Amerikaanse begroting is op „onzekere vrede" gebaseerd W Brandkast forceren was niet nodig Voorts Dief Voor defensie: 34 milliard IZEETÈZ3 Last der gepensionneerden moeilijk te dragen Weer grote koersdaling in New-York anadese Vele nieuwe gebouwen voor Technische Hogeschool m GELEZEN— Publieke reactie viel wel mee Snuif en wrijf Eden verwerpt Sowjet-aanbod EUROPA VEROUDERTLANGZAAM BOÜWERs BRUTALE INBREKER BEKENT: Eigenaar sliep terwijl dief sleutels stal IN DELFT VERRIJST APARTE WIJK NCR V-hoorspel met actueel gegeven Via Schiphol 600.000 en gewogen Luchtaanval op eilanden van Tsjiang Dinsdag 18 Januari 1955 3 WASHINGTON. De Amerikaanse regering Is van plan het komende fiscale jaar 400 millioen dollar meer aan buitenlandse hulp uit te geven dan het voorgaande jaar, met de nadruk meer op Azië dan op Europa. Uit ae begroting die president Eisenhower Maandag bij het Congres heeft ingediend blijkt, dat de totale uitgaven besnoeid worden met 1,1 milliard In «uD begrotingsboodschap zegt de president, dat zijn budget ge richt is op het bewaren van een „onzekere vrede" en op een „progressieve toeneming van de welvaart". (Advertentie l.M Niet krabben. De helder ,vvloeSbsre X>.D.D. kaJ- 1 g S_ ÏT Sg meert de jeuk in enkele tl 8~i R I B* seconden, doodt de ziek- VUWi* tetciemen en geneest tot diep in de huidponen, KNÊÊSMIDOEl TE6EH HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP (op hogere melkprijs) (Van onze landbouwredacteur) AMSTERDAM. De voorlopige indruk van de consrnnptiemeJkbe- drijven is op grond van de meükom- zetten van vorige week. dat de reac tie van het publiek op de verhoging van de melkprijs is meegevallen. Maandag en Dinsdag was er een Ja gers omzet bij de meeste bedrijven, maar Woensdag begon de melkver- koop weer duidelijk merkbaar aan te trekken en de algemene indruk is, dat het publiek Vrijdag en Zaterdag weer vrij normaal heeft gekocht Wel hebben verscheidene con- sumptiemelk bedrijven een verschui ving waargenomen van gesteriliseer de melk („koffiemelk" In de volks mond) naar flessenmelk en van fles- senmclk naar losse melk (gesterili seerde en flessenmelk zijn resp 7 en 4 cent per liter duurder dan losse melk). Velen menen echter dat deze verschuiving in belangrijke mate weer zal verdwijnen. Interpellatie over hogere melkprijs op 1 Februari a.s. DEN HAAG. De voorzitter der Tweede Kamer zal in de vergade ring van 1 Februari a.s. voorstellen, de door de hecrDroesen (kvp) aan gevraagde interpeltatie over de melk prijs-verhoging toe te staan en deze aan de agenda dier vergadering toe te voegen. (Advertentie l.M.) beste Gelderse YlEESWARENFAfiRlEK J. MEESTER H.V, WIJHS MEVROUW m'J °"ze J,J'J iivcrr ysmüfscn en O07- np A A Cm warmers, die wij Zondag in de ÏTJT7V P/TT moitenballen ge- CtEtn rui legd haddeU) toe er opzoeken, komen in Parijs al de eerste doot- jaarsmodelletjes los. Hieruit biyfct, dat de dames dit jaar een pet gaan. dragen. Het model ts natuurlijk uiel iets aan de vrouwelijke smaak aan gepast Boven: „Mijn man" van stro ken stro, versierd met juwelen; links Het rose leven" eveneens van stroken stro met een rose ach terkant; rechts „De blauwe tod ter- spiegel" van hemelsblauw taffetas De begroting voor 1955/56 sluit op een totaalbedrag van 62.4 milliard met een tekort van 2.4 milliard (dit jaar is er een geraamd tekort van 4.5 mi liar d). De defensie slokt 34 milliard op, waarvan alleen voor de luchtmacht 15.6 milliard bestemd is Dit is een record voor de lucbtmachtuitgaven in vredestijd. De uitgaven voor leger en marine worden resp. met 50 en 75 millioen besnoeid. Voor atoomenergie is een bedrag van 2 milliard gereserveerd, vijftig millioen minder dan dit jaar. De groeiende economische kracht van Europa en de voltooiing van de financiering van een groot deel der kapitaalsuitgaven vereist voor de snelle militaire opbouw ln West- Europa. zal het mogelijk maken de militaire bijstand aan Europa in de naaste toekomst te verminderen tot beneden het niveau van de laatste jaren, zegt Eisenhower in zijn bood schap aan het Congres. De totale uitgaven voor economi sche en militaire hulp zullen het ko mende belastingjaar 4.7 milliard be dragen. Hoe deze bup precies wordt ver deeld is nog niet bekend. (Advertentie IM Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met DUITSE HERENIGING LONDEN. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, heeft Maandag verklaard dat Engeland, na het inwerking treden van de Fargse verdragen, zal stre ven naar een „nuttige bijeenkomst" met Rusland. Hij zei in een radio-uitzen ding te geloven dat er dan mogelijk heden zouden zijn voor onderhande lingen met de Sowjet-Unie. Eden ver volgde: „De Duitse kwestie ligt Euro pa na aan het hart. We zijn altijd van mening geweest dat Duitsland herenigd moet worden. Maar Duits land kan alleen worden herenigd door eenheid van de Westelijke we reld omdat alleen nuttige besprekin gen met Rusland kunnen worden ge voerd als de eenheid van de Weste lijke wereld verzekerd is." Diplomaten, in Londen beschouwen deze verklaringen van minister Eden als een krachtige afwijzing van de recente Russische voorstellen Duits land te herenigen indien de verdra gen van. Parijs v;orden geannuleerd. (Advertentie LM.) sriep/keelpijn hp, in buisjes a 20 en flacons a 50 tabletten Opvoering gewenst van aantal arbeidsplaatsen DEN HAAG. De laatste tijd Is een zekere vrees tot uitdrukking ge komen, dat „Europa veroudert en niet in staat zal zijn de last te dra gen van het buitengewoon grote aan tal oude personen", zo wordt In een rapport van deskundigen van de In ternationale Arbeidsorganisatie op gemerkt. Dit rapport houdt zich bezig met het vraagstuk van de pensioenge rechtigde leeftijd Het zal besproken worden op de eerste Europese regio nale conferentie van de organisatie van 24 Januari tot en met 5 Februari te Genève. Volgens het rapport kan het ver schijnsel van veroudering niet los van economische factoren beschouwd worden, maar moet het geplaatst worden tegen de achtergrond van de algemene economische en maat- Onderzoek deugdelijkheid geleidehonden-scholen AMSTERDAM Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is een commissie ingesteld, die een onderzoek zal in stellen naar de betrouwbaarheid van particuliere scholen voor het oplei den van blindengeleidehonden. Deze commissie zal een rapport uitbren gen aan de Staatssecretaris van So ciale Zaken. Werkt een dergelijke school te goeder trouw, dan zal een door de commissie gewaarmerkt legitimatie bewijs worden uitgereikt. „ïv* schappelijke ontwikkeling. Zo zou bijvoorbeeld een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zónder een vergroting van het aantal be schikbare arbeidsplaatsen het aantal werklozen doen toenemen. NEW YORK. Als gevolg van twee verkoopgoiven Is de marktwaar de der te New York genoteerde aan delen Maandag met ruim 3 milliard dollar gedaald. De koersdaling was bijna even groot als die van twee weken geleden, welke werd veroor zaakt door de verhoging van de mar ge voor effectenprolongatie. Verscheidene, belangrijke fondsen daalden Maandag met ongeveer 5 dollar in koers en koersverliezen van twee tot vier dollar kwamen veel vuldig voor. De eerste verkoopgolf kwam aan. het einde van het tweede beursuur en de tweede begon even voor het slot. Ir J. Piket technisch directeur centrum luchtverdediging PARIJS. De Shape heeft haat goedkeuring gehecht aan de benoe ming van de Nederlandse Ir. J. Piket tot technisch directeur van het in Nederland te vestigen internationaal technisch centrum voor de luchtver dediging. Ir. Piket is thans onder-directeur van het physisca laboratorium van de rijksverdedigingsorganisatie TNO. Zoals gemeld had deze organisatie besloten, ir. Piket tot technisch direc teur van het internationaal centrum te benoemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Shape. (Advertentie LM.) kauw-bonbons IN REEPVORM (om op ie eten I) Mö! voatbalprijsvraag f 25,900 tn (ftldprtyzen vraag Uw winkelier! 10 Ct per reep 3 25 el (Van onze correspondent) NIJMEGEN De politie heeft de 24-jarige koopman G. R. uit Benne- kom gearresteerd wegens het plegen van diverse inbraken. Daarbij kwam rast te staan dat deze man de be- (Van onze correspondent). DELFT. Steeds gaat de nieuw bouw voor de Technische Hogeschool te Delft door. De bestaande plannen zullen misschien in 1961 voltooid zijn. maar inmiddels zullen er dan weer nieuwe plannen bijgekomen zijn, want verschillende afdelingen in de oude stad, zoals die van Bouw kunde en de bibliotheek, groeien uit haar gebouwen. In 1952 werden de bestaande plan nen begroot op rond 43 millioen zon der inrichting, waarvoor nog een 20 millioen zal moeten worden neerge teld. Inmiddels zijn de bouwkosten gestegen, zodat deze begroting zal worden overtroffen. Deze bouwnij verheid van de Technische Hoge school betekent een concentratie van de gebouwen op een 35 hectare groot terrein aan de oude Rotterdamseweg te Delft. Reeds zijn het win'dtunnelgebouw voor onderzoek voor de vliegtuig bouw en het gebouw voor werk plaats- en meettechniek in gebruik. In afbouw is 't gebouw voor de warm te- en stcftechniek, waaraan een cen traal ketelhuis is gebouwd, dat deze gehele T.H.-wijk van warmte zal gaan voorzien. Het grondwerk is reeds gelegd voo.r de vezeltechniek en gedeeltelijk ook voor een onder deel van de vliegtuigbouwkunde. (Advertentie LM.) ytfees n Kwaliteitsproduct van da Wj&art-Fabrleken. 70 en 90 et alléén bi| Apothekers en Orofllstait Radio (Van onze radio.redacteur) f-Voorspelen, die doodgewone, alledaagse problemen behande len problemen, waarmee teder van ons dagelijks uiordt geconfron teerd behoren in onze radio.pro- gramma's helaas tot de uitzonderin gen, Daarom hebben we gisteravond met genoegen geluisterd naar „De moeilijke terugkeer", een oorspron kelijk spel van Herman B. Eiberts. 't Behandelde de moeilijkheden, waarmee een jong reserve-officier na zijn terugkomst uit Indonesië te kampen heeft. Dat het een uitnemend hoorspel was willen we niet beweren, maar 't was goed genoeg geschreven om ons bijna twee uur te boeien, 't Gegeven van de jonge van z'n geloof los geslagen man, die ter wille van vrouw en kind z'n pa troon oplicht, is aller minst nieuw. Dat die jongeman van de dwalingen zijns weegs terug zou keren, wisten we natuurlijk al in het begin anders zou de NCRV dit spel niet hebben uitgezonden. Maar de stichtelijkheid droop er in dit geval zeker niet af. En dat was een goed ding. Tegen de uitvoering hadden we wel enkele bezwaren. Het systeem om de overgangen tussen de vaak heel korte scènes te markeren door ..fadiögs" ('t wegzakken van 't geluid) was hier wat té nonchalant toegepast. De zinnen werden door gaans abrupt weg.,geveegd". Ook had regisseur Dirk Verèl de mannen stemmen in 't algemeen te hard. te „Calvinistisch" gehouden, zodat het son oor-hees geluid van Anton Burg- dorffer ais recht-bankpresident kwam als een. verademing. In haar geheel beschouwd was deze uiteen zetting echter een prettige verras sing. Vanmorgen om fctoarf ower acht hadden we ons 47-jarige bokspheno- meen Beb fan Klaveren al in de huiskamer. Nou ja, de bokser zal zelf nog wel in bed gelegen hebben op dat tijdstip. Het gesprekje met Tom Schreurs was gisteravond opgeno men en Beb vertrouwde ons toe, dat het geheim van z'n goede conditie in het niet-roken, niet-drinken en véél-slapen (negen uur. half tien naar bed; ook 's middags altijd een dntje) schuilt. Nu weten wij het ook, tenminste Over Hilversum n vanavond van 9.15 tot 10 uur een opera-concert door het Omroeporkest en het Amsterdams Opera Koor. Daarna van 10 tot 10 25 spelen Herman Krcbbers en George van Renesse Mozarts sonate voor viool en piano no. 12 m Es. Hel TV-programma -wordt verzorgd door de NCRV. Na een demonstratie van oude muziekinstrumenten door Dirk J. Balfoort (8 35) wordt een niéuw mysterie van inspecteur Fedder voor de camera's g^hracht' ..Gripe vossen doden niet'* (9 0510 05. Auteur Jan de Koek; regisseur Peter Koen). Kort geding over 'n KRO-programma (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Namens zijn cliënt, de heer A. Karseboom, die schryft onder de naam Lodewyk Karseboom. heeft mr P. J. Willems Maandag in een kort geding voor de president van de rechtbank onmid dellijk stopzetting geeist van het KRO-programma „Adres onbekend": met een dwangsom van f 1000 per uitzending die na een eventueel ver bod nog zou plaats vinden. Dit is een programma waarin op Zaterdagavond mensen de kans krygen om via de KRO-microfoon oude bekenden op te roepen, die zij sinds jaren uit het oog hebben ver loren. De heer Karseboom bedacht het en stuurde het naar de omroep vereniging, die hem meedeelde het voor de microfoon te zullen bren gen en hem vijf gulden per uitzen ding te zullen betalen. De heer K. ging niet met dit honorarium ac- coord en na een bespreking tussen hem en de programmaleiding begon nen de moeilijkheden, die tot dit kort geding leidden, daar het pro gramma tóch de lucht in ging. Uitspraak 21 Januari. reizigers AMSTERDAM. Voor het eerst in de geschiedenis van Schiphol wer den m één jaar meer dan 690 009 passagiers vervoerd, constateert de directeur, de heer U. F. M. Delia ert, m ?nn verslas over 1954 Dit bete kent een stijging met ruim 7 pet. ten opzichte van 1953. Het goederenvervoer steeg tot bo ven de 21.000000 kilo. een toene ming met 3,5 millioen kilo ten op zichte van 1953. Hiervan kwam ruim 300.000 kilo op rekening van extra- vervoer als gevolg van de haven staking in Engeland. waarvoor een enorme hal gebouwd wordt. In aanbouw zijn verder de teken en collegezalen, alsook de cabinetten voor de hoogleraren en de staf in vier naast elkander gelogen bouw- blokken van vier verdiepingen hoog, i met elkander door een laagbouw van gangen verbonden, waar-n de afde- Imgen voor werktuig-, scheeps- en i vliegtuigbouwkunde in worden on- j dergebracht. Dan is in afwerking eon i gebouw voor de toegepaste mécha- i nica, een gebouw voor het meten j van druk- en trekvastheid van i scheepswanden en schotten voor de I scheepsbouwkundo en een sleep tank van 100 meter voor het nagaan van gedragingen van scheepsmodellen. T oren Ook een toren voor de iiftbeproe- vingsinstallatie is reeds gebouwd en wordt ingericht. Er komen verder gebouwen voor de koel- en droog- techniek, voor spoorweg- en trans port-techniek, een enorm gebouw voor collegezalen en gebouwen voor grondmechanica en voor weg- en waterbouwkunde. Dan zullen wor den gebouwd een gebouw voor de metaalkunde, een gebouw voor het metaalmstituut T.N.O. en een cen traal laboratorium voor de T.N O. Bovendien liggen de plannen klaar voor een nieuw gebouw voor de Technische Physica, dat een college zaal voor 700 personen zal krijgen en dat ook voor congressen bruikbaar is. Naast het gebouw voor Geodesie wordt een gebouw geplaatst voor de Luchtkartering. waarin een internaat wordt gevestigd voor buitenlandse studenten. Naast het gebouw voor de tedhmsche botanie worden laborato ria gebouwd voor biochemie en mi crobiologie. Naast het Mijngebouw wordt een radartoren gebouwd voor deze nieuwe tak van wetenschap. „Zwarte Madonna" draait T\n geen plaatjes meer GRONINGEN In samenwerking met de rijkspolitie van Zuidbroek en Muntendam hebben ambtenaren van de opsporingsdienst van tie pTT te Muntendam de eigenaar van de ge heime zender „de Zwarte Madonna", C. M. op heterdaad betrapt, toen hij bezig was met het uitzencleu van verzoekplaten in het huis van zijn ouders. De zender is in beslag ge nomen. drijver is van de ïn dc nacht van 4 op 5 October gepleegde merkwaar dige inbraak in een ijzerhandel te Arnhem waarbij bij een bedrag van S 7400.— uit de brandkast ontvreem de met schier ongelooflijke brutali teit. De brandkast vertoonde geen vin gerafdrukken noch enig spoor van geweld. Men kwam destijds tot de conclusie, dat de eigenaar van de zaak zijn sleutels in het slot van zijn huisdeur moest hebben laten, zitten en dat de inbreker zich zodoende voor geen enkele moeilijkheid ge plaatst zou hebben gezien. Uit de bekentenis van R. is thans de ware toedracht gebleken: toen bij op 4 October inkopen in de ijzerhandel deed. viel zijn blik op de brandkast Onmiddellijk daarna zocht hij in de telefoongids het adres van de eige naar. die niet bij de zaak woont, en drong nog diezelfde nacht via een raam door diens slaapkamer. Ter wijl de winkelier rustig sliep, on derzocht R in het slaapvertrek diens broekzakken, haalde er de sleutels uit, ging naar de winkel, opende de deur en daarop de brandkast, zon der zodoende enig spoor na te la ten Van het gestolen geld is niets meer aanwezig. Digastif Sonnies - 0» zmtrbrand te blussen öófc om znurbrand te voorkomen I U hoeft met meer tfgen Uw moaltxiden op te zien uit vrees voor znurbranden op de maag. Met een of twee Ren nies bij de hand bluft U iedere brand de baas en blust U de pijn by voorbaat Vraag Rennies bd Uw apotheker of drogist [JE N.V. Uitgeverij Keizerskroon te Haarlem heeft onder de titel „Twin tig jaar verraad" een stuk McCar- thyjsme naar Nederland gehaald. Het pamflet i< samengesteld uit drie boeken var. John T. Flynn, van w te m de in leiding wordt gezegd, dat hij een „be kende Amerikaanse journalist" is Flynn is in de VS. inderdaad bekend, dat wil zeggen ut de zogenaamde „po litieel fringe", een verzamelnaam voor de kleine politieke groeperingen tn Amerika, die zich onderscheiden door fascisme, anti-scmitisme en anti-intel* Jettualismc Het is ondoenlijk alle laster en vuil spuiterij, die het boekje inhoudt, aan de kaak te stellen: bijna elke regel druipt ervan Laten wij volstaan met het geven van enkele voorbeelden: voor Flynn ts wijlen president Roosevelt een niet al te snuggere en niet al to eerlyke politieke „boss"; is de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Acheson (the met Truman verantwoordelijk was voor het zenden van troepen naar Korea') welis waar geen ..openlijke gommumst", maar wel een met net communisme sympa thiserende: staan conservatieve binden ?ls de New York Times en de New York Herald Tribune in dienst van het com munisme; cn is Edgar Snow's „Red Star over China" een landverradcrlijk vod. En al deze baarlnke onzin wordt de lezer, geheel volgens de methode- McCarthy, voorgezet als ,,hewezen fei ten". Eén ding bewust „Twintig Jaar Ver raad" wel onomstotelijk: da! de uitgever met de publicatie ervan een misgreep heeft gedaan. Prys f 2.90. TAIPAH. De Chinese commu nisten hebben vandaag meer dan 200 bommen doen neerkomen op de Nationalistische Tachen-eilatiden en het nabijgelegen Yikiangshan, 360 km ten noorden van Formosa. Zestig bommenwerpers van Rus sisch type voerden de op een na zwaarste aanval tijdens de burger oorlog op de TachenciJanden uit. De intensiteit va n de aanval van vandaag was zeker even groot als die van de aanval op J0 Januari, toen 100 communistische vliegtuigen een bombardement uitvoerden. Er werden haveninstallaties en schepen bestookt. Na de luchtaanval begonnen communistische kanonnen het eiland Yikiangshan te beschie ten. ONZE melkboer is eindelijk met pensioen en houdt nu zijn door veertig jaar fietsen gebruind hoofd, boven de waterspiegel, door een paar gesjochte kostgangers aan een bed en een maal te heiven. Zo komt het, dat zijn vrouw. ondanks het feit dat haar kinderen allang het huis uit zijn. weer elke dag voor zes man het voedsel kookt, dat de inwonende kantoorbedienden en automonteurs dan bij haar in de coorkamer aan de grote ronde tafel komen op-eten. Toen ik er gisteren even binnenliep, was zy net aan het afruimenDe melkboer zat in zijn achtervertrekje, waar de over jassen van hem en zijn vrouw op een stoel klaar lagen om te worden aangetrokken „Gaan jullie uit?" vroeg ik. „Nee, we doen maar alsóf", ant woordde hij geheimzinnig. En hy verklaarde me de situatie: al een paar maanden miste hij regelmatig geld uit zijn kastje een paar tien tjes, zelfs een keer vijf cn twtntig gulden. Het gebeurde altijd als ze naar de bioscoop waren en het liep, bij elkaar, al aardtg naar de hon derd. „Nou verdenk ik een jongen die hier btf me inwoont", zei hy. „Hij is negentien jaar, hij heeft een klein baantje op een kantoor, maar JA aar hij smijt met het geld," begreep ik. met de ervaring uit de goedkopere detective-boekjes „Nee. juist met antwoordde de melkboer eenvoudig. „Hij is reuze zuinig, hy gaat nooit uit, hij leeft heel eenzaam, zijn ouders zijn dood en vrienden schijnt hij er mei op na te houden enfin, een keurige jongen. Maar hij heeft iets \n zijn gezicht, dat me niet lijkt. Daar om wil ik vanauond eens zekerheid zien te krijgen. Ze denken dat we uitgaan. Ik heb de jassen uan de kapstok gehaald. Straks slaan we de buitendeur dicht. Ik doe het licht uit. En dan gaan we maar eens zit ten wachten Het leek me spannend genoeg om te blijven. Toen de ceremonie met de buitendeur geschied was, kwam de vrouw van de melkboer bij ons in het donker zitten en zei zachtjes: „Ik weet niet of we er wel goed aan doen. Misschien heb dat kind zórg." „Nee. ik heb géén zorg", fluister de de man. KIk kan me drees niet óp." In het lange zwijgen dat volgde, hoorde we plotseling voetstappen op de trap en het openpicpen van de deur. Tosn gleed een schim door de voorkamer. „Zo Wtm. ben je aan het stelen?" vroeg de melkboer nuchterHij had het licht aangedraaid. By het kast je stond een lange bleke jongen en liet van schrik een schroeven draaier op de grond vallen. „Ja meneer", zei hy. We kwamen om hem heen staan, nieuwsgierig en gegeneerd. „Je hebt het al meer gedaan, hè?" vervolgde de oude vaderlijk. „Drie keer een tientje. En vijf en twintig gulden En veertien gulden vijftig uit de spaarpot", vulde Wim gewillig aan. „Gut, is de soaarpot óók leeg?" riep de melkboer, „dat tuist ik nog niet eens." Hij nam het varken uit de !a en schudde er eens mee. Begaan vroeg de oude vrouw: Waarom doe je dat, Wim?" „Nou kijk eens juffrouw" zei de jongen, „Ik spaar. he. Ik wil per sé elke maand dertig gulden wegleg gen. Dat heb ik me zo voorgenomen. Maar ja. ik kom wel eens te kort." „En dan jat je het maar", begreep de melkboer. ,En waar spaar je dan voor?" „Nou, een mens mot toch sparen'" riep de jongen. Hij u;as in het minst niet geschokt door de situatie waar in hy verkeerde en stond ons cor rect te woord, als de goed getrain de employé van een reisbureau. Het geld zou hij morgenochtend wel even van de bank halen. Zeven en tachtig vijftig was het al met al. Hy tuist het precies. „En ga dan morgen meteen maar ergens anders wonen", zei de melk boer. Dat is goed", antwoordde hy tnschi/ekefyk. „Maar eh ik heb betaald tot de vijftiende. Hoe rege len we dat dan?" „Dat regelen we niet" riep de oude man vervaarlijk, „Daar heb ik dan lelyk schade van", mompelde de jongen. Hy raapte de schroevendraaier op en ging. met een soort groet, de kamer uit. 'Het u-as duidelyk dat hij so lide zat opgesloten in een eenzaam heid, viaarbinnen hy nooit tioyjelde aan zijn goed recht om «iét dan ook te doen. „Dte hoeven we niet an te geven" zet de melkboer somber, „Die komt vanzelf wel in de bajes." KRONKEL. De spoortbeaheren van het Milanese centraal station stonden letterlijk en Jiguurlyk lelijk m de kou toen de verwarmingy.insta{latic van hun mo derne glas en sraalpalets het begaf. De reizigers rilden uiteraard soli dair mee! De technici schaften echter raad. Zij haalden een oude stoomlocomotief van stal en sloten zy» fcctcl aan op de centrale ver warmingsbuizen, die het staf ion van de nodige hitte moeten voorzien. In korte ttjd tippelde het kwik toen naar hoven en ko/iden de repara teurs zonder koude handen de sabo terende olies took aan de tand voe len. Op de foto ziet u de oude ge trouwe zyn best doen als yzcren warmte-min. In Zweden zal m de herfst van dit jaar een volksstemming worden gehou den over de vraag: „Wat gaan we doen Unks houden of iechts houden? „Dit slaat niet op de politiek maar op het verkeer, '.vaat u Zvveden en fcnge- land zun de enige Europese landen waar links gaat voor" geldt met alle aanhang van dien. De vrouw van de caféhouder Joseph Grasso uit San Jose (Cal.) had een handje meegeholpen haar man. die erg humeurig moet zijn geweest, te ver moorden Zaterdag vertelde zei de rech ter, dat zij een verschrikkelijk leven by hem had gehad al had hij ook zijn goede kanten soms. „Welke?" vroeg de edelachtbare. ..Hij trok bijvoorbeeld altijd rijn schoenen uit voor hy nsSj u„t bed schopte zei de verdachte. De 15-jarige T. C. Comelissen uit Akersloot werd gisteren in Assendellt (Zaanstreek) verbaliseert) omdat hy op de openbare weg een sigaretje rookte. In dtt dorp bestaat nml. de verorde ning, dat oerionen beneden de 16 op straat niet mogen roken. 5000 mannen van Formosa schreven, geruime tijd geleden op de aanlokke lijke advertentie: „Knappe, jonge we duwe, 25 jr. m einddipL midd. school, zoekt eehtgpn. Br. n>. foto. levensbesehr. en postzegel voor antwoord te zenden, aan waarop het adres volgde. Een paar, die kwaad werden omdat zy geen antwoord kregen, zochten eind vorige week dat adres eens op. Zi) ontdekten, dat de ..knappe, jonge weduwe" de 31- jarige meneer Tsjau Tsjoen was, die bezig was een flink centje te verdienen aan alle „postzegels voor antwoord". De weduwe zit nu m de gevangenis! Marcel Faisant uit Laon (Frankrijk) heeft een dure ja ent gemaakt op vlie gende schoteli. In zijn yver om de Slarsmannetjes achter de vodden te z.t- ten knalde hu dezer dagen op een schotel, die by nader Inzien een koe bleek tc zijn en op een schotel, bestaan de uit twee koplampen van een tractor,. Gisteren werd Marcel een boete opge legd van la 000 francs. Over ongeveer twee maanden begint „Life" met de publicatie van Trum.ms memoires. Truman vertelde Zondag aan een verslaggever, dat hy nu bezig is aan het moeilijkste werk... het bekor ten van de kopij. Zijn ve-haal beslaat de periode 1935 toen hij lid. van de Senaat werd tot zyn vertrek u.t het Witte Huls in 2953. Nogmaals een oproeoje om vooral de dieren met de huidige kou, sneeuw, hagel en andere win ter rommel met m de steek te laten! Dicrenbcschei ming verzoekt: geen voer voor vogels op de grond (katten!.), maar op voedertafei tje o.i.d. Geef die vogels vooral vet met zaad vermen ud. rotte an pel* en v-i na huizen (vitara.nen) en als het kan lydcn een stuk cocosnoot Haal d» waakhonden 's nachts binnen Geef hem overdag zoveel mogelijk bc we gin -.vrij heid. Help de watervogels mot fijnge sneden groenvoer <bv. boerenkool) En wanneer er ijs is: hak bijten, want voor vogels is drinken haast nog be langrijker dan eten. Namens de vogels en de andere die ren* Dank U.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2