EZSEHH koerierster C J De verlammende greep van het traditionele brandersbedrijf SHELL won beker Jaarvergadering „Orpheus De oudgedienden van W.F. zien 1 Oude Bedrijf weer Koeriersters 'T VERVAL VAN „ZWART SCHIEDAM" Een sterk conservatisme onder de armoedige arbeiders r~ j KF A brengt „Mandy" Aanrijding met een vochtig staartje VVV-werk in Schiedam wordt uitgebreid Meer service voor de tourist Politie krijgt hulp Verslagen en huldigingen AGENDA Wijkavond met toneelopvoering Jeugdig „Excelsior" zag films Bejaarde fietser aangereden Burgerlijke stand Sociëteit voor de bejaarden Panamees me t scheur in scheepswand binnengelopen Zilveren jubileum bij NV H. Jansen HBSS-'sGSV SCHIEDAM Damesmodes W. v. d. Burg s Donderdag 10 Februari 1955 V ERGELEKEN bij het Ingespannen, enerverende leven van de indus trieel, de zakenman van onze tijd, genoot de eerzame Schiedamse bran der van de vorige eeuw een renteniersbestaan. Veel meer dan leiding te geven aan zijn bedrijf, werd h« er door geleid. Immers de invloed, die hij persoonlijk kan uitoefenen op de gang van zaken, was gering. Noch de prijzen, die hy voor de producten kon bedingen, noch de omzet ervan had litf in de hand, het probleem van de verbetering van de kwaliteit, de op voering van de productie, dc prikkel van de concurrentie kende hij niet. Biykbaar heeft de mogelijkheid tot evolutie aan het brandersvak ontbro ken. Nadat het voorgeslacht de techniek ervan deugdelijk had uitgedok terd en In de praciük daarbij was weigevaren, bewandelden de nazaten rustig de betrouwbaar bevonden weg verder. De versnelde hartslag van de nieuwe tijd, die In het nabije Rotterdam het tempo van dc onderne mingsgeest en de daadkracht van de energie bepaalde, ging aan de bran- dcrsmentalileit voorbij. De traditie handhaafde zich, waarbij liet beroep even gemakkelijk als winstgevend was geworden. NJ OCHTANS niet geheel en al, Rondom de negentiger jaren deed zowaar de stoommachine haar intre de in de branderij, de puffende, hij gende en stotende locomobiel, die de werking van de pompinstallatie voor zijn rekening kreeg en een einde maakte aan hel mensverlagende be- j slaan van pomper. Van de jeugdber- inneringen, die mij zyn bijgebleven aan de Schiedamse branderij van het overheersende oude type, heeft die aan de „pomper" een welhaast maca ber karakter. Geplaatst in de sinistere omgeving, waarin hy thuishoorde de schemerige, sombere ruimte van het branderij-interieur met zijn machtige ketels, waaronder de vuren in kelderachtige ruimten brandden, .met zijn kwalijk riekende dampen van het gistingsproces zie ik de man nog voor mijn geestesoog heen en weer lopen als een tot een mee dogenloze straf gedoemde. Een lugu ber beeld 's Mans dagtaak bestond in het heen en weer bewegen van een lange pompzwengel, een zware ijzeren stang, die van de zoldering afhing en aan het einde voorzien was van een sehjke zwakheden, had zijn netten vakkundig gespannen om de zon daars op dit punt te vangen. En hij was niet zuinig met cijn straften. Men kan gerust zeggen, dat er een koude oorlog bestond tussen de bran ders, die zich voortdurend belaagd voelden door de uitgeaeiende con- massief gewicht Lppend over een tr£ie op jlun en de komnüe- jMank van een rn<ïter of vijf^ ^j^te zen, die haar hadden uit te voeren. In het maandblad van „De Schiedamse Gemeenschap" vervolgt de heer J. Zoet mulder zijn zeer lezenswaar dige artikelen-reeks over »'t Verval van „Zwart Schie dam". Het eerste deel heb ben wc reeds eerder afgedrukt. al reeds aankondigde, maar in Schie- dag kende het zakenleven geen haast. Ook niet als het in actie kwam. En dat geschiedde dagelijks tussen een en twee uur op de middag, wan neer de beurs allen aantrok, die rnet de jeneverstokerij te maken hadden. Onder het geklep van het klokje be gaven de heren branders, de heren distillateurs, de graankopers en graanagenten. de makelaars en com- vüssionnairs, dc scheepsbevrachters en verzekeraars zich ter beurze, een aantal nog met de hoge hoed op het hoofd, die by de vorige generaties het algemene hoofddeksel was ge weest van de voorname stand, dus ook van de branders. Ik zie ze nog langs de Lange Haven wandelen, rustig, in kleine groepjes van drie of vier. genoeglijk koutend, het zo aanmikkend. dat ze op het beurs plein arriveerden, voordat de klepel in de beursklok tot rust kwam. Want de lelaatkomer kreeg de boete van een kwartje te betalen cn hoe weinig men ook gehaast wenste te worden, aan deze boete had men toch een broertje dood. En de beurs, dat was het evenement van de dag. A. J. ZOETMULDER. t? kon "Ers'orc"' u-'are" de I Door de Katholieke Film-actie Vioeiiijttneaen met de JtscMS. Deze i wordt on IVtaAnriap 14 Fphrnarï in i zoveel mogelijk uit de weg te .Mij-het Mon?po!e-th eater de bijzondere 1he«r Van de Kooij sprong ven was een uan de onaavcnver- film „.wonmi ,;„h haar terstond na en wist moeder en dochter boven water te houden. De Gistermorgen om twee uur werd op de Lange Haven een personen auto bestuurd door do 45-jarige vloereolegger I. v. d. Kooij uit de Huismanstraat geschampt door een vrachtauto, bestuurd door de heer T. W, H. uit Schiedam De motor agent, die de zaak kwam opnemen, stond met zijn motor bij de wagen. I Op de fiets naderde mevrouw Van j B. uit de 's-Gravcnzandseslraat met een elfjarig meisje achterop. Zij raakte de schouder van de agent cn begon met haar fiets te slingeren, waardoor zij de macht over haar stuur verloor cn in de Lange Haven De Nassaulaan, voor het Gemeen telijke Ziekenhuis, is thans de meest populaire rolschaatsbaan van de Schiedamse jeugd. Het. is een betere plaats dan de drukke B.K.-laan, maar nog verre van ideaal, afgezien van het feitdat het verboden is hier te rollen. Het gemeente-bestuur heeft het belang onderkend om de jeugd, een goede en veilige plaats te ge ven op de Zandvlakte om de rol- schaats-woede bot te vieren, maar wanneer deze baan aangelegd wordt, dat is nog niet bekend Er zijn tekenen die er op wijzen dat het dc Vereniging voor Vreemde lingenverkeer in Schiedam enst wordt met het streven meer touristen naar Schiedam te trekken en om, aan de and ere kant, onze stad ook meer aantrekkelijk te maken voor de bezoekers van buiten, In dit streven wordt de plaatselijke V.V.V. krachtig gesteund en geholpen door de Schiedamse Gemeenschap, die er dan ook de oprichter van is geweest. Verwacht wordt dat het VW- werk dit jaar doeltreffend kan wor den uitgebouwd. In December van het vorige jaar werd dc heer H. van Lohuizen aangesteld als spe ciaal VVV-man voor het dagelijkse werk terwijl per 1 Februari dc VVV ruimer gehuisvest is in het gebouwtje van de Schiedamse Ge meenschap aan de Plantage, Hier zal een inlichtingenkantoor in de ruimste zin van het woord geves tigd worden en van hier uit zullen de activiteiten van de vereniging geleid worden. Nog dit voorjaar zal een folder met een speciaal voor dit doel ver vaardigde plattegrond uitgegeven worden, welke folder uitgebreider zat zijn, dan die in 1953 uitgege ven. Verder wordt in de kringen van de S.G. gewerkt aan een „Schic- dam"-boekje, dat de'VVV ten dien ste kan staan bij het werk de. vreemdeling op de hoogte te stellen van de aantrekkelijkheden van Schiedam. y.*„*Was d,e opgaren, ver- J fijm „Mandy" vertoond, die" zich af fm i 2t?n vak. De accijns op speelt in oen school voor doofstom- geatsnileera betekende een stage j -ne kinderen, waar met eindeloos ge- veriokkuig tot smokkelen en de fis- duld en grote liefde deze kinderen diep doordrongen van de men- het liplezen en een begin van spre- duwde hij deze zwengel van links naar rechts en omgekeerd op tot on geveer zijn eigen hoogte, in schier 'eindeloze herhaling. Het moet een zware arbeid geweest zijn. mogelijk niet zozeer door de krachtsinspan ning, die ervoor nodig was, als wei door het afstompende van deze ma china ie heen-en-weer loop. Als dom mekracht stond de pomper tot over maat van ellende op de onderste sport van de hiërarchische beroepsladdcr en werd dan ook het slechtst betaald. Met een weekloon van zes gulden ging de man Zaterdagsmiddags naar huis, Totdat de stoomkracht hem ging vervangen, die nog goedkoper uit kwam. Er zou een apart verhaal te schrij ven zijn over de verhouding fiscus- brander. gekruid met spannende anecdoten. Ontduiking van de ac cijns was in veler ogen eon sportieve aangelegenheid, waarbij het er op aankwam, wie de slimste was. Het feit. dat de brander altijd aan het kortste eind trok als er ondermaat in zijn branderij werd geconstateerd, wat daarvan dan ook de reden mocht zijn. zal wel niet vreemd geweest zijn aan do neiging om de ambtenaren eert loer te draaien als het zo eens uitkwam. Waarmee intussen niet ge zegd wil zun. dat er zwaar aan smok- Bij mijn welen is dit de enige ma- kelen werd gedaan in de periode, die dernisenng van de branderij geweest, i ik °P het oog heb. die trouwens viel in de nadagen van I het bedrijf, toen de neergang zich Naar de beurs reeds duidelijk begon af te tekenen. In j 1 )IT was dus de emotionele kant Conservatisme 1 ,v?n hct brandersbedrijf. dat zo weinig eiste van de geest- en daad kracht van degeen. die het beoefen de. Kan het verbazing wekken dat dit ook zijn stempel drukte op het levenstempo in de jeneverstad? Ik zie het sterke contrast niet voorbij lussen het jachtige beslaan van thans en de rustigebedrijvigheid in het laatste decennium der vorige eeuw, toen echter de versnelling zich toch" -p* VENWEL, men breke met al te snel de staf over de Schiedamse brander van de vorige eeuw na dit tafereel en kome niet tot de conclusie, dat het hem aan meegevoel voor zijn werknemer moet hebben ontbroken. Ongetwijfeld waren de sociale toe standen in de jeneverstad miserabel en was de positie van de branders- knecht als arbeider slecht. De bran der erkende dit ook. Alleen als ge volg van de uitzonderlijke aard van het bedrijf met zijn onmisbare nacht arbeid zag men geen mogelijkheid daarin verbetering te brengen. Men berustte er in, ook aan de kant van de werknemers, die de situatie blijk baar aanvaardden als een traditie, tvaaraan niet viel te tornen. De sleur van generatics biedt geen voedings bodem voor de geest van verzet. Ik heb er nooit van gehoord, dat de zo genaamde arbeidsvrede in het bran dersbedrijf ook maar écn ogenblik m gevaar is gekomen, ook niet toen elders het proletariaat, zich zijn posi- tie bewust geworden, zijn eisen begon te stellen Èn toch. als ergens het op komend socialisme een goed voorbe reid terrein w ons land had kunnen vinden, dan was het in Schiedam ge weest met zijn lage Jonen, zijn over matig lange werktijden ook in de nachtelijke uren, de ongezonde at mosfeer in de branderijen, de slechte woningtoestanden voorde verpauper de werknemers bij de moulwijnfabri- cage. Het is echter geenszins zo ge weest. dat de opmars van de moderne arbeidersbeweging de poorten van zwart Schiedam wijd geopend vond. Zij kreeg haar aanhang aanvankelijk vooral onder de intellectuelen, voor namelijk in onderwijzerskringen, het proletariaat volgde slechts schoor voetend. Het is kenschetsend voor het conservatisme, dat in de brandersstad Overheerste. De SDAP had dan ook nauwelijks een voorsprong van be tekenis, toen de katholieke arbeiders georganiseerd werden in de Katho lieke Volksbond, die in een uitnemend vooruitstrevend cn sterk sociaal voe lend onderwijzer zijn leider kreeg. Neen, de sociale problemen, die om een oplossing nepen, hebben de rus tige. maar gedeprimeerde sfeer in Schiedam slechts in geringe mate in beroering gebracht. De fiscus Tfc/' AT dc brander in cyn onge- compliceerd bestaan wél be dreigde en zijn gemoedelijke enen- ken wordt vertoond. Deze film is gebaseerd op het bekende boek „The dav is ours" van Hilda Lewis. De hoofdrol van het doofstomme meisje Mandy wordt op meesterlijke wijze isespeeld door de 7-jarige Man dy Miller. Regisseur is Alexander Mackendrick, die de films „Whiskev als water" en „De man in het witte pak" op zijn naam heeft staan. Als voorfilm wordt gedraaid „Ge vleugelde Marine", een reportage over de Britse Marine. Als spreker van de avond zal op treden dr P. Hoonhout. motoragent haalde de drenkclm- gen met een haak uit het water. Zij werden van droge kleren voorzien en naar huis gebracht Zij bleken geen nadelige gevolgen van het on vrijwillige bad te hebben onder vonden. In Schiedam hebben gistermiddag vier jongens een herenrijwiel afge nomen van twee onbekende jon gens. die het rijwiel hadden mee genomen uit de Van Swindenstraat. De vier assistenten van de politie brachten de fiets n«ar het hoofdbu reau van politie. PRIJSUITREIKING BILJARTTWEEKAMP Gisteravond heeft de jaarvergade ring van de Koninklijke Zangvereni ging Schiedams Mannenkoor plaats gehad in gebouw „Arcade" alhier. De secretaris de heer J. dc Koster gaf een verslag over de werkzaam heden in het afgelopen jaar. Hieruit i bleek dat .Orpheus" 6 maal had ge- j concpftecrd om. tc Amsterdam, i Haarlem, Rotterdam en Schiedam. 1 Bovendien is 4 maal voor de radio opgetreden. De bibliothecaris, de heer Voogd, gaf daarna een verslag over het be heer van de bibliotheek. Een aantal nieuwe werken werden hieraan toe gevoegd zodat het aantal is gestegen tot 509 muziekwerken. Het is voor oud-werknemers altijd prettig weer eens in contact te komen met het bedrijf, waar zij in dc loop der jaren hun beste krachten aan heb ben gegeven. De directie van „Wilton-Fijenoord" begrijpt dit zeer goed cn stelt daarom do oud-werknemers en hun echtgenoten van tijd tot tijd in dc gelegenheid weer iets te zien van het bedrijf. Gistermiddag waren ongeveer 450 genodigden in gebouw Musis Sa crum aanwezig om te luisteren cn tc kijken naar een tweetal films. De eerste film was het journaal 1954 van Wilton-Fcijcnoord. In deze interessante film werden zowel de hoogtepunten van het bedrijf, het eeuwfeest in begin 1954 en de te waterlating van do walvisvaarder de Willem Barendsz" in November, als de diverse werkzaamheden op de scheepswerf op boeiende wijze vertoond. Het was ongetwijfeld een genoegen voor de oud-gediendrn om „hun scheepswerf" weer eens van dichtbij, zij het dan van. het witte doek. te kunnen zien. De film is vervaardigd door de heer de Wit met zijn medewerkers, die ook in de komende jaren een journaal in elkaar zullen draaien Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa, Gouka, Hoogstr. 29. BeUen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, tel. 60290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Bioscopen: Passage, 2 uur: „Zet 'm op George". Monopoïe: 2, 7 en 9 uur: „Vrou wen in de oertijd". Voorstellingen: Grote Kerk, 3 uur: Koor van Studenten -van het Russisch- Orthodox Seminarium te Parijs. Arcade, 8 uur: Concert R.K.- Mannenkoor „St. Caecüia". Passage, 8 uur: De Haagsche Co- medie met „De Derde" voor Schiedamse Kunstkring. Irene, 8 uur: Filmavond Ferso-1 neelsvereniging „Vegla" De leden van de wijkgemecitte V van de Nederlands Hervormde Ge meente waren gisteravond in ge bouw Irene bijeengekomen voor een gezellige wijkavond. De wijkpredi- 1 kant ds J. G Jansen heette de aan wezigen hartelijk welkom. Het toneelgezelschap „Door oefe ning getrouw" voerde daarna het to neelspel „Papa mag het niet weten", een spel in 3 bedrijven van B. peets, op. In dit spel wordt het leven op de boerderij de „Beukelaar" naar voren gebracht. Boer Arendsveen is er op tegen, dat zijn zoon trouwt met een meisje uit de stad. Deze schoon dochter verhuurt zich dan als dienst bode op de boerderij. De verhouding tussen schoonvader en schoondoch ter is dan zeer goed. Tenslotte komt de boer er achter, wie dc dienstbode eigenlijk is en hij accepteert haar dan als dochter. De hoofdrol van de boer werd ge speeld door dc heer W, Mak, die dit bijzonder goed deed. Ook de overige spelers gaven goed spel te zien, waar dikwijls hartelijk om gelachen werd. De regie was in handen van. de heer W. Mak. Voor de jeugdige leden van R.K. Gymnastiekvereniging „Excelsior" is otn bepaalde momenten van het bedrijf vast te leggen. Vervolgens is vertoond de film „Mr Belvedere rings the bell", een film, waarin de problemen van dc oude dag worden belicht. Mr Belvedère woidt geconfronteerd met deze moeilijk heden en doet zijn bost hierin ver betering te brengen. Op dit gege ven is een aardig filmverhaal ge maakt, dat de moeite waard was om te zien. De heer ir. B. Wilton opende deze ontspanningsmrddag met een harte lijk welkoms woord, Hij hoopte, dat de aanwezigen van deze middag zouden genieten en weer een ogen blik bij hun oude werk zouden ver toeven. Tijdens de pauze werd een kopje thee gedronken en een si gaartje gerookt. Oude verhalen wer den opgehaald cn menig sterk staal tje kwam op dc proppen. Het is een gezellige middag geweest, waar aan men met genoegen zal terug denken. 's Avonds waren er weer Wilton- Fijenoord medewerkers in Musrs. Ditmaal, leden van de Personeels vereniging, De heer J. v.d. Broek heette de aanwezigen welkom. Ver toond werden het journaal van 1954 en de film „Operatie Cicero" Volgende week Woensdagmidag zal nog een middag gehouden worden voor oud-werknemers en 's avonds voor de Personeelsvereniging. Op de Nieuwe Haven is gister morgen om negen uur de dne-en- zeventigjarige wielrijder W. J. T. v. D. uit de Anthonie Muysstraat door een personenauto, bestuurd door de heer M. J. uit Warmond, aangerc- den. De wielrijder kwam uit de i richting van de B. K.-laan cn wilde i bti de Oraniebrug links af zwen ken. Hij bieid in voor een na de-1 rende auto, maar zag niet. dal er nog een auto aankwam. Met het voorwiel van zijn fiets kwam hij tegen de voorkant van de auto te recht cn viel. Hij klaagde over pijn in de rus. Door de auto, die hem aanreed is hij naar de geneeskundi ge dienst vervoerd, vanwaar hij la ter weer naar huis is gebracht. GEBOREN: Cornells, z. v. J. Mud- In verband met langdurige ziekte van de beheerder van 't spaarfonds, de heer J. Noordam, werd hierover verslag uitgebracht door de heer Chi. de Groot. Hierna bracht de penningmeester, de heer p. Spaan, zijn verslag, dat met een batig saldo sloot. De heren A- F. v. d. Gaag, A. Stout- handel en p. Ver burg werden ge huldigd in verband met hun 25 ja.ar lidmaatschap. Op de hartelijke woor den van de voorzitter volgde een spontane heilwens door de aanwezi ge zangers. Evenzo was dit het geval toen de heer T. Keu zen kamp tot lid van verdienste werd benoemd. De heer Jac. Kiela, die eveneens tot lid van ■erdienstc werd benoemd, kon deze :dering in verband met ziekte niet bijwonen. Beide heren hebben een staat van dienst van 33 resp. 28 jaar. De bestuursleden J. v. ci Beek, M. P. van Litsenburg en J ^heffer stelden zich niet meer besomkbaar. Tn hun plaats werden de heien P. J. Kats en T. Veldkamp benoemd. De heer M. P. v. Litsenberg ontving van de ledenvergadering een extra dank betuiging voor zijn vele diensten die hij als bestuurslid gedurende 20 jaar de vereniging bewezen heeft. Na een opwekkend woord voor de toekomst sloot voorzitter W. Oranje circa middernacht de vergadering. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Wiiton-Feijenoord werd destijds het contact tussen dc biljart-afdelingen van de Ontspan ningsverenigingen van W.F. cn de S heli-Nederland weer opgenomen. Een als gevolg hiervan georgani seerde tweekamp werd door P.OV3 (Shell) gewonnen. Gisteravond vond in het 6hell-recreatieoord „De Vijf «Sluizen" de uitreiking van de uitgeloofde wisselbeker plaats. Uit handen van de algemeen voorzitter der ROVS, de heer P. C. van IJzcr- looij, mocht de heer Wind, voorzit, ter van de afdeling biljarten, de fraaie beker in ontvangst nemen. In 64 partijen <23535 beurten) wer den door Shell 3907 caramboles ge scoord, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 1,67. W.F. scoorde 3343 caramboles, gemiddeld 1.65. Het verschil was dus uiterst gering Persoonlijke prijzen, bestaande uit sigaren en sigaretten, werden uitgereikt aan dc heer A. Bosdijk, voorzitter W.F., met een hoogste serie van 16 cn W. A. Hansen, Shell, hoogste serie 40. Troostprijzen voor het hoogste aantal poedels(lü) mochten in ont vangst nemen: de heren Kruize (Shell) met 27 poedels en Den Outer (W.F.) met 29. Voorafgaande aan de prijsuitrei king werd tussen J. v. Éijk (Sun light) en v. d. Pias (W F.) een de monstratiepartij gespeeld. Tenge volge van een jn de familie .^van de heer v. d. Plas plaats gevonden ern stig ongeluk, kon deze zich be grijpelijk weinig concentreren, hetgeen veel afbreuk deed aan het verloop van dc partij. De heer Van Eyk won tenslotte dc partij van 250 caramboles (Ubrc) in 25 beur ten. Dc heer v. d. Plas bleef op 65 staan. Na de prijsuitreiking demon streerden nog dc heren W. A. Han sen van RVOS en F. v. d. Velde. Wl'\ Voorzitter Bosdijk van W.F.. dankte de Shell-mensen voor de sportieve strijd en gaf als zyn me ning te kennen, dat de beker zeer zeker bij de sterkste partij was te rechtgekomen. Op initiatief van ds J. D. Smids is er in het wijklokaaltje van de Ned. Hervormde Kerk aan de Nieuwe Maasstraat een sociëteit van ouden van dagen ingericht, waar de be jaarden een middag in de week ge zellig bijeen kunnen komen cn wel elke Dinsdagmiddag om half drie. Dinsdag werd deze sociëteit voor de eerste maal in gebruik genomen, waaraan een enigszins officieel tintje is gegeven. Hier worden de oudjes van min stens 65-jarige leeftijd in de gelegen heid gesteld om eens rustig te dam men of te sjoelbakken; de dames kunnen dan onder het genot van een kopje thee wat handwerken, terwijl door de Gemeentelijke Bibliotheek boeken ter beschikking zijn gesteld. Het Panamese stoomschip ..Libe rator" is gisteravond de Nieuwe Wa terweg binnengelopen, bestemd voor de werf „Nieuwe Waterweg" te Schiedam. Het schip was een week geleden in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan in moeilijkheden geraakt. Het zond toen noodseinen uit in ver band met een scheur in de scheeps wand. Uitgestelde lezingen over Gezinsbegroting De twee lezingen van Donderdag De twee lezingen van Donder dagen 3 en 10 Februari over „Mevr. de Vries komt uit met haar huis houdgeld. hoe kan dat" en „Kleed geld, Zakgeld", die wegens ziekte van de lerares niet konden door gaan, zullen worden gehouden op Dinsdag 29 Maart en Dinsdag 5 April in de Huishoudschool m de Prins Mauritsstraat. Storing in het Lunapark" door ..De Dilettant" De Schiedamse toneelvereniging „De Dilettant" geeft Zaterdag 12 Fe bruari in Musis Sacrum een opvoe ring van het toneelstuk „Storing in het Lunapark" van Tom Dekker. Want dat Schied e vreemde ling meer kan J dan zo op het eerste gezicht lijkt, daar is de S.G. van overtuigd. Al mag het oude deel van onze stad dan niet verge leken kunnen worden met beter ge conserveerde steden als Delft en Gouda, een bezoeker kan toch wel getroffen wordén door de statige schoonheid van b.v. de Lange Ha ven en door de aantrekkelijke ge veltjes in de binnenstad. Ais deze bezoeker dan ook maar gewezen wordt waar hij moet zoeken. Er is, zo meent de S.G., niet zo zeer sprake van een gebrek aan mogelijkheden als wel dat de kan sen niet benut worden. De Grote Kerk b.v,. Schiedams oudste bede huis, zal de Vreemdeling kunnen boeien, maar er is memand die deze zeifde vreemdeling bij zijn bezoek de bijzonderheden en de historische betekenis zal uiteenzetten. Een be zoek aan het Zakkendragershuisje cn aan dc oude stadsdelen met de vaak wonderlijke romantische na men zou veel aantrekkelijker wor den wanneer er een gids ter be schikking was, die 'n verantwoor de uiteenzetting zou kunnen geven. Dan zyn er de molens, die zo typisch hei stadsbeeld overheersen, de branderijen en distilleerderijen, typische Schredamse bedrijven, die ongetwijfeld de touristen ook zullen interesseren, maar die hem nu nog niet getoond worden. Hier ligt oen braak doch vrucht baar terrein te wachten om be werkt tc worden. Mogelijk dat de plaatselijke VVV hier dre ploeg schaar in kan zetten. De heer G er rit Alebregtse vierde dezer dagen zijn 25-jarig Jubileum als distillateursknecht bij Herman Jansen N.V.. Distilleerderij en Li keurstokerij te Schiedam. De jubilaris werd door de directie gehuldigd voor zijn plichtsbetrach ting gedurende de afgelopen 23 jaar en ontving een huldeblijk onder couvert. Verder werd de heer Alebregtse ver eerd met het getuigschrift en de gro te bronzen legpenning voor 23 jaar trouwe dienst van de Nederlandsehe Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Van de zijde van het personeel van kantoor en fabriek ontving hij even eens geschenken m verschillende vormen. Een gezellig samenzijn be sloot de gedenking van het jubi leum. Door de overvloedige regen op het einde van de vorige week kon de wedstrijd tegen* dc Rijnsburgse Boys helaas geen dooTgang vinden. Voor Zaterdag a.s. staat er weer een thuiswedstrijd op het program ma en wel tegen dc 's Gravenzand- sc S.V, De uitwedstrijd werd des tijds 1 1 gelijk, na uitstekend spel van beide kanten. 's G.S.V. heeft een pittig elftal, dat van het begin tot het einde blijft volhouden, zodat H.B.S.S. weet wat het te wachten staat. Kansloos is H.B S S. echter niet. integendeel, de venvaci,. "mn zijn juist hoog ge spannen, Weliswaar is het een punt uitgelopen op Scheveningen. maar het is er nog lang niet. In elk geval kunnen wij rekenen op een interes sante en spannende strijd. Aanvang 3.45 uur; terrein Ha\*endijk. Het verdere programma luidt: HBSS 3GTB 4 uur. Spierings- hoek; The Red Stars 2—HBSS 4. 4 uur. Industrieweg, Vlaardingen: H.B.S.S, b S.F.C. b 2.15 uur, Spiermgshock. -collectie -s uniek 1 WAIA eorser insluiting en veter? omsluit prachtig het bovenbeen. Heup-toille verschil 24-26 cm.Veel bewegingsvrijheid coor4 elosheken inzetsels aan onderkant. Voorpand 'met verslanker: ideale fi guur-correctie. gistermiddag in gebouw Arcade aan de en N. Poppeliers; Albert, z. v. A -■J:Boes en H. v. Mourik; Maria M.. d. v. J. J. Hersbach en B. S. Binnen dijk. OVERLEDEN: J. Noordijk. 73 jaar; O. J. van der Kooi, 59 jaar. vr. v. P, v. d. Kruit; Ch. A. Marks, 88 jaar wed. v. Ch. F. Pape; J. C. E. v. d. Berg, 88 jaar, wed. v. P. M. v. Buijtencn. de Lange Haven een aantal aardige kinderfilms vertoond, die bijzonder in de smaak vielen bij de jongens en meisjes. Men leefde enthousiast mee met de belevenissen van de personen op het witte doek. De films zijn vertoond door de Blauwehufs, uur: Kijkavond pater van het St. Franciscus Lref- Vara-televisiecUl». 1 dewerk. WAIA beha geeft een jeugdig 3 cupgrootten. 'npopiinvan3.35to' 5^75 lnso/i/nvon 3,95tof7.95 bent harteiijk welkom bij MEENT 67 GROENE HILLEDIJK 267 NOORDSINGEL 39 DORDTSELAAN 112 SCHIEDAM: ORANJEGALERIJ 17 29.75 Pos eerst ties dan I Hijs- en hefwerktuigen industrie N.V. HADEF v.h. DE FRIES - SCHIEDAM - WARANDE 1 heeft binnenkort plaatsingsmogelijkheden voor: a. DRAAIERS b. BANKWERKERS c. ELECTR. LASSERS d. CONSTRUCTIE BANKWERKERS e. SCHAVER-FRAISER Aanmelden: Bedrijfskantoor WARANDE 1, Schiedam of na telefonische afspraak: Telefoon 6864965090, na 6 uur telefoon 66942. Hijs- en hefwerktuigen industrie N.V. HADEF v.h. DE FRIES - SCHIEDAM - WARANDE 1 heeft binnenkort plaatsingsmogelijkheden op haar afd. Tekenkamer voor: a. CONSTRUCTEUR b. TEKENAARS c. ASSISTENT-TEKENAARS Brieven worden ingewacht bij bovenstaand adres. ZWART JANSTRAAT 14 BEIJERLANDSELAAN 59 KLEIWEG 100 STADHOUDERSWEG 133 hoek STATENWEG GOUDSERIJWEG 8 PLEINWEG 1 I SCHIEDAMSEWEG 25 JAPONNEN, DEUX-PIÊCES, BLOUSES, ROKKEN, enz. Te koop actngeb. Reclame. Droogrekjes op vouwbaar 2.70, rubber tocht band 0.21 p. m., kolenzeven if 1.10. kleerhangers 4 k 25 ct. Mica in 80 verschillende ma ten. lage prijs. Frans v. Tbie- nen, Broersveld 123, tel. 69799 Gothische huiskamer 468, bestaande uit dressoir, uit- schuiftafel, 4 eiken kuipstoe- len. Nieuwste bij Plate, Grote Markt 19-21. Schiedam Personeel gevr. Er is plaats op ons atelier voor een leerling-naaister, enigszins met het vak be kend. Kleermakerij Droger, Hoogstraat 84. Verse schelvis voor de enorm lage prijs van slechts 75 cent per kilo koopt U alleen bij Schiedams Goedkoopste vis- bedrijf. Vlaardingcrstraat 10. Kabeljouwmotcn koopt U bij ons voor slechts GO cent per half kilo. Schiedams Goed koopste visbed rijf Vlaardiri- gerstraat 10. Tel. 67045. Diversen Onitcfttbaur gestopt wuiden door ons aile voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en scheuren. Billijke prijzen. Spoedige aflevering Hoogstraat 8, telef. 67709 (filiaal RoeJoff). Het adres voor verse vIb is en blijft L. Boer's Goedkoop, sle Vbbedrijf, Vlaardinger- straat 10, tel. 67045. Bijvoorbeeld verse kabel jauw voor 70 cent per kilo koopt U bij Schiedams goed koopste visbedrijf Vlaardin- gerstraat 10, tel. 67045. Heeft U onze gebakken vis al eens geprobeerd? Het kan niet beter en goedkoper dan bij Schiedams Goedkoopste visbedriif. Vlaardingerstr. 10, Tel. 67045. Wist U dat onze gebakken vis steeds electr. verwarmd is? Dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat steeds war me gebakken vis bij Schie dams Goedkoopste visbedrijf, Vlaardingerstr. 10, tel. 67045. WILT VAN SUCCES VER- ÜEKERO ZIJN PLAATST DAN EEN Zinken emmers v.a. 2.49, wasketels v.a. 6 95, teilen v.a. 3.25. Alles prima kwaliteit. Alleen bij B. v. Doorn, Broersveld 156. Tel. 67979, ■iniiiuiiiiiDiiiiiiniiiiHniH i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1