Conflict bij Hen sen nog niet beëindigd C Bedrijvigheid in Scheepsbouw en Metaalnijverheid bevredigend De „Yaracuy" Zaterdag in zijn element gelaten srjsg&n Bemiddelingsvoorstel van president afgewezen Zangers en voetballers van WF gezellig uit J Koeriersters BIJ WERF GUSTO Mevr. De Dagnino, ambassadrice van Venezuela, was de „meter" AGENDA De Hengelaars boeken succes Na behandeling in kort geding Ups en downs bij E.S.S. St. Barbara in andere wereld PTT'ers spelen toneel Tropische vogels hebben sueces Dinsdag wordt vonnis gewezen De ïnhabe Melk over de straat Burgerlijke Stand WSV ziet ze nog eens wandelen Langere levertijd voor staal kan tot afleveringsvertraging van nieuwbouworders leiden Baldadigheid Fiets verdwenen Duizendste schip te Rotterdam SCHIEDAM De oud-model K.E.S.-ZEGELS dst iu niet had Esperanto-agenda 4 Maandag 24 Januari 1955 worden gebomvd. Het zusterschip iraMerida" "erd evïneenS On de werf Gusto gebouwd en is vorige week aan dc eigenaren overgedragen. WAT MEN MOET WETEN Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen by ongeval: U.ti, en G.D_ Tulniaan 80. tel 89290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (brtialvt Woens dags en Zatf-rdags* van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve MaarJ - De Hengelaars-vereniging „Schie dam en Omstreken" bestaat wel is waar pas twee jaar, maar in die be trekkelijk korte tijd heeft de ver eniging toch in totaal een 100-ïal le den weten aan te trekken, hetgeen een aardig succes is. Een ander en eigenlijk groter succes werd door het bestuur geboekt inzake het ver krijgen van' hen gel-vergunningen j - - voor het beroemde vis-water van het ,„JT,ra,eK h n 2 l£l 4FurJ ledere Voornse kanaal. Het heeft indertijd en grote ontevredenheid in hengelaars- 5 s Ta" t0 uur I kringen veroorzaakt dat uitsluitend Rln^otwn?5 fiesJoten* aan twee Rotterdamse verenigingen bioscopen. de vergunningen zijn uitgereikt. Passage en _8 uur; „Zy, die t Het bestuur van S. en O. heeft on- zich verkopen der leiding van de heer M. J. Lupker Mono pole, 7^ en 9 uur: ,,De dans hiertegen strijd gevoerd en met om ,f;e succes. Want het resultaat was dat de Noorstellingen; vereniging voor 1955 tweehonderd Irene, g uur; Wijkavond metvergunningen ter distributie heeft film wykgemeente 4 Ned- Herv, j gekregen. Gemeente. Dit werd door de voorzitter, de Monopole, 9 uur: Kath. Film- heer F, Lubker, gememoreerd tijdens actie met „Brief Encounler". i de feestavond die Zaterdag in Marij- Musis Sacrum, 8 uur; Telepaath ke is gehouden. De avond werd ge- j vuld door het cabaret-gezelschap Lupker met de opvoering van een aantal sketches en het optreden van de accordeonnisten het Amazone Trio. Met een gezellig bal werd de goed geslaagde avond gesloten. De muzi kale leiding hadden de heren Sas en Scholten. Zaterdagmiddag werd op de toer] Gusto in Schiedam het m.s. „Ya racuy" te water gelaten door de ambassadrice van Venezuela, me vrouw Consuelo de Dapnino Het was mevrouw Constielo de Dagnino, echtgenote van de Ambas sadeur van Venezuela in Nederland die de doop verrichte cn door het overhalen van een handle de feeste lijk met rood-wit-blauwe kleuren versierde champagne-fles tegen de j en de grootste diepte 9.45 meter. Het ?ewicht is 4.500 ton. r3-,r>-,i Twee Nordberg-motoren van 2.100 Nadat zo de laatste belemmeringen u, waren weggenomen gleed het schip kunnen het schip n snelheid van onder de tonen van het Venezolaanse 15 knopen geven. Het dek-huis is hoge voorsteven van hot schip deed j kapot spatten. Aries. Voor de competitie van de Rotter damse Schaakbond speelde ESS 1 ditmaal in Delfshaven tegen Wester- toren 1. Op papier een der zwakkere tegenstanders uit de betreffende groep; de score liep dan ook snel op tot 5—2 voor de Schiedammers. Reifsma, Schermer en Eering won nen. terwijl Janssen, Domselaar, Spruit en Van Wingerden remise speelden. De afgebroken partijen van Van Eden. Van Heiningen en Stahlie zullen echter samen niet meer dan één punt opleveren. Alleen de eer ste staat n l. gewonnen, de anderen zullen zonder verder spelen opge ven, Een krappe 64 dus voor ESS. Hot tweede tiental had een over- zalen I>e Schiedammers 5^°"2S? ifcfSSfc, ftSMS wonnen inderdaad, met 6543 s Ter gelegenheid van het 40-jarig j bestaan van de St. Barbara vereni ging, onderafdeling van de Katho lieke Arbeiders Beweging, werd gis teravond in gebouw Arcade aan de Lange Haven een feestavond gehou den, die werd geopend door de voor zitter. de heer C. den Hollander. Hij heette de aanwezigen hartelijk wel kom. Door de R.K. Toneelvereniging volkslied cn later van het ..Wilhel mus", door het muziek-corps van de Werf Gusto ten gehore gebracht, zachtkens in zijn element. Tevoren had pater C. v. d. Burgh, haven-aal moezenier van Rotterdam het schip ingezegend. Na deze korte plechtigheid op het vry winderige en mistige terrein van de werf. werden de talrijke gasten in het kantoorgebouw van de werf genodigd. De Ambassadeur van Ve nezuela was door ziekte verhinderd zelf te komen, maar werd vertegen woordigd door zijn echtgenote, mevrouw Consuelo de Dagnino. die ook het schip heeft gedoopt cn door de heer Luis. A. Olavarria. secretaris van de Ambassade De opdrachtgever. uitgerust met air-conditioning. Het schip is verder voorzien van de moderne nautische uitrusting als radar, een echo peilings-apparaat, j een gyro-kompas, draadloze telegra fie en telefonie, enz. i dere wereld", een spel in 3 bedrijven Met'h.t derde tientaï is het" droe-1 en fe Sfe vie verteld Dp nederlagen is i man, do heer van Runten en Zwiep niet één vèrSoor doorfat wrloreï zi*in financiële moeilijkheden en wil werd tegen HVO 2 uit Vlaardingen. e£" compagnonschap sluiten met een Het werd zelfs de zwaarste van de I nik geworden bankwerker, de heer sene 14—8',ESS 3 heeft 2 punten Koopman. Dit is echter zeer tegen de uit 5 wedstrijden en het degradatie- ziri van mevr.^ Runtenen Zwiep. Er gevaar kan alleen nog afgewend volgoj1 allerlei verwikkelingen, die worden door de laatste ontmoeting in dit spel op komische wijze naar (tegen Wilton-Feycnoord) te win-1 ,vor®n werden gebracht. De spelers - -• hadden hun rol goed onder de knie en voerden het geheel verdienstelijk op. De regie berustte bü de heer J. van Slobbe. De aanwezigen hebben bijzonder genoten en beloonden na afloop de spelers met een hartelijk applaus. nen. Maar dit zal niet meevallen. Biiiirtver. Parallelweg Iiield contactavond De leden van de Schiedamse Sport en Ontspanningsvereniging van de PTT waren Zaterdagavond in de gro te zaal van het Volksgebouw bijeen, om te kijken en te luisteren naar een ,i door eigen leden opgevoerd toneel- De bewoners „van over de spoor- J stuk in drie bedrijven van Richard wegovergang in de Overschiese- Reich, getiteld „Huis zonder ven- staat hebben. Zaterdagavond feest sters". Het is een sterk bewogen fa- v- - gevierd en wel in gebouw Tivoli aan j milie-drama. dat echter goed eindigt, van Venezuela, i de Nieuwe Haven. De buurt- en I De regisseur de heer P Kreeft de Cornpanïa i amusements vereniging „De Parallei- stond met zijn kleine gezelschap j weg" werd in 1945 opgericht en zal i dus dit jaar zijn tweede lustrum Anonima Venezoiana de Navegacion was vertegenwoordigd door kapitein A, Cudemus Leon en korvettenkapi- tein Pablo E. Cohen. Verder waren nog aanwezig de Ambassadeur van Mexico, dr Manuel A. Chavez, leden van de Venezolaanse ambassade en, tal van haven-autoriteiten in Rotter- toneelstuk „De Rattenval" een spel dam. in 3 bedrijven van E. J. M. Terlin- Door de heer mr H. Smulders, gen. De heer G. Visser heeft als re- directeur van de N.V. Werf Gusto gisseur de tonelisten een goede voor- v/h firma A. F. Smulders, partner bereiding gegeven, zodat het spel vlot in de Industrial Trading Corporation voor het voetlicht werd gebracht. (Holland) werd in het Spaans een De voorzitter, de heer J. Defcerman, rede gehouden. Mr Smulders dankte 1 heette de aanwezigen welkom. Na de aanwezigen voor de belangstel- afloop was er een dansje met mu ling bij de tewaterlating van het ziek van de „D,P.W.-band". schip, een gebeurtenis die ongetwij feld zal bijdragen tot het nauwer aanhalen van de traditionele vriend schapsbanden tussen Venezuela en Nederland. De Venezoiana de Navegacion streeft naar een uitbreiding van de vloot met moderne en economische schepen om aan de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Vier van die nieuwe schepen zijn besteld bij de Industrial Trading Corporation Hol land die veel opdrachten van bui tenlandse reders moge boeken. Dat voor een moeilijke opgaaf. Hij is er tenslotte in geslaagd, dank zij het De tentoonstelling van tropische vogels, die door de afd. Schiedam van de Ned. Bond van Vogellief hebbers in de Koopmansbeurs is gehouden, is een succes geworden. Het bestuur verklaarde uiterst te vreden te zijn over het bezoek, De president van de Rotterdamse Rechtbank heeft Zater dag, tijdens de behandeling van het korte geding tussen de machinefabriek Hensen en de A.N.M.B., voorgesteld dat beide partijen alsnog zouden trachten een minnelijke schikking te treffen. „Probeer de grieven opzij te zetten", aldus mr J. van Vollenhoven, „want bij een uitspraak zal de ene partij welis waar winst, maar de andere partij slechts grieven overhouden." De president wees daarbij op de sfeer, waarin de wet op de on dernemingsraden tot stand is gekomen, een sfeer van gemoe delijkheid en begrip. Na een schorsing van een half uur bleek echter dat de poging tot bemiddeling op niets was uitgelopen. De A.N.M.B. name lijk was van mening niet te kunnen ingaan op het voorstel van de tegenpartij, nader te onderhandelen op voorwaarde dat de staking onmiddellijk zou worden opgeheven. ..Het bijzonder ernstige conflict, waarin van u een beslissing wordt gevraagd, is met alledaags", aldus mr P A. van der Heul. de raads man van Hensen. „Er is voor de metaalnijverheid een bedrijf scom- missie. waarvan de leden worden aangewezen door de erkende orga nisaties van werkgevers en werk nemers Nu is Hensen aangesloten m een l«Q ieveri- waarin men ecu bij een veranigin|IÏÏ nog^iet is ^rgelijk ondemocratisch standpunt erJcenf „Geen stakingsbevcl" In November van het vorig jaar j '•endde de Contactgroep Metaal, de wet op de ondernemingsraden tot stand is gekomen." Op voorstel van de verdediger van de ANMB werd de zitting na dit voorstel een half uur geschorst, ten einde de partijen gelegenheid te ge ven tot onderling overleg. Mr Var» Vollcnhoven kon geen uitstel geven, omdat iedere dag nieuwe schade zou brengen. „Ik zal met zeer grote tegenzin op Dinsdag om halfdrle vonnis wijzen in deze zaak". is aangesloten en van de opneming in de bedrijfseommissic. .,De directie van Hensen heeft ter elfde ure, nadat zij het ultimatum van de bond had ontvangen, ont- j heffing gevraagd van de verplich ting tot instelling van de onder nemingsraad", aldus pleiter „De zaak is afresprongen op het niet erkennen door het bedrijf van de kern. Hensen heeft blijk gegeven, nog wpl met de kern te willen praten, maar mei met bepaalde personen uit die kern Het lijkt me dat we lijd leven, waarin men een Mr Verloov ontkende dat het af dwingen van een ondernemingsraad onrechtmatig zou zijn. Ook wees hij er met nadruk op dal de hond de leden geen bevel heeft gegeven tot staken. De bond kan daartoe name lijk geen bevel geven. Hierna kwam de president van de rechtbank aan het woord. Hij merk te op- „Op de uitvoering van dc wet maar j de ondernemingsraden bestaan kern sancties. Bii de besprekingen tijdens de tot stand koming van doze wet heerste er een sfeer van gemoe- waarvan Hensen deel uitmaakt zich definitief tot de Sociaal Economi sche Raad om erkenning. De con fessionele bonden verklaarden te zullen wachten totdat deze erken ning was tot stand gekomen, de ANMB wilde dit echter niet. Het ging niet direct uit van deze bond maar van de kern. De directie maakte haar stand punt bekend aan de kern dit werd niet aanvaard. De stelde hierna een soort van ulti matum, waarin de instelling van j -. j - een ondernemingsraad .vrerd'geèist voor 1 Maart van dit jaar. Na een negatief antwoord van de directie te hebben ontvangen stelde de kern zich op non-actief met de medede ling, de zaak aan de organisatie over te laten. Daarop brak een wilde staking uit op instagnatie van de secrela- J—— -J, v .o,i.),uuc J.,, ecsiddgu, UcMiiv üj iicl i -- - -- .7, u«M"bw»™ vu,* ut, swioi" en. Regelmatig heeft men contact- 1 enthousiasme van de speelsters en warlf 10.709 personen zijn een kijk- (ris van de kern", aldus mr Van der avonden belegd, die bijzonder in de i spelers het spel in de juiste normen komon nemen in de Beurs. Gis- Heul, die vervolgens een overzicht smaak vielen bij de bewoners van de i cn vormen op te voeren zodat na elk teren, de laatste dag van de ten- Parallelweg. bedrijf een daverendapplaus als toonstelling, was een recorddag met Deze avond werd opgevoerd hetdank'uit de zaal opsteeg. Voor de aanvang neeft de voorzit ter, de heer A. Ver linden de aanwe zigen welkom geheten, in het bijzon der de directeur van het Postkantoor Schiedam de heer J. Kuiper, be nevens de heren Weimar en Corle- meijer districts bestuursleden en het bestuur van de Ontspanningsvereni ging van de afd, Rotterdam. Het was een geslaagde avond. 2404 bezoekers. Het werk-comité van de Inhabe, de Industrie- en Handelsbeurs Schiedam, zal morgenavond in ho tel de Kroon aan de Koemarkt aan belangstellenden een uiteenzet ting geven over deze beurs, die van 29 April tot en met 10 Mei op de Broersvest in Schiedam wordt ge houden. Tevens wordt de stand ruimte verhuurd. Twee verenigingen van het perso- van de W.F. Music Boys o.l.v. de heer neel van WiltonFijenoord zijn Za- J J. Montens. terdag aan het feesten geweest, in Ook in Musis Sacrum waren Wil- Arcade herdacht de zangvereniging £on—Fycnoord-medewerkers aan 't ,„vsc "venei «»i het zestien-jarig bestaan van helfeesten. Hier was het de voetbalver- dp ondraohten tot «niie r"annertkoor en tevens het 1-jarig be- eniging, die de bloemetjes eens bui de opdrachten tot voile tevredenheid staan van het dameskoor. Dit laatste ten ging zetten. De vorige keer lukte worden uitgevoerd, zo zelde 1 -- - - Dc heer P. de D.. melkb an delaar. kwam Zaterdagmiddag op dc Stad- houderslaan met ran handwagen SST?, Smulders, is gebleken bij de proef vaart van het m.s. „Merida" het zus terschip van de „Yaracuy". Hij bood voorts aan mevrouw Consuelo de Dagnino, de meter van het schip, een gouden armbandhorlo ge aan als berinnering aan deze be langrijke gebeurtenis. Deze rede werd beantwoord door de Venezolaanse ambassade-secreta ris, de heer Luis. A. Olavarria. die de bouwers dank bracht voor hun arbeid. staan van het dameskoor. Dit laatste 0 mr I koor. hoewel pas een jaar oud. mag dit niet zo erg door verschillende om- in botsing met een zeswielige tank auto. Er braken zeven flessen, waarvan er vijf vol waren. Geboren: Gerardus zoon van J. H. A. C. v. d. Meijden en W. M, Mar tens; Eugenius H. W. zoon van H. zich in een goede belangstelling ver-standigheden, deze keer ging het ech- heugen, want er zijn thans 110 zange- j ter prima, dank zij een goed gezel* ressen die onder leiding van de diri- schap. De Notenkrakers wisten de gent, de heer J. Lukas, goed hun bestaanwezigen aangenaam bezig te hou- doen. den met muziek door de „Copacaba- Bruggeman en C. A. M. Collignon; Op deze feestavond hadden de zan* nos". kunstfluiten door Ans Petit, i Johanna H. H. dochter van M. Broe- gers en zangeressen rü-af, want zijxylofoonspcl door Trio Rap en gezel- j ren en M. de Ronde; Elizabeth M. werden bezig gehouden door hetlige praatjes door de conferencier dochter van F- Jaspers en E. Often; Roosendaals Toneel-gezelschap, dat Wiet Holte, die hier aardig slag van j Ellen dochter van J. D. Sprong en deze avond opvoerde het toneelstuk „Pukkel en Pukkel", een amusant stuk m drie bedryven. De regie was in handen van de heer J. Mol. die na i afloop met zijn tonelisten een ver- Technische bij,onderbeden diejid applaus kreeg. De avond werd besloten met een geanimeerd bal met medewerking Voor belangstellenden geven we hier nog enkele technische bijzon derheden. De „Yaracuy" is een dub- bel-schroef motorschip, een vracht boot met een passagiers-accommoda tie voor 12 personen. De lengte is 116.65 meter, de breedte 15.90 meter In een der zalen van gebouw „Ar cade" hebben de leden van de Schïe- damscbe Wandelsport vereniging „W.S.V." het hart nog eens kunnen ophalen bij de vertoning van een tweetal films, welke betrekking had den op de door hen beoefende ge liefde wandelsport. Hoewel de afgelopen zomer niet bijster gunstig is geweest voor de wandelsport, doet het in de winter toch wel goed de geleverde prestaties op wandelsportgebied op het witte doek te kunnen zien. Op de film krijgt men, als wandelsportbeoefe naar een betere indruk van een gro te wandeltocht, dan wanneer men er zelf aan deel genomen heeft. De eerste film was opgenomen bij de eerste Vierdaagse te Apeldoorn; de tweede had betrekking op de avondvierdaagse, welke in diverse steden was georganiseerd. De films toonde de grote belang stelling van groot en klein, van jong en oud voor de. voor het lichaam en geest zo voortreffelijke wandelsport. Bij deze filmvoorstelling waren aanwezig de heer A. Talens. be- t stuurslid van de Ned- W.S. Bond, af- deling Zuid Holland en ue boncUbe- stuurders J. Eikerbout en J- Haitsma. die, evenals alle aanwezigen door de voorzitter van W.S.V., de heer J. Boender, voor de aanvang van harte welkom waren geheten. had. J. Koning. De voorzitter, de heer T Ricmeijer 1 Overleden: P. Vrijland. 82 jaar; K verwelkomde de talrijke aamvezigen j M. Dekker. 95 jaar. weduwe van J. en dankte de heer J. de Groot, direc- Troost. teur van Musis Sacrum voor het gra- j tis beschikbaar stellen van de zaal De heer M, Gon te Schiedam is aao volgend jaar zal de vereniging 10 de Fljksuraversttett te Leiden geslaagd jaar bestaan. voor het doctoraal examen geneeskunde. De bedrijvigheid in de Scheepsbouw en Metaalnijverheid in het ressort van de K.v.K. voor de Beneden-Maas was ook ïn 1954 weer zeer bevredi gend. Vooral de grotere werven waren goed van werk voorzien. Een ge waardeerde aanvulling der orderportefeuilles voor verscheidene middel grote en kleinere werven vormde het grote aantal kustmUnenvegers voor de Kon. Marine. Werden in 1953 minder scheepsopdrachten verstrekt, in 1954 werden wederom verscheidene orders geplaatst, zodat over de gehele linie een goede bezetting der werven cn daarmede gepaard gaande van de machinefabrieken in het komende jaar gewaarborgd ls. Het blijkt telkens opnieuw, dat reders wel eens een betrekkelijk korte tijd kunnen aanzien hoe de marktverhoudingen zich ontwikke len. doch dat een regelmatige ver vanging van eenheden hunner vloten een gebiedende eis is, willen de sche pen niet door veroudering, vooral in economische zin, aan rendement in boeten, of zelfs verlies opleveren. De materialenaanvoer is weer be hoorlijk, wat de bouwtijden der schepen ten goede komt, doordat thans vlot kan worden afgebouwd Dit wordt tevens bevorderd door de steeds verbeterde outillage en werk methoden. Reparatieopdrachlen vertoonden in het begin van 1954 om ge inzinking, maar thans kan van een volledige bezetting worden gesproken. Daai bij reparatie korte opleveringstijden een eerste vereiste zijn, moeten ech ter alle krachten worden ingespan nen. gezien een steeds meer toege paste drieploegensteisel en grotere vrijheid tot het verrichten van over werk in omringende landen. Noemensivaardige arbeidsconflic ten kwamen niet voor, doch er blijft een pijnlijk tekort aan bekwame arbeidskrachten. Het aantal jongelui dat 2icb voor een vakopleiding meldt en in het bijzonder dit vol tooit is procentueel nog steeds veel cn veel te laag. In het algemeen kunnen wij con stateren, dat de bedrijvigheid op de kleinere werven zicb heeft kunnen handhaven op het peiJ van 1953 Op merkelijk groot was bet aantal aan vragen voor nieuwbouw vooral van buitenlandse zijde. Ook de Nederlandse rederijen zorgden voor tai van nieuwbouw- contracten zowel voor kustvaart als Rijnvaart, tankvaart, visserij en sleepvaari. Verheugend was, dat van Heul, die vervolgens een overzicht gaf van de onderhandelingen tussen Hensen en- het bestuur van de AN- Mb welke onderhandelingen ten slotte uitliepen op "de georganiseer de staking. „Volgens de wet is de directeur van Hensen verplicht, een onderne mingsraad in te stellen. In verband met de moeilijkheden in haar werkgeversorganisatie heeft de di rectie echter ontheffing verzocht. Hangende dit.verzoek geldt de ver plichting niet". Mr. Van der Heul wilde vervol gens vastgesteld zien, dat er voor Hensen dus op het ogenblik geen enkele verplichting bestaat om de ondernemingsraad in haar bedrijf in te stellen. „Waarop de eis van de ANMB is gebaseerd is mij niet duidelijk", aldus de raadsman. „De werkgever is niet verplicht, met wie dan ook te overleggen ten van de ondernemingsraad cn hü hoeft dus ook geen overleg te plegen met de kern. Hoe kan bo vendien gesproken worden met een kern die zich op non-actief heeft gesteld en dus niet bestaat". „De onrechtmatigheid van deze staking ligt er dik boven op", zo meende mr v. d. Heul. ,J)e be- dri]fscommï5sie is het orgaan, dat belast is met toezicht op de nale ving van de wet. Heeft de bond zich tot deze commissie gewend Neen. Voor deze onrechtmatige daad van staking is een onverwijl de voorziening noodzakelijk". „Geoorloofd" Mr A. Verlooy uit Haarlem, de raadsman van de A>TMB, begon met zich af te vragen of een sta king geoorloofd is en zo ja, in hoe verre. Hij haalde in dit verband enige jurisprudentie aan en kwam tot de conclusie, dat staking op zichzelf geoorloofd is. „Deze staking", aldus mr Verlooy, „kan men zien als een poging tot verkrijging van betere arbeidsvoor waarden. mits men die neemt in ruime zin." Hij wees er vervolgens op. dat Hensen de instelling van een on dernemingsraad afhankelijk stelt van de erkenning van de werkge versorganisatie, waarbij het bedrijf In de telefooncel op het Sfc Li- duinaplein hebben onverlaten de hoorn en verklikker losgesneden en meegenomen. D. werd Zater- B,K.-laan een Van mevr. dagmiddag dernemingsraden. die nog maar zo kort hun intrede hebben gedaan in ons maatschappelijk bestel, als een teer plantje, d?t nog tot ontwikke ling moet komen. De eiseres heeft misschien niet voldoende voedingsbodem gegeven, waarin dit plantje kan gedijen. An derzijds komt het me ook voor, dat het plantje door beide partijen wel wat ruw is behandeld. Ik zou graag willen dat de betrokkenen de kwes tie nog eens nader bezagen. Het triomferen van de ene partij, welke dit ook mag zijn, brengt geen winst voor de andere. Zet alle grieven op zij en probeer het nog eens met el kaar op dezelfde wijze waarop ook ROTTERDAM, 24 Jan. In de ha ven van R'dam is het 1.000ste schip van dit jaar aangekomen. Het was het 2201 brt. metende s.s. „Sousa- na Papa da toe" redery Papadatos te Viraeus, dat leeg urt Londen te Rot terdam aankwam enl ïgplaats koos in de Waalhaven. Vorig jaar kwam het 1.000ste schip op 25 Januari binnen. Toen was het 't Nederlandse schip „Nas sau ha ven". Russisch vissersschip maakte onnodige manoeuvre Het Russisch vissersschip „Moer- mansk 416", dat op 11 Februari van het afgalopen jaar op de Noordzee de ..Herman", een stoomtreiler uit IJmuiden aanvoer, hoeft toen een onjuiste cn onnodige manoeuvre ge maakt en m strijd met het Zee-aan- vanngs Reglement gehandeld. Dat is het oordeel van de Raad voor de Scheepvaart. Zoals wy reeds in dertijd meldden, bleef de Rus om niet opgehelderde redenen bijna een 4 uur naast de Nederlander varen, 't Laatste schip was aan 't vissen. Hei Russische schip voer zonder meer mee, tot het plotseling opdraaide en tegen de „Herman" op voer. Precies een maand Jater had de „Herman" op reis van IJmuiaen naar de vis gronden op de Noordzee, een aanva ring met de Deense vissersboot „Westa" die spoedig zonk. De op varenden. drie man konden worden gered. De raad is van oordeel, dat op de „Herman" alles in orde was. maar dat men op de ïn dikke mist stil liggende ..Westa" waarschijnlijk niet waakzaam is geweest. Cabaretavond bij de KAB De KAB. afd. Overschie heeft Za terdag in samenwerking met Her wonnen Levenskracht een cabaret avond gegeven in de grote zaal van het Verenigingsgebouw. Het gezel schap van de heer A. Groene veld bracht een geanimeerd programma, waaraan werd medegewerkt door de Waikiki Hawaiians, de sneltekenares Neliv Roeters. de accordeon-virtu oos Peter Nobino, de muzikale clown Fratso en de Zingende Zusjes, bij gestaan door Cor Nielson. De heer Aerendonk opende de avond. Een gezellig bal was het besluit. DENKT V ER OM! worden per 31 Januari 1955 ongeldig- Elk aantal kunt U tegen contant geld inwisselen bij de deelnemers. De één-punts-bonnen apart opplakken s.v.p. Vraag een nieuw K.E.S.-spaarbookje! jL, en bij Uw aankopen om de K.E.S.- zegels, het is geld! Te koop aangeb. Zo juist verschenen: het Knittax-breiboek „Ëlza" in de Nederl. vertaling met 100 diverse breimodellen, prijs 2.75. Breimachinehandel Miep van Leeuwen. Smalle Havenstraat 11, tel- 2310, Vlaardingen. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Leesbi bliotheek - Kantoorboekhan del „Modem", Boerhavelaan 124. tel. 68415. Sportprijzen. Thans ook in Schiedam alle soortt-n me dailles, penningen, kruizen, plaquettes, standaards, tak ken, kransen, bekers en vaantjes. Schiedamse Stem pelfabriek en Graveerin- richting, Passage 8, tele foon 68933. mend aantal opdrachten werd ont- 18 stoten. vangen. Dat ook enkele Vlaardingse J A rederijen orders voor nieuwe sche- l\ea. tvatrl. irrafische Bond I pen plaatsten, geeft voor de toe- i j j I komst van de Vlaardingse visserij flOUut lesijlg nieuwe moed. Voor de Studieclub van de Ned. De reparatie-afdelingen van de Katholieke Grafische Bond afdeling kleinere werven in het district wa- Schiedam, zal de heer Th. H. Olthc- •en practisch het gehele jaar door goed van werk voorzien. Het nieuwe jaar is ingegaan met een vrij goed gevulde orderportefeuille en goede vooruitzichten. De materiaalvoorziening in het af gelopen jaar gaf in het algemeen geen moeilijkheden hoewel in de loop van 1954 de staal leveranciers langere ten, directeur van de Staatsdrukke rij in Den Haag. een lezing houden over „De productiviteit". De bijeen komst wordt gehouden op Woensdag 26 Januari in de foyer van Musis Sacrum. Aanvang 8 uur. MERKREDON, la 26an de jan. levertijden gingen stellen, hetgeen Klubvespero trakto de „La Progre- in 1955 tot enige vertraging tn de af- santo". wikkeling van de nieuwbouworders La kafo estas same bongusta kiel kan leiden, J hejme, ne estas kiala por forresti. Mevrouw, de Koning der breimachines Knittax 2, vooral nu de vorst is inge treden, onmisbaar voor Uw breiwerk, prijs 275.-. Ook gemakkelijke betalingsvoor waarden. Du 57 en den Neder landse huisvrouwen profite ren reeds van dit unieke brei wond er! U nog niet? Hij staat voor U klaar ter de monstratie: ook bii U aan huis, vrijblijvendl Speciaal zaak Miep van Leeuwen, breimachinehandel. Smalle Havenstraat 11. tel. 2310, Vlaardingen. Gevraagd; een net meisje. „Nieuwland Apotheek", Dr. Wibautplein 17. Gevraagd nette werkster, dagen nader overeen te ko men, of dagmeisje. Juliana- laan 56. Gevraagd leerling-winkel juffrouw, Banketbakberij v. d. Land, St. Liduinastraat 34 b, Schiedam. Tel. 67860, Permanent Wave Dameskapsalon W. N. v, Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6. Broersvest 115, tel. 67237. Moderne coiffures. K. v, d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is by ons in goede han den. Permanent 3,- en 10.-. Dliepermanent 11.- (stroom loos). Theemeubelglasplaat 90x36. 5.75, kloostertafel glasplaat 100x60 ƒ12.75 en ƒ9.75, nachtkastglasplaatjes 2.25. enz. levert U Loopik's Glas industrie. Boterstr. 39. Schie dam, Telefoon 68945 j Personeel qevr. Gevraagd 2e bediende. Ban ketbakkerij Joh. de Lange. Singel 88, Schiedam. Dames! Permanent Wave v.a. 6.-tot 12.50. Nieuwste modellen. Watergolven 2.50. Modelknippen 1.Jac. v. Kalker, Maison „Modern", Hoogstraat 53, tel. 69750. Hélène-permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.-; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Muz.instr. - Radio's Gramofoonpïaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam, Hoogstr. 119. tel. 69572: Rembrandtlaan 64 tel. 66084. Divsrssa Zijn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoen rep bedrijf „Ex celsior", Dam 36, teL 66874.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1