SCHIEDAM Er is GEEN tekort aan hotels in Schiedam - in tegendeel! G. Vogelenzang (Dirks Vrienden) kampioen vst adisiln. KRACHT Oneerlijke concurrentie van particuliere zijde Verloofd paar won huis in SUS-prijsvraag Heb medelijden met het Begin van Schiedam Zending op Nw-Guinea .8QUVAKDIA' HEROPENING VRIJDAG A.S. Koeriersters enkele jonge adm. krachten enkele typistes bedienden EEN ONJUISTE LEGENDE Hotels (half leeg) vragen hetere regeling aan B. en W. Vrouwenbond NVV en problemen van jonge meisjes Inbrekers stalen geld en snoep AGENDA DE DERDE Lawaai in de nacht topprestaties II» larsnMs tussen Beurs en' Uurensloren Te beduusd voor hoera-slemining Buurtavond van de Lekstraat N.P.B. en Unesco Inbreker gepakt Inbreker stal een lot Fiets gestolen Burgerlijke Stand LIBRE KAMPIOENSCHAP 2e KLASSE: GEMODERNISEERD rBEKENDMAKINGv het Sporthuïs Hitman gevestigd hst agentschap van het Reisbureau Lissone-Lindeman N.V. Man ernstig gewond bij val van 7 meter J. D. van SVIËURS r n Donderdag- 3 Februari 1935 Het is een ivyd-verspreïti geloof in Schiedam dat er in onze stad een groot gebrek zou heersen aan hotel-accommodatie. Dat de opvarenden van de schepen die in Schiedam in. dok liggen voor onderdak aangewe zen zijn op Botterdam en dat de zakenman, die voor het bezoeken van zün relaties in onze stad moet zijn, elders logies moet zoeken. Ook dat het tonrisme in onze stad wel xoü opbloeien wanneer er maar meer hotels zijn, waar de touristen een onderdak kannen vinden. Dit zijn zo van de verhalen, die men geregeld in Schiedam kan horen. ïlaar de plaatselijke hoteliers weten wel beter: zij zitten maar al te vaak met een half leeg hotel. Er is meer hotel-ruimte dan er hotel-gasten zijn! Of het deze gehrek-aan-hotelruim- te legende is geweest die daartoe in. spirerend heeft gewerkt, weten w? niet, een feit is dat er in de laatste tijd in Schiedam vrij veel hotelac- comodatie bij is ekomen. Kort ge leden werd in het voormalige pand van „Corner house" aan het Ru- bensplein het nieuwe Hotel Atlantic geopend, dat met zijn 24 bedden meteen het grootste hotel ter plaatse is geworden. Tevoren heeft het café „De Spil" aan de VIaardingerdijk zich uitgebreid tot een hotel. Het hotel ..De Kroon" aan de. Koemarkt, •wordt momenteel met enige kamers vergroot, terwijl als we goed zijn in gelicht een établissement aan de Rotterdamse dijk eveneens van plan is een hotel te beginnen. Deze vergroting van de hotelruim te in Schiedam heeft niet of nauwe lijks tot gevolg gehad dat het aantal hotelgasten is toegenomen. Hoewel niet alle hotels in gelijke mate over gebrek aan belangstelling te klagen hebben (sommige zitten slechts voor 50% „vol", andere zijn er weer be ter afgekomen), kan toch zeker niet gezegd worden dat de hotelgasten „voor de deuren staan te dringen" om onderdak te krijgen. Integendeel. Gezien de bezetting Kan zelfs wel gesproken worden van een te veel aan accomodatïe. Het doet wat vreemd aan dat een stad als Schiedam met 75.000 inwo- "Voor de afdeling Schiedam van de Vrouwenbond NW heeft mejuf frouw W. Bos gesproken over het probleem van het veertienjarige meisje. Mejuffrouw Bos is werk zaam aan de stichting De Vonk uit Noord'wjjkerhout en heeft als zo danig ervaring opgedaan in de be handeling van de jeugd-P roblemen. Daar zij bovendien beschikt over een gezellige voordracht heeft zij de vele aanwezige dames kunnen boeien met haar verhaal over de jonge meisjes. Onder meer bracht zij ter sprake de wettelijke verho ging van de werkgerechtigde leef tijd voor het meisje van veertien op vijftien jaar. Na de pauze, die op de causerie volgde kwamen enkele huishoude lijke kwesties aan de orde, waarvan weer het belangrijkste punt was de vacantiekampen die van de zomer gehouden worden in het Maarten Maartenhuis te Doorn, een cursus centrum van de Vrouwenbond van de N.V.V.- Vier kampen worden georgani seerd en wel van 20 tot 25 Juni, van 27 Juni tot 2 Juli. van 4 tot 9 Juli en van 3 tot 10 September. De eerste groep heeft zich bereids opgegeven, voor een verblijf in het vacantie- huis. Enkele collectes door de Vrouwen bond te houden kwamen ter sprake als ook de nieuwe insignes van de bond. Tenslotte kunnen we nog melden dat op 17 Februari de volgende bij eenkomst in het Volksgebouw zal worden gehouden waarbij een ver tegenwoordiger van het diergaarde Blijdorp een lezing zal houden mei films geïllustreerd. Gevangenisstraffen van twaalf en tien maanden met aftrek eiste de officier van Justitie Dinsdagmiddag tegen de vier en twintigjarige va rensgezel L, de R. en de even oude vioerenlegger A. H. van V. uit schie- dsm. Dezen zouden op 21 November uit de cantine op het terrein van HermesDVS twee en twintig gul den aan geld. kauwgom en choco lade hebben gestolen. De beide verdachten, die reeds eerder met de rechter in aanraking waren geweest bekenden het tenlaste gelegde. Zij hadden het geld nodig, om nog meer te kunnen drinken dan ze al gedaan, hadden. Hun raadslie den. ,tnr H. Fock en mr H. E. Go tiek, bepleitten clementie. Over veertien dagen zal de rechtbank uit spraak doen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa v. Westendorp, Singel 81. Bellen bU ongeval: G.G. en G.D., Tulnlaan 80, tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woensdags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. RJBl. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten- Bioscopen: Passage, 2 en 3 uur: „De Onver- schrokkersen". Monopole: 2, 7 en 9'uur: „Politie spionnen". Voorstelingen: Passage: 8 uur Concert Harmo nie Wilton-Fijenoord. Musis Sacrum: 3 uur Dansavond Cilly Wang voor Kath. Kring. Irene: 8 yur Wykavond wijk 3 Ned. Herv, Gemeente. ners. waar de handel en industrie bloeit, zo weinig behoefte blijkt te hebben aan hotels. Het is moeilijk hier de juiste oorzaak voor te vin den. Mogelijk dat het zo nabij, ge legen Rotterdam onze bezoekers wegtrekt. Maar mogelijk is er ook nog een andere reden- De plaatselijke hotelliers klagen er namelijk over dat hen oneerlijke concurrentie wordt aangedaan door ger verenigen met deze gang van particulieren die al dan niet (maar zaken en heeft kortgeleden een adres meestal niet) met vergunning van B. gericht aan het College van Burge on WE vreemdelingen Vnnr kortere I m,p<.(ap ItVthAn^Ar van den nemen buiten deze hotels onder gebracht. Daar deze „amateur pen sions" meest nog clandestien wer ken, vallen zij buiten het toezicht van de politie, zodat er niet de min- ste controle meer bestaat op deze gasten. Zelfs schijnt het voor te komen dat grote bedrijven in Schiedam wanneer zij gasten hebben, deze bij voorkeur bij particulieren onder brengen. Adres aan B. en W. Artikel 1 van de Woonruimtewet. waarin de billijke verdeling van de beschikbare woonruimte wor.dt gere geld zegt: „Het - as- verboden een woongelegenheid in gebruik of me degebruik te nemen of te geven, tenzij door Burgemeester en Wet houders voor het. ingebruik nemen schriftelijke vergunning is verleend aan degenen die de woongelegen heid wenst te betrekken". Als regel wordt geval vóór geval apart beke ken, ook als het huisvesting in Ho- reca-bedryven betreft. Maar de ho tels in Schiedam zijn gebonden aan de regelen en voorschriften van deze Woonruimtewet. terwijl dé clandes tiene particulier „amateur-pensions" Gr zich niets van aan trekken. De Hotel-combinatie in Schiedam, waartoe gerekend kunnen worden Hotel Atlantic, ïïotel Bejjersbergen, Hotel „De Spil", Hotel „De Kroon" en Hotel Bliekendaaï kan zich niet lan- of langere tijd onderdak verlenen, door :,3t verhuren van kamers. Hierdoor worden immers gasten die anders een kamer in een hotel zou- dam. waarin aangedrongen wordt op een betere regeling van deze kwes tie. Het komt er op neer dat parti culieren, die winst maken uit het onderdak brengen van personen, uitgeschakeld dienen te worden, zo lang de erkende hotels nog niet vol geboekt zijn met gasten. Gevraagd wordt om het verbod, neergelegd in art. 1 van de Woon ruimtewet, op te heffen voor de ho tels en pensions die aangesloten zijn bij de „Horeca", Verwezen wordt hierbij naar Vlaardingen, waar sinds Juli vorig jaar de Horeca-hotels en de ver zwaard worden met cie vele bepa lingen en voorschriften de-Horeca bedrijven opgelegd. Onder auspiciën van oe Zendings- commissie van do Nederlands Hér-, vormde Gom oen te is gisteravond in gebouw Irene aan de Nieuwe Ha ven een zendingsavond gehouden. De voorzitter, van de ClasSicale Zen-, Haagsche Comedie voor Schiedamse Kunstkring Voor de leden van de Schiedamse Kunstkring vertoont de Haagsche MUM VUil<. u<_. 14U1, Comedie op Donderdag 10 Februau.pensions ontheven zijn vtil» jn het Passage-theater het spet mputting voor elke vaste gast. die twee bedrijven van Andrew Kosen-T-L\ willen opnemen, vergunning te thai „De Derde' (Third Person). m-oeten vragen aan B. en W. De medespel en den zy n —uc Lutz. i Want de particulieren vragen aan Pim Dikkers. Gysbert Ters«-eeg, j njcmancj vergunning om mensen ón- Elisabeth Anderson. Ida Wasserman ger brengen, zij doen het eenvou- en Hannekc Schu item a. Jan KetelHet kan geen gezonde toestand voert de regie. zijn. dat erkende bedrijven, die In het stuk worden de problemen j moeite hebben om gasten te krijgen, en conflicten behandeld, die zelfs nadeze zien verdwijnen naar de par- jaren voort kunnen vloeien uit cietidilieren, die bovendien niet be- oorlog. die alweer een tiental jaren - - achter ons ligt- De oorlog toen op dc grens van leven en sterven, dage lijks in hot aangezicht van de dood, het leven feller, echter, werkelijker, ja. beter geleefd werd. Een besef dat soms bijna lot een heimwee groeit. Tegen deze achtergrond wordt de vriendschap geprojecteerd tussen twee mannen, die elkaar latei- zijn ontgleden. Sinds een paar dagen en. nachten wordt in een doel van de stad een dreunend lawaai gehoord... Het zijn scheepsmotoren die bij .^Tilton- Fijenoord in dè hal proefdraaien. Het geluid is hinderlijk, vooral in de nacht, maar daar het bedrijf buiten de bewoonde kom is ge vestigd is het volgens de hinder-1 wet geoorloofd. Lezing in Huishoudschool gaat niet door De lezing, die vanavond onder auspiciën van de Commissie voor Huishoudelijke- c-n Gezinsvoorlich ting in de Huishoudschool in de Prins Mau ritsstra at. gehouden zou worden, gaat; wegens ziekte van de spreekster niet door. Er zal nader bekend worden gemaakt, wanneer de lezing doorgaat. „Zons-opgang" door de ..Amateur" De Schiedamse Toneelvereniging „De Amateur" brengt op Zaterdag 12 Februari in de grote zaal van Arcade het toneelstuk „Zons-op- gang" van J. van Ëekelen. Het stuk vertelt van de misstap van een kind wiens leven verwoest werd door de foutieve beoordeling van de ouders en de vele verwikkelingen die daar weer uit voortvloeien. Na afloop een gezellig bal onder leiding van Wim- archi's Dansorkest. „Rimboe" (Advertentie IM.) Morgen vindt U in deze krant een advertentie van Vroom Dreesmann, die - U moet lezen morgen vindt U de eerste v*n een serie topprestaties uit een dynamisch warenhuis I „Och," zei Cor Bosloper, Pastorie- dijk 5(1 in Pernis verleden week te gen zjin kapper, „haal voor my ook maar een paar van die lootjes." Veel verwachtte hij er niet van, want het enige dat hij tot die dag in een lo terij had gewonnen was een zaklan taarn- Zelfs toen by Dinsdagavond door de radio hoorde, dat b(f fn dc SliS-Ioterij een huis van 15.000 gul den had gewonnen, geloofde h|f het nog niet. Pas toen de Studio in Hil versum het hem bevestigde wist hij, dat liü de gelukkige was. „We waren gisteravond allemaal in een hoerastemming," vertelde hij. „We zaten hiernaast bij mijn ver loofde naar de radio to luisteren. De mensen van de R.K. EHBO zijn om twaalf uur nog komen kijken, of hel werkelijk bet goede lot was. Ik was toen al naar mijn werk, want ik ben operator bij de BPM en had nacht dienst. Mijn verloofde lag al in bed. maar dat hinderde niet. want slapen deed ze niet." Gisteren zat de winnaar, nog helemaal beduusd, in zijn kosthuis achter de koffie. Waar zijn huis zal komen te staan en wanneer het klaar zal zijn weet hij nog niet. Wei weet hij, dat hij nu zeker kan trou wen. Hij is 2? jaar en al vier jaar verloofd. Zijn verloofde, Janny N oordz ij21 j a ari s kle uier on dcrw ij - zeres. Gisteren op school had ze heel wat handen te schudden, want het nieuws was als een lopend vuur tje door Per nis gegaan „Het is alle maal zo onverwachts gekomen zegt ze". We waren van plan bij mijn ouders in te trouwen. Dat'gaat nu niet door. Nee, een idee van het huis hebben we nog niet gemaakt. Meu- Door dc Schiedamse Midden stands-centrale zal, we hebben het reeds geschreven, een Industrie- Cm Handelsbeurs, de Inhabé, worden georganiseerd aan het eind van de Broersvest, waarbij ook de oude ruïne .van het slot Mathenesser in geschakeld zal worden, indien de plannen, zoals opgesteld, inderdaad voortgang hebben, dan zullen bin nenkort tienduizenden Schiedam mers geconfronteerd worden met deze oude steenklomp, die het be gin is geweest van de stad Schie dam. In het gebouw voor .Christelijke. Sociale Belangen aan de Lange Ha-, ven waren gisteravond de bewoners uit de Lekstraat bij elkaar gekomen om het 9e jaarfeest te vieren. De voorzitter, de heer C. Kegel verwel komde de aanwezigen. Het programma werd verzorgd, door de conferencier L. de Bruin, die met een praatje de lachers op zijn hand kreeg. De heer Hakkert be speelde de piano. Tot slot was er ge legenheid om een dansje te maken. Oecumenisch A voiidgebed Te beginnen met Zaterdag 5 Fe bruari a.s. zal op iedere eerste en derde Zaterdag van de maand in de Lutherse Kerk een Oecumenisch. Avondgebed worden gehouden, zoals ook andere plaatsen dit kennen. Djiartoe is de medewerking verkre gen van de in de plaatselijke Oecume nische Raad samenwerkende kerken. Dit oecumenisch avondgebed zal in 't bijzonder staan in het teken van de voorbereiding van de Zondag. De aanvang is gesteld op half acht des avonds. - De eerste gebedsavond op .5 Fe bruari zal staan onder leiding van ds J. D. Smids, Nederl. Herv, predi kant. De torgang is vrij. öingscommissie. dr. L. J. Cazemier, Ned. H;:rv. predikant tv Schiedam, heette de talrijke aanwezigen harte lijk wc'korv Ir korte trekken gaf hij een over zicht van hel zendingswerk op Nieuw Guinea, dat deze week 100 jaar be slaat. Aanvankelijk had men met vele moeilijkheden te kampen on het leek v/cl of men nooit resultaten zou boeken. In hei begin var deze eeuw trad er echter vér betering in en de beiangrtclhng van in inheem se bevolking voor het Evangelie is sindsdien steeds groter geworden. Men hoopt volgend jaar de Evan gelische Christelijke Kerk va» Nieuw Guinea te institueren. Door de lekespelgroep van de Jonge Kerk uit RotterdamCentrum werd vervol ggens gespeeld het zen- dingsspel „Dokter Ida" van mevr. ir. C. SwaanKoopman. De hoofdrol- speelster die onverwacht ziek was geworden, wérd vervangen door me juffrouw Bentgen. die dit goed deed. Het spel speelt in India, waar een vrouwelijke zendingsarts haar werk verricht- De Ambon ese muziekgroep „Ra- mai Dendang" verleende medewer king aan deze zendingsavond. Ongetwijfeld heeft deze ruïne een grote historischebetekenis, maar fraai is hij niet. Bij tijd en wijle, als het zo te pas komt. zal elke recht geaarde" Schiedammer met trots wijzen op deze verweerde steen klomp, die een aanwijzing is dat Schiedam zo oud is. Ouder dan Rotterdam, kan er dan meesmui lend op volgen. Maar aan de andere >kant kan men weer niet zeggen dat er zo uitbundig veel zorg besteed wordt aan de oude „trotse" ruïne. Er staat een ijzeren omrastering, om al te nieuwsgierige bezoekers op een af stand te houden, maar daarmee is de zorg wel voorbij. Het onkruid groeit er welig en allerlei soorten afvalproducten worden lustig over dit „begin van Schiedam" uitge stort. In de gemeenteraad is er reeds over geklaagd. W anr.ee r er r.iet meer "zorg aan kan worden he fteed. zo werd gezegd, dar. kan men deze steenklomp beter opruimen. Het klinkt hard en .zonder gevoel voor het verleden, maar er ligt wel een grond van juistheid in. Zoals de ruïne er nu bij staat, in een hoekje weggedrukt, is er niet veel plezier aan te beleven. Ook bij het opstellen van de plannen voor het nieuwe Stadhuis zit men kennelijk met deze ruïne wat in zijn maag. Het zal een waardige plaats krijgen, zo is gezegd, maar hoe men een gloednieuw stadshuis harmonisch kan binden aan een oeroude ruïne is ons niet duidelijk en het is er ook niet bij verteld. Wij willen allerminst propageren, dat, wat een raadslid heeft opge merkt, n.l. om de ruïne op te rui men. Wij zouden alleen wat meer aandacht willen hebben voor dit .oudste bouwsel van Schiedam, dit overblijfsel van het „Huis te Ri viere" waar eens gravin Aleid, de stichtser van Schiedam, heeft ge woond. Wij hopen dan ook dat bet licht dat de komende Inhabê gaat werpen op deze ruïne tot resul taat mag hebben dat deze steen klomp een waardige plaats mag krijgen in het Schiedamse stads beeld. Thans is het "iet veel tneer dan ..dc oudste vuilnisbak van Schie dam". bels hebben we ook nog niet ge kocht, we hadden toch geen ruimte. Cor had een woning kunnen krij- gen van tie BPM op Hoogvliet, maar daar had hij geen oren naar. Hij komt uit Oud dorp, en houdt niet van een bovenhuis. Die zorgen zijn nu voor hen van dé baan. De vraag is alleen nog maar wanneer het huis klaar zal zijn. Tn het kerkgebouw van de Neder landse Protestanten Bond aan de West vest hield de N.P.B.- Schiedam een gemeente-avond, die werd inge leid'door ds. J. B. Schouwink.' Gedurende 80 jaar heeft de N.P.B. op de bres gestaan voor de verbrei ding van religie en. cultuur. De binding met de' cultuur geeft ons belangstelling voor het mooie werk van dc Unesco, die op dit ge bied veel werk verricht. Onderwijs, opvoeding, wetenschap en cultuur zijn dc vier hoofdgebieden, waarop de Unesco haar activiteit ontplooit Na deze. inleiding werden enige films vertoond. „Het schot is te boord" van de bekende cineast Herman van der Horst en „Wereld macht". waarin een beeld wordt ge geven van het Unesco-werk. Een inbreker, die reeds enkele jaren in Schiedam op buit uit was. is in Rotterdamaangehouden. Hij heeft bekend in 1952 ingebroken te hebben bij de koperslagerij P- J. M. aan de Nieuwe Haven, waar hij een geldkistje met f 800 mee nam. In 1953 heeft hy bij de koper slagerij M. en S. in de Westmolen- s tra at een doosje sigaren en f 4.75 ontvreemd. In December van het vorig jaar' wist hij binnen te komen bij DES aan hét Dr Wibautpleinv waar hij uit een kluis i 700 wegnam. Bij de N.V. Mata Ulcus. een haar- denfabriek in de Ovsrschiesestraa'-,. is ingebroken. Een bedrag van <f 30.en een lot van de staats loterij werden meegenomen. Ten nadele van de heer J. v. D. uit de Tollensstraat is gisteravond voor zijn woning een fiets ont vreemd. De fiets stond niet op slot. Geboren: Bernardus C. M., z. v. J. H, Greeven en C. de Kok; Johannes, v. v. L. van Katwijk en T. Kiewiet. De heer G.' Vogelenzang is kam pioen libre in de tweede klasse van het biljart-district Schiedam gewor den! Na een uiterst spannende strijd is de beslissing Woensdagavond bij Eppo Hekman gevallen, De heer J. Heinsbroek hielp zijn stadgenoot aan het kampioenschap door diens naaste concuurfent. de beer K. Dijkshoorn, die slechts twee punten op de heer Vogelenzang achter stond, te ver slaan- De heer Vogelenzang Het ook Woensdagavond geen steek vallen: hij werd ongeslagen kampioen. De spannendste partij Woensdag avond was ongetwijfeld die tussen de heren vogelenzang (Dirks Vrienden) en N. Hartog (OBK). De spelers had den de vorige keer na '11 beurten, toen ze beiden 98 caramboles verza meld hadden, de partij afgebroken en deze moest nu verder gespeeld •worden. De heer Hartog liep lang zaam bij zijn tegenstander vandaan. Had de heer Vogelenzang deze par tij verloven, dan zou hij gelijk ko men te staan met de heer K. Dijks hoorn ('t Oosten) die eveneens vat: zijn zes partijen er slechts één verloor Zover tfet de adspirant kampioen het echter niet komen, want met een se rie van 34 plaatste hij zich aan de top. In de 36ste beurt zag hij kans de partij met 3 caramboles uit te maken. Zijn tegenstander bleef op 125 caramboles staan Nog was er voor de heer Dijks hoorn een kan? om gelijk te komen, maar deze kans was lelijk verkeken a de partij tegen de heer J. Heins Volksgebouw: 8 uur Behandeling i broek (de Sluis), die tweemaal een Congresvoorstellen P.v.d.A. afd. j serie van 41. scoorde en de partij in Schiedam. 'l de 25ste heurt besliste. Slecht 73 ca- Blauwehuis: 8 uur Kijkavondramboles waren de heer Dijkshoorn Vara-televisieclub. beschoren.... Evenveel beurten had de heer Vo gelzang nog nodig om dc heer F. v. d. Velden té vellen. Zijn hoogste se rie in deze partij was 19. die van zijn tegenstander "12, terwijl deze slechts 98 caramboles tegenover de 150 van de kamoioen kon stellen. De overige partijen waren alleen van betkenis voor de onderlinge rangschikking. De heer De Koning (Dirks Vrienden) maakte de 150 ca ramboles compleet in 34 beurten, terwijl zijn tegenstander, dc heer J. Bred lus Ft Oosten) met 128 genoe gen moest nemen Deze laatste scoor de echter de hoogste serie: 23: de winnaar haalde 20. De heer N. Harlojj bewees de heer L. v. d. Lee Cl Oosteneen dienst. In 35 beurten behaalde de heer Hartog zijn meer derheid. tei'wijj hij een hoogste serie van 17 scoorde. Zijn tegenstander kwam met een hoogste serie van 14 tot 123 caramboles. De voorzitter van de biljartvere niging 't Oostorde heer M. Oost- veen. feliciteerde de heer Vogelen zang met zijn kampioenschap. Deze bedankte daarvoor, maar hy ze: het te betreuren, dat het bestuur van het district Schiedam de prijzen door ge brek aan tijd en geld niet meer di rect maar centraal uitreikt, omdat dit veel van de gezellige sfeer weg neemt. Spreker bedankte re heci Ep po Hekman voor 't prima materiaal, waarop gespeeld kon worden. De Uitslag Van hel touruooi luidt ;Wt volgt: G. Vogelenzang 7 H 1050 31 227 4.Q2 K. Dijkshoorn 1 10 962 30 221 4.35 Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lie ve Vrouw, Moeder. Be huwd- en Grootmoeder, MARIA CBEZÉE Echigen. v. Jifles Nobel, Wed. Van Dirk Zaaijer in de ouderdom van 74 j. Schiedam, J. Nobel Hooge Zwaluwe. D. Zaaijer D. Zaaij er-Offers Dick Schiedam, 2 Febr. 1955 Rembrandtlaan 34 b De overledene ligt opge baard in het Gemeente ziekenhuis, Nassaulaan 75 Schiedam. Bezoekuren 11—11.30 en 4—4.30 uur De teraardebestelling zal plaats hebben op de Alge mene Begraafplaats te Schiedam, op Zaterdag 5 Februari a.s- Vertrek van het woonhuis des voor middags 11 uur. BLOEMENMAGAZIJN ONZE BLOEMENWINKEL IS KOMT U OOK EENS EEN KUKJE NEMEN? L. KERKSTRAAT 5 - TELEFOON 66657 Velden 7 L, v, d. Lee 7 J. Brom us 7 N. Hartog 7 j. de Koning 7 929 37 2U3 4.57 6 Bal 30 220 3.S7 6 928 32 225 3.1*4 4 930 22 267 3.48 2 3(57 20 245 3.53 ingang van 1 FEBRUARI 1955 is bij lANJKSTRAAT 15 TELEFOON 67513 DISTILLEERDERIJ VRAAGT Brieven onder no. S 296 aan het bureau van dit blad. Diversen Onzichtbaar gestopt wordtin clout ons aile voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en scheuren. Billijke prijzen Spoedige aflevering. Hoogstraat 8, telef. 677Ü9 (filiaal Roeloff). Heeft u onze gebakken vis al eens geprobeerd? Het goedkoopste visbedrijf: L. Boer, Vlaardingerstraat 10, tel. 67043. Nog steeds is L. Boer's Vis bedrijf het beste en het goed koopste adres. Vlaardinger straat 10, tel, 67045. Het adres voor verse vis is en blijft L. Boer's Goedkoop ste Visbedrijf. Vlaardinger straat 10, tel. 67045. ..Rimboe Voor de sfd. Schiedam van de Nee. Bond van Oud-strijders en dva- r.crs vr.n het MobiHsalickrtiis zal het Schiedamse Toneel up Dinsdag I 8 Februari het toneelstuk ..Rimboe'' voor het voetlicht brengen in Musis Sacrum. Na afloop groot bal. Tijdens- het verrichten, van werk zaamheden op hetterrein van de B.P.M. aan dc Vondelingen weg is de 37-jarige steigermaker J. Hulsman uit de Oeverstraat van een zeven me ter hoge brug gevallen. De man. die vermoedelijk het evenwicht verloor, kwam op énige op de grond liggende buizen terecht. Met een schedeibasis- fractuur en inwendige kneuzingen ■werd hij naar het Ziiiderziekenhuis vervoerd. «™>UW KAMER, 450x400 znet vast tapijt, genaaid en gelegd TIJDELIJK voor 130— Motvrij 2-zyöig Gemakkelijk in onderhoud. ORANJEGALERIJ II TELEFOON 67844 Aangesloten bij het Financieringsinsti tuut Schiedam, d.w.z.: U kunt uw beta ling over 12 maanden verdelen blMMW—w—u—u— Op kantoor te Schiedam kunnen geplaatst worden met goede algemene ontwikkeling. Bij voorkeur met Mulo-opleiding. Soil, brieven in te zenden onder no. 2029 bureau van dit blad. Te koop aangeb. Gothischc huiskamer 468.-, bestaande uit dressoir, uit schuif tafel, 4 eiken kuipstoe- len. Nieuwste bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam Bronzen gordijnrail, compl. ƒ1.p. m.; gordijn veer plas tic 0.40 p. m.; traproeden 32. 34 en 5D ct.» platte nikke len traproeden 1.Grote keuze gordijnringen, schroef ogen, loper pennen, plastic- haken, enz. Frans v. Thlenen, Bioersveld 123, tel, 69799. Muz.ïnstr. - Radio'* Gramofoonp laten N umm erbrI even die naar ons oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertenties reage ren worden niet doorgezonden. Het Radiohuls, Hoogstraat 92, tel. 68044. Philips radio's 98,—, 162,—, 198,—, 210,—. 298,—. 348,—, 398,—. Philips Bi Ampli toestellen 468,—. 598,Ultraphil Hoogtezon. 76.50, Infraphil 27.50, Strijk ijzers 14,25, 16,45, 16,75. Het Radiobuis. Hoogstraat 92, teL 68044, Amroh radio en versterker onderdelen. Piek-Up's 16,50, 17,50. 21,70. Microfoons 16,50, 17,50, 30, 35.Alle soorten Philip* radiobuizen. Piek antennes 3,60. Spanningzoeker* 1,75, '2,65.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1