-UNIQUE OPENDE- ST. UDÜINASTRAAT 52 C Wat men van plan is met liet Nationaal Gedistilleerd Museum VVV-meisjes leerden Rotterdam kennen STEHO-TYPISTE Actie ingesteld voor het verzamelen van gelden De schoolmelk kost weer een kwartje per week Zes jaar Clubhuis van de St Jorisdoele George Formby in strijd met zijn paard Koeriersters ER KOMT SCHOT IN t Is van landelijke betekenis TEKORT AAN 60EDE KAPSTERS! Contaetavond SFC „Bouvardia" in een nieuw gewaad j Schoorsteenbrandje „lryiosa -bazar AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand S.U.S. I Diefstal uit .een etalage Zuurstoffles ontploft KORFBAL: Verzwakt Succes naar WION Van de weg gedrukt Lading katoen van lichter in brand Engelse schilders exposeren in Rotterdam SCHIEDAM MARAKATHA Ou Khanl kunt U niet missen geen dag! LEERLING-VERKOOPSTER op Zaterdag 5 Februari de afdeling MOTORRIJWIELEN TELEFOON 68100 - TOESTEL 6 RAP VESPA SOLEX ZüNDAP SCOOTERS WIN EEN SOLEX ZIE DE ETALAGEl N.V. Schiedamse Cartonnagefabriek Zaterdag 5 Februari 1955 By de verwezenlijking van dc plannen om in de historische Koopmansbeurs, schepping van de Italiaanse bouwmeester Guiduci, een Nationaal Gedistilleerd Museum te vestigen waar in de voor Schiedam van historisch belang zijnde gedistilleerd industrie aanschouwelijk wordt uitgebeeld) is weer een mijl paal bereikt. Zij het ook een kleintje. De commissie voor het genoemde museum is er thans n.I. toe overgegaan om gelden in tc zamelen om het beoogde doel, de stichting van een na tionaal museum te Schiedam, te verwezenlijken. Da plannen voor dit museum zijn nog met 7.0 oud. Toon enige jaren geleder, de Koopmansbeurs geheel gerestaureerd werd, zat het ge meentebestuur met een probleem. teressante periode van de gedistil leerd industrie aan de vergetelheid te ontrukken en een blijvend mo nument voor deze oud-vaderlandse industrie op te richten. Hit is wel 1 V j op vv, nemen. un. is wei n» moest'in de eerste plaats een Schiedams nwwvhvï* Schiedamse c-' maar toch zeker ooit een nationaal C,« gevraagd, belang. Immers, ook elders in ons A^e<?lide "Sgest!C' °.m h'f-ri land treft men gedistilleerd indus- cen gedistilleerd museum te vesti-1 trie aan al is de bakermat en het gen. Hetgeen geen gek idee was. j centrum van ouds Schiedam. De geschiedenis Van Schiedam is Hoe het museum ingericht zal g%v'leSJ ï0?1 worden s'aat nog niet geheel vast. >Tn.Ac. gedistilleerd industrie. De Er komen natuurlijk de voorwer- bloeitijd van de industrie was ook j pen en werktuigen die van ouds een 10I spelen bjj dc vervaardiging van de jenever. Maar daarnaast zal in diorama's en maquettes uit gedrukt worden de betekenis van deze industrie en alles wat daar mee samenhangt. De oude brande rij uit de bloeiperiode van om streeks 1850 moet herleven alsook de sfeer van de graanpakhuizen, de molens, de branderijen, de dis tilleerderijen en gistpakhuizen, maar eveneens de landbouw, het transportwezen en de oude gildos. Hel zal aardig zijn hier bv. te laten zien dat het Westland zijn ontstaan te danken heeft aan de Schiedamse industrie. Immers, met de spoeling uit deze industrie wer den de koeien en varkens in de omgeving van Schiedam gevoed, die hierdoor op stal konden blijven staan, waardoor een overschot aan mest ontstond die weer naar een bloeitijd voor de stad en bij een achtergang in de productie be leefde Schiedam diep de invloed daarvan. Men zou dus verwachten dat in de ..jeneverstad Schiedam" "de geschiedenis van de industrie, die haar een wereldnaam heeft be zorgd, geëtaleerd zou vinden. Niets is minder icaar. Alkmaar heeft haar kaasmarkt, Gouda haar pijpenmuseum, Leer dam sinds kort een glasmuseum maar Schiedam heeft geen gedis tilleerd museum. Wel zijn er meerdere distilla teurs in Schiedam die er privé een min of meer uitgebreide verzame ling op na houden van voorwerpen die betrekking hebben op de in dustrie, maar dit zijn particuliere collecties en niet voor het publiek toegankelijk. Bij de firma Mel- chers aan de Lange Haven is de dertje ontworpen waarin in pret tige vignetten het doel van het museum is uiteengezet. Deze fol ders worden over het hele land verspreid maar daarnaast zal een speciaal beroep worden gedaan op dc belangstellenden in Schiedam. Want hei is immers in de eerste plaats een plaatselijk belang dat dit nationaal gedistilleerd museum in Schiedam komt. Men denke hier bij aan de verlevendiging van het toerisme waarbij Schiedam gebaat is. De Commissie gaf ons de verze kering dat er in onze stad belang stelling bestaat voor dit museum en met alleen van de zijde van de distillateurs. Zo werd van particu liere zijde reeds een belangrijke gift ontvangen als eerste bijdrage voor de stichting die er zal moeten komen om dit museum op te rich ten en te exploiteren. (Advertentie 1M.) De enorme vlucht, welke het dames- kappersvak, vooral gedurende de laat ste jaren genomen heeft, is de oorzaak, dat er 'n belangrijk tekort is ontstaan aan werkelijk goede dameskapsters en kappers. Vrywel ieder kappersbedrlji zit met du probleem Ook John Postmus, met 3 dameskap- saions m Rotterdam, waarvoor uiter aard een grote kring van geselecteerd personeel nodig is, heeft hserme kampen. Het succes van de salon de Lijnbaan, dc faam van zijn exclu sieve coiffuies en de daardoor regel matig uitbreidende clicntenkring vergen steeds weer aanvulling van de bestaan de person celkern cn opleiding van nieuwe krachten. John Postmus blijft dan ook onver- De contactavonden voor leden en donateurs van de Schiedamse voet balvereniging S.F.C. blijken in alle opzichten te voldoen. Gisteravond was de opkomst in „Irene" overwel digend groot. Dit merkte de voorzitter van de feestcommissie, de heer W. Krom- enhoek in zijn openingswoord aan I u:ennoeK m zijn openlngswoora aan 1 "vtT t, Dok op. Deze saamhorigheid van Ie- A^emeoe hedensmke \er- den en donateurs onderling zou er i elllS"in£ Vmr reemdeiingenverkeer ontegenzeggelijk veel toe bijdragen, i.»ar kennis van ons land op peil dat liet a.szilveren teest van dc ver- F"'?™ heefl enigine, op grootse wijze gevierd zal kunnen worden, derVlugi, hoofd van.Iraffl. mgin- u t i lichtingen van de Rotterdamse WV, rr> ar"ateur-c?km'Gtgeze!schap j ïiecft de meisjes gisteren vertrouwd moeid doorwerken aan "de unbrViVim?? JPPIj on reS1G van de Pe0![ i gemaakt met de toeristische gehei- „Va o'j'-Un..5 ae uitbreiding p, van Houwclingen slaagde al direct CU-,» v - - - n z,J.n bekwame Staf. meteen kenrirv» nnlnnnisf wnarvnnr Een charmant gezelschap van WV i Van der Vlugt, werden afgevuurd. Hij heeft mensen nodig. die de - liefde cn ambitie kunnen opbrengen voor het mooie kappersberoep. dat een modevak geworden is. cn die hierin graag het hoogste willen bereiken, ook op het gebied van salariëring. In Februari vangt een grote selectie cursus aan meteen keurige polonaise, waarvoor door het grote bezoek, bijna geen voldoende ruimte was. Afwisselend met diverse sketches en muzieknummers werd er een nummertje gedanst. Het was een prima avond waaruit de Maasstad en en. passant hebben de dames van haar nog wat kneepj'cs van het aantrekkelijke maar moeilijke vak opgestoken. Uit eigen ervaring kunnen de in- formalrices inlichtingen gaan geven over de belangrijkste Rotterdamse attracties. Want mej. Van der Vlugt, Deze avondcursus is geheel Kosteloos 'het onderling verband lussen dc le- heeft ze haar gisteren getoond. Er zo langzamerhand wereldberoemde j schrale geestgronden van het West- collectie van monsterflesjes onder-iancj gebracht werdea waardoor gebracht cn hoewel dit een koste- r deze streek tot een excellent ium- Itjke verzameling is, wordt hier j bouwgebied werd. maar een hoel^ klein facet vertoond Ook zal aandacht worden ge- van de drankindustrie. schonken aan nevenindustriën, z.a. Het is dus een prijzenswaardig de glas- en kistenfabrieken, kui- voornemen om in Schiedam een perijen, koperslagerijen en kurken- eigen gcriistilleeerd museum van fabrieken, Kortom, het museum nationale betekenis te stichten. Be- moet uitgroeien tot een in de lande gin IJD- werd een Commissie voor upiek en leerzaam voorbeeld van oen echte vaderlandse industrie. Naast dit statische materiaal, ko- men er ter afwisseling, zo is be dacht ook tijdelijke exposities van allerlei aard. betrekking hebbende op het gedistilleerd. Actie ingezet Maar voor de verwezenlijking van deze plannen is geld nodig, 'vee! geld. Om te starten.'zeker een bedrag van f 50-000,maar wan neer dit museum tot iets groots moet groeien dan zullen de kosten nog veel hoger stijgen. De commissie voor het nationaal gedistilleerd museum is daarom dezer dagen bêgonnen met de actie voor het samenbrengen van het geld. Hierbij zal een beroep wor den gedaan op de belanghebbenden in de gedistilleerd industrie, de distillateurs dus en de nevenbedrij- ven. tot aan de slijterijen en café's toe. Niet alleen Schiedam maar in geheel Nederland. Door de heer Coen Kramers is een keurig fol- het Nationaal Gedistilleerd Mu seum in het leven geroepen waar in vier vertegenwoordigers van de Schiedamse distilleerderijen t-w. de heren A. M. Sunderman, J- P. Coe- bergh, H. Jansen en j. H. J. Witt- kampf. zitting hadden, als ook de heer A de Groot en Mr H. A. M. Roelanls als afgevaardigden van respectievelijk de Schiedamse ge meenschap en de V.V.V- De be kende Schiedamse architect Coen Kramers werd de deskundige ad viseur. Door deze commissie werden de plannen entworpen en ook de toe stemming gevraagd aan de ge meente om de beschikking te mo gen krijgen over de Korenbeurs. Dc gemeenteraad deed dit in Au gustus van vorig jaar, zij het dan ook niet van ganse harte. In de aanvankelijk nog wat vage plannen is nu een vastere vorm gekomen. Aldus vernamen wij van dit comité. Met het mu seum wordt beoogd de meest in- Het bloemenmagazijn „Bouvar- i dia" van de Gebr. Krabbendam in de Lange Kerkstraat heeft een gro te gedaantevei wisseling ondergaan in de laatste weken. Van de oude. dikwijls rommelige winkels, zoals de eigenaar het noemde, is niets meer overgebleven en de nieuwe zaak mag gezien worden. In vrij strakke lijnen is het geheel opge trokken. De witte muren komen goed uit tegen de in frisse lichte kleuren uitgevoerde wandkasten. Het steeds meer veld winnende neon komt ook fcier goed tot zijn recht. De etalage van natuursteen platen doet het goed De vloer is bedekt met zwarte rubber. Van buitenaf heeft men een goed door zicht door de winkel. Het werk werd uitgevoerd door het timmer bedrijf Fa. Rotteveel Sc Brussé uit Schiedam. Vele vrienden en relaties kwamen gisteren bij de heropening hun gelukwensen aanbieden en de den. hun wensen vergezeld gaan van cadeaux Het bloemenmagazijn be staat onder persoonlijKe leid.ng oe Heer Postmus, geassisteerd aoor enige van de beste leraren. Dc avondcursus duurt drie maanden en gedurende deze periode Kunt U bewij zen dat U talent heefl waardoor U voor een plaats in een van dc salons van John Postmus in aanmerking komt. Kapsters en kappers, aankomende kap sters of gevorderde leerlingen en zij, dte werkelijk serieuze interesse voor het kappersvak hebben, kunnen voor deze gratis cursus per briefkaart tn- schriiven of zich persoonlijk vervoegen op Woensdag R en 16 Februari 's avonds van 810 uur in de salon Korte Lijn baan 4 te Rotterdam den wel duidelijk bleek. Bij de familie J. H. B. aan het 1 Oude Kerkhof ontstond gisteren een i schoorsteenbrandje, doordat zoonlief van vijf jaar een partij kranten in de kachel had gestopt. De schoorsteen- loper en een schemerlamp verbrand den en de houten schoorsteenmantel werd geblakerd. Een buurman bluste het vuur. Dank ij een flinke subsidie van Het Bedrijfschap voor Zuivel kan het Schiedamse Schoolmelk Comité de prijs van de school-melk weer op 25 cent stellen en dus zo de verhoging van enkele weken gele den weer intrekken. Dus vanaf 7 Februari hoeven de kinderen dus alleen maar een kwartje mee te brengen cn toch melk krijgen. Ech ter geldt deze speciale prijs van 25 cent alleen tot Pasen of Pinksteren. Door het Schoolmelk Comité wordt nog een regeling bekend gemaakt in zake de betaling. De kinderen heb ben nu enkele weken lang 5 cent "staat reeds meer dan 23 jaar en j per week teveel meegebracht, maar geniet op dit gebied een goede re- 1 aangezien dit terugbetalen op school putatie. I vele moeilijkheden biedt, o.a. door Het clubhuis St. Jorisdoele be-1 meisjes kunnen op Maandagavond staat 16 Februari zes jaar. Honder- j terecht om met mevrouw j, de np r 55 1 Voor aanschaf materiaal t.b.v. het jeugdwerk In het wjjkgebouw ia de Stephen- sonstraat opende ds J. G. Jansen, predikant van wijk 5 van de Ne derlands Hervormde Gemeente gis teravond de bazar van de jeugdclub „Tryfosa". Ds Jansen zei bijzonder verheugd te zijn, dat men deze ba zar kon houden en hij dankte alle medewerkers voor hun onvermoeide ijver en doorzetting bij de voorbc- reidingen van de bazar. Na deze opening stormde de jeugd uit dc buurt naar binnen cn snuf felde langs de diverse stands, die uitgerust waren met allerlei artike len. Ook moeder dc vrouw kan cr terecht voor haar boodschappen, verder zijn or talloze dingen, die men altijd wel kan gebruiken. De koffiekamer had ook geen gebrek aan belangstelling. Dc opbrengst van deze bazar is .bestemd voor het aanschaffen van 'materiaal. Momenteel draaien cr 5 clubs, waar jongens en meisjes van 814 jaar hun vrije tijd nuttig kun nen besteden met diverse bezighe den. Natuurlijk hoopt men nog eens meer ruimte te krijgen voor de clubs. De algemeen leidster is me- vrouw A. Hensinkveid. de Swart, die natuurlijk hoopt, dat deze bazar zal slagen Vanavond kunt u nog terecht tot 11 uur. Het is dc moeite zeker waard even tc gaan kijken en dan wat te kopen, Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 Uur: „Zet 'm op George". Monopole: 3. 5 7 cn 9 uur: „De rode speer". oorsteliingen: Arcade: 8 uur Forumavond Personeels ver. W. E. K. Aula StedL Museum: 8 uur Ver-i cr.iging Vrienden van. het Ma- j scum. Lezing over Vincent van Gogh door Steef de Vries. Musis Sacrum: 8 uur Toneel- i avond Schiedamse Toneelver- eniging „Tot steun in de strijd". Tivoli: 8 uur Feestavond Per soneels ver. Hulsman. Cantlne Excelsior: 8 uur To neelavond Personeels ver. W. A. Hoek. Voiksgebouw: 8 uur Toneel avond Schiedamse Toneelver. „Amicitia". Irene: 8 uur Filmavond C.F.A, Blauwhuis: uur Kijkavond Vara-televiSteclub. Wjjkgebouw Stephensonstr. 3: 7.30 uur Bazar Jeugdclub „Try fosa". den jongens en meisjes bezochten in deze afgelopen jaren het club huis en vonden er een gezellige sfeer, waar zij met elkaar konden praten, knutselen, ping-pongen en aan nog vele andere activiteiten konden deelnemen. Ter gelegenheid van dit 6-jarig bestaan wordt er natuurlijk feest gevierd in het clubhuis. Daar het aantal „gasten", die de „jarige" ge luk willen wensen zeer groot is, worden er drie feestavonden gehou den. De kindergroep van 811 jaar komt Woensdagmiddag 16 Februari om 2 uur in het clubhuis aan de beurt. De schooljeugd van 1213 jaar die zelfde dag om 7 uur. Voor de werkende jeugd wordt er Za terdag 19 Februari om half acht een feestelijke bijeenkomst gehou den. De clubhuis Tentoonstelling en Bazar „Clulcnba", waarover wij reeds eerder schreven, wordt ge houden van Woensdag 30 Maart tot en met Zaterdag 2 April. Alle meisjes en jongens van het clubhuis en ook de ouders kunnen iets maken voor deze bazar. De De man om wie iedereen moet lachen George Formby is de ze week op het witte doek te zien in Fassage. Deze keer in een aardig geslaagde creatie 'als jockey. George hee-ft genoeg van zijn oude werk kring en belandt op vreemde ma nier tussen de paarden en wel di rect bij een zeer vurig paard. Man- eater van dc renstal houd er Sir Charles Baïly. Het ongeluk wil. dat George even tc voren verdacht ive-d van diefstal van de porte feuille van deze sir Charles. George heeft echter geluk, doordat sir Charles hem aanstelt als trainer va:i zi in paarden. „Maneater" is echter een bijzonder dier, waarvoor iedereen bang is. Men drukt de staljongens op het hart niets tc ver tellen tegen George en „Maneater" wordt aangesproken met ..Het Lam" Op het laatste ogenblik ontdekt George echter, wat voor vlees hij In de kuip heeft en voelt er niets voor om met „Maneater" op de baan te komen. Met behulp van een dok ter weet men George van angst- comptcxcn af te helpen cn inder daad lukt dit voor een poosje. De dokter waarschuwt echter, dat de kleinste tik op zijn hoofd hem uit de trance zal halen en het angstgevoel weer naar oren zal komen. George loopt tegen een hoefijzer, dat boven de staldeur hangt cn hij raakt uit zijn trance. Anne. de dóchter van een sergeant Johnson, bu wie hij in huis is, raadt hem aan zich te verbergen tot nn de race. Wanneer „Maneater" niet mee zal doen aan de race, dan zal dit de familie ruineren. George doet tenslotte toch mee cn hij wint de race en Anne, van wie hij ts gaan Een film metvele aardige mo~ houden, wint hij er bij. menten waarom hartelijk gelachen kan worden. In Moitopole: „De rode speer" „De Rode Speer" is het symbool van een oud ritueel van de Afri kaanse Masaistam. dat eist dat de zoon van een gestorven stamhoofd, vóór hij dc plaats van zijn vader kan innemen, moet hebben getoond het leiderschap waard te zijn. Slechts gewapend met dc rode speer, moet het adspirant-stamhoofd, alléén de jungle intrekken om daar een gevaarlijk dier te doden, een dier in nood te helpen cn het be langrijkste. de speerpunt te dopen m het bloed van een menselijke vij and. Pas als aan die voorwaarden is voldaan, kan de stam het nieu we opperhoofd begroeten. De blanke districts-commissaris, die in het gebied van de Masai's moet zorgdragen voor de goede orde, probeert de uitvoering van het laat ste deel van de ritus te verhinde ren, als Morasi na de dood van zijn vader met de rode speer de jungle intrekt. Het is een typische mannenfilm. Slechts één vrouw iaat zich in deze rolprent zien, maar dat is dan ook Martha Hyer, en bij haar verschij ning wil men graag vergeten dat ze er figuurlijk eigenlijk met de haren is bijgesleept. De geschiedenis is opgenomen in het enorme National Park van Nai robi. waar duizenden dieren volko men vrij leven, De beelden, vaak van heel dichtbij, van kudden en eenlingen van allerlei diersoorten, zijn imposant. Een dravende kudde giraffen, het woud van halzen sta tig deinend als in de lentewind, of een met ongelooflijke sprongen vluchtend groepje antilopen leveren een adembenemend schouwspel. Eveneens adembenemend, maar weer op een andere manier, zijnde vele gluiperige slangen en verrader lijke schorpioenen. Slotsom: een heel interessante film voor wie zich interesseert voor volk, flora en fau na van Afrika. (Tot cn met Maan dag in Monopole). Ned. lierv, Kerk: Giote Kerk: 10 um tLs J. G, Jansen <H. Doop). 17 uur dr L J. Gla^ernier; Nieuwe Ketk: 10 uur ds A. HofJman. I» uur ds J. V. Snnds (OpcndcurdiensD: Wcslerkcrk' R en 10.30 uur vie. Alb. v tl. Ban, li uur ds A Hoffman; Vredcskerk: 9 en 10 4j uui ds J. Gras, 19 uur vie. Alb. cl. Ean. Ned. Horv. Gcrcf. Kerk. Gebouw „Ire ne": 10 cn 16 uur ds C. v. d Wal; Kc- theh 10 en IJ.30 uur Klnderdienst ds p J dc Bruijn, l!t uur dr Elderenbos. jêtieddicnst. Gercf. Kerk, Ooslcrkerk: 10 uur ds W. A. Krugei. 17 uur ds G. Hrinkmnn; Plantagekerk: 10 uur dr S p Dee, 17 uur ds W A. Krijger, Julia- nakerk 10 uur ds G. Brinkman. 37 uur ds E. J. Oomkes; Kethel: 9 30 uur ds E. J. ocmikes 14.30 uur ds W. A Krij- get. Chr. Gercf. Kerk, kerkgebouw Wa rande: 10 en 17 uur ds A. Zwiep. Chr. Gercf. Gemeente, Volksgcbouu. Tum- Iaan: 10 cn 16 uur ds M. J. Middelkoop Oud Gcref. Gemeente, Jeugdhuis Lange Ha\ cn 97: 10 en 17 uur ds F, Luytjcs. Ned Prot, Bond, Westvot: 10.30 uur prof. dr C J. Blocker, litang. Lu tb. Kerk: |u uur ds G. Fane. Baptisten t»e- mecnic, Kerkzaal Broersvcst 53: 10 uur ds J Segaar. Oud-Kath. Kerk: 10.15 uur Hoogmis. Leger des IleiK, Lange Hot en 27: 30 uur Hctligingssamenkonist. IS.30 j uur Verlossingssaircnkomst. t8-30 uur j Gerrit Vei boon straat. Openluchtsamen- j komst ol.v. bngaaler cn mevr. G. H. Jou v cnaar—Drij fhamor. Bruin allerlei leuke dingen voor de bS7.ar te maken. Op de timmerzol- der en in de schilderswerkplaats is er voor de jongens werk te over. De Moederkring is reeds bezig om kinderkleding en speelgoed* te maken. Op Donderdagmiddag zijn zij van harte welkom in het club huis. De vaders kunnen op Dins dagavond hun „steentje" bijdragen door iets te maken. Er is-dus werk genoeg en de bazar moet natuurlijk een succes worden. GEBOREN: Peter, z. van L. W. Morel en G. T. var Wocnsel; Lena P., d. van A, Valk t.- H. A. Putters; Petra, d. van H. J. Prins en H. de Ligt: Hendrika J. M., d. van J. G. Verhoeckx en J. Verwol; Arie J., z. van M. Goedendorp en B. Immer zeel; Margaretha Th. M., d. van H. M. Hollink en L. M. Th. v. d. Pas; Cornells M„ z. van J. Houtman en J. G. Dirkzwager. OVERLEDEN; J. M. Verhoeven, 72 jr. vr. van H. Visser; A. M. C. Windhorst, 73 jr, vr. van P. J. M. Hersbach; D. W, M. Mooren, 66 jr; W, Damcn, 57 jr. de vele zieken, heeft het Comité besloten, een toekomstige verho ging evenveel weken uit te stellen als nu weken teveel betaald is. Uit de offers, die door de Over heid gebracht worden, blijk; wel van hoe groot belang het verstrek ken van melk op school geacht wordt voor dc gezondheid van de kinderen. Het Comité haalt hier voor nog het volgende voorbeeld aan: Toen kortgeleden een school hoofd afscheid nam, memoreerde hij ae vele veranderingen die hij in de loop der jaren had meegemaakt. Maar met de meIkverstrekking 'op school kon hij zich volledig vereni gen, want op zijn school waar 95% van de leerlingen op school melk verstrekt krijgt, had hij bij het schoolzwemmen opgemerkt, dat er bijna geen kinderen waren met ma gere ledematen, dit in tegenstel ling met vroeger Het is niet de hoeveelheid melk, maar het regel- matig gebruiken op een goed tijd stip, dat van belang is. as een rondvaart door de havens, niet een lunch aan boord van de Spidoboot. 's Middags werd de Dier gaarde bezocht waar men thee dronk, en vervolgens werd de Rotterdamse bezige bouwerij verkend. Hoogte punt hiervan was een wandeling door de Lijnbaan en menige cursiste bezweek er voor de verleidelijke étalages. Tenslotte is men naar Old Dutch gegaan, waar talrijke vragen op de ïnformatrice der ïitZormatrices, mej. I f Advertentie IJW.J 5 TREKKINGSLIJSTEN 5000 PRIJZEN E.H3.0., Postbus 634, Rotterdam Giro 4028 Briefkaart: 60 ct postzegel» plak ken. Brief: 60 ct postzegels bij sluiten. Afhalen: Heemraadssingel 303, Rklam (afzendadres in blok letters) Door het verwijderen van een klein stukje glas uit een etalageruit van de winkel van de heer L. S. aan het Rubensplein kon een dief vannacht bij de electrische scheerapparaten komen die daar lagen. Een aantal van deze voorwerpen is weggehaald. De waarde bedraagt ƒ775. In de machine- en zuurstoffabriek van N.V. W, A. Hoek in de Haven straat ontplofte gistermorgen een zuurstoffles, waarbij de heer K„ uit Schiedam werd gewond. Hij kreeg een shock en een ribfraciuur. Door de G.G. en G.D. werd hij naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd, waar hy is opgenomen. De korfballei's staat het komende weekend voor een vol programma te wachten. ODI ontvangt Zaterdag middag op de Boshoek het Leidse Pernix 2. We zijn benieuwd, wat de withemden van deze ontmoeting maken. De Leidcnaren zijn op eigen terrein ongenaakbaar, maar verlo ren de twee tot dusver gespeelde uitwedstrijden. Onze stadgenoten hebben dus weleer» kansje op winst, als ze hun winterslaap ten minste goed zijn doorgekomen. Succes gaat Zondag op bezoek bij WION, dat in de laatste wedstrijden slecht op dreef was. Ook de blauw- witten spelen dit seizoen niet zo sterk, waarvan de oorzaak gezocht moet worden in verlies van ver scheidene goede krachten, vooral dames, De uitslag is dus een open vraag, maar we zijn geneigd de thuisclub de beste kansen te geven. Schiedam gaat te gast bij Sper wers, maar of er gespeeld zal kun nen worden is twijfelachtig. Het terrein van de Rotterdammers ver keert in een dermate slechte toe stand, dat het onwaarschijnlijk is. of er voor het voorjaar op zal kunnen worden gespeeld. Mocht komende Zondag een uitzondering op deze verwachting maken, dan zullen de roodzwarten wel zorgen met de volle buit huiswaarts te keren. Voor de reserve-twaalftallen zijn vastgesteld: Het Zuiden 7—Succes 2, Schiedam 2Trekvogels 3, Thor 2 —ODI 2 en ODI 3—ODO 2. De ODI- junioren gaan ook weer ean het werk. Voor hen staan op het pro gramma Maassluis A—ODI A en ODI B—Blauw Wit B. Gistermiddag om kwart voor twee werd de wielrijder J. B. uit Rotter dam, die op de Overschieseweg reed door een personenauto bestuurd door de houthandelaar B. K. uit Schiedam opzij gedrukt toen de auto zander teken te geven naar rechts week. Bij de aanrijding die daarop volgde kreeg de wielrijder een wondje aan de linkerringvinger, terwijl zijn ze gelring zoek raakte. Tegen, de heer B. K. werd proces-verbaal opge maakt. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadple gen: D. Houthuysen Jr, Swammer- damsingel 43, tel- 68516: W. T. P. Nijenhuls, Burg. Knappertlaan 154, tel. 69880; Ch. A. Poll, Tuïniaan 92, tel. 67856. Geopend is apotheek Fa. Gouka, Hoogstraat 29, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt, Met haar grote kennis kon ze ieder meisje van antwoord dienen. Het ge- zeischap vertrok uitstekend gedocu menteerd Ov'er onze stad daarna weer naar Den Haag, De vreemdelingen d (i zy op haar standplaatsen zullen, te woord staan, krijgen zeker iets goeds te horen over Rotterdam, De Rotterdamse VVV heeft zo kun nen bijdragen aan het bijwerken van de kennis van deze informatrices, meisjes die over een lange reeks be kwaamheden moeten kunnen be schikken. Al zit je in het VVV-van het valt niet mee om hij te blijven, het valt niet mee om gelijk te blij ven met een snelveranderende stad als Rotterdam n Merwehaven Vlammen sloegen vanmorgen om streeks kwart over tien uit de lading balen katoen van de lichter St Jozef, die in de Menvehaven bij Corns Swarttouw tegen het Duitse s,s, Bir- kenfels lag gemeerd. De balen moe ien of door broeiing of door een van de Birkenfels per ongeluk overboord gegooid peukje sigaret In brard riin geraakt. De lichter, die 162 ton meet, kon snel tussen de Duitse schepen Birken fels en Fslkenfels aan de vjl worden gemeerd. Het vuur was spoedig ver dwenen. Schipper W. Schild spoot er zelf een schuimapparaat op iceg en de brandweer gebruikte een sproei- straal. Maar de mogelijkheid bestond dat het diep in balen nog smeulde. Daarom werd besloten de lading ka toen te lossen onder toezicht van de brandweer. Veel water voor de blus sing durfde men niet te gebruiken: de mogelijkheid zou dan bestaan dat de kleine lichter kapseisde. Het was de bedoeling dat de om streeks 170 balen katoen uit de lich ter zouden worden overgebracht naar de ruimen van de Birkenfels. De ba len waven bestemd voor Bombay, Een klein deel van de lading was al gelost. De brandweer arriveerde met gereedschapswagen 3, autospuit 2 en de bluseenheden 30, 48 en 45. Eerst had onderbrandmeester P. J. de Nijs de leiding. Later brandmeester Nic. van der Spek en daarna hoofdman A. I. Boone. Het toezicht op de lossing werd weer geleid door de heer Van der Spek. Ooecnschijnlijk had de lichter zelf weinig schade. LONDEN. In Maart en April za! i Rotterdam een tentoonstelling worden gehouden van Engelse schil derijen, betrekking hebbende op het Engelse landschap. De organisatie der expositie berust bij de British Council. In totaal worden „74 schilderijen geëxposeerd, c.a. van Constable, Gainsborough en Turner. Volkstuinen moesten worden verplaatst Het volkstuinencomplex „Onze Tuinen" te Overschie. dat oorspron kelijk twee terreinen had, namelijk bij de noodwoningen en aan Het Zwarte Pad naar de Bo vend ijk moest een groot gedeelte van de tuinen afstaan in verband met de vliegveld- aanleg. De tuinen bij de noodwonin gen blijven gehandhaafd. Voorts lig gen er nog enkele bij „Het Zwarte Pad". „Onze Tuinen" poogt nu nieu we terreinen te krijgen. Er wordt gesproken over een weiland nabij het Leeuwenhof. De tuinders van de percelen bij het Nooddorp hebben een eigen bestuur gekozen en zich inmiddels aangesloten bij de Rotter damse Bond van Volkstuinders. 3e lezing over de WEDERKOMST VAN CHRISTUS te houden door dc heer J. A. BRUIJN uit Wassenaar DE ANTICHRIST Openb. 13 in het lokaal Broersvest 139. Schiedam, op Zondag 6 Febr. te half zes. Zitplaatsen vrij euwnvur* «atfisAM -mm» VOOR HAARDPLATEN EN SPUITWERK W. J. WOERMEYER SINGEL 102 SCHIEDAM TEL. 65789—69906 Levering nieuwe haardplaten 18.— Spuiten oude haardplaten .f 4.50 N.V. *t LINGERIEHUIS vraagt voor cên van haar filialen te Schiedam Sollicitaties tc richten aan het kantoor der N.V. Heemraadssingel 199 Rotterdam Bij de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam kunnen worden geplaatst: 1 ELECTR. LASSER (in bezit N.V.L.-diploma) 1 FITTER 1 TERRELNWERKER 1 JONGSTE BEDIENDE Sollicitaties zenden aan de Directeur van bovengenoemde bedrijven. Dwarsstraat 42, te Schiedam. Gevraagd: AANKOMENDE Oranjestraat 1024, Schiedam, Tel. 69161 Te huur aangeb. Voor Uw feesten geen stoe ien lenen bij de buren, maar bij ons kunt ze huren, H. J. St entier. Stoffeerder ij Meubelmakerij annex Repa- ratiën. V7. Frankeiandsestr 79. tel. 69974. Te koop aemgeb. Radiokastjea 44.50 in go- thisch en blank. Blank heeft alléén Plate, Grote Markt 19 —21, Schiedam. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 95783. Reparaties onder ga rantie. Betaling in overleg. Te koop aangeb. kinderwagen in goede staat, v. Zundert, Ged. Baansloot 109. Wasmachines; Waarom nog huren? Alle merken wasma- chines vanaf 2.25 per week. Techn. Handels-onderne ming „Berko", Dr Sehaep- mansingel 80, tel, 68977, Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Woaingruil AmsterdamSchiedam. Cen trum, bev. 3 k„ keuken en douche, gevr. woning in Schiedam. Inl, Vlaardingcr- straat 14. Personeel gevr. Mevr. van Vollenhoven, B.K, Laan 128, teL 69872, zoekt voor direct een nette dienst bode van 87 uur. Aanmel den. na 7 uur. Mevr. van Vollenhoven, B.K. Laan 128, tel. 69872, zoekt voor direct een nette werk ster. Aanmelden na 7 uur. Lessen Voor piano- en orgellessen Kees Hagendoorn, gedipi. muziekleraar, L. Haven I, telefoon 68561. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.UÜ., Groenendal la (Broersv.pad), tel. 67028. Ledikanten, matrassen, op- klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten, J. v. Konijnen burg Zn. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie. C. van Locnexi, Dam 41-43. tel. 66192. Show room; Vlaardingerstrast 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1