.Griep! f Artsen en werken oude toverdokters naast elkaar- nu Stichtten Wolthuis en v.Tienen nieuwe NSB? Zeegrasbroodons toekomstig voedsel? Qjzal FORMOSA Werkgelegenheid thuis remt emigratiedrang geen vrees voor oorlog ChefarineJL Nieuwe zet van Moskou Voorts. Vier veroordeelde Vichy leiders melden zich -INDIA VIJF JAAR REPUBLIEK" - - •- Pleidooien in 't cassatieberoep Water verdreef 51.000 Fransen uit hun huizen Centralisatie in controledienst bij Landbouw Zeventig bakkers in Hamburg voerden experiment uit MINISTER SUURHOFF TE CANBERRA: Verbetering van de s u bsid ie regel i ngen it. overweging Symphonie-Orkest horloges Dame gedood bij botsing tegen vrachtauto Else Mauhs verrast door vele attenties MbO is nu Limburgs i j» s™- Griep? Chelarine „4" doet wonderen! Voor versieringen op 5 Mei verschijnen voorbeelden Hindemith dirigeert enkele concerten voor de radio Straffen zullen worden herzien .Bobara' brak in twee stukken Gratis operatie in Willemstad redt Waal bij Nijmegen aan het zakken Voorschot verhoging van pensioenen "Woensdag26 Januari 1955 3 NIEUW DELHI Fandaflff wierf India zijn vijfjarig bestaan als re publiek een jonge staat, zoals de meeste republieken, maar ottd wat de beschaving betreft. Vijf jaar nadat de Indische grond wet van kracht geworden is meer dan twee jaar nadat de Engelsen het land, onajJiankelykheid hadden verleend vertoont deze grote Zuid-Aziatische staat de tegenstel ling van een levenskrachtige niewtoe staat en een aloude, soms dode cul tuur. Te Nieuw Delhi is de centrale regering georganiseerd rond een, twintigste eeuws parlement, maar in de dorpen vormen de „pant- sjayats" o£ patriarchale dorpsoud sten nog de kern van het bestuur. Het Engels is gehandhaafd als al gemene werktaal van de regering en wordt gebruikt door de meeste geletterde Indiërs. "Weliswaar komt de officiële taal, het Hindi, meer en meer op de voorgrond, maar tal van Indiërs beklagen zich er over. dat zij te moeilijk verstaanbaar wordt en zeggen dat teveel woorden uit het Sanskrit Grieks en Latijn in het Hindi worden opgenomen. De fiets en de auto hebben de drukke straten van de Indische stadscentra een moderne aanblik ge geven. maar de ossenwagen en de vrachtkameel houden zelfs in de drukste hoofdstraten de herinnering aan het verleden levendig. Nieuwe huizen en fabrieken, vol gens de modernste architectuur ge bouwd verrijzen in alle steden van India en zelfs in de landelijke dis tricten, maar daarnaast verheffen zich de talloze bouwvallen van ves tingmuren, paleizen en graftomben, voor het grootste deel honderden jaren oude relieken uit de tijd der Mogols. Een Indisch zakenman gaat «aar zijn kantoor, gekleed naar de laat ste mode van het Westen of in een Indische kleding gewijzigd door de Westerse invloeden, maar zijn echt genote blijft trouw aan de fijne, zijden sari van haar voorgeslacht. In de telefoongids van Nieuw Delhi leest men zowel de namen van artsen, die „beoefenaren van de moderne geneeskunde" worden ge noemd, als van „hakims en vaidyas", die de zieken geneesmiddelen toe dienen. bereid uit kruiden en mine ralen welke honderden jaren lang gebruikt zijn door Mohammedaanse en Indische toverdokters. De arbeiders in de grote textiel fabrieken van Allahabad werken aan electrisch gedreven weefgetouwen, maar in de dorpen spinnen onder aanmoediging van de regering boe renarbeiders aan ruwe spinnewielen of zwoegen zij aan weefgetouwen zoals zij werden gebruikt in de dagen van de Maharadja's. In de havens van Calcutta en Bombay is het een voortdurend ko men en gaan van moderne stoom- en motorschepen urt de hele we reld. maar naast de grote lijn- en vrachtschepen varen primitieve vis sersboten en „jonken" van Indisch model. Inderdaad, op deze vyfde verjaar dag van wat velen hier noemen „het nieuwe India" ziet men nog overal de tekenen van de oude beschaving. Troepen van het Indiase ski corps, die langs de Tibetaanse grens in de besneeuwde Hima laya patrouilleren, oefenen voor de parade, die vandaag gehou den. wordt ter gelegenheid »an de vijfde verjaardag van de Republiek India. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De voormannen van de Nationaal Europese Sociale Beweging, Paul ran Tienen en mr J. A. Wolthuis, kwamen Dinsdag middag voor de tweede maal voor de Hoge Raad om te trachten, hun nieuwe beweging te redden van het arrest van het Haagse Gerechtshof, waarbü de NESB tot verboden ver eniging werd verklaard en beide leiders tot twee maanden gevange nisstraf met aftrek (inmiddels al on dergaan) werden veroordeeld. Dit arrest bevestigde een gelijk luidend vonnis van de Amsterdamss rechtbank. Door het Amsterdamse Hof werden Van Tienen en Wolthuis vrijgesproken; maar de Hoge Baad wees de zaak naar het Haagse Hof terug en dit besliste anders. Voor Wolthuis trad op mr J. H. Willems uit Den Haag, die betoogde dat. het verbod in strijd zou zijn. met de vrijheid van vereniging en vergadering, welke de grondwet ga randeert. Hij voerde aan, dat de NESB verboden is, omdat zij een voortzetting van de NSB zou zijn. PARIJS. Op het ogenblik staan in Frankrijk 311.30ft herfn.- ren land onder water als gevolg van overstromingen; 43.221 huizen zijn ondergelopen. 51.176 personen moesten worden gcév-cueerd ens 1.347 fabrieken moest.u gesloten worden, waardoor 48.389 personen tijdclyk werkloos zijn. De Franse regering ïeeft 104 millioen frank gereservt erd voor hulp aan do slachtoffer van de overstromingen. Het water van de Seine en de Martie blijft zakken. De Poolse ambassadeur in Fran krijk heeft in Parijs een cheque van tien mi Urnen francs overhan digd ais gift van de gemeenteraad van Warschau aan de slachtoffers van de overstromingen in Parys DEN HAAG, Op 1 Februari be gint de algemene inspectiedienst bij het ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening zijn werkzaamheden. In deze dienst zijn alle tot dit ministerie behorende controle-organen opgenomen, waar onder de centrale contröle-diemt, die per 1 Februari word* opgehe ven. Deze interne reorganisatie maakt een einde aan de toestand, dat meer dan tien opsporingsorganen toezicht uitoefenen op de naleving van enige tientallen wetten en wetsbesluiten, alsmede van enige honderden ver ordeningen van de bedrijfsschappen Tot directeur is benoemd de heer A. Steinmetz te Wassenaar, thans werkzaam bij de centrale controle dienst. fAduerlentie IM.) San spijt liet U, wanneer U geen Aspirin (aliéén echt met het Bayerkruis I) in huis hebt. HAMBURG Zeegras is het voedsel der toekomst", zegt Hein- nch Lienau uit Flensburg. Het zit vol vitaminen en mineralen, al ruikt het niet zo lekker. Binnenkort zal het icelltcht een bestanddeel van ons dagelijks brood tvorden. Zeven tig Hambttrgse bakkerijen hebben reeds bi wijzp van proef rogge brood gebakkenwaaraan gedroogd en gemalen zeegras is toegevoegd. De Amerikaanse bakkers zijn de eerste geweest, die „zeegrasbrood" MAASTRICHT. De omvor ming van het Maastrichts Stede lijk Orkest dat sedert 1883 be stond als amateurorkest en eerst in 1943 beroepsensemble is gewor- die werd ontbonden als landsverra- t den tot Provinciaal Limburgs derljjke organisatie en niet op haar Symphonie Orkest, is door een be- f Advertentie t IW Het heeft weinig zin er doekjes om te winden: het risico van een oorlog tussen de Verenigde Staten en Peking-China is op het ogenblik groter dan ooit sinds het einde van de strijd ui Korea. Maar men mag daar gelukkig aan toevoegen, dat het uitbreken van een dergelijk conflict, dat onmiddellijk de we reldvrede zou bedreigen, toch wei nig waarschijnlijk is. Tot deze over tuiging geraakt men natuurlijk niet, indien men zich slechts baseert op van de eilanden in de Straat van Formosa heeft aangenomen. Sinds het sluiten van het veiligheïdspaci met nationalistisch-China staat het vast. dat Amerika gewapenderhand zal ingrijpen m geval van een com munistische aanval op Formosa en de Pescadores. Maar volkomen on zekerheid heeft het laten bestaan omtrent zijn houding ten aanzien van een eventuele aanval op de twintig door de nationalisten bezet te eilanden in het Westen van de de laatste redevoermgen van Eisen-1 Straat van Formosa. Zelfs op dit hower en Tsjoe En-lai: daarin ston- ogenblik nu het op uiterste duiae- den beide staatslieden zover van iijkheïd aankomt, heeft Eisenhower elkaar af ais zich maar laat denken. 1 nagelaten te verklaren, wat er zal Met evenveel nadruk als Eisenho- j geschieden in geval van een com- wer verklaarde, dat zijn land een munistische landing op de twee I» het zoeklicht aanval op Formosa en de Pescado res niet zou dulden, weigerde Tsjoe afstand te doen van een „bevrij ding" van de door de Chinese natio nalisten bezette eilanden. Een veel geruststellender beeld echter moet het resultaat van i een bestudering van de totale situ atie zyn. Bij dit onderzoek verdient de houding van Moskou bijzondere aandacht. China kan zich tenzij het bereid is zelfmoord te plegen, zonder steun van de Sowjet-Ume niet wagen in een gewapend conflict met de Ver enigde Staten. Dat is aan geen twij fel onderhevig. De beslissing over oorlog of vrede in het Verre Oos- en daarmede waarschijnlijk in de gehele wereld Lgt daarom veeleer in Moskou dan in Peking. En nu wijst niets er op dat het Kremlin op dit ogenblik een con flict, waaruit gemakkelijk een we reldbrand zou kunnen ontstaan, wenst. Integendeel. Ondanks alle ge ruzie om de herbewapening van West-Duitsland heben de Russen juist in de laatste tijd verscheidene gebaren gemaakt, waaruit men een verlangen naar betere betrekkingen met de Amerikanen zou kunnen proeven. Zo zijn binnen een maand tijd drie Amerikanen die jarenlang waren vastgehouden, vrijgelaten. Veraer heeft het feit, dat de Russen bereid zijn gebleken, deel te nemen aan de atoomconferentie in Genève, een goede indruk m de V.S. ge maakt. Anderzijds hebben de Ame rikanen het ook niet aan enige vriendelijke gestes laten ontbreken: de belangrijkste daarvan is wel de vergemakkelijking van de handel tussen Oost en west. Waarom dan indien Moskou geen oorlog wenst en Peking die zonder Russische medewerking niet kan voeren, het gevaarlijke optreden der Chinezen? De oorzaak daarvan moet vrijwel zeker worden gezocht in de •weinig duidelijke houding, die Washington totnogtoe ten aanzien doelstelling alléén. Landverraad in de vorm, als de NSB dit pleegde, is nu niet mogelijk, aldus mr Willems. dus een verbod van de NESB op grond hiervan achtte hij niet te rechtvaardigen. Namens Van Tienen voerde de Haagse advocaat mr M. C. van der Poel ongeveer gelijke verweermidde len aan. Hij sprak verder als zijn mening uit, dat ook in de beginse len van de NESB met die van de voormalige NSB te weinig overeen stemming is te vinden, dan dat de NESB zou kunnen worden be schouwd als voortzetting van deze verboden vereniging. De advocaat-generaal, mr 's Jacoj, zal 22 Februari concluderen. NIJMEGEN- Op de Nieuwe Ubbergseweg is gistermorgen een door mej. J. R. uit Amsterdam be stuurde personenauto, vermoedelijk tengevolge va» slippen op de gladde weg, in botsing gekomen met een van de andere kant naderende Duit se vrachtauto. Mej. R. liep zulke ware inwendige kneuzingen op, dat z\j kort na het ongeluk is overleden. Het bij haar in de auto zittende echtpaar van K. werd ernstig ge wond en is naar het WiLhelmina zie- kenhuis vervoerd. Levensgevaar is hier niet aanwezig. AMSTERDAM. „Ik ben ner veus en beslist een beetje over stuur van de ontzaglijk grote be langstelling voor mijn zeventigste verjaardag", verklaarde gisteren mevrouw Else Mauhs, de jubile rende actrice. „Dergelijke huldi gingen ken ik niet meer zo. Het is ongelooflijk en onvergetelijk en ik ben voor alles intens dank baar". CANBERRA. Minister J. Snur- hoff heeft hier op een persconferen tie gezegd te verwachten, dat dit jaar tussen de 13 en 14 duizend Neder landse emigranten naar Australië i zullen komen. De Nederlandse rege- ring wil het aantal gaarne opvoeren, - t «naar gezien de thans ruime werkje- o stige sociale situatie daar te lande, zal de Australische regering in de toekomst toenemende n oeüijkheden ondervinden bu het aantrekken van Nederlanders, meende hij. In de loop der jaren zal echter de bevolkingsdruk in Nederland ster ker worden: de emigratie moet men daarom zien als een voorziening op lange termijn. De Nederlandse regering over weegt, de subsidieregelingen voor emigranten nog te verbeteren, ver klaarde de minister; men denkt hierbij o.a. aan credieten om de huisvesting te vergemakkelijken en emigranten in staat te stellen, in bet vreemde land zelf een bedrijf of handel te beginnen. sluit van Provinciale Staten. Dins dag een feit geworden. (Advertentie Ï.M.) Elk tablet Cbefarine „4" bevat 4 geneesmiddelen, die in de gehele wereld beroemd zijn geworden en millioenen mensen a! baal brachten. 'njfljedaei wonderen.' DEN HAAG Het Nationaal Co mité Viering Bevrijdingsdag 3 Mei 1955 zal. met geldelijke steun van het Prins Bernhardfonds, aan alle Nederlandse gemeentebesturen vier werkbladen over versïeringskimst toezenden. Deze werkbladen worden getekend en geschreven door Mej- Hil Botte- ma. en bevatten een groot aantal voorbeelden en suggesties voor straat- en gevelversiering. Veel aan dacht is besteed aan werkstukken, die door schoolkinderen. leden der jeugdorganisaties en ook door zieken en invaliden met zeer goedkoop ma teriaal kunnen worden uitgevoerd. verkochten. Het viel bij de klanten echter niet m de smaak, o idat zo zeggen de Hamburgers het brood een groenachtige tint kreeg. Lienau heeft echter na lang zoeken, het Noorse „bruine zeegras" gevon den. Wanneer dat ui het roggebrood verwerkt wordt, zal dat zijn natuur lijke kleur behouden. "Volgens Lienau moet het brood deeg worden vermengd met twee tot drie procent zeeg raspoeder. Als men meer dan vijf procent gebruikt, zal het brood duidelijk ..naar de zee" smaken. Het goedgebakken zeegrasbrood smaakt echter precies als een normaal roggebrood en bo vendien is het volgens de bakkers veel voedzamer. Zeegras als voedingsmiddel is geen vinding van de laatste tijd. In de Oosterse landen is het een eeuwen oude delicatesse. Bovendien wordt het m het Westen verwerkt in tandpasta's parfums, textiel, choco lade-ijs en brer. Vervoli» vu o pas». 1 Amerikaanse diplomaten zeiden, dat het decreet geen einde zal ma ken aan de strenge politieke con- tróle, die Moskou achter de scher men in Oost-Duitsland uitoefent. Geallieerde autoriteiten in Berlijn wjjzen erop, dat de Moskouse verkla ring de dreiging van een nieuwe blokkade van Berlijn inhoudt. De communistische regering van Oost- Duitsland zou thans het bevel kun nen kragen West-Berüjn af te gren delen zonder de mogelijkheid van een tussenkomst van de geallieer den. Het bondskablnet is inderhaast voor vanmorgen in buitengewone zitting bijeengeroepen. Adenauer zal Vrij dag met het kabinet over hét decreet vergaderen. AMSTERDAM. De componist dirigent Paul Hindemith zal Vrij dag 4 Februari uit Zwitserland hier arriveren. Hij vertrekt dan di rect naar Hilversum, waar hij 6 en 9 Februari voor de AVRO en NCRV enkele concerten zal leiden. straf; Andre Bonnetoy, staatssecreta ris voor Algemene Voorlichting van de Vichy-regenng. in 1947 ter dood veroordeeld en Charles Rochat, voor malig secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in Juli 1946 ter dood veroordeeld. Enkelen hunner vluchtten dadelijk na de oorlog uit het land en vestig den zich' in Spanje en Zwitserland. Vichy-leiders kwamen zich bij ben zich Dinsdag bij het Franse Hoge bet Huge Gerechtshof melden, nadat Gerechtshof gemeld. Zij werden j 5R verzekering hadden ontvangen PARIJS Vier functionarissen van de Vichy-regering, bij verstek veroordeeld tot straffen variërend 'an tien jaar tot de. doodstraf, heb- dadelijk naar de gevangenis La Santé overgebracht, maar men ge looft dat het Hoge Hof, dat gister middag in het Palais Luxembourg vergaderde, hun een voorlopige vrij heid zal toestaan, in afwachting van het verzamelen van verdere gege vens over hun gevallen. De vier mannen zijn: Admiraal Gabriel Auphan, staatssecretaris voor do Vloot van de Vichy-regermg. in 1946 tot levenslange dwangarbeid veroordeeld: Admiraal Henri Ble- haut. voormalig staatssecretaris voor de Vloot en de Koloniën, in 1948 veroordeeld tot tien jaar gevangenis- voorDaamste der bedoelde eilanden Quemoy en Matsoe. Onder die om standigheden moeten de eilanden op Tsjoe. die steeds op hoge toon over Formosa heeft gesproken en als Chi nees zijn .gezicht niet verliezen" mag wel een onweerstaanbare aan trekkingskracht uitoefenen. Natuurlijk geeft de situatie in de Straat van Formosa, ook al behoeft pr geen directe vrees voor oorlog te bestaan, reden tot ernstige be zorgdheid. Dat kan niet anders, waar sterke strijdkrachten tegenover el kaar zijn opgesteld en reeds ge vuurd wordt, zij het op dit ogen blik nog slechts tussen Chinezen on derling. En het is dus geen wonder dat ae wereld zich met zorg af vraagt, wat er kan worden gedaan, om het gevaar in dit deel van de aarde uit te bannen. Onmogelijk schijnt een oplossing niet. Amerika wenst Formosa, waar zijn satelliet Tsjiang Kaï-tsjek re geert, niet los te laten daar het dit als eèn vitaal deel van zijn verdedi gingsgordel in de Stille Oceaan be schouwt. Peking kan daarin geen verar. <ng brengen, tenzij het be reid n oorlog te ontketenen. Aan o.. ie kant is het Chinese vasteland Mg in handen der com munisten. Daarin kunnen de Ame rikanen, hoe onaangenaam zij het ook mogen vinden, geen wijziging brengen,, tenzij zij een derde we reldoorlog zouden willen riskeren. In feite zien beide partijen zich dus gesteld tegenover een voor lange tijd onveranderlijke toestand. Over eenkomsten op grond van de erken ning van zo'n situatie zijn in het verleden vrijwel steeds mogelijk ge bleken en de wereld is daarbij nooit slechter gevaren. Eu men kan er van op aan. dat bij een behandeling van de zaak door de V*»J1igheids- raad, waartoe het zo goed als zeker zal komen, het algemene streven in de richting zal gaan van een be stand, waarin beide partijen, zich neerleggen bij een toestand, die voor de betrokkenen hoogst onpret tig, maar zeker niet ondragelijk, be hoeft te zijn. dat hun zaken herzien zouden den, zo wordt uit kringen van Hoge J Hof vernomen. Georges Hilaire, staatssecretaris bij j het departement van Binnenlandse i Zaken in. de regering van Vichy uit de oorlogsjaren, is gisteren vryge- sproken. Hilaire was beschuldigd van handelingen die schadelijk ge weest zouden zijn voor de landsver dediging. In het Hof hebben zestien leden van de Nationale Vergadering en senatoren zitting. Hilaire was bij verstek tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het Hof bepaalde Dinsdagavond, dat de vier functionarissen van de regering van Vichy, die zich kort tevoren hadden aangegeven, voorlo pig op vrije voeten moeten worden gesteld, Amerikaanse generaals: Overwinning was in Korea mogelijk geweest WASHINGTON. De subcommis- sie voor interne veiligheid van de Amerikaanse Senaat heeft een rap port opgesteld over de oorlogvoering in Korea. Het berust op verklaringen van vijf hoge Amerikaanse officieren die de oorlog daar hebben meege maakt. Zij spraken de mening uit, dat men politieke overwegingen heeft laten gelden boven militaire noodza kelijkheden. Een algehele overwin ning in Korea war mogelijk geweest zonder dat zij tot een derde wereld oorlog zou hebben geleid. De positie van Amerika in hét Verre Oosten had door Korea een knak gekregen. Dat geen overwinning was behaald, was mede te wijten aan „Europese oriëntering en druk van bondgeno ten". De vijf militairen zijn: generaal Mark Clark, luit-generaal George Stratemeyer, generaal James van Fleet, luit-generaal Edmond Almond en admiraal Charles Joy. pVfTAT Koningin Juliana stapte pist eren vrolijk mee in :de ADjtUiWiI stoet ran. reünisten, dip te Leiden het elfde ftisMim f)p PPi'.lMJF van de Ver. v. Vrouwlijke Studenten buwoonden, in de AJjIhii£i lange rij oud-alumnae uit alle delen van het land, die zich tn de morgenuren van het. station naar het clubgebouw aan het Rapen burg bewoogliep onze «orstin, slechts door enkele van de schaarse toe schouwers opgemerkt, in de groep achter het schild 1925 LONDEN. Het Maandag bij Anglesey in de Ierse Zee gestran de Britse schip „Bobara" is giste- i in tweeën gebroken,* De be manning van 33 koppen was tevo ren in veiligheid gebracht WILLEMSTAD. De gritls operatie van 2ijn vrouw heeft de Nederlandse emigrant, de heer Pleyte, die met de „Waterman" op weg was naar Nieuw-Zeeland, uit enorme moeilijkheden gered. Om de overtocht mogeluk tema ken had de heer Pleyte alles moe ten verkopen en platzak stapte hij aan boord. In volle zee werd me vrouw Pleyte evenwel ziek en in Willemstad moest zij direct worden geopereerd. Toen haar man, die diep in zor gen zat. vernam, dat de chirurg en de ziekenhuisdirectie afzagen van het indienen van rekeningen, was de heer Pleyte zijn tranen niet meester. Ontroerd bood hij zijn laatste tien goede Hollandse sigaren aan en wist niet hoe hij zijn dank moest betuigen. De „Waterman" is inmiddels al weer vertrokken met aan boord een snel genezende mevrouw Pleyte en haar opgeluchte echt genoot. beiden vol nieuwe moed. Aldus het Curagaose blad „Ami- goe di Curagao". NIJMEGEN. De Waal voor Nijmegen ts weer zover gezakt, dat de kaden weer geheel droog zijn. Na de overlast welke de laat ste hoogwaterperiode heeft ver oorzaakt zijn de plannen om de Waalkaden tussen Grootestraat en de Lindenbcrg anderhalve meter hoger te maken weer actueel ge worden. Wij vernemen, dat het ge meentebestuur voornemens is nog dit jaar met de ophoging van de kaden te beginnen, wanneer de toestemming van rijkswaterstaat verkregen wordt. DEN HAAG. Op de te rekenen van 1 October 1954 in te voeren ver hoging der pensioenen zullen zoveel mogelijk bij de eerstvolgende uitbe taling voorschotten betaalbaar wor den gesteld. DéZe worden dus ver leend in afwachting van de nodige wettelijke voorziening, In een beperkt aantal gevallen zal echter om pensioen-technische rede nen deze voorschot-uitkering nog niet kunnen geschieden, doch ook hiervoor zal een spoedige betaling worden bevorderd. Wie belangstelling heeft voor de overwaaiende HoUyuióori-roddeRjes kan zijn hart ophalen aan deze foto waarop Marilyn Monroe tn gezel schap is ran haar ex-man Joe Di- magpio. Een verzoening op komst? Het tweetal ontkende het. Op der gelijke vragen zegt men dan stee vast en langzamer hand wel wat af gezaagd: „Nee, hoor. Dat niet maar toe blijven goede vrienden." Nou. dan is ons hart al weer gerust gesteld. Deze foto werd Maandag avond in Boston gemaakt, nadat Joe, zijn broer Dom, ook een voormali ge basebnlt-speler. Marilyn en Doms echtgenote, t*miïy (v.r.n.I.J een etentje hadden gehad m een reilau- rant te Boston. 0 Het „heer irt 't verkeer" komt weer een stap dichterbij nu een kleine groep onzer vaderlandse automobilisten zich geformeerd heeft tot de ..Vossen Club naar Scandinavisch voorbeeld Men. voert een vossenstaai 1. m top ivan viagge- standaard of anten net en bedoelt daar mee: „Ik ben een sportief rn correct rijder". Vossenstaart rijders dienen el kaar m geval van panne etc. te helpen. Heeft Engeland de primeur van elk met. alcohol de heer H A. Gla- zenaar uit Lu nieren, een chemicus, trekt veler aandacht met een nieuw melk- drankrecept. een mengsel van melk met vruchtensappen Het wordt gepasteuri seerd en Is lang houdbaar. Het ïnst. v. Bewaring en Verwerking van Fruit te Wagemngen heeft de verdere uitwerking op zich genomen. De vrouwen in Oost-DuiIsland, die geklaagd hadden, dat er nergens cock- tail-jurken te koop zijn, kregen deze week een veeg uit de pan van de {goed slaafse) „Launtzer Rundschau" te Cott- bus. ..Wat voor s-ort, vrouwen draagt dingen eigenlijk1 De Meerderheid het werkende volk weet met eens. dat er in de kapitalistische wereld een dergelijke onzin bestaat" Neen, vrien den. da.- bever Heldin van de Arbeid in een jute zak. m Tien mensen werden Maandag ge wond toen in een bios te Paterno tSicilië) een klap klonk, ledereen rten „De Etna begint" en m paniek naar uitgangen drong. Later ontdekte rr.en, dat de Etna een kogelflesje was geweest, dat door een jongetje op de voorste rij net zo lang geschud was tot de gazeuse er met een beste knal was uitgespoten. 0 De laatste Duitse onderzeeboot, die na het eind van de Tweede Wereldoor log nog kon ontsnappen naar Zuid- Amerika. was de U-13 De CCC-fitm- maatschappij gaat nu een film maken \n Munchen „De U-13 antwoordt met" met natuurlijk de onderzeeboot zelf in de hoofdrol. De kleine welsh-terrier ..Peanut" is dezer Jagen vzn Trois-Fontalnes naar Fussen. in Duitsland, gewandeld, een afstand van SCO km Tot voor kort was de hond de mascotte van de Amerikaan- se soldaten Füssen. Toen Peanuts baas werd overgeplaatst naar Frank Hik ging het dier mee. Maar kort na aankomst smeerde hij 'em weer naar zun oude basis. In Chicago scharrelt de laatste tijd een vreemde man rond: hd geeft zo maar geld weg Hd stopte met zijn wa gen bij een wirekeunga zekere Cecil Maycer. vroeg hem of hu aan God geloofde en overhandigde hem 300 dollar toen Mayner zei. dat dat In derdaad zo was. Honderd on 250 dollar gaf óe vreemde weldoener aan resp. twee negers, die timmerman Carpenter «n de pas afgezwaaide soldaat Patter son. In alle gevallen verdween de gulle gever direct nadat hij het geld had ge geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2