V sanatogen EVEREST Kamermeerderheid geeft fiat aan crematie-mogelijkheid MuBlikgroenten SBH zaam zacht ever Na acht maanden cel onschuld bewezen G. VAN DEN BRINK Prof. Oud(tegen): Wet gaat lang niet vergenoeg -stichter van Avifauna plotseling overleden Streven blijve gericht op hogere woningsproductie Voorts Als de korte nacht langer duurt dan de lange dag Werkloosheid iets gestegen Zweedse duikers gaan Nederlands schip zoeken Tijdelijk inspecteur M.O. in Zuid-Holland Nehroe: geen wijziging in buitenlands beleid van Kremlin Incident bij de Tatsjen geen vijandige daad' De enige werkelijk zachte en heerlijk geurige King Size Amerikaan Ambtenaar vrij gesproken in revisie EERSTE KAMER BEVEELT AAN: Maatregelen gevraagd met betrekking lot krotopmiming HAMEA „Zwarte ruiter" van overval te Ravenstein verdacht Dunderdag 10 Februari 1955 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Nadat twee middagen waren besteed aan het principiële debat over de nieuwe wet op de lijkbezorging, is de Tweede Kamer gis termiddag tot beslissingen gekomen. Het ontwerp werd met 6&—11 stem men aangenomen. Tegen: liberalen, communisten en staatkundig gereformeerden. Maar voordien was het ontwerp op verscheidene punten verbeterd, vooral door toedoen van de protestantse socialist Scheps, die ettelijke amendementen zag aangenomen. Telkenmale en dat tekende de verzoenende compromissfeer ook met rechtse hulp. De liberale fractieleider Oud was minder gelukkig. Al zijn amendementen werden afgewezen, hoewel enkele socialisten hem bijsprongen. Maar zijn voor stellen waren dan ook van verderstrekkende aard. Eenmaal tastte hij het verkregen compromis zelfs zo zeer aan, dat mi nister Beel dreigde zijn ontwerp te zullen intrekken. Iets wat prof. Oud uiteraard als het tegendeel van een ramp beschouwde. Maar toen de a.r. Bruins Slot namens een aantal le den van de rechtse meerderheid met een amendement kwam. dat voor mi nister Beel al evenzeer onaanvaard baar bleek, voelde de liberale frac tieleider wel even de verleiding op komen om op deze wijze mee te helpen het voor stel van de baan te schuiven, maar hij bezweek niet. Advertentie LM is 't met Uw zenuwen slecht gesteld. Werkelijk herstel valt aileen te bereiken met Sanato- gen - de natuurlijke zenuw bouwstof in geconcentreerde vorm. Dat geeft U nieuwe kracht, waardoor die depri merende zenuwklachten wor den verdreven en U weer van een goede nachtrust kunt ge nieten - Neem wr hel zenuwsterkend tonicum DEN HAAG, In Januari steeg het aantal werkloze mannen van 6G.958 tot 76.936 en de bezetting van de aanvullende werken van 14.505 tot 14.460, zodat het aanbod van arbeidskrachten In totaal met 10-933 toenam. Deze stijging is het gevolg van het winterweer met vorst, sneeuw val en hoge waterstanden. Ten ge volge hiervan was het ook niet mo gelijk de aanvullende. werkgelegen heid meer uit te breiden. Het aanta] als werkloos gere gistreerde vrouwen daalde van 5911 tot 5644. De geregistreerde vraag naar vrouwelijk personeel steeg van 26.711 tot 27.883. STOCKHOLM. Björn Helmfrid, de bibliothecaris van de textiel- en papierfabriek „Holmens Bruk tn Norrköping die in de 17e eeuw het eigendom was van de Zweeds-Neder landse industrieel Louis de Geer, heeft een vereniging van amateur- kikvorsmannen in Varberg, aan ae Zweedse zuidwestkust halverwege Malmö en Göteborg, verzocht de lig plaats vast te stellen van het wrak van een van de koopvaardijschepen van De Geer in het Kattegat. Dat schip moet omstreeks 1630 met een lading musketten, koperdraad, staven koper en staven ijzer zijn gezonken. Het voornemen bestaat de lading van het schip na berging ten toon te stellen in een museum dat men in Norrköping gaat oprichten. Heamrid staat in verbinding met Nederlandse kenners van de maritieme geschiede nis en zal hen op de hoogte houden. Enige weken geleden kwam uit Kopenhagen bericht dat het wrak van een ander schip van De Geer was gevonden nabij het kleine Deen se wad den eilandje Jordsand ten oos ten van de noordpunt van het Duitse eiland Sylt en dat de bekende Deen se duiker ir Jan Uhre bereid was te trachten dat schip, een brander de was gezonken tijdens een zeeslag in het Listerdyb ten noorden van Sylt in 1644, te bergen. DEN HAAG. Ter voorlopige voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer J. C. de Glopper. is met ingang van 14 Fe bruari tijdelijk benoemd als inspec teur van het gymnasiaal en het mid delbaar onderwijs in de derde inspec tie (Zuid-Holland benoorden Maas en Lek met uitzondering van Rotter dam! de heer A. Bartels. leraar Ne derlands en geschiedenis aan de ge meentelijke HBS aan de Beeklaan te 's-Gravenhage. De heer Bartels is ge boren 15 Mei 1890 te Hilversum. LONDEN Pemier Nehroe van India heeft vandaag gezegd niet te denken, dat de machtsverschuiving in het Kremlin van invloed zal zijn op het buitenlands beleid van de Sow jet-Unie. ,,Ik meen, ofschoon ik het niet zeker weet, dat het in Rus land binnenlandse ontwikkelingen zijn, die tot de wijzigingen in de regering hebben geleid", zo zei Nehroe in antwoord op een vraag op een persconferentie. Nehroe voegde hieraan toe, voor nemens te zijn, een persoonlijk be zoek aan Moskou te brengen, doch cle datum hiervoor was nog niet vastgesteld. Het zou zeker niet voor Juni riJn. TWEEDE KAMER Hij liet zijn principieel bezwaar te gen dit amendement domineren. Dr Bruins Slot maakte het hem trou wens gemakkelijk. Hij trok het om streden amendement zélf in! Zonder humor was de behandeling niet! Het gelukte prof. Oud niet een meerderheid te vinden voor zijn voorstel om een lidmaatschapskaart van een vereniging voor lijkver branding. als wilsverklaring van een overledene om gecremeerd te worden beschouwd te zien. De tegen standers vonden het een overwegend bezwaar dat van de Ver. voor Faculta tieve Lijkverbranding een aantal personen uit sympathie lid is, dat niet de bedoeling heeft om later zelf gecremeerd te worden. Toch werd enige verbetering in de voorgestelde tekst gebracht. De socialist Scheps wist, zonder stemming, te bereiken, dat ook een simpele verklaring van een lid aan een crematie-vereniging, inhoudende de wens cm gecremeerd te worden, voldoende zal zijn. Prof. Oud zag met een zelfde stern- mental GS66) ook een ander ver langen afgewezen. Rechts liet hem daarbij helemaal in de steek, maar nu vielen zeven socialisten hem bij. Het ging om de mogelijkheid tot cre matie van een overleden kind, dat langer dan een jaar, buiten het gezin is opgevoed, in een geest, welke niet strookt met de crematie-gedachte. Het mishaagde de liberale fractielei der ernstig dat dan de ouders, die crematie wensen, in kort geding zou den kunnen worden belaagd door de genen. die het kind het afgelopen jaar opvoedden. Het was dit amendement, dat mi nister Beel deed dreigen zijn voor stel terug te zullen nemen. Opnieuw vond de socialist Scheps een tussen weg. Hij wist te bereiken, dat alleen een instelling en een ander gezin, waar een kind „geheel" is opgevoed, zich in kort geding zullen kunnen beklagen. Vervolgens kwam de A.R.-er Bruins Slot met het voorstel om de oprichting van een crematorium af hankelijk te maken van goedkeuring bij de wet. Hij wenste dus telkens weer een parlementair debat over de vraag of een nieuw crematorium er gens mag worden gebouwd. Minister Beel verklaarde het voor stel kort maar krachtig voor onaan vaardbaar. Maar dr Bruins Slot verloste leder van moeilijkheden, door ziin voor stel zelf in te trekken- trent de godsdienst. Dit voorbehoud achtte prof. Oud nu strijdig met de conventie van Home èn 2ijn opvatting van verdraagzaamheid. Nuchter kwam de socialistische fractieleider Burger toen vaststellen, dat het er bij dit ar tikel niet om ging Of crematoria mogen worden gebouwd, maar waar ze moe ten worden gebouwd. Hij meende, dat men moest zoeken naar een „modus Vi vendi". Het feit ligt er nu eenmaal dat 97 pet van de Nederlandse bevolking voor zichzelf geen crematie begeert. Dr Bruins Slot hield prof. Oud voor, dat hij vergat m een christelijk volk te le ven, terwijl minister Beel nog eens herhaalde, dat onze grondwet ook gods dienstoefeningen slechts toelaat, behou dens maatregelen ter verzekering van de openbare orde en rust. Prof. Oud werd onder deze eensgezindheid nijdig en zei best te begrijpen, dat de „heren." 't onder elkaar allemaal al netjes hadden bekokstoofd doch dat ziin geluid ge lukkig meer weerklank in het land vond. De opvatting van mr Burger over verdraagzaamheid noemde hij buitenge woon gevaarlijk. Het vinnig debatje maakte prof. Oud moe. Zyn voorstel werd verwor pen: opnieuw kozen enige socialis ten de kant der liberalen. Tenslotte werd met veel omhaal van woorden besloten, dat het nieu we crematorium te Rheden even als dat te Velscn geacht zou wor den met het vereiste verlof te zijn opgericht. TAIPEH. Het eerste ernstigere incident b|j de evacuatie van de Tatsjen-eilanden is gisteren voorge vallen: Een vliegtuig van de Ameri kaanse marine werd door communis tisch afweergeschut geraakt en kwam in zee terecht. Maar een Amerikaan se woordvoerder verklaarde onmid dellijk, dat dit incident door de Ver enigde Staten niet beschouwd wordt als een vijandige daad. Klaarblijke lijk is de piloot buiten zjjn koers ge raakt cn kwam hjj bij vergissing bo ven Chinees grondgebied, zei hij. Door radio-Pekmg is later bekend gemaakt, dat „korte metten zullen worden gemaakt met Amerikaanse vliegtuigen, die het Chinese lucht ruim schenden." Overigens verloopt de ontruiming van de eilanden geheel volgens plan. Op Formosa schat men. dat de eva cuatie over vijf dagen voltooid zal zijn Als de laa.ste nationalistische soldaat de eilanden zal hebben ver laten. zullen slechts twee mannen en een vrouw zijn achtergebleven. A dverteutle fJVJ.) (Van onze correspondent) DEN HAAG Acht maanden had e 54-jarige Amsterdamse griffie- Advertentie l.M.) NATIONALE BUKGROENTEN WEEK Vinnig debatje Opnieuw kon toen prof. Oud opveren om nog eens een van zijn ernstigste be zwaren tegen het ontwerp te bespre ken. Het verlof tot de bouw van een crematorium kan n!. alleen geweigerd worden, Indien blijkt, dal in de gemeen te van oprichting en haar naaste omge ving daartegen overheersende bezwaren bestaan, ontleend aan opvattingen om- SOEST Woensdagmiddag is in zijn woning in het Vogelpark op 55-jarige leeftijd vr|j onverwacht overleden de heer G. van den Brink, voormalig eigenaar van het vogelpark „Avifauna". Hij was, na een ernstige operatie te hebben ondergaan, enige tyd geleden in zijn familiekring teruggekeerd. Woensdagmorgen kreeg hfj nog be- Advertentie LM.)- kies a Kwaliteitsproduct van de Wybert-Fabrleken- 70 en 90 ct. alléén bij Apothekers en Drogisten DEN HAAG. Met betrekking tot de vvoningbouw waarschuwen ver scheidene leden der Eerste Kamer in het voorlopig verslag over Wederop bouw en Volkshuisvesting tegen een te groot pessimisme. Zij wijzen er op, dat de cijfers van de gemiddelde woningbezetting een duidelijke voor uitgang laten zien. Het streven dient gericht te blijven op zo hoog moge lijke woningproductie. Aangedrongen werd op het bevor deren van systeembouw, ook buiten de grote steden, alsmede van an dere arbeidsbesparende methoden, teneinde de woningproductie verder op te voeren. In het algemeen worden er, vinden verscheidene leden, te veel kleine woningen gebouwd. Vooral in de toe komst zal er zeker vraag zijn naar woningen met een tweede woonver trek, dat dienst kan doen als slaap kamer bij grote gezinnen. Gevraagd werd, met hoeveel de bouwkosten zijn gestegen sedert de woningwet-bijdragen en de premies voor particuliere bouw op de tegen woordige bedragen zijn gesteld. Het denkbeeld om voor de particuliere bouw dezelfde faciliteiten te verle nen als voor de woningwetbouw, stuit naar 't oordeel van vele leden op grote practische moeilijkheden. Met betrekking tot de krotoprui ming vragen verscheidene leden, of niet in dit opzicht van regeringswege aanwijzingen moeten worden gege ven, Gevraagd werd of de regenr-g wil bevorderen, dat maatregelen tot stand komen waardoor het eenvou diger wordt, tot opruiming van krot ten te komen. fAdvertentie OlJ nemen! Hef Bayer-kruis Uw beste waarborg zoek van de pastoor, 's Middags verergerde zijn toestand plotseling. Na te zyn voorzien van de Sacra menten der stervenden is hij over leden. Zaterdagmorgen om half tien wordt een plechtige uitvaartdienst gehouden iti de parochiekerk van de Heilige Familie aan de St. Wil- librordusstraat. Soest Zuid, Daar na heeft de teraardebestelling plaats op het r.k. kerkhof aan de Steenhoffstraat. „Plannen voor groot vogelpark in Alphen aan de Ryn", luidde de kop van het bericht in 1949, dat de naam van de heer G. van den Brink voor het eerst onder de ogen van het.publiek bracht. Niet lang daar na wist iedereen wie G. van den Brink was. „Carrière begon met een cent per uur," „Van smidsmaat tot eigenaar van internationaal vogel park" luidden de Amertcanismen, waarmee de pers deze man heeft geschilderd. Hijzelf heeft van alles onderno men om „Avifauna" publiciteit te verschaffen; het plan om in het vogelpark een Ambonezendorp te stichten (dat in Den Haag met gro te verontwaardiging werd ontvan gen: „de aanwezigheid van Ambo nezen in ons land is geen kermis attractie," zei men), het contracte ren van ontslagen bioscoopmusici, een rechtzaak wegens „het in bezit hebben van bij de wet beschermde vogels", de opvoering van open luchtspelen en engageren van dure buitenlandse orkesten het waren projecten, het een nog grootser dan het ander, stuk voor stuk illustra tief voor de ondernemingsgeest van de stichter, die zelfs zijn optimisme behield toen bekend werd dat „Avi fauna" drie kwart millioen schuld had. „Ik ga met mijn park naar Nice," zei hij toen. Ergens was hij te groot voor Al phen aan de Rijn, waar de sleeën van de beau monde 's Zondags par keerden tot voor de kerkdeuren van het stijve Hollandse dorp toe. Het faillissement van het vogelpark was maar een facet van de grote tegen stelling tussen wat men bij zo'n man „zijn Amerikaanse stijl" noemt en de Hollandse degelijkheid van een plattelandsplaats, die op Zondag het dansen verbood. De heer Van den Brink heeft als jongen vermoedelijk er geen idee van gehad dat hij nog eens direc teur van het grootste vogelpark van Europa zou worden. Toen hij tien jaar oud was, nam zijn vader hem van school af omdat hij mee moest verdienen. Hij werd smidsmaat, la ter metaalbewerker, weer later marktkoopman: zijn „waar" bestond urt. hoedjes, want de vrouw die hij inmiddels had leren kennen was hoedenmodiste. Hun beider droom was: een eigen winkel die kivam er in Rotterdam en groeide uit tot grote zaken in het hele land. In 1948 kreeg een van zijn zoons een kanariepietje cadeau, toen werd het idee geboren voor een vogel park achter zijn. villa in Alphen aan de Rijn. ambtenaar J, T. B. onschuldig in de cel gezeten, toen hij zich Woensdag middag door de president van het gerechtshof alhier hoorde vrijspreken van de hem ten laste gelegde verduis tering in dienstverband. Het ging om een bedrag van f 7900, dat door de PRA te Alkmaar in beslag was ge nomen en bü de griffie te Amsterdam heette te zijn gedeponeerd. Een bladzijde van het inb jek-regis- ter bleek verminkt en B., die al 36 jaar bij de griffie werkte, werd van de verduistering beschuldigd. Er was echter ook een brief, waarin een re chercheur van de PRA van dit feit beticht werd. De rechtbank te Amsterdam ver oordeelde verdachte B. tot een jaar gevangenis, hoewel de officier van Justitie vrijspraak had gevorderd. Ook in hoger beroep eiste de procu reur-generaal vrijspraak» doch het hof legde een jaar met aftrek op. Toen kjvam de zaak in cassatie bij de Hoge Raad, die revisie gelastte vanwege de door de justitie ontvan gen brief, die de PRA-man als de ware schuldige aanwees, en dus dien de Woensdag deze zaak andermaal voor het gerechtshof in Den Haag. Verdachte bleef, als steeds, ontken nen, dat de 7900 gulden ter griffie waren afgedragen en de rechercheur R. van 't H., als getuige gehoord, zei- de zich de afgifte niet meer te kun nen herinneren. De procureur-generaal was van mening, dat er in deze zaak geen en kel bewiis was en requireerde vrij spraak. Op verzoek van de verdediger deed het hof direct uitspraak conform de eis en gelastte onmiddellijke invrij heidstelling van de verdachte. Advertentie l M.) Twee jaar gele den, toen de Ame rikaanse filmster Ava Gardner (u weet wel die met Frank Sinatra ge trouwd isj Spanje bezocht, werd haar naam. samen ge noemd met die van de stierenvechter Louis Miguel Do- minguin. Frankie is intussen ook al in ander gesel schap gezien. En nu heef t die Spaan se torero filmplan nen; hij komt naar Londen om die te bespreken en na tuurlijk moet zo'n man dan op een plaatjeEn met wie gaat hy op de foto? Met Ava zult u denken. Lekker mis, want Ava is helemaal niet in Londen. Wel „Zi- zi". een marionet, waarvan men zegt dat zy zoveel ge lijkenis met Ava vertoont. Nu wil Oordeel minister Donker: Laat politiehonden bij samenscholing maar liever thuis DEN HAAG. In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Weiter naar aanleiding van het po- lifcie-optreden in het Ambonezen kamp „Beenderribben" te Steen- wijkerwold heeft de minister van Justitie meegedeeld, dat hij in het algemeen het optreden wiet politie honden tegen samenscholingen niet wenselijk acht. Ook in het geval- Beenderribben hadden de honden beter achterwege kunnen blijven- De minister heeft van zijn ziens wijze aan de rijkspolitie doen blij ken. DEN BOSCH. De 30-jarige J. J. G. uit Mierlo-Hout (N.B.), bijge naamd „de Zwarte Ruiter", wordt verdacht van de gewapende roof overval op het postkantoor te Ra venstein. De overval is ter plaatse gereconstrueerd, waarbij de ver dachte aanwezig was. G. wordt eveneens verdacht van verscheidene andere misdrijven, die gedurende de laatste maanden, voornamelijk in Oost-Brabant, wer den gepleegd. Hij bevindt zich thans in het Huis van Bewaring te Den Bosch. Fons Rademakers wil zich in Italië bekwamen op filmgebied (Van onze correspondent) AMSTERDAM Fons Radema kers zal het volgend seizoen geen deel meer uitmaken van de Neder landse Comedie. Begin September vertrekt hij naar Italië om zich in Rome te bekwamen op filmgebied. Rademakers, die een jaar in het buitenland zal blijven zal ook de ge legenheid krijgen cineasten als Jac ques Becker. De Sica en Carné bij hun werk te assisteren. ling door een zwart exemplaar getrof- tón wij niet roddelen (daar "houdt !eIi' Tom zij..but™ to het zieken- Holtod niet mnj. maar Hetgeen T%wZtE«imVl D ™tlftto toeft wel te denken. derzoekt nu wie die gramofoonplaat heeft gegooid. Wij willen u er even aan herinne ren, -dat u dit jaar in uw vacantie- Een staaltje van echt Chinese wijs- plannen beslist een tochtje per tram heid leverde rechter Hing Shrng Lo te naar Volendam en Marken moet opne- Hongkong toen hij Chung Sau, die men. Nu kan het no*, volgend jaar ls voor de twaalfde maal terecht stond, het trammetje verdwenen. De wegver- moest veroordelen, „Bent u een zware betering en de aanleg van een dijk eter"?, vroeg rechter Lo aan verdach- gaan zo snel. dat men hoopt 1 April te. Deze gaf toe dat hij zijn mannetje 1956 al met bussen te icunnen gaan rij- stond als het op eten aan kwam. „Dan kom Je niet In de cel", zei de rechter, ».dat kost teveel staatsryst, Vbf en Hans Kaart heeft zijn koffer» ge- twintig dollar boete!" pakt te Milaan, waar hij zang studeer de voor rekening van de AVRO, welke Nergens oorlog, zei de 58-jnrige omroep ons al eens van zijn „pare- Engelsman Archie' Hill gisteren, dat lend stemgeluid liet genieten. Hij kan niet. Ik verklaar de oorlog aan komt nu weer „parelen", gelukkig niet alle bclastlnginncrs. Hij laadde zijn ge- voor de radio. Hans Kaart komt nu geweer en begon voor zijn huis te pa- w de première van de „Willem trouillercn. Ter verduidelijking vertel- Parel-fum. waarin hij een der hoofd- len wij u even, dat Archie een belas- rollen vertolkt. tingsehuld heeft van 35.000 gulden en ,T, dat de fiscus van de rechter toestem- 9 Wel vlekkeloos js het schnft van ming kreeg zyn huls in beslag te ne- een nieuw Amerikaans vulpotlood met men. stift van vloeibaar grafiet, Het is een soort „balpunt", die zesmaal zo lang De Britten hebben in het afgelopen ~unjlt als een gewone stift. jaar bijna 250 millioen kilo thee, dat is de helft van de wereldproductie ver- De 29-jange Hameuise schone Giu- bruikt. En dat bij de huidige" prHs liana Carnevali hoeft men met meer Zou Archie te veel thee gedronken wijs te maken, dat er geen vliegende hebben? Naar zijn boute taal te oor schotels bestaan. Toen zij wandelde op delen kan het ook wat anders geweest de Esquilijnse heuvel, werd 21J plotse- aljn. A/ftJN vriend heeft een zoon van een jaar of zeventienzo'n hout je touwtje stülerd, met een smalle broek aan, die zijn eigen gang gaat en „nooit eens zegt wat hij doet". Hij bezoekt het gymnasium, ten minste dat hopen ze. Voor de rest is hij veel op weg, «aar uitermate vage doelen. Toen ik gisteravond by zijn ouders was, werd er plotse ling gebeld door een heer die, bin nengetreden, in een toestand van grote zedelijke verontwaardiging bleek te verkeren. Hij pakte uit als de overbuurman en zei ,Jk ben de vader van Jan. U weet wel. Jan." „O ja, is dat ntet die jongen.met dat rode haar?" vroeg mijn vriend. .Eten tikje rossig is hij wel", gaf de man toe„maar wat meer zegt hij is vijftien. En nu is die jon gen van u daarnet naar een feest gegaan en die heeft hem meegeno men. Naar een feest! Met drank en meiden, misschien. Vijftien! Nou vraag tk u! Ik zeg: „Je gaat niet, hoor je, pa wil het per se niet heb ben." Maar meneer, hij ging. Hij ging gewóónAchter op de fiets bij die zoon van u. Hij wuifde met rijn hand naar me. Spottend!" Mijn vriend keek zijn vrouto met een wrange blik aan. „Is dat heer weer naar een feest?" vroeg hij koel. „Och, een dansavondje bij een jongen thuis", zei ze betrapt. Mevrouwik wil weten waar dat avondje is", riep de buurman. ,Ji>an ga ik daar onverwijld naar toe. Dat heerschap zal zijn vader leren kennen." Zijn Wagneriaanse taal werd mi misch gebrekkig ondersteund, want een grote, peper en zouten knevel, onttrok zijn mond aan het gezicht en hij had die goedige oogjes, die droevig uitdrukten dat het leven maar half zo leuk was, als hem in dertijd werd beloofd. „Ja. waar die jongen woont weet itt niet precies", zei de moeder. ,Jk zal eens even moeten opbellen." Toen ze weg was naar de tele foon, vroeg myn vriend: „Wilt v. misschien iets gebruiken Een glaasje of zo?" „Nou, als het niet te vrijpostig is", zei de man. Zijn ogen fleurden helemaal op en toen het glas voor hem stond, dronk hij dorstig, als een bezweet koetspaard, dat wordt gedrenkt. „De snotneus", hernam hij stem mig. Aan één oor neem ik hem mee terug naar huis. Die jongen heeft te doen wat zyn pa zegt." Het was net zo'n soort groot spraak als een bordje: „Hier vloekt men ntet" boven de stoel uan een tandarts. „Zal tk u nog eens vol doen?" vroeg mijn vriend. „Nou, een halfje dan", zei de man: „Ben bewysje. Zo noemen ze dat in de kleine kroegjes. Een be- wijsje." Hij lachte zó inntg, dat zijn snor helemaal van vorm veranderde. Ge restaureerd achterover leunend met het alweer volgeschonken glas in de hand, vervolgde hij: iyDe kleine kroegjes zijn. 't leukst. Vindt u niet? O, ik ken ze alle maal als mijn broekzak. Jammer dat er zo veel verdwenen zijn. Vroeger had je het Knijpje en net Zeeuwse Bergje en de Groene Bakach meneer, daar heb ik wat gelachen, ik was nog maar een schooljongen en toen kwam ik daar al. En een pret. terwijl die ouwe dacht dat ik sliep.' Want dat kunst je van uit het slaapkamerraam klimmen had ik natuurlijk gauw in myu macht. Hahaha...." Hij lachte volkomen ontspannen en zette het lege glas weer neer. De vrouw va 11 mijn vriend kwam de kamer binnen en zei „Ik weet nu waar dat feestje is. Die jongen woont achter het Sta dion. Daar heb je zo'n straat. „Achter het Stadion helemaal?** riep de man. „Foei mevrouw dat is een half uur fietsen. Nee hoor, daar ga ik niet heen. Achter het Stadion, Stel je voor.' Wat zegt u? Nou graag, een bewijsje dan nog..." Toen hij twee uur later als een goede vriend afscheid nam, herin nerde ftij zich bij de deur het doel van zijn bezoek, nam zich tezamen en zei deftig: „Het blijft onbehoor lijk van zo'n snotneus." Hij wuifde me na, zeg, met de hand.' „Begrijpt u dat nou? Als liet weer passeert, ik beloof u, ik haal hem terug aan zij» oor. Aan zyn óór." KRONKEL. f Advertentie I M.) Dooi dat zuorbrandsn op Uw maag met 'n paar Bennies. "n Wonder, op uoc ivor.e termijn dia helpen. Binnen een paar minuten 1 Nog vóór die Kennies zijn gesmolten op Uw tong, behoort het zuur branden tot het verleden. Rcnnies kunt U altijd en overal innemen, onopvallend, zonder water of wat ook.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2