SCHIE Een expositie van de abstracte Inbrekerscomplot in Blijdorp opgerold werken van Jaap Nanninga De Zon gaat weer op voor door „De Amateur" acf.ni) a PTT-Schiedam wint van de Tilburgse collega's „Staring in 't Lu napark* door „De Dilettant" Koeriersters Oordeelt niet te vlug maar stelt u open voor deze kunst Goede vangst van politie Naar 'n Pers. Yer. bij P. J. Mol Co Zeehond Burgerlijke Stand Wilton geeft de hoop-niet op Filmavond van ABC STINKBOMMEN IN WARENHUIS Sneeuwruimen had resultaat Kleding van 8 werklieden verbrand Prominenten komen spreken over helieopters Snip en Snap voor televisie-lens Het Verraadvoor Paroollezers Brandweer had druk weekend Vijfde landdag voor economen Ned. Overzee Bank bevredigend Grotewohl roept op tot Westduitse actie tegen „Parijs" Joego-Slavië sluit handelsaccoord met Polen Maandag 14 Februari 1955 IN 'T STEDELIJK MUSEUM i j Vln ,een vr? Sroot aantal belangstellenden heeft Za terdagmiddag in de Aula van het Stedelijk Museum in Schiedam de of. ficiele opening plaats gehad van de tentoonstelling van de schilderden en uferwf 1 m0^erne •7aaP Nanninga. Het aantal geëxposeerde Jlnt groot, nam'elijk 2? stuks, en de expositie kan dan ook niet SSlSitïii rt£eHlfiïf 'J/ï®" in+dez? e®rüjke tentoonstelling. waarby niet Sht 1,5- i werken getoond zyn, krijgt men wel een goed over zicht van het kunnen van deze abstract werkende kunstenaar Nu wordt het Schiedamse publiek met «1 te vaak geconfronteerd met modern, abstract werk, zodat de verklarende inleiding van de heer L. W. Schmidt (bij onze lezers be kend door de kunst-kritieken in ons blad) alleszins te appreciëren was. In deze inleiding dus was een waarschuwing aan het publiek ver vat om niet te snel een oordeel te vellen over het abstracte werk, een oordeel dat al te vaak ongunstig zal uitvallen, omdat het publiek het abstract!visme moeilijk kan begrij pen en daarom ook niet mooi zal vinden. Toen omstreeks 1880 de Impres sionisten hun eerste expositie hiel den in Parijs, ging er onder het publiek en ook onder de kunstken ners een gehuil van verontwaar diging op en algemeen werd ont kend dat het werk van de Impres sionisten kunst zou zijn. Later is men echter van meinig "veranderd en de waarde van het Impressionis me is nu allerwegen erkend Immers, eeuwenlang is het er bij het publiek ingehamerd dat een schilderij een natuurgetrouwe weer gave nioet zijn van de werkelijk heid, dat een stilleven pas mooi kan zijn door een goede stofuitdrukking, een portret moest feilloos gelijken en. een landschap „of men door een yenster keek", terwijl »de persoon lijke visie van de kunstenaar op de achtergrond werd geschoven. De Impressionisten echter hebben deze persoonlijke visie op de voorgrond gesteld en de weergave van de wer kelijkheid werd minder belangrijk. Deze opvatting is thans de alge meen aanvaardde geworden. Maar altijd is het voor het pu bliek nog belangrijk dat het onder werp van het schilderij te herken nen valt. Dit nu is riiet het geval bij het abstracte werk van Nannin ga. Niet de vraag „wat stelt het voor moet gesteld worden, maar „wat het je doet" is bepalend. En net antwoord daarop kan slechts individueel worden gegeven. De heer Schmidt was "er van overtuigd dat niet een ieder het abstracte werk zal kunnen waar deren maar hij vroeg de aanwezi gen wel zich „open te willen stel len" voor het werk. Er zitten ele menten in de kleur en de compo sitie die elke toeschouwer iets te zeggen hebben. „Laten we in elk geval niet de zelfde fout maken als de eerste critici van het Impressio nisme en het werk bijvoorbaat af keuren". Zo vroeg de heer Schmidt. Het Rotterdams Blaas-trio. be staande uit Piet Schenkels, hobo; Gerrit Krjjt, clarinet en Ab Schie- baum, fagot had tevoren het pu bliek in de juiste stemming ge bracht voor het bekijken van het moderne werk van Nanninga dooi de uitvoering van het eveneens moderne werk Divertissement van Jean Francais. Een Uitvoerige bespreking van het werk van Jaap Nanninga zal later volgen. Gemeente-avond Kethel De Nederlands Herv. Gemeente van Kethel houdt "Woensdag 18 Febr, in het zaaltje achter de kerk een ge meenteavond, waar gesproken zal worden door de heer L. H. Luijen- dljk, secretaris-inspecteur van het Provinciaal College van Toezicht op de Ned. Herv. Kerkvoogdijen in Zd* Holland. Het onderwerp is: „De ma ter jële en financiële opbouw van de gemeente". Aanvang 8 uur. Dit tvppkeinde is Schiedam1 weer bedekt, geioorden door 'n sneeuw wit kleed. Tot groot plezier won de jeugd, die de sleetjes weer te voorschijn heeft gehaald en het gevecht met sneeuwballen is be gonnen. Ook werden de gebrui kelijke sneeuwpoppen gebouwd, zoals op bovenstaande foto te zien is. Bij de koperslagerij van P. J. Mol Co. aan de Nieuwe Haven bestaan er plannen om tot oprichting van een personeelsvereniging te komen. Zaterdagavond was men in gebouw Tivoli bijeen om feest te vieren en eens over de op te richten vereniging te praten. De heer P- J. Mol. direc teur van dit bedrijf heette de aan wezigen hartelijk weikom. Hü deel de mede. dat de plannen voor de personeelsvereniging nog nader uit gewerkt 2ullen worden. Het feestprogramma werd ver zorgd door de conferencier John Kloos, die er aardig slag van had de aanwezigen met praatjes bezig te houden. Ook de accordeonnist Henk Borstlap wist het publiek te amuse ren met zijp liedjes. Do twee komie ken Bartley Co. droegen ook hun steentje bij aan deze avond en hierin zijn zij bijzonder geslaagd met hun dwaze schetsjes en opmerkingen. Tot slot kon men nog even een dansje maken. Ledenvergadering van Ned. Chr. Vrouwenbond De Nederlandse Christen Vrou wenbond afdeling Schiedam houdt Woensdag 18 Februari in het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Haven een ledenvergadering, Ds B, van Sme den, Geref. predikant uit Rotterdam zal spreken over „Mirjam". Aanvang kwart voor acht. De Nederlandse Christen Vrou wenbond afdeling Kethel houdt van avond in het zaaltje achter de kerk een vergadering. De spreekster van deze avond is zuster Haayer uit Rot terdam. Es peranto-agendo Merkredon, la 16an de februaro, Klubvespero, trakto de gramatikajo ce gek: v. Gink Ploegstr. 19. Kin Ubcrvoluto pritraktos ion; montru'vian scion kaj volon. I Met Zonsopgangheeft dc Schiedamse Toneelvereniging „De Amateur" eens een serieus spel op het repertoire genomen en dit jamilic-drama van Jvan Eekelen met goed succes Zaterdagavond in Arcade voor het voet licht gebracht. Het is de derde maal dat de spelers oan De Amateur in dit seizoen ODfredcit en het is wel te merken ook, want het spel paat in op waartse lijn. By de heer G. Wijzenbruch is de regie dan ook in goede handen. Het verhaal zit vol dramatische ef- werd op opvallend goede wijze gc- fecten, die door de regisseur goed zijn uitgebuit, terwijl het „happy end" het publiek wel voldoening moet hebben gegeven. Temeer daar de spelers het stuk met overgave hebben vertolkt. „Zonsopgang" verhaalt van een va der (goed vertolkt door de heer C. van Schijndel) die zijn zoon wegens een misstap op jeugdige leeftijd, nl. de diefstal van een vulpen, uit de genade stoot. Maar wanneer de zoon het huis verlaat, iaat hij droefheid en een groot gevoel van wroeging achter. Het besef, de zoon verkeerd beoordeeld te hebben, maar ook het feit dat de zaken van de vader ach teruit gaan. brengt de ouders er toe de 2oon te vergeven en het stuk ein- dïgfc in pais en vrede. De niet makkelijke "rol van de zoon Apothekers-nachtdienst; Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, dr Wi- bautplein 17. Bellen bij ongeval: GG en G.D., Tuin laan 80. tel 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond behalve Woens dags en 2aterdags> van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RH.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten Sted. Museum: Schilderijen en gouaches van J. Nanninga. Ge opend dagelijks van 25 uur. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Als het jonge koren rijpt", Monopole, 2, 7 en 9 uur: „The Crimson Pirate". Voorstellingen: Aula Sted. Museum; 8 uur: Uit reiking ere-penning van de Schiedamse Gemeenschap aan nr F. Bordewijk. Arcade: 8 uur: Comité Kath. Schiedam. Bespreking over vorming Kath. Jeugdraad. Musis Sacrum: 8 uur: R.K. Mid denstands ver. „De Hanze". Vas tenavondfeest. Beyersbergen: 8 uur: Zaken- studiekring. Lezing over „Su riname" door A. Schilt. JVIonopole-theater; 9 uur: Kath. FiJniactie met „Mandy" en „Ge vleugelde Marine". Marijke: 8 uur: Contactavond „Het Singelkwartier". geven door de heer G. Wijzenbruch. Maar ook de andere spelers, die wij niet by name zullen noemen, heb ben hun rollen bevredigend weten te vervullen. Deze geslaagde opvoering, die werd ingeleid door de voorzitter, de heer W. van Vugt, werd weer beslo ten met een gezellig bal onder lei ding van de heer P. van Hassel en met muzikale medewerking van het Wimacri's dans-orkest. Vanmorgen is er in Schiedam een zeehond gezien! Het komt niet al te vaak voor dat een zeehond zover de Maas opkomt en dan hier blijft hangen. Enkele weken geleden is er eveneens een zeehond in Schie dam opgemerkt, maar de verhalen van diegenen die het beest gezien hadden, waren te vaag, dan dat we het voor zeker konden nemen. Maar vandaag waren de verhalen zeer positief. Het beest lag op een ondiepte in het Baikengat, voor de jachtwerf van Van Duyl aan de Havendijk. Het was een groot exemplaar, hebben de vele kijkers nog opgemerkt. Waarschijnlijk is 't hetzelfde dier dat eerder is waar genomen GEBOREN: Johanna A., d. van J. Kooij en K. C. Nagtzaam; Cor nells, z. van J. Tb. Broxks en N. J. van Gulik; Klara Th., d. van R Kemmer en G. H. van Ugge- Jeh: Adriaan, z. van A. Krommen hoek en T. Oudheusden. OVERLEDEN- J. C. de Vlaming, 78 jaar, wed. v. j. F. Ververs: Ph. J. Rijkuiter, 59 jaar ttOTTEKUAM TAFELTENNIS Sneeuw, regen, vorst en wat de natuur meer geeft ter afwisseling in ona dagelijks bestaan, heeft geen invloed op de tafeltennissport. In tegen stelling tot de veldsporten, wordt het competitie-schema normaal afge werkt. Stagnatie In de tafeltenniscompetltie komt nagenoeg niet voor, Niettegenstaande dat was er deze week ma^r een bescheiden programma voor de Schiedamse verenigingen. Het belangrijkste treffen gold on getwijfeld de wedstrijd van PTT- Schiedam tegen PTT-Tilburg om het kampioenschap PTT-bedrijven Ne derland. Onze stadgenoten wonnen deze wedstrijd vrij gemakkelijk met 16—0. De volgende wedstrijd gaat nu tegen PTT-Den Bosch. Deze wed strijd was vorig jaar de finale van deze competitie. Mochten de Schie damse FTT'ers deze wedstrijd win nen dan zitten zij in ieder geval in de finale. Er bestaat dus weer een. goe de kans dat PTT-Schiedam zijn titel voor een jaar zal verlengen. Voor de competitie van de NTTB zijn onze eerste klassers de afgelo pen week niet achter de tafel ge weest. In de tweede klas werd nog fespeel d NO AD Milksteamers 2 —3. Ia de derde klas liet Wilton blijken dat het de kans op een even tueel kampioenschap nog niet heeft opgegeven; het lang niet zwakke Jics 1 werd met 9—1 aan de kant ge zet. Wilton staat r.og twec punten achter op de leider van hun afdeling. PTTS sloeg een aanval op bun lei derschap af door Stawero 3 gedeci deerd met 300 te kloppen. Deze week zal wel de beslissing brengen of PTTS kampioen zal worden. Zij gaan dan op bezoek bij 21 Up 1 die op de.tweede plaats staat met een In gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven was Zaterdagavond dc Schiedamse Toneelvereniging „De Diltettant" weer goed op dreef met het toneelstuk „Storing in het Lunapark", een vrolijk spel in 3 bedrijven van Tom Dekker. In dit spel worden de wederwaardigheden van de familie Neutelaar op amusante wijze belicht. Pa Neutelaar, een ambtenaar in goeden doen en verzot op zijn kip pen, werd gespeeld door de heer A. Kok. die dit werkelijk goeddeed. Ook Evelien, zijn vrouw, gespeeld door mevr. Gouka-van der Horst gaf goed spel te zien. In vlot tempo is het spel voor het voetlicht ge bracht. De ongetrouwde zuster van Neutelaar. tante 'Martha deed de aanwezigen dikwijls lachen om haar zotte opmerkingen over leden van het huisgezin. In het eerste bedrijf duurden de samenspraken wel eens iets te lang en iets meer actie was wel prettig geweest om het geheel vlotter te kunnen laten verlopen. Overigens hadden alle spelers hun rol goed onder de knie. De regie was in handen van de heer J. Nijs, die tevoren ook de spelers afzonderlijk voorstelde, een aardig idee. De talrijke aanwezigen hebben zeer zeker van dit blijspel genoten. De voorzitter, de heer M. Polder dijk heeft de aanwezigen hartelijk welkom geheten. Na afloop was er nog een gezel- De Algemene Bedrijfsgroepen Centrale in Schiedam, heeft Zater dagavond in het Volksgebouw een filmavond georganiseerd. Het op deze avond vertoonde viel zeer ih de smaak van de vrij talrijk op gekomen leden. Er werd een aar dige film vertoond over Columbia. De hoofdfilm was de geestige rolprent met Fernandel: „Don Ca- miilo" Tussen de films was de heer Willem van Staveren aan het woord, die onder meer aankondig de dat er op 5 April weer een ont spanningsavond zal zün, waarop Willem van lependaal zal komen spreken over „Volkshumor", (Advertentie IM.) BR O ERSVÉSfr:*54' 2SCHf£M lig samenzijn met muziek van de band van P. van Hassel Het bestuur van de vereniging had als gewoonlijk 200 ouden van dagen in de gelegenheid gesteld te gen gereduceerde prijs de avond bij te wonen. Ongetwijfeld een vrien delijk gebaar, dat door de „oudjes" bijzonder op prijs is gesteld. Drie jongens van veertien, vijf tien en zestien jaar hebben Zater dag in de HEMA een stinkbom neergelegd, hetgeen niet bepaald aangenaam was voor de bezoekers van het warenhuis. De politic bracht de knapen naar het hoofdbureau waar zij een ernstige waarschuwing kregen. De sneeuw, die in dit weekeinde is gevallen heeft ds mannen van de Gemeente Reinigingsdienst wel bezig gehouden. Zaterdagnacht ai rukten enkele ploegen uit met wa gens om de vers gevallen sneeuw van de wegen te verwijderen. Dit werk is Zondag de gehele dag voortgezet. Ook vanmorgen zijn er weer drie ploegen ingezet om pekel te strooien. Men zit wat krap in het zout. waarvan de aanvoer in de afgelopen ttfd gestagneerd is ge weest, maar vandaag werd nog nieuwe aanvoer verwacht. Dat dit sneeuwruimen resultaat heeft blijkt wel uit het feit dat er tot dusver geen meldingen zijn binnengeko men van verkeersongelukken. Dat niet alle straten in Schiedam van sneeuw zyn gezuiverd komt j door de beperkte mogelijkheden. punt achterstand. Verdere uitslagen in deze kias zijn: Hermandad 2— NO AD 3 6—10. Uitslagen eerste klas afd. Rotter dam PHM 2TCK 3 1—9; TCK 4— Xerxes 8 91; tweede klas: TCK 5" Nebaro 3 10—0; TCK 6—PHM 3 9—3 PTTS 2—HE 2 10—0; Fijnwerk 2— PTTS 3 8—2; NOAD 4—RN 2 8—2; PON 3—NO AD 5 1—9; NOAD 6— PON 2 S—2; NOAD 7—Gakaro 2 3-7. De voor deze week vastgestelde wedstrijd in de eerste klas Em os 1— TCK 1 is op verzoek van Emos uit gesteld en gaat dus deze week niet door. Dinsdagavond speelt NOAD 1 in dé Beurs tegen bet Dordtse Effect 2; aanvang half acht. 15 Februari wordt er in de Beurs eefi belangrijke vergadering gehou den met de besturen van al de Schie damse tafeltennisverenigingen. Het bestuur van de Comm. Behartiging Tafeltennisbeïangen wordt dan de finitief gekozen, terwijl ook da orga nisatie van dc tafeltenniswedstrijd SchiedamHamm (Duitsland; be sproken wordt. Het bestuur van de CBTB hoopt dat alle verenigingen zonder uitzondering acte de presence zal geven. Er staan belartpryke pun ten op de agenda. De vergadering begint om. acht uur 's avonds. Keeticagen ging verloren 1500 gulden schade Een rijdende keet Is vanmorgen In vlammen opgegaan op het terrein van de gemeentelijke handelsinrich ting cn aan de Stieltjcsstraat. Er is vijftienhonderd gulden schade. Kle ding van acht werklieden verbrand de. De oorzaak van ds brand in de keetwagen is vermoedelijk te fel sto ken. De keet, die 12x6x2 meter groot is, was het eigendom van de aan- nemingsfirma Nedero. Met een nevel- straal van gereedschaps wagen 5 heb ben brandweerlieden de keet, die totaal uitbrandde in drie kwartier geblust. De leiding had brandmeester M. C. Sevcnter. De bluseenhedcn 13 en 62 en de gereedschapswagen 5 waren bij de blussing aanwezig. Het Rotterdams Helicopter Syndi caat organiseert van 27 tot en met 29 Juli aanstaande een helicopter- congres in het Groothandelsgebouw. Op dit congres zal een aantal pro minente personen spreken over de commerciële mogelijkheden van de helicopter nu en in de toekomst cn over de aanleg van heliports. Aan de technische ontwikkeling zal in dit verband aandacht worden besteed, voor zover deze ontwikkeling van invloed is op het commercieel ge bruik van helicopters en de aan heli ports te stellen eisen. De gevraagde sprekers, van wie de meesten hun medewerking al heb ben toegezegd, zijn: F. von Balluseck, directeur KLM; C. M. Belinn, presi dent Los Angeles Airways Inc.; Louis Breguet, Parijs; Robert L. Cum- mings jr., president New York Air ways Inc.; G. S. Hislop, hoofdontwer ger Fairey Aviation Company Ltd., •root Brittanië; ir J. Meyer Drees, Studiegroep voor helicopters, Rotter dam; M. Naome, hoofd helicopteraf- deling Sabena, Brussel; rar Piasecki. Piasecki Helicopter Corp., U.S.A.; Lothar Prang, architect Düsseldorf; J, S. Shapiro, ingenieur Londen; Ser- gie Sikorsky, als vertegenwoordiger van zijn vader. Igor Sykorsky, Uni ted Aircaft Corporation, U.S.A.; ir J. A. C, Tillema, hoofddirecteur ge meentewerken Rotterdam; dr ir w. Treibel, Deutsche Studiegemein- 1 schaft Hixbschrauber, Stuttgart. Een gedeelte van Kené Slees- wyk's revue „Made Ln Holland" zal Zaterdagavond van het Luxor-the- ater in Rotterdam uit door de AVKO-televIsie worden uitgezon den. Buiten het theater zal een ca mera worden opgesteld, die beelden zal opnemen van uitgaand Rotter dam. In de zaal zelf zal het publiek van de aanwezigheid van de tele visiestaf nauwelijks iets merken. Tijdens de uitzending zal name lijk gebruik worden gemaakt van zogenaamde image-orthiconcamera's die zo lichtgevoelig zijn, dat zelfs bij het licht van een enkele lucifer uitstekende resultaten worden be- re'kt. Het gebruik van deze came ra's maakt de felle schijnwerpers, die van de zaal uit het toneel in felle gloed zetten, overbodig. In verband met de T.V.-uitzen- ding begint de voorstelling om kwart over acht. -"-V Nu de wegen de laatste dagen weer glad 2yn is het dubbel op passen. Dat bemerkte de 34-jarige plaatwerker D. Brand uit Schie dam, toen hij Vrijdagmorgen op de Schtedamseweo plotseling moest remmen. Zijn wagen kwam tot stilstand, maarniet zonder deuken. Hij zelf liep een ernstige hoofd tuond op.* Voor genodigden en abonnë's van Het Rotterdamse!» Parool heeft het Rotterdams Toneel Zaterdagavond in de Rotterdamse Schomvburg een voorstelling gegeven van „Het Ver raad", het uitstekende verzetsstuk van Armand Salacrou. Namens de directie van het Rot- terdamseh Parool heeft de heer A. van Heusden de volle schouwburg ioegesproken en gezegd, deze voor stelling le willen beschouwen als een ouverture tot de feestelijkheden ter gelegenheid van de tiende verjaar dag van de bevrijding, die samenvalt met het tienjarig bestaan van onze courant. Hij stelde enige andere eve nementen 111 het vooruitzicht. De opvoering van „Het Verraad" was vrijwel vlekkeloos en zeer im ponerend. De talrijke aanwezigen, op wie het stuk diepe indruk heeft ge maakt, hebben acteurs en actrices met warm applaus gehuldigd. Voor dc dames waren er fraaie ruikers. „Jan van der Heyden" In een dezer dagen gehouden jaarvergadering van de Roterdamse brandweer vereniging Jan van der Heyden zijn enkele bestuursleden gehuldigd, namelijk de heren J. W. Schoonmadc, eerste secretaris, en H. A. 'Stadhouders, commissaris- penningmeester. 't Was veertig jaar geleden, dat deze heren in het be stuur zitting namen. De heei C. van Putten, de overleden ere-voorzitter, werd herdacht. De heer J. W. Schoonmade jr. is benoemd tot commissaris. Met de aanhouding van de 21-jari ge C. J. V. en de 24-jarige P. J. v. d. B., die op 8 Januari na een vechtpar tij in de Schepenstraat in Blijdorp werden gearresteerd, heeft de politie een zeer goede vangst gedaan. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het tweetal deel uitmaakten van een complot, dat sinds Juli van het vo rige jaar Blijdorp en het Westelijk stadsdeel onveilig maakte. Een hele reeks inbraken is opgehelderd, een aant.il handlangers kon worden ge arresteerd. Nadat V. en v. d. B. op 8'Januari op heterdaad werden betrapt, toen zij een huis in de Schepenstraat, waar zij hadden ingebroken verlie ten, waarbij een vechtpartij ont stond kon de' politie achtereenvolgens de 48-jarige W. F. v. d. B.. de 19- jarige C van A., de 20-jarige L. T. en de even oude Th. van H. arreste ren Maakte eerstgenoemde zich alleen schuldig aan heling, onder meer van een aantal gestolen sieraden, de an deren pleegden, gezamenlijk of in groepjes, de inbraken. Zo verschaften V. van A, T. en van H. zich in Juli van het vorige jaar toegang tot een bakkerij aan de Nieu we Binnenweg waar zij ruim vijf hond er J gulden buitmaakten. In Sep tember gingen V. en van A. samen op pad. In die maand pleegden ze drie. in October vijf, in November weer drie en in December twee inbraken De buit bestond toen uit sieraden, geld. foto- en filmtoestellen en dames- en heren vesten en vertegenwoordig de een waarde van enige duizenden guldens. In hel einde van December gingen V, en van A. uit elkaar. V. vond in de vier en twintigjarige P. J. v B. een nieuwe bondgenoot. Samen met hem pleegde hij in de laatste week van het jaar zes inbraken, in de eer ste week van Januari twee. Weer be stond de buit ln hoofdzaak uit hor loges, sieraden en gold, nu ter waarde van oi.geveer zestienhonderd gulden. Ook van A had echter, in Decem ber van het vorige jaar al weer een nieuwe compagnon gevonden. Het was de twintigjarige T., met wie hij omstreeks Kerstmis naar Den Haag liftte. Toen zij daar, midden in de nacht bij de Hoornbrug stonden te wachten op een wagen die hen naar Rotterdam zou terugbrengen, braken zij nog even een consumptietent open. Een hevig blaffende hond be lette hen echter iets weg tcnemen. Gelukkiger waren de heren in Rot terdam, waar zij diezelfde maand nog drie. en in Januari nog twee inbra ken konden plegen, alvorens, door de recherche te worden aangehouden. Tijdens de verhoren bleek boven- Ongeveer tien schoorsteenbranden heeft de brandweer tijdens het week end moeten blussen. Dc meeste blus» singen waren niet van langdurige aard. Het feit, dat veel mensen de kachel of haard eens hard opstookten zal er wel toe hebben bijgedragen dat vuile schoorstenen snel vlam vat ten. In een woonhuis aan de Jongkind straat was Zaterdagavond nog een kleine binnenbrand. Arbeiders had den overdag een teken om een lamp gehangen. Het laken vatte vlam toen de bewoners 's avonds de lamp lie ten brand. Met emmers water kon worden, geblust onder leiding van brandmeester J, J. Elenbaas. Voorts wareti er nog een tweetal geruchten van brand. Onverrichter- zake rukte men uit. Op Zaterdag 19 Maart zal in het gebouw van de Nederlandse Econo mische Hoogeschool te Rotterdam de vijfde landdag voor economen wor den gehouden. Dr H. M. Hirschfeld 2al spreken over de betekenis van de economische wetenschap voor de hui dige samenleving. Voorts zullen het woord voeren de heren J. H. Derk- sen, algemeen secretaris van de Al gemene Katholieke "Werkgeversver eniging en prof, dr. P. Kuin, econo misch adviseur van de Unilever. dien nog dat T, en van H. zich in de loop van het vorige jaar bij her haling hadden schuldig gemaakt aan verduistering van fietsbanden ten nadele van hun patroon. Het zestal is reeds voor de officier van justitie geleid. Een groot deel van de gesto len goederen kon nog in beslag wor den genomen. Het bedrijf der beide thans gefu seerde instellingen der Amsterdam- sche Goederen-bank en Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika is zich In het per 30 September 1945 afgeslo ten boekjaar alleszins bevredigend blijven ontwikkelen, aldus opent het eerste jaarverslag van de Ne derlandse Overzee Bank. Vrijwel alle sectoren van het be drijf gaven een uitbreiding der werkzaamheden te zien. Dit geldt ook voor de dochtcrinstelling de N.V. Amsterdamse Liquidatiekas, dio tot taak heeft de verzorging van de termijnhande! in producten te Amsterdam. Besprekingen wer den gevoerd over een hervatting van de termijnmarkten in koffie ep lijnolie, alsmede over de instel ling van een termünhandel in co pra tc Amsterdam. De Nederlandse Overzee Bank heeft een netto bedrijfswinst ge boekt van f 3.904.524. Na afschrij ving en reserveringen resteert 2 227.686, Voorgesteld wordt over hot boekjaar 1953/54 «en dividend van 10 pet uit te keren. (De Ne- derlandsche Bank voor Zuid-Afrika heeft over 1952/53 9 pet uitgekeerd en de Amsterdamse Goederenbank 71!» pet). BERLIJN De premier van Oost-Duits] and, Otto Grotewohl, heeft een beroep gedaan op de Westduitse arbeiders om deel te nemen aan de stryd tegen de Pa- rij se accoorden. De premier heeft tevens de leden van de Westduitse Bondsdag opgeroepen de Fi-ijse ac coorden te verwerpen en onderhan delingen aan te gaan met Oost- Duits land op basis van de Russische voorstellen. De premier deed deze oproepen in een radiotoespraak ter gelegen heid van een plechtigheid hi Dres den ter herdenking van het fc'tdat deze stad tien jaar geleden aan een zwaar bombardement heeft bloot gestaan. BELGRADO. Joego-Slavië en Polen hebben hun eerste handels overeenkomst gesloten sinds 1948» het jaar dat Tito door Rusland uit de Kominform gestoten werd. Joego-Slavië zal in een periode van één jaar ertsen, hout, chemische pro ducten, vers en gedroogd fruit en. machines ter waarde van 15 miilioen dollar leveren. In ruil krijgt het land voor een gelijk bedrag aan cokes, steenkolen, krantenpapier, chemische producten en machines voor de industrie. Roemeens legatiechauffeur vraagt Denemarken asyl KOPENHAGEN De ehouHeur van de Roemeense zaakgelastigde in Kopenhagen heeft toestemming ge vraagd om in Denemarken te blij ven. Tegenover de politie verklaarde hij, dat zijn vrouw tegen haar wil wordt vastgehouden op de Roemeen se legatie. De Deense politie houdt dit gebouw nu in het oog. Te koop cangeb. j Bronzen gordijnrail, compL 1.— p, m.; gordijnveer plas tic 0.40 p. m.; traproedeh 32. 34 en 50 ct., platte nikke len traproeden 1.Grote Iteuze gordijnringen, schroef ogen, loperpennen, plastic- haken, enz. Frans v. Thienen, Broersveld 123. tel. 6979~ Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Leesbi bliotheek - Kantoorboekhan del „Modem". Boerhaavelaan 124. tel. 68415. Bouwplaten en Jegpu/.zles. Legpuzzlos tot 900 stukjes Bouwplaten in ruime keuze bij Kantoorboekh. „Modern" Boerhaavelaan 124, tel. 68415 Mevrouw, de Koning der bve 1 m a c h i nes K n i ttax 2. onmisbaar voor Uw brei werk, prijs 275.—. Ook gemaRfcelnke betalingsvoor waarden Duizenden Neder landse huisvrouwen profite ren reeds van dit unieke brei won der! U nog niet? Hij staat voor U klaar ter de monstratie: ook bij U aan buis, vrijblijvend! Speciaal zaak Miep van Leeuwen, breimachlnehandel. Smalle Havenstraat 11. tel. 2310. Vlaardingen. Zo juist verschenen; het Knittax-breibock „Elza" in de Nederl. vertaling met 100 diverse breimodellen, prijs 2.75. Breimachinehandel Miep van Leeuwen. Smalle Havenstraat 11, tel. 2310, Vlaardingen. Blanke boekenkasten 71.90 Zie pracht sortering blank» kleine meubeltjes. Plate, Gr. Markt 1921, Schiedam. Muz.Enatr. - Radio'» Gramolaonplaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijt van Schiedam, Hoogstr. 119, td. 69572; Rembrandtlaan 64 tel. 66084. Permanent Wave Dames* Permanent Wave v.a. ƒ6.— tot 12,50. Nieuwste modellen. Watergolven ƒ2.50. Modelknippen 1.—. Jac. v. Kalker, Matsou „Modern", Hoogstraat 53. tel. 6975Ö. Datneskapsalon tV. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6. Broersvest 115. tel. 67237. Moderne coiffures. K, v, d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons tn goede han den. Permanent 8.- on f 10.-. OUepermanent 11 (stroom- f). Diversen Zijn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Scboetireo bedrijf ..Ex celsior". Dam 36, tel. 6ÖS74. Thpemeubelglasplaat 90x36, 5.75. kloostertafelglasplaat 100x60 fl 2.75 en ƒ9.75, nachtk astglasplaat jes f 2.25, enz. levert U Looplk'a Glas industrie, Boterstr, 39, Schie dam, Telefoon 68945.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1