Economisch is 1954 een gunstig jaar geweest Loonronden maken geen eind aan stelsel van z.g. zwarte lonen Weinig werkloosheid Het nijpende tekort aan goede sportvelden SECRETARIAAT-OVERZICHT GETUIGT VAN GESTADIGE GROEI VAN BEMOEIINGEN VAN DE KAMER BIJZONDERE ZITTING KAMER VAN KOOPHANDEL: Tekort aan arbeids krachten Toch emigratie Productiviteit opvoeren Arbeidsmarkt Scheepvaart Afzonderlijke bijzonderheden AGENDA Gemeente heeft oog voorde nood Jaarvergadering C.II.-kiesver. „Groen van Prinsterer Jeugdige zeelui namen fietsen weg Vestiging winkels Winkelsluiting Meer werk Handelsregister Service Straatnamen in Nieuwland Drs W. Albeda over werk-classificatie Huisartsen en de rheumatoloog Zusterhuis voor dr Noletstjchtiug Trafo-huisje voor de Gulf Oil Lange Haven dicht Klauterende jeugd Burgerlijke Stand constateert voorzitter Buschntann in zijn uitvoerige Nieuwjaarsrede 11 „Over het algemeen is het afgelopen jaar voor Nederland en ook voor ons district een gunstig jaar geweest. Wij verheu gen ons nog steeds in een betrekkelijke welvaart, al mag dit ons niet de ogen doen sluiten voor het steeds dreigende gevaar van een conjunctuur-omslag. Een geringe recessie in de Ver enigde Staten b.v. kan reeds een ernstige terugslag vinden in de West-Europese landen. Wij zijn bijzonder kwetsbaar, omdat we 50% van onze tonale productie exporteren; dit is naar ver houding veel meer dan de meeste landen van de wereld. Dit is dan ook één van de redenen, dat Nederland zeer geporteerd is voor Europese integratie." droeg in 1354: 142 (1953: 252). Hier bij is de seizoen-werkloosheid inbe grepen; vooral op Voorne en Putten kan die belangrijk zijn. fïet aantal openstaande aanvragen is reeds een aanwijzing voor de si tuatie, waarin de arbeidsmarkt in dit gebied verkeert. Er is een groot te- Aldus de beer C, H. Buschmann. voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Bene den-Maas in zijn hedenmiddag in een buitengewone zitting van de Ka mer in De Harmonie te Vlaardingcn uitgesproken Nieuwjaarsrede. De vorig jaar genomen proefneming om bij de aanvang van het jaar een bij- j kort zowel aan geschoolde als aan zondere bijeenkomst te beleggen j ongeschoolde arbeidskrachten, met - o.a. gemeentelijke en andere autoriteiten, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, etc., was aanleiding ook dit jaar weer een dergeJjjke bij zondere zitting te houden. De heer Buschmann zei in zijn uit voerig overzicht om. nog ,',Een van de begeleidende ver schijnselen van onze welvaart is „full employment". Het werkloos heidscijfer is tot een minimum ge daald; jn feite is er een tekort aan arbeidskrachten, vooral in de in dustrie en de bouwnijverheid Dat er ondanks dit tekort toch nog een ze kere werkloosheid bestaat, is ten dele te verklaren uit het tekort aan woongelegenheid in de industrie-ge bieden. waardoor overplaatsing van arbeiders uit gebieden, waar een te veel aan arbeiders is naar de gebie den. waar behoefte aan arbeids krachten bestaat, zeer wordt bemoei lijkt. zo niet onmogelijk gemaakt." Moge het op het eerste gezicht vreemd lijken, dat in deze situatie onze Regering voortgaat de emigra tie te bevorderen, naar de mening van de voorzitter is op lange zicht deze politiek juist. Het zal. vooral als een conjunctuur-omslag intreedt, uitermate moeilijk zijn de 30.000 ar beiders, die ons arbeidsleger elk jaar komen versterken, arbeid te ver schaffen. De landbouw is practiscb verzadigd, zodat alleen de industrie dit accres zou moeten opvangen, in- dien niet tijdig werd gezorgd, dat een deel door emigratie .wordt afge voerd. Daarom ls het ook noodzakelijk bU voortduring te streven naar - verdere industrialisatie als het enige gezonde middel onze sterk wassende bevolking arbeid en brood te verschaffen. Ook aan de opvoering van de pro ductiviteit zal voortdurende aan dacht moeten worden geschonken. De concurrentie op de Wereldmarkt, de snelle ontwikkeling.van de tech niek en het dreigend tekort aan be-' kwamc vaklieden zijn éven zo vele "waarschuwingen, dat we alle krach ten moeten inspannen om de nade lige gevolgen van een eventuele te ruggang zoveel als mogelijk is te beperken,. Een van de maatregelen hiertoe is opvoering van de produc tiviteit. een andere betere beloning van de vakbekwame arbeider. Het is verheugend, dat in toene mende mate buitenlandse onderne mingen zich in ons laud vestigen, en ook ons district is zo gelukkig zich in de ^belangstelling van het buiten land in dit opzicht te verheugen. Op het ogenblik geven vestigingen van buitenlandse ondernemingen reeds ongeveer 10.000 arbeiders in Neder land wérk. Oni te komen tot een betere be zoldiging van de vakbekwame ar beiders i'i een vrijere loonvorming' zeer gewenst. Algemene loonronden kunnen ten dc«e geen verbetering brengen, en maken ook geen eind aan het stelsel van de z.g. „zwarte Jonen", die, vooral in de bouwnij verheid, nog schering en inslag zijn. De voorwaarden voor een voor spoedige ontwikkeling van Neder land zijn naar de mening van de heer Buschmann; industrialisatie, betere verhouding in de lonen van geschoolde en ongeschoolde arbei ders. opvoering van de arbeidspro ductiviteit. verlaging van de bedrijfs belastingen. In dit verband citeerde de heer Buschmann een recent artikel uit „The Economist" over de voorwaar den tot verhoging van de welvaart en wees er op, dat één van de be langrijkste hinderpalen voor een gunstige ontwikkeling ons belasting stelsel is. Het bedrijfsleven zou in de belas- tingsector moeten worden ontlast. De mannelijke beroepsbevolking bedroeg in 1954 (in 't gebied van de Kamer voor de Beneden Maas) 53.756 (In 1953: 52.769), de schoolgaande jeugd en boven 65-jarlgen bulten be schouwing gelaten. De gemiddelde werkgelegenheid bedroeg in 1954: Sector mannen vrouwen Nijverheid 31-330 4.857 Lanbouw 5.513 440 Visserij 690 115 Diensten 13.032 7.061 3n totaal derhalve 63.038 personen. De overeenkomstige cijfers in 1953 waren respectievelijk 30183 en 4.660, 4.398 en 425. 720 en 120. 12.658 en 6.838. m totaal 59.912 Het aantal openstaande £er®~ S>streerb aanvragen bedroeg op 31 Dec. 1ÖS4: 2.637 (op 31-12-'53: 930). De «etniddelde werkloosheid ba- Het aantrekken van arbeiders uit gebieden waar overschotten zijn, geeft slechts een zeer geringe com pensatie voor de grote behoefte. Vlaardingse vloot voerde 174.024 kantjes gezouten haring aan ter waarde van 4.870.000 en 2.139.000 kg verse haring (waarde 518.000). In het algemeen lagen de prijzen het afgelopen seizoen op een iets lager niveau dan vorig jaar. Door Vlaar dingse exporteurs werd 15.604.000 kg gezouten haring uitgevoerd ter waar de van 9.327.001). De melkaanvoer voor geheel 1954 lag 2 'o boven die van 1Ö53. Voorde zeepindustrie was 1954 wel een onrustig, doch geen slecht jaar. Ook de gang van zaken in de kunst mestindustrie gaf reden tot tevreden heid. De machinale kuiperij-bedrijven en de kistenmakerijen in het district van de Kamer waren goed van or ders voorzien. Ook in de houthandel was de omzet hoger. De handel in alle soorten peul vruchten is levendig geweest. De Margarine- en Oliefabriek ROMÏ was goed met orders bezet. De glasproductie was groter dan vorig jaar, doch bleef beneden de verwachting. De export van meubelen (voorna melijk naar België) liep belangrijk terug. Ook de vooruitzichten zijn voor 1955 niet ?.o gunstig. Ten aanzien van het zogenaamde burgerwerk was in de bouwnijver heid de toestand in 1954 bevredigend Uit Goerée en_ ^Overflakkée werd de utiliteitsbouw was druk werk. Voor de Vlaardingse middenstand was het een gunstig jaar; hetzelfde geldt voor Maassluis en Schiedam, Van de de Nieuwe Waterweg in 1954 binnengekomen schepen, in to taal 20.167 (in 1953: 18.436), waren er 252 (In 1953: 282) voor Schiedam be stemd. metende 819.621 n.r.t. (1853; 781.297). voor Vlaardingen 778 (842) metende 972.540 n.r.t. (963.384) en voor Maassluis 30S (244) met 89.322 n.r.t. (84.239). In totaal derhalve 1338 schepen (jn 1953: 13681, metende 1.831.483 n.r.t. (1953: 1.828.920 n.r.t). Het havenverkeer bedroeg in de eerste tien maanden van 1954: Schie- nam 228.165 ton, Vlaardingen 2.870.812 ton en Maassluis 91.385 ton. Tn het Rijnverkeer heeft Vlaardin gen zijn tweede plaats aan Amster dam moeten afstaan. Tenslotte memoreerde de heer Buschmann over de afzonderlijke tot het district van de Kamer behorende gemeenten nog enige bijzonderheden, o.a.: Wat Schiedam betreft' mag in de eerste plaats gememoreerd worden het eeuwfeest van Wilton-Fijenoord in Januari, een herdenking in grote stijl. Bij dit bedrijf liep in November Nederlands grootste koopvaardijschip do walvisvaarder „Willem Barenrlsz II" van stapel. In de stad zelf bereik een iCO-tal arbeiders aangetrokken, voor het merendeel ongehuwden. Van de 35 gehuwden zijn inmiddels 22 gezinnen verhuisd. Uit de Noord-Oostelijke overschot- gebieden Werden in de loop van 1954 in totaal 127 personen aangetrokken, waarvan er nö gehuwd zijn. Hiervan zijn er inmiddels 26 verhuisd. Bovengenoemde arbeidskrachten werden allen aangetrokken door middel van de migratie-regeling van het Rijksarbeidsbuieau, waardoor belangrijke financiële tegemoet komingen aan het bedrijfsleven- kunncn worden verleend. pe kosten verbonden aan deze wijze van tewerkstelling, worden in het al gemeen voor 60 gedragen door het Rijksarbeidsbureau en voor 40 7« door het bedrijfleven. Op zijn algemeen overzicht Het rfe heer Buschmann de voornaamste be drijfstakken revue passeren.. Hij wees daarbij op de veelzijdigheid van het bedrijfsleven «n de veelsoor tigheid van de industrie in het res sort van de Kamer. De bedrijvigheid in de Scheeps bouw en Metaalnijverheid was in J954 zeer bevredigend, De afzet van gedistilleerd produc ten in het binnenland heeft vooral de laatste maanden van 1954 een stij gende lijn vertoond ,De export van 'gedistilleerde dranken bedroeg in 1954 ca 20 millioen en was nogcr dan in 1953 en 1952.. De afzet naar Brits West-Afrikanam niet onbe langrijk toe; ca 25'% van de export gaat daar heen. Ook de branderij- industrie had haar bescheiden aan deel in de algemene opleving. De totaalaanvoer van harmg bleef beneden die van het vorig jaar. De ten de woningcomplexen Nieuwland en een in voormalig Ketbel hun vol tooiing: andere grote bouwwerken zowel voor de huisvesting als voor de volksgezondheid zijn in volle gang. Voor het verkeer zijn van. belang de tot stand gekomen wijziging in het profiel van de B.K. Daan en andere werken op dit gebied- De komende uitvoering van de spoor weg werken in Schiedam en omgeving (omhoogbren- gen van de rijbaan en het maken van voetgangers- en rijwieltunnel) zal het beeld van Schiedam op dit punt ra dicaal wijzigen. De nieuwe lagere technische school werd in gebruik ge steld; de bouw van het nieuwe bij kantoor van de Amsterdamse Bank/ Incassobank vordert gestaag. In Vlaardingen vond in Juni de opening plaats van de nieuwe fa briek van Cincinnati Nederland N,V. terwijl verschillende nieuwe indus triehallen in bedrijf werden gesteld. De nieuwe lagere technische school werd geopend alsmede een industrie- en huishoudschool voor meisjes- Het nieuwe streekhoteï aan de rivier en de bouw van het research laborato rium van dc Unilever N.V, naderen hun voltooiing. Verschillende bouw werken, samenhangende mot de volksgezondheid, zijn bijna of geheel gereed. De tunnel onder de spoor weg bij Vlaardingcn-Oost, met de bouw waarvan men reeds enige tijd bezig is, zal de oplossing brengen van "het hier wel zeer nijpende ver keersprobleem. Maassluis beleefde de opening van een nieuwe industriehal voor de N.V. „Klepra". zag een nieuwe brug over de Noord vliet verrijzen, stichtte een volkscredietbank, besteedde de on derbouw van de nieuwe brug over dc Haven aan en aanschouwde de uitbreiding van de outillage van ver schillende in haar gemeente geves tigde industriële bedrijven. Maasland kreeg een nieuwe brug over de vliet. In Den Briel kwam de lagere Tuin bouwschool gereed; de nieuwe am bachtschool en het kantoorgebouw van de Rotterdamse Bank N.V. nade ren hun voltooiing. In verband met de fusie van de Coöperatieve Groenten- •en Fruitveiling en de Coöperatieve Tuinbouw- en Vruchten veiling „Oost- voorne" werd met de bouw van een nieuw veilinggebouw onder de rook van Den Briel. in de gemeente Vi er- polders. een begin gemaakt. Zuidland maakte de opening van een nieuw Groene Kruisgebouw mee; in Rockanje is een nieuw Groene Kruisgebouw in aanbouw. Het eerste gedeelte van de grote brug over de Botlek werd onder Spijkenisse ge plaatst. In dezelfde gemeente werden de nieuwe landbouwhuishoudschool „De Bernisse" en de nieuwe heulbrug in gebruik genomen; deze laatste be tekent een grote verbetering van de toegangswegen. Het Kruininger Gors in de gemeente Oostvoorne zag een nieuw recreatiegebouw verrijzen, dat in Augustus tverd geopend. Deze ge meente begroette, na het vertrek van haar burgemeester, de heer van Voorst van Beest, als nieuwe burge meester mr W. H. Sprenger, tot dus verre burgemeester van Geervliet en Heenvh"ét?met wie onze Kamer steeds prettige' relaties heeft onderhouden. Hcllevoetsluis in het bijzonder zag zeer veel nieuwe woningen verrijzen en begroette de vestiging van enkele nieuwe industrieën. In Nieuw-Hel- voct wordt gewerkt aan dc uitbrei ding van de rubberfabriek. Op de" eilanden was aerhalve ook volop leven en beweging. WAT MEN MOET WETEN Apothekers-nachtdienat; Apotheek Fa Gouka en Co, Groenelaan 127. Bellen by ongeval! G.G. ea G-D„ Tuinlaan 80. tel. 69290. Gem, Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven; geopend iedere werkdag" (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en Iedere avond (b*»haJve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesioten. JR.K, 'Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted, Museum; 25 uur „Precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker Korff. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „De levens roman van Richard Tauber". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Meis jes van een grote stad". Voorstellingen; Koopmansbeurs: 19—22 uur Ten toonstelling Ned. Bond van Vo gelliefhebbers. Passage: 8 Uur Hoofdstad operet te voor Kath. Kring. Volksgebouw 8 uür Leden verg. Vrouwengroep P. v. d. A, Inlei ding over ..Kopen op afbetaling". Musis Sacrum: 8 uur Ontspan ningsver. „Wilton-Fijenoord" film en lezing over ..De wonde re wereld van de Stille Zuid zee" door mr drs Th. Regout. Donderdag 20 Januari 1955 Met het vriesweer van de laatste tijd ligt al het opbouwwerk stil, maar wanneer het weer wat zachter wordt, dan zal er weer gewerkt kunnen worden aan de sportvelden bjj Xethel. Het z'Jn Schcvenlngse vissers, door de wintertyd aan het land gebonden, die hier zijn ingezet om Schiedam te helpen fn de nood aan sportvelden. In April gaan ze weer vissen, maar voor het zover Is, zal men trachten hun contingent in de komende maan den te vergroten, omdat het grote werk binnen afzienbare tüd klaar moet komen. Streefdatum begin 1956. Want dat er een nijpend tekort is blijkt wel uit de opsomming, die in het club-blad van S.V.V., „De Rood- Grocne Revue" is gegeven. Het over zicht geeft het volgend beeld: Oudedijk: 7 gereed, 2 in aanleg, 2 ge projecteerd. Rijksweg 20: 14 geprojecteerd. Bijdorp Kethel: 3 gereed. W.-Poldervaart: 16 in aanleg of aan leg binnenkort, 2 geprojecteerd! idem tijdelijk 2 geprojecteerd. Parallelweg: 1. Totaal: 10 gereed, 18 in aanleg of aan leg a.s.. 21 geprojecteerd. Aangenomen mag dus worden, dat in 1958 in totaal 28 nieuwe terreinen beschikbaar zullen zijn, waarmee dan enorme bedragen gemoeid zullen zijn. Desondanks is dan het terreinenpro bleem voor de Schiedamse sportver enigingen nog niet opgelost. Een en In het gebouw ..Irene" aan de Nieuwe Haven hield de Christebjk Historische Kiesvereniging ..Groen van Prinsterer" gisteravond haar jaar vergadering.De voorzitter, ue heer N. Koren heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de spreker van deze avond, de heer C. J. van Mastrigt, lid van het hoofd bestuur. De voorzitter gaf een jaarover zicht. waarin hij opmerkte dat er bij de Provinciale Statenverkiezing een kleine achteruitgang van de kiezers had plaats gevonden. Het aantal leden van de vereniging is vooruitgegaan. De heer G. v. d. Vlies trad als lid van de Gemeente raad af en werd opgevolgd door de heer W. Kok. Het mandement van de Bisschoppen bracht de C.H.U. tot bezinning en zeïf-onderzoek. De secretaris, de heer M, H. Go- tink gaf een critisch verslag van het verenigingsleven in het afgelopen jaar. Het aantal leden is groter gewor den, maar de activiteit van de leden Dure oliebollen Vrouw gewond bij keukenbrandje Gistei'avond om kwart over vijf ontstond er brand bij de familie J- H. in de Van Marumstraat. De vrouw des huizes was bezig in de keuken met het bakken van olie bollen. Plotseling sloeg de vlam in, de pan. De vrouw gooide de pari met olie op het balcon maar liep daarbij brandwonden op aan han den. benen en gelaat. Door de GG en GD werd zij naar de dr Nolet- stichting vervoerd. De brandweer onder leiding van Ir. S. Moesker beeft bet vuur met een emmer wa ter geblust. Er was schade aan vi trage en overgordijnen. kan nog wel opgevoerd worden, al dus het verslag. De financiële kant was dit jaar niet slecht, hoewel het nog beter kan. Bij de verkiezing kwamen de zittende leden weer in het bestuur, terwijl als nieuwe leden werden ge kozen de heren L. A. Alebregtse en G. v. d. Vlies. De heer C. J. van Mastrigt hield daarna zijn lezing over ..Gij moet kiezen". Ieder mens is verplicht te kiezen. Iemand die God als de verticale lijn ziet in zijn leven, zal rekening moeten houden, dat dit ook gelden moet in het Staatkundig leven. Hier aan zit dan natuurlijk vast dat men. verschillende vraagstukken ook anders moet bekijken dan degenen, die deze verticale lijn niet zien, al dus spreker. Twee Engelse zeelui van zeven tien en twintig jaar hebben gister avond ieder een rijwiel weggeno men in de Halleystraat en de Hof- laanstraat, Een hoofdagent hield beide knapen aan en bracht hen tiaar het hoofdbureau van politie, waar zij werden opgesloten. Volksonderivijs neemt „De Gevaarlijke Bocht Wc vernemen nader, dat *t Schie dams Onderwijzerstoneel op de pro- paganda-avond van Volksonderwijs, die op 25 Januari in Musis Sacrum wordt gehouden, het toneelspel in drie bedrijven „De gevaarlijke bocht" van J. T. Priestley zal opvoeren. De vertaling, die het SOT gebruikt, is die van E. A. Keuls-Schuurman. In 1954 is het werk van de Ka-1 'moedehjk geen grote economische mer (dus vooral van het secrcta- belangen gemoeid zijn, komt het rlaat) weer belangrijk toegenomen. Uit het kort verslag van de secre taris, de heer A- van Minnen, biykt dat ook duidelijk. Wij ontlenen er aan: De heer Hoogendam, dc nestor van de Kamer, was de eerste aan wie de ingestelde erepenning werd uitgereikt. Zulks geschiedde op een bijzondere zituog in Schiedam, toen de heer Hoogendam werd gehul digd met zijn 75ste verjaardag. De Kamer richtte zich, samen met vier andere Zmdhollandsc Ka mers, tot de Tweede Kamer, over het daar aanhangige wetsontwerp economische mededinging. Later drong zij in een adres aan de Tweede Kamer, in verband met het ingediende wetsontwerp tot beteu geling van het cadeaustelsel er op aan. de te treffen regeling het ka rakter te geven van een tijdelijke wettelijke regeling. De belasting plannen der regering, in het na jaar gepubliceerd, brachten de ge zamenlijke Kamers in Zuid-Holland, waaronder die van de Beneden- Maas, die van Noord-Holland, Noordbrabant en Utrecht er toe, in een adres aan de regering te pleiten voor de invoering van een nieuw tarief inkomstenbelasting, waarvoor een schets werd inge diend en voor herstel van het vóór de defensie- verhoging geldende ta rief der vennootschapsbelasting, .Met de andere Kamers xn de pro vincie drong men er bij de mi nister van Economische Zaken op aan. de door de regering voorge nomen non-restitutie van omzet- en invoerbelasting op een aantal arti kelen bij export uit Nederland naar België en Luxemburg onge daan te maken. Naar aanleiding van uit "laar- dingen daarover tot de Kamer ge richte verzoeken heeft de Kamer bij de minister van Financiën er voor gepleit, Vlaardingen en zo mogelijk ook Schiedam alsnog aan te wijzen als „losplaatsen langs de weg", in verband met het vrij maken van per auto binnengeko men goederen. De Posterijen en wat daarmee verband houdt, hebben meer dan eens de belangstelling der Kamer gehad. Een en andermaal is met het hoofdbestuur van de PTT ge correspondeerd over de van bepaal de zijde telkens weerkerende klach ten omtrent vertraagde postbestel ling op Voorne en Putten, meer speciaal in Den Briel. Na een aanvankelijk afwijzende houding v*n het bestuur van de Postcheque- en Girodienst besloot dit tenslotte, in te gaan op de aan sporing der Kamer om de verou derde afzonderlijke vermelding van Vlaardinger-Ambacht in de naam lijst van rekeninghouders te laten vervallen; ofschoon daarmee ver- wegwerken van deze „Schönheits- fehler" m ieder geval het Vlaar dingse „gezicht" ten goede. Ook over dc telefoonverbindingen op Voorne en Putten strekten 2ich Ge zorgen der Kamer uit: behalve op verbetering van hei niet-auto matische telefoonverkeer op dit ei land drong de Kamer bij het hoofd bestuur der PTT aan op bekorting van de termijn, waarbinnen de voorgenomen automatisering op Voorne en Putten zal worden ver wezenlijkt, zodat dit gebied zo spoe dig mogelijk in de voordelen van het moderne snelle telefoonverkeer volledig zal mogen delen. De hoofddirecteur der Telegrafie en Telefonie deelde mede, dat reeds in dit jaar «net de bouw van de centrales van de sector Spljkenisse zal worden begonnen, terwijl alle centrales eind 1956 tegenvallers voorbehouden in dienst zullen zjjn. Verkeer Minder positief reageerde de mi nister van Verkeer en Waterstaat op het eerder ingediende verzoek tot herstel van de RJjswaardsebrug over het Kanaal door Voorne met de mededeling, dat hij geen toe zegging kon doen over het tijd stip, waarop deze brug zal worden herbouwd. Een andere verkeerskwestie, voor het verkeer om en door Schiedam van groot belang, vormde de af sluiting van de Spoelingbrug voor alle verkeer; bij B. en W. van Schiedam drong de Kamer er op aan om,,hetzij door herstel of ver groting, dan wel door een nood brug. een tijdelijke voorziening te treffen ter opheffing van de ver keersmoeilijkheden, door de afslui ting ontstaan. Bij de Nederlandse Spoorwegen heeft de Kamer enkele malen een lans gebroken voor een betere aan sluiting van de treinen uit de rich ting Hoek van Holland naar Utrecht en omgekeerd, waarover van verschillende kanten klachten waren binnengekomen, en op her stel van Schiedam als stopplaats voor enkele internationale treinen. Het bleek moeilijk, hier een verbe tering te bewerkstelligen. Eén punt zal vermoedelijk in de toekomst minder vaak op de agen da behoeven te verschijnen, n.l. de spoorwegovergang aan do Ov?J- schjeseweg te Schiedam, nu inmid dels tot grote voldoening van allen die zich hiervoor beijverd hebben ook dc Kamer blies haar partij hierin mee de totstandkoming van het „grote" spoorwegplan ver zekerd is. Van de Kanalisatie van de Neder- Rxjn en de Lek waaromtrent de Kamer door de Raad voor de Wa terstaat verzocht was zich uit te spreken vreesde de Kamer voor het Rijnverkeer uit het district geen nadeel; wel sprak zij haar beducht heid uit ten aanzien van de zoet- watevvoorziening in het westelijk deel van het land. als gevolg van de voortgaande verzilting van de wateren in ons gebied. Als uitvloeisel van de waters nood kwam in het afgelopen jaar nog een aantal verzoeken binnen van getroffenen om steun ingevolge een door de regering in het leven geroepen regeling voor hulp aan getroffen kleine zelfstandigen In samenwerking met het Borgstel- iingsfonds werden deze aanvragen afgedaan en doorgezonden. Aan het gemeentebestuur van Schiedam bracht de Kamer advies uit over de vestiging van winkels in het woningcomplex ^Nieuwland; een zelfde aangelegenheid besprak men met het gemeentebestuur van Hellevoetsluis, terwijl aan dat van Vlaardingen naast voorlichting omtrent een groot aantal candida- ten een uitvoerig rapport werd toegezonden met de zienswijze van de Kamer ten aanzien van de in deling van het tweede twintigtal van gemeentewege gebouwde win kels aan de Van Hogendorplaan, vrij omvangrijke en. niet altijd dankbare bemoeienissen. In de middenstandsseetor lagen ook de wiijkelsluitingsaangeïegenhe- den. die vaste punten op de agenda van Kamer of vaste commissie gaan vormen. Behalve enkele adviezen aan gemeentebesturen aan de „over kant" over wijziging in winkelslui tingsverordeningen in verband met het badseizoen, bracht de Kamer, overigens na een langdurige en soms vrij moeilijke voorgeschiede nis, aan het gemeentebestuur van Schiedam en Vlaardingen uitge werkte adviezen uit over de rege ling van de vacanticsluiting voor bepaalde groepen van winkels, ar beid, die men zich graag getroost, omdat hij is in het belang van de betrokken groepen en de taak van de gemeentebesturen op dit terrein zeer vergemakkelijkt. Aan het door het Economisch- Tccbnologisch instituut voor Zuid- Holland. georganiseerde en door de Vlaardingse Middenstands Centrale en het gemeentebestuur financieel gesteunde onderzoek naar de koop krachtdrainage in deze gemeente, heeft ook de Kamer haar mede werking financieel en op andere wijze, gegeven. Tientallen andere instellingen werden, meestal in sa menwerking met alle andere Zuid- Hollandse Kamers, gesubsidieerd. Voorts memoreert de secretaris o.a. nog de bemoeiingen met de benoeming van vertegenwoordigers in verschillende colleges; huurad viescommissies, commissies van toe zicht op het middelbaar onderwijs, en met de instelling van een ad viesraad voor detailhandel en con sumentenbelangen in de gemeente Schiedam, terwijl de Kamer bij heel wat gelegenheden, vreugde volle of minder blijde, acte de pré- sence gaf. De prijzen, die de Kamer de laatste jaren bü eindexamens van handelsavondscholen en tech nische scholen pleegt uit te reiken, vinden waardering en houden de band met deze instellingen aan. Het secretariaat, dat het afgelopen jaar wel extra met pcrsoneelsmoei- lijkheden te kampen bad, heeft een •steeds toenemende hoeveelheid werk moeten verzetten. Daarvan worden genoemd de bemoeiingen met de vestigingswetgeving. De commissie voor de vestigingswet kreeg in 11 vergaderingen 332 ingekomen vesti- gingsaanvragen te behandelen, waar van soms verschillende voor één ondernemer. Behalve deze, werden door het secretariaat nog behandeld 42 aanvragen om een vergunning volgens het B.A.VK. en 506 aanvra gen om een ministeriele verklaring handelskennis of vakbekwaamheid of voor beide. Dit alles vergde veel voorbereiding en onderzoek door de staf. F> n nieuwe vestigingswet, vol gens !ke straks alle ondernemin gen ïri liet kleinbedrijf een vergun ning zullen moeteii hebben, zal in de naaste toekomst het werk nog sterk doen toenemen, hetgeen thans reeds 't geval is, doordat door 't wegvallen van de bedrijfsgroepen volgens een afspraak met de Sociaal-Economi sche Raad een deel der vroeger door deze instanties verrichte onderzoe kingen door de Kamer zijn overge nomen. De onlangs in dienst gestelde amb tenaar voor de buitendienst is waar lijk niet overbodig, ook ai met het oog op het steeds groeiende Handels register, Daarin komen thans onge veer 5000 werkelijk bestaande zaken voor, In het afgelopen laar kwamen 401 nieuwe inschrijvingen tot stand. 216 doorhalingen en 769 wijzigingen. Het gebruik, dat van het Handels register wordt gemaakt, neemt steeds toe: het secretariaat verstrek te 2089 tv. j. 1307) schriftelijke en 4131 (v. j. 2957) mondelinge inlich tingen of inzagen uit het Handels register. Het aantal faillissementen bedroeg slechts 11, verdeeld als volgt: Schie dam 2, .Vlaardingen 6, Maassluis 2, de eilanden 1. De toeneming van de werkzaam-, heden weerspiegelt zich ook In de afgifte van legalisaties: 1132 (V. j. 369) en vooral m de certificaten ven oorsprong en andere verklaringen ten dienste van het bedrijfsleven, Waarin een nieuw record werd ge vestigd: 4964 (v. j. 4170). Het gaat bij deze getallen alleen om de z.g, eerste exemplaren; meestal worden deze stukken in twee- of viervoud, soms wel in tienvoud afgegeven. Met deze tak van dienst zitten wij alweer op het terrein van de dienst verlening, de „service". Daartoe be hoort het verlenen van bemiddeling tussen partijen in binnen- en buiten land, die elkaar in de haren zyn ge vlogen, het doorgeven van heel wat buitenlandse aanvragen, het ver strekken van adressen in binnen- en buitenland en van alle mogelijke in lichtingen op handelsgebied. Onge veer 2700 aanvragers kon de Kamer daarbij van dienst zijn. De bemoeiingen met verzoeken om advies of bemiddeling bij po gingen om ten behoeve van bedrijfs ruimte woonruimte aan de bestem ming te mogen onttrekken of met andere verzoeken in deze vaak nete lige kwesties, werden er niet minder op. Dit biologisch wellichthet best met de benaming .lintworm' te betitelen verschijnsel bracht de Kamer met 118 gevallen in aanra king, die, dank zij een doorgaans prettig contact met de desbetreffende gemeentelijke instanties, vaak tot een goed resultaat hebben geleid, al moet men ook hier wel leren „zijn verlies te nemen". Het aantal ingeschrevenen, dat de vraag stelt: „wat nut ons deze K. v. K.?" wordt gelukkig steeds kleiner, maar het ls nog steeds groot genoeg om te blijven wijzen op de dïeenende functie, die de Kamer ten dienste van het bedrijfsleven wil uit oefenen. En voor zover dit van het secretariaat afhangt zal blij ven uitoefenen Nu de randbebouwing van Nieuw land regelmatig voortgang vindt en binnenkort weer een deel der wo ningen-dn gebruik zal kunnen wor den genomen is bet gewenst, dat een tv eetal straten van een naam v/ordi voorzien. Wederom zijn Nederlandse staatslieden de naamgevers: De Ruijs de Beerenbroucklaan zal de Groen van Prinstererlaan verbinden met de Burg. van Haarenlaan, terwijl de prof, Treublaan een korte verbin dingsweg wordt tussen de Groen van Prinstererlaan en de nieuw benoem de Ruijs de Beerenbroucklaan, ander geeft ons wel een duidelijk beeld, dat er in de afgelopen 50 jaren wel wat veranderd is in de verhouding van overheid tot sport. Wij kunnen ons gelukkig prijzen, dat onze gemeen telijke overheid een open oog heeft voor de sport in het algemeen. Men zal echter terdege de toekomst en de ontwikkeling dienen te volgen en er zorg voor moeten dragen, dat Schie dam niet ten achter komt bij ge meenten in de nabije omgeving. Zowel S.V.V. als Hermes-D.V.S. staan binnen zeer afzienbare tijd voor de zware op gave van verhuizing naar de nieuwe terreincomplexen. Grote financiële consequenties zullen hiermee gepaard gaan. Tc hopen is, dat hiervoor een op lossing wordt gevonden, die de ver enigingen en de gemeente Schiedam waardig is. Tegen de tijd dat de sportvelden gereed zijn gekomen, moet ook de nieuwe brug over de Poldervaart ge reed zijn. Want de oude, pas herstelde Blauwe Brug, zal zeker niet de stroom van toeschouwers naar de velden van S."V,V, en Hermes-D.V.S. kunnen verwerken. Dit is ook door Gemeente werken ingezien, zodat er naar ge streefd wordt om de nieuwe brug. nog voor de bestorming van de voetbal liefhebbers begint, gereed te hebben. Het zal er dus om spannen. De leden van de Schiedamse af deling van de Nederlandse Christe lijke Bouwbedrijfsbond hebben gis teravond geluisterd naar de heer drs W. Albeda, de economische adviseur van de bond, die gesproken heeft over werk-classificatie. Spreker zet te uiteen wat werk-classificatie is en hoe het een van de hulpmiddelen is bü het vaststellen, van het loon. Het is technisch een nuttig hulpmid del, maar'er schuilen gevaren in een te schematische toepassing ervan. Naar aanleiding van gestelde vragen ontstond een zeer geanimeerde dis cussie waarbij verschillende syste men met voorbeelden uit de prak tijk werd besproken. De Schiedamse huisartsen hebben een brief gezonden aan B. en W„ waarin zij vernomen hebbende dat de benoeming van een specialist- rheumatoloog aan de polikliniek van het Gemeenteziekenhuis is af gewezen, omdat een consultatiebu reau voor rheumatische ziekten in oprichting is als hun oordeel uit spreken. dat de behandeling van hun rheuma-patiënten uitslüitèhd kan ge schieden door een rheumatoloog. ver bonden aan een polikliniek van een ziekenhuis. Zij willen dus ook aan het Gemeenteziekenhuis een rheumato loog verbonden zien. Het bestuur van de dr Nolctstich- ting heeft een verzoek tot het Ge- meènte-bestuur gericht om. een per ceel grond aan de Juliana van Stol bergstraat te mogen kopen ten be hoeve van de bouw van een zusters huis bij de dr Nolet-stichting. Nu ligt het gevraagde perceel In een blok dat volgens de Bebouwings- voorschriften bestemd is vool villa- bouw. Maar deze voorschriften laten toch een mogelijkheid open om een bijzonder gebouw, waaronder dan het Zustershuis zou kunnen vallen, ter plaatse te bouwen. Wel zullen hoge eisen van welstand gesteld worden, maar daar het ingediende voorlopige bouwplan inderdaad aan de hoge eisen voldoet, zien B. en W. er geen bezwaar in om aan Jtet ver zoek van de dr Nolet-stichting te voldoen. De grondprijs is f 30 per meter. De Gemeenteraad zal hierover een beslissing dienen te nemen. De directeur van de Technische Bedrijven in Schiedam heeft aan B. en W. een crediet gevraagd van 16.700.voor de inrichting van het trafo-huisje aan de Admiraal de Ruyterweg ten behoeve van de Gulfl oil (Nederland). De beschikbaarstel ling van deze credieten houdt ver band met de noodzakelijkheid over te gaan tot de bestelling van het benodigde materiaal. Het komt niet zo vaak voor en het is dan ook voor de eerste maal deze winter, maar de Lange Haven is dicht! Een dun vliesje wel is waar, dat telkens werd stuk gevaren, maar toch dicht. Ook de Korte Haven was vanmor gen dicht evenals delen van de Nieu we Haven. Twee knapen van dertien jaar wer den gisteren door een agent van een vrachtauto gehaald, waar zij aanhin gen. De ouders hebben hun kinderen op het hoofdbureau van politie af gehaald. Drie andere jongens van elf jaar waren op het dak van de lig- hallen aan de Julianalaan geklom men. De politie heeft de jongelui er afgehaald. GEBOREN: Roger X, z.v. H. Pluijm en G. van Elteren; Johannes, z.v. G. Koster en M. M. N. v. d. Meulen; Gerrit. z.v. A. Molendijk en G. van der Kruijt; Carolus M. z.v. H. M. Ronteitap en A. M. A, Kloos; Hilde- gard M. J„ d.v. F. Pegels en H. Hart maan; Helena M. B., d.v. M. van Ëijk en M". P. van Oevelen. OVERLEDEN: M. Korporaal, 95 j.; J. A. Gijtenbeek, 72 j.; P. C, Golhof, 83 j-, wed. v, B. j. v. d. Most

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1