W SCHIEDAM Hoe Schiedam eens door ?n misverstand gered werd FLINK MEISJE Een mislukte aanslag van Frans van Brederode „Als het koren rijpt": n eerlijke Franse film Expositie Jaap Narminga alknih GOTHiSCHE HUISKAMER f 464.90 een boven- en benedenhuis accurate assistentie] een assistente kantoormeisje STENO-TYPISTE 14 FEBRUARI: VALENTIJNSDAG KDO-contactavond KERKDIENSTEN 1000ste geyser Martinit-Saturnus Plaatwerkers bij botsing gewond Vrolijke zeelieden Horloges in de muts De gevaarlijke bochl Burgerlijke Stand assistent Seri rustig uiterlijk D. DIJKSHOORN - OPTICIEN 2e Bediende - 3e Bediende en een Jongen Woningruii nette werkster of meisje lefe 2 Zaterdag 12 Februari 195.5 Maandag aanstaande, 14 Februari, herdenken wij in Schie dam Valentijndag, Fen dag, die in de annalen van de stad zal voortleven als de dag waarop eens, lang geleden, de stad „ge red werd door een misverstand. Schiedam, kan niet bogen op een strijdbaar verleden, immers, in de geschiedenis wordt Schiedam zelden of nooit gemeld als het terrein van een grote strijd. Dit is prettig voor de stad en voor haar. bewoners, maar op de enige keer dat hier tussen de wallen gestreden is om de vrijheid, op die tijd kunnen de Schiedammers nog altijd een beetje trots zijn. Het was in de „Jonker Fransen oorlog" in de jaren 1488 en 1489 dat Schiedam daadwerkelijk in een krijg werd> betrokken. Deze oorlog vormde de laatste fase van de Hoekse- en Kabeljauwse twisten, die anderhalve eeuw lang in Holland en Zeeland telkens weer oplaaiden. Het was een strijd tussen twee groepen, die overal in de Nederlanden onder andere namen, maar steeds met het zelfde karakter, bestonden. In Utrecht sprak men van de Lichtenbergers en Gun- terlïngen, in Gelderland van Bronk- horsten en Heekerens. Men kan niet zeggen dat de Hoeksen een bepaalde klasse of stand vormden en de Ka beljauwen een andere. Men vond aanhangers van beide partijen zowel i onder de edelen als in de steden. Wel kan gezegd worden dat na 1. 't einde van deze twisten de macht van de adel aanzienlijk was gedaald en die van de sleden in gelijke mate toegenomen. De Jonker Fransen oorlog ontleent zijn naam aan Frans van Brederode, de aanvoerder van de Hoekse partij. Het was in het jaar 1488 dat de Hoeksen van hun steunpuht Sluis uitzeilden en de stad Rotterdam aan vielen en innamen. Dit wekte in Schiedam, dat in handen van de Kabeljauwen was, grote beroering en talrijke gevechten zijn er tussen ben den uit beide steden geleverd. De meeste indruk heeft echter ge maakt de mislukte poging van Jon ker Frans van Brederode om het Kabeljauwse Schiedam door verraad in handen te krijgen. Deze poging werd ondernomen op St. Valentijns dag, 14 Februari 1489 en het was aan een misverstand te danken dat het verraderlijke plan tijdig werd ont dekt en. verijdeld. Het schijnt dat op die dag een vrij grote groep knechten en ruiters end er leiding van een kapitein Wït- tenhorst, in Schiedam was binnen gedrongen. Zij behoorden tot de troepen van Frans van Brederode en afkomstig uit Rotterdam. Het had in de bedoeling gelegen dat deze troe pen om 9 uur 's avonds, een tijd dus waarvan aangenomen kan worden dat de Schiedammers óf te ruste wa ren óf op het punt waren om te gaan slapen, tot actie zouden overgaan. Zij moeten ergens verborgen hebben gezeten want zij waren niet op de hoogte van de juiste tijd. Omstreeks zeven uur dook een trompetter van Wittcnhorst op om eens poolshoogte te nemen, Aan een passerende vrou%v stelde hij de vraag hoe laat of het was. En. hier ontstond het misverstand waardoor de aanslag van de Rotterdamse Hoeksen op het Kabeljauwse Schiedam mislukte. De vrouw n.l. antwoordde naar waar heid: „Het is zeven uur", maar dc trompetter, popelend om de strijd aan te vangen, verstond: „Het is negen uur". Het tijdstip dus waarop volgens afspraak de aanval van de in Schiedam aanwezige troepen zou beginnen. De man stak zijn trompet én riep zijn makkers op ten strijde, de banier van Brederode ontrollend. De Hol landers. die om zeven uur nog aan dc dis zaten of er juist mee gereed gekomen waren, begrepen aanvanke lijk niets van dit lawaai, maar kwa men, toen zij het verraad ontdekten van alle zijden opdagen om onder de strijdkreet: „Holland, Holland", het gevecht aan te gaan met de ver raders in de stad. Om negen uur 's avonds was het 'pleit beslecht en werden de Hoeksen de stad uitge dreven. De opzet, om dq stad Schie dam ïn handen te spelen van Frans van Brederode en •zijn Hoekse groep en de banieren van Schiedam en van Holland neer te halen was zo mislukt. Het waren overigens wel roerige tijden want er zijn wel meer pogin gen geweest om -het gezag van de stad in Hoekse handen te krygen. Uit enkele door het stadsbestuur van die dagen uitgesproken vonnissen blijkt dit. Door de baljuw werden op 3 November 1489 verschillende per sonen gevonnist wegens oproerig ge drag. Zij waren n.l. naar het stadhuis gegaan watfr de vroedschap verga derde. De oproermakers drongen de raadzaal bmnen en wilden weten welke zaken door de Raad afgehan deld werden daar zij medezeggings- schap opeisten over hot bestuur van de stad. Zij eisten verder ook de stadsslcutels op met de mededeling dat de burgemeester die nu al lang genoeg had beheerd. Alle aangeklaagden werden 'toen veroordeeld tot het doen van bede vaarten naar heilige plaatsen als Rome en Wilsnack. Hieruit blijkt dus dat ook toen een Hoekse minderheid geprobeerd heeft de macht in han den te krijgen, wat hun evenmin is gelukt. Dit waren kleinere pogingen, lang niet zo spectaculair als het mili taire verraad. Dit gebeuren heeft echter op de tijdgenoten en ook op het nageslacht een grote indruk gemaakt en het verhaal van deze mislukte aanslag is in Schiedam blijven voortleven in de herinnering, zo sterk dat reeds in de zestiende eeuw hierover een Rede rijkers stuk is geschreven door de Kamer „De Roo Roosen". Bij pro cessies op St. Valentijnsdag was het de gewoonte om 't stuk op te voeren. Wij brengen voorts in herinnering dat tijdens een van de eerste Vacan- tieweken de Schiedamse gemeen schap dit oude Rederijkersstuk weer eens heeft "doen opvoeren, Het ging er gezellig toe gister avond in gebouw Tivoli aan de Nieuwe Haven, waar de accordeon vereniging „Kunst door Oefening" een contact-avond hield. De voor zitter, de heer W. v. Dijk hcet»e de aanwezigen 1 artelijk welkom. Een potpourri van populaire me lodieën is daarna gespeeld door het B-orkest, het jeugdorkest en het A-orkest. De dirigent, de heer P. v. Hassel oogstte veel succes met zijn muziekgroepen. Na de pauze zijn oen aantal aar dige schetsjes opgevoerd. Een trio gevormd door Annie Zuidgeest, Annie van Dussen en Jan Effgel- meyer speelde vrolijke wijsjes. Tus«cn de bedrijven door zorgde Corrie van Dyk voor de vrolijke noot. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk: 10 uur os J. D. Smids, 5 uur ds, L. J. Casemier, 7 uur ds A. A. Wildschut Opendeur- dienst i. Nieuwe Kerk: 10 uur dr L J. Cszemicr, 5 uur ds j. g. Jansen. Wes- terkerk: 9 en 10 30 uur ds H- w- Hem mes, ._S uur ös J. Gras. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds J. G. Jansen (H. Doop*. uur K M. Straling, Jeugddienst. Kelhel: 10 uur ds G. Grootjans, 7 uur ds P- J- de Bruijn. Ned. fï*rv. Gercf. Kerk, Gebouw „Irene":'10 cn 4 uur ds A. Meijers Gercf. Kerk. Oosterkerk; 10 uur ds G. Brinkman, 5 uur ds E J. Oomkcs Plan- tagckerk- 10 uur ds \V A Krijger. 5 uur ds G Brinkman Julianakerk- 10 uur ds E~J. OomkeS. 5 uur ds W. A Krijger in Schiedam uitgereikt Vandaag is er weer een mijlpaaltje in Schiedams huizenprogram bereikt. ^LS HET KOREN RIJPT,is één van dc zuiverste en eerlijkste en mSdste ^eysJr SS als artistiek product meest geslaagde Franse jitms, die we de laatste de gemecntej, technische bedrijven jaren hebben gezien. Het subtiele gegeven: de speurtocht van een jongen 1 uitgereikt aan de installateur W. A. en een meisje door een doolhof van hun ontwakende gevoelens, is ontleend filius. Dc directeur van de tectini- aan de roman Le blé en herbe, die de pas overleden Colette in. 1929 schreef. I SChe bedrijven, de heer 'ir. D. J. De regisseur Claude Autant-Lara heeft deze tere geschiedenis op meester- i Adriaanse, gaf .de genodigden bij üjfce wijze gerealiseerd, zonder nadrukkelijke accentenkalm, maar niet deze overdracht een overzicht van ongevoelig de gebeurtenissen registrerend en hij heeft sentimentaliteit wc. de werkzaamheden van de eommis- ten te vermijden door af en toe met Ucht-humoristische effecten (dc storm sie. die zich beijverd heeft voor het op het strand, de filmvertoning) tegenwicht te geven. - installeren van geysers in dc diverse 1 nieuwe woningen. In ons land, dat Jammer, deze smet op een vlekke- 1 toch op het gebied van woninginrich- loos product: zij kan slechts onbe- ting een goede plaats inneemt, ont- gnp in de hand werken. preekt er nog wel iets aan de hy- Voor het spel moet men al even giène. Daarom zijn wij verheugd.dat grote bewondering hebben als voor pet aantal geysers in Schiedam met de regie. Edwige Feuillere geeft een grote sprongen vooruit gaat. In De- heel knappe, fijnzinnige creatie als f cember 1955 is begonnen met het in- de oudere vrouw, het spel van Ni- s talie ren van geysers en vandaag ,erner, s ,va,n ?Jer£e; wordt dan de duizendste uitgereikt. Michel Beck als Phil belooft hetMomenteel is 45 procent in huur- beste voor de toekomst. (In Passage). hoop. 51 procent in buur en de' rest is direct gekocht, aldus de heer UJ™ -Adriaanse. Hij dankte de heer M. DUjaorp-Jlim hoor Soestcrs, voorzitter van de Schie- A/T/T^ Tahiti»Ai-.».,1 damse Installateursbond. voor het IV F l vromimoona werk van deze bond Kcthel: 9.30 uur d: G, Brinkman. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Waran de 10 cn 5 uur ds A, Zwiep. Chr. Gcref. Gemeente. Volksgebouw Tulnl.ian 50: 10 en 1 uur ds M, J Mid delkoop Oud. Gercf. Gemeente. Jeugdhuis Lan ge Haven 97. 10 en 5 uur eerw. heer v d. Kollf- Ned. Bond. Westvest 02' 10 30 uur ds J. B. Schouwmk <Gezmdsatenst>, EvanS. Lu Ui. Kerk. 10 uur ds tt F. ten Rouwelaar. Baptisten Gemeente. Kerkzaa! Broers- vest 53: 10 on uur ds J Scg.iar. Oud-Kath. Kerk 1015 uui Hoogmis Leger des Hells Lange Haven 27. 10 uur. Heliigingssamcnkomst, 7 30 uur Ver!ossinpssamenkomst 6.30 uur Open- luchtsamenkonist o l v. brigadier cn mevr. Jouvenaai— Drijfhamer. In haar boek beschrijft Colette de verwarrende ervaringen van de jon gen Phil en het meisje Vinca, die als broer en zus zijn opgevoed en hun geschiedenis speelt zich af tijdens één der zomervacanties, die zij met de familie steeds aan zee doorbren gen. In hun groei naar volwassen heid ontwikkelen zich allerlei onbe kende, nieuwe gevoelens en stem mingen, waar ze op reageren zoals jonge mensen in die overgangspe riode doen: met kleine ruzies, ge kibbel, plagerijen, plotseling gepeins. De jongen heeft een ontmoeting met 'n veel oudere, eenzame vrouw, die hem eerst tracht terug te hou den. maar zich tenslotte toch met hem overgeeft aan het kortstondig geluk, dat voor Phil in een anti climax eindigt, maar hem achterlaat met een sterker besef een man te zijn. Vinca, die diep lijdt onder hun tijdelijke verwijdering en instinct matig voelt dat Phil van die .andere' iets ontvangt, wat zij hem niet gaf, komt na deze episode toch weer veel nader tot haar vriend, zij het op een ander niveau dan vroeger. Van de ervaring, die de jongen heeft opge daan, maken zij nu beiden gebruik met de voortvarendheid van moder ne, verliefde jeugd. Een voortreffelijke film, prachtig van sfeer en. psychologisch steeds raak. Er is echter één maar. In de Nederlandse vertoning wordt het werk voorafgegaan door 'een' sterk moraliserend betoog, dat de mislei dende indruk wekt alsof het hier om een .probleemfilm' gaat, die ouders van opgroeiende kinderen vermaant tot de grootste zorg en oplettendheid. Waarschijnlijk is deze inleiding ge fabriceerd om de film aanvaardbaar te maken voor mensen, die graag de 2 30 uur ds i mond vol hebben van .immoraliteit': Vorige Zaterdag heeft in de Aula van het Stedelijk Museum dc heer S. de Vries gesproken over de moderne schilderkunst, de ontwikkeling daarvan en de waaide die men aan het moderne wok moet toekennen. Vandaag, een weck later wordt m hetzelfde stedelijke museum de ten toonstelling van gouaches en schilderijen van Jaap Nar.mnga. geopend. Deze is als een nagekomen illustratie van de causerie. In het onlangs uitgesproken jaar verslag over ons stedelijk museum is aangekondigd dat het museum zich zou richten op de „kunst van eigen tijd". Dc vandaag geopende tentoonstelling van Jaap Nanninga is de eerste inlossing van deze be lofte. Het doel is oa. om het pu bliek kennis te laten maken met de moderne kunst. Na aanvankelijk expressionistisch te zijn ontwikkeld ging de thans 50-jarige Paap Nanmnga na de oor log over tot het abstracte werk ■waarin hij zich iaat kennen als een dromerige bespiegelende, dikwijls dichterlijke natuur met een sterk gevoelsleven, Zyn composities char meren door het verfijnde kleuren gamma dat op zichzelf reeds ge tuigt van een perfect vakmanschap. Hy is een gerijpt kunstenaar die zijn „spraak" heeft gevonden. De opening van deze tentoonstel-, ling zou vanmiddag om 4 uur plaats hebben door de heer L. W. Schmidt terwijl hieraan muzikale medewer king wordt verleend door hel Rot- terdamsch tyaastrio bestaande uit: Piet Schenkels, hobo, Gerrit Krijt, clarinet. Ab Schiebaum, fagot. Uit gevoerd worden Divertissement (3954) van Jean Francaix (1912). De tentoonstelling blijft geopend tut 7 Maart 1955 en is dagelijks 2 tot 5 uur te bezichtigen. ApoG-^k^rs p-ichtdlenst: Anotheck Jansen. Svvammerdamsingel *1 en Apotheek Niemvland, dr Wi- bautplein 17. Bellen bti ongeval: (1 ft en CJ.D i Tuin laan 80 tel 69290 Gent Openbare Leeszaal cn BihHo- l theek. Lange Haven: geopend iedere werkdag 'behalve Maar» dae) van 9 30 tot 4 30 uur en iedere avond 'behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag 1 van 2 tot 4 uur iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten. Bioscopen: Paslage, 2, 4,15. 7 on 9.15 u.: „Als het jonge koren rijpt", ivionopole, 7 cn 9 uur: „The Crimson Pirate". Voor-4»'Ilm cn: Irene, 7.30 uur: Jaarverg- ,ng C.J.M.V. ..Gideon". Volk sue bouw, 7.30 uur Film avond voor Alg. Bedrijfsgroepen Centrale. Arcade, 8 uur: Toneel ver. „Dc Amateur". Musis Sacrum, 8 uur; Toneclver. „De Dilettant". Tivoli. S uur: Feestavond Con structiebedrijf „De Vlamboog". Blamv-chuls, 8 uurr Kijkavond Va ra-tole visi e-clu b. De kans is groot dat dc Marti nitors Zondag hun overwinnings reeks kunnen voortzetten, daar het Martinitveld momenteel in zeer goede staat verkeerd. Als tegen partij komt het Rotterdamsche Sa- turnus naar het Volkspark om te proberen revanche te nemen voor de nederlaag in het begin van de competitie. Maar de Martiniters zullen hun trotse record ongesla gen in dc thuiswedstrijden.' zeker willen handhaven en zodoende Sa- turnus met lege handen naar Rot terdam térug sturen. Verdere wedstrijden zijn: LMO 2 Martinit 2: Martinit 3,Germinal 3; Bloemhof 3—Martinit 4. Toen de 34-jarige plaatwerker D. Brand uit de Strijensestraat te Schie dam gisteren met zijn personen auto op de Schiedamscweg plotse ling moest remmen, slipte de wagen en botste tegen een lichtmast. De be stuurder liep oen hoofdwond cp cn moest ln bewusteloze toestand naar het Cooisingelziekenhuis vervoerd worden. De mede-inzittende, de 47- jarige plaatwerker H. Ophof uit de Bruinstraat liep enkele lichte ver- wondingen op en werd in overspan- an nen toestand naar het zelfde zieken- J huis overgebracht. dé heer C.' Rauws, directeur van de Ncderla'ndse''Middenstandbank in Schiedam, werd verrast met een gas fornuis, dat hem werd aangeboden vo'or Zijn' ijver en toewijding namens de gezamenlijke installateurs. Door de N.V.V.-Vrouwenbond zal wens uit nog vele jaren op deze op Donderdag 17 Februari in het prettige wijze te kunnen samenwer- Volksgebouw een film-avond wor- ken. Vervolgens reikte de heer den gehouden, waarbij een film met Adriaanse de geyser uit aan de heer toelichting over de Diergaarde Bly- W. A. Filius. die deze duizendste gey- dorp vertoond zal worden. i ser zal plaatsen. Het commissielid. Vannacht erg laat kwam een taxi bij de ingang van de werf De Nieu we Waterweg voorrijden om een aantal buitenlandse zeelieden af te leveren, die in een luidruchtige stemming waren. De wakers bij de poort maanden tot kalmte, maar de zeelieden namen dit niet en begonnen, gewapend met een stuk ijzer, een gevecht, dat ze overigens verloren, want twee van hen moesten in het gemeentezieken huis weer opgeknapt worden, de een had een bloedende hoofdwond en de ander een bezeerde pols. Vier jongens van 14 tot 18 jaar. wonende an Schiedam cn Vlaardin- gen hadden bij het sporten in het gymnastieklokaal van de Thorbecke- school hun polshorloges in het kleed- sprak de 1 vertrek neergelegd in het alpino mutsje van een leraar. Toen zij weg wilden gaan lag het mutsje er nog, maar de horloges waren verdwenen. Mogelijk is er nog meer gestolen, maar daarvan is nog geen aangifte gedaan. In Monopole: .The Crimson-Pirate' v.The Crimson Pirate", een Warner Bros product, dat regisseur Robert Siodmak opvatte als con geestige technicolor-cocktail, is het zien alles zins -waard. Hij nam een flinke scheut 18e-eeuws piratendom, be- 'diendc "zich rijkelijk van- Visuele en verbale humor en voegde om het geheel wat pikant te maken enkele druppels Zuidelijke schoonheid toe. -Burt -Lancaster.is de jonge piraat, die samen met de droge Nick Cravat het Britse koloniale gezag volkomen ondermijnt en in de luren legt. Oor logsschepen worden op humoris tische'wijze - dat blijkt te kunnen! geënterd, een paar vrijheidsstrijders op dito manier ontzet en aan het slot glijdt het Engelse juk soepel van de naakte zeeroversschouders. Onder wijl plukt Burt in zijn ongewone rol dc fraaie Caraïbische bloem Con- suela (Eva Bartok). Aan het begin van de film zegt hij zelf nog. terwijl hij boven de diepblauwe zee door het want van zijn schip sliert. „Ge loof er niet de helft van!" De toe schouwer gelooft er stellig nog min der van ~rr maar heeft anderhalf uur zonnige pret! De chauffeur van een met melk flessen geladen vrachtauto, die de Hoofdstraat af kwam rijden, had ver geten de linker-laadklep van de wagen te sluiten. De gevolgen van deze vergeetachtigheid bleven niet uit, want bij het nemen van de bocht bij de Koemarkt gingen tweehonderd melkflessen aan de wandel en vielen kapot op dc straat. De Gemeente- reinigingsdienst v/as er goed voor om de rommel op te ruimen. Geboren: Margaretha A.„ d. v. P, L. Gosens en T. v. Wijk; Ronaldo C. F., z. v. P. v. d. Meer en M. S. C. Schikhof; Theodorus M.. z. v, A. Th. Maissan en N. Don; Petroneila M„ d. v. H. A. Onstenk en A. Witter; Cornells, z, v. H. G. Hor vers en J, M. van Dijk; Ruth H, Ch., d. v. H. C. de Jong cn L. de Vogel; Wilhclmina E„ d» v, J. Mulder en W. J. van Hoek. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen; G. jn 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 68599: J. J. O. de Maeyer, Burg, Knappertfaan 30, tel. 68163: H. J, Or mei. Singel 76. tel, «8250. Geopend zijn dc a pol heken C. J Jan sen, Swammerdamsmgel 41 cn Nieuw- land. dr Wibautpleln 17, die Ook gedu rende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Mr, J. J, Oyevaar ts erkend en toegelaten, op voet van Nederlander, als honarair consul-generaal van Oos tenrijk te Rotterdam, Op 10 Februari 1955 is tot onze grote droefheid, na een kortstondige ziekte, voorzienvan de Genade middelen der H. Kerk, zacht en kalm'overledeh, mijrt lieve Man. onze Vader, Behuwd-Vader, Béhuwd-2oon, Broeder. Behuwd-Broeder en Oom, de Heer PHILIPPUS JACOBUS RIJKUITER Echtgenoot van Mevrouw ALIDA HOLEWIJN in. de ouderdom van 59 jaar, Schiedam: A. RIJKUÏTER-Holewijn H. Ph. RIJKUITER B. H. Thr. RIJKUITER.Vermeulen K. F. RIJKUITER Schiedam. 10 Februari 1935 St Liduinastraat 42 b Rozenkransgebed Zaterdag- 01 Zondagavond te 8 uur ten sterfhuize Dc H.H. Uitvaartdiensten, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, zullen gehouden worden op Maandag 14 k ebruan a.s. in de Parochiekerk van de H. Liduina De stille H.H. Missen zijn te 7.45 en te 8.15 uur'en de gezongen H. Mis van Requiem te 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaats vinden van uit de Kerk op de R.K. Begraafplaats te Schiedam. Aankomst aldaar 11.45 uur. Verzoeke géén bloemen ZIE ETALAGE 1 dressoir J 169.59 1 uitschuiftafcl f 57.40 4 eiken stoelen 288.—- 464,90 CLUBS apart, per stuk105.en hoger Nu kopen is geld verdienen. Op deze adv. 5 korting PI A T CT Meubelmakerij Stoffeerdcrü k rBm Grote Markt 13—21 Schiedam m holland ia HOLLANDSCHE FABRIEK VAN MELK- PRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. Vlaardingen vraagt: voor administratieve werkzaamheden op de afdeling Expeditie. Diploma MULO en enige ervaring in soortgelijke werk kring vereist Leeftijd 18—25 jaar. Volledige sollicitaties te richten aan de" afdeling Personeelszaken. ■Q&lLLSjt ts belangrijk voor.iemand-die letdtag moet' geven. Het -geeft eertzeker overwicht Vandaar dat ik mijn BRIL kochc bij DIJKSHOORN, want daar" kon ik pro fiteren van deskundige voorlichting. - Voor een bril die bij Uw beroep past naar: SCK1ED4M TELEFOON 67649 VOOR HAARDPLATEN EN SPUITWERK W. J. WOERMEYER SINGEL 102 SCHIEDAM TEL. 65789—69906 Levering nieuwe haardplaten 3 16.— Spuiten oude haardplaten L50 Te koop aangeb. Radiokastjes 44.50 in gO- thisch en blank. Blank heeft alléén Plate, Grote Markt 19 —21. Schiedam, GEVRAAGD voor dag of dag en nacht EEN NET P.G. Góed salaris Aanm.: Rusthuis Ger. Kerk, Nieuwe Haven 153 Banketbakkerij Scheffers, Dam 35, Telefoon 67823 vraagt voor bestel- en bakkerij-werk TE KOOP Marconistraat Schiedam. Beneden wordt ledig opgeleverd Makelaar B. J. B. WOUTERS. Overschiesestr, 16, tel.,67526 HANDELSKANTOOR TE SCHIEDAM vraagt voor haar afdeling Boekhouden een leeftijd 1821 jaar, in bezit vdn' MULO- diploma. Praktijkdiploma Boekhouden strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten onder no. 2082 bur. van dit blad t.Pai^kKois Voor spoedige indienst treding vragen wij voor onze Export-afdeling die ó.m. belast zal wor den met de buitenlandse correspondentie cn die naast-een middelbare op leiding. in het bezit moet 2ijn van steno-typistdiplo ma moderne talen. Voorts kunnen wij nog plaatsen een aankomend •van ca. 17 jaar. Uitvoerige sollicitaties met vermelding van hui dig- salaris en leeftijd te richten aan de afd. Per soneelszaken. -Postbus-616. Rotterdam, Aangeboden vrije woning APELDOORN (ook te koop) Gevraagd woning tc Schiedam' Telefoon 67511 of'86857. GEVRAAGD- op ktein expörtkontopr voor 4 ochtenden p--w. Bekend met Engels Br. no. 5 3öl'bur. v. d. bf. Wasmachines; Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week. Techn. Handels-onderne ming „Berko"; Dr Schaep- roansingei 80, tel. 68977. Te huur aangeb. Voor Uw feesten geen stoe ien lenen bij de bUren, maar bij ons kunt U ze huren. ff. J. Sten tier. Stoffeerderif Meubelmakerij annex Repa ration. W. Frankelandse5tr. 79 tel 69974. Personeel gevr. Gevraagd nette werkster voor noodhulp of vast. Aan melden: Nw. Haven 153. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 1Q6. tel 66720 In spoedgeval .desge wenst in 1 uur klaar. Muz.instr. - Radio's Gramoloonplaten Voor piano- en orgellessen Kees Hagedoorn, gedipL mu ziekleraar, L. Haven 1, tele foon 68561, Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap, of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.U.K., Groenendal la (Broersv pad), tel. 67028. Ledikanten, matrassen, op- klapbedden, hutlédikanten. kampeerbedden enz. Kom eens praten. J. v, Konijnen- burg Si Zn. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie. C. van Loenen, Dam" 41-43,. tel. 66192.;Show- room: Vlaardingerstraat 6. voor halve dagen. Mcyr. Plate, Hcogstraatl76 a. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste ad i os A, van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 95783 Reparatl"? onder ga rantie 3ctqiing m overleg. ft. DC ttTJM I tOW CAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1