Cilly Wang danst in vijftien gedaanten 1000 paar /bibs#- Harmonie Wilton-Fyenoord concerteert in Passage In klasse 1B en 1 C gaat het Zondag spannen Alle leden een vest! Heeft V iets verloren H-DYS krijgt een kans, SVV gaat naar Enschede Een oude bouwkeet krijgt een betere bestemming Grappige parodieën met vele meesterlijke vondsten Shell-biljarters winnen vaii Wilton Burgerlijke Stand AGENDA Er zijn 76.245 Schiedammers Geopend werd met compositie van directeur ir J. H. Wilton DOK-Martïnit SENSATIONELE AANBIEDING VAN g. HEREN- m SCHOENEN] Vlaardingse dames gaan voetballen DHS ontvangt DRZ Ledenvergadering PvdA PPSC-RCV Weggelopen hond terecht Koperdiefstal Een wijkavond met toneelopvoering Fietser en motor botsten UITSPRAKEN VAN DE RECHTBANK mÊÊÊsSSSSMKm Vrijdag 4 Februari 1955 Voor de Kath. Kring De w^jze waarop dc „dans-parodiste" Cilly Wang haar kunst brengt Is wel enig: in zijn soort. Meer parodie dan dans. Meer de in figuren en bewe gingen uitgedrukte declamatie van proza dan een in vloeiende bewegingen verwezenlijkte poëzie. Het was ontegenzeggelijk heel grappig en elk num mer was op zich zelf een geniale vondst van uitbeelding van dieren of van mensen In hun vermakelijke zwakheden. De leden van de Katholieke Kring Schiedam, waarvoor mevr. Wang gistcren in Musis is opgetreden, zullen zich zeker geamuseerd hebben. Cilly Wang gaf eigenlijk maar heel weinig dans, in de gangbare betekenis van het woord. Zij ver toonde zich als „Vrouw in vijftien gedaanten", waarbij zij druk ge bruik maakte van kunstmiddelen als valse hoofden, armen en benen. Maar wat zij met deze kunstmidde len bereikte, grenst "wel aan het ongelooflijke. In elk nummer opnieuw camou fleerde zij zich in een nieuwe ge daante en het was een opdracht aan het publiek om uit te vinden, hoe zij uit gedaan had, wat vaak niet eens eenvoudig was. Soms was de dans gewoon een truc, zoals in de „Can-can". Hier bij gaf zij een meesterlijke persi flage van de Franse dans. Het ge zwaai en gedraai met de benen, dat de Can-can kenmerkt werd uitgevoerd met een vals been. maar pas toen dit gezwaai tot anatomisch onmogelijke hoogte reikte, kon het publiek de overtuiging krijgen dat het geen echte Can-can was. „Ma ria nka" was een geestig gevonden caricatuur van Russische kozakkon- dans. beter uitgevoerd dan een Ko zak het ooit zou kunnen doen. Maar er waren dan ook wel hulp middeltjes. In deze nummers was de humor wel het meest geslaagd. In „De gewone man" als slaaf van zijn dagtaak, en zijn vrije tijd gaf Cilly Wang meer pantomime dan dans. Ook weer aardig gevon den en vol humor gebracht. Dan waren er een aantal dieren- nummers, waarvan vooral „Het Vo geltje", zoals we het toeschouwers hoorden zeggen, „snoezig" werd uit gebeeld Als de dans op zich zelf vonden we „De Vrek" het best geslaagd, omdat ook hier de beweging als uitdrukkingswijze werd aangewend. Dit was ook het geval in de uit beelding van de schilder aan het werk. Muzikaal en vol rhythme. Cilly Wang heeft gisteravond wel getoond een artiste van formaat te zijn, met een humoristische ex pressie in haar kunst en vol origi nele ideeën. Alleen was haar wijze De biljarters - van Shell hebben» dank zij een grote op het groene laken getoonde meerderheid op de beide laatste speelavonden, een grote overwinning behaald op die van Wilton-Fijenoord, De eindstand werd 77—51 ten gunste van de Sportpark -bewoners. Nadat de Shell-biljarters aanvan kelijk een grote voorsprong hadden genomen,hep Wilton de achter stand geleidelijk m. Men kwam zelfs gelijk te staan. Daarna liep Shell weer iets uit, doch met de stand 514? was nog van alles mo gelijk. Deze week wonnen de Shell- representanten zowel in het club lokaal van Wilton als op de Vijf-' «luizee; in beide gevallen won slechts één Wiltonspeler zijn par tij. Uiteindelijk werd de eindstand 77—51, waardoor de Shell beslag legde op de beschikbaar gestelde beker. GEBOREN: WUhelmlna M., d. v. J. van Gogh en J, C. Gerritse; Arie, z. v. A. van Dijk en G. G. Oranje; Liduina M„ d. v. Ch. M. Boon, en A. M. Th. v. d Valk; Marinus W„ z. v- A. A. C. Lans bergen en I. Kosinski; Kristina H. d. v, J. G. v. d. Leeden en M. Schot; Marijke W. J., d. v. p. Dijkshoorn en J. G. v. Keeken. OVERLEDEN: A. J. Melief, §2 j.; D. P. Waalwijk, 73 U M. Cre- zée. 74 j. vr. v. J. Nobel. ONDERTROUWD; H Boes 21 j. en A. M. J. Vogelezang 18 j.; J. M. Bosman 28 j. en B. W. van Es 30 j.; Th. van Escb 23 j. en J. M. P. Kerkhof 22 j.; H. P. E. v. Gerven 49 j .en 3. P. M. Engering 40 j.; C Groen ew eg en 25 j. en C. Dinke- la'ar 22 ,j; J. Krijger 30 j. en G. Hamerslag 27 j.; A. Nobel 44 j. en A. Baas 34 j.; G. Quadt 29 j. en B. de Jonge 22 A. S- F- de Rond, 31 j. en Th. L. M. Wester- man 21 j.; J. M. Vaarling 23 j. en A. J. L. Rensman 20 j.; P. Vink 28 j. en D. Houting 21 j. GEHUWD: H. Huiskes 30 3 en C. G. van Dorp 23 j.; J. W. J. Willemse 28 j. en J. M. Folst 24 j.; L. J. Matena 20 j. eu Chr. C. Es- bach 20 j.; J. A, C. Rensman 60 j, en J -M. Hertog 59 j.; O. van Oos tende 25 j. en C. M. A. Brökling 21 j.; A. 't Hart, 23 j, en C, J, L> Vrijland 21 j,; A. Stavast 24 3. en A. B. Meijers 23 3,; H. M. de Kun- der, 22 j. en A, Koning 20 j. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa v. Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80. tel. 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woensdags en Zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van tot 8.30 uur. - Zondags gesloten. van uitdrukken ietwat aan de goedkope kant, met wat te veel effecten en kunstmiddelen, die zij heeft het vaak getoond, wel ge mist kunnen worden. Dat zij makkelijk spreekt tot het publiek is zeker waar. En haar werk wordt gewaardeerd. Dat bleek wei uit het hartelijke applaus dat telkens uit de zaal opsteeg en uit het feit dat zij gedwongen werd tot een herhaling van het slotnummer. Het aantal inwoners van onze stad bedroeg op 1 Januari 76.245 (37.916 mannen en 38.329 vrou wen). Op 1 December was het in woneraantal 76.218, een vermeer dering dus van 27 inwoners. In December werden geboren 58 jongens en 63 meisjes, er overle den 50 personen (29 vrouwen en 21 vrouwen), er kwamen 247 perso nen naar Schiedam (135 mannen en 112 vrouwen) en er vertrokken 291 personen naar elders (137 man nen en 154 vrouwen). In totaal stierven er 50 personen, waarvan. 3 beneden de 1 jaar. een tussen de 514 jaar, een tussen dc 1524, drie tussen de 2539. drie tussen de 4049, vier tussen de 50—59, negen tussen 60—69, zestien tussen, de 70—79 en tien boven de 80 jaar. Het aantal huwelijken bedroeg 42. Hiervan woonden in 29 gevallen man en vrouw m Schiedam, in twee gevallen de man in Schiedam cti de vrouw elders, in elf geval len de vrouw in Schiedam en de man buiten de stad. Na het hu welijk hadden vijf een eigen wo ning, twaalf trokken bij de ouders m, vier bij familie, vijf kregen on derhuur, negen bleven elk afzon- derljjk wonen en 7 gingen naar buiten de stad. Binnen de gemeente verhuisden 169 gezinnen met in to taal 766 personen. In het Passage-theater gaf de Harmonie ..WiUon-Fijenoord" gisteravond een concert, dat zeer druk bezocht was. De ere-voorzitter ir B. Wilton heette de aanwezigen hartelijk welkom. Het afgelopen jaar is een opwin dend jaar geweest voor ons bedrijf door de viering van het 100-jarlg be staan, Het Harmonie-orkest heeft hieraan een groot aandeel gehad, even als het dames- en mannenkoor. Het heeft ons bijzonder voldaan over z«'n korps te beschikken, aldus de lieer Wilton. Wat 't leger voetbal brengt Wat de voetbalwedstrijden van aanstaande Zondag betreft is de ver wachting dat de uitslagen In klas 1 A niet veel verandering in de rang schikking van de verenigingen zullen brengen. Alleen de uitslag van de wedstrijd AVS—GLZ kan van belang zijn voor SVDPW. Deze vereniging heeft, gezien de resuitaien van de laatst gespeelde wedstrijden, kans op een overwinning op Noorderkwartier. Zou dit het geval zyn, en zou AVS winnen, of tegen GLZ gelijk spelen, dan zouden do Schiedammers naar de derde plaats opschuiven en on der de candid aten voor het afde- Ungskampioenschap gerangschikt kunnen worden. WF gaat op bezoek bij Nestoro. wij zouden voor de stoere scheepswer- kers Maandag graag een overwin ning willen melden. In afdeling B zullen de Schiedam - j verenigingen Ursus en SFC in de wedstrijden hun uiterste best moeten doen. Ursus gaat op bezoek by Bloemhof, dat dezelfde cijfers heeft als SFC, waarvan Ursus vorige week met 1—0 won: een moeilijke opgave SFC gaat naar Oud-Beyerland, om tegen de vereniging van dezelfde naam de strijd aan te binden. Oud- Beyerland sluit wel de lB-lijst, met slechts 4 punten uit 9 wedstrij den, doch de bewijzen zijn geleverd, dat zij op eigen terrein gevaarlijke tegenstanders kunnen zijn. Demos krijgt Progress op bezoek. Met wat doorzettingsvermogen zul len dc Schiedammers op eigen ter rein toch wel kans moeten zien de volle winst te boeken. Wij zijn be nieuwd. Koploper Dilettant van la gaat by LMO, derde op de ranglijst, op be zoek, |er\vijl Het Noorden, als twee de, een uit-wedstrijd heeft tegen Te- diro. "Wij Beioven niet dat Het Noor den zal falen en a.s. Maandag 17 uit 12 zal kunnen noteren. Er kan dus een groot gedrang in deze afdeling komen naar de bovenste plaats. In 1B zal na Zondag heel wat „stuiver tje gewisseld" worden. Hetzelfde verwachten wij in IC. Schiedam heeft de returnwedstrijd tegen Germinal, waarvan het vorige week met 3—1 won. Welk antwoord zal Germinal Zondag op deze neder laag geven? In ieder geval zullen de Schiedammers er rekening mede moeten houden dat ook na de rust even hard gestreden moet worden als in de eerste speelhelft! Martinit gaat naar DOK. Onze stadgenoten hebben in verschillende wedstrijden getoond vechters te zijn tot de laatste minuut. Hierdoor zijn ook enkele overwinningen uit het vuur gesleept. Wij geloven dan ook niet dat Mavtimt tegen DOK zal falen. Eureka, met 13 uit 10 op de derde plaats, zal tegen Hellevoetsluis toch moeten oppassen, evenals Sportvo- gels tegen DJS. Bij gelijk spel in beide laatstge noemde wedstrijden en de volle winst voor Schiedam, zouden onze stadgenoten onder Martinit de twee de plaats bezetten. Schiedam pas dus op 3 e tellen! BIJ JUBILEUM: Dc Biljartvereniging „'t Oosten" bestaat 25 jaar. Bij deze gelegenheid is aan alle leden een biljartvest uit gereikt. „'t Oosten" Ss hiermede de eerste vereniging in het district Schiedam, Vlaardingen on Maassluis, die in uniforme vesten gaat spelen. Voor do uitreiking wees de voor zitter van ,,'t Oosten", de heer M. Oost veen, er op. dat alle leden van een sportvereniging uniform gekleed gaan, maar dat dit over het alge meen in do biljartwereld nog niet de gewoonte is. Spreker merkte op, dat netheid de mens siert en dat iedere biljarter ongeacht zijn gemiddelde, dit vest met ere kan dragen. Hij ging hierna tot de uitreiking van de 23 keurige zwarte vesten over. Tot slot van zijn redevoering wenste de voor zitter alle^ leden veel succes in het komende jubileumtournooi. Zondag staat er de Martiniters een zware opgave te wachten, zij zullen de strijd moeten aanbinden tegen het Rotterdamse DOK. De thuiswedstrijd eindigde in een 11. Maar of deze wedstrijd op het kleine veld op het Zuidplein de Martiniters zal liggen? Op dat veld hebben zij nog nooit een overwinning kunnen boeken. De Mar- timiter? zijn bij voorbaat gewaar schuwd hier vooral hun capaciteiten te tonen, en met deze traditie te bre ken. Verdere wedstrijden zijn: O. Beijer- land 2—Martinit 2; Martinit 3— Sportvogels 3, 12 uur; Martinit 4 GLZ 3, 9.30 uur. (Advertentie LM.) Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Zet 'm op George". Monepole: 2,7 en 9 uur: „De rode speer". Voorstellingen: Tivoli; 3 uur Contact-avond Schiedamse Voetbalver. „S.F.C.", Irane: 3 uur Filmavond C-F-A. Marijke: 7.30 uur Carrtact-avond G.SJ5. Te bevragen aars het Hoofdbureau var Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en z6 uur; I paar kinderwantjes: gryze wollen shawl; paar bruine glacé handschoenen: 1 paar herenhand- sehoenen: 1 tsaar kindersokjes; beige capuchon: grijze capuchon: wieldop; nummerbord; kinder portemonnaie; deren halsband. Te bevragen bij de vinders; i pakje margarine. K. Bussaard, psules Potter straat 73; Jongensbril, P. J, Sonnemans, St. Liduin»«traat 90b: rmg met sleutels. VI. Oosterimr, V. J. Troels tralaan 82: sigarenaansteker. R. Donker, Dal ton- straat 51: «ng: met sleutels. Ad. Hollan der. Riddcrkerksestrast 20a; kettinkje met sleutels en mesje, J, de Lange. Mar conistraat 22b; kinderbril. H. N. Weiland, Frof. Aalberselaan 8; rode vulpen in étui. A. v. Westen, B. K. laan 261a; rozenkrans, J. Loves, v. Ostadelaan 65a; rood étui met vulpen. S. Nels. Maria- straat 16a; vulpotlood, B. Osephius, Frof. Kamerllngh Onnestsan J07b; sleu tel. mevr- Jonkman. Hoofdstraat 135/9; zakmes. A. v. SchpndeJ. Spinhuispad 25: sleutel, V/. v. d. Velde. Hofje van Belois 16; 2 fletssleuteltjes. F. Dubbeldam, B. K. laan 216; oortemonnaie met rozen krans. L. v. *t Wout. Boiiiestraat 82b; opvouwbaar boodschappentasie, Nfcu- wenhuis, VJaaröingerdïlk 331; oortemon- naie met inhoud. F- Pegels, Polderweg 216; rode autoped. J. Schoenmakers. Archlmedcsstraat 42; klappertjes-plstool. J. Niemsn. Geert Relndersstraat 32c; breekijzer, M. v, d. Mast. Fernissestraat 7b; bedrag aan geld. p. Krabbendam. .Tan Steen-Vraat 6a: bedrag aan geld, B. v. DrJel, Pieter de Hooghstraat 24b; be drag aan geld, c, Genrts, Hoogstraat 198; doublé kettinkje, I. Wies, Lange Singel straat 102a; im. parelketting. M, y, Bodegom, Hogenbanweg 41a; 1 paar gele handschoenen, Nauman, Voorn eses tra at 6; donkerrode shawl, G. de Raad, Dr. Zamenhofstraat 87; 1 paar grijze hand schoenen, N, v. d. Plas, PotgJeterstraat 22a; kinderwant, H. Krabbendam, Ru bensplein 17b: nylonkous, Oomen. W. Brouwersstraat 38; blauw kmderwantje, K. Pljaacker, Parallelweg 212: groene kindershawl, v. d. Gaag. Geert Relndera- straat 3a; witte gymnastiekschoen, A. de Eoo. Villastraat 23; rood/geel geblokte baret J, Vrijen hoeK Edlsonstraat 8a; rode handschoen, R- Rasker, Remibrandt- laan 96b; blauwe kinderwant, F- Cents, Rembrandt-tean 15a; bruine alpino, J. Venngmeijer, Potgieterstraat 8a; blauw witte shawl, Bouwer, Lorentzplem 2d; 1 paar glacé herenhanüschoenen. Over weg, Voornesestraat 3lb (na 18 uur>: wit zijden communletasj*, Koning. Uest- vest 62; 2 wanten. C. Rook, Rotterdam- sedijk 178c; ceintuur, J. v. Noort. v. Esveldstrast 22; bruine wollen hand schoen, Leijendekkers, B. K ia5,P grijze ceintuur (visgraat), F. Koster, Anth. Muljsstraat 19b, In Vlaardingen is opgericht de damosvoetbalvereniging „Union" on der voorzitterschap van mej. Riek de Koning. De dames zullen een donkerblauw shirl dragen met een witte broek. Men heeft zestien leden. Naar een veld, wordt nog gezocht. Wij hebben basisg weten te leggen op een export-partij prach tige HERENSCHOENEN van bijzonder mooie kwaliteit sporlbox, in tan, bruin en bordeaux met poro-crêpe zool. Deze partij schoenen, welke wij normaal verkopen voor 29.75 kunnen wij thans aanbieden tegen de exceptioneel lage BINNENWEG PIEINWEG 196 met de „Marche Solonelle" van ir J. H. Wilton en bewerkt door de dirigent, de heer J. F.Pala, Op veel vuldig verzoek is dit werk nogmaals uitgevoerd. Het orkest beschikt over goede musici, hetgeen bleek uit de voortreffelijke weergave van dit werk. Ook het muziekwerk „Sinfonia" van Joh. Chr. Bach met zijn vele vrolijke ntianceringen kreeg een goede vertolking. Met het volgende werkje, „Introductie en Allegro", gecomponeerd door de dirigent en speciaal bestemd voor de fluit was het mejuffrouw Willy Ryn talder, de enige vrouwelijke muzikant van het korps, die veel succes oogstte. Met een bouquet tul pen werd zij beloond voor haar spel. „Geschichten a us dem Wiener Wald" van Johann Strauss, vormde een goede overgang naar de lich tere muziek. Dit werk werd bij zonder goed weergegeven. De ver schillende scènes in dit woud wer den door de diverse instrumenten gevoelig uitgevoerd, waardoor de Weense muzieksfeer goed, naar vo ren kwam. De Russische componist Ippolitov- Delhaye verplaatste ons naar het gebied van Kaukasus in Zuid-Rus land, met Scènes Caucasiennes". Dit werkje bestaat uit vier delen, „in de bergen", „in het dorp", „in de moskee" en „de tocht van de gouverneur". De vier delen gaven de verschillende stemmingen van natuur en bevolking weer. Tot slot werd uitgevoerd de mars „Imperial Echoes" van A. Safroni, Een hartelijk langdurig applaus noopte de dirigent tot een toegift en het orkest speelde nog „Espana". Na de pauze werd de film ,Mel- ba", de levenshistorie van de zan geres Nellie Melba vertoond met Patrice Munsel in de hoofdrol. Voor Zondag a.s. is de plaatselijke ontmoeting DHS—DRZ vastgesteld, zodat het in Kethel geducht gaat spannen. De vorige ontmoeting tus sen beide teams is toen na 'n enerve rende strijd in een kleine overwin ning voor de geel-zwarten geëindigd. De Rode Zonncrs zullen dus wel trachten revanche tc nemen, temeer daar zij nog best een paar puntjes kunnen gebruiken. Aan spanning zal het Zondagmid dag aan de Schiedamse weg zeker niet ontbreken, want het gaat om de Schiedamse hegemonie van de 4e klas: Het verdere programma luidt: DHS 2Hermes-DVS 3, 10 uur; Excelsior '20 3—DHS 3, 12 uur; Pro gress 2—DHS 4, 9.30 uur; DHS 5— Overmaas 9, 9.30 uur: Nieuwenhooro 3—DHS 6, 11.30 uur; DHS 7—Dindua 5, 12 uur; Abbenbroek 2—DHS 8, 1150 uur. Gisteravond is in het Volksge bouw onder goede belangstelling en in een prettige sfeer de 47e leden vergadering van de Schiedamse af deling van de Partij van de Arbeid gehouden. In een vlot tempo wer den de programmapunten afge werkt. Besloten is dat de heren A. Bakker, H. Sabel en air M, B. Emgelsman afgevaardigd worden naar het aanstaande partij-congres. Op de Koemarkt heeft gisteren weer een koe, voor het eerst sinds Ia>ip, vro rondgedarteld. De Koe markt is er thans echt 7iiet meer op tnpericlu, dat hier koeien rond' lopen, rodat het drukke verkeer prompt in de knoop kxnam te zit ten en lange rijen auto's en grote groepen fietsers even moesten wachten tot de koe weer was ge vangen. Het jeugdige beest was bt.i het overladen van een aantal koeien in de Merwedehaven los gekomen en had de polen genomen, richting stad. De veedrijvers, hevig geagiteerd, er achter aan. Door lis tig drijven, kreeg men het dier in het nauw, in dit geval het dood lopende steegje naar café De Am- stelbron en met de rest van de ktidde van zes koeien als lokaas, lireen men. de desertrice, na enige moeite in een grote veewagen waarna het verkeer normaal door kon gaan en de honderden kijkers hun iceg konden vervolgen. Onze eerste klassers Het uitstapje naar Tilburg heeft Hermes-DVS weer geen winst gebracht. Met 3—1 werd van NO AD verloren en dit resultaat was ditmaal wel xeer teleurstellend. Maar de Schiedamse voorhoede In de nieuwe opstelling speelde aanmerkelijk beter, dan men de laatste tijd gewend is. Als hierdoor het vertrouwen in deze linie terugkomt, komen de doelpunten ook. Voor a.s. Zondag zyn er dan ook geen wijzigingen in de 3anval aangebracht. Aan de Oudedyk, pal tegenover het v o>- agenkamp, staat sinds enkele dagen een houten bomvseh Het is een i, one oude keet van een aanne mersbedrijf uit Arnhem, die hier aan dc Oudedijk een geheel andere be stemming zal krügen. Een houten uitbouwsel op het dak, de toekomstige klokkestoel, is hier al een aanwijzing voor. Het wordt namelijk het cen trum voor bet geestelijke leven en de ontspanning van de bewoners van het woonwagenkamp. De Stichting Woonwagen-liefde- De toekomstige school en het werk van de St. Vincentiusvereni- thans aanwezige recreatiegebouwtje ging heeft dit gebouwtje doen neer- j zullen tot een complex worden ver zetten en wanneer het verbouwd, j enïgd. opgeknapt en bijgeschilderd is dan j zullen hier de kerkdiensten worden 1 gehouden. Dc woonwagenbewoners hoeven dan Zondags niet meer naar de canline van „Excelsior" om de mis te boren, temidden van bier flesjes en reclame-affiches voor drank. Daar in de buurt van het vrij afgelegen kamp er geen andere ge legenheid voor is zuilen in dit ge bouwtje ook ontspanningsavonden en dergelijke gehouden kunnen wor den, waardoor de bewoners van de huizen op wieien wat uit hun iso lement komen. Maar de Stichting Woonwagen- liefdewerk gaat nog verder. De be deeling is om ook nog een school te stichten voor de kinderen uit het kamp, die nu te ver van de andere scholen afwonen. Het aantal leerlin gen zal uiteraard vrij beperkt blij ven, lager dan in de L.O.-wei als voorwaarde voor de stichting van een school is gesteld, zodat de Stichting de toestemming van H.M. de Komngin. zal behoeven. Wel in de verdediging, want Me- lief is geblesseerd en wordt vervan gen door De Koning, terwijl de jeug dige doelman Tap, voor de Schie dammers zekere geen onbekende, de plaats van Van Diest zal innemen. Het volgende elftal komt tegen NEC in het veld; doel: Taj, achter: v. d. Sloot en De Koning; midden: Gudde, Burger en Schenk; voor: Rooden- burg, Stolk, Lex Janse, v. d. Tuyn en Mynsbergen. NEC heeft in deze competitie het zoet der overwinning nog niet mo gen smaken. Doch wij willen van deze plaats een ernstige waarschu wing laten horen, want het sterke Rapid heeft Zondag na de uiterste krachtsinspanning met 21 van NEC kunnen winnen, na een wedstrijd, die op hoog peil stond. Rapid mocht met dit resultaat heel erg blij zijn. We zijn 7iu zover, dat Hermes deze wedstrijd moet winnen, anders wordt de sprong naar de eerste negen te groot De KNVB reserse elftallen van Hermes blijven dicht bij huis. Het 2e speelt om 10 uur aan de Damlaan tegen HOV 2, Afgelopen Zondag stel de het opnieuw teleur, door met 2—1 van UVS 2 te verliezen, waardoor de kansen op de eerste plaats tot een minimum zijn beperkt. Het 3e speelt om 20 uur in Kethei tegen DHS 2. De overwinning tegen DHC 3 bracht Hermes 3 op fluweel, doch zij zullen Zondag tegen het sterke DHS 2 duchtig moeten oppas sen, Het 4e speelt om 12 uur aan de Damlaan tegen DHC 4, SW naar Enschede Zondag hebben de SW-ers tegen het goed spelende Brabantia een verdienstelijke overwinning geboekt, waardoor zij belangrijk zyn gestegen op de ranglijst. Het zelfvertrouwen van de rood-groenen heeft ongetwij feld eert stevige duw gekregen, het geen overigens wel nodig is in ver band met de zware uit-wedstrijd te gen Rigtersbleek, welke a.s. Zondag op het programma staat. Rlgtersbleek is in geen geval een zacht eitje, want dit elftal beschikt over een. uiterst stugge verdediging waarop reeds menige voorhoede is gestrand. De- SW-voorwaartsert wel ke nog al eens last hebben van een. te groot individualisme, zullen dit zeker in. Enschede weg moeten laten. Indien er gedoelpunt moet worden zal men de verdedigers van Rigters- bleek een verrassend spel moeten voorschotelen om zodoende de mo gelijkheden te scheppen een aantal gaten te boren in deze defensie. Zon dag heeft men. aan de Bosrand weer eens kunnen zien dat de SVV-ers het nog kunnen, zodat er ook tegen deze tegenstander een behoorlijke kans in moet zitten. Een overwinning zal de s' positie van SW in afdeling B danig verstevigen, hetgeen momenteel een eerste vereiste is in deze zeer be langrijke competitie. De SW-reservisten SW 2 gaat een moeilijke wedstrijd tegemoet in Rotterdam tegen Excel sior 2, de koploper m deze afdeling. SW 3 speelt om 10 uur thuis tegen ONA 2 en SW 4 eveneens om 10 uur tegen EBOH 2. Hoewel de laatste wedstrijd tegen R.C.V. gewonnen werd, was het spel toch maar zeer povertjes. De juiste opstelling is nog niet gevonden en wij zien met spanning uit naar de wedstrijd van Zaterdag a.s. Dan za] het op het terrein Boshoek gaan tegen H.T.S.V. uit Den Haag. De wedstrijd vangt aan om 3.45 uur. Ook het derde elftal en de junio ren-a komen in het veld. Tegen Red-Stars II zal ook om 3.45 worden gespeeld en wij verwachten van het derde elftal in deze uitwedstrijd de volie buit. De a-junioren ontmoeten in Maas sluis Excelsior A 1, welke wedstrijd ook om 3.45 uur begint, ook van ae junioren verwachten wij een goed resultaat. Mevrouw B. uit de Brigantijn straat in Rotterdam miste sinds tVrijdag j.I. haar hond, een aïrdale- 'terrier, reu. Zij las een advertentie waarin een hond te koop werd aangeboden. Zij ging naar het opgegeven adres in Schiedam en zag dat de hond haar weggelopen huisvriend was. De koopman verklaarde de hond op de markt in Rotterdam te heb ben gekocht. Met haar hond kon zjj weer naar huis teruggaan. Als verdacht van diefstal van koper in een fabriek werd aange houden de 40-jarige W. F. O. uit Schiedam. In gebouw Irene aan de Nieuwe Haven hield de wijkgemee nte 3 van de Nederlands Hervormde Gemeente gisteravond eèn wijkavond. Ds H. VI. Hemmes heette de aanwezigen harte lijk welkom cn gaE een korte inlei ding bij het toneelspel, dat door de werd opgevoerd. Ook ditmaal werd het toneelstuk „Van ander ras", een spel in 3 bedrij ven van James Gow en Arnaud d'Us- :>eau goed voor het voetlicht gebracht, In dit spel wordt liet probleem van de negers op treffende wijze naar voren gebracht. De tonelisten hadden hun rol goed onder de knie en gaven mooi technisch spel te zien. De re gisseur, de heer J. Zuidgeesl cn ziin spelers ontvingen na afloop een har telijk applaus. De avond werd beslo ten met een woord van dank van ds Hemmes. Gistermorgen kwam oo dc B. K. laan de 31-jarige wielrijder P. J. J, uit de Oosterstraat in botsing met de 28-jarige motorrijder K. A. F. K. van de Lokhorst in Rotterdam. Do wielrijder kwam uit de richting Nieuwe Haven en stak plotseling de rijweg over. De motorrijder kon een aanriiding niet voorkomen. De heer J. werd met een hersen schudding en hoofdwonden door de G.G. en G.D. naar het gemeen teziekenhuis vervoerd. (Advert entte I.M.) De Rotterdamse rechtbank ver-, oordeelde gisteren de een en der tigjarige drogist J. C D, uit Schie dam, die als voorzitter van een feest commissie drie honderd gulden had gestolen, tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. d? vier en dertigjarige los werkman C. den B. uit Rotterdam wegens diefstal van kleding uit auto's tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maan den voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. de drie en veertigjarige los werkman A. S. uit Schiedam, die het huis van een vroegere vriendin was binnengedrongen en die deze vrouw ernstig had mishandeld, tot een ge vangenisstraf van twee maanden voorwaardelijk, Schoolvoet- en handbal De commissie schoolvoetbal en -handbal heeft het aantal wedstrij den uitgebreid en verdeeld in pou- den in de Paasvacantie oP 12, 13 cn 14 April. De finale vindt plaats op 30 April, Of de verkoop van Engelse zemen eerst via een expor teur naar een importeur moet gaan en vervolgens van een groothandelaar naar een win kelier, of.... dat wij zélf uH Engeland een partijzemenim- porteren, die wij rechtstreeks aan het publiek verkopen 1 Is het dan voor U nog een vraag, waarom wij Engelse zemen kunnen verkopen van heerlijk zachte huiden, uit gezochte zemen, die goed ainemen, soepel en duurzaam zijn en bovendien meer dan veertig procent goedkoper zijn dan normaal? Wij kochten een grote partij van deze zemen, die overal voor 2,95 verkocht worden, pracht zemen, zo volmaakt van kwaliteit» dat wij elke zeem stuk voor stuk garan deren, want betere zemen dan deze Engelse bestaan er niet. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Engelse zemen en U kunt ze nu uitzoeken voor Geert posiorderx. I WINKELCENTRUM BMNENWEQ, Tel 29180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1