jmh O C D Goede opvoering door „Tot steun in Den Striid KBO „St Paiilus 40 jaar 7 Moet de man zijn vrouw helpen op Zondag? PTTS staat aan de kop Rotterdam en de Zee naar Detroit (VS) Koeriersters „De beste, jaren van ons leven verdienstelijk opgevoerd Onwel geworden bij glaasje bier Wat de Huisvrouwen „Unique" Polobal danst weer op t water Gabaret-avond P.V. Hulsmann gaan doen AGENDA DHS won verdiend van DRZ Kans één op zevenduizend.j Receptie en feestavond Zwitsalettei Auto over de kop geslagen Burgerlijke Stand Forum-avond van de PV-WEK v Fietsen gestolen Door liet dak gezakt Kerk-concert Schoorsteenbrandje Lafamo verspeelt voorlopigj de bovenste plaats Gelukkige Mensen" van Amieitia Jazzparade in Emporium Zij krabde en schopte agent SCHIEDAM TY enkele jonge krachten enkele typisten enkele jongste en aank. bedienden MELKBEZORGER Maandag 7 Februari 1955 55 Arbeiders Toneelvereniging „Tot Steun in den StrtfÖ" heeft het aangedurfd om Zaterdag m Musis Sacrum het toneelstuk „De beste jaren van ons leven op de pïanken te brengen. Inderdaad is het een v, aagstuk. <jm dit rekcr niet makkelijke stuk, waarvan bovendien de film vertoning nog zo betrekkelijk vers ïn het geheugen ligt, op te voeren. Over het aigeineen .kan echter wel gezegd worden dat „Tot Steun in den Strijd" het er .goed afgebracht heeft. Kennelijk hebben de spelers dan ook hard gewerkt om dit resultaat te -bereiken -en er is Zeker serieus gerepeteerd. De rol-vastheid van de executanten is zeker te. loven. Daarnaast is het. te appreciëren dat de Schiedamse amateurs er ook naar streven om stukken van iets. hogere waarde dan een thriller, te bréngen, Eén beschrijving van de inhoud kan gevoegelijk "achterwege blij ven., daar'deze wé] 'bekend zal zijn. Wat het. spélbetreft werd Al -Ste phenson, de bankier, op overtui gende wijze voor het voetlicht ge bracht' door D. Goedhart, daarbij naar behoren terzijde gestaan door. mevr. W. RomeinRodenberg. Gaf j een meF Ada Rodenberg de rol van de vrijmoedige dochter Peggy met iets-te veel dictie; mevr. A- Ilmer- Rodenberg' daarentegen viel door haar zeer beheerste spel als de verloofde -van Homer Wcrmels. de spastisch-verlamde matroos, een moeilijke maar zeer geslaagde rol van \L. de 'Vogel. A, Rademakers gaf voldoende reliëf aan de rol vair Fred- Derry. de "succesvolle'luitenant van de luchtmacht, die in het burgerlijke 3eVen totaal uit- zijn evenwicht bleek. De heren J- v- d. Graaf en H. Geeratz eh méj. 'de Vogel steun den verdienstelijk' in de bijrollen. Een van de hoogtepunten van dé'opvoering \vas de „dronke- mans"-scène, een moeilijke scène. Maai* de wijze waarop juist deze scène 'werd gegeven bewijst dat deze amateur-groep wel iets in de mars heeft. Deze scène had nl. makkelijk in kolder kunnen over gaan, hetgeen biet de bedoeling was geweest. Vrij subtiel werd de overschrijding van de grens tussen nuchter en dronken gespeeld, het geen een prestatie was, vooral van de zijde van de heer Rademakers als It Derry. Regisseur p. Rodenberg heeft met deze opvoering veel eer inge legd en werd-terecht, in de hul de van de zijde van het publiek betrokken. Leden en donateurs bleven na afloop nog enige tijd gezellig bij- Een Zweedse zeeman die gister avond in een café e#n glaasje bier aan de bar stond te drinken werd plotseling onwel en viel achter over op écn- tafel, waarbij hij twee vleeswonden aan het achterhoofd opliep. Door de G.G. en G.D, werd hij naar het gemeenteziekenhuis vervoerd, waar hij werd verbon den. Later kon hij weer naar zijn schip in de Merwedehaven gaan. krijgt er een nieuwe afdeling bij Het automobiel- en garagebedrijf „Unique", gevestigd aan de B.K.-laan, heeft Zaterdagmiddag een nieuwe showroom en werkplaats, speciaal voor de afdeling motoren, geopend. Deze nieuwe winkel is gevestigd in de St. Liduinastraat 52. Reedslange tijd had men in het oude pand behoefte aan meer ruimte vödr;dé scooters en de bromfietsen.' De nieuwe zaak ziet er helder en modern uit en voldoet aan alle wet telijke voorschriften. De winkel met zijn verlichte nissen yoor onderdelen valt bijzonder op en geeft een rustige sfeer aan het geheel. Ook de reparatieruimte is zeer mo- derh ingericht en beschikt over alle hulpmiddelen, zoals electrische con- tróle-apparEten en hangbeugels. die men nodig heeft bij dc reparatie van, de bromfietsen-en scooters. V-oor-het' afvoeren van"-1 de uitlaatgassen zijn speciale buizen aangelegd,die de, gassen snel wegwerken en zo een frisse lucht in de werkplaats waar borgen. Ter gelegenheid van de opening werden Zaterdagmiddag formulieren uitgereikt, waarop men in moest vul len welke onderdelen ontbreken aan een Solex, die in de etalage staat. De winnaar krijgt een Solex. Namens de fa Stokvis uit Rotterdam was aanwezig de heer c. Kreischcr, de chef van de afdeling Solex. De nieuwe 2aak van „Unique" zal geleid worden door de heer A, Blok, de zoon van de eigenaar. 'Na een vrij lange rustperiode komt er weer wat leven in de zwembaden en als van ouds is het SZC, die in bet Schiedamse Sportfondsenbad de meeste .wedstrijdavonden voor haar rekening neemt. In de tweede helft der Wintercompetitie worden deze avonden zelfs geheel door SZC be heerst, want- VZC erf Shell hebben hun intrek in.Eet nieuwe Vlaarding se Kolpabadgenomen, terwijl Wil ton deze winter niet heeft ingeschre ven. De RK. zwemvereniging Start heef al enige jaren weinig meer van zich laten horen en is het dus alles SZC wat de klok slaat. In Februari en Maart zullen in het Schiedamse sportfondsenbad de vol gende wedstrijden te zien zijn: Heren: 10 Februari SZC 2—LAC 1, 21.30 uur; 1? Febr. SZC I—RZC 2, 21.30 uur; 22 Febr. SZC 2—Maas 1, 21.30 uur. - Dames: 24 Febr. SZC I—RZ&Pc 1, 21.30 uur. Jongens Adspirantenr 26 Febr. SZC—-RZC b. 18.30 üur; 19 Maart SZC Shell, 18.30 uur. Voor deze week staan er twee uit wedstrijden, op het rooster en wel de dameswedstrijd VZC 1-—SZC 1, waarbij de Vlaardingse dames zeker alles op alles zullen zetten om hun eerste wedstrijd in eigen stad te win nen. De Schiedamse dames staan hier dus voor een lastige opgave. Nietminder gemakkelijk zullen de heren yan hqt eerste het hebben tegen Merwede 2 in het moeilijk be speelbare. Dordtse bad en wc geloven niet, dat de Schiedammers de pun ten naar huis -zullen brengen. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan, heeft de personeels-vereni- ging van de firma Hulsmann een ca baretavond belegd in de grote zaal van „Tivoli". De voorzitter, de heer G, Lange- doen heeft de avond geopend, en. een bijzonder woord van welkom gericht tot de directie ,die deze avond aan wezig was. Spreker wekte de leden op, op de contactavonden in groter getale aanwezig tezijn, om elkaar buiten het dagelijkse werk pm beter •te leren kennén en hierdoor het ver enigingsverband te versterken. Spre ker hoopte dat de aanwezigen een gezellige avond zouden hebben Hiervoor hebben dan ook de Noten krakers.'wel gezorgd. Dit cabaret-ge zelschap, waaraan medewerkten Hans Petit, Johrrny e'n Jane als ac- cordeonnistenjtervijl Johnny Heijst de conference verzorgde. Na afloop Was er 'een gezellig bal, j onder "muzikale' 'leiding van de Hhythme Accordeonnisten. I De Vereniging van Huisvrouwen organiseert op Woensdag 13 Febru ari een handwerkmiddag in de bo venzaal van de Amstelbron aan de Broers vest.Onder leiding van me vrouw Bart wordt dan ruïtstof ver sierd. Op Woensdag 23 Februari volgt een algemene ledenvergadering, te houden in Maison Westhuis Mevrouw A. Moll-Lips denkt op Donderdag 17 Maart baar tweede lezing te houden over Nieuw-Gui nea. Hóe men „Boodschappen doet met overleg" kunnen de leden le ren bij dc causerie (met film) die Donderdag 3 Maart gehouden wordt in de Huishoudschool aan de Prins Mauritsstraat. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Fa. Gonka, Hoogstr. 29. Bellen bq ongeval:* G.G. en G D. Tuinlaan 80. tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve "Woens dags en Zaterdags) .van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K, Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags cn Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: ..Zet 'm op George". Motiepole: 2. 7 cn 9 uur: „De rode speer". Voorstellingen: Beyersbergen: 7 uur Contact avond RKS.V. „Excelsior". Maryke: 8 uur Contact-svond Reisciub ..De Vriendenkring. In een meer sprnr.ende dan fraaie wedstrijd is het DHS gelukt haar stadgenoot DRZ een kleine, doch verdiende nederlaag toe te brencen. Reeds in de eerste minuten nam DRZ door Zeeman dc leiding, die een grove fout van Struik afstrafte. DHS liet dit er niet bij zitten en viel fanatiek aan. doch dc rood witte defensie wist het gevaar steeds te keren. Dc druk werd ech ter steeds groter en uit een door Kuyper genomen corner kopte J«c. Kerssemeijer goed in. De keeper ."topte in eerste instantie de bal. doch een achterspeler werkte hem over de lijn. Dit werd ook de ruststand en daarna was DHS over het geheel genomen steeds sterker. Roozen schoot van wel 25 meter afstand het tweede doelpunt in het DRZ» doel en ever. later volgde Kuyper dit voorbeeld-. DRZ viel daarna nog verwoed aan. doch verder dan oen goal van Altorf kwamen zij niet meer. DHS 3 speelde tegen Excelsior '20/3 en verloor deze strijd met 6-3. Met een druk bezochte receptie heeft de Katholieke Bond van Over heidspersoneel „St Paulus" afdeling: Schiedam Zaterdagmiddag tn gebouw Arcade haar 40-Jarlg bestaan herdacht. Diverse afgevaardigden kwamen hun gelukwensen aan het juhilerende bestuur aanbieden en deden hun wensen vergezeld gaan van mooie bloemstukken. Van de rij van sprekers, die het heer A. W. v. d. Sluys, die 25 jaar lid woord voerden noemen wij pater Van Out. de geestelijk adviseur van de K.B.O- ir J. v. d. Akker, directeur van Gemeentewerken, ir D. J. Adriaanse, directeur van de Techni» sche Bedrijven en afgevaardigden van zusterverenigingen. Namens de Katholieke Arbeidersbond sprak de heer C. Méyer. Ook de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidsper soneel had zich doen vertegenwoor digen. De voorzitter van het Hoofd bestuur, de heer Weijtcrs kwam even eens zijn gelukwensen aanbieden en overhandigde aan drie leden, die 40 jaar lid waren een insigne. De voor zitter van de afdeling Schiedam, de Ativprrpnrip l JVf.j Bestrijd UW PIJNEN met: uitsluitend bij Apothekers en Drag cWITSA (Advertentie IM voor geheel tn» Gare Zaterdagnacht sloeg op het Ru- bensplein een personenauto door nog- onbekende oorzaak over de kop. De bestuurder bleek te 2yn de. heer M..-A. F. uit: Den Haag. De. .auto werd ernstig beaschadïgd. Het vreemde was, dat de inzitten den van de auto na het ongeluk de benen namen. Een nader onder zoek wordt nog ingesteld. Concert ..St. Caecilia" Het R.K. Schiedams Mannenkoor „St. Caecilia" geeft Donderdag 10 Februari, in gebouw Arcade een concert, o.l.v. de hëer Frans Moonen. met medewerking van de harpiste Margot Broeders. Aanvang 8 uur. GEBOREN:'. Willem - J.,. z. Leerentveld en M. J. Ilmer; Willem H„ z. v. jS. Poort en. .L, Suttórp; An toon, Gysbertusen Mathias,z. v.'J. W. v, d. Boogaart én A, ,R. H. Jonkers. OVERLEDEN: C. Moret, 69 jaar, echtg. van H. Falsrok. Hoofdzakelijk voor de Schiedamse leden van de Personeelsvereniging WEK van de Rotterdamsche Droog dok Maatschappij en de Nieuwe Wa terweg Schiedam, is Zaterdagavond in de grote zaal van Arcade een fo rumavond belegd, welke bijzonder goed was bezocht. De voorzitter, de heer P. Binke laar, heeft in zijn openingswoord de aanwezigen welkom geheten en er op gewezen, dat dit voor de vierde maal was, dat er een „forum" was belegd, waarop de bezoekers vragen aan de forum-leden zouden kunnen stellen. Spreker hoopte, dat de vra genstellers het de leden niet te ge makkelijk zouden maken. Het forum, dat bij het opengaan van het doek hartelijk werd begroet, beston uit de heren Bob Spaak, voorzitter. Pater Mulders, Johan Bo degraven, P. C. Boone, directeur van het Nederlands Instituut voor Fer- soneelsopleiding, mr p. van Boekho ven en A. van Ni erop. Een tiental vragenstellers had zich reeds gemeld, doch later bleek dat slechts voor een zestal vragen tijd was, om behandeld te worden. Dc eerste vraag luidde: Of het fo rum het er mede eens was, dat vol waardige geschoolde krachten emi greerden, terwijl in eigen land hier aan gebrek was. „Wat of de mensen dronken toen er geen melk was" was begrijpelijk een uitlokkertje op de melkprijs, waarop het forum niet inging. „Het voortdurend blijven uitreiken van rijbewijzen aan personen, die slechts voor hun plezier reden" vond een derde vragensteller niet doel treffend in het belang van het ver keer. „Wanneer de fantasie van het kind begint en wanneer deze fantasie ein digt" leverde aardige oplossingen pp, terwijl de vraag van een vrouwelijke aanwezige wel het meest de lach spieren in werking deed treden. Deze vraag luidde: „Is het de plicht van de man om 's Zondagsmorgens zijn vrouw met het een en ander te helpen". Hierna werd gepauzeerd, waarna Cor Steïjn aan een Hammond Orgel zijn vaardigheid toonde, terwijl be sloten werd met gemeenschaps-zang onder zijn muzikale begeleiding. Hierboven rien we do. Zater dagmorgen in dc Dr A'olet- stichting te Schiedam geboren Vlaardingse drieling. In ver volg op de bijzonderheden in onze edietie van Zaterdag kunnen we nog melden, dat Antoon (dê oudsteby de ge boorte 1450 gram woogen42 cm lang was, Gijsbertus 2130 gram woog en 46 cm lang was en de jongste. Matthias 1800' gram woog en 42 cm lang. De kans op geboorten van een drieling is, naar uit de statistieken biykt. 1 op 7000Op de toto zien wij, be halve de twee zusters, van links naar rechtsMatthias, Antoon en Gijsbertus. De Vlaardingse Middenstands Centrale heeft het echtpaar Van den Boogaart een 'com plete kinderwagen aangebo den Tijdens het weekeinde werden weer diverse rijwielen ontvreemd. Van mej. R. N. W, R, uit de Haga- straat werd een fiets meegenomen uit de poort naast haar woning. Uit de Vlaardingerstraat verdween bet karretje van de 16-jarrge A. J, V. Ook dc 16-jarige jongedame E. M. C. R. van de Noordvestlaan raakte haar fiets kwijt. De rijwielen ston den niet afgesloten. Espcranto-agendo Merkredon, la 9an de feb. Jar- kunveno, rigardu en „Nia Ligilo" Pioegstraat 19. Venu, por ke vi povas partipreni al la diskuto. was kreeg ook een insigne en een waarderend woord voor zijn ijver en toewijding. Onder de aanwezigen merkten wij ook nog op wethouder mr M. J. van Kinderen. Gisteravond werd in Arcade een feestavond gehouden, die werd ver zorgd door Jan de Cler, De medewer kenden waren Fred. Starewood, vo- salist, Truus Koopman, ca'oadetière, de 2 Cavellis, accordeonnisten en de pianist Guus Jansen. Ongetwijfeld hebben de talrijke aanwezigen van het aardige programma genoten. Op het dak van een schuur in de Dan daan waren gistermiddag drie jongens aan het spelen. De 13-jarige F. dc G. uit de Van Swindenstraat zakte plotseling door de eternitpla- ten van het dak en viel twee en een halve meter naar beneden. Met een gebroken rechterscheen- bcen werd hij door de G.G. en G.D, naar het gemeenteziekenhuis ver voerd. waar hij werd opgenomen. ROTTERDAM De Studenten van -het Russisch- Orthodoxe Seminarie te Parijs, wier succesvolle concerttoumee door ons land bijna reeds weer tot het verle den behoort. hopen-op Donderdag 10 Februari a.s. op te treden, in de Grote -Kerk. .In- de loop. van deze Donderdag - zullen zij. in Schiedam arriveren, waarna zij zich rechts- streeks naar de kerk begeven, om kermis te maken met het milieu, waarin zij moetx zingen en om nog wat te oefenen. Alvorens het concert aanvangt, zal de zeer ^rwaarde heer A. van Kas sen te Rotterdam. Yoegoslavisch priester, in een korte toespraak iets vertellen over de Russisch-Ortho doxe Kerk en.de positie der studen ten te Parijs. Het concert zal worden afgewisseld met orgelmuziek door de heer Jacq. P. Bekkers/organist der kerk, Kaarten, zijn te verkrijgen aan de op de biljetten aangegeven adressen en, voor zover voorradig, des avonds aan de kerk. Aanvang 8 uur n.m. Bij de familie L. G. den H._ ïn de Ridderkerkstraat ontstond gisteren een. schoorsteenbrandje, dat door de brandweer o.l.v. brandmeester Put ters, werd geblust. TAFELTENNIS: De afgelopen week zijn in de competitie twee belangrijke uitslagen ge vallen, dte betrekking hadden op twee van onze plaatselijke teams. Lafamo leed in de tweede klas een nederlaag waardoor het voorlopig van de bo venste plaats verdween en FTTS kwam alleen aan de leiding doordat haar grootste rivaal 21 Up 1 een punt verspeelde. 55 Nadat te Detroit in Michigan (VS) bekend was geworden, dat Nederland in 1955 de tiende ver jaardag van zijn bevrijding op tuis- terrijke wijze zal vieren en dat in hetzelfde jaar te Rotterdam de E 55 zal toorden gehouden, heeft het ge meentebestuur aldaar de behoefte gevoeld by deze gelegenheid mede ter versterking, van de b* staande banden uiting te geven aan de vriendschappelijke gevoe lens, welke in Detroit jegens de be- ujoners uan Nederland leven. De "burgemeester van die gemeen te heeft de week van 21 tot 28 Maart a.s. geproclameerd als de „Sa lute to Rotterdam" week en de in. gezetenen opgewekt de bevolking van Rotterdam in die periode van hun waardering te doen blijken. Een, plaatselijk comité, waarin voor aanstaande burgers zitting hebben genomen, "heeft zich met de uit voering van de daartoe, ontworpen plannen belast. Het hoogtepunt van de manifestatie za" zijn een door het „Detroit Symphony Orchestra" te geven concert, gewijd, aan Rot terdam. Besprekingen, in een te Rotter dam opgericht werkcomité, waarin o.a. vertegenwoordigd waren de Kamer van Koophandel en de Hol- land-Amerika-Lijn, hebben tot de conclusie geleid, dat de geste van Detroit beantwoord zou kunnen worden met het exposeren aldaar tijdens de „Salute to Rotterdam" week van prenten, tekeningen en oude kaarten ïn de trant van de in het Maritiem Museum gehouden tentoonstelling „Rotterdam en de Zee". De Kamer van Koophandel en de Stichting Nationale Energie Mani festatie (E 55) hebben, zich bereid De leden van de Toneelvereniging „Amieitia" en andere belangstellen den zijn Zaterdagavond in het Volksgebouw gekomen om te kijken en te luisteren naar de opvoering van het toneelstuk „Gelukkige Mensen" van Mas Sehreuder, een spel in drie bedrijven. Dit stuk, dat niet onverdienstelijk door de amateurs voor het voetlicht werd gebracht, speelt zich af in een pension van een weduwe, waar ver schillende problemen tussen de gas te prijzen, die echter weer tot een gelukkige oplossing werden ge bracht. De regie was bij de heer P. de Hees in goede handen. De voorzitter, de heer O. Veenen- daal heeft de aanwezigen hartelijk welkom geheten. In .de eerste klas kreeg T.C.K. bezoek van kampioenscandidaat Elan. Het werd voor onze stadgeno ten. een eervolle nederlaag, want slechts met het kleinst mogelijk ver schil moesten zü capituleren; het werd 6—4 voor Elan. Loek Verlinde bleef ongeslagen. Wim d. Winter won twee partijen en Piet..Boer bleef zonder winst. N.O.A.D. kreeg bezoek van Rono 2. In dc eerste helft van de comp. werd deze ontmoeting een gelijk spel. doch N.O.A.D. toonde zich onbetwist de sterkste. Met 8—2 werden de bezoe kers naar huis gestuurd. Jan Meul- dijk moest zijn tegenstanders twee keer feliciteren. Jo Vis en Kees Ma- rijnen bleven ongeslagen. In de tweede klas .ging Lafamo op bezoek bij T.C.K. 2. Lafamo zal aan dit bezoek wel geen prettige herin nering bewaren. Niet alleen werd hun ongeslagen record gebroken maar tevens verloor het. door deze 6—4 nederlaag de eerste plaats. Zij staan nu twee punten achter op nummer één. Ready deed het heel wat beter. Zij brachten de volle winst naar Schiedam door een 82 overwin ning op Rono 4. Ready is door deze overwinning weer eenstapje dich ter bij het kampioenschap gekomen. Verder is voor deze kl. nog gespeeld Rono 3—N.O.A_D. 2 3—7. In de derde klas had P.T.T.S. een goede week. Zelf won het van Ame ricano 2 met 8—2 en 21 Up 1 ver speelde een punt. F.T.T.S. heeft nu één punt meer dan laatsgenoemde en staat nu bovenaan" de ranglijst. Wilton blijft loeren op een misstap van de leiders in hun afdeling. Zelr versloegen zij P.T.T. 2 in eigen huis met liefst 9—1. Uitslagen van de derde kl. zijn: N.O.A.D. 3—Hagero 1 6—4, In de eerste klas afdeling Rotter dam kon S.C.F.. op bezoek by Ra pid. het niet bolwerken. Onze stad genoten verloren met 82. De ver dere uitslagen zijn hier: West 2 Lafamo 2 4—6: Ready 4—Gezico 3—7; R.Z. 3—T.C.K. 4 6—4; T.C.K, 3- R.E.T. 2 10—0; Nationale 2—Ready 5 3—2. In de tweede kl. ging T.S.F. op be zoek bij S.V.A. 6. De T.S.F.-spelers konden slechts tweemaal tot winst komen zodat zij met 82 verloren. De uitslagen in deze klas zijr.: T.C.K. G—West 4 8—2; S-R.A. 2—T.C.K. 5 0—10; G.J.R. 2—Lafamo 3 10—0; Shell 4—Wilton 3 9—1: Divcko N.O.A.D. 4 2—8; N.O.A.D. 5—R.E.T. 6 10—0: R.S.I. 3—N.OA.D. 6 1—9; N.O.A.D. 7—E. R. 2 8—2. P.T.T.S. is inmiddels ingedeeld in de tweede ronde voor het P.T.T.-tafel tenniskampioenschap van Nederland. De eerste wedstrijd voor onze stad genoten is in Tilburg tegen de P.T.T. ers daar ter stede. Eindhoven en Dordrecht zijn door onze stadgeno ten uitgeschakeld. De Schiedamse P.T.T. is op het ogenblik titelhouder cn wil deze titel beslist nog een jaar verlengen. Ongetwijfeld is dit team sterker dan vorig jaar. zodat er een goede kans bestaat. Niettemin zal het nog een zware strijd worden Een kleine, bewegelijke vrouw met kortgeknipt haar en. guitige ogen. Een kleine vingerbeweging: „one, two, three, four", en gehoorzaam zetten vijf mannen in..How high the moon". De vrouw is Rita Keys, dc vijf man nen de musici van haar sextet, dat gisteren in een stampvol Emporium o.a. nummers bracht, die» pas op de gramofoonplaat waren opgenomen. Fraai waren zang en solistische prestaties van het Rita „Ladybird" Rey's sextet, waarin haar echtgenoot, Wes Heken, een van de beste slag werkers in ons land meewerkte. Een van Rita's lievelingsnummers, het langzame „I should care" en het meer commerciële „How high the moon." deden de kwaliteiten van haar jonge, moderne formatie goed uitkomen. Niet alleen Rita Reys heeft de Jazz parade van de Habibiclub tot een succes gemaakt. Voor de liefhebbers van. de oude stijl waren er de beken de „Dixielandpipers" van Eric Krans, die zowel aan het begin als aan het einde van de middag speelden. Hun klassieke „"When the Saints" bracht het nu en dan wat al te enthou siaste publiek weer op de stoelen rood het kleine podium. Organisator Henk Stark zelf pre senteerde een nieuw orkest, het Maple Leaf sextet. De op Gerry Mul ligan geïnspireerde muziek zorgt, door het samen opspelen van tenor sax, electrische guitaar en vibrafoon voor een originele klankkleur. Opval lend was de gave toon die het saxspel van Hans Sleutelaar begint te krij gen. De jamsession bracht goed soli van de gebroeders van Kooyen, trom pet, gesteund door hun oude baas Rob Pronk, op hetzelfde instrument, onder meer in „Berney's Tune". De oude bekende Tom Bronsfoort, met begeleiding van Rudy Kuyper, piano, Jan Fens, bas en Morris Brands, slag werk. kreeg nog enige tijd om zijn kunnen te tonen op zijn kolossale baritonsax. Gelukkig onthield hij zich van „Illinois Jacquet-kreten", waardoor zijn spel veel beter tot zyn recht kon komen. verkaard in de hieraan verbonden kosten ad 36.000.— ieder voor een derde bij te dragen, mits de ge meente Rotterdam het resterende bedrag beschikbaar stelt. Aangezien B. en W. het stellig in het belang van Rotterdam achten, dat van gemeentewege aan een en ander medewerking wordit verleend, stellen zij de raad voor te beslui ten een crediet van 12.000.be schikbaar te stellen voor het ex poseren van de tentoonstelling „Rot terdam en de Zee". Vijftig gulden boete ïn de vroege ochtend van 16 No vember is het tussen Helena R. en een dienstdoende agent helemaal fout gelopen. Helena was in ge sprek met een vreemdeling en dat' onderhoud was nogal luidruchtig. De agent, wakend over de rust van "de stad. wilde er het zijne van weten, en stapte op het luid pratende paar af.' Inmiddels was dit echter uit el kaar gegaan en Helena stond reeds voor de deur van haar woning in de Claes de Vrieslaan toen zij werd aangesproken door de agent, die haar een waarschuwing wilde geven. Dat kon Helena niet hebben en plotseling ontstak ze in woede. De pet van de agent rolde op de straat en de nagels van Helena kerf den het gelaat van de man. Hij kreeg bovendien een paar schoppen in de buikstreek na. De opstandige juf frouw moest mee naar het bureau. Maar ook dat was makkelijker ge zegd dan gedaan. Ze bleef zich ver zetten. Tenslotte-is ze toch op het bureau terecht gekomen en ook voor de politierechter. Deze opstandigheid kost haar vijftig gulden of twintig dagen hechtenis. Zij kreeg ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 dagen met een proeftijd van 3 jaar. De N.V. Levens» X'erzekering-31 ij HAV Bank en De N.V. Assuran tie-Mij NIEUWE HAV Bank kunnen op hun hoofdkantoor te Schiedam plaatsen met goede algemene ontwikkeling en bij voorkeur met kantoorervaring, bij voorkeur met Mulo-opleiding. Soli, met voll. In- lichtingen en op gave van leeftijd te richten aan de afdeling Personeel GEVRAAGD voor wijk met motorcarrier. Rijbewijs noodzakelijk. Aanmelden dagelijks KETHELSTRAAT HL Muz.lnstr. - Radio's Gramofoanplaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam. Hoogstr. 119, tel, 69572; Rembrandtlaan 64 teL 66084. Te koop aongeb. Ue heer B. J. Kranenburg slaagde voor het doctoraal examen geneeskun de aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Do heer M. Teeuw te SHcörceht viert morgen de dag. waarop hij 25 laar geleden bij de firma C. Kraaije- veld te Sliedrecht in dienst trad. De klavcrjasverenlging „Kaiser- Frazer" organiseert Woensdagavond in can tine van de fabriek aan voor Car Pluym en zün teamgmo- M4KW een vrij klaverjasmicouK. ien- I Aanvang 8 uur. Blanke boekenkasten 71.90 Zie pracht sortering blanke kleine meubeltjes. Plate, Gr. Markt 19—21, Schiedam. Sportprijzen. Thans ook in Schiedam, alle soorten, me dailles, penningen, kruizen, plaquettes, standaards, tak- ken, kransen, bekers en vaantjes. Schiedamse Stem pelfabriek en Graveer-in- richting Passage 8. Tel. 68 Theemeubelglasplaat 90x36, ƒ5.75, kloostertafelglasplaat 100x60 f 12,75 en 9.75, nachtkastglasplaatjes 2.25, enz. levert U Loopik'a Glas industrie, Boterstr, 39, Schie dam, Telefoon 6894E, Hardboard 122x61 l.~, 122x91 1.50, 122 x 122 2.15. 222 x 153 2,80 en grotere maten. Grote keuze zaeht- board, tegelboard, geperfo reerd etalageboard, triplex, multiplex, beuken en eiken hout. Latten en ronde stok ken, enz. Frans v. Thienen,- Broersveld 123, tel. 69799. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Leesbi bliotheek - Kantoorboekhan del „Modem", Boerhavelaan 124, teL 68415. Permanent Wave Hélène-Fermanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Héïène", Rembrandtlaan 22. tel, 67170. Moderne coiffures. K. v. d. Kruit, Damss- en Herenkap per. Singt-i 195 (nabij Sta tion), tel. 69841, Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent ƒ8.- en ƒ10.-. Oliepermanent 11 (stroom loos). Dames: Permanent Wave v.a. 6.— tot 12.50. Nieuwste modellen. Watergolven 2.50, Modelknïppen 1.—. Jac. v, Kaïker, Maison „Modem' Hoogstraat 53. tel. 69750. Dameskapsalon W. N, v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet ƒ0.—, Broersvest 115. tel. 67237. Diversen Zijn uw schoenen te klein? Wij vergróten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoen ren bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel, 66874. Nog steeds is L. Boer's Vis bed rijf het beste en het goed koopste adres. Vlaardinger straat 10, tel. 67045;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1