C Wekenlange rust bracht stijve knieën en een gebrek aan adem Kleuters en acrobaten laten de spieren zien J. C. de Glopper in Den Haag overleden Koeriersters NOAD en TGK boeken beide winst St Franciscus Liefdewerk bestaat 12y2 jaar HET LAGER VOETBAL Verjongd SVDPW overspeelt GLZ geheel Kleine overwinning van Ursus Amigo: „Hyena's van de grens Kinderfeest van pers. ver. .Gusto' Succes heeft succes AGENDA „Helios" zet de bloemetjes buiten Hond overreden De 1 Mei-viering Sologne gedoopt „Arma" geeft bij het zilveren jubileum gymnastiekuitvoering DHS verspeelt een punt Rijwiel gestolen Baldadige jongens Echtpaar gewond Prominente onderwijsfiguur ging plotseling heen Wilton verspeelt z'n kansen RCD-DRZ 4-2 Dief aangehouden Familie-avond van CJMV Burgerlijke Stand SCHIEDAM 2e 3e BEDIENDE, BEDIENDE, en een JONGEN Maandag 31 januari 1955 weet de linksbuiten met een vleu gelschot doelman Troost te verras sen, 01. De Martinit voorhoede probeert deze achterstand weg te werken cn hierbij helpt de doelman van Heil.v. door een handsbal te veroorzaken. Deze werd keurig door y. d. Laan genomen en door Wolthuis in een doelpunt omgezet, IL Hierdoor aangemoedigd gaan de Martiniters door en het goede sa menspel van de Martinit voorhoede wordt beloond mot een voltreffer van midvoor Droge, 21. Dit wordt HelL te bar en met flinke open aan vallen gaan zij de Martini t-achter- hoede te lijf en geholpen door te rus tig spelen van de Martinit-achterhoe- de weet de Hellevoetsluis-voorhoede de achterstand om te werken in een 2-3 voorsprong. die van te voren absoluut niet te voorzien waren "geweest tJLlrt» oï'S'twm'S hwrikm" JNioemen wij b.v. dat in 1 A koploper Hekelingen bij AVO, die icn mE* veei clan zette zij de voor- onderaan de lijst staat, een „broekje" is wezen halen! u*aarlw*n ,n Voor de tweede maal dit jaar is dit weekeinde weer eens gevoetbald kunnen worden in de competitie van de afdeling Rotterdam. Bij enkele wedstrijden heeft de lange rusperiode zich duidelijk laten voelen, door het terugzakken van het tempo in de tweede speelhelft, wat bij sommige wedstrijden uitzonderlijke gevolgen heeft gehad. Er zijn uitslagen gevallen, SVDPW won met sprekende cij-1 lottig. Een ver weggewerkte bal fers (61) van GL2. dat op de kwam in het bezit van Lusdonk, tweede plaats stond, doch dat nu, I die vrij veld voor zich kreeg en. door de overwinning van AVS op het genoegen smaakte het derde Koga, naar de derde plaats is ver- doelpunt te scoren, 3—1. huisd. SVDPW staat non steeds rv„ (jj'SUS SFC 10 huisd. SVDPW staat nog steeds op de vierde plaats, doch heeft 51 echts 9 wedstrijden gespeeld. Er blijven dus nog enkele kansen voor de Schiedammers open Met W.F. tegen Nestoro heeft het ook weer niet mogen lukken; WF verloor met 2—3 op eigen terrein. In IB heeft Diléttant" zich, door een overwinning op Tediro, nog wat steviger op de bovenste plaats genesteld. Het Koorden verloor van Progress, doch blijft ondanks dit verlies op de tweede plaats. In. deze groep bevinden zich 2 Schie- damse verenigingen: Ursus en SFC. Deze verenigingen zijn gisteren tegen elkaar in het veld getreden en het heeft er gespannen. Ursus was de gelukkige en won de der by met 10 Demos, als derde Schiedamse vereniging in 1B beeft zich tegen Oud-Beyeriand goed ge weerd, doch heeft deze moeilijke •wedstrijd met slechts 3—4 verlo ren. Jammer! Martinit prijkt nog steeds boven aan in 1 C, maar heeft het gisteren tegen Hellevoetsluis op eigen ter rein niet zo gemakkelijk gehad. In een zekere periode hebben de Schiedammers zelfs nog achter ge staan; volhardand energiek spel heeft ten slotte nog een 4—3 over winning opgeleverd. Onze andere stadgenoot in deze afdeling. Schie dam. heeft twee ponten in de wacht gesleept door een 3l over winning op Germinal. Schiedam-Germinal 31 Het is geen gemakkelijke wed strijd voor Schiedam geworden. Het begin leverde direct enige aan- vallen van Schiedam op. die uiterst gevaarlijk bleken, doch bij tijds door de tegenstanders on schadelijk konden worden ge maakt. Toch had Schiedam reeds na 5 minuten succes toen rechts binnen G. Stolk eer, van links aangegev< i bal onhoudbaar boven in het net schoot, I0. Germinal beantwoordde dit doel punt, met felle aanvallen, welke gevaarlijk snel waren. De Schie damse achterspelers moesten dan ook alle zeilen bijzetten om doel punten te voorkomen. By dit wis. selende spel op beide speelhelften tuut de altrap, en na enige verken- Ursus is tegen SFC als overwin naar uit de strijd, gekomen met de kleinst mogelijke cijfers. Reeds na 10 minuten was dit enige doel punt van deze wedstrijd gescoord. Begrijpelijk heeft SFC alles in het werk gesteld de achterstand weg te werken, doch geheel Ursus ver dedigde met man en macht, zo hef tig zelfs, dat twee Ursus-spelers het met elkaar in het vuur van het spel aan de stok kregen. Bei de spelers werden naar het kleed lokaal verwezen. Toch gelukte het SFc niet de gelijkmaker in het net te krijgen. SVDPW'-GLZ 6—1 Met een veranderd, ietwat ver jongd elftal trad SVDPW gisteren in het veld tegen GLZ. dat tot nu toe pretendent voor de kam- pioenspiaats was. De Schiedam mers waren gisteren verbazend snel in het veld, op welk spel de GLZ-achterhoede niet ingespeeld bleek. Het spel van GLZ viel gis teren wel wat tegen en was niet van de kwaliteit die wij van hen gewoon zijn. Ma 10 minuten spelen hadden de Schiedammers succes, ,ocn de de buterende J- de Nijs, die op de mld voorplaats keurig werk ver richtte, voor het eerste doelpunt zorgde. Kort hierop zorgde v. d. Hoek voor de tweede treffer en nog voor de rust had De Nijs we derom succes, toen een GLZ-ach- terspeler miste, 3—0. Ma de rust bleken de Schie dammers w-eer uit het zelfde vaat je te willen tappen, hetgeen ook nog gelukte. Eerst was het Albers, daarna wederom De Nijs, die elk voor een doelpunt zorgden, 5—0. Dit bleek de tegenstanders toch te machtig Doel verdediger v. d. Eerg van SVDPW kreeg het hard te verduren, doch weerde zich dappev. Eenmaal slechts moest hij „vissen". Als antwoord hierop zorgde Albers even later voor het laatste van het half dozijn doel punten. Martinit-Helle'sluis 4-3 Op een prima grasmat neemt Mar- had G. Jansen na 20 minuten suc ces, toen hy een van rechts toe gespeelde bal keurig inkopte. 2—o. Doelverdediger v. d, poel van Schiedam beging een grove fout door een speler „na" te trappen, waarvoor een strafschop werd toe gekend. Van der Poel maakte zi?n fout weer goed. door dc bal keun« te stoppen. Na de rust bleek bij beide r tijen grote vermoeidheid op treden. Het tempo en de a-, zakten danig. Niettegenstaande «it. scoorde na 10 minuten de links binnen van Germinal, 21. Dit doelpunt gaf de bezoekers weer wat moed, zodat het spel weer even opflikkerde en Schiedam in de verdediging werd gedrongen. Dit werd ten slotte Germinal nood- mngen blijkt al spoedig dat Helle voetsluis heel wat in zijn mars heeft, want na circa tien minuten spelen De Ontspanningsvereniging- „Ami go" heeft Zaterdagavond in ge bouw Arcade aan de Lange Haven een goed geslaagde toneelavond gehouden. De voorzitter, de heer Mt v. d. Haterü heette dc aanwe zigen hartelijk welkom. De toneel- afdeling voerde vervolgens het to neelstuk „Hyena's van de grens", «en spel in 3 bedrijven van Will Brakenberg, op. a De tonelisten hadden hun rol goed onder de knie en brachten het spel in vlot tempo voor het voetlicht. Het verhaal speelt zich af in een dorp aan do Belgische grens., waar de smokkelarij nog höogtjj viert. Met dit gegeven heeft de toneelgroep van Amigo een aardig spel gebracht. De régie was in handen van de heer Peter Burg. Na afloop was er een gezellig dansje met medewei king van Cor Schilperoord en Maarten Slaven burg Met haar poppenspel heeft Cia van Boort, die kortgeleden nog voor j H-M. Koningin Juliana en de prin sesjes is opgetreden. Zaterdagmiddag I tijdens een kinderfeest in Irene de kinderen van de leden van de per soneelsvereniging „Gusto" prettig bezig gehouden Het waren de oude. I maar nog steeds niet ver-oud er de verhalen van „Hans en Cnetje" en „Tafeltje dek je", die de kinderen te aanschouwen kregen, i Cia van Boort hanteert haar pop- I pen op meesterlijke wijze en weet 1 er rog boeiend bij te vertellen ook, 7odat de jeugdige toeschouwers ge spannen naar het kleine poppen- toneel hebben gekeken. Maar behalve dit poppenspel He- gen de kinderen ook no? \»e tekenfilm pjes en een dierenfilm te zien. tewyl de 10-jarige Gerard Koeiev, yn, begeleid door Stef Mee- der. liet zien hoe goed hii weg wist op de accordeon. Ook de snelteke naars, de heren P. J. Mulders en J. T. H. Nieuwenhuis hebben de kin deren nog even bezig gehouden. By elkaar een aardig programma, waar de kinderen met een wild ap plaus voor hebben bedankt. KORFBAL: Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa. v. Westendorp, Singel 8L Bellen bij ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80, tel. €9290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woensdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Bioscopen: Passage. 2 en 8 uur: ..De on- vprschrokkenen". Monopole, 2. 7 en 9 uur: „Van de wal in de sloot". Voorstellingen: Irene, 7.30 uur; Herdenkings avond „Meer én Bosch". Musis Sacnim, 8 uur: Toneel avond B-K. Toneelvereniging „B rederode" Gebouw Wit-Gele Kruis. 7.30 i uur- Jaarvergadering en gods-1 dienstige causerie voor R-K. Vrouwengilde. Beyersbergen, uur: Bijeen komst ZakciLStudieknng. Mm of meer tegen de verwach ting in bleken de meeste velden zich na het droge weer van de laatste dagen zo te hebben her steld, dat ze gisteren konden wor den gebruikt. Dit was zelfs het ge val met het Succes-terrein en daar door waren de blauw witten in de gelegenheid om hun zesde wed strijd van dit seizoen te spelen. En die heeft ondanks dc vele inval lers, waarmede men moest uitko men. geen teleurstelling gebracht Tegenpartij De Spartaan kreeg weliswaar de eerste helft de kans een 0—2 voorsprong te nemen. ,-oornamelijk een gevolg van een machteloos optreden van de aan val van de thuisclub, maar na de rust kregen de Rotterdammers maar weinig voet aan de grond. Door treffers van mej- A. E. Kattff- man en S. la Lati kvam de stand I in evenwicht er» m vierde opstelling zorgden F- A. Baa-» en A. W. h- Vietje, dat de eindstand 4—2 in het voordeel van <nze stadgenoten aanwees. Door deze 7*ge zijn de Successors op gek lorum» n tot de vijfde plaats, die preews het rmd- 9öon van de ranglijst vormt. De reserves kwamen heel wat minder goed voor de dag. Succes 2 vcrlooi met O1 van W.I.O N_ J. I Het tweede twaatftal van Schie- dan: deed he* anders. Dat zond J het «Turk verzwakte Het Zuiden j met met minder dan een 160 nederlaag naar huis. aartscn in beweging en na een kwartier spelen brengt v. d. Laan met een goede kopbal de stand op 3—3. Hell'sluis probeert alles om zich staande te houden, maar de goed getrainde Martiniters zetten door en via een voorzet van de rechtsbuiten, werd door Lemmens de winnende goal gescoord, 43. De leden van de voetbalvereni ging „Helios" hebben Zaterdag avond in gebouw Tivoli de bloeme tjes eens buiten gezet. De voorzit ter, de heer P. v. d„ Steen verwel komde de aanwezigen. Medewer king aan deze feestavond verleen den dc kunstfluitster Ans Petit, die veel succes oogstte met haar gefloten liederen, het Hawaian-en- semble „De Carina's" met zoete klanken ran de Zuidzee en het muziekgezelschap „The Eiue Birds" o.l.v. de heer H. v. d. Berg, die ook het bal leidde. De voetballers van Helios, die in de zomeravondcompetitie spelen! hebben 20 de band tussen de leden weer even aangehaald, om deze zomer met frisse krachten het „le der" weer over de grasmat te jagen. Omstreeks kwart over acht gister avond werd bij het pompstation op de Rotterdamsedijk: een hondje over reden. Met inwendige kneuzingen werd het dier naar de politiepost -aan de Buitenhavenweg gebracht Het is een zwart hondje, reu, met witte voeten en 40 cm. hoog. Men kan inlichtingen verkrijgen bij de heer J. Kreuger, St, Annazus- terstraat 33b, tel. 66266, die de hond in huis heeft genomen. Comité op brede basis" Gezien dit jaar de le Mei op Zon dag valt, zal de viering van deze ar beiders-feestdag op Maandag 2 Mei plaats vinden. Het Mei-comité 1955 is, in tegen stelling tot andere jaren, thans niet alleen samen gesteld uit de besturen van de Partij van de Arbeid en de NVV-bestimrdersbond, maar ook di verse culturele verenigingen hebben thans zitting hierin genomen. On langs is dit comité op „brede ba?'s" als volgt door een gecombineerde vergadering benoemd: H. Sabel (PvdA) voorzitter; C. v. d. Hoek (NVV Bestuurdersbond) se cretaris; J. Th- de Braak (NW-Be- stuurdersbond) penningmeester en als leden: mevr. Van Woerkom (Vrouwengroep PvdA); mevr. Wiel- houwer (Vrouwenbond NVV); L. v. d. Stel (AJC); P. v. Leeuwaarden (Jonge Strijd); de heer De Braaf <Gem. Zangver. ..Excelsior"); C. Landsbergen (Crescendo en La Ma- tinata); Si. Boomsluiter (Arma-VA RA) en K. Hamerlink (Kunst na Ar beid). De tanker Sologne. die voor re kening van de Société Franpaise des Transportes Petroléé bij de werf- en dokmaatschappij "Wilton- Fijenoord N.V. in Schiedam is ge bouwd, is gisteren vertrokken. Daar het schip echter bij de tewa terlating niet officieel is gedoopt, had deze doopplechtigheid Zater dagmiddag plaats. Het schip ont ving zijn naam van madame Cha- ban Del Mas. de echtgenote van de Franse minister van transport, terwij] van Nederlands zijde aan wezig waren mr Teppema, direc teur-generaal van de scheepvaart, drs. van der Kwast, de secretaris generaal van het ministerie van handel en nijverheid en jhr. Van Lenrtep, de thesaurier-generaal van het ministerie van fin ancien. Dc Sologne heeft een waterver plaatsing van 26.000 ton bij een lengte van 170 meter en is uitge rust met W. F. Doxford-motoren. De Schiedamse Arbeiders Gymnastiekvereniging „Arnia" heeft gister morgen voor een geheel uitverkochte zaal in het Passage-theater een gym nastiekuitvoering gegeven als onderdeel van de viering van het zilveren jubileum van de vereniging. Hieraan werd meegewerkt door verschillende afdelingen, zowel de „kleuters" als de „aspiranten" als de senioren en de „acrobaten"-afdeling. Het is een geslaagde uitvoering geworden. In een wedstrijd, waarin de geel zwarten doorlopend sterker zijn ge weest, doch vergaten doelpunten te maken, hebben zij door gelijk te spe len tegen Merwede, een kostbaar punt verspeeld. Zij kwamen zelfs met 20 achter te staan, nadat het met de rust 10 in het voordeel van Merwede was. Ongeveer 20 min, voor tijd gelukte het eindelijk aan v. Bockkom om de achterstand te verkleinen en kort daarop maakte v. d. Windt er 2—2 van. Zelfs gelukte het aan H. Roozen om de winnende goal te scoren, maar de scheidsrec' :r keurde dit doel- kunt af. De overige uitslagen luiden: Hoï- landiaan 2DHS 2 40; DHS 3 HOV 3 2—2; DHS 4—Hellevoetsluis 2 40; Excelsior '20 S—BUS 7 5—8; DHS 8Afrikaander Boys 2 0—7, Ten nadele van de veertienjarige A. H. B. werd gistermiddag voor het Monopoletheater een rijwiel ont vreemd. Dc jongeman had zijn kar retje niet afgesloten. Voorzitter R. Boomsluiter vertel de echter dat het weinig heeft ge scheeld of de uitvoering is niet door kunnen gaan door het uittreden van een van de organisatoren, maar ook dat mevrouw L Noord-ijk-Mul- der deze uitvoering heeft kunnen redden met medewerking van haar assisten. Waarvoor haar hulde werd gebracht. In zijn openingswoord heette de voorzitter speciaal de heer en me vrouw Dinkelaar hartelijk welkom. Het is namelijk dit echtpaar ge weest, dat „Arma" vijfentwintig jaar geleden heeft opgericht, terwijl mevrouw Dinkelaar bovendien nog jarenlang presidente is geweest. In het kort werd de geschiedenis van de vereniging opgehaald. Hoe in de oorlogsjaren de vereniging „ontbonden" is geweest om in 1947 weer te starten met 20 leden, welk aantal is gegroeid tot de 350 leden van tegenwoordig. Wat de uitvoering zelf betreft, er is in wat haastig tempo gewerkt moeten worden om in de betrekke lijk kort toegemeten tijd alle 2t nummers af te kunnen werken, i maar toch stond het gebodene op goed peil. Het programma werd geopend met de vrije les en de bankoefenin- gen van de kleuterafdcling en het was buitengewoon aardig om deze aller-jongsten aan het werk te zien. Zij boden stellig meer dan men had mogen verwachten. Met het vorderen van het programma kwa men de ouderen aan de beurt, de aspiranten, de jongens cn meisjes, en de dames en heren. De gelever de prestaties werden ook steeds moeilijker, tot het adembenemende werk van de senioren. Vooral het rhythmisrbe werk trok aller bewon dering. Arma zou geen Arma zijn geweest als er ook niet iets bijzonders ge boden was geweest. Dit werd ge boden door de afdeling acrobatiek met hun „pyramiden". Het slot nummer werd gevormd door een reusachtige pyramide, omgeven door de leden van alle afdelingen voor zien van vlaggen en vaandels, ter wijl door de heer C. Verlinde een toepasselijk lied werd gespaald. Een waardig slot voor deze ge slaagde fees t-uit voering. Twee knaapjes van zeven en Uen jaar waren Zaterdagmiddag wel erg baldadig. Van achter het stoomge maal in de Marconistraat haalden zij stenen weg en gooiden deze in de vijver, die daar vlakbij ligt. De poli tie heeft de „lieverdjes" even ver teld, dat dit niet gaat. „De beste jaren van ons leven" De Schiedamse Arbeiders Toneel vereniging „Tot steun in den strijd" zal Zaterdag 5 Februari in gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven, een opvoering van het toneelstuk „De beste jaren van ons leven" een toneelspel in 3 bedrryven naar de Amerikaanse roman „Glory forme". Aanvang 8 uur. Eeti echtpaar is gistermiddag ge wond geraakt by een aanrijding op het kruispunt van Kortekade. Prins Bernhardlaan en Kralingse Piaslaan Een personenauto botste tegen de motorfiets waarop 't echtpaar reed. Beide echtlieden, de 58-jarige chef- montcur H- J. Wieggerts en de 65- jarige A. H. Wieggertsde Kort uit de Galiïeistraat werden tegen de straat gesmakt. Zij kregen won den aan het achterhoofd cn klaag den over hevige hoofdpijn. Zij wer den naar het gemeenteziekenhuis in Schiedam gebracht. ROTTERDAM TAFELTENNIS In de afgelopen week heelt de competitie weer normaal gedraaid. Na genoeg alle teams hebben weer achter de tafel gestaan. Veel schokkends fs er niet gebeurd of het zou de nederlaag van Wilton moeten zijn, 'waar door deze vereniging nagenoeg de kampioenskans verloren zag gaan. Onze beide eerste klassers NOAD en TCK kwamen allebei tot winst. in eigen huis met 7—3. zodat de rol van Wilton in deze afdeling nage noeg is uitgespeeld. SCF, dat in de eerste klas afd. Rot te - uitkomt, speelde tegen PTT 5 een - eer spannende partij die door onze stadgenoten met hel kleinst rnogelyke verschil, namelijk 64, werd verloren. NOAD ging op bezoek bij Ameri cano 1. Dit laatste teair, dat op de onderste plaats staat, begon vol goe de moed aan de wedstr.ia omdat dit de laatste kans was. Na v>r partijen was de stand dan ook nog volkomen gelijk: 22. Verder lieten onze stadgenoten het echter niet komen want toen het dubbelspel geëindigd was had NOAD met 7—3 gewonnen. TCK kreeg bezoek van Xerxes 1 I NOAD 2—GVMDi 2 10-0. „Eerde H B s aan dc Bergsingel. die later. i aan het eind van de wedstrijd klas: Contact 2—NOAD 3 3 i. Een- 0p zj^n voorstel, naar Willem de -Ready 2 2—S, Ready Nadat hij Zaterdag nog een ver gadering van de vereniging Volks- onderw ijs in Amsterdam had bijge woond is Zaterdagnacht in Den Haag de heer J. C. de Glopper aan een hartverlamming overleden. De heer De Glopper, die in Rotterdam grote bekendheid genoot door zyn activi teiten op onderwijsgebied, bereikte de leeftyd van zeven en zestig ja ren. Bijna een jaar geleden ging hij als directeur van de Willem de Zwij ger H.B.S. aan de Bergsingel met pensioen. De overledene, die op 20 Januari 1883 in Doesburg werd geboren, kwam reeds op jeugdige leeftijd met zyn ouders naar Rotterdam, waar hij aan de oude vormschool zijn oplei ding tot onderwijzer ontving. Co 1 Juni 1906 begon hij. als onderwijzer aan de openbare lagere school van de heer van Efferen aan de Paral lelweg, zijn loopbaan. Tot kort na de eerste wereldoorlog bleef de heer De Glopper als ondcrwij'zer aan enk*' lagere scholen verbonden. Daar echter begon hij in 1919 ais tijdelijke kracht in Almelo en Delft, zijn loopbaan als leraar, eerst aan de drie-jarige middelbare school van de heer Tin kelen burg, d?" aan de vijf- i jarige aan de 's-Gravenc ijk wal. Op 1 Alle overige uitslagen zijn: tweede September 1938 teuslottr volgde zijn klas: Hermandad 1TCK _6 4. i benoeming tot directeur van de aan het eind van de wedstrijd was het wel beslist dat TCK 1c klas- ser blijft. Onze stadgenoten wonnen met 64. Deze zes punten kwamen van Verlinde en de Winter die on geslagen bleven. In de tweede klas sloeg Ready de eerste aanval op zijn leiderschap af, door het bezoekend Elan 2 met een fikse 8—2 ned« -laag naar huis te sturen. Alleen Braak moest een ne derlaag accepteren zodat de uitslag 91 werd, Lafamo behoudt ook zijn goede kans doordat zij het bezoe kende Rono 5 met 9—1 de kous op de kop gaven. Voor de derde klas moest Wilton het opnemen tegen IR.O 2. Beide teams hadden evenveel punten ver gaard en deelden samen de tweede plaats op één punt achter de leider. Wilton had deze wedstrijd, wilden zij hun goede kans blijven behouden, moeten winnen. Het kwam echter anders uit en LRO versloeg Wilton Ter gelegenheid van het 12%-jarig bestaan van het St. Franciscus liefde werk in Schiedam Zuid is gisteravond in gebouw Arcade aan de Lange Haven een feestavond gehouden. Pater van Kempen heette de talrnke aanwezigen hartelijk welkom. Medewerking aan deze avond werd ver leend door het cabaretgezelschap van Peter Haan uit Geldrop, dat er wel slag van heeft het publiek ie amuseren met kwinkslagen en kostelijke humor. Reeds I2u jaar werkt het SL r king over een gebouw, dat tijdens Francrscus Liefdewerk in de Gorzen. 1 de oorlog door de bezetters was Bn de oprichting van deze afdeling I gebruikt Van dit gebouw werd een - - - jeugdhuis gemaakt. Het jeugdwerk draait daar goed en wekelijks komen er ca 300 jan- werd een deel van het werk van de afdeling aan de Lange Haven overgenomen. In het begin, werd de afdeling geleid door pater Schonebeek. De bijeenkomsten werden gehouden in het parochiehuis in de Gorzen. Na de oorlog kreeg men de besch'k- DRZ had het Zaterdag niet gemak kelijk tegen de kampioenscandldaat RCD, Het is een strijd geworden met wisselende kansen en successen. Het is ten slotte een overwinning voor RCD geworden met 42. Weten .-ij echter, dat met de rust DRZ reeds een 3—0 achterstand had. dan kan hieruit geconcludeerd worden dat na deze periode de Schiedam mers fel van zich hebben afgebeten. De stand is zelfs 3—2 geworden, door twee gave doelpunten van J. Altorf. Hierna ging het bij DRZ om de gelijkmaker doch door een toe gekende indirecte vrij e schop kwam het succes aan dr andere kant en dc stand 24 Hierin kwam geen verandering meer. Het tweede elftal van DRZ heeft tegen UmUs 3 haar eersle punten in deze competitie behaald. Rechts buiten Westenberg komt hiervan de eer toe; met slechts een. doelpunt was de zege veroverd. Het derde elftal van DRZ verloor met 4—2 van Aeolus 3. Als verdacht van diefstal van rij wiel onderdelen en een bankschroef j werd Zaterdag aangehouden L. H. S. j uit Schiedam. gens en meisjes bijeen. Er zijn knutselgroepen, een afdeling toneel, verder kan men er terecht voor sport en spel. dansen en huisvlijt. Ook de padvinderij kan men er vinden met de verkenners, voor trekkers en welpen. Gedurende de zomermaanden nemen cr ongeveer 150 jongens deel aan dc zomer kampen. Voor de meisjes zijn er aparte groepen, die een naaicursus kunnen volgen. Binnenkort zal hier ook een kookcursus beginnen. Voor deze kookcursus zal een derde afdeling worden gesticht met de nodige kookapparaten en huis houdelijke benodigdheden. In de Overschiesestraat is hiervoor een pand aangekocht Voorlopig vorrit it pand nog bewoond door enkele gezinnen. In gebouw Irene aan Nieuwe Haven hield de CJMV „Bidt en Werkt" Zatci dagavond een familie avond De voorzitter, de heer J. Tim nier man*: heette <!e aanwezigen welkom. Het programma, dat be stond uit sketches cn het toneel stukje „De dievenbende in de ruïne" werd vlot op de planken ge bracht. De jongelui en ouders heb ben bijzonder genoten. /5"s r >o fon fo-flvof!o Mcrkredon, Ia 2an dc fob. Kubvos- dracht - Nebaro 1 46- Eerste klas afd. Rotterdam: Lafa mo 2—Tediro 4^-6, TCK 3Robaver 2 8—2. Ready 4—-Energie 4 100, Tweede klas: Robaver 1TCK 4 6- 4. TCK 5—Maccabi 1 4—6, TCK 6— Nekaf 2 10—0, Stadhuis 2Ready 6 100. Hermandad 3—PTT S 2 91, PTT S 3—Stadhuis 4 3—7, NOAD 4— PTT 7 7—3, GGD 2—-NOAD 5 6—4, NOAD 6Schans wij ck 4 100, PTT 8—NOAD 7 6—4. Van de eerste teams van de Schie damse verenigingen zijn nu 3 teams over die nog een kans op een kam pioenschap hebben, te weten Lafamo en Ready in de tweede klas en PTT 5, het team van de stedelijke poste rijen, in de derde klas. Wij zijn be nieuwd hoe deze teams zich de ko mende weken zullen weren en in hoeverre zij nog van zich laten ho ren. Homentee! komt niet een van de eerste teams in aanmerking voor degradatie. Over het algemeen kan men dus zeggen dat dit seizoen de Schiedam se tafeltennissers een goed figuur slaan. De kans is niet uitgesloten dat v\e er volgend jaar een of twee eer ste klassers bij hebben. Er moeten nu nog ongeveer acht wedstrijden verspeeld worden en dan is de competitie ten einde. Dan gaan allo tafeltennist: is m Nederland zich concentreicn rond Utrecht waar m April de wereldkampioenschappen worden gehouden. Geboren: Petronella. d. v. J. Polak en C. H. van Schaik; Elisabeth P. M-, d. v. H. P. J. Zoetmulder en. M. J. C. M. Vincent; Linda D., d. van W. de Boer en G. v. d. Lee; Aart, z. van J. Levering en L. van Leeuwen; Cor- nelis J„ z. van C. J. v. d. Toom en H. Windhorst; Jan J„ z. v. A. Th van Deelen en C. P. Plat; Antonia, d. v. A. D. Klip en A. Veraijsseldonk; Ro bert. z. v. W„ Banen en A. P. Sanders. Overleden: S. Hille, 63 j. vr. van A. Vroon. Hoe het geld besteed moet worden Onder auspiciën van de Commissie voor Huishoudelijke- en Gezinsvoor- lichtmg worden in Februari twee lezingen georganiseerd over een juis te inkomstenbesteding. De eerste te- zing vindt plaats Donderdag 3 Fe bruari met het onderwerp „Mevrouw de Vries komt met haar huishoud geld uit. Hoe kan dat". Donderdag 10 Februari wordt gesproken over ..Kleedgeld, kostgeld en zakgeld". De bijeenkomsten worden gehouden in de Huishoudschool m de Prins Mau- ntsstraat. Aanvang 7.30 uur. Zendingsspel Dr Ida' in Irene In bouw Irene aan de Nieuwe Hawn wordt Woensdag 2 Februari eer. opvoering gegeven van het Zen- dmgsstuk „Dokter Ida". Het spel wordt opgevoerd door een aantal Jonge Kerkers, die dit spel ook op voerden i: Riviérahal in Rotter dam. Op ij ka vond zal ook een Ambonne» wkesIje musiceren. De/e avond gaat uit van de Zendmgscom- j missie, die op deze wijze weer eens belangstelling (oor het werk van dc pero. Kiel ni posicos la vespcron, 1 Zending wilde wekken. Deze week estas ankoran rmgmo. herdenkt men -i] het 100-jarig bc- Venu multnombro, i staan van de NLcav Guinea Zendmg. op zijn voorstel, naar Willem de Zwijger werd vernoemd. Het was echter niet alleen door zijn directeurschap van deze school, dat de heer De Glopper in Rotter dam grote bekendheid genoot. De Vereniging Volksonderwijs bezat in hem als ,'oorzitter een krachtig pro pagandist, hij was voorzitter van de Verenigde Rotterdamse Ouder com missie, bestuurslid van de „Jeugd- recreatie" van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, voorzitter van de handelsavondschool „Mercu- rius". en van de Stichting „Gemeen telijke Kunstcommissie voor de Jeugd." Ook was hij lid van het College van Curatoren van de Stich ting „Avondlyceum Rotterdam." Op 6 Maart van het vorige jaar nam hij. tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het Raadhuis, af- J. C. DE GLOPPER f scheid als directeur van dc Willem de Zwijger aan welke school hij echter na zijn pensionnering als leraar Nederlands verbonden bleef. In December van het vorige jaar werd hij, bij beschikking van. de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Kunsten cn Weten schappen, benoemd tot inspecteur voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, in welke functie de heer De Glopper belast was met het toe zicht op de lycea, de hogere burger scholen, de middelbare scholen voor meisjes, de handelsscholen en de cur sussen ter opleiding voor akten van bekwaamheid tot het geven van mid delbaar onderwijs in de inspectie Rotterdam. Twee jaar na de Duitse inval in ons land werd de heer De Glopper gearresteerd en overgebracht naar het kamp te Haren. Zes maanden na dien werd hij uit dit kamp ontsla gen, waarna hij zich als verzetsleider voegde bij de ondergrond** in Rot terdam. Banketbakk. Scheffers Dam 35 Tel. 67823 VRAAGT voor bestel- en bakkerijwerk Te koop aangeb. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Leesbi bliotheek - Kantoorboekhan. del .Modern". Boerhavelaan 124. teL 88415. Muz.instT. - Radio's Gramofoonplaten Radio van Dflk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam. Hoogstr. 119 tel 69572: Rembrandtlaan 64 tel 66034. Personeel qevT. Gevraagd japonnen naaisters, knipsters, aankomende naai sters en leerlingen. Leeftijd geen bezwaar. Wortelboers Confectiebedrijf N.VNieu we Binnenweg 310. Rotter dam. tel. 34080. na 6 u. 116482 Moderne colffnres. K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (naby Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.-. Tijepermanent 11.- (stroom loos). Dames! Permanent Wave v.a. 6.tot 12.50. Nieuwste modellen. Watergolven ƒ2.50. Mod eiknippen 1.Jac. v, Kalke Maison „Modern", Hoogstraat 53, teL 69750. Divers» VIcvrouw, de Koning der breimachines Knittax 2, onmisbaar voor Uw brei werk, prijs 275.—. Ook gemakkelijke betalingsvoor waarden. Duizenden Neder landse huisvrouwen profite ren reeds van dit unieke breiw onder! U nog niet? Hij ïtaat voor U klaar ter de- nonstratie; ook bij U aan huis. vrijblijvend! Speciaal- iaak Miep van Leeuwen, breimachinehandel. Smalle Havenstraat II, tel. 2310, Jlaardingen. Zo juist verschenen: het Knittax-breiboek „Elza" in de Nederl, vertaling met 100 diverse breimodelïcn, prijs f 2,75. Breimachinehandel Miep van Leeuwen. Smal e Havenstraat II, teL 2310, Vlaardingen. Permanent Wave Hélène-permanect met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.—- korting! Dames- en Herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22 telffoon 671,70, Dameahapsalou W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6.—. Broersvest 115, teL 67237. Zijn ow schoenen te kleinf Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal- latie. Schoenren bedrijf „Ex celsior". Dam 36, tel. 66874. Theemeubelgiaspiaat 90x36. 5.75. kloostertafelglasplaat 100x60 ƒ12.75 en ƒ9.75, nachtkastglasplaatjes ƒ2.25, enz. levert U Loopik's Glas industrie. Boterstr. 39. Schie dam, Telefoon 68945. Sportprijzen. Thans ook in Schiedam alle soorten me dailles. penningen, kruisen, plaquettes, standaards, tak ken. kransen, bekers en vaantjes. Schiedamse Stem pelfabriek en. Graveer-tn- richting, Passage 8, tel. 6B933

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1