P. M. Sla venburg 19 jr; A. J. v. d. Hurk 25 jr en A. M. L. Heeze 25 jr; H. Jon- geneel 22 jr cn A. van Laarhoven 19 jr; M. Karstanje 23 jr en M. Nagtzaam 22 jr; P. J. Sonnemans 26 jr en J. J. A. van den Berg 21 jr; P. A. Verheugd 28 jr en K. Pjjn- acker 25 jr; A, F. J. Verspeek, 22 jr en E, G. Kerkhof 24 jr; J. van Vliet 25 jr en A. van Bochove 22 jr; B. B- "Weijers 25 jr en G. J- Spring in Velt 24 jr; A. C. J. de Wolf 23 jr en A. Th. J, Rieken 23 jr; T. Goedknegt 38 jr en A. van der Pol 38 jr; B. A. M. Melchers 25 jr en F. p. Boereboom 24 jr; J- A. van Oosterhout 23 jr cn W. G. M. Egging 22 jr; J. Philippi 32 jj* en G. Oosthoek 24 jr; J. b. Simons 39 jr en P. T. v d. Gaag 42 jr. Gehuwd: C, Ouwendijk 27 jr en A de Bruin 23 jr; p, Maasdam 23 jr en M, Kooij 28 jr; C. de Leeuw 27 jr en J- C. Groenewegen 27 jr. (Aduertentie LM.) PONTIAC OMEGA TISSOT CENTRA reeds vanaf f 45.-. 2 jaar verzekerd tegen verlies en diefstal ROTTERDAMSEDIJK 268 D wat men moet weten Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H, Evers, Lange Haven 81. Bellen bfj ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80. tei 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur cn iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. ILK- Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maar dag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en. Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stea. Museum: 25 uur „Precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korft Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur „De levens roman van Richard Tauber". Monopole: 2, 7 en 9 uur „Saskat chewan". Voorstelllingen: Koopmansbeurs: 10—22 uur Ten toonstelling Ned. Bond van Vo gelliefhebbers. Marijke; 8 uur Contact-avond H3.S.S. De R, K. Middenstandsbond heeft de Opera- en operettevereniging „Klaank en'Zaank" uit Maastricht bereid gevonden haar medewer king te verlenen bij een Carnavals bal, dat Maandag 14 Februari in Musis Sacrum wordt gehouden. Het Carnavalsfeest zal geheel in Maas trichtse stijl worden gegeven, dus met de aanwezigheid van de echte Prins Carnaval, die omstreeks 10 uur met zijn Raad en elf hofdames zijn intrede zal houden. Voordat Prins Carnaval verschijnt zal men eerst kunnen luisteren naar opera liederen gezongen door solisten en koor. Prins Carnaval 2al plechtig worden geïnstalleerd en daarna zul len diverse attracties worden ge geven met o.a. het optreden van een „Buurtreedner", en het uitvoe ren van het „Wolgalied", die Zwölf Rauber enz. Het verkeer over Westvest moest gisteravond twee uur omgelegd wor den over de Lange Haven, Een vrachtauto bestuurd door de heer W. J. W. uit Rotterdam zakte door het Badding van een noodbruggetje, dat in verband met het leggen van tele foonkabels over de straat was ge legd. Op de Stadhouderslaan werd gis termiddag een. klein bruin hondje met een bloedende poot aangetrof fen. De dierenbescherming heeft zich over het dier ontfermd en een be woner van de Stadhouderslaan heeft het hondje in huis genomen. Op het hoofdbureau van politie (tel. 69333) kan men inlichtingen verkrijgen. De heer G. Schenk 25 jaar stratenmaker In de aula van bet bureau Ge meentewerken aan de Korte Haven werd gistermorgen de heer G. Schenk, voorman - straatmaker in verband met zijn 25-jarig jubileum bij de Gemeente Schiedam, gehul digd door directie en collega's. Als eerste werd het woord ge voerd door de directeur, ir J. v. d. Akker, die de jubilaris en zijn echt- genoote hartelijk geluk wenste met deze bereikte mijlpaal. Het is zo wel voor U ais voor de Gemeente een mijlpaal. Wij hebben U leren kennen als een actief en ijverig straatmaker. Van leerling-straatma- ker in 1930 bent U thans een van de beste voorman-straatmakers in Schiedam, De heer v. <L Akker bracht ook de gelukwensen over namens de wethouders van Gemeentewerken, dei deze morgen verhinderd was aanwezig te zijn. De jubilaris ont ving een bedrag onder couvert, ter wijl zijn echtgenote werd verrast met een prachtig bouquet anjers. Naipens de Personeelsvereniging sprak ir S. Moesker, voorzitter van deze P.V. Hij schetste de heer Schenk als een. goed lid van do P. V., op wie men ten allen tijde een beroep kan doen. Ook zijn vrouw behoort tot hardwerkende leden van de P.V. Wauneer alle echtparen zo actief zouden zijn, dan stond dc Personeelsvereniging er goed op, aldus de heer Moesker. De jubilaris kreeg van de P. V. eveneens een bedrag onder couvert en voor zijn vrouw waren er bloe men. De heer H- Boer, baas van de afdeling bestrating sprak namens deze afdeling en wenste de heer Schenk geluk -met zijn jubileum. Ditzelfde deed ook de heer J. E. H. Planbeck, voorzitter van de Kla- verj asveren iging. Voor het Openbaar Slachthuis is ingesteld een siachthuiscontactcom- missie, welke beoogt een goed con tact te onderhouden tussen de grop- pen van georganiseerde gebruikers cn het hoofd van dienst. Hierin zijn o.a. vertegenwoordigd leden van de grossiersvereni ging „Ke u ri ngskrmg Schiedam", leden van de Slagerspa- tvoonsverenigingen, enkele loon- slachters en een vertegenwoordiger van de overige gebruikers. Over collega's Voor de Sehiedamse Scheldsrech- tersvereniging S.V.V. zal Maandag 17 Januari in het Volksgebouw aan de Tuinlaan spreken de heer v. d. i Kaa uit Breda. Hij zal spreken over de scheidsrechter in de K.N.V.B. m en buiten de C O.V.S. Bovendien I zal hij de huidige voetbalorganisa-1 tie belichten. Aanvang 7.30 uur. Voor het op 11 Januari 1955 gc- j houden examen voor de Aanteke-1 ning Kinderverpleging in het Ge- j meen te-Ziekenhuis slaagden de zus- ters: Chr. Bon terse. M. Brecdijk. U. j G. M. Elskamp cn G. C. Loggers, De Iers-Amerikaanse schrijver Eugene O'Neill, winnaar van een Nobel prijs voor de literatuur, staat te boek als een van de eerste dramaturgen, van betekenis In Amerika. Maar deze Nobelprijs heeft hy vast niet ge kregen voor het toneelstuk „Anna Christie", dat gisteravond in het l'assage-theater door De Toneelvereniging is opgevoerd voor de leden van de Sehiedamse Kunstkring. In het programma staat (ter verontschul diging?) dat dit stuk op het repertoir is genomen om tot een waardebe paling te komen van de werken van de thans overleden schrijver. Men had het stuk beter in de ver getelheid kunnen laten rusten, want het is niet veel waard. Het is in het begin van deze eeuw geschreven en het doet nu aan als een verou derd melodrama, de toets des tijcis heeft het zeker niet kunnen door staan. Naast de latere, veel sterkere stukken van O'Neill valt dit jeugd werk in het niet. Het is een hoogst-sentimentcei, De heer Th. Glaude (links op de ia to), opzichter-keurmeester bij het abattoir in Schiedam, is giste ren gehuldigd omdat Jiy dertig jaar in dienst van de gemeente was en tevens heeft men afscheid van hem genomen daar hij, we gens he* bereiken van de pen sioen gerechtigde leeftijd, zijn functie heeft neergelegd. Door de directeur pan het slachthuis, dr P. J. van Endt (rechts) werd de scheidende jubilaris irt de direc tie-kamer hartelijk toegesproken. De heer Glaude was een zeer goede kracht, die men op het slachthuis maar «ode kan missen en vooral zijn stiptheid werd aan anderen tot voorbeeld gesteld. Door de voorzitter van de jubi leum-co mmisrie van de perso- neels-vereniging werd de jubilaris vereerd met een fraaie lamp waarmee hij zijn binnenkort te betrekken woning kan sieren en mevrouw Glaudedie eveneens in de huldiging werd betrokken, ont ving een bouquet bloemen. In de cantine van het slachthuis heeft de heer Glaude later de geluk wensen van vrienden en relaties t« ontvangst genomen. dwaas-romantisch verhaal uit het zeemansleven met als motief de lou tering door de alles overwinnende liefde. Maar de loutering komt wel als een vuurpijl in laatste drie mi nuten uit het niets voort om in het niets weer te verdwijnen. Wat moet n denken van de declamaties van een mistzicke juffrouw-met-een-git- zw art ver leden tot een even poëtisch gestemde jongeman die even te vo ren driekwart dood uit het water is gehaald waarin hij twee dagen na een hevige storm heeft gedreven? Dat de opvoering van gisteravond toch nog het aankijken waard was en ook met een warm applaus werd afgesloten, is dan ook zeker niet te danken aan het stuk zelf, maar aan het uitstekende spel van. de leden van de Toneelvereniging. Het eerste bedrijf was nog het best, er zat een goede sfeer-schilde ring in van een havenkroegje en Aaf Bouber gaf een korte maar gave vertolking van een rondborstige zeemansvriendin. Frits van Dijk kon hier en daar de ruwe zeerob met het gouden hart die de smerige oude zee van alle ellende de schuld gaf aannemelijk maken, maar was toch niet altijd tegen zijn tekst opgewas sen, er zaten te veel sprongen in. Overigens heeft hij zich nog het best vrij kunnen, houden van de pathos. Andrea Domburg heeft van haar rol, die van het meisje dat buiten schuld een zwart verleden heeft, gemaakt wat er van te maken was. Zij heeft velen in de zaal tot ont roering, zij het dan ook oppervlak kige ontroering, kunnen brengen. Wim Hoddes had het 't moeilijkst met de nu eens tierende, dan weer huilende zeeman, een rol met vele onlogische punten. Aan de andere kant heeft hij er weer voot* gezorgd dat er tenminste nog wat gang kwam in het traaglopende stuk met teveel gepraat. Het is jammer .dat De Toneelver eniging met dit stuk naar Schiedam is gekomen. "Wij hadden de zelfde spelers wel eens willen zien in een stuk met een beter verhaal, daar we er van overtuigd zijn dat we dan met een. enthousiaster verslag kunnen komen. Aan het begin van de avond maakte de heer Heyboer, voorzitter van de Sehiedamse Kunstkring be kend dat de Haagse Comedie óp 10 Februari „De Derde" in Schiedam zal opvoeren, maar tevens moest hij tot zijn grote spijt mededelen dat de op 5 Mei aangekondigde opvoering niet zal kunnen doorgaan, zulks in verband met de herdenking van de Bevrijding. Drie en zeventig jaar wordt mevrouw de weduwe E. van der Lugt—van der Pijl deze maand. Sedert 15 December 1924, dus reeds ruim dertig jaar, is ze nu bij Van Abshoven in dienst, als hoofdboetster. Maar volgende maand wordt ze van de personeelslast afge voerd. Als twaalfjarig meisje ging ze, in Maart 1894, naar „deschuur". Ze heeft in de loop der jaren uiteraard veel meegemaakt, veel zien veran deren en verbeteren, zowel op ais met de vloot, als met de ar beidsvoorwaarden. De verdien sten voor de nettenboetsters zijn thans, meent zij, redelijk, ook al wordt op enige fabrie ken nog meer betaald. Mevrouw Van der Logt heeft de phase meegemaakt, dat de drijfvlcet een zusje kreeg: de zinkvlcet. Dat vond mevrouw v. d. Lugt wel de belangrijkste verandering, die zij ge durende de zestig jaren, dat zij voor diverse rederijen heeft gewerkt, heeft meegemaakt. Een andere verandering, die een belangrijke verbetering voor het personeel betekende, was, dat men nu niet meer zo lang buiten behoeft te blijven staan, regen cn kou trotse rend. Men gaat tegenwoordig al in September naar de zolder en ook op regenachtige dagen in do zomer. Ook op andere onderdelen zijn de arbeids voorwaarden aanmerkelijk verbe terd. maar toch blijft het moeilijk, aldus mevrouw Van der Lugt, ge ïnteresseerd vrouwelijk personeel aan te trekken, omdat op andere werkgelegenheden vaak aantrekke lijker voorwaarden worden geboden. Sedert 15 December 1924 is mevr. Van der Lugtv. d. Pijl hoofdboet- ster bij Van" Abshoven, maar sedert Februari vorig jaar is zij vanwege haar minder goede gezondheid niet meer in staat geweest het werk. dat haar zo lief was e»» dat zij het liefst maar weer onmiddellijk ter hand zou willen nemen, te doen. Haar dokter heeft haar geadviseerd nu maar definitief een punt achter haar werk te zetten (hetgeen dan vol gende maand zal gebcurcn>, om nog enige tijd rustig to leven. Dat heeft zü wel verdiend..,. Toen zij in 1949 vijf en twintig jaar in dienst was bij Van Abshoven viel haar een spontane huldiging ten deel. Haar dertigjarig dienstverband bij Van Abshoven is wegens ziekte on opgemerkt voorbijgegaan. Wellicht dat 23 Februari (de datum, waarop zij officieel het dienstverband bij Van Abshoven zal verbreken) ook voor haar een onvergetelijke datum zal blijven. In de 60 jaren, dat zij boetster was. heeft zij gewerkt bij (of voor) War- neke, Van Dalen, Kees de Jong, Van Dam. Van Bu uren, Rokus Omme- ring, Dirk Valk, Kees van der Burg, J. van Dorp, Warmelo v. d. Drift, Korpaat, Katan en niet te vergeten Van" Abshoven. Vele van deze za ken bestaan niet meer, doch hebben, zeker voor de oude Vïaardingers, nog een bekende klank.... Met mevrouw dc weduwe E. v. d. LugtVan der Pyi (haar echtge noot, die zeeman was, stierf in 1918, doch ook tijdens haar huwelijk bleef zü haar beroep trouw) gaat Vlaar- dingens oudste boetster van een meer dan verdiende rust genieten. Moge dat nog vele jaren zijn Aan dc buitengewone vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas op Donderdag 2ö Januari zal een korte algemene vergadering vooraf gaan. Deze laatste bijéénkomst wordt ge houden in de bovenzaal van de Har monie op 20 Januari te 14.00 uur. Op de agenda komen o a, voor de verkiezing van een voorzitter en twee ondervoorzitters, de samenstel ling van de vaste commissies, subsi die-verzoeken en opnieuw de kosten van de ijsbestrijding. Te bevragen bij het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 912.30 uur en 2—5 uur: Wit kinderscihoentje, dameshoed, i paar kmdersehoentjes, capuchon, he- renportemonnaie. damesportemonnaie met inhoud, broodzak, autoportier, njwiel-handkap, spiegclhouder van tno- motorrijtusg, bril, enige handschoenen cn sleutels, nationaliteltsbewijs. Te bevragen bij de vinders: Kleine Keeshond, J. Verboom Harre- weg 32, huissleutel. Le Blanch. Pot gieterstraat 34a; Lipssleutal, Colllgnon, Burg. Stulemeijerlaan 24; vulpen, A. UijtdewiHigen, VondeJJaan 33a; rozen krans, A. v. d. Weiden, Franjciinstraat i5a; sigarettenaansteker, J. v. d. Huls, Marconistraat 79b; ring met sleutels, C. v. VUet. Nic. Beetsstraat 40b; schaats. P. Rhoda, B.K. laan 211 b; 1 paar kinderscliaatsen. R, N, Dingemans, Nic. Beetsstraat 50 b: schaats. N. Bos, Mariastraat 44a; bedrag aan geld, T. Z-uiddam, Verbrande Erven 2; bedrag aan geld, T. Iteij, Damlaan 45; oorknop Mevr. Van Noort, Warande 20; aantal spaarzegels, H, Leenders, Newtonstraat eb; portemonnaie, Men Mak, Zalm- straat 13; bruine portemonnaie met inh«f. Bas, Sommelsdijksestraat 1; portemonnaie, Vink, Hocgenbanweg 83a; 1 paar voetbalschoenen en gekleur de sjaal. Scheper, v. ei. Elststraat 8b; kinderwant, R, Gerritsen, Grote Markt 5b; groene handschoen, J. v. d. Kraan. Bange Nieuwstraat I9a; want, C. Soe- ters, Gordonstraat 3; gebreide hand schoen, D. J. de Bruker, Voomesse- straat lla; wit kinderschoentje. Brus- 5aard, Nassauiaan 18; rode want, M, v. Wocrkom. Lange Nieuwstraat 39 b; sjaal, Afd. Bevolking, Nieuwstraat 26; 1 paar glacé dameshandbehoenen, R, G. v. Veen, Brugmanstraat 63 b; wolten want, en handschoen, E. Haas, Rubens- pletn 23; zwart glacé dameshandschoen, 3. Tintel, Potgieterstraat 30b; gele muts R. v. d. Weg. Juiinalaan SO; rode handschoen, R. Dingemans, Nic. Beets straat 50b; xnotorhandschoen. A. Wal beek, Frans Halsplein 47, glacé hand schoen, J. v. d. Velden, Villastraat löl glacé hcrcnhandscboenen, S. Sprong. Cartcsiusstraat 30a;1 paar glacé he renhandschoenen, S. Vink, Putters- boeksestraat 44b; spaal, A. Immerzeel, Groen weeg je 74; groene want, v. Dijk. Warande "7; plastic regenkapje, Mevr. van Noort. Warande 20; 1 paar hand schoenen. i paar wanten en 1 witte ro- set, Govaart, Huijsmansstr. 83 a; sjaal A. van der Enden, Westfrankelanüae- sfraat H9b; glacé dameshandschoen. C. Daalmeljer, Villastraat 81; motorhand- schoen. C. A, Faber, Lorentzlaan 27; l paar motorhand schoenen, A. de Ruiter, Swammerdamsmgel 7; glacé dames handschoen, S. Boijers, Lange Achter weg 67; X paar kin der wanten, A. v. d. Plas. Potgieterstraat 22a; sjaal. Nobel, v. Ostadelaan 17a; l paar wollen he- renhandschocncn. Mevr. de Gorter, P. K.O. laan 159 b, ROTTEKOAM De heer K. Rodenburg opende gis termiddag zijn nieuwe winkel in elec- tro-technische artikelen aan de Overschiese Dorpsstraat. De zeer ruime en uiterst practisch ingerich te winkel is verbouwd naar een ont werp van architect A. Post. De fir ma C. de Hoog verzorgde het inte rieur en de fa C. Ouwendijk nam de buitenkant van het pand voor zijn rekening. Het schilderwerk was in Jhanden van de fa W. K. Scholten. Bij de feestelijke opening kwamen vele klanten en bekenden hun op wachting maken. Ër was een zee van bloemen en er waren talrijke cadeaux. De omwonende winkeliers vlagden ter gelegenheid van het ge beuren. Te Rotterdam is opgericht de Stichting Televisie '55, waarvan als voorzitter zal optreden de heer mr K. P. van der Mandele, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. Deze stichting stelt zich ten doel gedurende de tentoonstelling E55 experimentele televisie-uitzendingen op het tentoonstellingsterrein te ver zorgen en te bevorderen. Verspreid over het gehele terrein van de E53 zal een groot aantal televisie-ontvangapparaten worden opgesteld, teneinde* het publiek m de gelegenheid te stellen de pro gramma's en bepaalde gebeurtenis sen te volgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1