vp BOSSERS 1 I I I I I I w Cl NIET MEER Abonneert op dit blad! GEKOCHT EN NIET BETAALD Wat is de oplossing voor het „collecte-euvel?5 1-DVS gaat naar Tilburg, Brabantia aan Bosrand De SG-erepenning voor schrijver F. Bordewijk Oorlogsfilm die wat meer geeft dan alleen helden AGENDA I I 8 I CREPE- ZOLEN McfHat J Koeriersters 0& Jóuwt STAPELGEK DE LAATSTE DAGEN GOOI -en SMIJT PRIJZEN Het Centraal Vrouwen Comité zoekt naar een weg Martinit ontvangt Hellevoetsluis Burgerlijke Stand Bestelauto tegen verkeerszuil Hersenschudding na j 'en vcrkwrd aanrijding I J Kosteloze inenting Mr VAN KLEFFENS V.N., hoewel niet ideaal, toch onmisbaar Haagse voetgangster door auto gedood tóch weer staken In Monopole: ,.Van de wal in de sloot" vlot- zet reis voort Jeuüdi 6 diefje Vaste stemming in Wallstreet SCHIEDAM Gaat Frankrijk KERKDIENSTEN atoom duikboot hou wen Vragen Arabische staten wapens VS? II Nederland koopt 4000 jeeps in Amerika 7/ ziet het zelf! D. DIJKSHOORN ©fifiek aan '4z STENO-TYPISTE kuntU niet missen geen dag! Zaterdag 29 Januari 1955 Het Centraal Vrouwen Comité in Schiedam^ als overkoepelende organi satie van alle vrouwen-'verenigingen in onze stad, heeft bezwaar gemaakt tegen de collectes voor diverse liefdadige doeleinden, die ie vaak een be roep doen op de goedgeefsheid van het publiek. We hebben reeds eerder geschreven dat de Schfedarase afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen dit euvel ten berde zal brengen op het landelijke congres dat door deze organisatie dit jaar wordt gehouden. Ook de Vrouwenbond N.V.V. zal, i aan de t.b.c.-lijders collectes worden zo vernemen wij. deze kwestie op j gehouden door verschillende groe- -een hoger niveau ter sprake brengen pen. Deze zouden gecoördineerd kun- en aandringen op een oplossing. j nen worden, zoals immers ook ge- poor mevrouw E. RL den Boer- sehiedt bij de Kruisverenigingen. Hoe Bijl, de voorzitster van het Centraal j de opbrengst dan verdeeld moet wor- Vrouwen Comité werd oen uiteen- den. zou dan van te voren aigespro- zetting gegeven over de bezwaren ken kunnen worden, die tegen het houden van collectes Zoals het is dat het steeds de zelf bestaan. I den zijn die met de bussen rondgaan. Er zijn vele sociaal voelende vrou-zo zijn het ook dezelfde personen, wen in Schiedam, die zich ter be- die iets in de bussen stoppen. De een schikking willen stellen als eollee- i geeft altijd en de ander geeft nooit, trice wanneer er geld opgehaald Óm een meer gelijkmatige verdeling moet worden voor een goed doel. te krijgen zou het dus wel beter zijn Maar ja. het zijn meest huisvrouwen dat, b.v. voor verenigingen die werk- die zelf een gezin te verzorgen heb- zaam zijn op het gebied van de ge- ben. dus er moet niet al te vaak een zondheidszorg, de collectes vervan- beroep op hen worden gedaan, wantgen worden door grotere subsidies dan gaat heer gemaal klagen overvan rijkswege. Dit is een punt dat achteruitstelHng. Bovendien is het zo j bv, door de Huisvrouwenvereniging dat de collectes meest op Zaterdag naar voren gebracht zal worden, gehouden worden en dat is voor elke Op het in prima conditie verke- huisvrouw een extra drukke dag. Het aantal vrijwilligsters voor het houden van collectes is te klein om een soort roulerings-systeem te kun nen opstellen onder de vrijwillig sters. Een plaatselijke afdeling van de Federatie van Vrouwelijke Vrij-, willige Hulpverlening (wat het Ce"-rende veld in het Volkspark zal traaï Vrouwen Comité in Schiedam j Martini^ aanstaande Zondag Helle- (Advertentie IJlt.) V wilt wel sparen» ntaar kunt niet tcefi'? Laat ons tlan elke treek irat spaaryeld teeffhalen! SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Lan-e Havoa 80 Onze eerste Masscrs Het was een grote teleurstelling voor de Hertnes aanhangers, Öle neder laag op eigen terrein tegen de Boys uit Enschede. En terecht, want een overwinning op deze ploeg, die nog lager dan onze stadgenoten stond geklasseerd, moest toch mogelijk zyn< Technisch waren de Schiedammers misschien wel beter, maar de Boys speelden verstandiger eh harder en dit laatste daar ging het nu om. De Hermes-mensen hielden de balderlaag heeft opgeleverd. De rood- te lang bij zich, wat tegen een ploeg i groenen dienen zich dan ook terdege als Enschedese Boys funest is. Door i te concentreren op de partij voor a.S- het harde spel van de Boys raak- j Zondag en zullen van begin tot het ten enkele blauw-witten uit hun i eind hard moeten vechten om een concentratie, maar de Boys gingen j goed resultaat te boeken. Een SVV- gewoon door en het bracht hun de i overwinning kan de rood-groenen overwinning. i een flink stuk doen stijgen op de Het is wet wat pessimistisch mis- ranglijst van afd. B_ hetgeen t mo- schien, om met nog 19 wedstrijden teel van de SW-ers ongetwijfeld ten voor de boeg al van het luiden van i goede zal komen, mede ter pompen de noodklok te gaan spreken, maar aan de andere kant zullen de blauw- witten moeten inzien, dat de krachts verhoudingen zich al aardig gaan af tekenen en dat de strijd alsmaar zwaarder zal worden. Zondag a.s. gaat Her mes naar ook is) van een plaatsje in Zuid-voetsluis ontvangen. Onze stadge- Noad te Tilburg en gezien het resul- se oppassen is echter de boodschap Holland heeft dit probleem tot een noten zuilen zeker trachten er iets —-* „5„_ oplossing kunnen brengen. Het fede-meer van te maken dan bij de uit- ratie-bestuur gaf aan de vrijwillig- i wedstrijd, toen het een magere 0—1 sters-collectrices de garantie dat elke I overwinning werd Aan de andere vrijwilligster niet vaker dan driekant zulien de hekkesluiters Helle- keer per jaar hoefde op te komen j voetsluis trachten van deze hate- voor een collecte, zodat voor velen lijke plaats weg te komen, de bezwaren vervielen en men zo Verdere wedstrijdenzijn: Sport- vogels 2Martinit 3; GLZ 2- nit 3 en Martinit 4Sportvogels 4. J. M. de Groot en E. C. Sneepels. Overleden: W. Smits, 70 jaar. tot een ruim aantal vrijwilligsters kwam. Er is ook nog een ander middel om het aantal collectes te doen vermin deren. nl. het doen coördineren van verschillende collectes voor ongeveer dezelfde doeleinden. Als voorbeeld zou kunnen dienen dat er voor hulp Een bestelauto, bestuurd door de 42-jarige G. A- v- d. L., meubel fabrikant te Vlaa~dinsen. kwam gistermiddag oms-reeks twee uur tegen een verkeerszuil in de B. K. Laan terecht.doordat de bestelauto moest uitwijken voor een vracht auto. De Vrachtauto, bestuurd door de 5i-jarige G. H. S. uit Rotter dam verleende geen voorrang, ten hij wilde draaien. De bestp' i werd zwaar beschadigd. j eerst nog een verkeerde naam en .De 32-jarige wielrijder D.R. kwam gisteravond om vijf uur op de Rolterdamsedijk in botsing met een bestelauto, bestuurd door de 44- taat van de vorige week zal het nie- mand verbazen, dat de opstelling we derom ingrijpend is gewijzigd. De elftalcommissie wil de routine een woordje laten meespreken, want behalve dat Stolk weer op zijn ver trouwde rechtsbinnenplaats is opge- steld, vieren verder Jan Gudde en -Marti- j jan Schenk hun rentree. satie voor de geleden nederlaag te gen Willem II. DE SW-RESERVISTEN SVV 2—Feijenoord 2 is uitgesteld en SVV 3 gaat op bezoek by RFC 2, de hekkesluiter van de res, le klas- voor de SVV-ers. SVV 4 speelt om 10 uur thuis tegen DCV 2, Ook een zware opgave voor deze reserves. De Ere-penning van de Schicdamse Gemeenschap, een onderscheiding bedoeld voor hen die zich in Schiedam op het culturele vlak bijzonder de schrijver F. Bordewijk. DEN HAAG „Wat de Ver. Naties nog kunnen bereiken, hangt niet af van het Handvest, dat, hoewel niet ideaal, toch goed genoeg, is, maar van de gezindheid Van dc ledeiu" Tot deze conclusie kwam gisteren mr Van Kïeftens aan het einde van een rede over „tien jaar V.N.", die h]j gisteravond in de Haagse Ridder zaal voor de V.I.R.O. (Vereniging voor Internationale Rechtsorde) hield. Mr Van Kleffens legde er de na druk on. dat elk land in dit opzicht moet doen, wat het kan, zonder zijn zelfbehoud in do waagschaal te stel len. Gebleken is in elk geval, dat de V.N. menigmaal in staat zijn geweest, internationale tegenstellingen te verzachten. Bovendien verrichten de V.N. op economisch, sociaal en hu manitair terrein zegenrijk werk, dat zijn gunstige weerslag op politiek gebied niet kan missen. Al met al: de Ver. Naties zouden, ook al hebben zij geenszins voldaan aan de trou wens overspannen verwachtingen, moeten worden her-opgericht, indien zij op een ondoordacht ogenblik werden, afgeschaft. DEN HAAG. 80-jarige voetgangster mevr. A C. de G.—S. op de Loosduinsekade ge- grepen door een auto bestuurd door de 57-iarigtr W K uit Hon se Iers- dijk. zij overleed ter piaatse. De btaken - aan het werk, voetgangster stak volgens de politie (Van onze correspondent) HENGELO. Woensdag gingen 23 meisjes bij de Kon. Weefgoede ren fabriek C. T. Stork en Co. ten gevolge van en loon geschil in sta king. Donderdagochtend werd het werk hervat, maar aan het begin van de middag hebben de meisjes het werk andermaal neergelegd, om dat. volgens haar, de besprekingen over het geschil niet bevredigend „De Onverschrokkenen oorlogsfilms, die Leicis Milestone maakte: „AU quiet on tbc u-Csfern front" (lm Wcsicn jiichfs neues). A tvnlk'in the situ" en «v tceer „De onverschrokkenen(They who do re) hebben «Ue enkele blondere eigenschappen, waardoor :c uit het bekende heldhaftige en auontuurltjke genre springen. Ook in „De onverschrokkeneneen film tn uitstekend technicolor, die PASS ACE thans vertoont, heeft Milestone veel meer gedaan- don uitsluitend het verhaal tc vertellen van een klein groepje Engelse common do's, die met enkele Griekse gidsen vanuit Egypte een vermetele raid uitvoeren op Duitse lucht bases op het eiland Rhodos. wilde, barre natuur van het hete Middellandse Zee-eiland en hoewel de prestaties, van de spelers (o.m. Dirk Bogarde) niet steeds erg sterk zijn en wel eens een zekere onna tuurlijke sfeer in de hand werken, voldoet het werk als geheel toch zeer zeker, In de film „Van de wak in de sloot", die lot cn met Maandag in Monopole draait, komt de Militaire Politie van het Amerikaanse leger in Milestone schijnt hiermee nog i m:tie. Bullet Bradley wordt boks- weer eens duidelijk te willen maken, kampioen door hel werk van zijn welke offers oorlogsdaden vergen, manager Wally Hogan. Met geld van maar bovenal hoe weinig persoon- de gebroeders Breek kon Hogan zijn lijkc kansen de mannen, die het' pupil opleiden Nu de opleiding vol- werk moeten doen, hebben. i tooiü is willen do gebroeders Breek Eén van de sterkste episoden van zelf profijt trekken van dit kam de film is rfc drijfjacht, die Italiaanse j pioenschap cn daarom Hogan Milestone heeft in deze bijzonder boeiende film ook dc onderlinge spanningen in de groep, de stemmin gen en karaktereigenschappen van de mannen pogen te registreren en niet zelden is hij daar tot op grote hoogte in geslaagd. Hij maakt ons duidelijk, dat persoonlijke verant woordelijkheid (hier van de com mandant) soms te zwaar kan wegen en tot beslissingen leidt, die dood" of gevangenschap betekonen voor de ondergeschikten. „De onverschrok kenen" is ook een heel bittor ver haal, want al wordt de opdracht volvoerd en vliegen dc Duitse bom menwerpers op de vliegvelden in de lucht, slechts twee mannen van rie tien weten zich uiteindelijk na vre selijke ontberingen in veiligheid te brengen. bezettingstroepen op het verspreide groepje onderriemen. Milestone heeft de hele film door verder een voor- Gtsteravond is dc treffelijk gebruik gemaakt van de «ter mevr AG.: op onvoorzichtige wijze over. De opstelling is nu als volgt: Van Diest. Melief en v. d. Sloot, Gudde, Burger en Schenk, Roodenburg. Stolk, Lex Jansa, v. d. Tuyn en Mijnsbergen. Deze opstelling is inderdaad ster- Geboren; Johannes A., zoon van H. i kor en daarom kan dc wedstrijd te- Lokken en J. M. Woerdenbach; Peter gen Noad met optimisme tegemoet i hebben onderscheiien is voor 1954 toegekend H.. z. van P. F. van Rens en J, van gezien worden. i Gelderen; Wisse F., z. van K. J. Ta-i Dc reserve-teams hebben 'n zwaar onderscheidene mag dan in waarop in 1489 door een simpel toe- nis en E. F. Hettinga; Johanna H.. d. programma. 's-Gravenhage ge\estigö zijn, hij is' val hot verraad de kop kon worden nictpr I/PD (rlOT'in va J. G. Zoll en J. H. Immerzeel; j Het 2de speelt om 2 uur te Leiden t ai zo iang in Schiedam als jurist ge- ingedrukt, dat Schiedam in honden U1U1 Pietertje C„ d. van G. H, Baumhöer i tegen UVS 2 en de reserves zullen i vestjgd, dat de Sciiedamse Gemeen- had moeten spelen van Jo:ik< Frans en E. v. d. Bout; Johannes C„ z. van heel hard moeten aanpakken omschap hem als een der onzen be- van Bredcrode en zijn trawanten, j successen te boeken. i schouwt. De 70sti Verjaardag van De bijeenkomst zal worden upge- j Om 10 uur aan de Damlaan eenmr Bordewijk s een goede aan- luisterd door zang van Annie van HAMBURG. De Duit.se sleep- interessant duel. Het 3e ontvangtj^ing om var. Schiedamse zijde i Veldhoven, sopraan, met begeleiding 1 boten Goliath en Wulf hebben van- haar grootste concurrent, DHC 3. In- hulde te betonen aan de schrijver. van Lucie Deurvorst. piano. Er zul- i morgen het Nederlandse motorschip dien Hermes-DVS 3 deze uiterst be-|n w,ens werk on;e stad een eigen I len composities van mevr. Joh. Bor- Deo Gloria, dal gisteren in de mon- langrijke wedstrijd wint zitten zijpjaats inneemt dewijk-Roepman ten gehore worden ding van de Elbe aan de grond is Een achtjarig knaapje kon gister- i medebrengen. jarige B. N. V. uit Rottei^m. D«jPó «n GD.Tuinlaan 80. Trouwboek wielrijder krees een, lichte hersen- i lfs' der oudcio of geoooi .eocwjji.cn schudding en werd door de G. G.jder ^adcr en G. D. naar zijn woning vervoerd. De chauffeur van de bestelauto j kreeg verwondingen aan zijn lin- kerhand. Nea. Herv. Kerk. Grote Kerk: ïo uur drL. J, Cazemier. 5 uur <ss van Heerden. Nieuwe Kerk: lo uur ds H. tv'. Hemmes, 5 uur ds J. G. Jansen. Westerkcrk: 8 en 10.3>J uur ds J. Gras. 5 uur vie. Alb. x-. d. Ban. Vredeskerk: en ïo.j,> uur ds 3. G. Jansen, 7 uur ds A. Hoffman. Ketbel: 10 uur eerw. heer v. Lambalgcn. u. df P J. de Bruyn. Ned. Herv.. Geref, Kerk. Gebouxv „Irene**: 10 en 4 uur eerw. heer o. G. van Hoeven. Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds G- Brinkman. 3 uur ds W. a. Krijger. Plan- tagekork: 30 uur ds E. Oomkes, S uur ds O. Brinkman. Julianakerk: 10 uur di S. P. Dcc. 5 u' - S.30 uur d; Brinkman. Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Waran de: 10 en 5 uur Leesdier.st. Chr, Geref. Gemeente. Volksgebouw Tujnlaar.: 10 en 4 uur ds M- J. Middel koop. Oud Geref, Gemeente, jeugdhuis Lan ge Hjven 9/: 10 en 5 uur ds. F. Luytjcs- Ned prot. Bond Westvest 02: io.3o uur ds J. B. Schouwink. Evans. Luih. Kerk ui uur us a. v- Leeuuen Baptisten Gemeente, Kerk zaal Broers- vest 33: 10 en 7 uur ds J. Segasr. Oud-Kath. Kerk. J0.15 uur Hoogmis. Leger des Heits: Lange Haven 2T10 uur Heiliginsssainenkoinst. 7.30 uur Ver- lossv.vgssamenkomst. 4.30 uur Opcnlucbt- famenkomst Gerrit Verboonstraat n.l.v. h ri gad j er en mevr. G. H, Jou venaar Drijf hamer. cp fluweel. nunam zuo nanoen m« nm ,I1Hci,ï'iorlte JJtf.SS. fj den er haalrie^cn paargmnmilaar/.enl laardïnsen tneen VrC 2 jn uit een marktkraampje aan het [i, een aware wed. t.ijo. Thuis Eroersveld. De politie heelt de hoekten de. riei'mes-jonpens een jonaeman meeSenomen naar het mooie overwinntnE op de Mh- hoofd'bureau van petitie waar WJ fjs. ken. UIT BRABANT DREIGT GEVAAR I De SVV-ers zijn de afgelopen we- ken "iet binnen de lijnen geweest. zodat zij alle tijd cn gelegenheid t li ebben gehad de slechte resultaten van het eerste elftal binnenskamers j grondig te ana liseren. Mogelijk dat j in deze rustperiode dc rood-gt'oenen htm zelfvertrouwen voldoende heb- ben herwonnen 'tgeen nodig is, want i Zondag komt de verrassende en ge- j vaarlijke ploeg van Brabantia op be- zoek aan de Bosrand. De Eindhovenaren hebben hun elf tal versterkt met enkele nieuwe spe lers, waardoor hun slormlinie bedui dend aan productiviteit heeft gewon nen. hetgeen o.a. EDO reeds een ne- gebracht. De voordrachtkunstenaargelopen, vlot getrokken. De uitreiking val de Erc-penning Jac. van Elsacker brengt werk van' Het 199 ton metende vaartuig van geschiedt op Vrydig 14 Februari in F. Bordewijk en vult het tweede deelde rederij H. Boll te Win sum heeft dc aula van het Stedelijk Museum, j van de avond met een keuze uit zijn reis naar Horsens, Denemarken, Het is de dag, 3t. Valentijnsdag, vrolijk werk. voortgezet. .villen hebben. Hogan komt tcrecli: bij de Militaire Politie en ontdekt daar een jongeman Tuttle, die aanleg heeft voor boksen. Deze knaap wil hij opteiden om zich te wreken op Bradley cn de gebroeders Breek. De tante van Tuttle, Connie, voelt er niets voor, dat haar neef bokser wordt. Er komt een foto in de krant van Tuttle en zijn manager en Connie is era boos op Hogan. Tuttle krijgt de kans zijn talenten te bewijzen tegen dc vlnotkampioen, maar wordt verslagen. Tenslotte komt Tuttle uit tegen de gewezen pupil van Hogan en verslaat hem, Hogan, die er niet al te best opstond bij zijn superieuren, wordt weer in ere hersteld en ook Connie veran dert van gedachten. Een aardige film roet leuke vonrvallen, die de moeite waard is, om te zien. NEW YORK..— Na een aarzelend begin sloot de Nexv Yorkse effecten beurs gisteren in vaste stemming. In het begin van de beurstijd ste gen de noteringen van aandelen der vliegtuigfabrieken en van staal waar den cn later op de dag herstelden de koersen van spoorwegaandelen zich krachtig. Verder kwamen koers stijgingen voor bij rubberaan delen en aandelen van de chemische indus trie. Op Dinsdag, 1 Februari 1955 des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze i nen thru te-gen pokken in het gebouw van d< PARUS. De Franse reg< overweegt pJanrien oio een atoomkracht voortbewogen dujkbi te gaan bouwen Op het ministerie i van Marine worden op het ogenblik j tekeningen voor een dergelijk schip gemaakt. Behalve dat de atoomduikboot een i aanwinst v>or de marine zal beteke- J - - nen. past de bouw van een dei gelijk J °S'in m i Va3rtui1 00k scheel in het Franse; ds V.. a. Kruier, 2.30 uur ds G. pr0gramma vooi de ontwikkeling van de atoomenergie voor vrecd- i zame doeleinden. TOLEDO De Nederlandse rege ring heeft bU de Willys-Overland Export Corporation een order ge plaatst voor 4000 jeeps, meldt United Press. De productie x-an de voertuigen zal onmiddellijk beginnen dc af leve- ring geschiedt in d- Heden overbed tot onze grote droefheid, onze lieve Moeder. Brtuiwdmoeder, Zuster. Behuwdzuster en Tante Mevrouw JOHANNA LINDEMAN' Weduwe van 4e heer P. F. Verseaoor op de leeftijd var. 56 jaar. Mede namens verdere familie: VI aard in gen: M. J. v. Wijngaarden- Verschoor Th, J. v. Wijngaarden Schiedam: K. H. Verschoor Schiedam. 27 Januari 195? Graaf Florisstraat 75 Condoleance-adres: Dotterbloem straat 3 b. Vlaardingen. De bijzetting in het fam- liegraf zal plaats hebbn Maandag 31 Jan. a.s. 4> de Begraafplaats Weste* veld. na aankomst vn trein 12.01 uur halte Dr;- nuiS-Westerveld. dat ren bril niet behoeft te mix ian, Inrcgendeel een modern montuur accen tueert Uw persoonlijkheid. Voor een bril met persoon:ijkheid naar; ST. LIDU1NASTR, l OPTICIEN SCHIEDAM - TEL. 67649 Artsen op Zondag In. spoedgevallen zijn dit week einde de voieersde artsen te raadple ger.: J van Eu ml. Btiyc Ballotsingel 7276* tel. A. Q, C. Klomp. Juliana vac Stolbergstraat 3. tel. j 69952: A. i!.^>gertdijk. Tuinlaan 74,1 tel. 68785. Geopend is apotheek Fa. v. Westendorp, Singel 81. die ook ge- j durende de volgende week de nacht- j cienst waarneemt. s Apothekers-nachtdienst; Apotheek i Fa. v. Westendorp, Singel Si. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D» i Tuinlaan 80, tel. 63290, Gem, Openbare Leeszaal ctt Biblfo- theek. Lange Haven: geopend j Iedere werkdag (behalve Maan- r da?» van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woensdags en Zaterdags) van 7 tot S.30 uur. Zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere I avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 6-30 uur. Zondags gesloten. Bioscopen: Passage: 2, 4.15. 7 rn 9.15 uur ..De onverschrokkenen". Monopole: 7 en 9 uur ..Van dc wal in de sloot". Voorstel! ineen: Irene: 8 uur Lutherse Tonccïver. „Lutona". Ir^ne: 7-30 uur .Taat-veraaderinS C.J.MV.-jongensctub .-S'dt en Werkt". Arcade: 8 uur Toneelavond Ont- spanningsver. ..AmiKo". Tivolti 8 uur Feestavond Voct- balver. ..Helios", tuigen de reserve- later volgt een .-i voor de resteren- CAIRO. De premiers van de laatste orders belet Arabische staten hebben besloten de lioen dollar. Ver. Staten te verzoeken voor de versterking van de verdediging van; het Midden-Oosten wapens te leve- ren, aldus een Egyptisch ambte naar. (J l Deze overschakeling van de zo ge- j naamde neutralistische politiek kwam na een weck van conferenties van de premiers der Arabische sta- j ten. t 1956 J!10 voer- :i besteld, ijrstelling Deze :ia één mil- Yorksc havenarbei- wilden geen wodka lossen VOOR haardpiaten en spuitwerk W. J. VOERMEYER SINGEL 102 SCJEDAM TEL. 65789—69906 Levering niewe haardplaten 16-— Spuiten oudeiaardplaten f 4.50 Dit is een gewone kiep-ovto met. gewoon zand- Het bijrondere is rföf dit het eerste rand is dat ge stort wordt op her r er re in bij rie Pa ralIHu-ep voor de ophoging ran hel stations-emplacement in het millioenen guldens kosrende Spaorwepplan Sefiiedam Het be gin is er dus rui. NEW YORK Bij het lossen van bet Amerikaanse vrachtschip „American Ranger" weigerden dc havenarbeiders een lading wodka cn andere in de Sovjet-Unie ge maakte goederen tc lossen. De goe deren waren in Londen aan boord genu men met bestemming Brits- West-Indie. De ..American Ranger" moest m«t de goederen nog aan boord verder varen. WEET T. dat \vy ók repareert alle merken en alle soorten schoenen BEPAEEREN? Hoogstraat 111 - Tel. 69602 - Schiedam Spoedrearaties klaar terwijl U wacht Op groot fabriekskttoor wordt gevraagd: A. voor de EXJbRT-AFDELING; een VROIVELIJKE JONGSTE BEDIENDE bij voorkeur ct MULO-opleiding h. voor de afdeig BINNENLAND; een AANOMEND BEDIENDE leeftijd circa? ja«r c. een MANiELIJKE ADMINISTR. KRACHT (geen bezxv%- tegen een gepensionneerde) Briex'on, vermetdgie a, b of c onder no. S 289 aan het bureau van dit bi. GEVRAAGD asnk. X.v. SCHIED. A RTO NN AGE FABRIEK Oranjestraat 16-21, Schiedam, tel. 69161 Te koop aemgeb. Wasmachines: Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 225 per weck. Techn. Handels-onderne ming „Berko", Dr Schaep- m an singel 80. tel. 68977. Baby-commode 29.5Ü; kin- derledikantje 20.—. Ton en andere modellen, alles ge lakt. Tussenbroek. Edison straat 31 a. Schiedam. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 95783. Reparaties onder ga- rantie. Betaling in overleg. Te huur acsngeb. Voor Uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren- H. J. Ster.tler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W. Frankelandsestr 79, tel. 69974. Prima kosthuis aangeboden, Br, no S-292 bur. v ,d- bl. Personeel gevr. Gevr. voor directe indienst treding dagmeisje. Hoog loon.Aanmelden: B.K.laan 173 a. Schiedam. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Lessen Voor piano- en orgellessen Kees Hagendoorn, gediplo meerd muziekleraar. Lange Hagen 1. tel. 68561. Diverse» Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.U.K., Groenendal la (Broersv.pad), teL 67028. Ledikanten, matrassen, op- klapbedden. hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten, J. v. Konijnen burg Zn. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr, garantie. C. van Loenen. Dam 41-43. tel. 66192. Show room: Viaardingerstraat 6. OF BETAALD EN NIET GEKOCHT We zijn er van geworden en weten het Zoek het nu zelf maar uit Het zijn ALLES MOET ER UIT VOOR ZIE DE ETALAGES BIJ.... Groen riant Aleidnsr «1 Sroer&tveM 1I( Broers veld 124 V 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1