In X nieuwe dok van Wilton plaats voor 38.000 tonners Gefingeerde inbraak leverde f19000 op VERHÖEFF Dikte dokbodem 7.8 meter De Gevaarlijke Bocht bij Volksonderwij s" Wat de Katholieke Kring in Februari brengt Er is veel belangstelbng voor de Inhabé-Sehiedam Toneelavond in Kethel voor Christelijk Centrum VERKOOPSTER Herencostuum Manteicostuum Mantel 3.75 Koeriersters De Zangers in Schiedam Bijeenkomsten van Hum. Verbond AGENDA Jubileum bij W. A. Filius Azn Lezing voor de iasclub Aanrijding met een kat Wielrijder over de kop geslagen Nogmaar ty- nachtjes sfapen 5006 prijzen w.o. 6 woonhuizen EEN KWART MILLI0EN GULOEN SLA UW SLAG/ Dans, toneel en carnaval Reeds 60 pCt van de standruimte is gisteravond verhuurd Door een auto geschept OFFICIER EIST ANDERHALF JAAR Horloges waren goed verstopt Het begin KFA bracht „Brief Encounter Glasproductie in 1954 groter dan in 1953 Burgerlijke Stand C SCHIEDAM ENKELE J0N0EDAMES EEN VLOT TYPISTE Coöperatie „D.E.S." /■JANUARI RECLAME EEN NETTE WERKSTER Woensdag 26 Januari 1955 Voor de Zakenstudie Kring Schiedam heeft de heer ir F. C. de Weger een lezing gehouden over het nieuwe dok dat bij de Dok- en Werf Mij Wilton-Fijenoord N.V. in Schiedam wordt gebouwd. In de zomer van 1952 aanbesteed, zal het eerste dok nog dit jaar gereed komen. Na de oorlog is de tendens om zeer grote tankers te bouwen voor de vaart over de wereldzeeën de nieuwe dokken bij Wilton-Fijenoord zijn aangepast aan deze tendens, want hier kunnen tankers tot 38.000 ton toe opgeno men worden. Dok I en jr zijn 40 en 50 jaar oud. Is dok II al te klein voor het huidige type schepen, dok 2 bewijst momen teel nog goede diensten voor de Li- berty-schepen, maar ook aan deze periode zal een einde komen, zodat dan ook dok II ongebruikt moet blij ven. Daarom was uitbreiding en ver betering van de dok-positie dringend gewenst. Zo lezen wij in „Wilton- Fijenoord -n ieuws". Een eerste vraag daarbij was of er drijvende of gegraven dokken moes ten komen en na rijp beraad Is tot het tweede besloten. De kosten van een gegraven dok en een drijvend dok zijn practisch gelijk, doch bet nadeel van een drijvend dok is dat men circa driemaal het oppervlak van een drijvend dok moet hebben om zulk een dok te kunnen plaatsen. Het ene dok heeft een lengte van 211 en het andere van 213 meter. Diepgang van de kïelblokken naar gelang van de waterstand is 27 tot 31 inch. De gesteldheid van de bodem ter plaatse is slecht. Teneinde zoveel mo gelijk narigheid te voorkomen is be sloten de grond zover te verwijderen, dat men de zekerheid had, dat er een behoorlijke zandlaag aanwezig was. die de last van het dok zou kunnen dragen; In verband met het een en ander is de dikte van de dokbodem 7.80 meter geworden, terwijl anders volstaan had kunnen worden met ca. 5 meter. Begonnen is met de bouw van één dok, doch zo, dat het tweede er naast kon worden gemaakt Om zekere re- Jaarvergadering sectie sang van de S.G. Gisteravond heeft de sectie voor Zang van de Schiedamse Ge meenschap haar jaarvergadering gehouden in het gebouw Irene, waarbij de leden, vertegenwoordi gers van de plaatselijke vereni gingen die zich bewegen op het terrein van de zang tevens van gedachten hebben gewisseld over de verschillende problemen Uit het jaarverslag dat door de secretaris, de heer J. Leenders werd uitgebracht, bleek dat in het afgelopen jaar door de aangesloten verenigingen achttien concerten in en buiten Schiedam zijn gegeven. Drie van de zangverenigingen fieb- ben de werkzaamheden moeten staken wegens een tekort aan be langstelling bij de leden. Dat zijn Elveto, de Lofstem en de Chris telijke Oratorium-vereniging. Mo menteel bevinden er zich nog acht zang- en operetteverenigingen in Schiedam, aangesloten bij de Schie damse Gemeenschap. Verder is op deze jaarvergade ring het zittende bestuur onder voorzitterschap van. .de heer Oran je, herkozen geworden. Besloten is om te komen tot de oprichting van een plaatselijke af deling van de Federatie van Zang en Oratorium-verenigingen in Ne derland. Ook is besloten om me dewerking te verlenen bij de' vie ring van de nationale feest- en gedenkdagen, zodat men op 5 Mei a.s. de verenigingen in actie kan horen. Ook het moeilijke punt in Schie dam, het gebrek aan concert- en repetitie-gelegenheden, werd nog even onder de loupe genomen. Van de gemeenschap Schiedam van het Humanistisch verbond ver; nemen wij dat op Zondag 30 Januari a.s. dr ff. Wiersma, de rector van. het Gymnasium te Leiden, voor deze gemeenschap zal spreken ovef: „Levensmoed". De bijeenkomst zal in Musis Sacrum plaats vinden en om 10.30 uur beginnen. Het programma van de gemeen schap Schiedam vermeldt nog vier bijeenkomsten na die van a.s. Zon dag. Op 27 Februari zal dr D. H. Frms uit Den Haag een inleiding houden, getiteld „De vlucht uit de werkelijkheid". Of» 20 Maart zal prof. dr G. Stuiveling uit Hilversum spre ken over: „Buitenkerkelijkheid en hurnan'sme". Op 24 April zal prof. dr ir J. P. Mazure uit Den Haag een uiteenzetting geven, getiteld', „waar om ik humanist ben". En tot slot zal dr Kwee Swan Liat uit Leiden op 15 Mei spreken over: „Het wezen van het geluk". Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen bÖ ongeval: G.G. en GJD., Tuinlaan 80, tel. 692&0, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woensdags en Zaterdags) van. 1 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. EK Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: 2>5uur „Precieuze tafereeltjes" door Alexander Hu- go Bakker KorfL Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur; „2ij, die zich verkopen". Monopole; 2, 7 en 9 uur: „De schatten van de Sierra". denen, o.a. het gevaar dat opnieuw grondwater aan de bodem zou wor den onttrokken, wanneer later het tweede dok zou worden gemaakt, is besloten het tweede dok zover te bouwen, dat wanneer dok I in ge bruik kan worden genomen, dok II kan worden afgemaakt in elk ge wenst tempo. Lr zijn 15 verschillende mogelijk heden onderzocht om na te gaan wat de meest ongunstige toestand van de belasting van het dok was en aan de hand daarvan is de sterkte van het dok bepaald op 250 ton per meter lengte. Kraanbanen lopen zover door op het dok. dat zü geen last hebben van de draden van de schepen. Er komt een kraan van 25 ton. welke naar twee kanten kan reiken en een zeer snelle kraan van 12 ton. Het ligt in de bedoeling dat er nog wat kleinere kraantjes bijkomen. Het dok is gemaakt in verschillen de secties, de voegen tussen de sec ties worden opgevuld door stalen pla ten. omwonden met jute en plastic. Een voornaam punt bij een gegra ven dok is de deur. Tegenwoordig wordt de zg. valdeur zeer veel toe gepast, waar schepen overheen kun nen varen. Maar in verband met het feit dat men hier veel last heeft van Slib, is besloten tot een ouderwetse Met een zeer druk bezochte re ceptie in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven heeft de heer W. A. Filius Azn gisteren het 25-ja- rig bestaan herdacht van zijn lood- en zinkwerkersbedrijf, In de gezellige zaal waren talrijke fa milieleden, vrienden en relaties aanwezig om de heer Filius hun gelukwensen aan te bieden. Ook zijn echtgenote, dochter en twee zoons deelden in de hulde van dit jubileum. Onder de aanwezigen merkten "Wij op dr h. J. Calender, Ned, Hervormd predikant, de heer A. Hartmans van „Onderling Belang", mr dr ir xvl M. van Praag, direc teur van de Gemeentelijke Bouw en Woningdienst en diverse verte genwoordigers uit het loodgieters- bedrijf ia Schiedam, Van het personeel ontving de jubilaris een glas in lood-raam. Diverse bloemstukken gaven de receptiezaal een fleurig aanzien. De immer zeer actieve Iasclub Schiedam heeft gisteravond wederom in het gebouw voor Chr. Sociale Be langen een bijeenkomst met lezing en filmvertoning gehouden. De heer v. d. Plas van Soudometaal gaf een inte ressante beschouwing over het wijd vertakte Oerlikon-concern, dat de be schikking heeft over een buitenge woon kundige staf op het gebied van lastechniek. Verder werd vertoond een interessante film over de fabri cage van elcctroden en de toepassin gen daarvan, een prachtige kleuren film over een Britse staalfabriek en tenslotte een kleine film hoe de we reld er zonder cn met staal uitziet. Door voorzitter Klein werd de bij eenkomst gesloten. schipdeur. Voor de deur is een zee zware aanïeunstijl gemaakt van L meter breedte. Er zal slechts weinig kracht nodig zijn voor het openen en sluiten van de deur, waarvoor lieren zijn aangebracht. De deur is voorzien van een rubberprofiel, waardoor de grootst mogelijke garantie wordt ge boden, dat de deur volkomen afsluit. Om aanslibbing tegen te gaan wordt er met een sterke straal water gespoten, dat de grond, weike zich wil verzamelen, wegspuit. Onder water is verlichting aange- bracht, zodat wanneer het dok droog is, aan beide kanten licht is. Om aanvaring van het schip tegen de dokwand te voorkomen is een be weegbaar blok aangebracht, dat de schok van het schip breekt. In het dok is een houten betimmering aan gebracht, zodat het schip niet langs de betonnen, wand kan schuren en schade oplopen. Aan de kanten van het dok is over dc volle breedte een rijweg gemaakt, zoals langs de kade machinefabriek In de zijkant langs de weg wordt een verlichting aangebracht, terwijl er ook een behoorlijke verlichting voor boven op het schip zal komen. Er zijp in het dok ogen aange bracht, waardoor het mogelijk is een sectie onderuit het dok te verplaat sen en bijv. een schip te verlengen, Tenslotte wordt nog vermeldt dat voor het maken van de dokput on geveer 350.000 m3 grond verwijderd is. De 35-jarige rijwielhersteller M. L„ die gistermiddag op de Waranda reed met zijn bromfiets, kwam te vallen doordat een kat tegen zijn bromfiets liep. Zijn linkerooglid scheurde. Door de Geneeskundige Dienst werd hij behandeld. De 54-jarige wielrijder P. J. van Z. uit Rotterdam viel gisteren om streeks vijf uur op de Èroersvest te Schiedam van zijn rijwiel, doordat een stukje hout tussen het wiel en de straat kwam. Hij sloeg over de kop en bleef bewusteloos op de straat liggen. De GG en GD heeft hem naar het Coolsingelziekenhuis in Rotter dam vervoerd en vandaar later naar zijn. huis. (Advertentie 2.M.) 1e Trekking 30 Januari (K.R.O.) waa rde leder lot trekt 5 x mee, Prijs per loi f. Nu kuni U nog bestellen: Giro 4028 of Postbus 601, EHBO, J?ofterc/am gglt d.M,n.*.JuH.dd.30.10.,S4.2eAld A l.O-540/108 De Vereniging „Volksonderwijs"; I het Openbaar onderwijs een opvoe- afdeling Schiedam, heeft gisteren avond in Musis Sacrum voor haar leden een grote feestavond belegd, die zeer druk bezocht werd. De Inspecteur van het Onderwijs de heer M. Hol!, de wethouder van onderwijs, de heer H, Sabel, ds J. B. Schouwink. de Centrale Ouder raad en de vertegenwoordigers van de afdeling Kethel. gaven door hun aanwezigheid, blijk van belangstel ling. De voorzitter van de afdeling Schiedam, de heer A. D. Vink gaf in zijn openingswoord zijn dank baarheid te kennen over deze offi ciële belangstelling. Hierna heeft de heer J. B. Schou wink. voorganger bij de Neder 1. Protestanten Bond het wezen van het Volksonderwijs nog eens nader uiteengezet. Spreker was er dank baar voor, dat de grotere toename bij het Volksonderwijs, dus bij het Openbaar onderwijs, een bewijs was van vooruitgang. Spreker noemde Nieuwe werkboot voor van 't Hart en Zoon Het classificeerdersbedrijf W. van 't Hart en Zn. heeft aan de Schie- damsche scheepswerf en constructie werkplaats N.V. opdracht gegeven tot het bouwen van een motor-com- pressieboot. De afmetingen van het schip zijn 18 meter lengte, 4.80 meter breedte en een diepgang van 1.20 meter- Het schip zal worden uitge rust met twee FMA-Pokomy com pressoren, ieder met een capaciteit van 8,5 m2-min. Het schip werd ont worpen door de fa. B. H. van Schoon hoven van Beurden, Het bestuur van de Katholieke Kring Schiedam heeft de leden. In de maand Februari weer het een en ander te bieden. Allereerst het optreden Van de „dans-parodiste" Cilli Wang, daarna het toneelstuk „De Indring ster" door de Toneelgroep Studio en tenslotteeen Vastenavond-feest met cabaret-opvoering. 1 Cilli Wang komt Donderdag Februari in Musis Sacrum op de planken ais de Vrouw in Vijftien Gedaanten. Zij wordt aangekondigd als dans-„parod'isie" maar heeft eni ge bezwaren tegen deze naam, daar zij geen interpretatie geeft, noch een ernstige vorm van kunst bespot. Zij zelf noemt haar dansen „meta- morphosen", want het essentiële er van is dat zij zich zo in iets of ie mand veranderen kan, dat er van haar eigen persoort niets meer overblijft. Helemaal gelukkig is ze eerst pas, wanneer zij datgene, waarin zij zich veranderd heeft, ook nog onder het dansen kan laten veranderen. Hoe beter zij daarin slaagt, hoe groter de betovering voor haarzelf en het publiek. Daarom maakt zij ook gaame ge- In hotel „De Kroon" heeft de Schiedamse Zakenwereld gisteravond te kennen gegeven, dat zU veel belangstelling heeft voor de komende Indus trie- en Handelsbeurs. Gisteravond werden hier definitieve afspraken ge maakt en ruim drievüfde van de beschikbare ruimte van de tentoonstel ling werd verhuurd. Verder werden vele toezeggingen gedaan. Het slagen van de beurs staat nu wel vast na deze eerste vergadering met belang hebbenden. Voorstellingen: Irene: 8 uur 8 uur .Toneelavond Evang. Luth, Gemeente. Marijke: 8 uur Toneelavond „Het Singelkwartier". Chr. Belangen Kethel: 8 uur To neelavond Ned. Herv. Gemeente. Toonkunstgebouw; 8 uur Alg- Fotokrlng Schiedam. Ongeveer honderd industriëlen en middenstanders waren gister avond in „De Kroon" aanwezig op uitnodiging van het werkcomité, dat onder auspiciën vso de Schie damse Middenstandscentrale het veel omvattende voorbereidende werk heeft verricht. Dc voorzitter van het Werkco mité, de heer A. M. Schoof, heet te de aanwezigen hartelijk wel kom. en gaf daarna het woord afin de eerste secretaris, de heer P. W. van Oosten, die een duidelijke uit eenzetting gaf van het doel en streven van de Inhabé Schiedam. „Van deze Industrie- en Han delsbeurs willen wfj «en jaarlijk- manifestatie maken, een ge beurtenis. die appéleert aar. dé be langstelling van iedere stadgenoot. Het is dan oök noodzakelijk, dat deze beurs op een behoorlijk peil wordt gebracht. Alleen dan kan de Inhabé slagen en een goede naam verwerven in de omgeving", aldus de heer Van Oosten. Aan de hand van goede - over zichtelijke werktekeningen gaf de heer Van Oosten, een goed beeld van. het tentoonstellingsterrein, Vervolgens werd er druk ge discussieerd tussen de a-s. deelne mers en de organisatoren. Er be stond serieuze aandacht voor de plannen, die door de secretaris waren ontvouwd. De verkoop van de standruimte verliep vlot. Het werkcomité heeft tal van vragen, merendeels van technische aard, moeten beantwoorden. De tentoonstelling, die van 29 April tot 10 Mei wordt gehouden, 2*1 ongetwijfeld duizenden bezoe kers trekken. Era-comité Verder kunnen we mededelen dat voor de Irihabé een ere mite is samengesteld waarin ting hebben: Mr J. W. Peek, burgemeester van Schiedam; Th. J. L. van den Berg, weth Gem. Schiedam; Mr P. van Bochove, weth. Gem. Schie dam; Mr M. J. M. van Kinderen, weth. Gem. Schiedam; H. Sabel, weth. Gem. Schiedam; Mr N. J. Post, gemeente-se cr.; A. van Min nen, seer K. v. K.; B. G. Hoogen- dam. erê-voorz. Chr. Midd. Ver Schiedam; Joh. Nauman Sr, ere- voorz. Kon. Midd. Bond afd. Schie dam; A. J. Vredebregt, ere-voorz. R.K. Midd. Bond afd, Schiedam; Mevr. E. M, den Boer, Voorz. Cen traal Vrouwen Comité; Ir C. Hoek, dir. N.V. W, A. Hoek's Machine- en Zuurstoffenfabr.; Ds A. Hoff man, Herv pred.; M, Holl, voorz. Schsed. Gemeenschap; G. H. Jou- genaar, Off. Leger des Heils; L. Kamp, voorz. Ver. Nat. Feest- en Gedenkdagen; Ds W. A. Krijger, Ger. pred,; C. Meijer, voorz. KAB. afd. Schiedam; C. Rauws, dir. Ned, Midd, Bank N.V. kantoor Schie dam; K. Reipma, Comm. van Po litie; Hoogeerw. Heer Deken R J. Reynen; Ds J. B. Schouwink, pred. Prot. Bond; Mr H. Smulders, dir. N.V. Werf Gusto v.h. Fa A, F. Smulders; P. J. Stam. voorz Chr. Besturenbond; A. M. Sunderman, dir. N.V. Distill. Wed. A. v. d. Ee- laart: C. Tol, Oud Katholiek Pas toor; D. A. J v. d. Tuijn, dir. N.V. Distill. Wennèker en Co; A. M. v. d. Well, voorz. NVV Besturenbond: B. Wilton, dir. N.V. Dok- en Werf Mij. WIlton-Feijenoord; Weleerw. Heer Kap. G J. B. Wit, adviseur R.K. Midd. Bond afd. Schiedam; F. A. de Wolff, voorz. VW Schie dam; G. N. "Wols, industrieel. bruik van „tricks" als uiterste hulp middel om «en illussie te voorschijn te roepen. Als zij zich met extra armen, benen of hoofden tooit, dan zijn deze met haarzelf in eenzelfde huis gekropen. Het komt er op aan het geheim te vinden, de tover formule voor de grote „bezwering" Met het toneelspel in twee be drijven en zes taferelen. „De in dringster" wordt weer kunst van een geheel ander genre geboden. Het is een modern familie-drama van de Amerikaanse toneelschrij ver Edwin Brormer in een vertaling van Jaap Hoogstra, die ook de regie voert. Het verhaal is dat van het jonge meisje Allison die alleen met haar vader en grootmoeder in een groot huis -woont en vereenzaamd in een zelf opgebouwde droomwereld leeft. De vader, een zakenman, brengt van een reis een vrij jonge stief moeder mee Allison vat dit huwe lijk op als een verraad jegens haar en gaat een intense haat koesteren jegens de tweede moeder. Deze tracht haar met tact te winnen, doch Allison bestrijdt haar met een voor haar leeftijd ontstellend raffi nement. Het is de schrijver wel ge lukt om deze strijd op aannemelijke wijze en psychologisch verant woord te schilderen. ^Maandag 21 Februari wordt het Vastenavondfeest gevierd in Musis Sacrum. Het belooft een denderen de avond te worden. Het Brabantse Gezelschap „Klaveren Vijf" brengt met haar nieuwste Cabaret-revue „Tempo" de onvervalste Brabantse Leut. Het tweede deel, het bal, zal verzorgd worden door de band van de Marinierskapel. Het wordt een avond voor Oud en Jong, waarbij de benen wel van de vloer zullen gaan. Op de hoek van de Boerhaavelaan en de Swammerdamsingel kwam gis termorgen om elf uur mevrouw B. J. V.-C. met haar bromfiets in botsing met een personenauto, bestuurd door de heer W. van R. uit Schiedam. Mevrouw V. kwam op de motorkap van de auto terecht en viel daarna op straat. De chauffeur van de auto bracht haar naar huis. Op de Koemarktbrug werd mej G. L. met haar fiets tegen een pas serende auto gesmakt. Doordat zfj een zware tas aan haar stuur hacl ge hangen begon zij met haar fiets te slingeren met het genoemde gevolg. ding in de ruimste zin des woords, en was van mening, dat de Staat deze opvoeding niet kan overdragen aan anderen. De afdeling Schiedam telt op het ogenblik 700 leden, welk aantal zal moeten groeien naar de duizend. Hierna heeft de Schiedamse On derwijzers Toneelvereniging opge voerd het toneelstuk „De gevaarlij ke Bocht" een spel in drie bedrij ven door J. B. Priestly. Onder regie van de heer Gerard van Veen hebben de speelsters en spelers dit boeiende stuk goed verl tolkt en 2ij mochten na elk bedrijf een dankbaar applaus oogsten. De 38-jarige horloge-Importeur C, P. G. uit Rotterdam, die ervan wordt beschuldigd in de nacht van 18 op 19 September een inbraak tn zfin eigen zaak aan dc Korte Hoogstraat te hebben geënsceneerd om op die manier de verzekering op te lichten, heeft gisteren terechtgestaan voor de Rot terdamse rechtbank. De officier eiste tegen hem een gevangenisstraf van anderhalf jaar met aftrek. Behalve G. moesten zich verant woorden de 34-jarige koopman H, van M. en de 37-jarige behanger stoffeerder A.E.N., die hun mede werking aan de schjjninbraak had den verleend. Tegen hen eiste d< officier gevangenisstraffen van acht maanden met aftrek. Als eerste werd gehoord de hor loge-importeur. Deze gaf toe dat hij, cmdat hij in financiële moei lijkheden was geraakt, was inge gaan op het voorstel van Van M., de verzekering door middel van een gefingeerde inbraak op te lich ten. Hij had daarom vlak voor de 18e September zijn voorraad hor loges en horlogebandjes ingepakt en deze gedurende het weekeinde in de bossen op de Veluwe ver stopt. De politie, zo merkte de officier op, had er later versteld van ge staan dat G- de plaatsen waar hij de horloges bad verstopt, nog had kunnen terugvinden. Gisteravond is er In het gebouw voor Christelijke Belangen te Ke thel een toneel-avond gehouden, die bedoeld was om het bouwfonds van de Hervormde Kerk in Kethel te sterken. Want Kethel heeft drin gend een nieuw Christelijk cen trum nodig, f 20.000.— is hiervoor reeds bijeen gebracht, maar de bouw van dit centrum vraagt veel meer. Om nu aan het benodigde geld te komen is er gisteren deze feest-avond georganiseerd, die van avond weer herhaald zal worden- De heer J. Poot, kerkvoogd van de Hervormde Kerk, opende de avond en verklaarde zeer verheugd te zijn over de grote opkomst Want spontaan wordt door allen medegewerkt om de gelden bijeen te brengen voor het verlangde cen trum. Een tombola wera gehouden, waarvoor de prijzen varieerden van een zakdoek tot een nuchter kalf toe. Voorts vele mooie prijzen. Daarna werd door een groep Ke- thelse amateurs onder leiding van de regisseur, de heer M. A. Rozin- ga het blijspel in 3 bedrijven „De deining om de dorpsdokter" opge voerd. Uit het daverende gelach, dat telkenmale uit de zaal opsteeg blijkt wol dat de opvoering zeer in de smaak gevallen is. Ds P. J. de Bruin oogstte groot succes in zijn rol van de'dorpsdokter, maar Zandstorten voor het Spoorwegplan Er Is een begin gemaakt met de uitvoering van het milUoenen Spoor wegplan Schiedam, nl. het storten van zand voor de ophoging van het emplacement voor het goederen station. Door de firma Boele Oos- terwijk uit Rotterdam, die dit deel van het nltvoeringswerk hebben aan genomen zijn vorige week de werk- keten geplaatst aan de Parallelweg, maar met het storten van zand is tot dusverre geen begin gemaakt, omdat door de mist de zandschepen de ha vens niet konden bereiken. Naar we vernemen, zal de firma, indien de weersomstandigheden ver beteren, vandaag beginnen met het storten. Een speciale drijvende kraan heeft ligplaats gekregen aan Spangense kade in Rotterdam, w_. het zand uit de aanvoerende schepen overgestort zal worden op de vracht auto's die het zand dan weer naar de Parallelweg in Schiedam overbren gen. Met de vertoning van de film „Brie? Encounter" in het Mono- pole-theater heeft de Katholieke Fim-actic weer eens een succes be haald, want deze rolprent van Davld Lean is wel een van de zeer goede staaltjes van de filmkunst. Het mag dan geen nieuwe film zijn (zelfs niet voor Schiedam, daar hij al in Passage heeft gedraaid), het is een film die men gaarne voor de tweede maal zal zien. Het verhaal geeft de liefde weer tussen een. getrouwde man en een eveneens getrouwde vrouw, die beiden het fatale van de verhou ding voelen en inwendig worstelen om zich uit de greep van het nood lot los te maken. Door een strakke uitbeelding is de regisseur er in geslaagd ze levens-echt en accep tabel te maken. Een film, zoals men maar al te zelden voorgezet krijgt. Door de voorzitter van de KFA werd vooraf een verduidelijkende uiteenzetting gegeven over het tot stand komen van een film, iets, wat wel werd geapprecieerd door de talrijke toeschouwers. De glasproductie was groter dan het vorig jaar, doch minder dan de •erwachting. Het tekort ook aan on geschoolde krachten, veroorzaakte herhaaldelijk verlies van productie. De normale concurrentie nam toe, de prijzen van landen achter 't ijze ren gordijn zijn voor bepaalde ar tikelen direct storend. De uitvoer naar de Verenigde Staten blijft de nadelige invloed ondergaan van de weeldebelasting, omdat in Amerika de invoerrechten geheven worden over de verkoopprijs in Nederland. Bij de zich toespitsende concurren- tie-verhoudingen ondervindt de glas industrie in Nederland het grote na deel, dat practisch over de gehele wereld in de glasindustrie vol-conti- nu wordt gewerkt, in België zelfs bij een werkweek van 56 uren. terwijl tn Nederland de productie l dag per week moet worden onderbroken. Gedurende bet afgelopen jaar was de glasindustrie in het district van de K v. K. voor de Beneden-Maas, met uitzondering van tijdelijke pro ductie-vermindering door gebrek aan werkkrachten, in vol bedrijf. ook de andere rollen waren in goede handen bij mevr. Rozmga, mevr. Bijl—v. d. Bos en de heer v. d. Giessen. De avond werd gesloten door de heer J. Poot, maar de opvoering zal vanavond herhaald worden. Geboren: Cornells, z. v. W. Snij ders en M. Lolkus; Fetronella C., d. v. J. W. Versteeg en C. L. de Gier; Johannes H„ z. v. C. F. W. Holmgren er. E. Koning: Johanna C., d. v. H. Bezemer en M. F. Lips: Gerritje J., d. v. S. Rosman en R. Meijer; Johan na E. R., d. v. C. Bosman Jansen en M. Th. Lieve. Paul us H. A., z. v. P. H. A. Schnitger en E. C. H- Gudde. Overleden: A, J. de Jooden, 86 j. wed. J. de Snoo. P. L. Piersma 2 mnd. J. Burger 89 j. Vervolgens was G. met zijn echt genote naar Almelo gegaan. Ter wijl hij daar het weekend door bracht gmg de door Van M. geën gageerde behanger-stoffeerder naar de zaak van G. De man had daar niets andera te doen dan een ruit in te slaan en een tussendeur te forceren. Deze vernielingen, alsmede ravage die G zelf al had aangericht voor zijn vertrek, zonden de Indrukt moeten wekken dat er inderdaad was ingebroken. Op dc dag na do inbraak deed G. aangifte bij de politie, waarna hy zich tot de agenten van zyn verzekerings maatschappij wendde- Enige tyd later kreeg G. een bedrag van f 19.000 uitgekeerd door deze maat schappij. De behanger N. zou voor zijn medewerking van de borlogter f 1000 krijgen die hem door de- koopman Van M. zouden worden uitbetaald. Deze echter hield de helft van het geld voor zichzelf, Van M. scheen trouwens ook in an der opzicht in doze zaak een grote rol te hebben gespeeld. Volgens de hoofdverdachte G had Van M. berrr voordat de inbraak werd gepleegd, aj sens opgelicht. Van M. zelf ont- Kende vanmorgen dat hij met het voorstel voor de dag was gekomen. De behanger verklaarde echter dat het hem bekend was dat G. door het toedoen van de koopman in moeilijkheden verkeerde Hij had slechts aan de zogenaamde inbraak meegewerkt om de horloge-impor teur uit diens moeilijkheden te hel pen en op voorwaarde dat Van M. de horloger voortaan niet langer als een hyena, zou uitzuigen en chanteren De drie verdedigers bepleitten clementie voor hun cliënten, die alle drie sis slacpe figuren door hem werden getekend O vei veertien dagen zal de recht bank uitspraak doen. De beide medeplichtigen, N. en Van M.P moesten zich tenslotte ook nog verantwoorden wegens heling van een deel van het bedrag, dat de horloge-importeur ten onrechte van de verzekering had ontvangen. In dit geval eiste de Officier ge vangenisstraffen van drie maanden. WELKE JONGEMAN WIL ALS VERKOPER" IN WONINGTEXTIEL OPGELEID WORDEN? Brieven onder no. B 1201 Adv. Bur. J. Grijseels Jr., Nieuwe Binnenweg 1G6, Rotterdam. Op distillateurskantoor te Schiedam is plaatsing voor bij voorkeur in het bezit van MULO-diploma, voor administratief werk, en voor typewerk en Nederl. correspondentie. Brieven onder no. S 291 aan bureau van dit blad. SCHIEDAM Gevraagd voor de kruïdeniersafdeUng een Ook zij, die opgeleid willen worden kunnen solliciteren. Goede loonregeling, prettige werkkring. Aanmelden dagelijks Kethelstraat 10. STOOMVERVERIJ SINGEL 142 TEL. 69929 Winkels: Singel 150a Fabristraat 30 Vlaardingerstraat 8 Te koop aangeb. j Koop een scheerapparaatl Maar dan bü de Mol—Jan sen. Het speciale adres voor wereldbekende merken, o.a. Philips. Braun, Remington, Kobler, enz. enz. Reeds vanaf 39.75, Lange Kerkstraat 66, tel. 68570. Muzinstr. - Radio's Gramofoonplaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam, Hoogstr. 119, tel. 69a72; Rembrandtlaan 64 tel. 66084. chemisch reinigen en modelpersen In enkele dagen gereed Afhalen en thuisbezor ging zonder prijs verhoging. Te huur gevraagd Kosthuis gezocht door werk man in klein gezin. Geen be roeps. Br. onder no. S 290 bur. van dit blad. Personeel gevr. Bekwame verkoopster gevr. voor levensmiddelenbedrijf. Aanmelden: Fa. Van Es „de betere kruidenier". Nwe Bin nenweg 279, Rotterdam. Tel. 34581—26272. GEVRAAGD voor de Maandag en Donderdag. Mevr. Treurniet, Singel 157 Net meisje gevraagd voor de hulshouding. B.K.-laan 33, Schiedam. Mevr. Rösingh-Kley zoekt een dagmeisje boven de 18 j. V.g.g.v. Jan v. Avennestr. 19. Gevraagd meisje voor hele dagen of werkster voor 2 da- Fr. Haverschmidtlaan 21, Schiedam.- Fotografie 1 Dlvsraen Voor alle schoenreparati* is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar tey» wijl U wacht. Hoogstraat Ut telefoon 69602, Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106. tel. 56720, In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1