i«2 p RCSTANTfN NIET MEER I 1 I I i I I I 1 1 I i I I I I m 1 I DÉ KLERKeZN l SCHIEDAM START Het St Jacobs Gasthuis heeft een (vurig verlangde) piano GEKOCHT EN NIET BETAALD Piano-actie-comité boekte onverwacht snel succes Muziekavond n bewijs van dank seohno Programma met goede kans op verrassingen Politiemannen ontpoppen zich tot entertainers Heeft U iets verloren T. Thijssenschool is twee meesters kwijt Koeriersters STAPELGEK DE LAATSTE DAGEN GOOI -en SMIJT PRIJZEN DOOR MILDE GAVEN Het Motorpaleis Onde schepen verdwijnen DVO-GTB Als het weer maar goed blijft H.B.S.S.-Ter Leede Een muziek- en toneelavond AGENDA Burgerlijke Stand l/Atf 0N& 88.9° Sm WOLLEN DEKENS •'J §J954 Kwarteeuw bij Gem. Techn. Bedrijven r Eiectr. ZONNENKACHEL f 30.- WAAR DAT WIEL DRAAIT STAAT AAN DE SPITS onze uitstekend verzorgde verschijnt iedere Maandag Vrijdag 28 Januari 1955 Het St. Jacobs Gasthuis aan de B.Jv.-taan is een piano rijk geworden. De officiële overdracht van dit door de bewoners van het gasthuis vurig verlangde Instrument heeft gisteravond plaats gehad tijdens een muzikale „inwydjngs-avond" in het gasthuis. Dit geschiedde symbolisch door bet overhandigen van de met grote strikken versierde piano-sleutel door de heer J. Mourus aan de vertegenwoordiger van het College van. Regenten, de heer P. van der Vlies. Aan het verkrijgen van de2C piano zit een aardige geschiedenis verbon den. Het „Prinses Ircnc-fonds". dat zoals bekend kort na de oorlog werd opgericht om chronische zieken cn meer speciaal de toentertijd vrij tal rijke lijders aan t.b.c. verstrooiing te brengen, had zijn activiteiten in Schiedam ook uitgestrekt tot het St. Jacobs Gasthuis. Niet dat hier t.b.c.- patiënten liggen, maar omdat, toen het aantal lijders aan deze ziekte, dank zij krachtige acties, afgenomen was, andere chronische patiënten en ook ouden van dagen de aandacht hebben gekregen van het Prinses ïrene-fonds. Als deze koers-wijziging niet was gemaakt, dan zou dit fonds in Schiedam niet veel activiteit kun nen ontplooien, want er zijn maar drie chronische t.b.c.-paticnten in Schiedam! Maar goed, om op het gasthuis te rug te komen, hier werd door hot Prinses Irene-fonds elke maand een ontspanningsavond gegeven, die aan gepast als het programme altijd is. bij de bejaarden steeds in dc smaak viel. Een groot bezwaar was echter dat de optredende artisten in het St. Jacobs Gasthuis nooit de beschikking hadden over een piano, zodat zij 2ich moesten behelpen met een accor deon. Wat vervelend is en niet altijd klopt met het programma. De programma-leider van het Prinses Irene-fonds in Rotterdam, de heer J. Mourus kwam toen op het idee een actie in te stellen om gel den te verzamelen voor de aankoop van een eigen piano. De regenten stonden wat sceptisch tegenover dit plan. maar gaven toestemming. Met medewerking van mevr. C. van Hetden-Noordam en zuster J. Middelhof van het gasthuis rn uiter aard ook van anderen, is de heer Mourus zijn actie begonnen in April vorig jaar. De actie had succes. Gif ten kwamen van alle kanten binnen, grote van industrieën en bedrijver, en kleinere van particulieren. In de aula is een muziek-avond gehouden, die ongeveer 200.opbracht, enz. Velen hadden het niet verwacht, maar binnen acht maanden was het benodigde bedrag van 1.500,voor de aankoop van een piano bijeen, tot grote voldoening, niet alleen van werd hierbij belangeloos verleend door een aantal artisten. Voor de pauze was er een klassiek programma met zang van de so praan Elly Ameling, op de piano begeleid door Ben Moethuizen, ter wijl Kees Steinroth Beethoven en Chopin vertolkte. Na de pauze was er lichte Wcense muziek van de pia nist Hans Schwart2 en de guitarist Hans Markus. Uiteraard zijn bij deze gelegenheid vele woorden van dank gesproken aan het adres van het enthousiaste „piano-actie-comité" en aan de schenkers, door de directrice van het gasthuis mevrouw A. Scholten en door de heer P. van der Vlies, namens de regenten. (Advertentie IJHJ Ook voor hot koudste weer regelrecht naar HET MOTOR- PALEIS. Daar vindt Tl heerlijk, warme wanten, handschoenen, laarzen, caps, lederen jassen, lederen mantels, vesten, jekkers, enz, enz. Een enorme sortering van de allerbeste kwaliteit tegen de laagste prijs, als vanouds in De speciaalzaak voor de motor en zijn berijder Statenweg 184 (vonrm. pand Es- ders>, R'dara-Blijdarp, tel. 82950 Uit de Schiedamse Wilhelniina- haven zullen enkele oude schepen, gasten voor vele maanden, verdwij nen. Het Panamese schip „Rode Star" is voor de sloop naar Engeland verkocht en. zal vermoedelijk vol gende week door de Britse sleep boot „Mas term an" gehaald worden en naar Liverpool overgebracht. Het Griekse m. s. „Nicolaou Ma ria". dat enige dagen ..aan de ket ting" heeft gelegen wegens een schuld ontstaan door een aanvaring tijdens dc Kerst-vloed, is voor sloop verkocht naar Hendrik lcio Am bacht. Do „Asther", thans herdoopt tot ..Darnell", die om de zelfde reden ook aan dc ketting heeft gelegen, ligt hij dc scheepswerf ..De Nieu we Waterweg" voor een opknap beurt en zal daarna in commissie gaan varen. Er blijven dan over de oude schc- pon ..Aristophanes" en do „Auek- fleld". die in de domme! Wijven. De ..Veteraan", die het eigendom is van het Directoraat-seneraa! voor do Scheepvaart houdt zijn bestem- ming als opslagplaats en op lei dings- schip voor haven-arbeiders. Het St. Jacobs Gasthuis heefteen piano gekregeri na een gevoerde actieGistere vond reikte de actie- voorzitterde heer J. Mounts flinks} de sleutel over aan de heer P. pan der Vlieslid van he£ Regenten-college. Directrice me vrouw A. Scftolten kijkt lachend toe. het „Piano-actie-comité". maar ook van de oudjes in het gasthuis, die wat blij zijn met hun piano. Als bewijs van erkentelijkheid je gens de milde gevers, is daarom gisteravond in de hal van het gast huis de muziek-avond gehouden, aangeboden aan diegenen, die de ac tie hebben gesteund. Medewerking (Advertentie LM.} Dit is geen aanbieding van reslanten ol enkele stuks, neen, dit »s een aanbieding van een complete serie eerste keus Real Naopa ge voerde darneïhandïchoenen van 11.75 verkoop. Met een zeer fraaie broderie op de hard, slip-on model, geheel machinaal genaaid (zoals alleen de betere hand schoenen) ert versterkingen tussen de vingers, is dit met zomaar een handschoen, neen, dit is een import hand schoen uit de betere series. Alleen omdat onre voorraad betere handschoenente groot en dit de laatste Opruimings aanbieding is. koopt U Xe nu per paar voor nog geen acht gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop v*"1 deze Nappa dameshandschoenen, gevoerd met witte voering, in de grote - - modekleur *wart Af en alle maten voor Geen postorder* «WNKCfCKTRUM «i«NE»W£fl, 'tl JI1I0 I LOIRE MAANDAGMORGEN WAT 'T LAGER VOETBAL BRENGT Het is te hopen dat aanstaande Zondag eindelijk de voetbalwedstrijden i weer eens doorgang kunnen vinden. Indien dat inderdaad het geval zal zijn, dan is het niet uitgesloten dat er enkele verrassingen uit de bus i komen, daar door de lange gedwongen rust vele teams niet meer in de goede vorm z^n, Na een -edwnnern stilstand van: Wanneer wij het vastgestelde pro- i De derby Ursus—SFC is de bc- w-pken^ént f;TR 1 Zaterdairgramma bezien, dan kan geconsta- langrijkste wedstrijd m 1 B. De verc- ts indien er'gesneWd "kan worden i teerd worden dat in de afdelingen j nigingen staan resp. op de 4e cn 5e ."ir iKiSrS DVO 3' l'B C «et <*c beUn*rtl*«e wed- plaats, doch SFC sunt met 9 uit S ,,p bezoek Zowel DVO als GTBstrijden gepeeld worden. Vooral in er iets beter voor dan Ursus dat 10 i psridkvpn nvm* R r»iinten uit even-1 c w^r de numners 2 en 3. 4 en i rnt 10 heeft. Bejde verenigingen zui- vccl wï5"trïden6 zodat het ISn 5, u en 7 en 8 en "0 op de ranglijst len wel alles op alles zetten om een 1-St Zien dat het in VI air dingen tesen elkaar uitkamen, zijn de ver- overwinning te behalen zodat een mf het n V O -terrein aan ian- i schillen in sterkte tussen de strij- felle strijd geleverd zal worden- ^jne niet 'rtl oivtbrefeen Aaiwan® dende teams zc gering, dat verschut- Demos moet naar Oud Beijerland. SfuS^oS GTO ?SmAwS"S:vi?t!.h met a, ccn mogeltlk Beide verenigingen bevmder ?.ch =n hè lijnen cu wel cp het terrein i waarschip luk zijn. Schiedamsmvcg tegen D O.S- 32.'2.In 1 A zal koploper Hekelingen we! een zacht eitje hebben aan hek kensluiter A.V.O- en de leiding in 1 A behouden. GL7.. dat met 14 uit 9 op de twee de plaats staat, moet Zondagmorcen cp bezoek bij SVDPW aan de Pa wnee ratieïweg. °P papier is er niet vee! ritsc?s i krachtsverschil tussen beide vere- i um om a,a®r j j-igingen. want de Schiedammers - 2?j£?df °pn ïaSf hebb^n 11 PUbtcn Uit 8 wedstrijden, dam" krijgt"op de Boshoek Germinal binden tegen Tei Leeae. Aanvang ónze stadgenoten hebben voordeel xegen zich. Schiedam heeft uit 9 3.30 uur. van ejgen terrein en zo kans op een wedstrijden 1 puntje meer dan Ger- De verdere wedstrijden zijn. HJB. overwinning. minal. zodat wij ons van vuorspel- s.S. 3 Groen-Wit R2 (Havendijk, WF heeft geen gemakkelijke op- Jing^n zullen onthouden. Aller ogen 3.15 Uur». H. B. S.»S. 4 Vlaardin- gaaf tegen Nestoro. doch moet met 2ijn op Schiedam gevestigd. cen 2 <spi«rirgshoek, 3.15r uur», i wat krachtsinspanning. Programma-rest Ursus. Ursus 2—O. Beijerland Afin vang eveneens 3-15 uur. G.T.Br 3 is vrjj. Het eerste elftal van KBSS gaart Zaterdag naar Sassenhcim om daar de gevaarlijke zone van de afdeling doch wij hebben vertrouwen in onze stadgenoten. De uitslag van de wedstrijd LMO- Bloemhof kan van belang zijn voor verschuivingen op de ranglijst. Zoals wij boven reeds vermeldden, zijn er in 1 C belangrijke wedstrij den. Martinit zal in hét Volkspark wel kans zien het tegen Hellevoet- sluit te klaren; zelfs bij verlies blij ven de sadgenotcn aan de kop. Schie- A-art-Wit H.B.S.S. oord. 3.15 uur». 5 (Valken-1 zijn beide puntjes in de wacht te 'slepen. Laten wij *t hopen. De mannen van de Schiedamse politie hebben gisteravond in Mtisis Sacrum laten zien dat rij ook wel wat anders kunnen dan het verkeer regelen, dieven vangen en de orde handhaven. Zij kunnen ook de mensen bezig honden, blijkt nu wel. Onder hen vindt men goede musici, terwijl ztf ook op de planken als toneelspelers een goed figuur slaan. Maar zelfs wanneer *y toneel-spelen komt de politle-aard boven want dan komen er „kxaakja" cn zelfs maarden aan te gas. De feest-avond werd geopend door i damsche Politic Toneelvereniging j (Havendijk 2.30 uur), DJS 3Ursus 3 j (Laag Zestienhoven. 9.30 uur». Ju- 1 nioren: Ursus aExcelsior Ma 2 (Damlaan, 3.43 uur). Ursus bSa- turnus b (Damlaan, 2.30 uur). ,."t Maskertje" opgevoerd het toneel stuk „Een bruid kwant op bezoek", een vrolijk spel in 3 bedrijven van S. Olivier en G. M. Middleton- Het verhaal loopt als volgt; Ten het optreden voor de pauze van het Schiedamsch Politie Muziekgezel schap o.l.v. de heer M. de Graaff. Dit gezelschap is overigens niet onbe kend in Schiedam. ----- Na de pittige „Kroningsmars" van j huize van de gebroeders travers. Meverbeer-Moienaar, werd uitge-1 beiden verstokte vrijgezellen, spelen voerd de ouverture „Het Erekruis" i zich spannende scènes af. die worden van BIëger-Molenaar. Vervolgens de I aangewakkerd door hun tante Hen- wals ..Donausagen" van Julius Fu- j riëtte. De goede tante wil. dat de eik. intermezzo-scene 'Op een neven een vrouw zoeken. Tenslotte Perzische markt" van Albert W. Ketelbey, „Kigoletto" de grote se lect ie uit de opera van Vcrdi en tot slot de mars ..Amicitia Solodoren- Ris* van Walter Schild. Al deze wer- j ken werden goed uitgevoerd. De klarinet-partij was wel iets te zwak voor het geheel. Na de pauze werd door de Schie- Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bH ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80, tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopend tedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woensdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. federe Hvond (behalve Donderdags en Zaterdags' van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „De onver schrokken en". Monopole; 2. 7 en 9 uur: „Van de wal in de sloot". Voorstellingen: Irene: a uur Ouderavond Goeman Bcrgesiusschoot. Afscheid van de C. SC'hl-pvn 1 pmi ritkijd uiï school. Marijke: S uur Contact-avond H.B.S.S. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam,, tussen 9- 12.30 uur en 25 uur: Sjaal, motorhandschoen, por te-1 monnaie, broodzak, zweep. Te bevragen, bij de vinders: Brui ne hond, Ph. Toreij. Musschenbroek- sestrnat 0b; broodschappenmandje, Meerhof, Groenelaan 119; beige por- temonaie, A. v. Lenos, Lorentzlaan 29c; rode kinderportemonnaie, J. M.< Löke. v, d. Meer Schoep, Groe nelaan; kinderportemonnaie, C.- Schaap, Nieuwe Haven 225; bruine, portefeuille met inhoud. J. v. d.- Pol, Fabristraat 44, portemonnaie, P. Plooij, Groen v. Prinstercrlaan 39 portemonnaie. J. P. van Eijk, Bui tenhavenweg 78; bruine actetas en- 2 wanten, Kleinekoort, Veenlant- straat 12b; bruine portemonnaie, A.- Kleiss, Jan Steenstraat 39; porte- feuile met inhoud, RAVERQ, Rot terdam (teL 29200); zwarte porte monnaie, P. Ames. Vondellaan 43b;- portemonnaie niet inhoud, H. C. Vis ser, Westfrankelandsestraat 94b; ro de portemonnaie. B- Kuipers, Dr dc- Visserlaan 22; bedrag aan geld, 1L- v. d. Dussen, Vellevest 14a; bedrag* aan geld, L. Krommenhoek, Singel 158b; bril. F. Nicolaas, Anth. Muijs- straat 13: Lipssleutel, W. van As,* Galileistraat 57b; zwart zakje tnh.^ rozenkrans. N. Govaert, Dr Zamen- hofstraat 69; ring met sleutels. J.* Rodenrijs, J. A Alb. Thijmstraafr 60b; vulpen. K Gier, Rembrandt laan 36b; zakm Pieterman, P, J. Troelstralaan 7, :ing met sleutels,* B. de Glas, Fabnstraat 70b; 1 paar* kinderhandschoenen, B. v. d. Neut,* Hoogstraat 11; wit balletschoentje,* Th. Collignon, Lorentzlaan 38c; he renhandschoen, D. v. Hoek, Lek straat 120b; 1 paar leren motor handschoenen, Schoenenmagazijn* Vloemans, Rotterdamsedijk; 1 glacé dameshandschoen. Maltha, Hoogste 49; glacé dameshandschoen, C. Wui- ster. Louronstraat 16; bruine glacé herenhandschoen. Lererveld, Vlaar- öingerdijk 79; grijze herenhoed, v.* d. Poe], van Ruijsdaellaan 40a; da meshandschoen. M. W. Dries, Pr. Fr.< Hendrikstraat 35; sjaal. v. Ger ven, Puttershoekscstraat 43, kinderwant je, Kleinekoort, Veenlandstraat l-2b: sjaal. T. Walbeek, Frans Halsplein- 47a; kinderwant. Ph. Langhorst,* Swammerdamsingel 23b; want, C. v.* Vu uren. Goeman Borgesiuslaan 6? pet, W. Fossen, Rotterdamsedijk- 297b; bruine heren handschoen, v. d.- Meer Schoep, Rubensplein lïa;* blauwe jongenspet, P. Ham, Noord einde 17 (v.m, Kethei); sjaal. J. de* Baat, Westpolderstraat 13b (v.m.- Kethei); sjaal. Nicuwstraten, Scha- perlaan 45. Geboren: Rudolf Victor, z. v. H. M. van Driel en C. van Breda; Fran- cisca H. J„ d. v. E. S. H. van Straa- ten en E. Th. de Korte: Petronella M. J.. d. v. P, M. van Hassel en M. J. Blom: Petrus C- z. v. H. P. v. Schaick cn E. K. v. Deurzen; Corne lls J„ z. v. K. W. F. Daleman en M. Schneider, Overleden: J. Ch. van Ouwerkerk, 75 j. Gehuwd; A. C. J. de Wolf 23 j. en A, Th. J. Rieken 23 j.; J. A. van Oosterhout 23 j en W, G. M. Egging 22 j.: H van Duijvenbode 22 j. en P. M. Slavenburg 19 j.: H. Jongeneel 22 j. en A. van Laarhoven 19 j.: A, F. J. Ver speek 22 j, en E. G. Kerkhof 24 j.; P, J. Sonnemans 26 3. en J. J. I A. v. d. Berg 21 j.; J. B. Simons 39 j. en P. T. v. d. Gaag 42 j. Ondertrouwd: H. E. de Jonge 35 j. en C. Koning 22 j. F. Jonkman 22 j. en A. P. den Brinker 19 j.; A. Murk 25 j. en J. C. Bos 16 j.; M. A. Patti- kawa 31 j. en M, A. Overgoor 18 j.; M. H. Roijers 27 j. en J. C. Offeitnan 1 21 j.: P. J. Warmerdam 27 j. en P. I But 25 j.; D. J. van Wcelie 24 j. en B. Vos 22 j.; A. de Lange 23 j. en E. B. v. d. Ree 24 j. Gehuwd: B. B. Weijers "tï j. en G. J. Spring in 't Velt 24 j.; A J. v. d. I Hurk 25 j. en A. M. L. Heeze 25 j.; T. Goedknegt 38 j. en A. v, d. Pol I 38 j W. Drijvers 26 j. en M. v. d. Gaag 27 j.; P. van Arum 30 j. en R. H. Greif 19 j.: J. van Vliet 25 j. en A. van Bochove 22 j. (Advertentie LM.) M DE LAATSTE Nog «en klein aantal ongekends koopje* In MEUBELEN, KARPETTEN, GORDIJNEN, BEDDEN, «na. Enige voorbeelden: Nog enkele stuks HAARVELOURS BOUCLÉ en WOLLEN WILTON KARPETTEN 280 200 l voor «COUPONS coupons! 8INNENWEG persoon*. 220 x 170 ROTTERDAM BEUERLANDSELAAN In het Volksgebouw aan de Tuin laan hield de Theo Thijssenschool gisteravond een bijzondere ouder avond in verband met het afscheid van de onderwijzers A. Bakker en J. van Galen Last. die beiden met pensioen gaan. De voorzitter van de Oudercom missie, de heer G. Breur heette de talrijke ouders ert genodigden har telijk welkom, in het bijzonder de heren H. Sabel, wethouder van On derwijs, M. Bij post. inspecteur La ger Onderwijs en M. Holl. gemeen- inspecteur Lager Onderwijs. Door leerlingen van de 5e en 6c klas werd daarna een leuk pro gramma ongevoerd. Hennïe van Wijk, 11 jaar en de oud leerling Dick Giesselbaeh. 17 jaar soeelcTeo enkele wijsjes oo hun accordeon. Deer het meisjeskoor werd ert ver schillende liederen uitgevoerd. Het toneelstukje „De Koekenan" word vlot opoovoerd door enkele leer lingen. De regie was in harden van de heer J. G. Brugman., hoofd der school. Na de pauze werd afscheid ge nomen van de vertrekkende onder wijzers. Zij werden toegesproken door de heer Brugman, en de he ren (Sabel. Bilnort en Hnïl. die de iiver en toewiidtne. waa-mee de he*de leerkrachten hun heb be verricht, tot een voorbeeld voor anren stelde. Namens de Oudercommissie ont vingen de beide heren een cadeau onder couvert en. bloemen, ook van het personeel werd ditzelfde aange boden. Het oud-hoofd, de heer W. C. de Vries, die zelf niet aanwezig was, had voor ieder een boekenbon, gestuurd. De heer Breur dankte de beide leerkrachten voor het vele werk, dat zij voor de school hadden gedaan. De heer Bakker en de heer van Galen Last van hun kant dankten de aanwezigen voor dit mooie feest en de cadeaux. Bij de Gemeente Technische Be drijven werden gistermorgen twee* jubilarissen gehuldigd, die 25 jaar bij deze dienst werkzaam waren.* Het waren de heren A. Wigmans,* kraan-machinist en p. J. Volkers,* voorman electro-monteur. De beide jubriü rissen werden toegesproken? door de directeur, ir D. J- Adriaan- se, die hen prees om hun betoonde ijver en toewijding voor het bedrijf.» Namens de Jubileum-commissi© sprak de heer K. Vcorbach. Verdere sprekers waren de heren H. Rij kui ter van de afdeling gas en water,* G. J C. Ezerman van de afdeling electricrteit, J. Lissen berg van de* instrumentmakerij cn L. A, v. Dru- ten van de fabriek. Alle sprekers spraken woorden van waardering voor hun jubilerende collega's. Tob slot dankten de jubilarissen voor de vriendelijke woorden, die tot here gesproken waren. komt de bruid, hoewel men dit niet vermoedt, ten tonele en er volgen allerlei verwikkelingen tot zelfs kraakjes in brandkasten en moord aanslagen toe. Het kan niet anders of men heeft van dit spel. dat vlot werd opgevoerd van het begin tot het eind genoten- De Heilige Her mandad speelde in dit spel een grote rol en wist het Kwade te overwin nen. „Amor" maakte hiervan gebruik en gaat met de buit strijken. De to nelisten hadden hun rol goed onder de knie en dc regisseur, de heer H. Willems-van Beveren, die anders chef van de recherche is. kan tevre den zijn over zijn „troep". De avond werd geopend door de heer G. de Waal, die de aanwezigen hartelijk welkom heette. Hij deelde mee, dat hij voor de laatste maal als voorzitter de avond zou openen. Het geanimeerde bal na afloop met medewerking van het Dance en Show Quartet „The Singing Musi cians" o.l.v. Ab Brandwijk besloot deze bijzonder geslaagde poütie- avond. Lezing over grafologie voor Zahenstudiekring Voor de Zakensludiekring Schie dam zal Maandag 31 December in hotel Jïeyersbergen een causerie worden gehouden over „De practi- sche waarde van de grafologie voor de personeelsseleclie in het kleine en middelgrote bedrijf'. Aanvang 8 uur. It-staafs eiectr. kachel 10,75-14,50-16.75 Plastic snoer p. m. 0,080.1S Stekkers 0.20—0.30-0.50 Stopcontacten 0,45—0.5a—4.05 Eiectr. strij kb zejs Waswrlngers 39,00-41.00-51,00 Wringerbok uitklapbaar 13.75 Was tei ten 5.66—7.03—7.83 Wasketels 7.5S—8.31—0.42 Wateremmers 2.95—3.154.75 Rolschaatsen 10,75-14.95-18.50 Kinderfietsjes 17.50-21,50 Autopeds 24.50-27,50-29,30 BacosJeutels Buitenbanden 3.45—3.95—5.20 Binnenbanden 1.33—1.55—2.10 Spatborden p. stel 2.75 Rijwieizadcls 4.80—6,60—8,25 Sportsturen ü3=-a,ïa=*-?123. Bagagedragers 1.692.453.30 S patlappen 0.52— 0.8(^-1,45 J..«?sehcrmen 1J51,852,20 Hnutaagen 4.25—4.755J25 Ijzerzagen 2.382.75—3,50 Hamers 1,25—1,60—1.80 X tip tangen 1.20—1,60—1,80 Blokschaven 2,05—3.45—5.75 Vijfdelige zaag 2,80 KachelDiipen. ellebogen, kachelplaten, kippengaas Asfaltpapier, dakvilt, scharnieren, draadnagels enz. PHILIPSLA\tPEN. LICHTBALKEN en LICHTBUIZEN M2«?rw*ren en gereedschappen voor elke vakman TE VEEL OM OP TE NOEMEN - KOM EENS KUKEN HOOGSTRAAT 47-49 - TELEFOON <58434 met een enorme sortering baleinlozo corsetten in wit en zalm 29.75 - 22.95 - 19 95 - 15.75 Nylon gaine in wit 37.50 - 26.73 De bekende nylon corselets 79.50 - 49.50 Speciaal adres voor elastieken kousen, buik- en breukbanden Mux.lnitr. - Radio's Gramoloonplaton Radio van DÜk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam, Hoogstr. 119 tel. 69572; Rembrandtlaan 64 tel. 66084. Fotografl* FMmatroken, grote sortering f 1.—. Projectors v.a, 6.40. Foto K. van Vu uren, Hoog straat 106, teL 66720. Ta hoop aaagnb. Baby-commode 29.50; kin- andere modellen, alles ge lakt. Tussenbroek, Edison- straat 31a, Schiedam. OF BETAALD EN NIET GEKOCHT We zijn er van geworden en weten het Zoek het nu zelf maar uit Het zijn ALLES MOET ER UIT VOOR ZIE DE ETALAGES Groenelaan 42 Brocrstvest 117 Aleidastraat 64 Broersveld 124 Meubelen, bedden en kar petten va. 2.50 p.w. Dames, heren en kinderkleding op zeer aantrekkelijke condities Alle inlichtingen TeL 33279- 84344. Dame» en heren horloges, Zwitsers fabrikaat, 17 steens tafelkleden v.a. j 1.— p.w Alle Inlichtingen TeL 33279- 84344. y^vvv^^A<nA>vv^v»^nA«^o^nA^vv^^v^^^^^/v^/wvwk«^/vvv VVV\Ax\A^\n^*\A^VVVVVVVVV\^VVVVV\^VVVVVV*VVVVVV t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1