IN KREMLIN IS FELLE STRIJD —OM DE MACHT ONTBRAND— DOORBRAAK IN 'T GEDING Chroesjtsjew richt dolk de groep-Malenkow op ;W- Schoerner terug naar West-Duitsland Gnte jacht op schone vrouwen Sfl: Dm vermoorde Rubinstein fËlf Meisje liet zich schaken Het pendant Nu ziekenliuisverzekering voor personen met z.g. „verzwaarde risico's" Voorts. Advocaten beslisten op de valreep 'Italiaanse inbrekers deden geen half werk Dr VAN BREEMEN het ergste stakings jaar sinds 1945 Personenauto /"het I gekraakt: twee slachtoffers Niet alleen Gerritje Meedogenloze discipel van Hitier Ex-maarschalk slecht onthaald MET PENSIOEN °I> I Conferentie van Grote Drie Eerste Nederlanders in de Baliem-valei in Nw-Guinea EMIGRANT KON VERTREKKEN Politie acht roofmoord uitgesloten Zaterdag 29 Januari 1955 3 IN 't Krem lin zijn de laatste we ken twee oommen ont ploft, de kwestie- Abakoemow en het aftre den van de minister van Handel, Mikojan. Oppervlakkig bezien zijn beide gebeurtenissen wat ondoorzichtig, maar een naderc beschouwing leert, dat zij onmiskenbaar wijzen op het feit, dat de strijd tussen premier Malenkow en partijsecretaris Chroesjtsjew in een beslissende fase is gekomen. Deze strijd was al lang aan de gang, was al voor de dood van Stalin ont brand en werd na de val van Beria de kern van de gehele bin nenlandse politiek van de Sowjet-Unie. Maar al die tijd waf het een indirecte strijd, die voorzichtig werd gevoerd, zodat op elk ogenblik een compromis of een terugtocht mogelijk wa;.. Of dat op het ogenblik ook nog mogelijk is, is zeer de vraag. pro}, dr Franz BOKKENAU die gerekend wordt tot een der beste kenners van het commu nisme en van Rusland in onze dagen. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van een der Komin tern-centrales. Na zijn breuk met het communisme publiceerde hij een critische geschiedenis over deze beweging, die vele sporen vertoont, dat zij door een „inge wijde" werd samengesteld. Arii- kelen van zijn hand in diverse, internationaal bekende tijdschrif ten, trokken ook in ons land de aandoe?»waar prof. Borkenan bovendien vertoefd heeft voor het houden van lezingen over de Russische politiek na de dood van Stalin. Van de vele progno ses over de gevolgen van diens overlijdenstamt één van de oor spronkelijkste van prof. Borke- nau. Vrrtoli* van pui*, k met een auto werd afgehaald en Vader Prinsse waarschuwde de po litie. Toen zijn dochter vanmorgen nog niet gevonden was, beide hij de Rotterdamsche Lloyd: onze reis gaat niet door. Vader Prinsse vermoedde, dat een ongewenste vriendschap achter Ger- ritje's verdwijning stak en hij wilde haar niet zo maar achterlaten. Nieu we passagiers werden gevonden voor de opengevallen plaatsen en het leek. dat de „Sibajak" om half vijf normaal zou kunnen vertrek ken. Maar om kwart over drie kwam er een telefoontje uit IJmuiden. Gerritje was op ..een adres" in IJmuiden gevonden en was op weg naar Rotterdam. Duizenden wachtten. Kapitein H. van Manen, die voor het eerst het commando over de „Sibajak" voerde, besloot tot half zes te zullen wachten. Duhv \-n op de kade en aan boord van het -Iw E af fa ire-Abakoemow was fo. I Ameel een van die sensationele I J zaken, die sedert de val van Beria ononderbroken tege hoge functionarissen van de geheime politie aanhangig werden gemaakt. Elke keer opnieuw werd betoogd dat deze functionarissen ge vangenen hadden gefolterd cn valse bekentenissen hadden afgedwongen. Dat hadden ze dan ook gedaan oj> hoog bevel. Achter deze fictieve „staatsrechterlijke" motivering gin gen echter telkens verscheidene po litieke ontwikkelingen schuil. Aba koemow. die van 1946'51 het hoofd van de veiligheidsdienst was. was een doodsvijand van de door Andrei Zjdanow geleide" extremisten, maar j Soy jets niet af van juridische be- daaraantegen nauw verbonden met l ^Uzen maar uitsluitend van de po- de gematigden, waaronder zowel j litieke machtsverhoudingen. Beria als Malenkow moeten worden -r—v E val van Mikojan ligt op een gerekend. Het is nu volledig duide- j I 1?? 1 AA derJ.. ,in lijk dat Abakoemow destijds de „Lc- J Maart 19.il het partijseereta- ningraadse affaire" de zuivering j riant overnam heeft Chrocsj- van de aanhangers van Zjdanow r}^N' Cl' systematisch naar ge in opdracht van Malenkow en Beria streefd, de partij en de staat van (die toen helemaal nog geen onver- i aanhangers van Malenkow le zuive- zoenlijke vijanden waren» heeft ren. In het partij-apparaat heeft hij voorbereid. De val van Abakoemow j daarbij zeer grote successen behaald, in eind 1951 voorkwam een proces:Zo werd onder meer de „malenko- NIRITA CHROESJTSJEW dolkstoot voor Malenkow firvat. dat dr grot» bedrijf.«te tot rie persoonlijke garde van Mater.- kow behoren. Overigens noemde Sjepilew de naam van Malenkow niet. Hiertegenover stelt Sjepilew het oude program van Stalin, volgins hetwelk de zware industrie ten kos te van het levensniveau werd opge schroefd. Hot programma dus. dat Malenkow met nadruk bij het aan vaarden van zijn regering had ver worpen! (Mikojan was hij dr verho ging van de productie van consump tiegoederen Malonkows belangrijk ste uitvoerende orgaan». Met een open tijkheid. die in rie tijd van Stalin ondenkbaar zou zijn ge weest. verklaart Sjepilew. dat liet doel van deze terugkeer naar de sta- j i linistische economische politiek de snelle en grootscheepse verhoging j van de be wapen ingspro duet ie was. Op dit punt gaat de aanval tegen Malen- i kows economische politiek over in I een aanval op zyn buitenlands be- I leid j Natuurlijk zijn er in dit betoog, dat een oorlogsverklaring tegen 1 Malen kows gehele beleid inhoudt, j j ook bijzaken: bet Westen moet wor- I den afgeschrikt en de campagne te- gen de opneming van Duitsland in het Westelijke defensieverbond ver- sterkt word on. Maar het zou fout zijn, dit voor de hoofdzaken te hou- jden. j DE strijd tussen de beidej pretendenten Malen kow en Chroesjtsjew kan snel worden beslist, maar j met het oog op de houding van het leger, waarover nog geen zekerheid bestaat, kan een ont knoping ook nog lang op zich laten wachten. Vast staat, dat de openlijke strijd is ontbrand, i en het zal nauwelijks mogelijk jrn\f i \'f' lf/'VTER De laatste reslni sneran: en (is rijn in dp. ste- i\l/;»/;iw 'ditn dgn nagenoeg verdn'cnrn. Wir had den pc- lirtr/Infl'-l-iï IInrct dacht, dat het- bij de Afsluitdijk nop niet :o naranenrhlg VOTSl vcr -ou zijn? Daar inl Koning Winter :rj« terrein maar niet cottder meer prijsgeven. Reusachtige brokken ijs liggen er schots en scheef over effcaar opgestapeld. En hel tiet er naar uit out. zij voorlopig nog icel niet r; er rf wenen ruiten rijn. Deze opname werd gemaakt in de omgeving can het. Kornwerdcrzand TT? R bezocht mij onlangs een. dame, G die een boek uit .haar tcs haal de met de woorden'. U moogt het wel een paar dagen lenen, als u wilt." Toen ik de titel gelezen hadt begreep ik waarom zij het my bracht Een poosje geleden, heb ik namelijk op deze plaats geschreven over het werkje „Hoe men zich btj de dames het best bemind kan ma- kén", dat ik aantrof iu de boeken kast ran een hoog bejaarde provin ciale oom. Dc firma Bolle in Rot terdam. die deze onyrrvergbee ftanrfleidtitg aan. het eind van. de vorige een u; uitgaf, bleek het daar bij niet gelaten te hebben, mant niijtt bezoekster bracht mij het pen dant: „Hoe men rich, b'j, de heren het best bemind kan maken:' Deze bestseller ran de heer 5ied- ler verklaart reeds op de eerst blad zijde dat het „de bestemming is van ieder meisje om in dc stille, huise lijke kring geluk en, vrede te ver spreiden" en zet vervolgens in een recks- van welbespraakte hoofdstuk ken klemmend uiteen, met hulp van welke fcrimrtprrpen dit doel kan morden bereikt. Ademloos heb ik m rie „Wenken en or meisjes die rich. an jongelieden wil- raadg> de. get ten. cid t UTRECHT Hier is opgericht een ..Stichting samenwerkende instellin gen gezondheidszorg"', in het leven geroepen door zeven instellingen voor gezondheidszorg, die zich ten doel stellen personen, die niet in een ziekenfonds verzekerd kun. en of wil- daarvoor in de plaats kwam de anti- semietische campagne en de kwes- tie van de artsen, welke door de dood van Stalin met de vrijlating van de reeds gefoltei'de beschuldig- j den eindigde. Door de kwestie Aba- j ist" Iljitsjew als hoofdredacteur van de „Prawda" door Chroesjtsjews vertrouweling Sjepilew vervangen. In het staatsapparaat ging het even wel niet zo vlot. Maar het aftreden an Mikojan is toch d> eerste ern- koemow nu weer naar voren te been- j stige tegenslag voor Malenkow in gen en zelfs tot het uiterste de j zijn eigen omgeving; des te ern- éxecutie van Abakoemow door te stiger omdat Mikojan. die ook lid ze en. heeft Chroesjtsjew zich van van het presidium is. 'r een hechtere een dolk meester gemaakt, die recht- positie scheen te verkeren dan de streeks op het hart van Malenkow j andere afdelingschefs, die louter be is gericht. Als het hem zou geluk-'1 hèerders Van hun ministeries zijn. ken Malenkow als de voornaamste Wat de val van Mikojan nog gro- schuldigde voor de Leningraadse af-1 tere betekenis geeft, is het artikel faire voor te stellen, wacht ook hem. dat in de „Prawda" op de dag van zijn. zonder winstoogmerk zijn, het Vliur opnieuw te ver- verzekeren tegen de kosten van zie- «dikrlcAn I henhuis verpleging, klinische specia- i listenhulp en bijkomende kosten. j Het komt voor, dat men bij een verzekeringsmaatschappij candidaat- verzekerden. die bij aanmelding lijdende zijn aar» ziekten of gebre ken. om verzekeringstechnische rede nen slechts onder beperkende bepa lingen kan opnemen. Om hieraan tegemoet tc komen, werd besloten tot oprichting van genoemde stich ting. die zich ten doel stelt vooe de gezamenlijke instellingen het risico van deze lijdende of gebrekkige ver zekerden tc dragen. Is een dergelijk risico eenmaal aanvaard, dan kan de •«in dc gezond- erbro- UDINE. In het dorp Valeria no zijn inbrekers vannacht grondig te werk gegaan. Zij kwamen met een grote vrachtwagen naar de stad en terwijl dë honderd gezinnen in het dorp sliepen werkten zij het éne na het andere huis af. Bij het aanbreken van de dag was de vrachtwagen ver- j verzekeiing op grond dwenen, evenals de meeste kostbaar-1 heidstoestand niet Wat don een meisje zodra Z'j een gcschtkr ventje ontmoet? Zij dient, „enigszins met zijn karakter bekend fe morden", wflnt anders wem zij nier. „ifflt zij moer doen of laten, dm zich in. zijn oog beminne lijk. voor tc doen" Het is de schrijver immers niet anrgaan; „Kef karakter ran. demav.- uen is verschillend; wat de een he- j L-oir, zat de ander tegen de borst sfniren". Oits meisje ga, zolang ry op rrijer.smoelen is. van deze gouden grondregel uit: „Zij doe zich zo veel mogelijk, natuurlijk va or en rone door woord cn houding medelijden i in el ongrlukkigcn en gevoel voor I atlcs waarin hij belang stelt." Veel praten acht de beer Siedier rorkcfoos: het zou afgronden kun nen ontbloten: ..Een verstandig meis je voert zelden het. woord, maar filister? naar hem. i-oorat 'wanneer j t het een onderwerp geld!, dat hem - rheuma-bast rijder - j schim boeien-, zun n Her, Malenkow, het schot in de nek- Of het gelukt, hangt natuurlijk bij de zijn aftreden verscheen. Dit artikei T, 1 i r\r- t "V ■erd door Sjepilew persoonlijk ge-; hnfireiand had 111 I 954 """If® ,lia het vefstrijken van de Vonrt hot^onn vnor Prairfa" O wachttijd aanspraak kunnen maken heden uit vrijwel elk huis in het j ken. Het spreekt vanzelf, dat de pre- dorp. j mie voor deze verzekering hoger ligt dan de premie voor de normale .'erzekering der instellingen, doch IVrvols* van pag- I IE dit in het oog houdt, begint wat meer te begrijpen ran de politieke ontwikkeling van de laatste tijd. Het valt niet te ontkennen, dat de tegen stellingen groeiende zijn. buiten en geleidelijk j ook wel in het kabinet. Van een for- tekend, hetgeen voor de „Prawda' ook al een uitzondering is. Hij doet het daarmee voorkomen, alsof het zijn persoonlijke opvattingen zijn. maar in werkelijkheid vertolkt hij natuurlijk de zienswijze van de groep-Ch roesjtsj e wHet verschijnen van dit artikel betekende niets min der dan dat het in dit geval niet mo gelijk was de ondubbelzinnige aan wijzingen van? 'het. presidium in de „Prawda" in acht te nemen. Met hot wachttijd aanspraak kunnen maken op verpleging en behandeling ten laste van de instelling, óók voor de aandoening, die bij de aanmelding een verzwaard risico opleverde. LONDEN. —-Het jaar 1954 is vol gens het Britst ministerie van Ar beid Enyelands ergste stakingsjaar in lien jaar geweest. In totaal gi '*.470.000 arbeidsdagen verloren, artikel van Sjepilew komt de strijd hoasrsle aantal sinds 1945. T vat N Episcv druk miscl grootste op zichzelf staande j siasing gedurende het vorige jaar J Sji.- was de havenstaking, die in October' de havens van Loncien en Liverpool gedureuuC vier weken stil legde en de scheepvaart in andere haveiis ont- oor een a pilcw lanceerde met grote na druk een aanval op de econo- ische leiders.' die de produc tie van de lichte industrie wil len opvoeren, ten einde de staking 726.000 arbeidsdagen consumptie te verhogen. Nu wil het loren. APELDOORN Gisteravond om streeks half zeven is te Teuge. op de ver schip wachtten en vroegen ^ich^ al I ceren van de toestand kan nog niet j - rP~' worden gesproken. Er is kennelijk geen verlangen na3r een kabinets crisis, vooral niet bij de christelijke partijen die geen belang hebben btj een vooruitlopen op de dingen. Het had mi? kunnen lopen over de kwes tie van het huurega li salie fonds. Maar er i& een compromis gevonden: een geringere huurverhoging, dan was beoogd, met handhaving van de vol ledige belastingverlaging. Daarmee ts waarschijnlijk ook de noodzaak van een nieuwe looncorrectie vervallen. Maar hel huuregalisatiefonds blijft als strijdpunt van rood tegen niet- rood en daarmee schikt middel tot socialistische en confessionele gees ten. Daar zal vóór volgend jaar nog wel wat bijkomen. Het kan interessant worden, mede door het feit. dat de confessionele geesten waarschijnlijk j j op vele punten de liberale geesten j naast zicb zullen vinden, hetgeen niet helemaal past in het schema. Tegen i de doorbraak iluidl en voor de coa- litie (stillhet is erg moeilijk: en de tijd zon zelfs wel eens kunnen leren, dat het onmogelijk is. wat er aan de hand kon zijn. Tot dat om kwart over vijf een meisje, tussen twee rechercheurs in. de loopbrug werd opgeleid. Een paar minuten later stopten twee taxi's in de hall. Het echtpaar Prinsse en hun vier jongste kinderen holden naai de douane en in allerijl werden de papieren in orde gemaakt. Huilend van n'le emotie werden de kinderen aan boord gedragen, direct daarna ging de loopbrug de lucht in en maakte de ..Sibajak" zich Jos van de kade. De duizenden wegbrengers zwaai den nog een laatste maal en ook de twi t rechercheurs onder wie een vxouiv staken met eer» verlegen blik de hand op. Aan de railing i stond Gerritje. Zij staarde naar de man. die met haar en de politiemen sen uit IJmuiden was gekomen. Hij wuifde, totdat een rechercheur hem op de schouder tikte. ROTTERDAM. Het ver trek üqii d«? „Sibajak" heeft ditmaal de jeugdige harten u>ei sterk in beroering ge- brccht. Niet alleen Gerritje. doch ook de 18-jarige doe *er oart de familie Gouto uit Delft voelde weinig voor de reis naar het nieuwe vaderland. Met behulp van haar verloof de dook zü onder in Hengelo, maar de jongeman werd door de politie aan de tand ge voeld en het onderduikadres van zyn meisje kwam eruit. Vanmorgen werd zij op trans port gesteld en vanmiddag kon de familie compleet, maar zonder verloofde naar Austra lië vertrekken. BONN. De voormalige Duitse veldmaatchalk Ferdinand Schoerner is j Vrijdag uit Russische gevangenschap in deBondsrepubüek teruggekeerd, waar hij in tegenstelling tot vele andere wgens oorlogsmisdaden veroor deelde Duitsers een zeer slecht onthaal heet gevonden. Minister Strauss, als uitermate ze- de organisatie der Duitse oudstrijders en devakbonden hebben zyn arres- lmvan de tatJe eu berechtinS voor een Duitse rechtbanlgeëist. Voornamelijk de bond t der oudstriJder* is heftig tegen Schoerner vn leer getrokken. Deze bond. die herhaaldelijk gratie heeft verlangd voor de wegens oorlogsmisdadigers i in het buitenland veroordeelde Duitsers, heet van de regering geëist, dat Schoerner niet als teruggekeerde krijgsgev^gene zal worden behandeld en dat hem de burgerlijke rechten zuilen wolen onthouden. richtte. In totaal gingen bij deze weg Apeldooru-Deventer. ecu ernstig aVirn, *7*>R fin/1 auto-ongeluk gebeurd, waarbij een echtpaar uit Diepenveen het leven j heeft verloren. Toen een 6"-jaricc heer met dc door hetn bcslumce poiionoisduto. komende uit de richting Apeldoorn, een vrachtauto wilde passéren, na derde van cc andere kant ren vrachtauto met oplegger, geladen met betonblokken. De luxe-auto werd tussen de twee vrachtwagens gekraakt. De beide inzittenden van de personen-auto waren op slag dood. De vrachtauto met oplegger werd tengevolge van de schok van de weg gedrukt; de vrachtauto sloeg om. AMSTERDAM. Uiterlijk 1 Mei zal dr J. van Breemen het directeur schap neerleggen van de stichting Centrum voor Rheumatiek bestrij ding. Dr Van Breemen zat waar schijnlijk als medisch adviseur aan de stichting blijven verbonden. Hij hoopt in Mei 81 jaar te worden. Dr G. van Dam is tot zijn opvol ger -icnoemd. - lainmenwerpers ruimen i de olie van .,GerdMaersk,"'i KOPENHAGEN. Er zullen vlam- menwerpers worden gebruikt cm 'n I vlek ruwe olie van 50 km laóg en i 8 km breed, waarin al tienduizenden vogels zijn omgekomen en afkomstig j van 'l Deense schip „Gerd MaerskT op te ruimen. De olie drijft lang- i zaam naar ée kust van West-Jut- i land. F. S. Doiunen in raad- j gevend comité van deKSG HEERLEN. De heer F. S- Doh- men, voorzitter van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond, heeft van de se cretaris-generaal van de bijzondere raad van ministers voor de Europese KSG een telegram ontvangen, dat hij met ingang van 15 Januari voor de tijd van twee jaren door de bij zondere raad van ministers is be- no.. :nd tot lid van het raadgevend comité der KSG. De hoer Dohmen heeft de benoe ming aanvaard. ritten, op rijn. praatstoel bevallig er naast? Een omreer- st-aanbare methode ooor een man met veel spraakwater. Maar wat oedaan met een dommerd, die toert in aanmerking komt? ..Bemerkt het meisje dat de jon geling niet ontwikkeld is, dan trark- te zij in lijk moge li liefst o ver begrip en gaan." Is ijdci ..rlan rleien", tit gedoe, wan: ziet er cm „Want »s eenmaal op t£0!" tien" :en zo dttidr- i prate z>j i. die zijn ie horen een beetje een rreimg langzamerhand m natuurlijk karn kt ei Ach ja. die goeie „Hoe kom,*, u e boek?" «roep il ster „Ik heb eens geërfd", zei ze. me. Een braaf, dat ne; geen ?ior.>d. de schrijver eind «na. het jongmens daardoor her meisje verliefd ge- kan 1. tee Q'icr haar optreden.'* 1 tijd aan een si 'i r ij f b u reav i. j e „Van een tante san. verlegen rrouu-tje. I-aam stierf als ze altijd had geleefd. Jarenlang heeft het in mijn kamer gesteun, maar vorige u-eek moest ik het mar ern andere étage, sjouwen. Toen ram melde e.r iets binnen in. /k heb net zo lang gezocht tot ik de oor zaak rond: een geheim laaf je." En in dat laatje zat bij de heren het bes maken." ,Hoe men zich bemind ken PARIJS Amerika. Frankrijk en Engeland rullen ta de komende weken in Bangkok ab daar de ZOAVO-conferentle wordt gehou den of in Washington, beraad slagen over militaire en politieke maatregelen om te voorkomen.dat Vietnam onder communistische overheersing komt. Oorzaak van deze ongewone ii- .li- ding van dc bond tegenover voormalige krijgsgevangene ts b i feit, dat Schoerners misdaden zich voornamelijk tegen de Duitse selcL- ten hebben gericht. Volgens de bond der oudstrijders zou Schoerner dui- zenden Duitse soldaten door zijn vlie gende standgerechten hebben laten vermoorden cn door tenslotte zelf te vluchten zijn soldaten aan het Rode Leger hebben prijs gegeven. Schoenier had de reputatie een van de meest meedogenloze bevel hebbers van Hitiers legers te zijn. De thans 62-jarige vroegere generaal werd op 20 April 1944 door Hitier tot veldmaarschalk bevorderd. Hij commandeerde toen de Duitse legers in Tsj echo-Slowakije, doch was voordien aan het Russische front geweest. Aan het einde van de oor log had hij Hitiers bevel opgevolgd om het befaamde Alpenfront te gaan opbouwen, doch hij werd daarbij aan de grens tussen Beieren en Oos tenrijk door de Amerikanen gevan gen genomen. Deze hebben hem aan de Russen uitgeleverd. Enkele dagen geleden werd Schoer ner. tezamen met de vroegere vice- admiraal Voss door dc Russen in vrijheid gesteld. Na cn» verblijf in Oost-Duits!and heeft zich nu naar München begeven, waar zijn familie woont. Hij ondernam deze reis on danks het feit, dat reeds in de afge- geer» doorgang konden vinden. Maar j lopen dagen dreigende stemmen tc- na een felle discussie zijn de advo- gen hem waren opgegaan. Minister eaten r an beide partijen ovcreenge- Strauss, die gaarne als woordvoerder komen, dat de goc-detcn gesteld op der Duitse soldaten optreedt, heeft naam van een onpartijdige derde aan van Bonn uit een telegram aan de boord gaan. Tijdens dc rei? zal dan Beierse minister van Justitie gezon- door middel van een civiele proce- den om deze te verzoeken na te gaan tcipwiiring van de door of het raoaelük is Schoerner te ar- ■hadevergoeding worden resteren cn te laten berechten, beslist- Wanneer het vonnis ten Strauss vermoedt namelijk, dat de Zoal5 bekend Tiet de heer G. uit gunste van de heer G. uitvalt zal de i Russen juist de weinig geliefde Amnv-d-im beslag leggen op de boedel niet de „Si ha jak"' naar Neder- Schoerner hebben vrijgelaten om n rie heer L., toen een [land terugkeren. Totdat rie beslissing daardoor de jonge Duitsers nog meet E die hij van dc laatste valt zal het recu bii de Rotterdam- i afkerig te maken van de militaire kocht uad, tijdens een stormnachtsche Lloyd blijven berusten. dienst. MAARCHALK SCHOERNER ....so'aten roepen icraak.... DEN HAAG. Een groep deskun digen van het Nederlandse gouver- fiëlftent Nieuw-Guinu heeft een be zoek gebracht aan de Baliem-valSei ten Zuiden van Hollandia, die in het hart van bet rijksdeel ligt, omsloten door ontoegankelijke bergketens. Het was de eerste maal, dat Nederlan ders hier een voet zetten. Zij maakten de tocht per vlieg tuig onder leiding van dr J. Vis. de Bruyn. de man, die zich tijdens de laatste oorlog de bijnaam ver wierf van ..Jungle Pimpernel". In de Baliem-vallei v. geruime tijd dc Ameri' ding, die er zeer goed' behaalt in de strijd tcge boesia met penicilline. Naar schatting wonen bied 100.000 mense;; II t.o.v, de Amerikanen er tiers is vriendelijk. Wai bouw betreft de bodem dan die bij dc Wisselmeren heb ben rij een relatief hoger graad var ontwikkeling "nereikt. ds j in dit ge il ;i houding i Nederian- land- Vijf Leidse studenten maakten een rondreis door de V.S. Onder auspi ciën ran het Kinderverlammings- fonds, t>otuit ..March of Dimes Fo lio Fund". Dit „march of dimes" (opmars der stuivertjes) is een i:a- «gt!I op de veel oudere naam ran een serie ninursorei'ïiclue?! i» de V:S. „March, o' Times" en natuur lijk houdt cir opmars van de stui- vers «iet anders in dart een grore collecte, die doorgaaas reef succes heeft. De studenten die Woens- dag in Washing ion hui', tocht ran een maand beëindigden zijn. i'.l. a. r. Matsy Ada ma van Schelze- ma (Haarlem), Anke van Rossum (Den Haagj, Hans Molijn (Leiden), Atmelies Mettrs (fftlrersum) en Jo hanna Iburg (Rotterdam). Dat Is wat geweest. Donderdagnacht op Schiphol. Dr Kreuger. de dierenarts, heeft daar, in het dierenhotel, tijdens «•«•n spoedoperatie een halve meter darm weggenomen bij een oersterke tapir. Het ging allemaal nogal bais over kop, met groot en hels kabaal van toeziende h«n- i viejeiifl7uw, maar tapir er weer heel tr«ie ROTTERDAM Eea jarldiache twist, waarbjj één van de passagiers van de „Sibajak" betrokken was. heeft zich gistermiddag tot op de kade van de Koninklijke Rotterdam sche Lloyd voort gé2ét. De heer R. L. L. uit Amsterdam zou als emigrant naar Australië vertrekken, maar op zijn goederen was beslag gelegd. Om half vier, een uur voordat bet scblp zou vertrekken, werden dr advocaten van de heer I„ en zijn tegenpartij dure O' het eens: de hoedel kon aan boord. G. gf eiste zonk, De goederen lagen al in rie loods van de Rotterdamsche Lloyd en het za.g er dus naar uit. dat de emigrntieplannen van de heer L. ris >e hun Ortr, teg-n de hnofditeun- t.-es drukken. In die *teuntjes worden kleine luidspresers gema.ikt, die de rei zigers inJirbtcn over tijden van aar.- kon-s:, vertragingen, andere inlichtingen en. ook dansmuziek uitzenden. Wie er me* tiaar wil luisteren kan het toestel afzetten. nen in Pacific Beach, een hele dag bezig ge- aar.f.l uit in r van a bonné kliken. n.»riat deze goe- kiaagd. dit tede-e keer ■lefoon gin.: meteen alle in nr stra.it begonnen NEW VAK. Dc New-l'orksr politie Is ^jdag begonnen met hei opsporen r» de vele mooie vrou wen, die dlaatste tyd veel in Kn- binsicni s oijheid hebben vertoefd, in de heo|dat een van hen wel licht aanwïngen zal hunnen geven, wie de 4<»-jr oude financier zo in tens haatte,at hy zelfs voor moord niet trrugifthnikkrn is. De pnlititceU voi>ral brlan.-stcl- lir.R voor idcuUten van twee mannen, rii«ubin?ioin gevolgd zun. toen hij W^sdatiavonri mei dft C6- jarigc Éstci Ga reiner „La Rtie". een dure nachtlea^nheSfi verliet en -a zich met ha naar zijn woning be- uu gaf, tri Volgens ors uit „La Rue", zaten ro twee „on gun mannen aan oer» tafej- ?i; tje in de bui van Rubinstein, toen ris hij daar merijn vriendin soupeer- w; de. Toen dfinanciei: opslond om ui' huis ■toe i'd. utriigc tkke'cn hoe! via O riren tc g«i; senvuv't-fj of om een van z linanciéie tranra:tip?. Volgens do politie heeft Gardner Rubinstein naar z yoriieceid en daar enige tod 2ij eicel rie niet mee hoe laat meisip daar precies aankwam cn hf laat zij vertrokken is. Behalve juffrouw Garririe; is oo„ ratnuia Wray duor de politie aan *fr de tand gevoeid Zij is dc secrela- u'J"-V,[1yf resse van ccn firma waar Rubm- - vèVtr'izing' b .o stel o de middag voor zijn dood een binr.cn zskeliike bespreking had sevoerd.! „L„ w'?s bct beurt aan Peter j hccfi- juweliers hebben r psssagiersscbepen ts°U- wet hei. oog op cte veel- iv;es. die nr'ri op zee ent- die. zeggen dc juwelier. luid weer „afkoelen". is de 73-jarige machinist ut de Amerikaanse plaats yennnen gegaan. In 5a jnaar évn keer een ottge- ziin laatste treinreis naar p hij met de locomotief ,rw istfin. nog eert andere ld en hep met drie uur t station van Rumford Tnr-r.. en Josepn had staan w. eefi het idee, an de moord ondanks liet p gcheeï mer er than j dat dat Rubinstéi.u om ccn vrouw is schap van Rubinstein is geaen? van Donise Darcel, die op 13 Januari met Estetie Gardner op een feest j b^n, R,.„ri|W7« ue v orscncen, waar ook Rubinstein a.t;> loac-ns zim np het nsmbbk in Duits- weivg was. Dc poiitie heeft ook hp- Ltatet kre-g Joseph, die in An- angsteilms voor Rett.y Reed ecn griegerd j». mtriag iBn. han- blonde schone, die vaak in gezel- ^5*E,,sen<f ln Bertön het komt. k En de dokters weten niet ho*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2