c Puistjes mnn 5t Aantal „noodwachters" neemt toe door een gerichte actie De blokploegen worden van materiaal voorzien Nieuw kapsel is snel weer in fatsoen Wat er bij Wilton-Fijenoord gebouwd werd in 1954 Doorrijden hetzelfde als wegrijden VERHOEFF Kerencostuum Mantelcostuum Mantel 3.75 Koeriersters DE B.B. IN SCHIEDAM Een grote oefening in Maart Z. Th. Hazewindus 40 jaar bij de Lloyd Populaire meester Van Leerdam door leerlingen gehuldigd HAARMODE VOORJAAR EN ZOMER '55 AGENDA Excelsior-junioren zien films Onderscheiding voor chauffeur Inbraak: buit twee doosjes sigaretten „Het Hoogeland" vertoont film UITSPRAKEN VAN DE RECHTBANK HOGE RAAD HEEFT BESLIST: ANWB niet erg gelukkig met Ook achteruit rijdend gaat rechts vóór arrest Groene Kruis-avond in Kethel Burgerlijke Stand Nederlandse dekens voor Vietnamese vluchtelingen Wens ging in vervulling Jo Ann op bezoek bij de prins van Monaco C SCHIEDAM f FEBRUARI RECLAME Woensdag 2 Februari 1955 wel op het Stationsplein, het Ru- bensplein en het Rozenburgerplein. Deze kelders zijn van een uniform model voor de gehele kring, zowel wat de vorm als de deuren en luiken en het ventilatie-systeem betreft. De aanbesteding van de bouw geschiedt dan ook centraal. De instantie die het werk zal uitvoeren thans druk bezig hiermee. Ook het plaatsen van de sirenes zal binnenkort zijn beslag krijgen. Over de gehele kring zuilen in to- taal 30 sirenes opgesteld worden. Opleiding Met de opleiding van de nood- wachters is men thans nog druk be zig. zo vertelde de heer Sjoers. Jam mer dat het cursusbezoek wel eens te wensen overlaat. Dit kan te wij ten zijn aan het feit, dat de nood- wachters wegens overwerk niet al tijd aanwezig kunnen zijn, maar ook een zekere laksheid is wel op te Gestadig neemt het aantal „noodivachlers" bij de Dienst Bescherming Bevolking »n Schiedam, ais onderdeel van A-kring Rotterdam, Schiedam en laardingen toe. terwijl ook het reeds eerder bestelde materiaal voor de biok-pioegen voor een deel binnen is en successievelijk vers'rekt kan worden aan de ploegen. Ver boven de duizend personen hebben het con tract getekend en zullen dus in de toekomst ingeschakeld kunnen worden voor het Bescherrafngs-werk. Dat dit aantal „noodwachters", zoals naar oud-Nederlands gebruik de medewerkers aan de Bescherming Bevolking worden genoemd, zo is toegenomen, wijdt de heer H. Sjoers, de pl. com mandant van de B.B. in Schiedam aan de „gerichte wervings-actie" van de laatste tijd. Voor de „zelf-bescherming" van de stad heeft Schiedam in totaal 1800 noodwachters nodig en wel 80 blok ploegen van 20 man elk, plus nog 200 personen voor de wijkposten en in de algemene leiding. Nu is het niet zo eenvoudig om deze 1800 noodwachters bij elkaar te krijgen, want men vergete niet dat een groot deel van de bewoners niet in aan merking komt voor de functie van noodwachter. In de eerste plaats a] niet al diegenen die dienstplichtig zijn, want deze zullen immers in ge val van oorlog onder de wapenen niop'en komen. Maar ook van de werkers ir. be drijven en fabrieken valt een goed deel af, omdat zij ingeschakeld wor den in de zelfbeschermingsdiensten van de bedrijven. Uit het resterende deel der bevolking worden dan de noodwachters gerecruteerd. Nu geschiedde in de afgelopen ja ren dit recruteren nogal te hooi en te gras in huis-aan-huis-acties, maar dit bleek niet efficient te zijn, zodat overgegaan is op de „gerichte actie". Dit houdt in dat naar de juiste man (of vrouw) op de juiste plaats wordt gezocht. Om maar een voorbeeld te noemen: men heeft „redders" nodig. Dit zijn noodwachters die tot taak hebben om uit de huizen die door bombar dementen of dergelijke gewelddaden zijn beschadigd, naar slachtoffers te zoeken. Het ligt voor de hand dat men deze redders dan gaat zoeken onder de mensen die uit hoofde van hun beroep gewend zijn met bouw materialen en de daarbij behorende werktuigen, om na te gaan. Dit zijn dus bouwvak-arbeiders. Voor „melders" daarentegen moet men zoeken naar de mensen die door hun werk gebonden zijn aan de plek waar zij wonen en die plek toch niet zullen verlaten. Winkeliers bv. zijn ideale melders. Dit werven nu van de juiste men sen uit de juiste beroepen, duidt men aan met ..gerichte wervings-actie". In Schiedam zijn drie propagandis ten doorlopend bezig met dit wer- vings-werk. En met succes, zoals be ven gezegd. Wel is de gehele formatie nog bij lange na niet vervuld, maar het be gint al te vorderen. Met 80 nieuwe noodwachters per maand komen we een heel eind. zo vertelde de heer Sjoers ons. Verder is het wel van belang dat de bewoners ervan doordrongen wor den dat de B.B. niet het zelfde is als de voormalige L.B.D. en dat de or ganisatie daarom ook wel verschilt. Het materiaal merken. De cursussen duren dan ook circa 25 avonden en dat is een lange strek. Het gelijk-op werken van de cur sisten is nodig om een goed afgerich te homogene ploeg te krijgen, want het is nog steeds zo dat een ploeg waard is wat de minste werker in de ploeg presteert. Ten slotte kunnen we nog melden dat de kennis van de noodwachters in Schiedam in Maart getoetst zal worden in een grote oefening, die ongeveer van geiyk karakter zal zijn ais de oefening dfe vorig jaar in Rot terdam in het gebouw van Ben Mal tha aan de Coolslngel is gehouden. Een soort voortgezette les dus, waar bij men zich kan spiegelen in de er varingen in Rotterdam opgedaan. Waar en op welke dag deze oefening in Schiedam zal worden gehouden moet nog vastgesteld worden. De heer Z, Th. Hazewindus te Schiedam vierde gisteren de dag, waarop hij 40 jaar geleden in dienst trad van de firma Ruys Co., de hoofdagenten van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Verreweg de meeste jaren hiervan bracht hij door op de passageafdeling. In de fees telijk versierde* vergaderzaal van het kantoorgebouw aan de Veerha ven werd de heer Hazewindus. die vergezeld was van zijn vrouw, toe gesproken door de heer N. Éyken Sluyters, één der directeuren van de Lloyd. en de heer W. J. Giel, chef van de passage-afdeling, diver se geschenken werden aangeboden. Na een dankwoord van de jubilaris volgde een druk bezochte receptie. (Aduerfentte IM.) WIJ KOMEN NAAR ROTTERDAM In „Groot Handelsgebouw Uitgift* wan fo»uang«b«viiiea Dondtriiag 3 F J» «log». Hol A, »n mi«i voer am aanvang van loot. tol. e*dac nr. I1798J ven 1105 uur praoliboiproklng 10-16 do fhov/t TOT ZIENS OP DE MARGRIET-MODESHOW Voor het personeel en. de leer lingen van St. Aloysiusschool uit de Laurens Casterstraat was het gisteren feest. Niet in het minst voor de onderwijzer, de heer J. van Leerdam, die 25 jaar bij het onderwijs werkzaam is en giste ren op de school werd gehuldigd door bestuur, personeel en leer lingen. Gistermorgen werd in intreme kring door bestuur en personeel de jubilaris gefeliciteerd met zijn zil veren jubileum. Namens bestuur en personeel kreeg hij een cadeau onder couvert. De heer Van Leer dam is gedurende deze 25 jaar bijna voortdurend in Schiedam werkzaam geweckt en heeft zich vele vrienden in Schiedam ver worven. De meisjesschoo*. die naast de St. Aloysiusschool staat, kwam 'smorgens met een bouquet bloe men aandragen voor de buurman- meester. een aardig gebaar van deze buurmeisjes. Gistermiddag werd in gebouw Arcade aan de Lange Haven een feestmiddag gehouden, waar alle leerlingen van de school aanwezig Bu WiUon-Fyenoo"d zijn in bet afgelopen jaar weer een aantal schepen gebouwd fii een zeer groot aantal gerepareerd. Van deze nieuwbouw zyn occasioneel de nodige berichten in ons blad opgenomen geweest, maar in het Januari-nummer van het „Wilton-Fyenoord-nieuws" troffen wjj een interessant overzicht, dat wij onze lezers niet willen onthouden, daar wij weten dat zeer velen geïnteresseerd zijn in het werk dat verricht wordt in Sehiedams grootste bedryf. Het materiaal voor de uitrusting van de blok-pJoegen is reeds voor een goed deel ontvangen c- ver wacht mag worden dat alle r. „teria- len binnen enkele maanden volledig binnen zijn. Successievelijk kan hei materiaal uitgedeeld worden onder de 80 blok ploegen die in Schiedam ingericht worden. Op het ogenblik is het nog niet zover. Slechts 30 ploegen zijn volledig uitgerust geworden en het materiaal is voorlopig nog maar op enkele plaatsen in de stad opgesla gen. Maar in de toekomst krijgt elke „blokpost" een volledig toegerust „blokploeg-wagentje", zodat de blok ploegen in geval van ongevallen di rect de beschikking hebben over de nodige materialen. Een blokploeg-wagentje ïs een twee-wielig transportkarretje waar een grote kist op bevestigd kan wor den, gevuld met wa* ders, de brandwachten en de EHBO- ers nodig kunnen hebben. Bovendien zijn deze karretjes zodanig gecon strueerd. dat wanneer de gereed schapskist ervan verwijderd is. zi: gebruikt kunnen worden als een dubbele rader-brancard. Ook op dit gebied zit er dus wel schot in de opbouw van de B.B. in Schiedam. We zijn er nog niet, maar we zijn aardig op weg. Dit jaar zal nog begonnen worden met de aanleg van een drietal open hare schuilkelders ia Schiedam en (Advertentie l.M.) Ontamet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk te- daart, de ziektekie men wordén gedood en ös huid geneest. VLOEISTOF BALSEM - ZEEP Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa v. Westendorp. Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G,D„ TuinJaan 80, tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woensdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „De Önver- schrokkenen". Monopole: 2, 7 en 9 uur. „Politie spionnen". Voorstelingen: Irene; 8 uur Zendingsavond Ned. Hc.-v. Kerk. Volksgpbouw: 8 uur Lezing over „De toekomstige ouderdoms voorziening' door de heer L, G. P. Nelcmans, hoofdbestuurder Alg Nd, Metaal Bedrijfsbond. Chr. Soe. Belangen: 8 uur Jaar feest Ontspanningsver. Lek straat. Gebouw. Ned. Frot. Bond: Ge meente-avond, Wat de nieuwe schepen betreft kunnen de volgende bijzonderhe den worden gemeld. Op 6 Ma^rt werd de Shell-tan ker „Korovina" van 18.000 ton uit- godokt, om aan de bouwdokkade te worden afgebouwd. Geen bijzon der ceremonieel had daarbij plaats. Op U Maart geschiedde de kiel legging van het 19 50D ton grote tankschip „Sologne" voor de Socié- té Francaise de Transports Pétro- liers te Parijs, in tegenwoordigheid van haar directeur-generaal de heer Duret. Op 5 April werd de tanker „Poi- tou" van 19.500 ton voor de Société Francaise de Transports Pétrohers te Parijs zonder bijzonder ceremo nieel uitgedokt. Op 2 Jutii vertrok liet Shell tank schip „Koratia" van 18.000 ton voor een 4-daagse nroeftocht, die met succes bekroond werd, waarna overdracht aan de rederij volgde. Op 12 Juni werd het tankschip „Poitou" gedoopt door Mevrouw Blancard. Franse vrienden waren voor deze plechtigheid in groten getale overgekomen onder leiding van de president van de S. F. T. P. de heer Worms. Enige dagen later vond de proeftocht en verfolgens de overneming door de rederij en het vertrek naar Frankrijk plaats. Het uitdokken van de „iSologne" geschiedde op 16 October zonder dat daarbij enig ceremonieel plaats j vond. Op 12 October werd de mijnen veger voor de Koninklijke Neder landse Marine, de „Dokkum", te water gelaten. De doop geschiedde door Mevrouw van Tuinen, echtge note van de burgemeester van de gemeente Dokkum. Er was veel be langstelling, vooral van de zijde van Nederlandse en Amerikaanse Marine Autoriteiten. En dan nog het walvismoeder schip „Willem Barendsz II", bet paradepaard van dit jaar. Een aantal ma chine-installaties kwam in het afgelopen jaar bij on ze afdeling Werktuigbouw gereed, hetgeen blijkt uit het volgende staatje: 1 turbo-elektrische installatie van 7500 P.K. ingebouwd in tankschip „Koratia" 1 tubine-installatie met tandwiel overbrenging van 7500 P.K. inge bouwd in tankschip „Korovina" 1 turbine van 7500 P.K. afgeleverd aan P. Smit Jr. voor Shell Groep, REPARATIES De Reparatie-afdeling handhaafde haar reputatie. Wanneer het maar even lukt een schip naar hier te brengen, hor dan ook. in welke de plorabele toestand het moge ver keren, 20rgt de afdeling Reparatie voor de rest. Eerder dan men ver wacht verlaat weder een goed zee waardig schip ons bedrijf. De geest van aanpakken die het reparatie bedrijf \an wilton groot heeft ge maakt, is nog altijd vaardig, Aan elk afgeleverd nieuwbouwschip kunnen enige woorden gewijd, doch bij het aantal gerepareerde schepen als volgt, is het slechts mogelijk hier en daar een greep te doen. In totaal werden in 1954 gerepa reerd 1055 zeeschepen, waarvan 266 Nederlandse en overigens Engelse, Noorse. Deense. Duitse, Liberiaanse, Panamese, Zweedse, Hondurese, Griekse, Italiaanse, Franse. Ameri kaanse, Finse, Costaricaanse, Portu gese, Ierse, Spaanse, Belgische, Poolse, Joegoslavische. Marokkaan se, Syrische, Zwitserse en Japanse. Verder werden gerepareerd 85 sleep boten, motorboten, baggermolens, lichters, bokken, elcators, etc.. het geen samen met de zeeschepen een totaal van meer dan U00 schepen vormt. En nu enige bijzonderheden over •en paar karweien. „Eiho Maru" van de lino Kaiun Kaisya Tokio. Dit in 1951 gebouwde schip liep aan de grond en na vlot- komen bleek het ernstig beschadigd Vooral de schade aan bodem en achtersteren was bijzonder zwaar. Toen het vaartuig naar Rotterdam werd gesleept, werd het aangeva ren, waardoor tot overmaat van de zware achtersteven was een ge deelte afgebroken, doch een nieuw stuk werd door de Engelse firma Murex door een thermietlas aan het overgebleven stevengedeelte be vestigd. Voor de verdere reparatie zorgde Wilton-Fijenoord. zodat het schip na weinige maanden weder in de toestand werd gebracht, waar in het aanvankelijk door de bouw meester was afgeleverd. De „Wearfield" kwam in aan varing waardoor grote schade aau schip en machine werd aangericht. De reparatie vormde een flink kar wei. waarbij vele afdelingen van het bedrijf betrokken waren, d-ie door goede samenwerking het her stel in korte tijd mogelijk maakten In het voorjaar van 1954 bood ■an W. F. eer aanblik, toen daar naast elkaar la- i hebtoen EistGren in AÏcadc niet aneean gen het gro e passagiersschip „Nieuw een uit£rst ge2ellige. doch tevens Amsterdam en de reuze tanker Ti. i 2e(,r iccrzan,J avorfd meegemaakt na Onassi, die beide gedokt enHet doel van de avond werd door gerepareerd moesten worden de junioren-secretaris, de heer H. verheugcnd tal. was ook datgchouwenberg. voor de aanvang uit- u l®ar het honderdste eer gezet. Samenkomsten als deze zijn de „Kosicia". Het tankschip „Bus- sum", van 17.300 t. d. w. voor de Stoomvaartmij Oostzee. Het walvis moederschip „Willem Barendsz II". ca. 44 000 t. waterverplaatsing voor de Nederlandse Mij voor de Walvis vaart. Het vrachtschip „Oldekerk", 10 000 t. d. w. voor 4e V.N S. Een tankschip van 32.000 t.d. w. voor de Caltex. Het tankschip .iSologne" 19.500 t. d. w. voor de SF.T.O. Het vracht- en passagiersschip „Dintel- dijk", 12.000 t. d. w. voor de Hol land Amerika Lijn. Een passagiers schip van ca 22 000 BRT eveneens voor de H.A.L, Een sleepboot voor Wilton-Fijenoord zelf. Een vracht en passagiersschip van ca. 12.000 t. d. w. voor de Kon, Rotterdamse Lloyd. Een tankschip van ca. 20.000 t. d. w. voor buitenlandse rekening. De ombouw van de „Karei Door man". Twee onderzeebot jagers. t%vee onderzeeboten en drie mijnenvegers voor de Koninklijke Marine. De junioren van de R.K, Schiedam- tanker-bezoek reeds op 24 Septem toer viel tegen 18 December in 1953. Het was ditmaal de „Alva Star". NOG ONDERHANDEN onderhanden, respectievelijk in bestelling zijnde werk: Drie tankschepen van 18 000 t d. w. voor de Kon. Shell Groep, nl. de „Koren! a", de „Kopionella" en van groot belang voor het onder linge contact. Spreker was dankbaar voor de grote medewerking verkre gen van de afdeling Volksontwikke ling van de gemeente Rotterdam, Tenslotte een overzicht van het'waardoor het mogelijk was gewor- 3 i i- den films te tonen welke voor de algemene ontwikkeling van de jeugd van zeer groot belang zijn. Het was een prima geselecteerd programma. Gestart werd met de film: „4 H Club": interessant omdat men werd verplaatst naar Oosten rijk en men kennis maakte met de jeugdclubs speciaal op het platte land. Een volgende film New-York" gaf verschillende bezienswaardigheden van deze enorme wereldstad. Van geheel andere strekking was de film „Veehandelaren in het Westen", die het leven op de ranch, cow boy-werk en paardendressuur toonde. Als clou van de avond een film over de voetbalwedstrijd Frankrijk Nederlandse profs. Wat heeft men genoten en wat hebben de benen meegeschopt. Het medeleven was zo groot dat bij het maken van de Ne derlandse doelpunten zelfs hoera'tjes opgingen. Eind goed was al goed want Nederland won met 21. De heer K. Rijke, chauffeur bij de NV houthandel W. S. van de Wetering en Co te Schiedam, is bij Koninklijk Besluit onderscheiden met de ere-medaille in brons, ver bonden aan de Orde van Oranje- Na ssau. Vannacht is ingebroken in de verf- en vemisfabriek Teurlings in de Kommiezenlaan. De daders klommen over een betonnenschut- ting en wisten door een bovenlicht in de fabriek te komen. De kantoor ruimte werd doorzocht en twee pakjes sigaretten waren de buit van de inbrekers. Een doosje met geld werd over het hoofd gezien. ramp nieuwe schade ontstond, Van gebed. Dominee W. A, Krijger vond het in zijn openingswoord bij de film avond in Irene van de Chr. Ver eniging „Het Hoogeland" jammer.dat slechts een zo Klein aantal personen blijk van belangstelling had gege ven. Dit te meer. daar in de mrd- daguren voor de jeugd van deze vereniging, de toeloop zo groot was geweest, dat inplaats van een voor stelling er twee gegeven moesten worden. Een tweetal nieuwe films is ver toond: Helpende Handen en een kleurenfilm „Kleurensymphonie van het Hoogeland werk". Spreker memo reerde, dat deze films vervaardigd waren door de opbrengst van bet „Drie cents fonds". Beide films ga ven het overzicht van het werk van de vereniging voor die men sen, die het om diverse redenen zo moèi.BjK hebben. Spreker hoopte dat de aanwezigen steun aan het werk zouden geven doo» het maken van sterke propaganda. De film gaf een duidelijk beeld van het „grote" en „grootse" werk van de vereniging en zou voor ver toning in meer uitgebreide kring zeker geschikt zijn. Een Amerikaan se kleuren klucht-film bracht daar na wat ontspanning. Ds J. D. Smits sloot de avond met een woord van opwekking en met waren om met meester Van Leer dam feest te vieren. Het hoofd der school, broeder Borromeus, heette de jongens har telijk welkom en hield een korte socech tot de jubilaris. Van de jongens kreeg de heer Van Leer dam een aoie vulpen, de jongens, die Franse les van meester Van Leerdam krijgen, gaven hem een doosje sigaren. Een aantal leuke tekenfilms be sloten deze feestelijke middag. De Rotterdamse rechtbank veroor deelde gisteren de 25-jarige be diende grote vaart J. K. uit Rotter dam, die een luitenant van de Kon. Marechaussee hinderde, toen deze een matroos wilde aanhouden we gens onkrijgstuchtelijk gedrag, tot 'n gevangenisstraf van veertien dagen. De 27-jarige havenarbeider A. N. wegens diefstal van een motor fiets, tot een gevangenisstraf van één jaar met aftrek. - De 48-jarige inspecteur van een levensverzekeringsmaatschappij Th. de H, wegens het ontduiken van in komsten belasting tot een boete van 400 of twintig dagen. De 45-jarige matroos M. G. van D., wegens inbraak met diefstal van een aantal gereedschappen e.d tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek. Argentijnse gouverneur neergeschoten JUENOS AIRES De gouver neur van de Argentijnse provincie „Eva Peron", Anania. is zwaar ge wond door twee revolverschoten. De aanslag werd gepleegd door de voor malige commissaris van Openbare Werken van de provincie, .Tierno _„e drie maanden geleden, na een meningsverschil met de gouverneur, moest aftreden. Tierno is door de politie aangehouden. 1 DEN HAAG. Dinsdagmiddag is in hotel „Terniinus" in Den Haag de nieuwe haarmodelij n voor het voorjaar en de zomer van 1955 vertoond, amper drie dagen nadat deze mode in Parijs is ge lanceerd. Het „Syndicat Haute Coiffure Francaise" heeft een maand geleden ongeveer vastgesteld hoe de moderne vrouw dit jaar haar haar zal moeten dragen, wil zij tenminste „met de mode mededoen". De „Section Hol- landaise" van dit „Syndicat Fran caise" tornde de nieuwe modellen met trots, want, zo zeiden de kap pers, de coupe is zo goed, dat het kapsel bijzonder gemakkelijk te onderhouden is. Dit werd en passant gedemonstreerd. Mannequins maak ten beur haar flink in de war en brachten het daarna in een oogwenk weer in „fatsoen". De nieuwe haarmodelijn „Ligne la fiamme" wordt ze genoemd, is Decreet van Moskou Productie van vee en graan moet snel opgevoerd worden LONDEN. In een decreet van het Centrale Comité van de Russi sche communistische partij, wordt geëist, dat de productie van graan, vee, melk, wol, pluimvee en eieren In de Sowjet-Uiüe zal worden opge voerd. Het Centrale Comité betoogt dat de graanoogst in I960 „niet minder dan 380 millioen ton mag bedragen". De huidige totale productie werd niet vermeid. Verder moet er „een merkbare vergroting komen van de productie van vlees en dierlijke vet ten. de productie van melk moet worden verdubbeld en er moet onge veer eert verdubbeling komen van de productie van eieren cn wol". In dat decreet wordt gezegd, dat de var kensfokkerij de tak van veeteelt is „die het snelst kan worden uitge breid" en dat het percentage var kensvlees opgevoerd moet worden tot 40 of 50 procent van de totale vleesproductie De pluimveestapel op de collectieve- en staatsboerderijen „moet driemaal zo groot worden". Er werden geen cijfers van de hui dige productie verstrekt, zodat geen vergelijkingen kunnen worden ge maakt. woensdag 2 Maart wordt in Over- schie de gebruikelijke jaarlijkse pro vinciale stieren keuring gehouden. Om half elf in cl- som van het dorp. om elf uur aan de Hoge Limiet en om half twaalf aan. de Schteveenbrug. a-symmetrisch. Een oor is onbedekt, het andere is geheel of gedeeltelijk bedekt. De haren zijn kort. Het kap. sel is, wat het voorhoofd betreft, niet veel afwijkend van de juist achter de modieuse vromv liggende wintermode. De coiffure kan, zo werd nog ver teld en getoond, voor de avond wor den versierd met bijoux en veren en in vele gevallen zullen lichte lokjes en witte puntjes de charme van het geheel verhogen. DEN HAAG. De Hoge Raad heeft als zün oordeel uitgesproken, dat óök achteruitrijdend verkeer voorrang heeft, indien dit var rechts komt, zulks in tegenstelling met de opvatting van de kantonrechter te Amsterdam, die een koopman uit Hutzen, die geen voorrang verleen de aan een van rechts achteruitrij dend voertuig, had ontslagen van rechtsvervolging. De Hoge Raad zegt in zijn arrest, dat „de desbetreffende voorschriften geen onderscheid maken tussen „nor maal" en „niet-normaal" verkeer en de tot het geven van voorrang ver plichte weggebruikers dus de door gang voor zich langs dienen vrij te laten voor alle van rechts komend verkeer. Dit geldt óók indien een be stuurder achteruit rijdt. Derhalve werd het vonnis vernie tigd en de zaak teruggewezen naar de kantonrechter. In. het gebouw voor Christelijke Belangen in Kethel, heeft het Groene Kruis afdeling Kethel gisteravond een. propaganda-avond gehouden, waar enige films werden vertoond. Met de fxlm „Tuberculose" werd een overzicht gegeven over het ontstaan van deze ziekte. Tuberculozeis een besmettelijke ziekte en kan zich ge makkelijk voortplanten, wanneer men niet tijdig ingrijpt. Door rust, goede voeding cn gezonde lucht kan de patient weer genezen. Vervolgens werd vertoond de speelfilm „Wit wint", waarin een episode uit het dagelijks leven van een patient wordt gegeven. Ook de ,,'enezlng van t.b.-patienten in een Nederlands Sanatorium wordt in deze film duidelijk belicht. Deze goed bezochte avond werd gesloten door de heer Korpelhoek. Concert in Passage van WF.-Harmonie De Harmonie Wilton-Fijenoord zal Donderdag 3 Februari in het Passage-theater een concert geven. Uitgevoerd worden de „Marche Solon elle", „Sinfonia", en enkele andere werken. Na de pauze wordt vertoond de film „Melba", de levens historie van een zangeres. GEBOREN: Ingrld C. H„ d. van T. A. v. d. Most en B. C. v. Dongen; Willem, z. van T. Mastenbroek en J. P. Holleman; Catharina W, d. v. A. A. Peters en M. L. Vriens. OVERLEDEN: A. Deül, 73 jaar, wed. van Sj. Lolkus; C. J. Verlinde, 91 jaar. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Doorrijden als men op de weg om een of andere reden heeft moeten stoppen en wegrijden als men een geparkeerd motorvoertuig weer in beweging brengt is één en hetzelfde begrip, beeft de Hoge Raad beslist in zijn arrest tegen ir W. von Hcmcrt, de directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die én door de kantonrechter én door de recht bank in Den Haag was beboet we gens het „hinderen" van he.t ver keer ais bedoelt in art. 30 van het Wegenverkeersreglement. Art. 30 verbiedt het wegrijden op een dusdanige manier, dat het overige verkeer er hinder van on dervindt. DP Artikel gold volgens de A. N. W- B. niet in gevallen, dat men, eenmaal op de weg zijnde, er gens voor heeft gestopt en daarom had deze bond aan de Groningse verkeersdeskundige mr N. J. Polak verzocht de vsrdediging in cassatie op zich te nemen. Deze had gesteld, dat indien de Hoge Raad zich op dit stand-punt zou plaatsen de gehele rijtechniek erdoor zou moeten wor den veranderd en da' 2elfs de rij lessen op een andere leest zouden moeten worden geschoeid. Ja. hot zou voor een auto, die midden op de weg had moeten stoppen op grond hiervan zelfs vrijwel onmo gelijk kunnen worden om weer weg te komen, omdat hij dan al tijd „het overige verkeer zou moe ten hinderen". Deze redenering heeft de Hoge Raad verworpen door er op te wijzen, dat „hinderen" in die zin moet worden opgevat, dat een auto die heeft moeten stoppen wel van zijn voorrangsreeht gebruik mag maken, maar dit met de nodige omzichtigheid zal moeten doen. Ook al heeft men gestopt, dan blijft men toch verkeersdeelnemer, iets wat met iemand, die zijn wagen par keert niet het geval is. Maakt hij dus van zijn voorrangsrecht gebruik, dan verhindert hij een andere weg gebruiker om een overtreding te begaan door geen voorrang te ge ven. En dat, zo zegt de Hoge Raad. wordt niet als „hinder" in de zin van art 30 van het Wegenver- keers-reglement opgevat. De A.N.W. B. is met dit arrest, r.let erg gelul-Mg, omdat hier spra- van een rechtsverfijning, waarmee de weggebruiker moeilijk rekening kan horden. De rechten en plichten van de weggebruiker zijn er door dit arrest niet duide lijker op geworden. Het is waar. zo zegt men van die zijde, dat er geen verke*rswetgeving is te ma ken, die alle voorkomende situaties kan regelen, maar die uitspraak heeft tot gevolg dat de weggebrui ker in sommige gevallen niet meer weet. waaraan hij zich precies heeft te houden. Naar het oordeel van de A. N. W, B. zal men hieruit dc consequentie moeten trekken en de bepalingen op dit gebied moeten veranderen. Zou dit niet gebeuren, dan kan men de gevolgen nog niet overzien. Het zou kunnen gebeuren, dat de weggebruiker zoveel mogelijk 2al trachten te voorkomen, dat hij ge heel stopt en dat hij steeds met minimale snelheid zal doorrijden, zodat het betrokken artikel niet op hem van toe issing kan worden ge bracht. Dit zal de duidelijkheid in bepaalde verkeerssituaties niet ten goede komen, omdat er geen duide lijker manoeuvre is dan dat een weggebruiker op con gegeven mo ment stopt teneinde de andere weggebruikers vrijheid van hande len te geven. SAIGON. Dezer dagen is de zending van 2250 dekens van onze regering voor de Vietnamese vluch telingen te Saigon overhandigd. De Nederlandse adjunct vice-consul bood de commissaris-generaal voor de vluchtelingen, dr Fam van Huyen, de cognossementen van de zending aan. De Vietnamese minister van Buitenlandse Zaken had een ver tegenwoordiger naar de korte plech tigheid gestuurd. In Augustus van het vorig jaar deed de Vietnamese regering een be roep op aile bevriende landen mee te helpen de nood van de voor de roden gevluchte Vietnamezen te le nigen. Nederland stelde 10.000.be schikbaar voor de aankoop van goe deren. Vietnam bleek toen het meest prijs te stellen op dekens. MÖNTE CARLO Jo Ann Stork, de 20-jarige studente, die over de Atlantische Oceaan gevlogen is om Prins Rainrer III van Monaco te ontmoeten, heeft Dinsdag eindelijk haar droom werkelijkheid zien wor den. Zij werd ontvangen in de privé- vertrekken van de prins, die haar opwachtte in gezelschap" van zijn zuster. Prinses Antoinette, de pries ter Francis Tucker (de bof-prsdikcr, die de ontmoeting tot stand bracht) en de secretaris van de prins. Jo Ann en de prins spraken En gels. Hij liet h2ar de tuinen van het paleis en zyn particuliere die rentuin zieil. Toen Jo na twee uur het paleis verliet, straalde zij en ging onmiddellijk, vergezeld door de priester naar haar hotel terug. Nu kan zij dus, als zij weer terug is aan deuniversiteit van Illinois, iedereen vertellen, dót zij met een werkelijke, levende prins gesproken heeft! STOOMVERVERIJ SINGEL 143 TEL. 69929 Winkels: Singel 150, Fabristraat 30 Vlaardingerstraat 8 chemisch reinigen en model persen In enkele dagen gereed Afhalen en thuisbezor ging zonder prijs verhoging. Heer alleen zoekt ONGEMEUBIL. KAMER directe omg. Grensflat Rotterd.dyk m. of z. pens. Br. no. S295, bur. v.d, bi. Te koop aangeb. 1-pers. slaapbank, compl. 100.—. Kruining, Voltastr. 4, tel. 67141. Te koop mantel, Oostsingel 74. Reclame, Droogrekjcs op vouwbaar 2.70. rubber tocht band 021 p. m., kolenzevea 1.10, kleerhangers 4 a 25 ct. Mica in 80 verschillende ma ten. lage prijs. Frans v. Thie- nen, Broersveld 123, tel. 69799 Meubel koopjes. Goth. dres soir 169.-. Zie etalage. Iets moois en goed. Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam. Personeel gevr. Mevr. RösinghKley zoekt een dagmeisje boven de 18 jaar (v.g.g.vj. Jan v. Aven- nestraat 19. 1 Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuur en, Hoogstraat 106, tel, 66720, In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Mur.instr. - Radio's Gramofoonplaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam, Hoogstr 119. tel. 69572; RembrandtJaan 64 tel. 66084. Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl V wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69602. Nummerbrieven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertenties reage ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1