S3! m C D Reglement voor bekerwedstrijden behoeft dringend herziening Uitgroeiend Nieuwland krijgt een wijkgebouw Vierspelenkampwordt in Pleinzicht gespeeld De Politie-opleiding Over plichten en rechten van de scheidsrechter Lezing J. J. v. d. Kaa voor SSV SCHRIJFSTER CULTUREEL BELANG Medisch Bureaubibliotheek en vijf vergaderruimten '29 Cult. Comm. ANBB zet 't werk voort N.V.V.-Bestuurders bijeen Schoolschaken AGENDA Aankoop percelen en woningen Confiance kampioen Burgerlijke Stand Verschillende gemeenten, ook Schiedam, werken samen „Meisjes van de grote stad" 25 jaar lood- en zinkwerker Vier gegadigden Wie heeft iets verloren? Aanstaand echtpaar verloor f 3000,- Visser uit Doorn te IJmuiden verdronken Marine-vliegtuig van VS stort in oceaan Uit minnenijd auto in brand gestoken Sabotage op Engels vliegkampschip - twee stokers in arrest SCHIEDAM KOERIERSTERS PS èbmgtU AGENT-INCASSEERDER 2 Dinsdag 18 Januari 1955 De Gemeenteraad van Schiedam heeft in Juli vorig jaar in principe be sloten tot de bouw van een buurtcentrum of wijkgebouw In Nieuwland, gelegen aan de oostzijde van het dr Wibautplein. Tegelijkertijd werd ook accoord gegaan met het verlenen van een crediet van 32.256.voor het maken van de paalfundenng van dit wykgebouw. Thans bieden B. en W. de definitieve plannen ter goedkeuring aan, terwijl tevens om het nodige crediet wordt gevraagd. Dit wijkgebouw zal bevatten een medisch consultatiebureau met een wachtruimte voor moeders mèt kin derwagens, een boxenkamer, èèn kamer voor de consulterende arts en een isolatievertrek voor kinderen met besmettelijke ziekten. Dit bu reau zal gelegen zijn links van de centrale ingang. Rechts van de ingang vindt men dan weer een bibliotheekafdeling met een kinderleeszaaltje met een oppervlak van ongeveer 120 m2. Aan de achterkant van dit ge- bouw. bereikbaar door een afzon derlijke zij-ingang liggen dan par terre vier vergaderzalen voor resp. 48. 40, en twee van 30 Personen. Bo ven deze vergaderzaal komt dan weer een gTOtere toneelzaal met een capaciteit van 168 personen. De bouw- en inrichtingskosten van dit wijk-centrum.zïjn becijferd op f 32.5.330,waarbij ook inbegre pen is de verwarmings-installatie. B. en W. merken hierbij op dat de exploitatie-uitkomsten dusdanig zullen zijn. dat een vrij groot nade lig saldo, met name de afschrijving van de bouw- en inrichtings-kosten, aanvaard zullen moeten worden, die geheel ten laste van de gemeen te moeten komen. De overige ex ploitatie-kosten zullen %vel uit de ontvangen baten kunnen worden bestreden, aangezien verwacht mag worden dat al zal misschien niet di- reet het geraamde bedrag aan hu ren bereikt worden, dit toch wel zal worden bereikt, zodra de thans in aanbouw zijnde wijk is volgebouwd en het buurtcentrum volledig zal zijn „ingeburgerd". Dat een vrij groot nadelig saldo van de exploitatie-begroting moet worden aanvaard, is naar mening van B. en W. volkomen verant- woord. Het betreft hier immers een centraal punt voor allerlei sociale doeleinden en cultureel vormings- wpsk voor een wijk van momenteel 968 gebouwde en plm. 200 in aan bouw zijnde woningen. Daarbij is het plan voor de bouw van 2 toren- flats(196 woningen) tot uitvoering gekomen, terwijl dit aantal van 1364 woningen nog kan worden uitge breid met plm. 560 woningen, welke op de aangrenzende gronden zullen kunnen worden gesticht. Binnen korte tijd zal derhalve een wijk van plm. 2000 woningen zijn ont staan. Hierin zullen plm. 8000 per sonen gehuisvest zijn. Dat de grote sociale en culturele belangen, die hier voor deze ge zinnen op het spel staan, een offer van de gemeenschap waard zijn, be hoeft geen betoog. Naar aanleiding van het boven staande hebben wij de eer XX te verzoeken: a. ten. laste van' het Woningbe- (Advertentie LM.) Zij, die een Congoloper uit ondervinding hebben leren waarderen, behoeven wij niets te vertellen. Maar voor hen, die binnen kort toch een nieuwe trap- of gangloper nodig hebben, is dit een mogelijkheid om een echte dubbelzijdige boucléloper te kopen, de Congoloper (die voor elke andere loper tot drie gul den niet onderdoet) voor een prijs, waarvan U inder daad zult zeggen dat dit een Opruimmgsaanbieding is „zonder weerga". Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Congo-dubbe!- bouclélopar in frisse streep- dessins,per meter voor WINKELCENTRUM 9INNENWE0, Tal 20180 drijf een crediet vati rond 325.330 te verlenen voor het stichten van een buurtcentrum in Nieuwiand, aan de Oostzijde van het Dr. Wibaut plein; b. te besluiten tot de in verband met voormelde uitgave nodige be grotingswijziging. Ten slotte kan nog gemeld worden dat boven dil wijkgebouw een zes tiental maisonnettes of kleine wonin gen. in twee woonlagen, gebouwd zullen worden. Het merkwaardige in het ontwerp is echter dat deze wo ningen dwars op het wijkgebouw geplaatst worden en de indruk ge ven als „op stelten'' er boven ge bouwd. De Culturele Commissie van de Algemene Nederlandse Bouw Be drijf sbond, afdeling Schiedam, die Donderdagavond jJ. reeds actief is geweest met de vertoning van een filmavond in het Volksgebouw, heeft, naar we vernemen,, meerdere der gelijke avonden op 'het programma staan. Want deze laatste filmavond is. in tegenstelling met wat we er over schreven, zeker een succes ge worden wat de belangstelling betreft, een succes groter zelfs dan men had durven verwachten. Bit is dan een aanmoediging voor de commissie om het werk in deze lynen voort te zetten. Op genoemde avond is, hoewel er eigenlijk los van staande, nog even gesproken over het fonds voor bij zondere noden onder de leden, welk fonds op die avond ook werd vast gesteld. De bestuurders van de aangeslo ten. verenigingen van het NW Be stuurders Bond lüelden Zater dagavond een gezellige nieuw jaarsbijeenkomst. Voorzitter A. N. van der Wel. die het openingswoord sprak, wees nog eens op het vele werk dat in 1955 te verwachten was. Hij hoopte dat de grote taak een half millioen leden bij het vijftig jarig bestaan op 1 Januari 1956 vervuld zou kunnen worden. Hierna werd uitsluitend aan ont spanning gedaan. John Kloos de con férencier, bijgestaan door goede ar- tisten zorgde dat de bestuurders zich uitstekend geamuseerd hebben. Les Deux Chéries bleken dames te zijn, die goed overweg konden met hun accordeons. Barthly is nog steeds een clown van klasse en heeft ook nu weer de zaal doen daveren van bet lachen. Een aantal vermake lijke schetsjes completeerden het goede programma. Na afloop werd er nog wat ge danst. De grote zaal van het Volks gebouw was geheel gevuld. De uitslagen van de eerste drie ronden zijn: HBS ARehobothschool 3—? (af gebroken partij); HBS BPr. Irene- school 31; Gymnasium—Lag. Techn. school 4—0; W. de Zwijger- schoolLTS 3*£Vz\ Rehobothschool —Pr. Ireneschool 31; HBS B— Gymnasium 2VèlVsï HBS A—w. de Zwijgerschool 3^3'4; Rehoboth school—LTS 3—? (afgebroken par- tii); Gymnasium—Pr. Ireneschool 3 ¥2— De stand na drie ronden: gespeeld punten HBS A 2 4 HBS B 2 4 Gymnasium 3 4 Rehobothschool 3 4 W. de Zwijgerschool 2 2 Pr. Ireneschool 3 0 Lag. Tech. School 3 0 Esperanto-agendo Merkredon, la 19 an de jan; Ni komune verkos Venu, car la vespero povos esti gojiga WAT MEN MOET WETEN Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa Gouka en Co, Gro melaan 127. Bellen by ongeval; G.G. en GJD. Tuinlaan 80 tel 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9,30 tot 4.30 uur en iedere avond (b*>hajvt Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum. 25 uur „Precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korff Bioscopen: Passage, 2 cn 8 uur: „De levens roman van Richard Tauber". Monopol e, 2. 7 cn 9 uur: „Meis jes van de grote stad". Voorstellingen: Koopmansbeurs: 1022 uur Ten toonstelling Ned. Bond van Vo gelliefhebbers. Musis Sacrum, 7 uur: Receptie Bakkerij M. J. Vlug. jtfusis Sacrum, 8 uur: Feest avond Person eels ver. M. J. Vlug. Gebouw Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Jaarvergadering Prot. Chr. Bond van Vervoersperso- neel. Volksgebouw, 8 uur: Lezing door mej. Bos voor Vrouwen bond N.V.V. Irene, 8 uur: Lezing en film van Ned. Ver. van Suikerzie ken. Ten behoeve van het onteigenings- plan „Nieuwland" hebben B. en W. aan de Gemeenteraad voorgesteld de woning met schuur en turn van de heer J. B. C. Beinïng aan de Noord- Vestlaan 38, groot 450 ca, aan te ko pen voor een bedrag van 13.053,02. In afwachting van de uitvoering van de plannen, wordt de woning aan de huidige eigenaar verhuurd voor 9.50 per week. B. er. W. hebben de Gemeenteraad voorgesteld aan te kopen een perceel in de Nieuwlandse Polder, groot 2055 ca, alsmede een perceel weiland, groot 82 ca. De prijs voor de perce len uit de Nieuwlandse Polder be draagt i.per ca. terwijl het per ceel weiland in totaal 390,25 kost. Tert behoeve van de volkshuisves ting hebben B. en W. de Gemeente raad voorgesteld aan te kopen de woning met schuur en erf aan de Schiedamseweg 82 van de heer C. P. M. Lansbergen. Da grootte van dit perceel bedraagt 8-62.80 ha en de to tale kosten bedragen 79.000. Van de erven van mej. H. J. Walt- man willen B. en W. aankopen de woning met erf aan de Laan 6. Dit ten behoeve voor de aanleg van een openbare straat De prijs bedraagt 700.—. B. en W. hebben de Gemeenteraad voorgesteld een perceel grond aan de Bagijnhof 12 aan te kopen van de heer C. G. Peereboom uit Utrecht. De grootte van het perceel bedraagt 72 ca en kan voor 900.overgeno men worden. In het jongste nummer van „Biljartnieuws", het officieel orgaan van het district Schiedam van de Koninklijke Neder landse Biljart Bond, omvattende de aangesloten verenigingen in Schiedam, Vlaardmgen en Maassluis, houdt de heer J. H. van Duijl, de volijverige secretaris van het district, tevens de beste speler uit het rayon, zich bezig met de bestaande bepa lingen voor bekerwedstrijden, e.d. Reeds enige jaren bestaat in ons biljartdistrict een verschil van mening inzake de te or ganiseren wedstrijden. Jaren achtereen b.v. vond geen compe titie tussen de aangesloten afdelingen plaats, doch werd vol staan met de persoonlijke kampioenschappen en daarnaast de bekerwedstrijden, tweekampen, e.d. jaar gehouden in het club lokaal van de biljartver eniging Pleinzicht te Schiedam. Op Zaterdag 19 Februari begint het tour- nooi, dat wij tot één van de grootste biljartevenemen ten in Nederland rekenen. Aan Biljartnieuws ontlenen wij voorts nog, dat de competitie cadre A na de Vierspelenkamp wordt ge houden en thans de inschrijving openstaat voor het tournooi om de P. v. d. Water-beker en voor de Eureka-cup. De competitie in afdeling D had een zeer spannend beloop. De teams van Confiance, Luctor en RES voer den een verwoorde strijd om de ereplaats en eerst in de laatste ron de viel de beslissing. De eindstand werd: De heer Van Duijl heeft zich de moeite getroost nog eens uitvoerig uiteen te zetten hoe de wedstrijden zijn gegroeid, de bepalingen gewij zigd, steeds weer is getracht verbe teringen te vinden en in te voeren, doch niettemin is de grote roep, die van belangrijke wedstrijden uit ging, zoals b.v. de Luifelbeker voor de Schiedamse verenigingen en de Eppo-beker voor de in Vlaardingen en Maassluis gevestigde verenigin gen gegaan. Met voorbeelden toont de heer Van Duijl aan, dat het hul dig bekerreglement onvolkomen heden bevat en geeft als oplossing aan het (in tal van andere distric ten reeds bekende) klasse-systeem. In i°46 Is de idee ook al geopperd iu ons district. Het werd van de hand gewezen. Toen de Bond in 1947 met zijn wedstrijdreglement voor de dag kwam, was daarin natuurlijk wel het klasse-systeem verwerkt, Het district maakt geen aanmer king, maar nam zelf niet de logi sche stau het ook in te voeren. Aangekondigd is thans, dat het bestuur in deze voor de eerstvolgen de jaarvergadering met voorstellen in deze richting zal komen. De jaarlijkse Vierspelen kamp (waarover wy vo rige maand reeds uitvoe rig schreven) wordt dit Geboorten: Margaretha, d. v. A. Kooy en C. G. Smits. Maria Hen- drika. d. v. A. Wolthuis en M. M. Gouka. Leo, z. v. L. C. Voogt en K. Westdijk. Ronald, z. v- D. K. Ritter en M. v. d. Hoonaard. Huigina J., d. v. C. van Pelt en H. W. Zwarts. Wim A...z, v, C. A. Dorsman en L. E, v. Ameyde. Overleden: A. M. Calon, 55 j., vr. v. J. H. M. Breugelmans. H. Kornet 59 j. J. C. Lolkus, 83 jr., vr. v. P. Krommenhoek. W. Oosterholt, 70 j. L. M. Windhorst, 77 j-, wed. v. j. van Meurs. A, M. de Groot, 6 mnd. "V *5 De Burgemeester van verschillende _,'em centen in de provincie Zuid- Holland voeren reeds enige tijd be sprekingen over de wijze, waarop het politie-personeel dient te worden op geleid in die gemeenten, welke zelf niet over een opleidingsinstituut be schikken. Reeds geruime tijd bestaat voor dit doel een opleidingsschool in Wassenaar. Deze school, welke goede resultaten boekte met de opleiding, dreigt sinds 1954 financiële moeilijkheden op te leveren, daar de gemeente Wasse naar, die tot dusver de tekorten droeg, daarmede niet kan voortgaan. Door samenwerking van de ver schillende gemeenten, welke bij een goed opleidingsinstituut belang heb ben, bestaat de mogelijkheid het be staande instituut in gewijzigde vorm in stand te houden. Deze gemeenten zijn: Alphen a. d. Rijn, Delft, Dor drecht, Gorincnem, Gouda, Leerdam, Leiden, Maassluis, Monster, Naald wijk, Noordwijk,- Ridderkerk, Rijs wijk, Schiedam, Vlaardmgen, Voor burg, Wassenaar en Zwijndrecht. Een regeling i.z. de samenwerking kan krachtens de wet óf door de raden óf door de burgemeesters van de verschillende gemeenten worden getroffen, maar burgemeester Peek meent dat het aanbeveling verdient haar door de gemeenteraden te laten vaststellen en wil eerst toetreden als de Raad erin gekend is. Het merendeel zijner ambgenoten deelt dit standpunt niet, zodat het ontwerp formeel uitgaat van een re geling tussen de burgemeesters. Om een sluitende begroting te ver krijgen moeten de kosten worden ge steld op rond 1000.per jaar per cursist. Het aantal deelnemers voor Schiedam zal naar zich laat aanzien, zich beperken tot ten hoogste 4 p. j. In de regeling is voorts bepaald, dat de aangesloten gemeenten in een on verhoopt nadelig saldo _van de Poli tieschool naar evenredigheid zullen bijdragen. In verband met het bovenstaande stelt de burgemeester thans aan de Raad voor, de financiële consequen ties, welke de toetreding tot deze regeling meebrengt, te aanvaarden. Voor de Schiedamse Scheidsrech ters Vereniging, heeft gisteravond de heer J. J. v. d. Kaa. lid van de Hoofd Scheidsrechterscommissie en 2e sec retaris van de C.O.V.S. in een dei' zalen van het Volksgebouw een cau serie gehouden. Voor de pauze heeft spreker, na door de voorzitter van de S.S.V., de heer L. van Sijl te rijn ingeleid, in hoofdzaak gesproken over de „per soon" van de scheidsrechter. Spreker wees in eerste instantie er op, dat de arbiters er zich van be wust moesten zijn, dat zij een drie voudige taak te vervuilen hebben; op de eerste plaats als vertegenwoordi ger van de K.N.V.B., op de tweede plaats als „spelleider" en ten slotte als „opvoeders" van jeugd en oudere personen in het spel. Hieruit blijkt dus dat een scheids rechter op de eerste plaats plichten heeft te vervullen en dan eerst kan denken aan de „rechten" welke hy als arbiter in een veld heeft. Spreker wees de aanwezigen erop, dat hun gehele houding, optreden, en kleding beslissende factoren waren voor de indruk welke spelers, be stuursleden en het publiek van hen krijgt en behoudt. Tot de verplichtingen van de scheidsrechter worden zeker gere kend het kennen van de Bondsvoor- schriften en de spelreglementen een scheidsrechter mag nooit geen „hekel" aan een ev. protest hebben doch is verplicht alle hulp te ver lenen bij het opmaken ervan; een scheidsrechter moet de spelers van dienst zijn, en rustig onopvallend in zijn optreden zijn. Na de pauze behandelde de heer v. d. Kaa het wezen van de Centrale Organisatie van Scheidsrechters (C.V. O.Z.) De tot stand koming 24 jaar ge leden bleek een moeilijk begin van een proces van 19 jaar om eindelijk door de K.N.V.B. erkend te worden. De C.V.O.S. kan nu beschouwd wor den als de opleidingsschool van de scheidsrechter. Was voor kort een „internaat" (nu door de K.N.V.B. be heerd) een ideaal onderdeel van de opleiding, de modernste instructie wordt thans gegeven door middel van filmstrips, waardoor de voetbalspel regel „practisch" wordt gedemon streerd. Een dankbaar applaus van de vele scheidsrechters, waaronder ook enkele Rotterdamse collega's was een bewijs van erkentelijkheid. De voorzitter heeft de heer v. d, Kaa dank gezegd voor de gehouden causerie, onder aanbieding van enkele Schiedamse souvenirs. In Monopole: De maan schijnt ook boven New York, maar haar glans verbleekt tegen de glinstering van allerhande tingeltangels en goedkope theaters, waar de mooie meisjes uit de huurt in schoonheidswedstrijden optreden om een kans te maken eindelijk eens van de armoede af te zijn. In die sfeer van gevaarlijke illusies, verbit tering en verkapte misdaad leven twee jongens en hun geliefden, geen aardse engelen maar blijkbaar ook niet slecht genoeg om de film over hun wedervaren geen roerend slot te geven. Diefstal, heling, verdenking van moord rnet een paar harde kaakslagen en wat heupwiegen is het allemaal snel opgelost. Wie na het overtuigende begin van „Meisjes van de grote stad" iets anders dan het vanouds bekende botte gangsterdom verwachtte komt dus wel bedrogen uit en raakt ook moeilijk verzoend met het quasi-ethische tintje waar onder regisseur Jack Arnold al zyn goede kansen verstopte. Zelfs het buitenhuisje met-maan-en-al, waar heen het betrokken gezin verhuist als de doden geteld zijn, gaat hem niet meer ter harte. Patricia Hardy en Glcn Roberts vormen in deze film wel het meest aanvaardbare span. De heer W. A. Filius, lood- en zinkwerker, gas- en waterfitter uit de J. A. Alb. Thymstraat 62 zal Dinsdag 25 Januari het 25-jarig be staan van zijn bedrijf herdenken In gebouw Irene aan de Nieuwe Ha ven wordt 's middags van 46 uur een receptie gehouden. Confiance 2. Luctor 3. RES 4. Volksgebouw 5. Pleinzicht 6. Rembrandt De Unie HVO 5190 4250 5740 4590 4475 4165 4330 4585 4894 3952 5205 4155 3993 3703 3628 3402 Ook dc strijd om het districts- kamploenschap cadre 38/2 had een zeer spannend beloop, hoewel van de negen deelnemers er vier boven de andere uitstaken. J. van Eijk van de biljartvereniging Sunlight kwam In de bovenzaal van het Gerefor meerde Jeugdhuis aan de Lange Ha ven wordt Donderdag 20 Januari door de Oecumenische Raad een bij eenkomst gehouden, waar wordt ge sproken door ds H. v. Cpevorden, se cretaris van de Oecumenische Jeugd raad Nederland. Het onderwerp gaat over „De Wereldraad van Kerken in Evanston". Aanvang 8 uur. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9—12.30 uur en 25 uur: Actetas met inhoud; lede ren handschoen: 1 paar kinderwantcn: kinderpantoffel: 1 paar steunzolen; enige handschoenen en sleutels. Te bevragen bij de vinders: Kerk boekje, W. Timmerman, J. A. Alb, Tilijmstraat 18a; handpompje, E. Wieg man, 2e Tuinsingel 24; klein bruin hond je, Wuisman, Fabnpleln 33; Kanarie. Schouwenburg, Esdoornlaan 20; auto- step, H. van Drunen, Ant. Muijsstraat 11; slee, E. de Koning, Vlaardjngerstraat lb; slee, Melief, Mariastraat ïl9a; bedrag aan geld, H. de Ligt, Pr. Keesomstraat 12a: oorhanger, Koning, Westfrankeland- sestraat 64a; bedrag aan geld. Crepirt, Daltonstraat 6a; bedrag aan geld, D. v. d. Heuvel. Siachthuislaan 29b; bedrag aan geld, J, van de Werken, Broersveld 106; actetas, Hoofdbureau van Politie Botterdam.; portemonnaie met mh„ F. WJtberg, Lange Nleuwstraat 11b; kin- derportemonnaie. Kok, Broersvest 93; herenportemonnaie. C, Collignon, Lo- rent2laan 38; herenportemonnaie met inh.. L. Loes, Tollensstraat 14 te Vïaar- dingen; bruine actetas, A. Gunst. Bil- derdijkstraat 20a; Lipssleutel, Hekking. Newtonstraat 15; vulpen, 3. Evertse, Parallelweg 236e; Lipssleutel, K. Schoof. Korte Smgelstraat 18a: slot roet sleutel, j. Koster, Botterdamscdyk 18a; vulpen, van Lange, Hoogenbanweg 37b; heren- handschoen. E. Jaset. J. A. Alb, Thijm- straat 73a; wollen handschoen, E. Wal kers. v. Ostadelaan 39; kmderzakdoek, G. Dal, Oude Kerkhof 14a; zakdoek. 3. Winkelman, Oude Kerkhof 3; groen wantje. Zuidgeest, Noordvestlaan 25/10; handschoen, K. Verbiest, Nieuwstraat 29; bol grijze wol, D. Gids, IJsselmondcse- straat 18; sjaal, v. d. Stelt, Goereese- straat 7; 1 paar wanten, M. J. Schoen makers, Dam 42; wantje, v. Dijk. West- jrankelandsestraat 111b; want, B. V. Houwelingen. Talmate»» 58; kmderwant, G. Verdam, Vondellaau 38; bruin km* derwantje. M. de Vries, P. de Hoogh- straat 12a; 1 paar witte kmdenvantjes, Scters, Aleidastraat 86; rood Kindenvan- tje, van Wieringen, van Swindensingel 50b; leren want, Mevr. Verkaade, Boer- haveplem 14; 1 paar wollen kinderhand schoenen, C. Collenburg, Potgieterstraat 25b; pet, W. TIeman, Julianalaan 60b; kinderpantoffel, P. Trietman, Rem- brandtlaan 71a; want. C. Daalmeyer, Broersveld 176/4; 1 paar witte kinder wanten, L. PLuym, Broersvest 100b; paar grijze kinderwanten. J, C. de Rid der, Voltastraat 5; blauwe want, J. Hoef sloot, Rotterdamsedijk 227c; gymschoen, j. v. d. Wal, Emmastraat 7; zwarte da meshandschoen. G. Groenenboom, Sin gel 52; lederen herenhandschoen, J, van Zon, Simon Stevinsiraat 3b. Gedupeerd bij 't inrichten van een huis Het verlies van een plastic porte feuille met erin een bedrag van f 3000,— heeft een emd gemaakt aan de zolang gekoesterde plannen van de heer A. P. Wognum, PTT- ambtenaar te Amsterdam en zijn verloofde mejuffrouw G. Koeken die werkzaam is bij de cultuurtech nische dienst te Utrecht. De drie duizend gulden werden met moeite bij eengespaard en toen het aanstaande echtpaar eindelijk de toewijzing kreeg voor twee ka mers in Amsterdam, stak de heer Wognum het geld in zijn zak en zou met zijn aanstaande echtgenote enig meubilair en andere huisraad kopen. Hy verliet het kantoor van de PTT aan de Hobbemakade te Am sterdam op 12 Januari met veilig geborgen in zijn zak de portefeuille met de drie duizend gulden. In de Zeilstraat ontdekte hij evenwel dat zijn portefeuille zoek was. Hen moet deze op weg naar k-_verloren hebben. De politie is er tot nu toe niet in geslaagd de portefeuille op te sporen. Maar het aanstaande echt paar dat zeer gedupee:d is en van trouwplannen voorlopig af moet zien gelooft nog>4 steeds in het bestaan van de eerlijke vinder. tenslotte als de verdiende winnaar te voorschijn. Hij maakte ook de kortste partij met 16 beurten en een hoogste serie van 68. Zijn algemeen moyenne be droeg 8.40. C. Köneman (Eureka) bezette met 12 matchpunten en een alg. moyenne van 7.14 de tweede plaats CVan Eijk scoorde 14 pun ten), C. Ruggenberg (Rembrandt) scoorde eveneens 12 punten, doch werd derde, want zijn algemeen ge middelde was lager: 6.22. MetlO pnt en een moyenne van 5.92 eindigde C. v, d. Lee van Rembrandt op de vierde plaats. De verdere volgorde luidde: 5. M. Kooy (Sluis), 6. M. Vo gel (Entre Nous), 7. G. Valkesteyn (Rembrandt), 8. B. v, S oei en (Entre Nous) en 9. P. Eikenbroek (Plein zicht). IJMUIDEN. Maandagmiddag is een 40-jarige inwoner van Doorn, de heer D. v ,d. W., tijdens het vis sen op de Zuidpier door een onver hoeds aanrollende golf van zijn zit plaats gesleurd en te water ge raakt. Naburige vissers probeerden hem nog te grijpen, maar moesten hem loslaten. Later is hij door de loodsafhaalboot „Geep" op het dro ge gebracht, doch het gelukte niet de levensgeesten op te wekken. Dertien inzittenden vermist CORNER BROOK. Een viermo torige Constellation van de Ameri kaanse marine is ten Zuidwesten van Newfoundland In de Atlantische Oce aan gestort. Van de 13 inzittenden heeft men geen spoor gezien. Het vliegtuig was slechts twee uur geleden van een basis in de buurt van Corner Brook opgestegen, toen. de piloot meldde dat een' van de motoren weigerde. Een ogenblik later meldde hij, dat ook de tweede motor was uitgevallen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM „Hardstikke gek, meneer, hardstikke gek was ik," zo beschreef de 33-jarige chauffeur De L. uit het Gooi zijn zonde voor de politierechter, waar hij wegens brandstichting terecht stond. „Maar ik was verliefd-" Verliefd op dc echtgenote van een inmiddels overleden vriend, die echter niet met de L, maaT met een ander uitging op een kwade dag. Beidon kwamen om één uur 's nachts per auto thuis. Uit minnenijd stak de L. toen een paar poetslappen in brand cn legde die onder dc auto %'an zijn liefdesconcurrent. Resultaat: honderdvijftig gulden schade, vol gens dc eigenaar van de wagen, die een specificatie overlegde. De politierechter vond echter vijf tig gulden redelijk. De L. haalde zyn portefeuille voor de dag en betaalde contant. Toen stond de officier op. „Vijftig gulden en vernietiging van de poets lappen," sprak hij. De rechter zei, vóór hij uitspraak deed tegen de getuige: „U bent ge trouwd hè? Ja, Ja, dat komt er van." Toen vonniste hjj: een tientje. „Ik zou maar eens naar een andere vrouw uitkijken" raadde ixij nog aan. LONDEN, De Britse Admirali teit heeft Maandag bekendgemaakt, dat twee jonge stokers aan boord van het lichte vliegdekschip „Warrior", hangende een onderzoek van de po litie naar een geval van moedwillige schade aan het schip, in arrest gesteld zijn. In een. communiqué werd verklaard, dat de schade, die Zondag aan het schip werd toegebracht, van weinig betekenis en niet van invloed op de gevechtswaarde van het schip was. Het is de derde maal. dat aan boord van de „Warrior" sabotage is ge pleegd. In December 1953 werden bepaal de instrumenten beschadigd. Daar voor werd een stoker-monteur tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In Januari 1954 werd een kabel door gesneden, maar de dader ïs toen blijkbaar niet gevonden. Charles E. Lillen Is bij koninklijk besluit erkend en toegelaten, op de voet van vreemdeling, als vice-consul van de Verenigde Staten van Amerika te Rotterdam. Heden ontsliep in haar Heer en Heiland mijn ge liefde Vrouw en der kin deren zorgzame Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, onze Be huwd-Zuster en Tante, Mevrouw JOHANNA CAROLINA KROMMENHOEK geb. Lolkus, in de ouderdom van 83 jaar. Uit aller naam: P. Krommenhoek Schiedam, 16 Januari 1955 Veenlantstraat 1 Liever geen bezoek De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schiedam, Woensdag 19 Januari a.s. Vertrek van het sterfhuis n,xn. half twee. Te huur gevraagd Jongelui, overdag uithuizig wegens werkzaamheden, zoe ken gemeubileerde of onge meubileerde kamer met ge bruik van keuken. Brieven onder no. S 287, bur. v,d. bh Te koop aangeb. Ombouw-planken met ronde hoeken, in blank, gothisch, enz. Zie 4de verdieping bij Plate, Gr. Markt 19—21, Schiedam. Dames- en herenhorloges, Zwitsers fabrikaat, 17 steens v.a. 1.50 p. w. Lopers, 2eil en tafelkleden v.a. 1.— p. w. Alle inlichtingen tele foon 33279—84344. Meubelen, bedden en kar petten v.a. 2.50 p. w. Da mes-, heren- en kinderkle ding op zeer aantrekkelijke condities. Alle inlichtingen telefoon 33279—84344. Te koop: Salon ameublement met 4 arm'auteuils, ronde ta fel met glasplaat. Graaf FJo- risstraat 3i, Zaterdag tussen 79 uur. Te koop gevraagd Te koop gevraagd Norton 500 c,c. Bouwjaar '46'47. Br. ond. no. S 286. bur, v. d. blad. Personeel gevr. Banketbakkerij Scheffers, Dam 35, tel. 67B23, vraagt aank. 2e bediende en leerling Gevraagd net meisje voor de huishouding en werkster. Aanm.: J. W. v. d. StoJpe. BK. Laan 257 A, tel. 86358. Gevr. net meisje, zelfst kun nende werken in klein gezin, voor dag of v.d.e.n.. Zater dagsmiddags en Zondags vrij. Mevr. H. Verboom, Rotterd. Rijweg 48, Overschie, tel. 48344. piversen Zo juist verschenen: het Knittax-breiboek „Elza" in de Neder! vertaling met 100 diverse breimodellen, prijs f 2.75. Breimachinehandel Miep van Leeuwen, Smalle Havenstraat 11, tel. 2310, Vlaardingen. Mevrouw, de Koning der breimachines Knittax 2» vooral nu de vorst is inge treden, onmisbaar voor Üw breiwerk, prijs 275.-. Ook; gemakkelijke betalingsvoor waarden. Duizenden Neder landse huisvrouwen profite ren reeds van dit unieke breiwonder! U nog niet? HU staat voor V klaar ter de monstratie: ook bij U aan huis, vrijblijvend! Speciaal zaak Miep van Leeuwen, breimaehinehandel. Smalle Havenstraat 11, tel. 2310, Vlaardingen. Tijdens de opruiming: ge- galv. emmers van 2.90 voor 2.59, van 3.15 voor 2.80. Bok horst, Groenelaan 36; Hoog straat 34. MEER DAN 50 JAAR *tn begrip ¥oer DEGELIJKHEID «n SERVICE De mees! uitgebreide collectie mei de nieuws ie apparaten in tedere prijsklasse vindt U bij; IO VEtO WASCHMACHJNE HIJ. N.V. U&&L HOOGSTRAAT 97 - TELEF. 69599 Ter Gemeente-Secretarie (afdeling Onderwijs) wordt gevraagd een voor typewerk en registatuurwerkzaamheócn. Salaris 1920.— tot 3060,— per jaar. _Niet jonger dan 25 jaar. Diploma Machineschryve» en enige jaren kantoorroutine vereist. Brieven vóór 24 Januari a.s. aan de burgemeester (p/a afdeling Onderwijs, Nieuwstraat 26). Grote Levensverzekering Mij annex Varia-Verz, vraagt voor Schiedam een actief persoon als Vast salaris 4- provisie. Leeftijd tot 40 jaar. Desk. hulp aanwezig. Borgstelling vereist Brieven met volk inlicht, onder no. S 285 bur. V. d. blad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1