BetonwegDenHaag-Schiedam groeit 115 meter per dag SCHIEDAM De Schiedammertjes leven mee met de Kleine Moeck Schrijver F. Bordewijk ontvangt de ere-medaille van de S.G. Literair werk is geen verdienste maar 'n gave Prins Carnaval doet zijn intrede in Schiedam Hoge Brug in Overschie twee weken onbruikbaar Koeriersters tvkt Over vier jaar is de route naar Den Haag met zes km bekort Prima kindertoneel in Passage AGENDA Johnny Belinda Inhabe bijna volgeboekt Directeur R'dainschc Bank overleden Is meer (werkend) Schiedammer dan (slapend) Hagenaar Diefstal bij de carnaval viering Vrageïi over „De Hey" De spaarcijfers in Januari Gevonden wagen werd gebruikt voor smokkel Na stranding: Dolfijn onbruikbaar voor douanedienst Zakenstudiekring en Suriname Burgerlijke Stand Voorbereiding van Luthers Wereld- AANGEVAREN DOOR RIJNAAK 2 Dinsdag 15 Februari 1955 In de omgeving van Den Haag-West wordt hard gewerkt aan de totstand koming' van de nieuwe betonweg Den Haag—Schiedam. Over een jaar of vier hoopt men het werk te hebben voltooid en dan is de afstand Den Haag-WestSchiedam voor de auto mobilist met zes kilometer bekort. In de landeliike rust van'de polder werken dagelijks dertig man, vracht wagens rijden af en aan om het beton in de vakken te storten en de verdeel-, hamerstamp- en trilmachines trekken de weg gestaag als een grauw, spoor achter zich aan. De ploeg legt per dag gemiddeld zes platen van 18. 19 of 20 meter lengte. Elke dag groeit de weg daardoor ongeveer 115 meter. Dé ma ten worden afwisselend gebruikt om de deinende cadans van de auto's, die straks over de weg zullen snellen en bij iedere naad tussen de vakken een lichte sohok krijgen, niet te groot te maken. Ongeveer vijfentwintig honderd kinderen, de leerlingen van .de zesde klassen van de lagere scholen in Schiedam, hebben-gisteren en vanmorgen weer intens genoten van en meegeleefd met de avonturen van de „Kleine Moeck". Het was het ensemble van Cruys Voorbergh,. „Het Nieuwe Jeugd toneel", dat dit Oosterse sprookje naar Schiedam heeft gebracht. Met medewerking overigens van de Gemeentelijke Onderwljs-inspectle, De opvoering bevatte alle ele menten om aantrekkelijk te zijn voor de jeugdige, maar daarom niet minder critische toeschouwers: een spannend, avontuurlijk verhaal (van Wilhelm Hauff in de bewerking van E. de Coningh) dat bekend .maar. niet afgezaagd is; vlot spel in korte bewogen scènes en niet te vergeten de prachtige kleurrijke decors, pre cies zoals het in een Oosters sprook je hoort. Na door hun onderwijzers te zijn binnengeleid en nadat het doek was opgegaan, gingen de kinderen dus op hun gemak zitten om met volle teugen van deze opvoerig te genie ten en de kleine Moeck te. volgen bij zijn avonturen. Vooral zijn belevenissen aan het hof van de Sultan, waar bij. een. be trekking krijgt als „lijf-hardloper" (dank zij de loverpantoffels waarop hij sneller uit de voeten kan dan wie ook) hadden de volle aandacht van de kinderen, die beurtelings muisstil waren en opgewonden, wanneer de eerlijke Moeck door de afgunstige hovelingen valselijk wordt beschuldigd van diefstal. Toen. hij Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen. Swammerdamsinge! 41 en Apotheek Nieuwland, dr Wi- bautplein 17. Bellen bü ongeval: G-G. en G.D„ Tuinlaan 80. tel. 69290- Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en ied~ere avond «behalve Woens dags en 2aterdags) van 7 tot 8.3Ö nur. Zondags gestoten. R.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere'avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot A.3Ó uur Zondags gesloten. Sted. Museum: Schilderijen en. gouaches van'J. Nanninga. Ge opend dagelijks van 2-—5 uur. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: ..Als het jonge koren rijpt". Monopole, 2, 7 en 9 uur; „John ny Belinda". In Monopole: Een opmerkelijke creatie van een der spelers blijkt nog stc-cds in staat tc zijn een film. die soms ietwat goedkope cn melodramatische effec ten niet schuwt, tot een werk te maken dat men niet mag verzuimen - te zien- Zo moeten wij u b.v. met klem aanraden kennis te gaan nemen van de ontroerende en prachtige uitbeel ding, die Jane Wyman in Johnny Belinda geeft van het doofstomme meisje Belinda, een eenvoudige Schotse molenaarsdochter, dank zij de hulp van een idealistisch dokter de uitdrukkingsmogelijkheden der doofstommen lerend en daardoor van een niet tellend stakkertje op bloeiend tot een volwaardige en lief hebbende vrouw. Voor het echter zover is dat Be linda aan de zijde van haar arts een gelukkig leven zal gaan leiden, ge beuren er geen geringe dingen: Overweldiging door een bruut, met als gevolg daarvan schandalen om het natuurlijke kind. waarvan het vaderschap wordt toegeroddeld aan de bevriende dokter; moord op de vader van Belinda en doodslag door het doofstomme meisje bedreven, als de bruut zijn zoontje komt opeisen. Deze wat hevige 2a ken worden evenwel geheel overschaduwd door het prachtig sensitieve spel van Jane Wyman. die voor deze rol terecht de hoogste onderscheiding ontving, de z.g. Osear-prijs voor de beste actrice in 1948. Van het secretariaat van de Inhabe, de Industrie en Handelbeurs Schie dam. vernemen we dat het goed vordert met de verhuur van stands in de beurs; bijna alle standruimte is n.l. weg. maar de organisatie commissie heeft nog enkele stands achter de hand gehouden om nog wat industrie te kunnen opnemen. Want de industrie heeft een af wachtende houding aangenomen, en kijkt de kat nog uit de boom. Een deel van de aanvragen om standruimte is afkomstig van buiten Schiedam, vooral van Rotterdam en Vlaardingen, maar ook van elders in het land. Door het college van B. en w. is inmiddels de officiële goedkeuring gegeven voor het houden van de Inhabe. Dus ook van deze zijde wordt alle nodige medewerking ver leend. Ket Werkcomité heeft voorts een aantal vergaderingen uitgeschreven voor de standhouders. Om aan elkaar te wennen en mogelijk om samen werking te verkrijgen tussen buren- standhouders. Woensdag wordt de eerste van dere vergaderingen om s uur in Hotel ..De Kroon" gehou den. Op 1 Maart zullen besproken worden de resultaten van de voorbe reidingen van de standhouders, ter wijl tevens de goedkeuring wordt gegeven op de tekeningen. De slot- bespreking en de detail-afwerking volgt dan weer op 19 ApriL Zondag is in Amsterdam in de leeftijd van 59 jaar overleden de heer L. W. Wildervanck, directeur de Rotterdamse Rank N.V. De overledene was lid van het bestuur der Nederlandse Bankiers- vereniging en der Vereniging van éeviezenbanken. Hij nam verschei dene commissariaten waar. IN DE AULA VAN' HET MUSEUM De Ere-penning van de Schiedamse Gemeenschap is gisteren, uitgereikt aan de schrijver mr F. Bordewijk. De penning is een onderscheiding die uitgereikt wordt aan hen die zich in Schie dam op het culturele vlak bijzonder verdienstelijk hebben ge maakt. Nu woont mr Bordewijk in Den Haag, maar, zoals hij. het zelf zei: „Ik slaap in Den Haag en werk in Schiedam en daar werken in het leven belangrijker is dan slapen, voel ik mij meer Schiedammer dan Hagenaar". Burgemeester mr J. W. Peek, die tc getroosten voor een vak-oplei- in de aula van het Stedelijke Muse um, volgens een plaatselijke traditie deze penning uitreikte, legde m zijn rede de nadruk voor het verlenen van de onderscheiding op het werk dat mr Bordewijk als advocaat en proeureur voor Schiedam heeft ge daan. Want de maatschappij is veel verschuldigd aan digenen die hun genie, talent of energie aan de ge meenschap hebben gewijd. Sinds 1913 is mr Bordewijk In Schiedam gevestigd als advocaat en procureur en heeft steeds de ge meente als juridisch adviseur ter zijde gestaan en met zijn scherp juridisch inzicht en vooral de des kundige beheersing van de stof heeft hij veel verdienstelijk werk kun nen doen voor Schiedam, de stad waarvan hij de ontwikkeling zo goed heeft kunnen volgen. Hij kende alle problemen en In zekere zin heeft hij zelfs meegewerkt aan de uit breiding en modernisering van de stad. want alle onteigeningsproce dures, die nu eenmaal nodig zijn voor 'de sanering en de uitbreiding van de stad, zijn door zijn hand ge gaan. Deze kennis van de stad is ook tot uiting gekomen in zijn literaire werken, waax-tn immers Schiedam zo'n ruime plaats inneemt. Steeds heeft mr Bordewijk de sfeer van oud-Schiedam goed kunnen treffen, o.a, in zijn boek „Verbrande Erven" en hier ligt een thans verdwenen stadsdeel voor goed vastgelegd. Volgens de gemeentelijke registers mag mr Bordewijk dan. geen Schie- dammer zijn. zo zei burgemeester Peek, door zijn werk is hij innig aan die stad verbonden geworden. Zijn literaire werk verrichtte hij alleen 's avonds of op Zondagen, zijn dagelijks werk bracht hem naar Schiedam en voor mr Bordewijk kwam de rechtspraktijk in de eerste plaats. Literatuur geen verdienste Mr Bordewijk verklaarde in zijn antwoord uitermate verheugd te zijn dat de burgemeester niet de nadruk heeft gelegd op het door hem verrichte literaire werk. want daarin kon hü geen verdienste zien De beoefening van een kunst is een gave en het is geen verdienste om deze gave te volgen. Zeker niet in de literatuur, want voor de beoefe ning van de andere kunsten heeft men nog een scholing nodig, terwijl een literator altijd een autodidact is en zich dus geen moeiten heeft ding. Dit alles in tegenstelling met zun advocaten-praktijk. Hiervoor heeft hij moeten studeren en daarna hard moeten werken om zich een goede praktijk op te bouwen. Mr Borde wijk zag dan ook meer verdienste in zijn werk als advocaat dan in het literaire werk dat voor hem altijd 'n vrije-tijósbesteding is geweest, zij bet dan ook een aangename. Erg veel tijd heeft hij er overigens naar zijn mening niet aan gegeven/want in 40 jaar verschenen maar 14 boe ken van zijn hand. de meeste nog dun ook. En dat is niet te veel werk Mr Bordewijk verklaarde verheugd te z«n te hebben mogen medewer ken aan de verbetering van de stad, al was het dan ook alleen door het voeren, van de onteigenings-proce- dures. Want Schiedam heeft altijd een grote aantrekkingskracht op hem uitgeoefend, en niet eens door de alcohol. Uit de verschillende her inneringen die mr Bordewijk op haalde bleek wel dat hij zeer ge- cht-meerd is geweest van het oude deel van Schiedam, maar ook de nieuwe opbouw, die hij interessant achtte had zeker zijn aandacht. Na de oorlog is er een frissere- geest gekomen die zich geuit heeft in ae uitbreiding- en sanerings-plannen. Vooral het plan voor de Maas-bou- ievard noemde hü „-grandioos". Maar voordat burgemeester Peek zijn hierboven" in het kort weerge geven rede hield, .was.de. avond, ge opend geworden door de voorzitter van de; Schiedamse Gemeenschap, de heer M. Holl, die er op wees dat bet niet toevallig was dat de Ere penning van de Schiedamse' Ge meenschap op 14 Februari was uit gereikt want op die dag, St. Valen tijnsdag.-herdenkt Schiedam (o£ kan het althans .gedenken) het feit dat in 1489 de stad tijdens de Jonker- Fransen-oorlog is ontsnapt aan een bloedbad.. De viering van die .dag; voeger éen traditie, is thans ver waterd. Maar mogelijk kan.'deze traditie hersteld worden als symbool 'voor de goede burgerzin en de op offeringsgezindheid. De plechtigheid, die door een zeer talrijk publiek werd bijgewoond, wercf verder opgeluisterd1 met.mu ziek en declamatie. Deze waxen uiteraard gewijd aan de 'familie Bor dewijk. Droeg de heer Jac. van ELsacker op voortreffelijke wijze voor uit de werken van de schrijver Bordedijki mevr. Annie van Veld hoven zong, begeleid op de piano door mevr. Lucie Deurvoisi,. enkele liederen die door de echtgenotevan de schrijver, mëvr; Joh. Bordewijk— Roepman op muziek waren gezet. Volledigheidshalve vermelden.we nog dat met de toekenning vanr de Ere-penning van de Schiedamse; Ge-, meenschap voor het jaar 1954-' aan de thans "0-jarige schrijver mr F. Bordewijk. het de derde maal is dat Ere-penningen worden uitgereikt. Bij de camavalviering gisteravond in Musis Sacrum werd een van de medewerkende artisten beroofd van een som geld, die hij in zyn panta lon had gelaten. B. B. uit Botter dam werd verdacht van. diefstal én is aangehouden. - ziek vam de. Hof kapel over- de gladde dansvloer konden zwieren. - T Bewoners verontrust Het gemeenteraadslid, de heer K. Wilschut, heeftSde -volgende vra gen gericht tot;.het college van B. en W.: -y 1; Is het aan B. en W. bekend dat de bewoners van ;de buurt schap „De Hey" ernstig verontrust zijn over "de voorgenomenóhtrui- ming van de woningen in deze buurtschap? 2. Hebben B.An W. kennis ge nomen van de gróte bezwaren die ook de kerkeraden van de Her vormde gemeente Heyplaat en De Hey en van de- Gereformeerde Kerk van De Hey-Tuindorp tegen deze ontruiming hebben.' omdat" deze voor de betrokken gemeenschappen een ernstige afbreuk moet beteke nen? 3, Zijn B. en W niet van oor deel, dat een onttrekking van een belangrijk- aantal- inwoners- aan een betrekkelijk kleine gemeenschap als die van De Hey-Tuindorp. ook voor "de algemene.cultureie activiteiten grote schade, betekent? '4. Kunnen BI 'en W. toezeggen, dat niet totontruiming van de aangeduide woningen zal worden overgegaan, alvorens binnen de kring De Hey-Tuindorp woningen aan de betrokken gezinnen kunnen worden aangeboden? (De buurtschap De Hey", zou moeten wórd en ontruimd in ver band met uitbreiding van het Eém- haven-complex). Spreekuur De gemeente-inspecteur voor on derwijs zal morgen geen spreekuur houden. Schiedam? burgemeester 'mr J. W. Peek (rechts) overhandigt schrij ver nar F. Bordewijk de hem toe gekende Ere-penning ucn de Schiedamse Gemeenschap. Jubileumserie Winst en verlies voor 't Oosten Op de tweede speehU; van zijn jn- bileunuerle beeft Het Oosten een flinke nfderlaae celeden te*en de biljartver eniging Entre uit Schiedam, die daarmede de leiding- nam, doch zege vierde met flink verschil over Delft uit die stad. De resultaten waren in de ontmoeting Entre Nous—" Oosten: Gouka Bredius - 130 91 39 117 117 44 11 Entre Noliz stoorde 94.32 van he behalen aantal caramboles, 's Oo: 700 Entre Nous won derhalve met een winstpercentage van 19.73. 133 133 24 29 Delft scoorde 72-26 fe. 't Oosten 92.017, winst Voor d« Vlaardinger» derhalve 19.75 In Scbiedm beeft men gisteravond laten zien, dat men zich waardige onderdanen van Prins Carnaval voelt. ïn Musis Sacrum waren de leden van de KJC Middenstands vereniging samengekomen met vrouw en vrien den om de „Prins van de zotternij" op gepaste wijze te ontvangen. Een groot aantal gecostumeerden en gemaskerden omringden Zijne Hoogwaardigheid,, toen deze om.tien uur vergezeld vart zijn 11 raadsheren en hofdames binnenkwam.: Een jui chende menigte bereidde hem een daverende ontvangst. Met vaste hand leidde Prins Carnaval zijn onder danen door de zaal en gang en met enthousaism.e-.werd de polonaise ge lopen; De Carnavalsavond werd geopend door de heer A. M, Schoof, voorzitter van de R.K. Middenstandsvereniging. Het cabaret-, en muziekgezelschap ..Klaank eh Zaank" Uit Limburg zette aan deze zotte avond luister bij met muziek, zang en spel; Diverse vrolijke liederen zijn gezongen en ook óperet- te-muziek van Strauss voerde de tal rijke aanwezigen terug naar: het Wenen van-de vorige eeuw-. De bij zonder fraaie costuuxns brachten de sfeer, die voor deze muziek nodig is. De leider van het muziekgezelschap, de heer Devens, bijgenaamd de „zin gende slager"-, voerde zijn „troep" met veel flair aan. Het gezelschap 'besloot dë avond met het zingen vanDie zWölf Rdu- ber". Daarna was het woord etx de daad-aan 'de tfansïüstïgen, dié op mu voor dief .w.erd uitgemaakt kwamen als het ware alle kinderen als één man in actie om aan hun veront waardiging lucht te geven. En het is juist deze reactie die bewijst hoe goed het spelwas. De jeugdige Charley Nabach was heel goed in zijn titel-rol, maar. hij had waardige tegenspelers in Henk Spierenbui g.'als sultan. Kees Water beek als de schatmeester, (en als ver teller ),,Elly .Bakker als de.Sultans- dochter,- Wim van Dragten als de ceremonie-meesteren Fré Pattipi- I by, Emmy Lopez Dias was een aar dige fee. en later nog een slavinnetje; De mannen op de achtergrond wa ren Ab Bronkhorst die het spel op zijn guitaar' begeleidde en niet te vergeten Cruys Voorbergh zelf, met de algehele leiding, de regie, enz. Het was een alleszins geslaagde uit voering en we denken dat de school jeugd wel vaker op zo'n prettige wijze een nieuwe schoolweek wil in gaan. In de eerste maand van het jaar werd door, de Schiedammers een goed begin met sparen gsmaakt. De spaarcijfers vertonen 'n inleg-over- schot van ƒ250.797.60. Tellen wij hier de over 1954 vergoede rente groot ƒ350.481,67 dan eindigt dé maand Januari met een totaal spaar tegoed van 15.736.517.40; ingeschre ven. op 40.322 spaarbankboekjes, In de bedrijven werd ƒ7.756.25 ge spaard, via de Afhaaldienst ƒ47.410, met spaar busjes 11.987.43. Schreven wü in December dat het jeugd tegoed de ƒ80.000.— begon te naderen. Januari kwam het daar weder belangrijk overheen en be reikte het een bedrag van. 81.834.29, verdeeld over 6.043 jeugöijekemngen. De spaarzegelverkoop op de scho len groeide verder; geplaatst wérden zegels tot een waarde van ƒ4.465,20 tegen ƒ3.924,05 in Januari 1954. Als gevolg van gezinsuitbreiding werden 47 babyboekjes uitgereikt. Het spaartegoed was eind Januari aldus belegd: in effecten, voor ƒ7.8 millioen in onderhandse leningen voor 5.7 millioen in hypotheken voor ƒ2,3 millioen. Overigens vermelden de maand cijfers een bedrag aan liquide mid delen van ƒ2.742.130,39. Ijverig speuren van de Do rise po litic beeft tot resultaat gehad, dai licht Is gekomen in het duistere ge val van de verongelukte auto, die Vrijdagnacht op de Rijksweg Dor drechtRotterdam bjj Zwyndrecht Is gevonden. Dc auto was volgela den met vaatjes en dozen boter en bleek door. de bestuurder en even tuele andere inzittenden verlaten. De politie heeft twee van de bij dit smokkeitransport want dat is het geweest betrokken figuren kunnen arresteren, en wel de wiel renner A. B. uit Breda en de Utrechter J. H. de V„ die de ovei de kop geslagen personenauto voor B. en zijn helpers had gehuurd, om dat hij er zelf in Breda geen hadden kunnen krijgen. Bekend is, dat nog 'twee personen bü - deze smokkelaf- laire zijn betrokken. Van de een weet. men de identiteit.van de ander tot heden nog'niet. De bekende en op hét ogenblik door de politie ge zochte ist éen caféhouder uit .Prin senbeek'bij Breda. Mén verffi'oedt. dat hij de wijk heeft genomen naar België. De twee gearresteerden zijn gisteren voor de officier van. justitie te Dor drecht geleid. De „Dolfijn", het douanevaartuig uit Hellevoetsïuis. dat Zaterdag 4 Februari in hetBrouwershavense Gat omhoog voer en zonk en dat na gelicht te zijn. naar Bruinisse werd vervoerd,, blijkt door de stranding zodanig beschadigd te zijn, dat het voor de douanedienst en voor verdere rijksdienst is af gekeurd, Het schip zal drijvende worden 'gemaakt en dan te koop worden Voor de Zakenstudiekring afde ling Schiedam heeft de heer A. Schilt uit Rotterdam gisteravond in hotel Bcyersbergen een lezing gehouden over „Naar het hart van Suriname". In deze bijzonder in teressante lezing geïllustreerd met prachtige lichtbeelden, vertelde de heer Schilt zijn belevenissen van een expeditie, die hij in 1942 naar dit gebied heeft gemaakt. Bij deze tocht heeft men vele moeilijkhe den moeten overwinnen, maar uit eindelijk heeft men het einddoel, de Tafelberg, bereikt. Hier ontdek te men nog de oorsprong van een -nog niet in kaart gebrachte rivier en diverse onbekende plantensoor ten. De verschillende vondsten zijn meegenomen naar Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. De voorzitter, de heer A. Bijloo, heeft de talrijke leden welkom ge heten. GEBOREN: Geertruida F. M. E., d. van J. M, de Winter en P, H. Bruinhof; Fredrik K., z. van H. J. J. Swart en L. P. Maat; Lucia M., d. van G. A. Rost en C. M. A. Vermunicht; Hendrikus F., z. van H. E. Mooren en K. M. Otjens; Margaretha, d. van H. van Buren en H. A. Visser; Thomas' J., z. van Th. J. Zandstra en W„ M. v. d. Toorn; Adrian us P. M., z.. van A. C. de Vette en C. A. M. van Vel zen. OVERLEDEN: M, H- Söetera, I jaar; M. de Graaff, 73 jaar, vr. v. P. J. v. d. Jeugd. WENEN Maandag is te Wenln ïn tegenwoordigheid van kerkelijke vertegenwoordigers uit 26 landen een bijeenkomst van leidende per soonlijkheden van de Lutherse We reldfederatie geopend. De bijeenkomst, die wordt voor gezeten door bisschop dr Hans Lilje van. Hannover, zal worden geken merkt door deelneming van hoge kerkelijke autoriteiten van alie Evangelische kerken in landen ach ter het ijzeren gordijn. Sinds het begin van de koude oorlog werd aan overeenkomstige bijeenkomsten van de Lutherse We reldfederatie slechts deelgenomen door vertegenwoordigers uit Tsje- cho-Slowakije en Hongarije, maar thans worden, naar heden op een persconferentie werd medegedeeld, hoge kerkelijke autoriteiten uit Po len, Roemenië. Joegoslavië. Honga rije. Tsjeeho-Slowakije en de Sow- jetz'one van Duitsland verwacht. Op de bijeenkomst, die tot 19 Fe bruari zal duren, zal de grondslag worden gelegd voor het eerstvol gende Lutherse Wereldcongres, dat in 1Ö57 in de V.S. zal worden ge houden, Over tijd en plaats van dit congres zal op de conferentie te Wenen worden beslist. Kerk in Austin Friars Veiling van historische brieven bracht 13000 pond sterling op LONDEN. Op de veiling van his torische brieven, welke door de Ne derlands Hervormde Kerk in Austin Friars gehouden wordt om gelden te verkrijgen, is 13.000 pond betaald voor de correspondentie van de Antwerp se geograaf uit de zestiende .eeuw. Abraham Ortelius. De correspondentie kwam in 't be zit van-dr Otto Fisher, een verzame laar uit New York, Ouderkerk a. d. IJsseL Bur- gerlkije Stand. Overleden: Catha- rina Vermeulen 90 jaar, weduwe van L. H. van Duren. aangeboden. Het schip is afkomstig van. de Engelse marine, bleef na de oorlog in ons land en kwam in dienst van de douane. De Hoge Brug tossen de Over- schiese Dorpsstraat en de Over- schieseweg is voor ongeveer tien of veertien dagen buiten gebruik ge raakt. Zaterdag heeft een rijnaak de brug aangevaren, Daarbü werd .de brug beschadigd. Voetgangers wordeö voorlopig per pontje over gezet. Na de aanvaringblëèk, dat het brugdek zelf licht was beschadigd. Ernstiger was echter de schade on der een kolom van een pijler van de brug. Het metselwerk scheurde en werd ontzet. Het zal nodig zijn een deel van het metselwerk weg te hakken. Daarna moet het wor den vernieuwd. Deze schade komt juist in een lastige tijd, want in verband met de vorst is het nu moeilijk om te metselen. Een bokje heeft gistermiddag het brugdek, dat ongeveer tien weegt van de brug gelicht en weg gebracht naar de N.V. Eiectrïsche Smederij vJi. B. Bosman. Bü de gekraakte pijler is een stelling ge bouwd. De gemeente heeft een veerpontje ingelegd, dat de vele voetgangers zal overzetten. Het Rijnverkeer kan gemakkelijk naar de overzijde van de Schie komen via de Spaanse brug de nieuwe verbinding tussen Tweede Hoge Ban weg en Vlaardin- gèrweg. De juiste duur van het herstelwerk is moeilijk aan te ge ven, alles hangt van het weer at Te koop aangeb Hardboard 122x61 I.—. 122 x 91 1.50, 122 x 122 2.15. 122 x 153 2.80 en grotere maten. Grote keuze zacht- board, tegelboard, geperfo reerd etalageboard, triplex, multiplex, beuken en eiken hout. Latten en ronde stok ken, enz. Frans v. Thienen. Broersveld 123. tel. 69799. Te koop i. g. st. zijnde Kap- teln Mobylette, met fietstas sen en duoziti Jonkman, Oostsingel 7 b. Te koop: Libertystoelen eiken 39.—; iibertykussen 29.50 de 2 stuks, verend, bij Plate, Grote Markt 19 21, Schiedam. Te koop: Kort zwart .dames jasje, m. 4244 850.—, nieu we zwarte overschoenen met rits en bont voor schoen 37 8.3 paar damesschoenen alles in goede staat, te samen 10. v. Swindenstraat 29 b, Schiedam. Te huur gevraagd Net persoon, 55 j„ zoekt kost huis bij dame alleen, zelfde leeftijd of iets jonger, beslist rustig, in Schiedam. Br. on der no. S 302. bur, v. d. blad. Diversen Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, tel. 68402. 5 cent per ladder, ook nylons. Nummerbneven die nasi ota oordeel niet bonafide op de mhoud der advertentie» reage ren worden niet dooreezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1