M m C iXaar Schiedam terug voor hun diamanten huwelijksfeest Grijze Amerika reizigers WERKKRACHTEN Debuterende NO AD staat er goed voor deze competitie Bij liet jubileum van liet notaris-kantoor Biaisse Maassluis en Rozenburg op de ereplaatsen J RADIO VAN DIJK Koeriersters ECHTPAAR BARON: Hét vervolg van het feest heeft in Brooklyn plaats Molukse avond van Jong- Ambon Schoolavond Mathenesse U.L.O. Bfielfi De spaarcijfers over December TAFELTENNIS: Damclub Schiedam W. van Iependaal over eigen werk Geen handhal; toch clubavond Olie op het vuur Koperdiefstal KRING WEDSTRIJDEN E.H.B.O. Zeer grote deelneming AGENDA Sneeuwruimen op trottoirs Burgerlijke Stand O.V, Amigo bestaat 9 jaar Byrds Zuidpoolkamp „Klein Amerika" verwoest Spaak acht Franse „wapenpool" aanvaardbaar Belgisch eerbetoon aan nagedachtenis van prof. Meyers Joegoslavische wapens voor Birmaanse rijst Indonesische stafchef wijkt voor intriges SCHIEDAM EEN NETTE KINDERVERZORGSTER hulp in de liuishouding zoon, die in New York wonen er niet bij kunnen zijn, maar over een poos je gaan we weer terug en dan kun nen we nog wel een feestje houden met lien. ,.En hoe is het u vergaan in Ame rika?" vragen wij de heer Baron, die juist een Hollands kopje koffie nuttigt. „Prima, mijnheer. Ik heb enkele jaren bij dc Ford-fabrieken gewerkt in Jersey, daarna werd is huisbe waarder van een groot „building" (gebouw) in Brooklyn. Tot voor 2 (Advertentie 1M.) Maandag 17 Januari Zo in de twintiger jaren trok menige ondernemende Hol- lseWKW, lander naar het buitenland. Vooral Amerika was in die tijd iaar. t°en ik so jaar was, ben ik daar een .land, waar men wel aan de slae kon komen als men ran SB"™1 J" 'k 'Fb hJ!: aannabl-on ttric-f nQ u TT d jA a 1 =°cd naar mijn zm gehad in die grote aanpakken wist. JJe neer i?. Baron, die m Schiedam woonde in i wereldstad. Hot is weer even vreemd de Thomas a Kempisstraat kreeg toen ook idee naar het land I f"1 Wo( Ht>lls™f'te zim. waar at uan TT*./.Ie les veel kleiner is, hoewel hier ti van „uncie bam te gaan, om daar met zijn vrouw een nieuwe i ook grote fiats verrijzen, toekomst op te bouwen. De vereniging van Molukss jon geren afdeling Schiedam hield Za terdagavond in gebouw Arcade aan de Lange Haven een goed geslaagde Contact-avond. De voorzitter, de heer M. Marlissa heette óc talrijke aan wezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer I. A. Lebelauw uit Rotterdam. Het hawaian-gezelschap „Ramai Dendang" oJ.v. de heer W. Risteruw opende deze Ambon-showavond met hawaian-klank en van de Molukken. „De Riejo's" voerden enkele aardige schetsjes op, waarmee zij veel succes oogstten evenals de The Mena Muria Minstrels met hun zang. Een vlotte verendans uit het land van Ambon bracht de typische Oosterse sfeer in ■de zaal. Ook een zakdoekendans en een stokken-dans werden goed uitge voerd. Door Zijne Exc. I. A. Labe- lauw werd een korte toespraak ge houden. Na afloop was er een gezel lig bal. In gebouw Irene aan de Nieuwe Haven hield de" Mathenesse U.L.O. van het Oude Kerkhof Zaterdag, avond een school-feestavond, die werd geopend door het hoofd dei- school, de heer Th. W. Vis. die de aanwezigen hartelijk welkom heette, in het bijzonder de rijksinspecteur, de heer M. Bijpost en de gemeente inspecteur, de heer M. Holl. Het programma, dat bestond uit toneel, gymnastiek en show werd in vlot tempo voor het voetlicht ge bracht. Zowel jongens als meisjes lieten zien, dat zij goed mee kunnen op de gymnastiekles. Onder leiding van de heren Brand en Bakker ga ven zij mooie oefeningen ten beste. Door een aantal leerlingen werd opgevoerd het toneelstuk „Hoe het weeuwtje van het Hof van Holland gevrijd werd." Dit spel van Potgie ter bewerkt door Charivarius, werd goed opgevoerd. De regie was in handen van de heer W. v. d. Heul. De algehele leiding berustte bij de heer J. A. Klumpkes. De avond werd ♦gesloten door de voorzitter van de Oudercomrmssie, de heer J Beyer. Vanavond wordt deze feestavond nog eens gehouden. j les veel kleiner is, hoewel hier toch >k grot Dc heer Baron, nagekeken door i zijn vrouw, loopt even naar een an- „Ja dc tijd was toen niet al te bert, - ^ere kamer. Wanneer hij de kamer mijnheer." vertelde ons de thans 82- weer binnenkomt, zegt hij: „kijk hier jarige heer Baron. „Het was wel een llccft tl een foto, die werd gemaakt hele onderneming voor ons beiden <?5JC>r een krant in New York, toen ik Ik werkte hier als stoker in de ma chinekamer van een fabriek, nu ja ik wilde wel eens hoger op. Vandaar dat wij Holland verheten. Mini vrouw was toen 52 en ik 57. dus niet al te jong meer voor zo'n grote reis, maar het is best meegevallen. Sinds 1929. het jaar, dat we naar Amerika gingen, zijn we al zes keer met ver lof in Holland geweest." „Nou u durft wel op zo'n hoge leeftijd." meenden we. want de heer Baron is nu 82 en zijn vrouw 77. „deze grote tocht te maken." .Ja. mijnheer, we zijn 60 jaar ge trouwd en dit feest wilden we m Schiedam bij onze dochter vieren. In Den Haag Woont een dochter, die natuurlijk ook van de partij zal zijn. Het is jammer, dat mijn dochter en 1 80 jaar werd". Het is een mooie foto, waar het echtpaar Baronv. d. Laan juist een grote taart aansnijdt. „Nu kijk eens nan, zegt zijn vrouw, „nu komen wij er weer in." „En dc foto gaat mee naar Amerika voor de an dere kinderen zegt haar man Het was gisteren erg druk in do Prof. Kam. Onncslaan. waar het echtpaar sinds vorig jaar Jtim logeert bij hun dochter mevr. HortosBa ron. Ook de kinderen ontbraken niet op het feest, want er zyn 16 klein kinderen en 9 achtei-klcmkinderen. Voor een keertje kunnen opa en oma deze drukte wel verdragen. We wen sen de beide oud-Schiedammers nog een aangename lijd in Schiedam en een gopde overtocht naar de over kant van de oceaan. Toen bij de laatste siormen en het hoge water ook ons magazijn van Smyrna tafel kleden gedeeltelijk onderwa ter kwam te staan, vreesden wij het ergste. Nu alles achter de rug Is valt de schade nog al mee, vooral omdat deze luiver wollen machinale Smyrna kleden eigenlijk onverwoest baar en nu gedroogd weer bijna even nieuw xijn als voor de storm. In deze Opruiming gaan wij ze verkopen. Machinale Smyrna tafelkleden van 59.50, met kleine foutjes (door de behandeling in de droog- trommels), maar die niet van invloed zijn op de kwaliteit en duurzaamheid en U kunt ze kopen méér dar» twin tig gulden goedkoper dan normaal. De heer en mevr. B. Barono. cl. Ltum„ 60 jaar get romed, stiijaen de feestte art aan. In de maand December werd bij de Spaarbank Anno 1820 nagenoeg evenveel ingelegd als weggehaald. Per 31 December bedroeg het to tale tegoed der Schiedammers ƒ15.135 238,13, verdeeld over 40.206 rekeningen. Op die dag werd 350.481,67 aan. rente bijgeschreven. De Spaarbank opende het nieuwe jaar derhalve met een spaartegoed Van 15.485.819,80. In dit totaal zijn begrepen 6.011 rekeningen van jongens en meisjes^ die op de Jeugdspaarbank sparen. Zij hebben met elkander 78.436,46 aan spaargeld. Voor het kopen van ca- deaux in de Decembermaand werd door de jeugd 867,98 méér opgeno men dan Ingelegd. Ondanks de Kerstvaeantie werd op dc scholen nog voor een waarde van 3.713.95 aan spaarzegeis geplaatst. In de bedrijven werd mot behulp van looninhouding 7.687,75 ge spaard; de Afhaaïdlenst ontving aan de 2.706 afhaaladressen in 2 weken 34.007,50 aan spaargeld; uit gele digde busjes kwam 8.984,77 ge spaard muntgeld. Op verzoek werden 53 babyboek jes uitgereikt. De liquide middelen van de Spaar- j bank bedroegen per 31 December vanhessen 1954 2,5 millioen gulden, i Emos Gezien het feit dat ranglijsten van tafeltennis teams met zo veelvuldig gepubliceerd kunnen worden is het toch wel aardig om een overzicht tc geven van de stand van onze stede lijke tafeltennisverenigingen. Beginnen wij bij onze eerste klus sers dan zien wit dat het debute rende NOAD zich wel in do eerste lclasse zal handhaven Anders is het met TCK, dat momenteel een moei lijk seizoen doormaakt en een blik op de ranglijst zal blijken dat onze stadgenoten de tweede helft steviger van zich a£ moeten bijten willen zij zich in de eerste klasse handhaven. Van de tweede klassers doen beide gepromoveerde teams van Ready en Lafatno het uitstekend, dcch onder vinden nog hevige concurrentie van overige candidates Dit is evenzeer het geval met het sn de derde klase debuterende PTTS. Van Wilton en SCF is momenteel de stand van za ken nog niet bekend. Hieronder la ten wij dan de ranglijsten volgen. ie klasse afd- A Carbon 4 7 0 0 14 Wifra 4 7 r Effect 2 2 7 Bono 2 7 I NOAD l 7 BTTC 1 7 5 SVA 2 7 j Americano 1 7 C Xe klasse afd. B Elan 17 6 Carbon 5 2 2 1 Het was Zaterdag feest op het no tariskantoor Biaisse aan de Nieuwe Haven. De vlag werd 's morgens reeds vroeg uitgestoken ter gelegen heid van het 60-jarig bestaan van het notariskantoor. De heer A. S. H. A, Biaisse werd op zijn kantoor door het voltallige personeel ontvangen, waarna hij werd toegesproken door de candidaamotaris, de beer H. F. C. Krechting, die namens het personeel een bureaulamp aanbood. Vervolgens sprak de heer A. V.eyc-i de oudste klerk. De heer Biaisse dankte met een vriendeljke speech de sprekers voor de goede wensen en het tadenu. Talrijke relaties uit S.-hiodam kwamen de nota:is deluf- "•ens-a met het jub'leum van ziin -mtoor Onder de aanweziEon merk ten wij op notaris P. Schaberg, mr G. M. Hovingh. ir C. Hoek, president- directeur van Hook's Machine- en Zuurstof fabriek, de commissaris van politie, de heer K. Eyoma, de direc teur van Gemeentewei ken. ir J. v. d. Akker, drs K W, van Kouten, direc teur van de Spaarbank, anno i»20, de wethouder mr 1VI J. van Kinderen, de heer J. J. Meiehers. directeur van Mejchcrs Distilleerderij. :ie heer P. j Dirk/.wster, distillateur, do tecretaris van de S-iiiedainst* Gtjmeonsiih.ip, üo heer Edw. den Heed, ds J B. Seholi- wink, predikant van de Ned. Prot. Bond. de artsen P J. V/. Beukers L. H Geerde?. en H v. d Wen ring. chirurg; Talrijke bloemstukken gaven de receptiekamer een fleurig aan zien. Xerxes 1 4 2 1 j 5 Shell 1 7 1 2 4 4 TCK 1 7 l 1 5 3 USV 2c 3 7 klasse afd. 0 c 1 6 1 Ready 1 8 6 2 0 14 Fe>enoord 3 8 8 2 0 14 Xerxes Ito no 3 a 4 3 4 4 2 1 3 10 S 5 S 3 3 4 Kiilionalc I 8 2 3 3 7 Elan 2 8 1 2 5 4 GVJID 1 8 2 0 8 4 Overschie 1 8 1 1 6 3 2e klasse afd. D 14 Km cka I 8 6 2 0 Laftimo 1 3 6 2 0 14 Hermandad 1 3 5 1 2 11 TCK 2 8 3 9 SBV I 8 3 2 3 8 mvL i a 3 1 4 Feyenoord 4 8 1 4 3 6 Rcno 5 8 1 6 3 Contact 3e 1 8 klasse afd. 0 E 0 S 0 PTTS 1 9 8 1 0 17 21 Ud 1 9 8 1 0 17 e 9 0 2 14 SVA 2 9 3 2 4 8 CB 2 9 3 2 4 8 2 9 3 4 7 Stawero 2 9 3 1 5 Elan 3 9 3 0 6 6 Ta vej o 2 9 1 2 5 S Justma 1 9 0 1 0 1 Deze week gaan. de tafeltennissers weer starten voor de tweede helft, In verband met de vogeltentoon stelling in de Beurs, die een week is verlengd, worden de wedstrijden verspeeld in het pand van het be- bedrijf Bingham aan de Nieuwe Ha ven. alwaar in samenwerking met bet bestuur van de vogelvereniging een tijdelijke speelruimte is gevon den. zodat de tafeltennissers toch hun competitieprogramma kunnen afwerken. De clubavonden voor de tafeltennissers zijn dus voorlopig bij Bingham. Door dc Damclub „Schiedam" zul len wedstrijden om bet damkam pioenschap van Schiedam worden georganiseerd. De deelname is opengesteld voor iedereen, mits in Schiedam woonach tig. Enkele fraaie prijzen, waaronder een beker zijn beschikbaar gesteld (geen wisselprijzen). Het inschrijf geld bedraagt 1.50 en 1.cautie wcllte na het volledig uitspelen van alle partijen wordt terugbetaald. Inlichtingen en inschrijvingen op do Donderdagen 20 en 27 Januari na 7 uur in het clubgebouw, Tuinlaan 50 Alle overige dagen t/m 31 Janu ari bij dc navolgende adressen: J. Levering, Wattstr. 54a: J. Westerveld, P dp Ilonghstr. 18a; J. de "Wilde. v. Bevercnstr 2; W. M. Pranger. G«**r- vlietsestr. 32 b. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Machinale Smyrna tafel kleden, in de grote maat 140 x 170 cm, geweven van echte Smyrna wol, in warme Perzische j dessins, voor ffl Geen postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG. Tel 23100 Een groot aantal leden van de per soneelsvereniging van de Metaalbui- zenfabnek Mij „Excelsior" was Za terdagavond in de bedrijfscantme bijeengekomen, om te luisteren naar de causerieën van Willem van Iepen- daal. De waarnemend voorzitter, de heer R. Bulsmg. heeft de aanwezigen en de heer Van Iependaal van harte wolkom geheten, en dc overtuiging uitgesproken dat het een goede avond zou worden. In een ware „coktail" heeft de heer Van Iependaal voor de pauze op luchtige, crijiserende en soms spottende wijze gesproken over de" humor in de volkstaal. Hij releveer de enkele fragmenten uit zijn boek werk; „De Commissaris kan me nog meer vertellen" benevens diverse belevenissen uit de „Lijmkit'. De aanwezigen hebben dikwijls hartelijk kunnen lachen. Door de slechte weersomstandig heden staan diverse veldsporten. reeds enkele weken volkomen stil. Daar dit, vooral bij Junioren, funest werkt ten opzichte van het clubver band, heeft de algemene jeugdleider, de heer van Geene van de Schiedam- se Handbalvereniging DWS Zater dagavond in een der zalen van Ar cade een proefavond belegd voor ju nioren, om hierdoor het onderlinge clubverband te verstevigen. De sfeer, welke in de zaal hing, was plezierig; de meisjes en jongens van H tot 17 jaar beseften, dat het een avond voor hen persoonlijk was, temeer, daar de „pleïzierige noot" door de leden zelf werd verzorgd. Verschillende sketches werden aar dig opgevoerd, het Radiospelletje „Vertel een verhaaltje" werd even eens geïmiteerd, evenals de dames „Snip en Snap in Blinde Darm". Het was een aardig geheel waar om duchtig werd gelachen. Tussen de bedrijven door was er gelegen heid voor een dansje. Wij twijfelen er niet aan. of de heer Van Geene is met deze proef avond geslaagd. Gisteravond om kwart voor zes ontstond er een explosie in de kachel bij de familie S, aan de Verbrande Erven. De vrouw des huizes gooide wat petroleum op de kachel, omdat deze zo slecht brandde. De gevolgen wa ren niet bepaald prettig, want er werd schade aangericht aan de schoorsteen met behang en voorwer pen die om de schoorsteenmantel stonden. Als verdacht van diefstal van ko. per ten nadele van zijn patroon werd Zaterdag aangehouden de Schiedam, mer H. J. O,. HU werd opgesloten j op het hoofdbureau van politie. I Zaterdagmiddag werd te *s-Gra-1 werd tenslotte de afdeling Rozen- ren zande, in gebouw Maranatha, de burg met 233 punten, winnaar en eerste wedstrijd van de jaarlijkse se- I kwam als eerste afdeling in het bezit Icctiewedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bü Ongelukken, kring Schiedam, ge houden. Deze wedstrijden, waarvan er twee worden gehouden de vol gende wedstrijd vindt op 26 Maart te Vlaardingen plaats zijn voor. bereidingen voor de districtswed- strijden. De twee hoogst geplaatste afdelingen worden tot deze laatste wedstrijd toegelaten. In zijn openingswoord sprak heer G. de Goederen, voorzitter van het district Schiedam, er zijn voldoe ning over uit, dat dit jaar de op komst van de afdelingen zeer groot was. Niet minder dan 25 afdelingen namen dit keer met een senioren en/ of junioren-team deel. Met een kort woord, daarbij wij zende op de belangrijke taak, die de vereniging EHBO verricht, overhan digde de heer Aalberts namens de directie van Het Rotterdamsch Pa rool de tweede beschikbaar gestelde wisselbeker voor de junioren. Na ze ven jaar strijd werd de eerste wis selbeker onlangs definitief door de afdeling Vlaardingen gewonnen. Met veel toewijding werd zowel bij de juhioren als bij de senioren ge werkt aan de opgave van een denk beeldige aanrijding tussen een mo torrijder en bromfietser, waarbij twee gewonden op de weg moesten worden behandeld. Bij de junioren WAT MEN MOET WETEN Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa Gouka en Co, Graenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en GJX, Tuinlaan 60 tel 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven; geopend Iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) vaa 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve Maar dag) van 2 tot 4 uur. tedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags! van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten Sted. Museum-. 25 uur „Precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korff Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „De levens roman van Richard Tauber". Monopolo: 2, 7 en 9 uur: „Sas katchewan". Voorstellingen: Koopmansbeurs: 10—22 uur Ten toonstelling Ned. Bond van Vo gelliefhebbers. Irene: 8 uur Feestavond Mathe nesse Uloschool. Volksgebouw: 8 uur Lezing over scheidsrechters voor Schiedamse Scheidsrechtersver. Beyerebergen: 8 uur Zakenstu- diekring. Lezing over „Bouwdok Wilton" door ir J. de Weger. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, herinneren hierbij aan de verplichting, zoals neergelegd in de algemene Polilie-verordening, dat de hoofdbewoner of hoofdgebrurker van een bjnnen de bebouwde kom gelegen gebouw of terrein gehou den is bij gladheid, het voor of langs zijn gebouw of terrein be vindend voetpad schoon te houden van sneeuw en ijs. Geboren: Georg K.t z.v. G. K. Schrumpf en M. R. v. d. Boor; René. z.v, G. J. Scheffer en F. J. W. Spiessens; Johannes M. L. z.v. C. R. Oorschot en J. M. Godschalk; Alberdina P.. d.v. M. P, Tempelaar en A, P. Seip; Charles, z.v. F. Kik en M. A. Govers; Wouter F. z.v. F. J. Kriiter en G. P. van der Fok Overleden: J1 W. H, van Dolder, 84 j. wed. van T. Pilon. De ontspanningsvereniging „Ami go" was Zaterdagavond in zaal „Ami go" bijeen ter gelegenheid van het negenjarig bestaan. De ontspannings mogelijkheden bij deze vereniging zijn nogal groot als wij vermelden, dat o.a. een klaverjas afdeling, een toneelgroep en een. gymnastiekgroep onderdelen van Amigo vormen. Op het gezellig samenzijn Zater dagavond hebben de leden van de toneelafdeling sketches opgevoerd, terwijl ter afwisseling Hawaian mu ziek door eigen leden ten gehore werd gebracht. Begrijpelijk zijn nu reeds plannen beraamd om volgend jaar het 10- jarig bestaan feestelijk te herdenken. Het avondje werd besloten met een gezellig bal, met muzikale medewer king van de heren van Vessem. Naai- wü vernamen, zal de Toneel groep op Zaterdag 29 Januari a.s. in Arcade opvoeren: Hyenas van. de grens. NEW YORK De Amerikaanse iftbreker „Atka" heeft Zaterdag zijn doel, de Zuidpoolbasis „Klein Amerika" bereikt. Men constateerde dat het kamp van de expeditie van Schout-bij-nacht Rrchard Byrd (in 1947) was verwoest doordat de ijs korst waarop het gebouwd was, was gebroken. Op de „Atka" bevinden zich 250 man, onder wie veertien geleerden en waarnemers. Zes Douglas DC3-vliegtuigen, die door Byrd waren achtergelaten, wa ren op een aantal ijsbergen naar zee getheven, „Klein Amerika" heeft haar waarde als basis thans verloren, want zij" heeft geen haven meer. De plannen om de basis in de komende drie jaren als hoofd kwartier voor onderzoekingen te ge bruiken, zullen vrijwel zeker gewij zigd moeten worden. van de tweede Parool-wisselbeker. Deze afdeling zal derhalve op 26 Maart te Vlaardingen haar voorlopig bezit moeten verdedigen, want hou der ervan wordt, volgens de vastge stelde bepalingen, de afdeling, die uit de twee selectiewedstrijden het hoogst aantal punten, bemachtigt. Een woord van hulde aan-de jonge afdeling 's-Gravenzande, die op voortreffelijke wij2e de organisatie had verzorgd, is hier zeker op zijn plaats. De uitslag was: Senioren: 1. Maassluis 280 punten, 2. Naaldwijk 270, 3. 's-Gravenzande 209, 4. Overschle 208 punten. Junioren: 1. Rozenburg 233 pun. ten (wisselbeker), 2. Vlaardingen 195, 3. Naaldwijk 191, 4. Maasdijk 181 punten. BRUSSEL De Belgische mi nister van Buitenlandse Zaken heeft zijn Nederlandse en Luxem burgse ambtgenoten doen weten dat België de Franse voorstellen voor het vormen van een Westeuropese ..wapenpool" aanvaardbaar acht, zo lang de doeleinden zijn: 1. stan daardisering der bewapening; 2. ra tionalisering der wapenproductie; 3. verlaging van de kosten der wapens. De minister heeft Zaterdag tegen over de Nederlandse ambassa deur te Brussel, mr B. Ph. baron van Harinxma Thoe Slooten, een uiteenzetting gegeven van het Bel gische standpunt terzake. (Van. onze correspondent) BRUSSEL In het gerechtshof te Brussel is Zaterdagmiddag een zit. ting gehouden, bedoeld als huldebe tuiging aan de nagedachtenis van de grote Nederlandse jurist prof. mr E. M. Meyers. De bijeenkomst stond onder auspiciën van het Vlaams Pieitgenootschap bij de balie van Brussel. De Belgen prof. E. van Dievoet en prof. L, Frederieq belichtten resp. de betekenis van prof. Meyers voor België en eenmaking van het Bel. gisch-Nederlandse recht. De Neder- landse hoogleraren mr J. Drion, die de herziening van het Nederlands Burgerlijk Wetboek behandelde en mr G. de Grooth, die prof, Meyers als mens bezag, brachten eveneens hulde aan de nagedachtenis van de eminente Nederlandse jurist. RANGOON President Tito, die op het ogenblik Zuid-Azië bereist, heeft uit naam van de Joegoslavische regering aangeboden, een brigade van het Birmaanse leger uit te rus ten, „als bewijs van goede gezindheid en achting jegens het volk van Birma". Van zijn kant heeft de premier van Birma, Oe Noe, een grote hoeveel heid rijst aan Joegoslavië geschon ken. DJAKARTA Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de chef van de staf van het leger, generaal- majoor Bambang Soegeng, zijn ont slag heeft aangeboden, omdat hy niet langer in staat was de politieke intriges binnen het leger het hoofd te bieden. De aanvraag is thans aan president Soekarno voorgelegd, die als opperbevelhebber het laatste woord heeft. HET GROOTSTE EN MODERNSTE RADIOBEDRIJF VAN SCHIEDAM Hoogstraat 119 Telefoon 69572 Rembrandtlaan 64 Telefoon 66084 Zie Philips Bi-Ampli op pagina 10 In gezin met 3 kleine kinderen (6, 4 en 1 jr) wordt gevr. Opgewekt van aard. Genegen lichte huishoudelijke bezigheden te verrichten. Verdere hulp aanwezig. Extern, eventueel voor halve dagen. Aaam. schriftelijk of mondeling (na tel. overleg tol. 68921) mevrbuw Roelants-Haakman, B.K. laan 36, Schiedam. Bedrijf in het centrum van Schiedam vraagt voor de bediening van machines Beloning plm. 58.per week gedurende de eerste 3 opleidingsweken; hierna bjj gebleken geschiktheid plm. 62.— tot 70.per week. Opname in het pensioenfonds is mogelijk. U wordt een blijvende betrekking aangeboden, welke -U een vast inkomen garandeert Aanmelding alleen Dinsdagavond van 7 tot 10 uur, benedenfeestzaal Café Rest. „Amstelbron", Broersvest 13, Schiedam GEVRAAGD klein gezin, halve dagen_ Donderdags vrij. Werk ster aanwezig. Goed loon. Aanmelden na 19 uur mevr. De Groote, RembrandtL 23, Schiedam. Permanent Vfave Hélène-permanent met toe stel, het beste wat er is. com pleet ƒ5.stroomloos ƒ7.50 Op vertoon van deze adver tentie ƒ1.— korting! Dames- en Herenkapsalon. „Hélène". Rembrandtlaan 22, tel. 67170. Dames! Permanent Wave v.a. e.tot 12.50. Nieuwste modellen. Watergolven ƒ2.50. Modelknippen 1.Jac. v, Kalker. Maison „Modem", Hoogstraat 53, tel. 69750. Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6. Broersvest 115, tel. 67237. j Te koop aangeb. J Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Leesbi bliotheek - Kantoorboekhan del „Modern", Boerhavelaan 124, teL 63415. Moderne coiffures. K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.-. Dliepermanent 11,- (stroom loos). Knittax M2 breimachine aan schaffen garandeert U de snelste, geheel volautomati sche machine te bezitten. Knittax M2 breit zonder hulpmiddelen alle patronen! Gesloten hiel in drie minu ten. Sterk aanbevolen door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Knittax M2 is alleen te verkrijgen in de speciaal zaak voor Vlaar dingen en omstreken. Ook op gemakkelijke betalingsvoor waarden, Miep van Leeuwen, Smalle Havenstraat 11, telef. 2310, Vlaardingen. Muz.instr, - Radio's Gramofoonplaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam, Hoogstr. 119, tel, 69572; Rembrandtlaan 64 tel. 6S034. Siversea Ronde glasplaten, schuifrui- ten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, auto-rui ten enz. levert Loopik's Glasindustrie, Boterstraat 39, telefoon 68945, Spor(prijzen. Thans ook in Schiedam alle soorten me dailles, penningen, kruisen, plaquettes, standaards, tak ten, kransen, bekers en vaan- jes. Schiedamse Stempelfa briek en Graveer-mrichting. Passage 8, tel. 68933. Zijn uw schoenen (e klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal- latje. Schoenrep.bedryf „Ex celsior", Dam 36, tel. 66874. Ultschulftafels 42.50; mooi eiken gebeitst, ook in de maat 90x60, uitsehiufbaar, bij Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam. Tjjdens de opruiming: ge- galv. emmers van 2.90 voor 5.59, van 3.15 voor 2.80. Bok- lorsi, Graenelaan 36; Hoog straat" 34.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1