1954 - voorbereiding van plannen, gedeeltelijke uitvoering in 1955 Nieuwe Ford-Dealer begint met grote show Deze jaren worden mogelijk tot legendarische „goede oude tijd Woningnood en prijspeil vormen de schaduwzijden De Boys aan de Damlaan SVV naar Almelo Weinig discussies bij de Gemeenteraadsvergadering NIEUWJAARSREDE BURGEMEESTER PEEK AGENDA 100.000 Zelfkant van Parijse léven toont zich in Passage Burgemeester Heusdens opent smaakvol ingericht bedrijf Bezichtiging Fiets opgevist Burgerlijke Stand Onbehoorlijk gedrag Voor de eerste maal AMERIKAANSE ORDER VOOR NEDERLANDSE WERF Type hier nog nooit gebouwd KERKDIENSTEN Auto gleed van dijk Drie mensen gewond bij Gouderak Nieuw materiaal voor „Adriaan Volker" E 55 in muziek Uitspraken Raad voor Scheepvaart Zi. terdag 22'Januari 1955 .,19^4 is voor Schiedam te zien als een jaar van blijde ver wachtingen. Gestadig voorbereidend aan de uitvoering van be staande plannen werd in dat jaar de basis gelegd voor vele grote werken, welke in het komende jaar tot uitvoering zullen komen. De industrialisatie heeft het aspect van onze Neder landse samenleving veranderd en dit heeft zijn weerslag op onze stad. Want Schiedam en industrie zijn één." Aldus con cludeert de burgemeester van Schiedam» mr J. W. Peek in zijn Nieuwjaarsrede, gisteravond uitgesproken voor de Gemeente raad, die voor het eerst in het nieuwe jaar bijeen was. „De arbeidsmogelijkheden roepen alle geschikte cn beschikbare arbeids krachten op, dc bedrijven renderen of floreren zelfs en meer dan voor heen wordt de geschapen welvaart verspreid onder alle lagen der bevol king. Wie dit aanschouwt zal zonder meer bevestigen, dat dc achter ons liggende jaren een goede kans maken ecus te zullen worden tot een legen darische „goede oude tijd". WAT WEN MOET WETEN Apothekers-nachtdienst* Apotheek Rembrandt, Rembvandtlaan 5. Bellen bij ongeval: Ut» en GU Tuin laan ftfl teJ 69200 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek Lange Haven- ceooend iedere werkrse 'behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere avond (b^haivi Woens dags en Zaterdags* van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten R.R Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend tedere dag (behalve Maardag) van 3 tot 4 uur iedere avond ihehalve Donderdags en Zaterdags"1 van 7 tot 8 30 uur Zondag? gesloten Sted. Museum-, 25 uur „Precieuze tafereel ties" door Alexander Hu- go Bakker Korff Bioscopen: Fassage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: Zij, die zich verkopen", Monopole: 3, 5, 7, en 9 uur: „De dans om de galg". Voorstellingen: Koopmansbeurs: 1022 uur Ten toonstelling Ned. Bond van Vo gelliefhebbers. Tivoli: 7 uur Contact-avond Buurt ver. „Parallelweg". Irene: 8 uur Filmavond C.J.V.F. Arcade: 8 uur Jaarfeest Mannen- zangver. „Wiiton-Fijenoord". Arcade: 8 uur Filmavond W.S.V. Marijke; 8 uur Feestavond Hen- gelsportvor. „Schiedam". Musis Sacrum: 8 uur Contact avond Voetbalveren. „Wiiton- Fijenoord". Volksgebouw: s uur Toneel avond Ontspanningsver. F.T.T. AKTSEN'DIENST In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: L. H. Geerdes, Veenlantstr. 2. tel. 68357; L. B. E. van Hoogcn- huyzc. Nassau laan 59, tel, 68067; W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtplein 5, die ook geduren de de volgende week de nachtdienst waarneemt. Maar, zo gaat de burgemeester ver der door. we mogen de ogen niet sluiten voor het onloochenbare feit dat de levende werkelijkheid anders is dan de statistische. Er zijn vele moeilijkheden, die overwonnen moe ten worden en zwakke plekken, die verbetering behoeven. De woning nood werpt een schaduw over het gezinsleven van tal van werkers, ter wijl het prijspeil een domper is op de levensvreugde van velen. Huisvesting Een van de remmende factoren in de ontwikkeling van Schiedam noem de Burgemeester Peek het woning tekort of beter gezegd het woning contingent, waardoor verhinderd werd dat meerdere woningen wer den gebouwd. Afgelopen jaar wer den 724 vestigingsvergunningen uit gereikt. waarvan 260 zonder woning- ruil maar 801 aanvragen voor ves tiging zijn nog niet vervuld. Het be- drijtsle\en krijgt een streepje voor wanneer nieuwe woningen worden toegewezen, want ruim de helft van de totaal 582 nieuwe woningen wer den aan personeelsleden van bedrij ven verstrekt. Daarnaast moeten he laas nog voortdurend woningen aan hun bestemming worden onttrokken; in 1954 waren dit er 90, waarvan 63 in het kader van de krot-opruiming. (pe uitzichten in het lopende jaar zijn niet overdreven gunstig, want wel zijn er 501 woningen in uitvoe ring en 1 000 andere in voorberei ding, in het jaar 1955 zal hiervan slechts een gedeelte worden voltooid. Het aantal ingeschrevenen op het Bureau Huisvesting, dat van 4100 steeg tot 4722 zal in dit jaar nog wel meer stijgen. V olksgezondheid De toestand van de volksgezond heid is goed te noemen. DU blijkt uit het feit dat de tuberculose steeds meer terrein verliest, terwijl verder het aantal verpleegdagen in het Ge meentelijke Ziekenhuis met 10O ls gedaald. Dit ziekenhuis zal overigens een nieuwe vleugel kriigen. De ver bouwing van het hoofdgebouw zal binnenkort voltooid zijn, waarna het paviljoen voor chronische zieken be trokken kan worden. Het Bejaarden-vraagstuk heeft af gelopen jaar grote belangstelling ge- bad en een commissie heeft hierover rapport uitgebracht. De scmemte voert besprekingen met liet Regen ton-college van het St. Jacobs Gast huis om dit gasthuis zodanig uit te breiden d50 personen meer hier opgenomen kunnen worden. Deze plannen vorderen ongeveer 800.000, waarin het Rijk voor 100.000 parti- cipeerd. Bescherming Bevolking De Dienst Bescherming Bevolking begint zich hechter te organiseren in dc gemeente Schiedam en telt thans i meer dan 1.000 leden. Gehoopt wordt i dat in het komende jaar, na een in- - tensieve propaganda-campagne, de bezetting volledig zal zijn. De Blokploeg-ujtrusting zal bin- - nenkort besteld worden, terwijl op drie plaatsen In de stad schuilkel ders gebouwd worden, nl. op het Sta tionsplein, het Rubensplein en het Rozenburgerplein, Gas/Electra Dc industriële activiteit in onze stacl weerspiegelt zich duidelijk in de omzetcijfers van de Technische Be drijven het gasverbruik steeg met 10rr tot 19 millioen m3 en dat van electriciteit met 11 Ti tot 82 millioen kwu. Ten behoeve van de distributie van het stadsgas zal dit jaar een aanvang worden gemaakt met het leggen van een raïddendruk gasleiding, van waaruit de verder van dc fabriek ge legen stadswijken beter dan tot dus verre kunnen worden voorzien. Stadsontwikkeling Tot slot gaf Burgemeester Peek een overzicht van de stedebouwkundige ontwikkeling cn -uitbreiding. Er bestaan plannen van grote om vang die in de komende jaren gerea liseerd zullen worden. Hiertoe beho ren het plan om de binnenstad via de Ooievaarsbrug, de Vügensteeg, Spïn- huispad en een nieuwe brug over de Noordvest te verbinden met het noor delijke deel van hel komende Nieuw- land, de vaststelling van de bebou wingsplannen in Schledam-oost, het mllUoenen Spoorweg-plan met de opheffing van dc beruchte overweg, de monumentale torenflats In Nicuw- land, Het openluchtbad in Kcthel zo maakte de burgemeester het duide lijk, zal „hopelijk In 1956" duizen den recreatie verschaffen. Ook op het gebied van de sanering wordt gewerkt; in totaal beschikt de gemeente over 500 panden, die in de loop der tijd gesloopt zullen worden. De plannen voor de Br eedstraat Zijlstraat, de Vijgensteeg en in de omgeving van de'Nieuwe brug zijn in studie genomen en zullen in de komende jaren worden gerealiseerd. In zijn Nieuwjaarsrede heeft Burgemeester Peek verklaard dat de gemeente van particu liere zijde de toezegging heeft ontvangen van een gift «au. f 100,000 als bijdrage in de uitbreiding van het St. Jacobs Gasthuis. De burgemeester noemde deze „grootste gift sinds eeuwen' een lofwaardig voorbeeld ran burgerzin, die naar hij hoopte stimulerend zou kunnen merken op de burgerij en het bedrijfsleven in Schiedam. Een grotere groep van ouden van dagen zal hierdoor in de gelegen heid morden gesteld him le vensavond in een rustige en kommerloze sfeer door te brengen. De zefkant van het Parijse amu sementsleven verheugt zich op het ogenblik weer in zeer levendige be langstelling van H.H. filmers. Die zijn wel zo ver met hun tijd meege gaan. dat zij de faits et gestes van de meiden en kerels van een kleine ethische appendix voorzien. Zó krijgt men ondertussen al dit losse en brute gedoe in de bars en hotelletjes wèl te zien en te horen, maar onder het slaken van meewarige zuchten in de trant van: „dat dat toch nog mogelijk is!" ontwaart men op de achtergrond ook vage perspectieven van opheffing uit deze poelen, van zonde en ellende. Onder dc weinig illusies overla tende titel „Zij, die zich verkopen" Bij speelbaar veer: Het is wel vreemd onder de huidige weersomstandigheden over veldsporten te lezen of te spreken. In Nederland is op het gebied van het weer echter alles mogelijk, en daar de KNVB de eerste-klassers zoveel mogelijk wil laten-spelen, is men in ons voetbal wereld je voorbereid op alle eventualiteiten. VLAARDINGEN. „E.V.A.G." N.V. is per 1 Januari 1955 aangesteld als Official Ford Dealer voor Schiedam, Vlaardin gen en het grootste gedeelte van het Westland. Om aan de aan stelling grotere bekendheid te geven, heeft deze nieuwe Ford dealer (van de Oranje Lijn) in haar bedrijf aan de Boslaan te Vlaardingen een show georganiseerd, waar de gevoerde pro ducten in een smaakvolle omlijsting aan het publiek worden gepresenteerd. Precies op het middaguur Vrijdag is deze ten toonstelling, in aanwezigheid van tal van autoriteiten en an dere genodigden (relaties), door burgemeester mr J. Heusdens geopend. Hij wees er op. dat thans het wa genpark in Nederland bestaat uit 220-000 personenwagens en 105.000 vrachtwagens. In 1970 zullen deze getallen, naar uit de statistieken blijkt, verdrievoudigd zijn. Hij ver telde een en under over het be drijf in Amsterdam en zette uit een. dat dc EVAG aangesteld voor de verkoop voor de Engels- Franse lijn (de zogenaamde Oran je lijn) van de Ford-automobielen, Namens Shell-Nederland felici teerde de heer Wassink de EVAG en overhandigde tegelijkertijd de eerste bestelling. Bij Hermes houdt men daarom rekening met de thuiswedstrijd te gen de Enschedese Boys. De Boys uit Enschede z{jn voor het Schic- damse publiek vreemden. Voor het eerst in de geschiedenis komt deze club naar Schiedam, hetgeen de aantrekkelijkheid van deze ontmoe ting verhoogt. Voor de wedstrijd tegen PSV, die zoals bekend, vorige week werd afgekeurd, had de elftal commissie van de blauw-witten in grijpende wijzigingen in de voor hoede aangebracht, waarbij twee deputanten, namelijk Schellals midvoor en de linksbuiten Mijns- bergen. Uiteraard is er in deze op stelling geen wijziging aangebracht. Voor deze wedstrijd is een voor spelling moeilijk te maken, doch de Schiedammers zullen er terdege re kening mee moeten houden, dat evenals de zuidelijke ploegen, ook de oosterlingen een grote dosis en thousiasme in de strijd werpen, waardoor deze strijd voor onze stadgenoten zwaar zal zijn, Rehabilitatïekans De rood-groenen gaan op bezoek in Almelo bij Heracles. De S.V.V.'ers heben na hun smadelijke nederlaag tegen Willem II nog geen gelegen heid gehad zich te tehabi li teren, zodat zij legen Heracles kunnen aantonen dat het Tilburgse debacle een vergissing is geweest. Heracles beschikt over een zeer jeugdige ploeg, die met een enorm enthou siasme en ijver hun wedstrijden plegen te spelen en die er zeker niets voor zullen voelen het kind van de rekening te worden van de sr De heer C. Brinkman, directeur van de EVAG, heeft de aanwezigen welkom geheten. Hij wees op de gunstige ontwikkeling van de in dustrie in Vlaardingen en omge ving. Hij dankte, mede namens de commissarissen, de directie van De gisteravond gehouden vergadering van de Gemeenteraad van Schie dam, stond, als we het zo mogen zeggen. ,4n het teken" van de Nieuw jaarsrede, dlc burgemeester mr J. W, Peek heeft uitgesproken en waarin de verschillende gemeentelijke aspecten en problemen onder de loupe zijn genomen. Deze rede was wel het voornaamste punt. Niet dat er geen andere belangrijke beslissingen zijn genomen, maar deze gingen erg ge ruisloos onder de voorzitters-hamer door. Ford voor het in EVAG gestelde vertrouwen. Mr J. Heusdens heeft vervolgens, alvorens het nieuwe bedrijf voor geopend te verklaren, een stukje geschiedenis verteld, waaruit bleek. Na de redevoeringen hebben de genodigden de tentoonstelling be zichtigd. Men treft er o.m. op aan de New Anglia twee-deur en de New Prefect vier-deur modellen. In de middenklasse zagen wij de Consul en Zephyr Six. De laatste zijn geflankeerd door luxe wagens: de Zephyr Zodiac en de Zephyr Convertible. Ook de (Franse) Ven- do me ontbreekt niet. Bestelwagens zijn aanwezig, even als truck-productcn. Ook staan mo toren apart geëtaleerd. Alles bijeen een mooie tentoonstelling, voor liefhebbers om van te smullen. De voorbehandeling van de voor stellen in de commissie en de uitvoe rige toelichtingen daarbij, waren voldoende voor de Raadsleden om er hun goedkeuring san te hechten. Maar voordat de agenda afgewerkt werd, kwam het woord eerst aan het oudste Raadslid, de heer J. Poot. voor een korte beantwoording van de lange Nieuwjaarsrede van de Burgemeester. De heer Poot dankte namens de Raadsleden de Burge meester en de Wethouders voor het werk dat zij in het afgelopen jaar hadden verricht in het belang van de Gemeente en betrok in deze dank ook de medewerkers en de ambtena ren. Verder hoopte hij dat B. en. W. er in zouden kunnen slagen om een groter bouw-contingent voor de ge meente te krijgen, waardoor de wo ningnood wat meer zou kunnen afne. men. Door het optrekken van de nieuwe woonwijken in Nieuwland en Kethel zou. zo meende de heer Poot. de naam „Zwart Schiedam" wei spoedig vergeten 2ijn. Het zal wel toeval zijn geweest maar het waren twee voorstellen over nieuwbouw-objecten van B. en W, onder de lange lijst van voorstel len, die de aandacht hadden getrok ken van twee andere Raadsleden en daaruit vloeide de enige discussie voort van de avond. De heer H. M, van Nieuwkerk (WD) betreurde het enigermate dat B en W. in hun voorstel om een per ceel bouwgrond aan de Juliana van Stolberglaan de R.K.. Vereniging voor Ziekenverpleging te verkopen voor de bouw van een Zusterhuis, afge stapt waren van de Bouwverordenin gen. die vaststelde dat in deze buurt alleen villa's gebouwd zouden mo gen worden. Hij wilde de dr Noiet- sïichting gaarne aan een zusterhuis helpen, maar moest nu bepaald dit stuk grond daarvoor bestemd wor den. waarom wordt op het huidige :errsm van het ziekenhuis fieen plaats vrij gemaakt voor dit zusters- huis. bv. door de oude gedeelten af te breken en door nieuwe hoge ge bouwen te vervangen. Uit het antwoord van wethouder Th. L. M. van den Berg bleek wel, dat ook B. en W. niet erg enthou siast waren geweest om dit perceel af te staan voor een zustershuis, roaar het Stichtings-bestuur had duidelijk gemaakt dat het met an ders kon, dat er op het bestaande terrein geen plaats meer was. we gens de voorgenomen uitbreidings plannen. En een zustershuis kun je nu eenmaal niet ver weg, bv. in Nieuwland neerzetten. De WD-fractie was niet geheel tevreden gesteld, vroeg stemming aan over dit voorstel, maar bleken de enige tegenstemmers te zijn. Bij het voorstel van B en W. om een crediet van 325,000 te verlenen voor de bouw van het Buurthuis in Nieuwland vond de heer K. Bosch (.VVD) dat de exploitatie van dit wijkgebouw wat erg duur. Hij had snel uitgerekend dat deze de ge meente 20,000 per jaar zou komen. Kon het wijkgebouw niet wat een- voudiger opgetrokken worden? Wethouder H. Sabel zette hierover uileen dat het ging om een princi pieel punt. In Nieuwland wonen thans reeds 1000 gezinnen en dit aan tal wordt steeds groter. De wijk heeft behoefte aan een buurthuis en daarom wordt hij gebouwd. Wat het verlies op de exploitatie-rekening betrof was de wethouder optimist, dat dit wel mee zou vallen. Zonder verdere stemming we*d daarop door de Raad het gevraagde crediet ver leend. Alle andere voorstellen werden zonder bespreking en zonder stem ming aangenomen. Over de meeste cn voornaamste van deze voorstellen hebben we reeds meer of minder uitvoerig géschreven, zodat we daarmee volstaan. dat in 1921 EVAG zich in Vlaar dingen had gevestigd. Hoewel no; betrekkelijk een jong bedrijf, hoeft EVAG reeds een hele geschiedenis achter de rug. Eerst onderhield het een autobusdienst tussen Vlaardin gen en Schiedam. In de voorwaarden voor dc vergunning leest men o.a.: dat de vervoermiddel en moeten lopen op dubbele lucht banden. zodat passagiers mei bevreesd behoeven te zijn voor schokken Destijds maakte het gemeentebe stuur van Vlaardingen de proefrit mee, waaruit bleek, dat vanaf de oprichting er nauwe relaties hebben bestaan tussen de gemeente en EVAG, Later werd de busdienst doorge trokken naar Rotterdam. Velen be treuren nog, dat na de oorlog niet opnieuw tot overeenstemming over de hervatting van deze buslijn kon worden gekomen. De garage van de EVAG is lange tijd als brandweerkazerne gebruikt. Mr Heusdens feliciteerde de N.V. EVAG met haar succesrijk werk in het verleden en wenste haar loc, dat zij er in zou slagen met haar nieuwe bedrijfstak haar standing te blijven behouden. De heer F, S. J. Paulcn, plaats vervangend chef van de verkoop van Ford-Nederland, heeft de EVAG vervolgens een welkom toe geroepen in de kring van Dealers, In'de' Nieuwe Maas bij de ver hoogde boulevard ontdekte een vis ser die daar met zijn bootje langs kwam, gistermorgen een herenrij wiel. Het bleek dat de fiets was ge stolen. De eigenaar kon later zijn karretje in ontvangst nemen. Ten nadele van de T. D. van de Parallelweg werd t gisteren voor zijn woning een rijwiel ontvreemd. rehabilitatiepogingen van de S.V. V.'ers De rood-groencn zullen dan ook van meet af de zaak stevig moeten aanpakken en ditmaal hun technisch overwicht eens duidelijk moeten uitdrukken in doelpunten, hetgeen zeker mogelijk moet zijn en waardoor zij enkele kostbare pun ten kunnen foevoege" aan hun nog geringe puntenvoorraad. Door de ingevallen dooi is het HermesDVS terrein in goede con ditie gekomen en het Iaat zich aan zien dat de wedstrijd morgen door gang zal vinden. Lezing voor de Jonge Kerk De Jonge Kerk van Schiedam van de Ned. Hervormde Gemeente zal Woensdag 26 Januari in het gebouw voor Chr. Sociaje Belangen aan de Lange Haven bijeen komen om te luisteren naar een lezing door ds J. J. Siezen uit Rotterdam over „Er is iets mis met de doops- en Avond- maalspractijk". ,Herivonnen Levenskracht9 gaf filmavond In de grote zaal van het Parochie huis aan de Lekstraat werd gister avond door de Stichting ..Herwon nen Levenskracht" een filmavond gehouden. Vertoond werd een film over het werk in het sanatorium ..Berg en Bos" in Bilthoven. De dis- trictpropagandist, de heer H. B. Kappert vertelde het één en ander ter toelichting bij de film. Verder werden nog een documentaire en een humoristische film vertoond. GEBOREN: Anna'M. H.. d.v. HF. van Kempen en C. M. de LeedepEg-, bert. z.v. E. v. d. "Waal en C. L. J. Lafeber; -Petrus J.. z.v. C. J.-Hees been en A. J, M. Bosman; Laurens, z.v. J. J- Franken en A. M. Colle- wün; Arthur, z.v. F. A. C. Overdijk en Th. W. Martveld. OVERLEDEN: L. Hordijk, 62 j„ wed. v. D. Berghout; J. M, Groen- horst, 62 j.; G. Dubbelman, 76 j. ontrolt zich weer het realistisch*pa-" norama van dames, die in het „uit gaande leven" zitten en van heren, die hen tegelijkertijd beschermen en aftuigen. Het verhaal houdt zich dan in het bijzonder bezig met twee van deze meisjes, die hun ware beroep angstvallig geheim trachten te hou den voor hun échte, werkelijk nette vrienden, waarvan de één. after all toch niet zo keurig blijkt te zijn. Een moerd. die op een vakgenote wordt gepleegd, werpt roet in het eten en ondanks alle edelmoedige pogingen van een sociaal werkster, een religieuze, die incognito tussen deze vrouwen leeft en hen weer tot het normale bestaan tracht terug-te brengen, komen de twee vrienden toch achter de waarheid. De intrige is nogal ingewikkeld, de sociale tendenz aanvaardbaar hoewel pour besoin de la cause (commer- ciale) gehanteerd als film is „Marcbandes d'Illusions" allerminst een meesterwerkje (van Raoul An- dré). Het spel van de vrouwen is doorgaans zeer de moeite waard. In Monopole: ,.De dans om de galg" Deze week draait in Monopole een spannende film „De dans om de galg". Dc geschiedenis van deze film vindt plaats omstreeks 1880. Mar shall Landry heeft de bandiet Frank Girard gearresteerd. Op weg naar de gevangenis in Tombstone stuit de sheriff met zijn gevangene op een ka'ravaan. die door de Apachen is aangevallen. Mary Kimber en twee kinderen hebben de overval, over leefd De man van Mary schijnt ook gedood te zijn en Landry besluit om Mary en de kinderen mee te nemen naar huis. Hij wordt verliefd op Mary en zou haar graag als moeder van zijn kinderen zien. omdat zijn vrouw gestorven is. Frank Girard beraamt intussen plannen om'te ont snappen en zoekt contact met zijn vriendin Delia. De broers van Gi rard moeten proberen hem te be vrijden. Een rechtstreekse aanval op de gevangenis zal geen resultaat hebben. Men ontdekt dan in een hotel de doodgewaande telegrafist Kimber. Zij dwingen hem mee te helpen aan de ontsnapping van Girard. Kimber luistert de telegraaf lijn af en hoort, dat Landry zijn ge vangene naar een andere gevange nis zal overbrengen. De koets, waar in Girard wordt vervoerd, wordt overvallen en Girard is vrij. Men legt ook nog beslag op een koets met zilver. De bergplaats van het zilver wordt echter ontdekt en er ontstaat een hevig vuurgevecht, waarbij Frank cn zijn broer Jerry worden gedood. Kimber schiet op de sheriff, maar wordt gevangen ge nomen met de andere broer van Frank. Steve Girard. Mary is wat uit haar evenwicht en wil nog niet trou wen met Landry en deze moet dan ook nog wachten. (Tot cn met "Maan dag in Monopole). Gistermiddag om twaalf uur wa ren enkele jongens bij een school aan het stoeien.'Zij- deden dit even wel op de rijweg. Een agent stuurde hen naar het trottoir. Eén van de knaapjes van elf jaar was dit niet naar de zin en hij gooide een stuk Ijzer naar de agent, die hem daarop - meenam naar het hoofdbureau van politie. Voor de eerste maal zal in Neder land een schip voor een Amerikaanse redery worden gebouwd. Het zal bo vendien een zeer bijzonder schip zijn, bestemd voor het vervoer van vloeibaar propaangas en watervree ammoniak, stoffen die onder hoge druk moeten worden vervoerd. Door bemiddeling van Dammers en Van der Heide's Scheepvaart en Handels bedrijf N.V. te Rotterdam is de order geplaatst bij Bftker's Aannemings bedrijf N.V. Dc IJsselwerf te Gorinchem. In Nederland is nog nooit een der gelijk schip gebouwd. Het wordt een motorschip, voorzien van zeventien verticale druktanks, met een geza menlijke inhoud van 18Q0 m3. De druk in de tanks zal 171& atmosfeer bedragen. De tanks worden verticaal in twee rijen in de beide ruimen van dit schip geplaatst. Voor het laden en lossen worden twee compressoren Ned, llerv. Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds H. Hemmes, 5 uur ds J. Gras. Nieuwe Kerk: J0 uur ds J. D. Smids, 5 uur ds A. Hoffman. Westerkerk: 9 en 10.30 uur dr L. J. Cazenuer, 5 uur da uis. Viedeskerk: 9 en 10.45 uur Wethouder A. M. Hoogendijk van de gemeente Ouderkerk aan deUssel en zijn beide schoonzusters werden gisteren gewond en moesten worden opgenomen in een ziekenhuis te Gouda, nadat hun auto door de glad heid van de weg bij Gouderak vau ds "a. Hoi f man, 7 "uur ds J. Raams de binnenzijde der dijk buitelde en Kethel: 10 en 7 uur ds F- 3. de Bruun,beneden bij een woonhuis terecht Ncd. Hrrv. Gerri, Kerk. Cebouw ktvam. De wethouder word licht ge- ..irer.e": 10 en -l uur ds J. v. d. Heuvel, tvond en kon later naar huis „gaan. Gercf. Kerk, Oosterkerk: 10 uur ds E, J. Oom kus, 5 uur ds W. A. Krijger. Plantagekerk: 10 uur ds G. Brinkman. 5 uur ds E. J Oomkes Juliana kerk: 10 uur ds W. A. Krnger, 5 uur ds G. Brink man Kethel. 9.30 uur dr S. P. Dee, 2.30 uur ds E J. Oomkes, Chr, GcreT. Kerk. Kerkgebouw Wa rande: 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Chr. Gcrrf. Gemeente. Volksgebouw Tumlaan: 10 cn 4 uur ds M. J. Middel koop. Oud Geret. Gemernte. Jeugdhuis Lan ge Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. West vest: 10.30 uur Baptisten Gemeente. Kerkzaal Broers- vc-st 53: 10 en 7 uur d$ J. Segaar. Oud-Ka tu. Kerk. 10.13 uur Hoogmis Ethische Broederschap. Jeugdhuis Lange Haven B7: 10.30 uur voorg. A. Muls Leger des Ileils. Lange Haven 27: 10 u. Heiligingssamcnkomst, 7.30 uur Ver- lossmgssa men komst. Gcmt Verboonstr., 6.30 Openluchtsamenkomst o.l.v. briga dier en mevr. JouVenaar—Drqfhamer, Zijn schoonzusters, de dames K. cn G. Vonk Noordegraaf, liepen respec tievelijk een vrij zware hersenschud. ding en een beenbreuk op. De auto werd zwaar beschadigd. Toneelgroep „Vnicaan" speelde in Palace De toneelgroep van „Vulcaan" vergastte haar collega'j gisteravond op een uitstekende opvoering van het blijspel „Toontje heeft een paard, getekend" van Lesley .Storm. Ondanks de eisen die dit stuk aan de spelers stelt, hebben zij deze uitvoering onder regie van Dirk Rbman tot een succes weten te maken. The Vulcanians o,l.v. Hans Ha gen zorgen voor vrolijke muziek tussen de bedrijven door. De avond, welke door de personeelaverenigins Vuicaan was belegd, werd met een bal gesloten. en twee pompen van speciale con structie opgesteld. Het schip krijgt een lengte van tachtig meter. De voortstuwing wordt geleverd door een opgela-den 4 tact Dieselmo tor met een vermogen van 1700 epk, waardoor het schip een snelheid van 13 knoop kan ontwikkelen. De druk tanks worden do.or een Duitse firma geleverd, maar voor de, machine-in stallatie en de ladingspij pen zal De IJsselwerf zelf zorgen. Voor brandbestrijding wordt het schip voorzien van een co2 installatie en een gasmeldingsapparatuur. Behalve de gisteren te water ge laten cutter- en perszuiger Slie- drecht XI, door de NV Scheepswerf vh Fa A_ Lanser te Sliedrecht voor rekening van de Kon. Mij „Adriaan Volker" gebouw, zal deze werf voor dezelfde maatschappij een diesel baggermolen met een emmerinhoud van 800 1 en twee eievatorbakken van 700 m3 bouwen. Het bouwprogramma van de Kon, Mij „Adriaan Volker" omvat voorts nog een bodem- en perszuiger van 1150 epk, een diesel-baggermolen met een emmerinhoud van 800 liter, twee motorslcepboten met een capaciteit van 400 epk en vier eievatorbakken met een inhoud van 700 m3. Inbrekers aangehouden in Rotterdam De Rotterdamse politie heeft de 34-jarige J. M. en de 26-jarige R. S, gearresteerd. ïn Schiedam werd de 26-jarige P. J. F. aangehouden. Zy hebben bekend in Maassluis ingebroken te hebben bij Merwe- dc. Blitz en Van Buren aan de Industrieweg en de Govert van Wijnkade. Dc daders waren per au to naar Maassluis gekomen. Zij zijn in Rotterdam opgesloten. De componist Jan Masseus heeft een E 55-raars gecomponeerd. De Marin'erskapel heeft, deze mars on der leiding van Gijsbert Nieuwland dezer dagen in het repetitielokaal van de Marinierskapel te Rotter dam voor het eerst ten gehore ge bracht. De toehoorders waren leden van de Commissie Ontvangsten en Recreatie van de E 55. Zorgeloze navigatie kapitein Trianca' AMSTERDAM De Raad voor de Scheepvaart heeft, schriftelijk uit spraak doende, de dienstdoende stuurman matroos J. M. van de ,,Vios I", gestraft door hem de be voegdheid om als stuurman dienst te doen op een vissersvaartuig te ont nemen voor de tijd van acht maan den. aangezien de Raad van oordeel is, dat aan diens schuld de aanvaring ts te wijten tussen de stoomtrawler „Vios I" IJm 24 en de motorkotter „Catharina" Ro 29 op 21 October 1954 op de Noordzee. De kapitein L. M. van het m.s. „Cascade" is de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen ont nomen voor de tijd van twee maan den. De raad is van oordeel, dat de stranding van diens schip op het eiland Naissaar in de Finse Golf op 13 Juli 1954 aan de schuld van deze kapitein moet worden geweten. De kapitein H. v.d. M. van het m.s. „Trianca" Is gestraft met de ont neming voor de tijd van vier maanden om als kapitein op zee schepen te varen, aangezien naar het oordeel van de raad deze kapitein „schuld heeft aan de zeer ernstige ramp", die zijn schip heeft getroffen toen het op 28 September 1954 op de reis van Portimao naar Casa. blanca tijdens slecht zicht bij het aanlopen van laatstgenoemde haven aan de grond is gelopen en eerst na 14 dagen zwaar beschadigd met; grote moeite kon worden gered. „De kapitein heeft bij het aanlo pen van Casablanca geen enkele poging gedaan om een behoorlijk bestek te verkrijgen". „Toen bij het naderen van de kust een peiling zeer nuttig had kunnen zijn, liet hij het peilen na. Blijkbaar heeft de kapitein de kaart niet bestudeerd, daar hij anders zou hebben gewes ten, dat hij zonder goed bestek na het aanloden van de 20 vaam-lijn niet verder door had moeten gaan, maar had.moeten ankeren..' „Het is zelfs mogelijk, dat de kapitein de aanwijzingen van het lood in meters heeft opgevat als diepten in vamen. De kapitein heeft steeds ge dacht tijdig iets van de wal te zien en is zo op goed geluk doorgevaren. Doordat het volkomen stil was. heb. ben de riffen geen branding gege ven. De raad is van oordeel, dat de kapitein wegens zijn zorgeloze navi gatie ernstig moet worden gecorri geerd. - Met ingang van 1 Febr. a.s- ie be noemd tot directeur van de Neder landse Kamer van Koophandel voor Brazilië in Rio de Janeiro dr Jos Per- ridon. geboren te Rotterdam. In het ctöbhuls van de voetbal club Acolus aan de Kleiweg is geld uit een sp aarbus gestolen. Ds J„ Godthelp te Rotterdam zal voorgaan in de jeugddienst van de' Hervonrtde Gemeente te Overschie die morgenmiddag om vijf uur wordt ge houden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1